Yerel Yönetim Yargı Kararları

 
 

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI, MİLLİ PARKIN İMAR VE İSKANA AÇILMASI, NEVŞEHİR VE ÇEVRESİ TURİZM PLANI 06.02.2014

Özeti : 1- 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu`nun 4. maddesi uyarınca Milli Park olarak belirlenen alanların, ancak bu alanların koruma - kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan ve bu alanların kuruluş, çalıştırma ve işletmelerini kapsayan bir "uzun devreli gelişme planı"nın varlığında ve bu planın izin verdiği ölçüde imar ve iskana açılabilmesinin mümkün olduğu, 2- Bu bağlamda, uzun devreli gelişme planı bulunmamasına rağmen, milli park sınırları içinde kaldığı anlaşılan uyuşmazlık konusu taşınmazı, konut alanı olarak belirlemek suretiyle yapılaşmaya açan dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ, HAKAN ARI/TÜRKİYE DAVASI, KAMULAŞTIRMA OLANAĞININ KALMAMASI 05.02.2014

İmar planında "ağaçlandırılacak alan"da kalan taşınmazın, köy eski mezarlığı olması nedeniyle kullanımının mümkün olmamasına rağmen, kamulaştırılmaması ve takas talebinin de karşılanmaması nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davada, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle aralarında emlak değerleme uzmanının da bulunduğu bilirkişi kurulunca, taşınmazın bedeli tespit edildikten sonra davacıya ödenmesine karar verilmesi ve davacıya ödenmesine hükmolunacak tazminat tutarının, taşınmazın idare adına tapuda tescil edilmesi sırasında kamulaştırma bedeli yerine geçecek miktar olarak kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması gerektiği hakkında.

ŞANTİYENİN KURULUŞU VE KONTROLLÜK BİNASI, RUHSATSIZ PREFABRİK YAPI, PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 37 MD. 05.02.2014

Ulaştırma hizmeti ile ilgili yapım işi nedeniyle, idarenin uygun gördüğü yere yapılan yapıların, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 37’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca yapı ruhsatına tabi olmadığı, bu nedenle yıkımı konusunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

RUHSATSIZ YAPI, YAPILARIN SINIF VE GRUPLARI, PARA CEZASI, TATİL ZAPTI, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 05.02.2014

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapıldığı öne sürülen yapıların sınıf ve guruplarının açık ve kesin bir şekilde tespit edildikten sonra para cezası verilmesi gerektiği hakkında.

FENNİ MESULUN DAVA AÇMA EHLİYETİ, İNŞAATTAKİ DENETİM GÖREVİNİN ENGELLENMESİ, HEMŞEHRİ SIFATI 28.01.2014

Fenni mesul olduğu inşaattaki denetim görevi engellenen davacının, denetimsiz olarak tamamlanan taşınmaza iskan ruhsatı verilmesi işleminin iptali istemiyle açtığı davada ehliyetli olduğu hakkında.

DAVA AÇMA EHLİYETİ, TAŞINMAZIN İADESİ TALEBİ, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, MÜLKİYET HAKKI 24.01.2014

Taşınmazlarını "imar yolu" ve "yeşil alan" olarak kullanılması için bedelsiz olarak terk eden davacının, 5 yıllık süre içinde terk amacına uygun olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle taşınmazlarının iade edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bu davayı açmakta menfaati bulunmadığından, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

KAMULAŞTIRMA, TAZMİNAT DAVASI, AİHM 21.01.2014

Davanın önceki aşamaları, özellikle kamulaştırma davası ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru dikkate alındığında; bu davanın konusununmülkiyet haklarının kısıtlanması; dolayısıyla taşınmazın kullanılamamasından kaynaklı olarak taşınmaz bedelinin tazminine ilişkin olması karşısında, davanın tazminat davası olarak ele alınıp sonuçlandırılması gerekirken, görünen durumun ötesi ve davanın açılma nedenleri incelenmeden, davanın iptal davası olarak nitelendirilmesi suretiyle, dava konusu işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem olmadığı gerekçesiyle davanın (usul yönünden) reddine ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği hk

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI, EMLAK VERGİSİ DEĞERİ, BELEDİYE GELİRLERİ 18.01.2014

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu`nun 89`uncu maddesinde yer alan harcamalara katılma payının bina ve arsalarda vergi değerinin %2`sini geçemeyeceğine dair yasa hükmüne aykırı şekilde %2`den fazla miktarda yol harcamalarına katılma payının tahakkuk ettirilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

HACİZ MÜZEKKERELERİNİN GEREĞİNİ YAPMAMAK 14.01.2014

İcra müdürlüklerince gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak eylemi nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiği hakkında.

