6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 2012-06-30
Resmi Gazete Sayisi: 28339

 

 

Kabul Tarihi                                : 20/6/2012

 Yaymland Dstur            : Tertip : 5  Cilt : 52 

 

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac; iyerlerinde i sal ve gvenliinin salanmas ve mevcut salk ve gvenlik artlarnn iyiletirilmesi iin iveren ve alanlarn grev, yetki, sorumluluk, hak ve ykmllklerini dzenlemektir.

Kapsam ve istisnalar

MADDE 2 (1) Bu Kanun; kamu ve zel sektre ait btn ilere ve iyerlerine, bu iyerlerinin iverenleri ile iveren vekillerine, rak ve stajyerler de dâhil olmak zere tm alanlarna faaliyet konularna baklmakszn uygulanr.

(2) Ancak aada belirtilen faaliyetler ve kiiler hakknda bu Kanun hkmleri uygulanmaz:

a) Fabrika, bakm merkezi, dikimevi ve benzeri iyerlerindekiler hari Trk Silahl Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli stihbarat Tekilat Mstearlnn faaliyetleri.

b) Afet ve acil durum birimlerinin mdahale faaliyetleri.

c) Ev hizmetleri.

) alan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabna mal ve hizmet retimi yapanlar.

d) Hkml ve tutuklulara ynelik infaz hizmetleri srasnda, iyiletirme kapsamnda yaplan iyurdu, eitim, gvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

e) (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.; ptal: Anayasa Mahkemesi`nin 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 sayl Karar ile.)

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) alan: Kendi zel kanunlarndaki statlerine baklmakszn kamu veya zel iyerlerinde istihdam edilen gerek kiiyi,

c) alan temsilcisi: sal ve gvenlii ile ilgili almalara katlma, almalar izleme, tedbir alnmasn isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda alanlar temsil etmeye yetkili alan,

) Destek eleman: Asli grevinin yannda i sal ve gvenlii ile ilgili nleme, koruma, tahliye, yangnla mcadele, ilk yardm ve benzeri konularda zel olarak grevlendirilmi uygun donanm ve yeterli eitime sahip kiiyi,


11648

 

 

d) Eitim kurumu: gvenlii uzman, iyeri hekimi ve dier salk personelinin eitimlerini vermek zere Bakanlka yetkilendirilen kamu kurum ve kurulularn, niversiteleri ve Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsteren irketler tarafndan kurulan messeseleri,

e) Gen alan: Onbe yan bitirmi ancak onsekiz yan doldurmam alan,

f) (Deiik: 12/7/2013-6495/101 md.) Gvenlii Uzman: Usul ve esaslar ynetmelikle belirlenen, i sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi, i gvenlii uzmanl belgesine sahip, Bakanlk ve ilgili kurulularnda alma hayatn denetleyen mfettiler ile mhendislik veya mimarlk eitimi veren fakltelerin mezunlar ile teknik eleman,

g) kazas: yerinde veya iin yrtm nedeniyle meydana gelen, lme sebebiyet veren veya vcut btnln ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay, (1)

) veren: alan istihdam eden gerek veya tzel kii yahut tzel kiilii olmayan kurum ve kurulular,

h) yeri: Mal veya hizmet retmek amacyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile alann birlikte rgtlendii, iverenin iyerinde rettii mal veya hizmet ile nitelik ynnden ball bulunan ve ayn ynetim altnda rgtlenen iyerine bal yerler ile dinlenme, ocuk emzirme, yemek, uyku, ykanma, muayene ve bakm, beden ve mesleki eitim yerleri ve avlu gibi dier eklentiler ve aralar da ieren organizasyonu,

) yeri hekimi: sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi, iyeri hekimlii belgesine sahip hekimi,

i) yeri salk ve gvenlik birimi: yerinde i sal ve gvenlii hizmetlerini yrtmek zere kurulan, gerekli donanm ve personele sahip olan birimi,

j) Konsey: Ulusal Sal ve Gvenlii Konseyini,

k) Kurul: sal ve gvenlii kurulunu,

1) Meslek hastal: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya kan hastal,

m) Ortak salk ve gvenlik birimi: Kamu kurum ve kurulular, organize sanayi blgeleri ile Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsteren irketler tarafndan, iyerlerine i sal ve gvenlii hizmetlerini sunmak zere kurulan gerekli donanm ve personele sahip olan ve Bakanlka yetkilendirilen birimi,

n) nleme: yerinde yrtlen ilerin btn safhalarnda i sal ve gvenlii ile ilgili riskleri ortadan kaldrmak veya azaltmak iin planlanan ve alnan tedbirlerin tmn,

o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma ya da baka zararl sonu meydana gelme ihtimalini,

) Risk deerlendirmesi: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dnmesine yol aan faktrler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas amacyla yaplmas gerekli almalar,

p) Tehlike: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek, alan veya iyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayl Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "zre uratan" ibaresi "engelli hâle getiren" eklinde deitirilmitir.

 


11649

 

 

r) Tehlike snf: sal ve gvenlii asndan, yaplan iin zellii, iin her safhasnda kullanlan veya ortaya kan maddeler, i ekipman, retim yntem ve ekilleri, alma ortam ve artlar ile ilgili dier hususlar dikkate alnarak iyeri iin belirlenen tehlike grubunu,

s) (Deiik: 12/7/2013-6495/101 md.) Teknik eleman: Teknik retmen, fiziki, kimyager ve biyolog unvanna sahip olanlar ile niversitelerin i sal ve gvenlii program mezunlarn,

) yeri hemiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayl Hemirelik Kanununa gre hemirelik mesleini icra etmeye yetkili, i sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi iyeri hemirelii belgesine sahip hemire/salk memurunu,

ifade eder.

(2) veren adna hareket eden, iin ve iyerinin ynetiminde grev alan iveren vekilleri, bu Kanunun uygulanmas bakmndan iveren saylr.

KNC BLM

veren ile alanlarn Grev, Yetki ve Ykmllkleri

verenin genel ykmll

MADDE 4 (1) veren, alanlarn ile ilgili salk ve gvenliini salamakla ykml olup bu erevede;

a) Mesleki risklerin nlenmesi, eitim ve bilgi verilmesi dâhil her trl tedbirin alnmas, organizasyonun yaplmas, gerekli ara ve gerelerin salanmas, salk ve gvenlik tedbirlerinin deien artlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyiletirilmesi iin almalar yapar.

b) yerinde alnan i sal ve gvenlii tedbirlerine uyulup uyulmadn izler, denetler ve uygunsuzluklarn giderilmesini salar.

c) Risk deerlendirmesi yapar veya yaptrr.

) alana grev verirken, alann salk ve gvenlik ynnden ie uygunluunu gz nne alr.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dndaki alanlarn hayati ve zel tehlike bulunan yerlere girmemesi iin gerekli tedbirleri alr.

(2) yeri dndaki uzman kii ve kurululardan hizmet alnmas, iverenin sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.

(3) alanlarn i sal ve gvenlii alanndaki ykmllkleri, iverenin sorumluluklarn etkilemez.

(4) veren, i sal ve gvenlii tedbirlerinin maliyetini alanlara yanstamaz.

Risklerden korunma ilkeleri

MADDE 5 (1) verenin ykmllklerinin yerine getirilmesinde aadaki ilkeler gz nnde bulundurulur:

a) Risklerden kanmak.

b) Kanlmas mmkn olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynanda mcadele etmek.


11650

 

) in kiilere uygun hale getirilmesi iin iyerlerinin tasarm ile i ekipman, alma ekli ve retim metotlarnn seiminde zen gstermek, zellikle tekdze alma ve retim temposunun salk ve gvenlie olumsuz etkilerini nlemek, nlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelimelere uyum salamak.

e) Tehlikeli olan, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla deitirmek.

f) Teknoloji, i organizasyonu, alma artlar, sosyal ilikiler ve alma ortam ile ilgili faktrlerin etkilerini kapsayan tutarl ve genel bir nleme politikas gelitirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kiisel korunma tedbirlerine gre ncelik vermek.

