Yerel Yönetim Yargı Kararları

 
 

STATÜ, ATAMA, İDARİ İSTİKRAR 13.12.2012

İdarelerin, mevzuata aykırı işlemlerini süreyle bağlı olmaksızın her zaman geri alabileceği, bu ana ilkenin istisnalarından 26/9/1952 tarihli Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararının ise sadece terfi işlemlerine ilişkin olduğu, bu nedenle, söz konusu kararın, kanuna uygun olmayan atama işleminin geri alınmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanma olanağının bulunmadığı hakkında.

YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ, PARA CEZASI, YAPI TATİL TUTANAĞI 13.12.2012

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği`ne aykırı olarak, yasal süresi içerisinde yapı denetim hizmet bedellerinin ödenmediğinin ve bu şekilde inşaata devam edildiğinin tespiti üzerine ilgili idare tarafından inşaatın devamına izin verilmeyeceği ve 4708 sayılı Kanun’da öngörülen cezaların uygulanabileceği, bu durumda olan kişilerin 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesine göre cezalandırılmasına olanak verilen bir düzenlemenin bulunmadığı hakkında.

İNŞAAT RUHSATI, İNŞAATIN BİTİRİLEMEMESİ, KAZANILMIŞ HAK 04.12.2012

İnşaat Ruhsatı, İnşaatın Bitirilememesi, Kazanılmış Hak

İMAR PLANI, SOSYAL TESİS ALANI, ÖZEL KREŞ, YAPI RUHSATI 03.12.2012

İmar planında sosyal tesis alanı olarak belirlenen alanda kalan taşınmaza kreş ve gündüz bakımevi yapılması için verilen yapı ruhsatında imar planına aykırılık bulunmadığı hakkında.

KÖY YERLEŞİK ALANI, İL GENEL MECLİSİ KARARI, YETKİ UNSURU 22.11.2012

Köy yerleşik alanı ve civarı sınırının belirlenmesinde il genel meclisinin yetkili olduğu hakkında.

HAVA KİRLİLİĞİ, PARA CEZASI, ANALİZ RAPORU, TEBLİGAT 22.11.2012

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi uyarınca, Çevre Referans Laboratuvarı analiz sonuçları limit değerleri sağlamaması durumunda firmanın itiraz hakkının bulunduğu, davacı şirketin analiz sonuçlarına itiraz hakkını kullanabilmesi için sözkonusu analiz raporunun davacıya tebliğ edilmesi gerektiği hakkında.

ORMAN, 2/B ARAZİSİ, İMAR UYGULAMASI TAŞINMAZIN YAPILAŞMAYA AÇILMASI 19.11.2012

Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan alanların orman köylülerine tahsisi dışında bir amaca ayrılmasının mümkün olmaması karşısında, taşınmazın yapılaşmaya açılması yönünde kullanım kararı getiren uygulama imar planı doğrultusunda parselasyon işlemine tabi tutulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

NORM KADRO, İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİ, TAKDİR YETKİSİ 16.11.2012

İlgili Yasa ve Genelge hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, mahalli idarelerin, ihtiyaç fazlası işçilerinin belirlenmesi hususunda geniş bir takdir yetkisi ile donatıldığı, bu sebeple ihtiyaç fazlası belirleme ve komisyona bildirme aşamasında belediye ve il özel idarelerinin takdir yetkileri üzerinde kapsamlı bir denetlemenin mümkün olmadığı, yalnızca gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi gereken listelerle ilgili olarak bu gerekçelerin denetlenebileceği; bu itibarla, yargısal denetimin, Komisyonlarca tespit ve tahsis yapılırken Genelgede sayılan özür hallerine uyulup uyulmadığı konusuyla sınırlı olarak yapılabileceği hakkında.

KANAL KULLANIM ÜCRETİ, SU FATURASI, ATIK SU BEDELİ 31.10.2012

Belediyelerin atıksu bedeli tarifesi belirleme yetkisi bulunduğu hakkında.