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KAMULAŞTIRMA, AHİM 20.12.2013

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, EK 1 NOLU PROTOKOL 20.12.2013

İmar planında küçük sanayi sitesi alanı olarak belirlenen bir taşınmazdaki bu kullanım türünü, davacının da uygulamaya geçirebileceği gözönüne alındığında, sadece kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kaldığından bahisle taşınmazın kamulaştırılamayacağı hakkında.

MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ BİR SÜRE KISITLANMASI, OKUL OLARAK BELİRLENEN ALANIN KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTEMİ, HASAN ARI/TÜRKİYE KARARI 16.12.2013

1- Davacıya ait parselin, imar planında Anadolu Öğretmen Lisesi alanı olarak ayrılması ve aradan yirmi yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın idarece kamulaştırma yapılmadığı gibi ne zaman yapılabileceği konusunda da davacıya bir bilgi de verilmemesi nedeniyle, davacının mülkiyet haklarının belirsiz bir süre ile kısıtlanması sonucunu doğuran işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; 2- Bununla birlikte, davacının mülkiyet hakkını ihlal eden kısıtlamanın kaldırılması hukuken zorunlu ise de, bu amaçla yapılacak imar planı değişikliğinde davacının mülkiyet hakkını kısıtlama olmadan kullanımını ve taşınmazı üzerinde kısıtlama olmadan tasarruf etmesini sağlayacak farklı kullanım amaçlarının, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları çerçevesinde belirlenmesinde ve planlanmasında yetkinin davalı idarede bulunduğu hakkında.

SORUŞTURMA İZNİ, ÖN İNCELEME USULÜ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11.12.2013

Ön inceleme usulü yönünden şikayetçi tarafından yapılan itirazın, incelenmeksizin reddi gerektiği hakkında.

UYGULAMA İMAR PLANI, NAZIM İMAR PLANI 09.12.2013

SOSYAL DONATI ALANI, UYGULAMA İMAR PLANI, YOL VE YEŞİL ALAN 09.12.2013

1/1000 ölçekli uygulama imar planının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadan, sadece özel niteliği olan 1/25000 ölçekli plan tarafından yönlendirilmesi imar mevzuatında öngörülen kademeli birliktelik ilkesine uygun düşmediğinden, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı uyarınca hazırlanacak daha somut belirlemelere yer veren 1/5000 ölçekli nazım imar planı sonrasında, buna uygun olarak uygulama imar planı hazırlanması suretiyle uygulamaya geçilmesi gerektiği hakkında

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, MÜLKİYETİN KORUNMASI, 1 NOLU EK PROTOKOL, İMAR PLANINA UYGUN PARSELASYON YAPILMASI 04.12.2013

Davacı tarafından hazırlattırılan parselasyon planının davalı idarece aynen kabul edilmesi gerekmemekle birlikte, imar planına uygun parselasyon işleminin davalı idarece yapılması zorunlu olduğundan, parselasyon yapmaya zorlayan herhangi bir hükmün bulunmadığı ve yargı kararı ile de idarelerin parselasyon yapmaya zorlanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı hakkında.

KALDIRIMIN YAPI NİTELİĞİ, UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK MEVZUAT, 3621 SAYILI KIYI KANUNU 27.11.2013

Kıyıda, beton dökülmek suretiyle yapılan kaldırımın, Kıyı Kanunu’nun 15/1. maddesinde belirtilen engel niteliğinde değil, İmar Kanunu kapsamında yapı niteliğinde olması nedeniyle, İmar Kanunu hükümleri uyarınca işlem tesisi gerekirken, Kıyı Kanunu’nun 15/1. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında

AYNİ – NAKDİ YİYECEK YARDIMI, DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ, YEMEK KUPONU 19.11.2013

Yiyecek yardımına ilişkin giderlerin, il özel idarelerinin kaynaklarının kullanılması suretiyle yapılması gerektiği; öte yandan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği`nde, yemek verme dışında başka bir şekilde yiyecek yardımı biçimi öngörülmediği gibi, açık bir şekilde bu yardım karşılığında nakden bir ödeme yapılamayacağının da vurgulanmış olması karşısında; mevzuat hükümlerine aykırı olarak, personeline aylık yemek çeki/kuponu vererek bir firma aracılığıyla yiyecek yardımı yapılması yolundaki davalı idare uygulamasının emsal oluşturamayacağı hakkında.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ EK 1 NOLU PROTOKOL, SOSYAL GÜVENLİK HAKKI, BALIK ADAM 13.11.2013

Yurtiçi ve yurtdışı dalış kurslarından sertifika almış "kurbağa adam" niteliğini haiz bulunan davacının, 3160 sayılı Yasa’da öngörülen diğer şartı taşımadığı nedeniyle itibari hizmet süresi zammından yararlandırılamayacağı hakkında.

HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BELEDİYE ALACAĞI, KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAĞI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI 12.11.2013

Kesinleşmeyen kamu alacakları ile haksız fiile dayalı alacakların tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenemeyeceği hakkında.

KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM, SULAMA BİRLİĞİ ESKİ BAŞKANINA ÇIKARTILAN KİŞİ BORCU, SAYIŞTAY DIŞ DENETİMİ 12.11.2013

Sulama birliklerinin Sayıştay dış denetimine tabi olmadığından kesin ve yürütülebilir bir işlem olduğu, bu haliyle kişi borcunun 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 22. maddesi ve 5018 sayılı Kanun’un 71. maddesi uyarınca tahsil edilmesi gerektiği hakkında.

İMAR PLANI, KAMU TESİS ALANI, KAMU ALANI, ARAZİNİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI 07.11.2013

Kamu alanı ile kamu tesis alanı kavramlarının farklı kavramlar olduğu, kamu alanının plandaki fonksiyonu değil mülkiyeti belirlediği, taşınmazın 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında kamusal alanda kalması nedeniyle, plandaki fonksiyonu bakımından 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli planlar arasında hiyerarşik anlamda değerlendirme yapılamayacağı, 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planlar incelendiğinde 1. sınıf tarım arazisinin resmi kurum alanına ayrılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU, MUTLAK TARIM ARAZİSİ, PARSELASYON 07.11.2013

Uyuşmazlığa konu taşınmazın tarım arazisi olduğu ve gerekli izinlerin alınmadan imara açıldığı, bu durumun açıkça kanuna aykırı olduğunun ileri sürülmesi karşısında; imar planının dava konusu edilmemiş olmasının, dava konusu parselasyon işleminin yargısal denetiminin yapılmasına hukuki engel oluşturmayacağı hakkında.

KADASTRAL YOLLAR 05.11.2013

kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında, kadastral durumda, kadastral sahadaki kullanım amacına koşut olarak,düzenleme sınırı içerisindeki umumi hizmet alanları için kullanılmasını; eğer umumi hizmet alanlarından, idarenin elde ettiği taşınmaz daha fazla ise ancak o zaman Anayasa Mahkemesi kararına yansıyan ihtimaller doğrultusunda kullanılabileceği, bunun dışında özel hukuk rejimi çerçevesinde kullanılması konusunda takdir yetkisinin bulunmadığı hakkında.

İMAR, PARSELASYON, UYGULAMA İMAR PLANI 05.11.2013

Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları; kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında, kadastral durumda, kadastral sahadaki kullanım amacına koşut olarak, düzenleme sınırı içerisindeki umumi hizmet alanları için kullanılmasını; eğer umumi hizmet alanlarından, idarenin elde ettiği taşınmaz daha fazla ise ancak o zaman Anayasa Mahkemesi kararına yansıyan ihtimaller doğrultusunda kullanılabileceği, bunun dışında özel hukuk rejimi çerçevesinde kullanılması konusunda takdir yetkisinin bulunmadığı hakkında.

HİZMET KUSURU, DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 10.10.2013

Uyuşmazlık, özel hukuktaki araç işletenin hukuki sorumluluğundan değil, 6001 sayılı Yasa‘da karayollarının emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek, temizliğini yapmak, yaptırmak ve trafik güvenliğini sağlamak şeklinde öngörülen görevlerin tam ve eksiksiz yerine getirilmediği, dolayısıyla yürütülen hizmetlerin kusurlu işletildiği, meydana gelen zararda hizmet kusuru bulunduğu iddiasından kaynaklanmakta olup, buna göre davanın görüm ve çözümünün idare mahkemelerine ait olduğu hakkında.

SORUŞTURMA İZNİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ 09.10.2013

Organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden doğan şikayet konusu eylemin genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ, EHLİYET, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS KARARI 08.10.2013

İlçe belediye meclis üyesinin, büyükşehir belediye meclisince ilçe belediye bütçesinde yapılan değişikliklere ilişkin büyükşehir belediye meclisi kararına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında itiraz hakkı bulunmadığı hakkında.