) alanlara uygun talimatlar vermek.

sal ve gvenlii hizmetleri

MADDE 6 (1) Mesleki risklerin nlenmesi ve bu risklerden korunulmasna ynelik almalar da kapsayacak, i sal ve gvenlii hizmetlerinin sunulmas iin iveren;

a) alanlar arasndan i gvenlii uzman, iyeri hekimi ve on ve daha fazla alan olan ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde dier salk personeli grevlendirir. alanlar arasnda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas hâlinde, bu hizmetin tamamn veya bir ksmn ortak salk ve gvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmas hâlinde, tehlike snf ve alan says dikkate alnarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi stlenebilir. (Ek cmle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10`dan az alan bulunan ve az tehlikeli snfta yer alan iyeri iverenleri veya iveren vekili tarafndan Bakanlka ilan edilen eitimleri tamamlamak artyla ie giri ve periyodik muayeneler ve tetkikler hari i sal ve gvenlii hizmetlerini yrtebilirler. (1)

b) Grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulularn grevlerini yerine getirmeleri amacyla ara, gere, mekân ve zaman gibi gerekli btn ihtiyalarn karlar.

c) yerinde salk ve gvenlik hizmetlerini yrtenler arasnda i birlii ve koordinasyonu salar.

) Grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulular tarafndan i sal ve gvenlii ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazl olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

d) alanlarn salk ve gvenliini etkiledii bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakknda; grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulular, baka iyerlerinden almak zere kendi iyerine gelen alanlar ve bunlarn iverenlerini bilgilendirir.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsamndaki kamu kurum ve kurulular; i sal ve gvenlii hizmetlerini, Salk Bakanlna ait dner sermayeli kurululardan dorudan alabilecei gibi 4734 sayl Kanun hkmleri erevesinde de alabilir.

(3) Tam sreli iyeri hekimi grevlendirilen iyerlerinde, dier salk personeli grevlendirilmesi zorunlu deildir.

(4) (Ek: 10/9/2014-6552/16 md.) Birinci fkrann (a) bendine gre yaplacak grevlendirme sresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu kapsamndaki renci statsnde olan rak ve stajyerler, alan saysnn toplamna dâhil edilmez.

sal ve gvenlii hizmetlerinin desteklenmesi

MADDE 7 (1) sal ve gvenlii hizmetlerinin yerine getirilmesi iin, Bakanlka aadaki artlarla destek salanabilir:

a) Kamu kurum ve kurulular hari ondan az alan bulunanlardan, ok tehlikeli ve tehlikeli snfta yer alan iyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az alan bulunanlardan az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinin de faydalanmasna karar verebilir.

b) Giderler, i kazas ve meslek hastal bakmndan ksa vadeli sigorta kollar iin toplanan primlerden kaynak aktarlmak suretiyle, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan finanse edilir.

––––––––––––––––

(1)10/9/2014 tarihli ve 6552 sayl Kanunun 16 nc maddesiyle, bu bentte yer alan "iyeri hekimi ve" ibaresinden sonra gelmek zere "on ve daha fazla alan olan ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde" ibaresi eklenmitir.


11651

 

c) Uygulamada, Sosyal Gvenlik Kurumu kaytlar esas alnr.

) Bu Kanun ve dier mevzuat gereince yaplan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettii kiilerin sigortallk bildiriminde bulunmad tespit edilen iverenlerden, tespit tarihine kadar yaplan demeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Gvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki iverenler, salanan destekten yl sreyle faydalanamaz.

d) Uygulamaya ilikin olarak ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye, uygulamay ynlendirmeye ve doabilecek sorunlar zmeye Bakanlk yetkilidir.

(2) Aadaki konular ile bunlara ilikin usul ve esaslar, Maliye Bakanlnn uygun gr alnarak Bakanlka karlan ynetmelikle belirlenir:

a) sal ve gvenlii hizmetlerinin yerine getirilmesi iin salanacak destein uygulanmas.

b) Destek salanacak ondan az alan bulunan iyerlerinin zellikleri gz nnde bulundurularak; Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan denecek i sal ve gvenlii hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak ksm ve denme ekli.

c) Destekten faydalanabilecek iyerlerinin tamas gereken artlar.

) sal ve gvenlii hizmeti verecek kurulularn zellikleri.

(3) Etkinlik ve srekliliin salanmas amacyla; Bakanlk tarafndan Salk Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ve ilgili meslek kurulularyla i birlii yaplabilir.

yeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlar

MADDE 8 (1) yeri hekimi ve i gvenlii uzmanlarnn hak ve yetkileri, grevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kstlanamaz. Bu kiiler, grevlerini meslein gerektirdii etik ilkeler ve mesleki bamszlk ierisinde yrtr.

(2) (Deiik: 4/4/2015-6645/1 md.) verene i sal ve gvenlii ile ilgili konularda rehberlik ve danmanlk yapmak zere grevlendirilen iyeri hekimi ve i gvenlii uzman, grev ald iyerinde greviyle ilgili mevzuat ve teknik gelimeleri gz nnde bulundurarak i sal ve gvenlii ile ilgili eksiklik ve aksaklklar, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve iverene yazl olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklklarn dzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden iveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklklarn acil durdurmay gerektirmesi veya yangn, patlama, gme, kimyasal sznt ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalna sebep olabilecek ortamlarn bulunmasna ramen iveren tarafndan gerekli tedbirlerin alnmamas hâlinde, bu durum iyeri hekimi veya i gvenlii uzmannca, Bakanln yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa alan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmad tespit edilen iyeri hekimi ve i gvenlii uzmannn belgesi ay, tekrarnda ise alt ay sreyle askya alnr. Bu bildirimden dolay ivereni tarafndan iyeri hekimi veya i gvenlii uzmannn i szlemesine son verilemez ve bu kiiler hibir ekilde hak kaybna uratlamaz. Aksi takdirde iveren hakknda bir yllk szleme creti tutarndan az olmamak zere tazminata hkmedilir. yeri hekimi veya i gvenlii uzmannn i kanunlar ve dier kanunlara gre sahip olduu haklar sakldr. Alan davada, kt niyetle gerek d bildirimde bulunduu mahkeme kararyla tespit edilen kiinin belgesi alt ay sreyle askya alnr.


11652

 

(3) Hizmet sunan kurulular ile iyeri hekimi ve i gvenlii uzmanlar, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesindeki ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar iverene kar sorumludur.

(4) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacak ekilde vcut btnlnn bozulmasna neden olan i kazas veya meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iyeri hekimi veya i gvenlii uzmannn yetki belgesi askya alnr.

(5) gvenlii uzmanlarnn grev alabilmeleri iin; ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde (A) snf, tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde en az (B) snf, az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde ise en az (C) snf i gvenlii uzmanl belgesine sahip olmalar art aranr. Bakanlk, i gvenlii uzmanlarnn ve iyeri hekimlerinin grevlendirilmesi konusunda sektrel alanda zel dzenleme yapabilir. (Ek cmle: 4/4/2015-6645/1 md.) Sektrel dzenleme erevesinde maden ve yap ile dier sektrlerde ncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip i gvenlii uzmanlarnn grev yapacann ve bunlarn yannda grev yapacak dier mesleklere sahip i gvenlii uzmanlarnn belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanlka belirlenir.

(6) Belirlenen alma sresi nedeniyle iyeri hekimi ve i gvenlii uzmannn tam sreli grevlendirilmesi gereken durumlarda; iveren, iyeri salk ve gvenlik birimi kurar. Bu durumda, alanlarn tabi olduu kanun hkmleri sakl kalmak kaydyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununa gre belirlenen haftalk alma sresi dikkate alnr.

