Ana Sayfa İletişim Hakkımızda

Kullanıcı Girişi 
(Yerel Yönetim Çalışanları)

İller İl Özel İdareleri Belediyeler İlçeler Köyler

Belediye Hizmet Kılavuzları

İl Özel İdare Hizmet Kılavuzları

Yerel Seçim Sonuçları

Yerel Yönetim Mevzuatı

Yerel Yönetim Yargı Kararları

Bildiriler-Makaleler

 
 

0YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ - SEMİNERLER

0

HAKKIMIZDA GİRİŞ SAYFASI

    TANITIM:

    EĞİTİM:

    YAYINLAR:

 Merkez Hakkında
 YerelNET

 Seminerler
 

 Kitaplar
 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

 

YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ - BAŞVURU FORMU

YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ - SEMİNERLER

SEMİNERLERİN AMACI
 
Seminerler genel anlamda iki amacı hedeflemektedir. Bunlardan ilki, alanı ve konusu ne olursa olsun katılımcılara mesleki düzeyde son bilgileri aktarmak ve onların uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm aramaktır. İkincisi ise, aynı meslek grubunda bulunan kişileri bir araya getirmek ve böylece karşılıklı olarak bilgi ve deneyimlerin aktarılması için uygun ortam yaratmaktır.
 
 
BELEDİYE BAŞKANLARI BELEDİYE YÖNETİMİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Belediye başkanları ve üst düzey yöneticiler.
Programın İçeriği:
•  Belediye Mevzuatı
•  Belediye Organları
•  Belediye Gelirleri
•  İmar Hizmetleri
•  İçişleri Bakanlığı ile İlişkiler
•  İçişleri Bakanlığı Yardımları
•  İller Bankası ve Belediye İlişkileri
•  Personel Yönetimi
•  Sosyal Güvenlik Kuruluşlarıyla İlişkiler
•  Belediye Başkanlarının Özlük Hakları
•  Teftiş ve Denetim
•  Devlet İhale Kanunu Uygulaması
•  Alım Satım Uygulamaları
•  Belediye Bütçesi
•  Halkla İlişkiler
  
 
BELEDİYELERDE ZABITA HİZMETLERİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Zabıta Müdürlüğü Yönetici ve Memurları.
Programın İçeriği:
•  Belediye Mevzuatı
•  Belediye Örgütünde Zabıta Biriminin Yeri
•  Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri
•  Belediye Gelirleri
•  Zabıta Hizmetleri ve Çevrenin Korunması
•  Halkla İlişkiler
•  Tüketicinin Korunması, Sağlık ve Zabıta Hizmetleri
•  Para Cezaları
•  Zabıta Yönetmeliği
 
 
YEREL YÖNETİMLERDE  İMAR HİZMETLERİ VE MEVZUATI SEMİNERİ
Süre:  1 Hafta
Kimler Katılabilir: Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı, İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı, İmar ve Fen İşleri Birimi Yöneticileri ile Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı, Harita Mühendisi gibi teknik personel.
Programın İçeriği:
•  Kentleşme ve Planlama
•  İmar Uygulamaları
•  Yapı İzni ve Denetimi-Ruhsatlar
•  İmar Planları ve Değişiklikleri
•  İmar Uygulamalarında Para Cezaları
•  SİT Alanı ve Eski Eserlerin Korunması
•  Kentsel Arsa ve Arazi Yönetimi
•  Kamulaştırma
•  Devlet İhale Kanunu
•  18.Madde Uygulamaları
•  Yerel Yönetimler- Merkezi Yönetim ilişkileri
•  Yapı Kooperatifçiliği
•  Çevre Yönetimi ve Denetimi
  
 
YEREL YÖNETİMLER VE AVRUPA BİRLİĞİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetimlerin üst düzey yöneticileri ve teknik personel.
Programın İçeriği:
·         AB Fonları
·         Proje Geliştirme ve Yönetimi
·         Avrupa Birliğine Uyum
·         Kardeş Şehir Uygulamaları
·         AB Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
·         AB Kentli Hakları Deklarasyonu
·         AB Politikaları
·         AB Konseyi Politikaları
  
 
YEREL YÖNETİMLERDE NORM KADRO SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin insan kaynakları birimleri ile ilgili yöneticiler ve personeli 
Programın İçeriği:
·         Yönetimde yeniden yapılanma
·         Norm kadro ve düzenleme ilkeleri
·         Kadrolama süreci
·         Görev ve iş analizi
·         Kadro tanımlama
·         Kadro değerlemesi
·         Kadro gruplamaları
·         Kadro performans ölçütlerinin saptanması
·         Norm kadro kılavuzunun hazırlanması
  
