Yerel Yönetim Yargı Kararları

 
 

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAMASI, SÖZLEŞMELİ PERSONEL, TAKDİR YETKİSİ 28.10.2015

Davacının görev yaptığı süre içerisinde göreviyle ilgili olarak yetersizliği veya başarısızlığına ilişkin somut bir saptamada bulunulmadan; bir sosyal paylaşım sitesinde belediye başkanlığı aleyhine yapılan olumsuz yorumları beğenme şeklindeki eylemi nedeniyle, performansının 38 puan olarak değerlendirilmesi üzerine, hizmet sözleşmesinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği hakkında.

TAZMİNAT, SATIŞ, MÜLKİYET HAKKI 27.05.2015

Mülkiyet hakkının kullanılamaması nedeniyle tazminat talebinde bulunmakta ise de; davacının uyuşmazlık konusu taşınmazı edindiği tarih itibari ile taşınmaz için kısıtlılık durumunun mevcut olduğu, mülkiyet hakkının geçmişte belirli bir süre engellenmiş olma durumunun eski malikler açısından gerçekleşmiş olmasına karşın, satış işlemi sonucu mülkiyet sahibi olan davacı açısından kısıtlılık halinden kaynaklanan ve tazminatı gerektirir mağduriyetinin henüz bulunmadığı hakkında.

DÜZELTME ŞİKAYET, EMLAK VERGİSİ, MUAFİYET 14.05.2015

Enerjinin üretilmesi ve iletilmesine ilişkin enerji nakil hatları ve direklerinin bina vergisinden muaf tutulduğu, bunların üzerinde bulunduğu arsalara ilişkin herhangi bir emlak vergisi muafiyeti ön görülmediği hakkında.

YAPI SAHİBİ, YAPI DENETİM ŞİRKETİ, YIKIM KARARI 13.05.2015

Yapı denetiminden sorumlu yapı denetim şirketinin yapı sahibi olmadığı, bu nedenle yapı denetim şirketi adına yıkım kararı alınamayacağı hakkında.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, AKARYAKIT İSTASYONU, 5307 SAYILI KANUN 29.04.2015

Akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan ve 5307 sayılı kanun kapsamında istasyonun bütünleyici parçası olarak kabul edilen lokanta ve işyeri ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisinin de Büyükşehir belediyesine ait olacağı hakkında.

HEMŞİN, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI 21.04.2015

Doğal çevre özellikleriyle uyumlu olmayan, halkın ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak temel stratejilerden yoksun olan, aidiyet duygusu oluşturabilecek bir doku yaratmayan, yerinden etme ve soylulaştırma sorunları yaratacak olan, bölgenin fiziksel çevresiyle olan ilişkisi, niteliği ve yer seçimi itibariyle kentin gelişme yön ve potansiyelleri ile uyumlu olmayan ve planlama esasları ile şehircilik ilkelerine uygun olmayan Rize İli, Hemşin İlçesinde bulunan ve sınırları belirlenen alanın "Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

SÜRE, İSTEĞİN REDDEDİLMESİ, PLAN 18.03.2015

Uyuşmazlığa konu olayda, taşınmazı ile ilgili olarak imar planına askı tarihleri içinde itiraz eden davacının; davalı idare tarafından itirazın reddine dair işlemin kendisine bildirilmesi üzerine, dava açma süresi içerisinde görülen davayı açtığı anlaşıldığından, mahkemece işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde isabet görülmediği hakkında.

İMAR KANUNU 39’UNCU MADDE, İMAR KANUNU 40’INCI MADDE, BİRLİKTE UYGULANMA 11.03.2015

Yıkılacak derecede tehlikeli olması nedeniyle yapının 10 gün içinde tahliye edilmesine ilişkin işlem ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. maddeleri uyarınca işlem yapılması yolundaki işlemin iptali istemiyle açılan davada, davalı idarece işlem tesisinde içeriği itibarıyla farklı hususları düzenleyen İmar Kanunu`nun 39. ve 40. maddelerinin birlikte uygulanmasının, tek başına işlemi sakatlayacak nitelikte bir unsur olmadığı, bu itibarla, 3194 sayılı Yasa’nın 39. ve 40. maddelerinin birlikte uygulanması suretiyle tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDI, KISMİ TEKLİF, İHALE ÜZERİNDE KALAN KALEM 11.03.2015