(7) Kamu kurum ve kurulularnda ilgili mevzuata gre altrlan iyeri hekimi veya i gvenlii uzman olma niteliini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalar artyla asli grevlerinin yannda, belirlenen alma sresine riayet ederek almakta olduklar kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve st yneticinin onay ile dier kamu kurum ve kurulularnda grevlendirilebilir. Bu ekilde grevlendirilecek personele, grev yapt her saat iin (200) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm tutarnda ilave deme, hizmet alan kurum tarafndan yaplr. Bu demeden damga vergisi hari herhangi bir kesinti yaplmaz. Bu durumdaki grevlendirmeye ilikin ilave demelerde, gnlk mesai saatlerine bal kalmak kaydyla, aylk toplam seksen saatten fazla olan grevlendirmeler dikkate alnmaz.

(8) Kamu salk hizmetlerinde tam sreli almaya ilikin mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, iyeri hekimlerinin ve dier salk personelinin iyeri salk ve gvenlik birimi ile ortak salk ve gvenlik birimlerinde grevlendirilmelerinde ve hizmet verilen iyerlerinde alanlarla snrl olmak zere grevlerini yerine getirmelerinde, dier kanunlarn kstlayc hkmleri uygulanmaz.

Tehlike snfnn belirlenmesi

MADDE 9 (1) yeri tehlike snflar; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 83 nc maddesine gre belirlenen ksa vadeli sigorta kollar prim tarifesi de dikkate alnarak, Sal ve Gvenlii Genel Mdrnn Bakanlnda ilgili taraflarca oluturulan komisyonun grleri dorultusunda, Bakanlka karlacak tebli ile tespit edilir.

(2) yeri tehlike snflarnn tespitinde, o iyerinde yaplan asl i dikkate alnr.


11652-1

 

Risk deerlendirmesi, kontrol, lm ve aratrma

MADDE 10 (1) veren, i sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yapmak veya yaptrmakla ykmldr. Risk deerlendirmesi yaplrken aadaki hususlar dikkate alnr:

a) Belirli risklerden etkilenecek alanlarn durumu.

b) Kullanlacak i ekipman ile kimyasal madde ve mstahzarlarn seimi.

c) yerinin tertip ve dzeni.

) Gen, yal, engelli, gebe veya emziren alanlar gibi zel politika gerektiren gruplar ile kadn alanlarn durumu.

(2) veren, yaplacak risk deerlendirmesi sonucu alnacak i sal ve gvenlii tedbirleri ile kullanlmas gereken koruyucu donanm veya ekipman belirler.

(3) yerinde uygulanacak i sal ve gvenlii tedbirleri, alma ekilleri ve retim yntemleri; alanlarn salk ve gvenlik ynnden korunma dzeyini ykseltecek ve iyerinin idari yaplanmasnn her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmaldr.

(4) veren, i sal ve gvenlii ynnden alma ortamna ve alanlarn bu ortamda maruz kald risklerin belirlenmesine ynelik gerekli kontrol, lm, inceleme ve aratrmalarn yaplmasn salar.


11653

 

 

Acil durum planlar, yangnla mcadele ve ilk yardm

MADDE 11 (1) veren;

a) alma ortam, kullanlan maddeler, i ekipman ile evre artlarn dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumlar nceden deerlendirerek, alanlar ve alma evresini etkilemesi mmkn ve muhtemel acil durumlar belirler ve bunlarn olumsuz etkilerini nleyici ve snrlandrc tedbirleri alr.

b) Acil durumlarn olumsuz etkilerinden korunmak zere gerekli lm ve deerlendirmeleri yapar, acil durum planlarn hazrlar.

c) Acil durumlarla mcadele iin iyerinin bykl ve tad zel tehlikeler, yaplan iin nitelii, alan says ile iyerinde bulunan dier kiileri dikkate alarak; nleme, koruma, tahliye, yangnla mcadele, ilk yardm ve benzeri konularda uygun donanma sahip ve bu konularda eitimli yeterli sayda kiiyi grevlendirir, ara ve gereleri salayarak eitim ve tatbikatlar yaptrr ve ekiplerin her zaman hazr bulunmalarn salar.

) zellikle ilk yardm, acil tbbi mdahale, kurtarma ve yangnla mcadele konularnda, iyeri dndaki kurulularla irtibat salayacak gerekli dzenlemeleri yapar.

Tahliye

MADDE 12 (1) Ciddi, yakn ve nlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda iveren;

a) alanlarn ii brakarak derhal alma yerlerinden ayrlp gvenli bir yere gidebilmeleri iin, nceden gerekli dzenlemeleri yapar ve alanlara gerekli talimatlar verir.

b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadka, gerekli donanma sahip ve zel olarak grevlendirilenler dndaki alanlardan ilerine devam etmelerini isteyemez.

(2) veren, alanlarn kendileri veya dier kiilerin gvenlii iin ciddi ve yakn bir tehlike ile karlatklar ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonularn nlenmesi iin, bilgileri ve mevcut teknik donanmlar erevesinde mdahale edebilmelerine imkân salar. Byle bir durumda alanlar, ihmal veya dikkatsiz davranlar olmadka yaptklar mdahaleden dolay sorumlu tutulamaz.

almaktan kanma hakk

MADDE 13 (1) Ciddi ve yakn tehlike ile kar karya kalan alanlar kurula, kurulun bulunmad iyerlerinde ise iverene bavurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alnmasna karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, iveren ise derhâl kararn verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, alana ve alan temsilcisine yazl olarak bildirilir.

(2) Kurul veya iverenin alann talebi ynnde karar vermesi hâlinde alan, gerekli tedbirler alnncaya kadar almaktan kanabilir. alanlarn almaktan kand dnemdeki creti ile kanunlardan ve i szlemesinden doan dier haklar sakldr.

(3) alanlar ciddi ve yakn tehlikenin nlenemez olduu durumlarda birinci fkradaki usule uymak zorunda olmakszn iyerini veya tehlikeli blgeyi terk ederek belirlenen gvenli yere gider. alanlarn bu hareketlerinden dolay haklar kstlanamaz.


11654

 

 

(4) szlemesiyle alanlar, talep etmelerine ramen gerekli tedbirlerin alnmad durumlarda, tabi olduklar kanun hkmlerine gre i szlemelerini feshedebilir. Toplu szleme veya toplu i szlemesi ile alan kamu personeli, bu maddeye gre almad dnemde fiilen alm saylr.

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine gre iyerinde iin durdurulmas hâlinde, bu madde hkmleri uygulanmaz.

kazas ve meslek hastalklarnn kayt ve bildirimi

MADDE 14 (1) veren;

a) Btn i kazalarnn ve meslek hastalklarnn kaydn tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlar dzenler.

b) yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya lme neden olmad halde iyeri ya da i ekipmannn zarara uramasna yol aan veya alan, iyeri ya da i ekipmann zarara uratma potansiyeli olan olaylar inceleyerek bunlar ile ilgili raporlar dzenler.

(2) veren, aadaki hallerde belirtilen srede Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) kazalarn kazadan sonraki i gn iinde.

b) Salk hizmeti sunucular veya iyeri hekimi tarafndan kendisine bildirilen meslek hastalklarn, rendii tarihten itibaren i gn iinde.

(3) yeri hekimi veya salk hizmeti sunucular; meslek hastal n tans koyduklar vakalar, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan yetkilendirilen salk hizmeti sunucularna sevk eder.

(4) Salk hizmeti sunucular kendilerine intikal eden i kazalarn, yetkilendirilen salk hizmeti sunucular ise meslek hastal tans koyduklar vakalar en ge on gn iinde Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirir.

(5) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar, Salk Bakanlnn uygun gr alnarak Bakanlka belirlenir.

Salk gzetimi

MADDE 15 (1) veren;

a) alanlarn iyerinde maruz kalacaklar salk ve gvenlik risklerini dikkate alarak salk gzetimine tabi tutulmalarn salar.

b) Aadaki hallerde alanlarn salk muayenelerinin yaplmasn salamak zorundadr:

1) e girilerinde.

2) deiikliinde.