GECEKONDU KANUNU, İŞGALCİ, YOL SINIRI 10.10.2012

Uygulama İmar Planına göre yolda kaldığından bahisle, 775 sayılı Gecekondu Kanunu`nun 18. maddesi uyarınca, hakkında yıkım işlemi tesis edilen yapının davacıya ait taşınmaz üzerinde yer alması karşısında, davacının işgalci olarak kabul edilemeyeceği, imar planında yol kullanımına ayrılmış olmasına rağmen taşınmazın öncelikle yapılacak kamulaştırma veya parselasyon uygulamalarıyla kamuya kazandırılması gerektiği; kaldı ki yapının tamamını yol sınırları içerisinde bulunmadığı, bu itibarla mevcut durumu itibariyle sözkonusu yapıya yönelik olarak 775 sayılı Kanun’un uygulama şartlarının oluşmaması nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun uygulanabileceği hakkında.

BAZ İSTASYONU, YIKIM, KANUNİ İDARE İLKESİ 03.10.2012

İdarelerin, kanuni dayanağı bulunmayan bir yetkiyi kullanmasının mümkün olmaması karşısında, herhangi bir yasa hükmü gösterilmeden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

KAMU GÖREVLİLERİ, KİŞİSEL KUSUR, TAZMİNAT, RÜCU ETME 26.09.2012

Davacının yasal hakkı olan izin taleplerinin görev yaptığı birimce uygun görülmesine rağmen, onay makamınca somut herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kullandırılmaması üzerine duyduğu üzüntü ve ıstırap nedeniyle uğradığı manevi zarar karşılığı bir miktar tazminatın ödenmesine hükmedilmesi gerektiği; öte yandan hükmedilen tazminatı ödeyecek olan idarenin, olayda kişisel kusuru ve sorumluluğu saptanacak kamu görevlisine yasal yollar çerçevesinde rücu etmesinin, Anayasadan kaynaklan bir zorunluluk olduğu hakkında.

DENİZ KİRLİLİĞİ, PARA CEZASI, BELİRLİLİK İLKESİ 21.09.2012

2872 sayılı Kanun`un 20. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde, sözkonusu maddenin hangi bendi ya da fıkrası esas alınarak tesis edildiğinin belirtilmemesinin, Hukuk Devletinin temel ilkelerinden olan "belirlilik" ilkesine uygun olmadığı, bu nedenle, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ, KORUMA SAHASI 14.09.2012

Murakabe heyetince, çiftçi malları koruma sahasının sınırları belirlenirken, korumada kolaylık sağlayan hususlara dikkat edilmesinin zorunlu olduğu hakkında.

BAHÇE DUVARI, RUHSAT, YIKIM 13.09.2012

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 5. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 55. maddesinde yer alan hükümler uyarınca, "bahçe duvarı inşaatının" ruhsata tabi olması karşısında, ruhsatsız yapıldığı sabit olan bahçe duvarının yıkımına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

PARSELASYON PLANI, RE’SEN YAPMA 28.06.2012

Parselasyon planı belediyelerce re`sen yapılan bir işlem niteliğinde olduğundan, parselasyon planının esasının incelenmesi gerekirken, düzenleme sahasındaki arsa payı itibariyle çoğunluğu sağlamayan parsel maliklerinin istemi üzerine parselasyon planının yapıldığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

TAHLİYE YETKİSİ, İL ÖZEL İDARESİ 14.06.2012

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 7. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca il encümenlerinin tahliye yetkisi bulunduğu hakkında.

TOPLU TAŞIMA, İDARİ YAPTIRIM, YETKİ 14.06.2012

Belediyelerin toplu taşıma ile ilgili olarak düzenleme yapma, ceza verme, görev ve yetkisinin bulunduğu hakkında.

ENCÜMEN KARARI, KAMULAŞTIRMA, DEVRE MUVAFAKAT 01.06.2012

2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi gereğince ihtilafın çözümü için Dairemize başvurduktan sonra mal sahibi idarenin devire muvafakat etmesi halinde istem hakkında karar verilmesine yer olmadığı hakkında.

SU KAYNAKLARININ TAHSİSİ, YETKİ, İL ÖZEL İDARESİ 28.05.2012

Su tahsisi konusunda İl Özel İdarelerinin yetkili olduğu hakkında.

İMAR PLANI, KAMULAŞTIRMA, KAMU YARARI, MÜLKİYET HAKKI, ADİL DENGE 24.05.2012

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, imar planlarında, kamunun kullanımı için ayrılan taşınmazların, uzun süre ilgili idarelerce kamulaştırılmaması nedeniyle taşınmaz maliklerinin mülkiyet haklarının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı ve böylece kamu yararının gerekleri ile mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil denge bozulduğu sonucuna varıldığından kamulaştırılmanın yapılması için taşınmaz malikleri tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; mülkiyet hakkının kullanımının belirsizliğe itildiğinden ve kamu yararının gerekleri ile mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengenin bozulduğundan söz edebilmek için imar planlarını onaylanmasından itibaren beş yıl geçmesinin gerektiği hakkında.