1- İhaleyi yapan idarece tesis edilen ve kesin ve yürütülebilir işlem niteliği taşımayan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, İdare Mahkemesi tarafından davanın bu kısmı yönünden incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği, 2- Davacının altı kalemden oluşan ihaleye katıldığı, ancak bu kalemlerden sadece bir tanesinin davacı üzerinde kaldığı hususu dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarece bu kaleme denk gelen kısım dışındaki geçici teminat tutarının davacıya iadesi gerektiğinden, Mahkeme tarafından bu kısmın davacıya iadesi yönünde karar verilmesi gerekirken bu kısım yönünden de davanın reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 32’NCİ MADDESİ, RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPI 10.03.2015

İşyeri açma ve çalışma ruhsatına aykırılıkların giderilmesi için verilen 15 günlük sürenin yeterli olduğu, 3194 sayılı Yasa’nın 32. maddesinde öngörülen bir aylık sürenin verilmediği gerekçesiyle işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptaline ilişkin işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

ECRİMİSİL, BELEDİYE, REKLAM PANOSU 19.02.2015

Uygulama imar planında yolda kalan taşınmaz üzerine reklam panoları konulmak suretiyle belediye tarafından fuzulen işgal edildiği tespit edilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan nedeniyle belediyeden ecrimisil istenebileceği hakkında

İMTİYAZ, DANIŞTAYIN GÖRÜŞÜ, İHALE, İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ ONAYI 19.02.2015

İmtiyaz yoluyla işin yapılmasına ve ihaleye çıkılmasına karar verilmeden önce Danıştay`ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı`nın onayının alınmasına olanak bulunmadığı, ancak imtiyaz hakkının verilmesine yönelik ihale yapıldıktan ve ortaya imtiyaz sözleşme taslağı çıktıktan sonra imtiyaz usulüne göre kamu hizmeti ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmesi hakkında Danıştay`ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı`nın onayının alınmasına olanak bulunduğundan, aksi yönde bir gerekçe ile ihalenin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

TAHLİYE, MÜLKİ İDARE AMİRİ, 2886 SAYILI KANUN’UN 75’İNCİ MADDESİ 18.02.2015

2886 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca tahliye talebinin idare tarafından yapılması gerektiği, idarenin vekilleri tarafından yapılan tahliye talebinin reddi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

PLAN, KISITLILIK 23.01.2015

1/5000 ölçekli imar planında park ve dinlenme alanında kalan taşınmazın önceki imar durumu doğrultusunda planda konut alanı olarak değiştirilmesi istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine dair davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davada ileri sürülen iddialar imar planına ait olmayıp taşınmaz üzerindeki kısıtlamaların doğurduğu sonuçlarla ilgili olduğundan imar planının taşınmazda doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılması istemine cevap verilmemek suretiyle reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

BAKANLIK, PLAN YAPMA YETKİSİ, BOĞAZİÇİ ALANI 18.12.2014

Boğaziçi alanında kalan alanlarda yapılacak plan ve plan tadilatlarında 2960 sayılı Boğaziçi Kanun’u hükümlerinin uygulanması gerektiği açık olup, uyuşmazlık konusu taşınmazın da yer aldığı Geri görünüm/Etkilenme Bölgesinde plan yapma yetkisinin nazım imar planı açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı`na, uygulama imar planı açısından ise ilgili ilçe belediye başkanlıklarına ait olmasına karşın, davalı bakanlıkça yapılan dava konusu planların idari işlemde yetki unsuru yönünden açıkça hukuka aykırı olduğu hakkında.

RUHSAT SAHASI MÜCAVİRİ, GEÇİCİ TESİS, MADEN RUHSAT SAHASI 26.11.2014

Ruhsat sahası mücavirlerinden; ruhsat sahasına komşu olan veya yakınında bulunan yerlerin değil, maden ruhsat sahası içinin anlaşılması gerektiği, maden ruhsat sahası sınırının dışında kalan bir parselde yürütülen bu faaliyetin maden ruhsatı sınırları içerisinde yürütülen madencilik faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla ruhsatsız yapılan yapıların da geçici tesis olarak kabulünün mümkün olmadığı hakkında.

PLAN, AKAR, VAKIF TAŞINMAZI 20.11.2014

Vakıf senedinde; taşınmazın niteliğine, kullanım biçimine ve akar niteliğinin nasıl sağlanacağı hususuna açıkça yer verilmesi halinde, bu hususa riayet edilmesi gerekmekte ise de taşınmazın fiili kullanım durumuna göre planlama yapılması gerekliliğinden ve gelir getirici nitelikte olmayan fonksiyonlara ayrılamayacağından söz edilemeyeceğinden taşınmazın imar planında park ve dinlenme alanı olarak ayrılmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve üst ölçekli planlara uygunluğu yönünden irdelenmesi gerektiği hakkında.