3) kazas, meslek hastal veya salk nedeniyle tekrarlanan iten uzaklamalarndan sonra ie dnlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) in devam sresince, alann ve iin nitelii ile iyerinin tehlike snfna gre Bakanlka belirlenen dzenli aralklarla.


11655

 

(2) Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan ilerde alacaklar, yapacaklar ie uygun olduklarn belirten salk raporu olmadan ie balatlamaz. (1)

(3) (Deiik birinci cmle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamnda alnmas gereken salk raporlar iyeri hekiminden alnr. 10`dan az alan bulunan ve az tehlikeli iyerleri iin ise kamu hizmet sunucular veya aile hekimlerinden de alnabilir. Raporlara itirazlar Salk Bakanl tarafndan belirlenen hakem hastanelere yaplr, verilen kararlar kesindir.

(4) Salk gzetiminden doan maliyet ve bu gzetimden kaynakl her trl ek maliyet iverence karlanr, alana yanstlamaz.

(5) Salk muayenesi yaptrlan alann zel hayat ve itibarnn korunmas asndan salk bilgileri gizli tutulur.

alanlarn bilgilendirilmesi

MADDE 16 (1) yerinde i sal ve gvenliinin salanmas ve srdrlebilmesi amacyla iveren, alanlar ve alan temsilcilerini iyerinin zelliklerini de dikkate alarak aadaki konularda bilgilendirir:

a) yerinde karlalabilecek salk ve gvenlik riskleri, koruyucu ve nleyici tedbirler.

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

c) lk yardm, olaan d durumlar, afetler ve yangnla mcadele ve tahliye ileri konusunda grevlendirilen kiiler.

(2) veren;

a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakn tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan btn alanlar, tehlikeler ile bunlardan doan risklere kar alnm ve alnacak tedbirler hakknda derhal bilgilendirir.

b) Baka iyerlerinden almak zere kendi iyerine gelen alanlarn birinci fkrada belirtilen bilgileri almalarn salamak zere, sz konusu alanlarn iverenlerine gerekli bilgileri verir.

c) Risk deerlendirmesi, i sal ve gvenlii ile ilgili koruyucu ve nleyici tedbirler, lm, analiz, teknik kontrol, kaytlar, raporlar ve teftiten elde edilen bilgilere, destek elemanlar ile alan temsilcilerinin ulamasn salar.

alanlarn eitimi

MADDE 17 (1) veren, alanlarn i sal ve gvenlii eitimlerini almasn salar. Bu eitim zellikle; ie balamadan nce, alma yeri veya i deiikliinde, i ekipmannn deimesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanmas hâlinde verilir. Eitimler, deien ve ortaya kan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiinde ve dzenli aralklarla tekrarlanr.

(2) alan temsilcileri zel olarak eitilir.

(3) Mesleki eitim alma zorunluluu bulunan tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan ilerde, yapaca ile ilgili mesleki eitim aldn belgeleyemeyenler altrlamaz.

(4) kazas geiren veya meslek hastalna yakalanan alana ie balamadan nce, sz konusu kazann veya meslek hastalnn sebepleri, korunma yollar ve gvenli alma yntemleri ile ilgili ilave eitim verilir. Ayrca, herhangi bir sebeple alt aydan fazla sreyle iten uzak kalanlara, tekrar ie balatlmadan nce bilgi yenileme eitimi verilir.

––––––––––––––

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayl Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fkrada yer alan "iyerlerinde" ibaresi "ilerde" eklinde deitirilmitir.


11656

 

 

(5) Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde; yaplacak ilerde karlalacak salk ve gvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar ieren eitimin alndna dair belge olmakszn, baka iyerlerinden almak zere gelen alanlar ie balatlamaz.

(6) Geici i ilikisi kurulan iveren, i sal ve gvenlii risklerine kar alana gerekli eitimin verilmesini salar.

(7) Bu madde kapsamnda verilecek eitimin maliyeti alanlara yanstlamaz. Eitimlerde geen sre alma sresinden saylr. Eitim srelerinin haftalk alma sresinin zerinde olmas hâlinde, bu sreler fazla srelerle alma veya fazla alma olarak deerlendirilir.

alanlarn grlerinin alnmas ve katlmlarnn salanmas

MADDE 18 (1) veren, gr alma ve katlmn salanmas konusunda, alanlara veya iki ve daha fazla alan temsilcisinin bulunduu iyerlerinde varsa iyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa alan temsilcilerine aadaki imkânlar salar:

a) sal ve gvenlii ile ilgili konularda grlerinin alnmas, teklif getirme hakknn tannmas ve bu konulardaki grmelerde yer alma ve katlmlarnn salanmas.

b) Yeni teknolojilerin uygulanmas, seilecek i ekipman, alma ortam ve artlarnn alanlarn salk ve gvenliine etkisi konularnda grlerinin alnmas.

(2) veren, destek elemanlar ile alan temsilcilerinin aadaki konularda nceden grlerinin alnmasn salar:

a) yerinden grevlendirilecek veya iyeri dndan hizmet alnacak iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier personel ile ilk yardm, yangnla mcadele ve tahliye ileri iin kiilerin grevlendirilmesi.

b) Risk deerlendirmesi yaplarak, alnmas gereken koruyucu ve nleyici tedbirlerin ve kullanlmas gereken koruyucu donanm ve ekipmann belirlenmesi.

c) Salk ve gvenlik risklerinin nlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yrtlmesi.

) alanlarn bilgilendirilmesi.

d) alanlara verilecek eitimin planlanmas.

(3) alanlarn veya alan temsilcilerinin, iyerinde i sal ve gvenlii iin alnan nlemlerin yetersiz olduu durumlarda veya tefti srasnda, yetkili makama bavurmalarndan dolay haklar kstlanamaz.

alanlarn ykmllkleri

MADDE 19 (1) alanlar, i sal ve gvenlii ile ilgili aldklar eitim ve iverenin bu konudaki talimatlar dorultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptklar iten etkilenen dier alanlarn salk ve gvenliklerini tehlikeye drmemekle ykmldr.

(2) alanlarn, iveren tarafndan verilen eitim ve talimatlar dorultusunda ykmllkleri unlardr:

a) yerindeki makine, cihaz, ara, gere, tehlikeli madde, tama ekipman ve dier retim aralarn kurallara uygun ekilde kullanmak, bunlarn gvenlik donanmlarn doru olarak kullanmak, keyfi olarak karmamak ve deitirmemek.


11657

 

 

b) Kendilerine salanan kiisel koruyucu donanm doru kullanmak ve korumak.

c) yerindeki makine, cihaz, ara, gere, tesis ve binalarda salk ve gvenlik ynnden ciddi ve yakn bir tehlike ile karlatklarnda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik grdklerinde, iverene veya alan temsilcisine derhal haber vermek.

) Teftie yetkili makam tarafndan iyerinde tespit edilen noksanlk ve mevzuata aykrlklarn giderilmesi konusunda, iveren ve alan temsilcisi ile i birlii yapmak.

d) Kendi grev alannda, i sal ve gvenliinin salanmas iin iveren ve alan temsilcisi ile i birlii yapmak.

alan temsilcisi

MADDE 20 (1) veren; iyerinin deiik blmlerindeki riskler ve alan saylarn gz nnde bulundurarak dengeli dalma zen gstermek kaydyla, alanlar arasnda yaplacak seim veya seimle belirlenemedii durumda atama yoluyla, aada belirtilen saylarda alan temsilcisini grevlendirir:

a) ki ile elli arasnda alan bulunan iyerlerinde bir.

b) Ellibir ile yz arasnda alan bulunan iyerlerinde iki.

c) Yzbir ile beyz arasnda alan bulunan iyerlerinde .

) Beyzbir ile bin arasnda alan bulunan iyerlerinde drt.

d) Binbir ile ikibin arasnda alan bulunan iyerlerinde be.

e) kibinbir ve zeri alan bulunan iyerlerinde alt.

(2) Birden fazla alan temsilcisinin bulunmas durumunda ba temsilci, alan temsilcileri arasnda yaplacak seimle belirlenir.