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİ, SORUŞTURMA İZNİ, GENEL HÜKÜMLER 09.05.2012

Belediye şirketinde işçi statüsünde çalışan kişi hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hakkında.

İHALE, DIŞ FİNANSMAN, İSTİSNA KAPSAMI 03.05.2012

Uyuşmazlık konusu ihalenin davalı idare ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan kredi anlaşması gereğince dış kaynak temin edilmek suretiyle Avrupa Yatırım Bankası`nın öngördüğü FIDIC kurallarına göre yapıldığı, bu nedenle ihalenin 4734 sayılı Kanun`un 3. maddesinin (c) bendi gereğince istisna kapsamında yapılabileceğinin kabulü gerektiğinden, 4734 sayılı Kanun`un 3. maddesinin (c) bendinde öngörülen şartlar oluşmadan ihalenin istisna kapsamında yapılması nedeniyle hukuka aykırı olduğundan bahisle ihalenin iptaline ilişkin idare mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmadığı hakkında.

KAMULAŞTIRMA, MÜLKİYET HAKKI, POZİTİF ÖDEV 24.04.2012

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, davalı idarece tesis edilen işlemin zımmi/örtülü bir kamulaştırma işlemi olduğundan kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliği taşıdığı hakkında.

İDARİ PARA CEZASI, HAFRİYAT, ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 17.04.2012

Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, idari para cezasına konu olan fiil kim tarafından işlenmiş ise, ceza sorumluğunun da o kişiye ait olduğu, ancak; her zaman düzenlenebilir nitelikte olan ve sadece taraflar arasında imzalanan, resmi bir şekilde düzenlenmeyen ve resmi kurumlara ibraz edilmeyen sözleşmenin, idare tarafından bilinmesine olanak bulunmaması ve araç sürücüsü tarafından da denetim elemanlarına bu konuda herhangi bir bilgi ve belge de ibraz edilmemesi nedeniyle, sözleşmenin tarafı olmayan idarenin, idari para cezasını kiracıya (aracı işleten sıfatıyla) verebilmesinin, taraflar arasında düzenlenen ve resmi kurumlara ibraz edilen noter onaylı bir araç kiralama sözleşmesinde olduğu gibi özel siciline kaydedilmiş olması halinde mümkün olduğu hakkında.

KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI, SÜREAŞIMI, ASKI TARİHİ 26.03.2012

Dava açıldıktan sonra plan değişikliği yapılması halinde, ilk plana dava açılmasına neden olan olumsuzluklar devam ediyorsa, davanın konusuz kalmayacağı hakkında.

YETKİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ, NAZIM İMAR PLANI 21.03.2012

5216 sayılı Kanun’un 7-b maddesi uyarınca, nazım imar planının yürürlüğe girmesinden sonra, gerek ilk kez yapılacak uygulama imar planının, gerekse uygulama imar planı değişikliğinin bir yıllık süre dolmadan büyükşehir belediyesince yapılamayacağı hakkında.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ, İDARİ PARA CEZASI, FAİLİN LEHİNE OLAN KANUN 14.03.2012

BELEDİYE BAŞKANI, BELEDİYE ENCÜMENİ, YETKİ 12.03.2012

2872 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilecek idari yaptırım kararlarını verme yetkisinin, aynı kanunun 12. maddesi uyarınca belediye başkanına ait olduğu hakkında.

UYGULAMA İMAR PLANI, PAZAR ALANI, PLAN LEJANTLARI 09.03.2012

Uyuşmazlık konusu parsele dava konusu nazım imar planı revizyonuyla getirilen "Pazar Alanı" kullanımı kararında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık görülmediği bilirkişi raporu ile saptanmış olup, anılan bilirkişi raporunda yer alan, söz konusu pazar alanının daha batıda bir alana kaydırılarak kentin batı girişinde bulunan "Hizmet Odağı" içinde kurgulanması gerektiği yolundaki belirlemenin alternatif plan önerisi olarak değerlendirilemeyeceği ve söz konusu rapor dikkate alınarak verilen yargı kararının "yerindelik denetimi" kapsamında olmadığı hakkında.