MADEN, İŞLETME RUHSATI 14.11.2014

Davacı şirketin maden işletme ruhsat alanının 25 hektardan büyük olduğu dikkate alındığında, birinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatına ve ÇED prosedürüne tabi olduğu, dolayısıyla ikinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekeceği hakkında.

İMAR PLANININ YARGI KARARIYLA İPTALİ, İMAR HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAK, YAPI RUHSATI 12.11.2014

Yapı ruhsatının ve dayanağı uygulama imar planının iptali istemiyle açılan davada, yapı ruhsatına dayanak alınan imar planının hukuka aykırılığı saptanarak yargı yerince iptal edilmiş olması halinde, inşaat ruhsatının da dayanağının kalmadığı, hukuka aykırı olan ruhsata göre inşa edilen yapının ilgiliye ileriye yönelik olarak koşulsuz bir kazanılmış hak tanımasının olanaklı olmadığı hakkında.

HİZMET KUSURU, RUHSATSIZ YAPI, MÜTERAFİK KUSUR 03.11.2014

1- İdarece yürütülen hizmetin kusurlu işletilmesi sonucunda zarar verilen yapının ruhsatsız olmasının idarenin tazmin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı, 2- Ruhsatsız yapıyı kullanan ilgilinin kusuru bulunmakla birlikte, zarara yol açan idarenin de hizmet kusurunun varlığı halinde, oluşan zararın müterafik kusur oranında tazmini gerektiği hakkında

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI, KAZI ALANI, KORUMA TEDBİRLERİ 30.10.2014

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının devletin bir görevi olduğu, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alma ve araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı`na ait olduğu, kültür ve tabiat varlıklarının korunmalarının, muhafaza, bakım, onarım, restorasyon gibi işlerle sağlanabileceği hakkında

ARSA M² BİRİM DEĞERİ, SÜRE AŞIMI 15.10.2014

Anayasa Mahkemesi`nin 31/05/2012 tarih ve E:2011/38, K:2012/89 sayılı kararıyla 2013 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun mükerrer 49. maddesinde yer alan "Takdir komisyonlarının kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler" düzenlemesinin iptali üzerine takdir edilen değerlere karşı dava açma hakkına kavuşan mükellefler tarafından emlak vergisinin tahakkukundan sonra açılan davanın süresinde olmadığı hakkında.

4706 SAYILI KANUN, RAYİÇ BEDEL 23.09.2014

Hazineye ait taşınmazların, satış tarihi itibarıyla idarece belirlenecek rayiç bedel üzerinden ilgililere satışının yapılabileceği hakkında.

ÖN İNCELEME, DENETİM ELEMANI, ŞİKAYETİN İŞLEME KONULMAMASI, MÜFETTİŞ, İL ÖZEL İDARESİ 03.07.2014

Ön inceleme ile görevlendirilecek kişinin, hakkında ön inceleme yapacağı kişinin üstü konumunda veya teftiş kurullarında görev yapan denetim elemanı olması gerektiği hakkında.

İLKOKUL ALANI, KONUT ALANI, MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ, İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, HAKLI BEKLENTİ, ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI, İYUK 10. MADDE, YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK 23.06.2014

1- Davacıya ait uyuşmazlık konusu parselin, imar planında 1994 yılından itibaren ilkokul alanı olarak ayrılması nedeniyle bu parselde artık yapılaşmaya gidilemeyeceğinden davacının mülkiyet hakkının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı ve bu durumun hukuka aykırı olduğu, 2- İmar planında değişiklik yapılması ve kısıtlamanın kaldırılması yolundaki davacı başvurusunun, belediye meclisine iletilmeksizin, bu konuda bir yetkisi olmayan belediye başkanlığı veya imar müdürlüğü tarafından işlem tesis edilmesinin, yetki yönünden hukuka aykırı olduğu, 3- Davacının, idareye başvururken ve bakılan davayı açarken ki amacının, maliki olduğu taşınmaz üzerindeki kısıtlılığın kaldırılması ve mülkiyet hakkının korunması olduğundan ve bu başvuru üzerine, Belediye Meclisince, altı aylık süre içinde kesin cevap verilmemek ve Belediye Başkanlığınca plan değişikliği isteminin açıkça reddedilmesi suretiyle işlem tesis edildiğinden, dava dilekçesinde sadece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işleminin yazılmış olmasının esas yönünden yargısal denetim yapılmasına engel oluşturmadığı, 4- Davacının mülkiyet hakkının ihlal eden parsel üzerindeki kısıtlamanın kaldırılması hukuken zorunlu olmakla birlikte, bu amaçla yapılacak imar planı değişikliğinde davacıya ait parselin kullanım amacının konut olarak belirlenip belirlenemeyeceğini ortaya koymak için, davalı idarece şehircilik ilkeleri ve planlama esasları çerçevesinde bir inceleme yapılmasının zorunlu olduğu hakkında.