(3) alan temsilcileri, tehlike kaynann yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltlmas iin, iverene neride bulunma ve iverenden gerekli tedbirlerin alnmasn isteme hakkna sahiptir.

(4) Grevlerini yrtmeleri nedeniyle, alan temsilcileri ve destek elemanlarnn haklar kstlanamaz ve grevlerini yerine getirebilmeleri iin iveren tarafndan gerekli imkânlar salanr.

(5) yerinde yetkili sendika bulunmas hâlinde, iyeri sendika temsilcileri alan temsilcisi olarak da grev yapar.

NC BLM

Konsey, Kurul ve Koordinasyon

Ulusal Sal ve Gvenlii Konseyi

MADDE 21 (1) lke genelinde i sal ve gvenlii ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi iin tavsiyelerde bulunmak zere Konsey kurulmutur.

(2) Konsey, Bakanlk Mstearnn bakanlnda aada belirtilen yelerden oluur:

a) Bakanlk Sal ve Gvenlii Genel Mdr, alma Genel Mdr, Tefti Kurulu Bakan ve Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan bir genel mdr.

b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, evre ve ehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gda, Tarm ve Hayvanclk, Kalknma, Millî Eitim ile Salk bakanlklarndan ilgili birer genel mdr.


11658

 

 

c) Yksekretim Kurulu Bakanlndan bir yrtme kurulu yesi, Devlet Personel Bakanlndan bir bakan yardmcs.

) veren, ii ve kamu grevlileri sendikalar st kurulularnn en fazla yeye sahip ilk nden, Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinden, Trkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan, Trk Tabipleri Birliinden, Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birliinden ve Trkiye Ziraat Odalar Birliinden konuyla ilgili veya grevli birer ynetim kurulu yesi.

d) htiya duyulmas hâlinde Sal ve Gvenlii Genel Mdrnn teklifi ve Konseyin karar ile belirlenen, i sal ve gvenlii konusunda faaliyet gsteren kurum veya kurululardan en fazla iki temsilci.

(3) kinci fkrann (d) bendi kapsamnda belirlenen Konsey yeleri, iki yl iin seilir ve st ste iki olaan toplantya katlmaz ise ilgili kurum veya kuruluun yelii sona erer.

(4) Konseyin sekretaryas, Sal ve Gvenlii Genel Mdrlnce yrtlr.

(5) Konsey, toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar verir. Oylarn eitlii hâlinde bakann oyu karar belirler. ekimser oy kullanlamaz.

(6) Konsey ylda iki defa olaan toplanr. Bakann veya yelerin te birinin teklifi ile olaanst olarak da toplanabilir.

(7) Konseyin alma usul ve esaslar Bakanlk tarafndan belirlenir.

sal ve gvenlii kurulu

MADDE 22 (1) Elli ve daha fazla alann bulunduu ve alt aydan fazla sren srekli ilerin yapld iyerlerinde iveren, i sal ve gvenlii ile ilgili almalarda bulunmak zere kurul oluturur. veren, i sal ve gvenlii mevzuatna uygun kurul kararlarn uygular.

(2) Alt aydan fazla sren asl iveren-alt iveren ilikisinin bulunduu hallerde;

a) Asl iveren ve alt iveren tarafndan ayr ayr kurul oluturulmu ise, faaliyetlerin yrtlmesi ve kararlarn uygulanmas konusunda i birlii ve koordinasyon asl iverence salanr.

b) Asl iveren tarafndan kurul oluturulmu ise, kurul oluturmas gerekmeyen alt iveren, koordinasyonu salamak zere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

c) yerinde kurul oluturmas gerekmeyen asl iveren, alt iverenin oluturduu kurula i birlii ve koordinasyonu salamak zere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

) Kurul oluturmas gerekmeyen asl iveren ve alt iverenin toplam alan says elliden fazla ise, koordinasyonu asl iverence yaplmak kaydyla, asl iveren ve alt iveren tarafndan birlikte bir kurul oluturulur.

(3) Ayn alma alannda birden fazla iverenin bulunmas ve bu iverenlerce birden fazla kurulun oluturulmas hâlinde iverenler, birbirlerinin almalarn etkileyebilecek kurul kararlar hakknda dier iverenleri bilgilendirir.

sal ve gvenliinin koordinasyonu

MADDE 23 (1) Ayn alma alann birden fazla iverenin paylamas durumunda iverenler; i hijyeni ile i sal ve gvenlii nlemlerinin uygulanmasnda i birlii yapar, yaplan iin yaps gz nne alnarak mesleki risklerin nlenmesi ve bu risklerden korunulmas almalarn koordinasyon iinde yapar, birbirlerini ve alan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.


11659

 

(2) Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezleri, i hanlar, sanayi blgeleri veya siteleri gibi yerlerde, i sal ve gvenlii konusundaki koordinasyon ynetim tarafndan salanr. Ynetim, iyerlerinde i sal ve gvenlii ynnden dier iyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalar iin iverenleri uyarr. Bu uyarlara uymayan iverenleri Bakanla bildirir.

DRDNC BLM

Tefti ve dari Yaptrmlar

Tefti, inceleme, aratrma, mfettiin yetki, ykmllk ve sorumluluu

MADDE 24 (1) Bu Kanun hkmlerinin uygulanmasnn izlenmesi ve teftii, i sal ve gvenlii ynnden tefti yapmaya yetkili Bakanlk i mfettilerince yaplr. Bu Kanun kapsamnda yaplacak tefti ve incelemelerde, 4857 sayl Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanr.

(2) Bakanlk, iyerlerinde i sal ve gvenlii konularnda lm, inceleme ve aratrma yapmaya, bu amala numune almaya ve eitim kurumlar ile ortak salk ve gvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler mmkn olduu kadar ii aksatmamak, iverenin ve iyerinin meslek srlar ile grdkleri ve rendikleri hususlar tamamen gizli tutmakla ykmldr. Kontrol ve denetimin usul ve esaslar Bakanlka dzenlenir.

(3) Askeri iyerleriyle yurt gvenlii iin gerekli maddeler retilen iyerlerinin denetim ve teftii konusu ve sonularna ait ilemler, Millî Savunma Bakanl ve Bakanlka birlikte hazrlanacak ynetmelie gre yrtlr.

in durdurulmas

MADDE 25 (1) yerindeki bina ve eklentilerde, alma yntem ve ekillerinde veya i ekipmanlarnda alanlar iin hayati tehlike oluturan bir husus tespit edildiinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin nitelii ve bu tehlikeden doabilecek riskin etkileyebilecei alan ile alanlar dikkate alnarak, iyerinin bir blmnde veya tamamnda i durdurulur. Ayrca ok tehlikeli snfta yer alan maden, metal ve yap ileri ile tehlikeli kimyasallarla allan ilerin yapld veya byk endstriyel kazalarn olabilecei iyerlerinde, risk deerlendirmesi yaplmam olmas durumunda i durdurulur.

(2) sal ve gvenlii bakmndan teftie yetkili i mfettiinden oluan heyet, i sal ve gvenlii bakmndan teftie yetkili i mfettiinin tespiti zerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gn ierisinde iin durdurulmasna karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil mdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan i mfettii, heyet tarafndan karar alnncaya kadar geerli olmak kaydyla ii durdurur.

(3) in durdurulmas karar, ilgili mlki idare amirine ve iyeri dosyasnn bulunduu alma ve Kurumu il mdrlne bir gn iinde gnderilir. in durdurulmas karar, mlki idare amiri tarafndan kolluk kuvvetleri marifetiyle yirmidrt saat iinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil mdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen iin durdurulmas karar, mlki idare amiri tarafndan kolluk kuvvetleri marifetiyle ayn gn yerine getirilir. (1)

–––––––––––––––

(1)  4/4/2015 tarihli ve  6645 sayl Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fkrada yer alan "mlki idare amiri tarafndan" ibarelerinden sonra gelmek zere "kolluk kuvvetleri marifetiyle" ibareleri  eklenmitir.