DAİMİ İŞÇİ, BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ, SEÇİLME HAKKI 10.02.2012

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün belediye ya da il özel idaresi bünyesinde daimi işçi kadrosunda çalışan kişilerin bu görevlerinden ayrılmadan aynı belediyede belediye meclisi üyesi veya aynı il özel idaresinde il genel meclisi üyesi olarak görev yapmayacaklarına ilişkin genelgesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

YIKIM, RUHSATSIZ YAPI, KÖY NÜFÜSUNA KAYITLI OLMAMA, KÖY YERLEŞİK ALANI 08.02.2012

648 sayılı KHK hükmü ile, 3194 sayılı Kanun’un 27. maddesinde yapılan değişikliğin, davacı lehine olan kısmı gözönünde bulundurularak, işleme konu yapının, sözkonusu maddede yer alan diğer şartları taşıyıp taşımadığı yönünde bir inceleme yapılmak için esas hakkında yeniden karar verilmesi gerektiği hakkında.

İMAR UYGULAMASI, YOLA TERK, DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI 06.02.2012

Daha önce yapılan yola terk işlemi parselasyon işlemi olmadığından, ikinci kez düzenleme ortaklık payı kesilemeyeceği gerekçesiyle parselasyon işleminin iptaline karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İHALE, İHALE İŞTİRAK TEMİNATI, GEÇİCİ TEMİNAT 23.01.2012

Kanunda yer almayan ihale iştirak teminatı adı altında bir teminat alınmasında ve yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle irat kaydedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

RUHSATSIZ YAPI, DEVLET ORMANI, YAPI RUHSATİYESİ 21.12.2011

Devlet ormanlarında, ruhsatsız olarak yapılan yapılar hakkında, 3194 sayılı Kanun`un 32. maddesi uyarınca yıkım kararı verme yetkisinin, aynı kanunun 5. maddesinde ifade edilen "yetkili idarelerde" olduğu hakkında.

BAĞIMSIZ BÖLÜM, MİMARİ PROJE, YIKIM 05.12.2011

Yıkım kararı verilen yapıda, yıkım tarihi kesin olarak belirlendikten sonra, güvenlik ve tedbir amacıyla, yıkım tarihinden bir gün önce elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

NAZIM İMAR PLANI, İTFAİYE ALANI, PLAN NOTU 21.11.2011

Plan notlarında lejantı belediye hizmet alanı olarak belirlenen alanda hangi tür kullanımların yer alacağının belirtilmesi karşısında, belirsizlik ortadan kalktığından kullanımların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygunluğunun incelenmesi gerektiği hakkında.

UYGULAMA İMAR PLANI, ORMAN VASFI, HAZİNE ADINA TESCİL 23.09.2011

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2-B maddesi uyarınca, orman sınırları dışına çıkılarak hazine adına tescil edilen yerlerin bu niteliği korunarak plan kapsamına alınması gerektiği hakkında.

İMAR PLANI, ORMAN VASFI, KULLANIM AMACI 23.09.2011

Orman niteliğinde bulunan taşınmazın bu niteliği korunarak plan kapsamına alınması gerekirken, orman niteliği dışında başka bir kullanım amacı belirlenmek suretiyle yapılan imar planında Anayasa’nın 169. maddesi hükmü yönünden hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

ÜST ÖLÇEK, NAZIM İMAR PLANI, ALT ÖLÇEK, UYGULAMA İMAR PLANI, KAMULAŞTIRMA 21.09.2011

Nazım imar planı yapılmadan tesis edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile bu plana dayalı ıslah projesi ve kamulaştırma işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında.

İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİĞİN KOŞULLARI 06.07.2011

İlgililerin imar planı tadilatı istemlerinin, idarelerce çevresindeki nüfus, yoğunluk, sosyal donatı dengesi ve kamu yararı yönünden irdelenmesi gerektiği; planlamanın genel ilkelerinin dikkate alınarak uyuşmazlık konusu taşınmaza ayrıldığı amaç için ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılması durumunda plan değişikliğine gidilmesinin mümkün bulunduğu hakkkında.