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME), ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ, TAŞIMA YAPMAK ÜZERE HAT KİRALAMA, SEYAHAT ACENTALIĞINA MÜNHASIR FAALİYET, TARİFELİ KOMBİNE YOLCU TAŞIMASI, TARİFESİZ KOMBİNE YOLCU TAŞIMASI 18.06.2014

20.09.2011 tarih ve 2011/KUGM-15/YOLCU sayılı Denizyolu Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları konulu Genelgenin iptali istemiyle açılan davada, 1618 sayılı Kanun ve Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak, karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirini tamamlayıcı olarak hizmet vermesi amacıyla, belediye sınırları içerisindeki tarifeli taşımacılıkların belediyelerin düzenlemesine bırakılarak, diğer taşımacılık türlerini Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirlenen yetki belgelerinin faaliyet alanlarına uygun olacak şekilde Denizyolu Karayolu taşımacılığını düzenleyen Genelgede hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı hakkında

SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGİSİ, TAKDİR KOMİSYONU, VERGİ ZİYAI CEZASI CEZALI TARHİYAT 16.06.2014

İdarenin vergi inceleme yetkisini kullanması gerekirken bu yol işletilmeksizin takdir komisyonu kararı uyarınca indirimlerin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

ZABITA MEMURU, SENDİKA, SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ, PARASAL HAK, NORMLAR HİYERARŞİSİ 13.06.2014

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15’inci maddesinde yer alan kural uyarınca imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinde, emekliliği hak etmiş olan memurlara bu sözleşmeye göre hiçbir sosyal denge yardım ödemesi yapılamayacağı yolundaki kısıtlayıcı kurala yer verilmesinde normlar hiyerarşisine aykırılık bulunduğu hakkında.

YAPI KULLANMA RUHSATI, MADEN ARAMA VE MADEN İŞLETME RUHSATI, MERMER İŞLETMECİLİĞİ, MERMER İŞLETME RUHSATI, MADENCİLİK FAALİYETLERİ GAYRİSIHHİ MÜESSESE RUHSATININ İPTALİ 10.06.2014

İmar planı sınırı içerisinde bulunsun ya da bulunmasın madencilik faaliyeti için gayri sıhhi müessese ruhsatı alma zorunluluğu hakkında.

İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ, KATI ATIK, KATI ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 02.06.2014

Katı atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili imtiyaz sözleşmesi taslağının uygulamada karışıklıklara ve aksamalara neden olacağı gerekçesi ile eksikliklerinin tamamlanması için iadesi hakkında.

HUKUKİ OLARAK EL ATILMIŞ, TAŞINMAZ, MÜLKİYET HAKKI ÖZÜNÜN ZEDELENMESİ, KAMULAŞTIRMA, İMAR PLANI, NİSPİ HARÇ, MAKTU HARÇ, TAZMİNAT 27.05.2014

6487 sayılı Kanun’la, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici 6. madde kapsamında, imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle tasarrufu kısıtlanan ve uzun zaman kamulaştırma yapılmamak suretiyle hukuki olarak el atılan taşınmaza yönelik tazimat davalarında Geçici 6. maddenin 1. fıkrasında belirtilen tarih aralığından bağımsız olarak ve tarih sınırlaması getirilmeksizin imar planlarından kaynaklanan hukuki el atmalara ilişkin açılacak tazminat davalarında anılan geçici maddenin 7. fıkrasındaki düzenleme dikkate alınarak yargılama esnasında maktu harç alınması nispi harç alınmaması hakkında.

MADEN SAHASI, KAMULAŞTIRMA, KAYMAKAMLIK, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 14.05.2014

Mevzuatta bakanlığa verilen kamulaştırma yetki ve görevinin kaymakamlıkça kullanılamayacağı, kaymakamlığın ihtiyaç sahibi idare olarak değerlendirilemeyeceği hakkında.