11660

 

(4) veren, yerine getirildii tarihten itibaren alt i gn iinde, yetkili i mahkemesinde iin durdurulmas kararna itiraz edebilir. tiraz, iin durdurulmas kararnn uygulanmasn etkilemez. Mahkeme itiraz ncelikle grr ve alt i gn iinde karara balar. Mahkeme karar kesindir.

(5) verenin iin durdurulmasn gerektiren hususlarn giderildiini Bakanla yazl olarak bildirmesi hâlinde, en ge yedi gn iinde iyerinde inceleme yaplarak iverenin talebi sonulandrlr.

(6) veren, iin durdurulmas sebebiyle isiz kalan alanlara cretlerini demekle veya cretlerinde bir dklk olmamak zere meslek veya durumlarna gre baka bir i vermekle ykmldr.

(7) (Ek: 4/4/2015-6645/2 md.) ok tehlikeli snfta yer alan ve ihale ile alnan ilerde; teknolojik gelime, i gc kapasitesinin artrlmas, retim metotlarnda yenilik gibi bir ksm unsurlar salanmadan retim ve/veya imalat planlarna, i programlarna aykr hareket edilerek retim zorlamas nedeniyle hayati tehlike oluturacak ekilde alma biimleri, iin durdurulma sebebi saylr.

(8) (Ek: 4/4/2015-6645/2 md.) yerinde durdurulan ilerde izinsiz alma yaptran iveren veya iveren vekillerine yldan be yla kadar hapis cezas verilir.

lml i kazas sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama

MADDE 25/A – (Ek: 4/4/2015-6645/3 md.)

lml i kazas meydana gelen maden iyerlerinde kusuru yarg karar ile tespit edilen iveren, mahkeme tarafndan iki yl sreyle kamu ihalelerine katlmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 26 nc maddesinin ikinci fkrasnda saylanlarla birlikte yasaklanr. Kararn bir rnei iverenin siciline ilenmek zere Kamu hale Kurumuna gnderilir ve Kurumun internet sayfasnda ilan edilir.

dari para cezalar ve uygulanmas

MADDE 26 (1) Bu Kanunun;

a) 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir ykmllk iin ayr ayr ikibin Trk Liras,

b) 6 nc maddesinin birinci fkras gereince belirlenen nitelikte i gvenlii uzman veya iyeri hekimi grevlendirmeyen iverene grevlendirmedii her bir kii iin bebin Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn miktar, dier salk personeli grevlendirmeyen iverene ikibinbeyz Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn miktar, ayn fkrann (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir ihlal iin ayr ayr binbeyz Trk Liras, () bendine aykr hareket eden iverene yerine getirilmeyen her bir tedbir iin ayr ayr bin Trk Liras,

c) 8 inci maddesinin birinci ve altnc fkralarna aykr hareket eden iverene her bir ihlal iin ayr ayr binbeyz Trk Liras,

) 10 uncu maddesinin birinci fkrasna gre risk deerlendirmesi yapmayan veya yaptrmayan iverene bin Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin drtbinbeyz Trk Liras, drdnc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene binbeyz Trk Liras,


11660-1

 

d) 11 ve 12 nci maddeleri hkmlerine aykr hareket eden iverene, uyulmayan her bir ykmllk iin bin Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn miktar,

e) 14 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir ykmllk iin ayr ayr binbeyz Trk Liras, ikinci fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene ikibin Trk Liras, drdnc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen salk hizmeti sunucular veya yetkilendirilen salk hizmeti sunucularna ikibin Trk Liras,

f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralarnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, salk gzetimine tabi tutulmayan veya salk raporu alnmayan her alan iin bin Trk Liras,

g) 16 nc maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, bilgilendirilmeyen her bir alan iin bin Trk Liras,

) (Deiik: 4/4/2015-6645/4 md.) 17 nci maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, her bir aykrlk iin alan bana ayr ayr beyz Trk Liras,

h) 18 inci maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, her bir aykrlk iin ayr ayr bin Trk Liras,

) 20 nci maddesinin birinci ve drdnc fkralarnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene bin Trk Liras, nc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene binbeyz Trk Liras,

i) 22 nci maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir aykrlk iin ayr ayr ikibin Trk Liras,

j) 23 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen bildirim ykmllklerini yerine getirmeyen ynetimlere bebin Trk Liras,

k) 24 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen i sal ve gvenlii ile ilgili konularda lm, inceleme ve aratrma yaplmasna, numune alnmasna veya eitim kurumlar ile ortak salk ve gvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yaplmasna engel olan iverene bebin Trk Liras,

1) (Deiik: 4/4/2015-6645/4 md.) 25 inci maddesinin altnc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene ihlale urayan her bir alan iin bin Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn miktar,

m) 29 uncu maddesinde belirtilen; byk kaza nleme politika belgesi hazrlamayan iverene ellibin Trk Liras, gvenlik raporunu hazrlayp Bakanln deerlendirmesine sunmadan iyerini faaliyete geiren, iletilmesine Bakanlka izin verilmeyen iyerini aan veya durdurulan iyerinde faaliyete devam eden iverene seksenbin Trk Liras,

n) 30 uncu maddesinde ngrlen ynetmeliklerde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, uyulmayan her hkm iin tespit edildii tarihten itibaren aylk olarak bin Trk Liras,

o) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) alanlarna, standartlara uygun ve CE iaretli kiisel koruyucu donanm temin etmeyen iverenlere alan bana beyz Trk Liras,

) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Yer alt maden iletmelerinde alanlarn bulunduklar yeri ve giri klarn gsteren takip sistemini kurmayan iverenlere alan bana beyz Trk Liras,

idari para cezas verilir.


11661

 

(2) (Deiik: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu Kanunda belirtilen idari para cezalar, 14 nc maddede belirtilen bildirim ykmlln yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalar hari gerekesi belirtilmek suretiyle alma ve Kurumu il mdrnce verilir. 14 nc maddede belirtilen bildirim ykmlln yerine getirmeyenler iin uygulanan idari para cezalar hari tahsil edilen idari para cezalar genel bteye gelir kaydedilir. 14 nc maddede belirtilen bildirim ykmlln yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalar ise dorudan Sosyal Gvenlik Kurumunca verilir. Sosyal Gvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarnn tebli, itiraz ve tahsilinde 5510 sayl Kanunun 102 nci maddesi hkmleri uygulanr. Verilen dier idari para cezalar tebliinden itibaren otuz gn iinde denir. dari para cezalar tzel kiilii bulunmayan kamu kurum ve kurulular adna da dzenlenebilir.

(3) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezalar;

a) Ondan az alan bulunan iyerlerinden;

1) Az tehlikeli snfta yer alanlar iin ayn miktarda,

2) Tehlikeli snfta yer alanlar iin yzde yirmi be orannda artrlarak,

3) ok tehlikeli snfta yer alanlar iin yzde elli orannda artrlarak,

b) On ila krk dokuz alan bulunan iyerlerinden;

1) Az tehlikeli snfta yer alanlar iin ayn miktarda,

2) Tehlikeli snfta yer alanlar iin yzde elli orannda artrlarak,

3) ok tehlikeli snfta yer alanlar iin yzde yz orannda artrlarak,

c) Elli ve daha fazla alan bulunan iyerlerinden;

1) Az tehlikeli snfta yer alanlar iin yzde elli orannda artrlarak,

2) Tehlikeli snfta yer alanlar iin yzde yz orannda artrlarak,

3) ok tehlikeli snfta yer alanlar iin yzde iki yz orannda artrlarak,

uygulanr.

(4) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) in durdurulmas hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolay ilgili idari para cezas uygulanmaz.

(5) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) alan saysyla arplarak verilen idari para cezalarnda nc fkra hkmleri uygulanmaz.