PARSELASYON, TAPU KAYITLARI, HAZİNE, İMAR PARSELİ TAHSİSİ 26.09.2013

Parselasyon işlemi tapu kayıtları esas alınarak yapıldığından parselasyon işlemi tesisi sırasında hazine adına kayıtlı olan taşınmaz nedeniyle hazine adına imar parseli oluşturulmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI, KAMULAŞTIRMA, MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI, EK PROTOKOL - 1 23.09.2013

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanında bulunan bir taşınmazın kamulaştırılmasında öncelikle anlaşma yolunun denenmesi gerektiği, ayrıca imar planında konut alanı olarak belirlenen bir taşınmazdaki bu kullanım türünü davacının da uygulamaya geçirebileceği göz önüne alındığında, sadece kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kaldığından bahisle taşınmazın kamulaştırılamayacağı hakkında.

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN, RİSKLİ ALAN 10.09.2013

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, bir alanın üzerindeki yapılardan dolayı riskli alan ilan edilebilmesi için yapılarla ilgili can ve mal güvenliğini, hangi yönlerden tehdit ettiğine ilişkin somut tespit yapılmasının ve ilgili kurumların görüşünün alınmasının yasal zorunluluk olduğu hakkında.

AFETE MARUZ BÖLGE, JEOLOJİK ETÜD RAPORU, RUHSATLI YAPI, TAM YARGI DAVASI 10.09.2013

Ruhsatlı yapının Afete Maruf Bölge ilan edilen alanda kalması ve yapının kullanılabilmesi için zorunlu olan fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu yitirmesi nedeniyle davacının gerçek zararı doğduğundan tazminata hükmedilmesi gerektiği hakkında.

BELEDİYE TAŞINMAZI, ENDÜSTRİ BÖLGESİ, KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ 17.07.2013

Köy Tüzel Kişiliğinin kaldırılarak belediye kurulması halinde, halen tapuda köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan taşınmazların belediye taşınmazı olarak değerlendirilmek suretiyle, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca belediyeden devrinin istenebileceği hakkında.

: İÇME SUYU HAVZASI, MÜLKİYET HAKKI, MANEVİ TAZMİNAT 27.06.2013

İçme suyu havzası kısa mesafeli koruma alanında kalan ve kamulaştırılmayan taşınmazların arsa bedelinin, idare kısa mesafeli içme suyu havzasında gerekli denetimleri yapmayarak ruhsatsız fabrika binasının tamamlanmasına, içerisine makine ve teçhizat kurulmasına kayıtsız kaldığından fabrika binası enkaz bedelinin, mühürleme tarihinden itibaren makine ve teçhizatı kullanamayan davacının bu zararının ve yargı kararının uygulanmaması nedeniyle manevi zararın tazmin edilmesi gerektiği hakkında.

YAPI RUHSATI, SÜREAŞIMI, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 25.06.2013

Hatalı olarak verilen ruhsat ve yapı kullanma izninden doğan zararın tazmini istemiyle yıkım işlemi icra edilene kadar dava açılabileceğinden yıkımın yapılıp yapılmadığının araştırılması ve dava açma süresinin hesaplanması gerektiği hakkında.

İMAR PLANI, KAMULAŞTIRILMAYAN TAŞINMAZ, TAZMİNAT 17.04.2013

İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi suretiyle ödenmesi gerektiğinden tazminat isteminin reddine ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmadığı hk.

KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA, TAZMİNAT, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 17.04.2013

: İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi suretiyle ödenmesi gerektiğinden tazminat isteminin reddine ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmadığı hakkında

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 17.04.2013

Belediye tarafından yapılan dava konusu ihale kapsamında belediye otobüslerinin elde edeceği taşıma bedelinin aktarılacağı havuzdan yükleniciye ödeme yapılacak oluşu, havuzda biriken paraların belediyenin kullanımında olan bir kaynak niteliğini taşıması, ihale kapsamında yapılacak sistemin kurulması ve işletilmesi aşamasında aksaklıklar olması durumunda ihale bedelinin belediye bütçesinden karşılanacağı ve ihale kapsamında yüklenici tarafından idareye belirli bir paranın ödenmesi yerine yüklenicinin kendisine ihale bedelinin ödeneceği hususları dikkate alındığında, uyuşmazlık konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılması gerekirken, 2886 sayılı Kanun`a tabi olarak yapılmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, dava konusu işlemlerin iptal edilmesi gerekirken davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararının bozulması hakkında.