İMAR PLANI, NAZIM İMAR PLANI, BELEDİYE MECLİS KARARI MAHALLİ HABERLEŞME ARAÇLARI, SÜREAŞIMI, DAVA AÇMA SÜRESİ 14.05.2014

İmar planlarına karşı dava açma süresinin başlatılabilmesi için, planın 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre ilanı ve plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen usule göre ilgili planın nerede ve nasıl görülebileceğinin mahalli haberleşme araçları ile duyurulması ve tutanağa bağlanması gerektiği hakkında.

NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, SOSYAL DONATI ALANI, YEŞİL ALAN, PARK ALANI 07.05.2014

Bölgenin bütününe hitap etmeyen ve yeşil alan sürekliliği oluşturmayan taşınmazın büyük bir kısmının boş olması nedeniyle imar planında yeşil alan olarak belirlenemeyeceği hakkında.

TARIMSAL AMAÇLI KULLANIM, TARIM ARAZİLERİ, NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, KAMU YARARI, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 06.05.2014

Taşınmazın kullanımı yönünden uyuşmazlığa konu uygulama imar planı, üst ölçekli plana aykırı ise de, tarım arazileri açısından istisnai düzenlemeler getiren 5403 sayılı Kanun’a göre, taşınmaz hakkında tarımsal amaçlı kullanım açısından fonksiyon belirlemelerine gidilebileceğinden bu belirlemelerin tarımsal ilkelere, kamu yararına ve planlama esaslarına uygun olup olmadığının objektif ve somut olarak ortaya konulması gerektiği hakkında.

KAMU YARARI, ARKEOLOJİK SİT ALANI, BELEDİYE MECLİSİ KARARI, BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, DAVA AÇMA SÜRESİ, DAVA AÇMA EHLİYETİ, SUBJEKTİF EHLİYET 29.04.2014

Belediye meclis üyesi tarafından, kamu yararını yakından ilgilendiren uyuşmazlık konusu plan değişikliklerine karşı 2577 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca itirazda bulunulduktan sonra, itirazın reddine dair işlem üzerine davayı açması mümkün iken kendisi tarafından dava açılmayıp, hak ve menfaatlerini korumakla görevli olduğu ve belediye seçimleri esaslarına göre temsil ettiği belde halkına mensup olan davacılar tarafından, itirazın reddine dair işlem üzerine dava açılabileceğinin kabulü gerektiği hakkında.

DOĞAL SİT ALANI, EMLAK VERGİSİ VE FERİLERİ, ÖDEME EMRİ, TABİAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI, GECİKME ZAMMI 29.04.2014

3. Derece doğal sit alanında kalan ve üzerinde yapılaşma yasağı bulunan taşınmaza ilişkin emlak vergisi ve ferilerinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında,

ACELE KAMULAŞTIRMA, YENİLEME ALANI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI, İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME, BAKANLAR KURULU, MÜLKİYET HAKKI 10.04.2014

Yenileme projesinde konut, ticaret, turizm ve ofis gibi kullanımlar öngörüldüğünden uyuşmazlık konusu taşınmaz için projede gösterilen kullanım kararının tespit edilerek taşınmazın kamulaştırma zorunluluğunun olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği hakkında.

PROJE TASDİK HARCININ İADESİ İSTEMİ, KAT İRTİFAKI, BELEDİYE GELİRLERİ 03.04.2014

Harca tabi olan bir konudan ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci Maddesi uyarınca ücret istenilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan haksız tahsil edilen tutarın iadesi hükmedilmesi ile birlikte 3095 sayılı Kanun uyarınca yasal faiz isteminde kabulü icap ettiği hakkında.

ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI, ÜSTÜN KAMU YARARI, BELEDİYE MECLİSİ KARARI 28.03.2014

Sağlık hizmetinin yürütülmesinde üstün kamu yararı olduğundan, özel sağlık tesisi alanında konut alanına göre farklı yapılaşma koşulları getirebileceği hakkında.

NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, KONUT ADASI İÇİNDE TAMPON BÖLGE OLUŞTURULMADAN AKARYAKIT VE LPG KULLANIMI, LİKİT PETROL GAZI (LPG), LPG İKMAL VE AKARYAKIT İSTASYON ALANI 28.03.2014

Konut adası içinde tampon bölge oluşturulmadan akaryakıt ve LPG kullanımı getirilmesine ilişkin imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ, YAPI DENETİM KURULUŞU, FENNİ MESUL, İNŞAATA RUHSAT ALINMADAN BAŞLANMASI, İDARİ PARA CEZASI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI 19.03.2014

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesi uyarınca fenni mesullere idari para cezası verilebilmesi için, yapı denetim işinin üstlenildiği (yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalandığı) tarihten sonra; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapıldığının altı iş günü içerisinde idareye bildirilmediğine yönelik olarak bir tespitin yapılması gerektiği hakkında.