(6) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) 14 nc maddede belirtilen bildirim ykmlln yerine getirmeyenler iin uygulanan idari para cezalar hari olmak zere bu Kanuna gre tahsil edilen idari para cezalar, i sal ve gvenlii ile ilgili eitim ve aratrma-gelitirme projelerine ilikin harcamalarda kullanlr. Bu amala ihtiya duyulan denek, Bakanlk btesinde ngrlr. Sz konusu denein kullanlmasna ilikin usul ve esaslar, Bakanlk ile Maliye Bakanlnca mtereken belirlenir.

Hkm bulunmayan haller ve muafiyet

MADDE 27 (1) alanlarn tabi olduklar kanun hkmleri sakl kalmak kaydyla, bu Kanunda hkm bulunmayan hallerde 4857 sayl Kanunun bu Kanuna aykr olmayan hkmleri uygulanr.

(2) Bu Kanuna gre dzenlenen katlar damga vergisinden, ilemler hartan mstesnadr.

(3) Bakanlk, bu Kanuna gre yaplacak i ve ilemlere ait her trl belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar zerinden isteyebilir, arivleyebilir, bu ortamlar zerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.


11662

 

BENC BLM

eitli ve Geici Hkmler

Bamllk yapan maddeleri kullanma yasa

MADDE 28 (1) yerine, sarho veya uyuturucu madde alm olarak gelmek ve iyerinde alkoll iki veya uyuturucu madde kullanmak yasaktr.

(2) veren; iyeri eklentilerinden saylan ksmlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi artlarla alkoll iki iilebileceini belirleme yetkisine sahiptir.

(3) Aadaki alanlar iin alkoll iki kullanma yasa uygulanmaz:

a) Alkoll iki yaplan iyerlerinde alan ve iin gerei olarak retileni denetlemekle grevlendirilenler.

b) Kapal kaplarda veya ak olarak alkoll iki satlan veya iilen iyerlerinde iin gerei alkoll iki imek zorunda olanlar.

c) inin nitelii gerei mterilerle birlikte alkoll iki imek zorunda olanlar.

Gvenlik raporu veya byk kaza nleme politika belgesi

MADDE 29 (1) letmeye balanmadan nce, byk endstriyel kaza oluabilecek iyerleri iin, iyerlerinin byklne gre byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporu iveren tarafndan hazrlanr.

(2) Gvenlik raporu hazrlama ykmll bulunan iveren, hazrladklar gvenlik raporlarnn ierik ve yeterlilikleri Bakanlka incelenmesini mteakip iyerlerini iletmeye aabilir.

sal ve gvenlii ile ilgili eitli ynetmelikler

MADDE 30 (1) Aadaki konular ile bunlara ilikin usul ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmeliklerle dzenlenir:

a) lgili bakanlklarn gr alnarak, i sal ve gvenliinin salanmas, srdrlmesi ve mevcut durumun iyiletirilmesi amacyla; iyeri bina ve eklentileri, i ekipman, iin her safhasnda kullanlan ve ortaya kan maddeler, alma ortam ve artlar, zel risk tayan i ekipman ve iler ile iyerleri, zel politika gerektiren gruplarn altrlmas, iin zelliine gre gece almalar ve postalar hâlinde almalar, salk kurallar bakmndan daha az allmas gereken iler, gebe ve emziren kadnlarn alma artlar, emzirme odalar ve ocuk bakm yurtlarnn kurulmas veya dardan hizmet alnmas ve benzeri zel dzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bal bildirim ve izinler ile bu Kanunun uygulanmasna ynelik dier hususlar.

b) sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili olarak;

1) alan says ve tehlike snf gz nnde bulundurularak hangi iyerlerinde iyeri salk ve gvenlik biriminin kurulaca, bu birimlerin fiziki artlar ile birimlerde bulundurulacak donanm.

2) yeri salk ve gvenlik birimi ile ortak salk ve gvenlik biriminde grev alacak iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personelinin nitelikleri, ie alnmalar, grevlendirilmeleri, grev, yetki ve sorumluluklar, grevlerini nasl yrtecekleri, iyerinde alan says ve iyerinin yer ald tehlike snf gz nnde bulundurularak asgari alma sreleri, iyerlerindeki tehlikeli hususlar nasl bildirecekleri, sahip olduklar belgelere gre hangi iyerlerinde grev alabilecekleri.


11663

 

3) sal ve gvenlii hizmeti sunacak kii, kurum ve kurulularn; grev, yetki ve ykmllkleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamnda yer alan salk gzetimi ve salk raporlar, kurulularn fiziki artlar ile kurulularda bulundurulacak personel ve donanm.

4) sal ve gvenlii hizmeti sunan kii, kurum ve kurululardan iyeri tehlike snf ve alan saysna gre; hangi artlarda hizmet alnaca, grevlendirilecek veya istihdam edilecek kiilerin says, iyerinde verilecek hizmet sresi ve belirlenen grevleri hangi hallerde iverenin kendisinin stlenebilecei.

5) yeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personelinin eitimleri ve belgelendirilmeleri, unvanlarna gre kimlerin hangi snf belge alabilecekleri, iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personeli eitimi verecek kurumlarn belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eitim programlarnn ve bu programlarda grev alacak eiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eitimlerin sonunda yaplacak snavlar ve dzenlenecek belgeler.

6) (Ek: 10/9/2014-6552/18 md.) 10`dan az alan bulunan ve az tehlikeli snfta yer alan iyerinde i sal ve gvenlii hizmetlerinin stlenilmesine ilikin eitim programlar, eitimin sresi ve eiticilerin nitelikleri ile grevlendirmeye ilikin hususlar.

c) Risk deerlendirmesi ile ilgili olarak; risk deerlendirmesinin hangi iyerlerinde ne ekilde yaplaca, deerlendirme yapacak kii ve kurulularn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi.

) Salk Bakanlnn gr alnarak, iverenlerin iyerlerinde bu Kanun kapsamnda yapmakla ykml olduklar kiisel maruziyete ve alma ortamna ynelik gerekli kontrol, inceleme ve aratrmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili lm ve laboratuvar analizlerinin usul ve esaslar ile bu lm ve analizleri yapacak kii ve kurulularn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri.

d) Yaplan iin nitelii, alan says, iyerinin bykl, kullanlan, depolanan ve retilen maddeler, i ekipman ve iyerinin konumu gibi hususlar dikkate alnarak acil durum planlarnn hazrlanmas, nleme, koruma, tahliye, ilk yardm ve benzeri konular ile bu konularda grevlendirilecek kiiler.

e) alanlara ve temsilcilerine verilecek eitimler, bu eitimlerin belgelendirilmesi, i sal ve gvenlii eitimi verecek kii ve kurulularda aranacak nitelikler ile mesleki eitim alma zorunluluu bulunan iler.

f) Kurulun oluumu, grev ve yetkileri, alma usul ve esaslar, birden ok kurul bulunmas hâlinde bu kurullar arasndaki koordinasyon ve i birlii.

g) (Deiik: 4/4/2015-6645/5 md.) yerlerinde iin durdurulmas, hangi ilerde risk deerlendirmesi yaplmam olmas durumunda iin durdurulaca, durdurma sebeplerini gidermek iin mhrlerin geici olarak kaldrlmas, yeniden almaya izin verilme artlar, ok tehlikeli iler snfnda yer alan bata maden ve yap olmak zere iyerlerinde acil durdurmay gerektiren hususlar, acil hâllerde iin durdurulmasna karar verilinceye kadar geecek srede alnacak tedbirlerin uygulanmas.


11664

 

) evre ve ehircilik Bakanl ile mtereken, byk endstriyel kazalarn nlenmesi ve etkilerinin azaltlmas iin alnacak tedbirler, byk endstriyel kaza oluabilecek iyerlerinin belirlenmesi ve snflandrlmas, byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporunun hazrlanmas ve uygulanmas, gvenlik raporunun olmamas, incelenmek zere Bakanla gnderilmemesi veya Bakanlka yetersiz bulunmas durumunda iin durdurulmas ve iin devamna izin verilmesi.