İÇKİLİ YER, RESTAURANTLARIN KAPANMA SAATLERİ, EŞİTLİK İLKESİ 29.03.2013

Belediyelerin, işyerlerinin açılış-kapanış saatlerini belirlemede takdir hakkının olduğu; mahkemece bu yetkinin hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi gerektiği hakkında.

MADDİ TAZMİNAT, İDARENİN HİZMET KUSURU, KUSUR ORANLARI 13.03.2013

: İdari para cezasına karşı açılan dava kesinleşmeden düzenlenen ödeme emrinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, BELEDİYE ENCÜMENİ, YETKİ VE USUL 13.03.2013

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenleme ve iptal etme konusundaki yetkinin belediye başkanı ya da görevlendireceği kimseye ait olduğu; bu konularda encümen ya da meclisin yetkisiz olduğu hakkında.

BELEDİYE İŞÇİLERİ, SORUŞTURMA İZNİ, GENEL HÜKÜMLER 12.03.2013

Belediye işçileri yönünden 4483 sayılı Kanun uyarınca karar alınamayacağı, genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hakkında.

ORMAN İDARESİ, BELEDİYE BAŞKANI, İŞGAL 05.03.2013

Belediyenin sor umluluk alanında bulunmayan orman alanında mevzuat gereği yapılması gerekli işlemlerin yerine getirilmemesinden Belediye Başkanının sorumlu tutulamayacağı hakkında.

İNŞAAT RUHSATI, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVRE 28.02.2013

Sağlıklı ve düzenli şehirleşmenin sağlanması bakımından, yapının inşaa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, bu planın hukuka ve mevzuata uygun olmadığı tespit edilerek yargı merciince iptaline karar verilmesi durumunda kazanılmış hakkın varlığından söz edilemeyeceği, ancak; yıkım işlemi tesis edilmeden önce, hukuka aykırı bir şekilde plan oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle iyi niyetli kişilere, yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi gerektiği hakkında.

NAZIM İMAR PLANI, SOSYAL DONATI ALANI, PLAN BÜTÜNLÜĞÜ, ÇEVRESEL ETKİLER 25.02.2013

İmar planında kamusal hizmete yönelik imar fonksiyonlarının sadece Hazineye ait ve boş arazi olması dikkate alınarak belirlenmiş olmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

HAZİNE TAŞINMAZLARI, DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI, PARSELASYON 18.02.2013

Planda kamu kullanımına ayrılan alanların, düzenlemeye giren tüm taşınmaz maliklerinden eşit oranda alınacak düzenleme ortaklık payı ile karşılanması gerekirken, Hazine taşınmazlarının düzenleme sınırı dışında bırakılarak kamu kullanımına açılmasına neden olan dava konusu parsel asyon işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, KULLANIM KARARI, ADİL YARGILANMA İLKESİ 22.01.2013

Devlet hakkının fazla ve yersiz olarak alındığının yargı kararıyla ortaya konulmasından sonra, davacılar yönünden mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir alacağın meydana geldiği kabul edilmesi gerektiğinden, mahrum kalınan süre içinde uğranılan kayıplar ve kullanılmamasından dolayı yoksun kalınan kazanç nedeniyle faiz ödenmesinin, Anayasa’nın 2, 35 ve 125. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşmeye Ek Protokolün 1. maddesi gereği olduğu hakkında.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN 1 NOLU EK PROTOKOLÜ, MÜLKİYETİN BELİRSİZ SÜRELİ KISITLANMASI, HAKLARIN SINIRLANMASINDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ, AİHM “SPORRONG VE LÖNNROTH – İSVEǔ KARARI 17.01.2013

Davacıların başvurusu üzerine yetkisiz organ tarafından istemin reddedilmesi halinde, bu durumdan kaynaklı belirsizliğin devam etmesi idarenin kusuru olduğundan, işin esasına girilerek mevcut imar planında davacıların taşınmazına verilen fonksiyonun değerlendirmesi gerektiği hakkında.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 1 NOLU EK PROTOKOL, MÜLKİYETİN BELİRSİZ SÜRELİ KISITLANMASI 17.01.2013

İmar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun teşekkül etmiş olması halinde adanın geri kalan kısmında davacının başvurusu üzerine İmar Kanunu’nun 10. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle taşınmazın imar programına alınması ve 18. maddenin uygulanması gerektiği hakkında.

MEMBA VE İÇME SUYU TAHSİSİ, YETKİ, İL GENEL MECLİSİ 21.12.2012

Su tahsisinde İl Genel Meclisinin yetkili olduğu hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 352     Gösterilenler: 51-100

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.