BELEDİYE BAŞKANI, İMAR MÜDÜRÜ, SORUŞTURMA İZNİ 05.03.2014

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesinin birinci fıkrasındaki para cezası öngören hükmün iptalinden bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar geçen sürede, anılan hüküm uyarınca para cezası uygulanamayacağı hakkında.

RUHSATSIZ İSKELE, YIKIM, İMAR PARA CEZASI, İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI, BELEDİYE BAŞKANI 05.03.2014

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alan kıyıda yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu hakkında.

FENNİ MESULÜN SORUMLULUĞU, RUHSAT VE PROJEYE AYKIRI BAZ İSTASYONU, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI 27.02.2014

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesinin 2. fıkrası uyarınca; yapının fenni mesullerinin, yapının tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, ruhsat ve eki projesine uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevli olduğu, üzerine yapıldığı binadan bağımsız bir yapı olarak değerlendirilen baz istasyonları yönünden, binanın fenni mesulünün sorumlu tutulamayacağı hakkında

YAPI İNŞAAT ALANI, SINIFI VE GRUBU, TEMEL PARA CEZASI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI, YAPI TATİL ZAPTI, BİLİRKİŞİ RAPORU 27.02.2014

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42/2. maddesinin (a) bendinde, temel para cezasının hesaplanmasında, yapı inşaat alanı ve yapı sınıfı ve grubu temel kriterler olarak öngörüldüğünden, temel para cezasının bu kriterlere aykırı olarak hesaplandığının tespit edilmesi halinde, aykırılığı tespit edilen para cezası miktarına (c) bendinde öngörülen artırım oranları uygulanarak belirlenen toplam para cezasının da tamamının iptal edilmesi gerektiği, temel para cezasının hesaplanmasına ilişkin aykırılıklar tespit edildikten sonra, bilirkişinin aykırılıktan etkilenen alan ve/veya yapı sınıfı ve grubuna ilişkin yaptığı tespitler uyarınca raporda hesaplanan para cezası miktarı esas alınarak dava konusu işlemin kısmen iptaline, kısmen davanın reddine karar verilmesi suretiyle, işlemin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı idari yargı denetimi yetkisi aşılarak, idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, bununla beraber, temel para cezasının, 3194 sayılı Kanun’un 42/2. maddesinde öngörülen kriterlere uygun olarak hesaplandığı, hukuka uygun olduğu; ancak, (c) bendinde öngörülen artırım sebebi veya sebeplerinin uygulanması koşullarının oluşmadığının anlaşılması halinde ise para cezasının hukuka aykırılığı tespit edilen artırım sebebine isabet eden kısım yönünden kısmen iptaline karar verileceği hakkında

İMAR, UYGULAMA İMAR PLANI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU 5. MADDESİ 25.02.2014

Mevzii imar planlarının genişletilmesi sonucunu doğuracak ve bu planla bütünleşecek şekilde, mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamayacağı hakkında.

İDARELER LEHİNE AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ, TEK AVUKATLIK ÜCRETİ, NAZIM İMAR PLANI 25.02.2014

Temyize konu kararda, davanın reddine karar verilmiş olup, ret sebebi her iki davalı yönünden ortak olduğundan, davalı idareler vekilleri lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı bulunduğu hakkında.

MÜLKİYET HAKKI, YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARI, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ, HAKAN ARI/TÜRKİYE KARARI 20.02.2014

Parselasyon işlemine yönelik düzenleme sahası ile imar planında park alanında kalan … ada … parsel sayılı taşınmaz arasında D-100 Karayolu bulunduğundan, düzenleme sahası içerisindeki alana hizmet etmesi mümkün olmayan dava konusu park alanının düzenleme sahası dışında bırakılarak düzenleme ortaklık payına dahil edilmemesine yönelik parselasyon işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

KAMULAŞTIRMA, PLAN 18.02.2014

Kamulaştırma isteminin reddi ve yürürlükteki planların iptali istemiyle açılan davada davacının kamulaştırma isteminin kabul edildiği gerekçesiyle planlar hakkında incelenmeksizin red kararı verilemeyeceği, plan hakkında karar verilmesinden sonra kamulaştırma istemi hakkında karar verilmesi gerektiği hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 352     Gösterilenler: 1-50

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.