(2) Birinci fkrann (b) bendine gre iyeri hekimi ve dier salk personeline dair karlan ynetmelikte yer alan iyeri hekimi ve dier salk personelinin eitim programlar, alma sreleri, grev ve yetkilerine ilikin hususlarda Salk Bakanlnn uygun gr alnr.

(3) (Ek: 4/4/2015-6645/5 md.) Maden iyerlerinin hangilerinde snma odalarnn kurulabilecei ve bu odalarn teknik zelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlka bir yl iinde karlacak ynetmelikle dzenlenir. Bu teknik zellikler, ulusal ve uluslararas standartlara uygun olarak belirlenir.

Belgelendirme, ihtar ve iptaller

MADDE 31 (1) sal ve gvenlii hizmeti sunan, lm ve analizleri yapan kii, kurum, kurulular ve eitim kurumlar ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kii ve kurumlara getirilen kurallarn ihlali hâlinde hafif, orta ve ar ihtar olarak kayda alnmas ile yetki belgelerinin geerliliinin dorudan veya ihtar puanlar esas alnarak askya alnmas ve iptaline dair usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

Deitirilen hkmler

MADDE 32 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun;

a) 7 nci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir. "Geici i ilikisi kurulan iveren iiye talimat verme hakkna sahiptir."

b) 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (II) numaral bendinin (d) alt bendinde yer alan "veya 84 nc maddeye aykr hareket etmesi" ibaresi ", iyerine sarho yahut uyuturucu madde alm olarak gelmesi ya da iyerinde bu maddeleri kullanmas" eklinde deitirilmitir.

c) 71 inci maddesinin nc fkrasnda geen "hafif iler" ibaresinden sonra gelmek zere ", onalt yan doldurmu fakat onsekiz yan bitirmemi gen iilerin hangi eit ilerde altrlabilecekleri" ibaresi eklenmitir.

MADDE 33 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ait blmnde yer alan "Ba Mfettii" unvanl kadrolar " Bamfettii" olarak deitirilmitir.

MADDE 34 Ekli (I), (II) ve (III) sayl listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ait blmne eklenmi, ekli (IV) sayl listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ait blmnden karlmtr.(1)

 

__________________

(1) Bu maddede yer alan kadrolar iin 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayl resmi Gazeteye baknz.


11665

 

MADDE 35 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile ilgili olup yerine ilenmitir.

MADDE 36 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunla ilgili olup yerine ilenmitir.   

Yrrlkten kaldrlan hkmler

MADDE 37 4857 sayl Kanunun aadaki hkmleri yrrlkten kaldrlmtr:

a) 2 nci maddesinin drdnc fkras.

b) 63 nc maddesinin drdnc fkras.

c) 69 uncu maddesinin drdnc, beinci ve altnc fkralar.

) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geici 2 nci maddeler.

4857 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinde yer alan " sal ve gvenlii hkmleri sakl kalmak zere" ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan "85 inci madde kapsamndaki iyerlerinde ise altrlan her ii iin bin Yeni Trk Liras," ifadesi metinden kartlmtr.

Atflar

GEC MADDE 1 (1) Dier mevzuatta i sal ve gvenlii ile ilgili olarak 4857 sayl Kanuna yaplan atflar bu Kanuna yaplm saylr.

Mevcut ynetmelikler

GEC MADDE 2 (1) 4857 sayl Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine gre yrrle konulan ynetmeliklerin bu Kanuna aykr olmayan hkmleri, bu Kanunda ngrlen ynetmelikler yrrle girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.

Salk raporlar

GEC MADDE 3 (1) alanlar iin, 4857 sayl Kanun ve dier mevzuat gerei daha nce alnm bulunan periyodik salk raporlar sresi bitinceye kadar geerlidir.

gvenlii uzman grevlendirme ykmll

GEC MADDE 4 (1) (Deiik: 4/4/2015-6645/6 md.) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde (A) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirme ykmll, 1/1/2020 tarihine kadar (B) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirilmesi; tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde ise (B) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirme ykmll, 1/1/2019 tarihine kadar (C) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirilmesi kaydyla yerine getirilmi saylr. (1)

(2) (Ek: 12/7/2013-6495/55 md.) Bakanlk, usul ve esaslarn belirlemek kaydyla, i gvenlii uzmanl belgesine sahip olanlara, Sosyal Gvenlik Kurumuna denmi olan prim gn says ile sahip olduklar belge snf gibi hususlar dikkate alarak st snflardaki i gvenlii uzmanl belgesi alabilmeleri iin fkrann yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde kullanlmak artyla en fazla iki snav hakk verilmesine dair gerekli dzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

          (3) (Ek: 4/4/2015-6645/6 md.) kinci fkraya gre i gvenlii uzmanl belge ykseltme snavlarnda baarl olup belge almaya hak kazananlarn haklar sakldr.

________

(1) 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayl Kanunun 35 inci maddesiyle bu fkrada yer alan "1/1/2017" ibaresi "1/1/2019" ve "1/1/2018" ibaresi "1/1/2020" eklinde deitirilmitir.


11666

 

 

Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanlar

GEC MADDE 5 (1) Bu Kanunun yaym tarihinden nce Bakanlka verilen iyeri hekimlii, i gvenlii uzmanl ve iyeri hemiresi sertifikas veya belgesi ile Trk Tabipleri Birlii tarafndan verilen iyeri hekimlii sertifikas sahiplerinden belgeleri geersiz saylanlar, mevcut belge veya sertifikalarn bu Kanunun yaymndan itibaren bir yl iinde Bakanlka dzenlenecek belge ile deitirmeleri artyla bu Kanunla verilen btn hak ve yetkileri kullanabilirler. Ayn tarihten nce eitim kurumlarnca verilen iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitimlerini tamamlayanlardan eitimleri geersiz saylanlar ilgili mevzuata gre snava girmeye hak kazanrlar. Hak sahipliinin tespitinde Bakanlk kaytlar esas alnr.

(2) Bu Kanunun yaym tarihinden nce haklarnda kesinlemi yarg karar bulunmayan eitim kurumu ve ortak salk ve gvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanlar, kaytlarda yer alan haliyle yeni yaplacak dzenlemeye aktarlr.

yeri hekimlii yapan kurum tabiplerine yaplan cret demeleri

GEC MADDE 6 (1) Kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerde gerekletirilmi olan iyeri hekimlii creti demeleri nedeniyle kamu grevlileri hakknda idari veya mali yarglama ve takibat yaplamaz, balatlanlar ilemden kaldrlr, bu demeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez.

GEC MADDE 7 (1) Bu Kanunun yaym tarihinde Ba Mfettii kadrolarnda bulunanlar, hibir ileme gerek kalmakszn Bamfettii kadrolarna atanm saylr.

GEC MADDE 8 (1) Bu Kanunun yaymland tarihte Sal ve Gvenlii Merkez Mdrlnde i Sal ve Gvenlii Enstit Mdr ile i Sal ve Gvenlii Enstit Mdr Yardmcs unvanl kadrolarda bulunanlarn grevleri, bu Kanunun yaymland tarihte sona erer ve bunlar en ge bir ay iinde derece ve kademelerine uygun dier kadrolara atanr. Bunlar, yeni bir kadroya atanncaya kadar, eski kadrolarna ait aylk, ek gsterge ve her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklarn almaya devam eder. Sz konusu personelin atandklar tarih itibaryla eski kadrolarna ilikin olarak en son ayda aldklar aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti ve ek ders creti hari) toplam net tutarnn (bu tutar sabit bir deer olarak esas alnr); yeni atandklar kadrolara ilikin olarak yaplan aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti ve ek ders creti hari) toplam net tutarndan fazla olmas hâlinde aradaki fark tutar, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn fark kapanncaya kadar ayrca tazminat olarak denir. Atandklar kadro unvanlarnda istee bal olarak herhangi bir deiiklik olanlarla kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat denmesine son verilir.

(2) Bu Kanuna ekli listelerde ihdas edilen kadrolardan bo bulunan 20 Sal ve Gvenlii Uzman, 100 Sa