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 06.07.2011

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan "Levazım-Zincirlidere Arası Karayolu Tüneli İnşaatı" ihalesinin ön yeterlilik aşamasında yeterli bulunmayan şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine ihale işlemlerinin iptali yönünde verilen Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, bir şirketin sunduğu iş denetleme belgesinin mevzuata uygun olduğu halde benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yönetmeliğe aykırı olarak yüksek miktarda kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi ya da serbest mevduatı gösterir belgeler istendiği, teklifi değerlendirme dışı bırakılması gereken isteklinin ise ön yeterlik değerlendirmesinde yeterli kabul edildiği anlaşıldığından, mevzuata ve rekabete aykırı ihale işlemlerinin iptaline ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı, iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararının onanması hakkında.

HİZMET BİNASI İNŞAATI İŞİNİN 4734 SAYILI KANUN UYARINCA İHALE İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 04.07.2011

1- Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanun`un 35. maddesi hükümleri uyarınca satışı mümkün olmakla birlikte, hizmet binası inşaatı işinin 4734 sayılı Kanun`un hükümleri uyarınca yapılacak ihaleyle gerçekleştirilmesi gerektiği, 2- Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 2886 sayılı Kanun`un 35. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılan belediyeye ait taşınmazlar ile taşınmazlar üzerinde belediye sarayı inşaatının birlikte satış işi ihalesine ilişkin olarak belediye meclis üyelerinin Kamu İhale Kurulu`na başvurması üzerine, iki işin 2886 sayılı Kanun`a göre birlikte ihale edilmesine olanak bulunmadığından, bu hususlar değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı`na bildirilmesi yolunda alınan Kamu İhale Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı, hakkında.

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ-SULAMA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ 29.06.2011

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası’ndaki kural ve süreçlerle oluşturulmuş olan ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Yasası’na göre henüz yeniden oluşturulmamış olduğu anlaşılan, Sivas İli Suşehri Sulama Birliği meclis üyeliğinden düşürülme isteminin 5355 sayılı Yasa’daki kurallara göre değerlendirilerek istemin kabulü hakkında.

775 SAYILI GECEKONDU KANUNU- TAHSİS İŞLEMİNİN İPTALİ 29.06.2011

Alt yapı tesisleri tamamlanmayan taşınmazda, 775 sayılı Kanun`un 27. maddesinde öngörülen sürede inşaata başlanılmadığı gerekçesiyle söz konusu kanun hükümleri uyarınca yapılan tahsisin iptal edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

RUHSAT BAŞVURUSUNDA BULUNULMAMIŞ OLMASI-YIKIM 24.06.2011

Ruhsat alınması için verilen bir aylık sürede 3194 sayılı Kanun`un 22. maddesinde belirtilen belgeler eklenilmek suretiyle ruhsat başvurusunda bulunulmaması ve aynı süre içerisinde ruhsat alınmamış olması halinde tesis edilen yıkım işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU, SANAYİ ALANI, ŞEHİRCİLİK İLKELERİ 22.06.2011

Çevre düzeni planlarının bölgesel nitelikte genel arazi kullanım kararlarını içermediği, 1/100.000 ölçekli İstanbul iI Çevre Düzeni planının, parsel bazında arazi kullanım kararlarını belirlemesinin söz konusu olmayacağı hakkında.

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KATILAMAYACAKLAR 21.06.2011

Belediye meclisi üyelerinin kendileri ile ilgili işlemin görüşüldüğü meclis toplantısına katılamayacakları hakkında.

PARSELASYON İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALAR 14.06.2011

3194 sayılı Yasa`nın 18. maddesi uyarınca parselasyon işlemleri arsa ve arazilerin malikleri ve diğer hak sahiplerinin muvafakatı alınmaksızın tesis edilebileceğinden, bu işlemlere karşı açılan davaların da tapuda kayıtlı malikler veya diğer hak sahipleri tarafından açılabileceği hakkında.

SÜRE AŞIMI, ASKI SÜRESİ, ÜST ÖLÇEKLİ PLAN 08.06.2011

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel düzenleyici işlemlere karşı sadece kanunlarında gösterilen amaçları doğrultusunda dava açma ehliyeti bulunduğu, bir alanda yapı emsalinin yükselmesi ve yapılanma şartlarının belirlenmesine ilişkin plan değişikliğinin baronun doğrudan tüzel kişiliğini hak ve menfaatlerini etkilemediği hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 352     Gösterilenler: 101-150

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.