 
YEREL YÖNETİMLERDE MUHASEBE İŞLERİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin mali hizmetlerde görevli yönetici ve personeli.
Programın İçeriği:
•  Yerel Yönetim Mevzuatı
•  Personel Mevzuatı
•  İçişleri Bakanlığı Yardımları
•  Belediyelerde Teftiş ve Denetim
•  Kamulaştırma İşleri
•  Bütçe
•  Hesap Planı ve Uygulaması
•  Takipli Borçlar Yardımcı Hesabı
•  Bütçe Gelirleri Yardımcı Hesabı
•  Tecilli ve Tehirli Gelir Kesin Hesabı
•  Yönetim Dönemi Hesabı
•  KDV Uygulamaları
•  Sözleşmeli Personelin Mali Hakları
•  İşçi ve Memur Maaş Tahakkukları
•  Muhasipler Arası Devir İşlemleri
•  Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği
•  Kişi Borçları
•  Alım Satım Uygulamaları
•  Sayıştay Denetimi
•  Devlet İhale Kanunu
•  İşçi Kıdem Tazminatı
•  Vergi Usul Kanunu
  
 
YEREL YÖNETİMLERDE ANALİTİK BÜTÇE SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin mali hizmetlerle ilgili personeli.
Programın İçeriği:
·         Yeni Analitik Bütçe Sistemi
·         5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
·         Bütçe türleri ve ilkeleri  
·         Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile ilişkiler
·         Analitik Bütçe sınıflandırılması
·         Bütçenin organlarda görüşülmesi, kabulü ve kesinleşmesi
·         Bütçede yapılacak değişiklikler
 
 
YEREL YÖNETİMLERDE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir:. Yerel yönetim birimlerinin mali hizmetlerle ilgili personeli.
Programın İçeriği:
·         Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi  
·         Muhasebenin Temel İlkeleri
·         Hesap Planı
·         Hesapların Çalıştırılması
·         Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemleri
·         Mali Raporların Çıkarılması
·         Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
·         Kesin Hesabın Çıkarılması
·         İdarenin Ve Görevlilerin Sorumlulukları
 
 
YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Daire Başkanlığında görevli yönetici ve personeli.
Programın İçeriği:
·         İnsan Kaynakları Yönetimi
·         Türk Personel Rejimi
·         Belediye Personel Mevzuatı
·         Belediye Personel Uygulamaları
·         SSK Uygulamaları
·         Emeklilik Rejimi
·         Norm Kadro Teknikleri
  
 
YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Mali İşler Daire Başkanlığı yönetici ve personeli.
Programın İçeriği:
·         Stratejik Planlama ve Yönetim
·         Stratejik Planlama Yönetmeliği
·         Stratejik Planlama Kılavuzu
·         Performans Yönetimi
·         Performans Ölçütleri
·         Kurumsal Performans
·         Takım Performansı
·         Bireysel Performans
 
 
YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler birim yöneticileri, uzmanları ve bu birimlerde görevli ya da fiilen halkla ilişkiler görevini yürüten personel.
Programın İçeriği:
•  Yönetim ve İletişim
•  Duyarlılık ve Halkla İlişkiler
•  Belediyelerde Halkla İlişkiler
•  Halkla İlişkiler ve Kurumsallaşma
•  Halkla İlişkilerde Medyanın Kullanımı
•  Belediyelerde Halk Katılımı
•  Örgütlenme ve Örnek Olaylar
• Belediyelerin Halkla İlişkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım
  
 
YEREL YÖNETİMLERDE PROJE YÖNETİMİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin Etüd ve Projeler Müdürlüğü yönetici ve görevli personel.
Programın İçeriği:
·         Proje Yönetimi ve Denetimi
·         Proje ve Planlama Aşamaları
·         Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme
·         Problem Analizi
  
 
YEREL YÖNETİMLERDE PROTOKOL VE RESMİ YAZIŞMA SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin Özel Kalem, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı ve Müdürlüklerinde görevli yönetici personel.
Programın İçeriği:
·         Yazı ve Rapor Yazma Teknikleri
·         Protokol İlkeleri, Türleri
·         Protokol Sıra Düzenleri
·         Resmi Yazışma Protokolü
 
 
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMETLER SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevli yönetici ve personel.
Programın İçeriği:
·         Sosyal Yardımlar
·         Çocuklar, Gençler, Kadınlar ve Yaşlılara Yönelik Düzenlemeler
·         Engelliler ve Kent Yaşamı
·         Sosyal Destek Çalışmaları
·         Meslek Edindirme Uygulamaları
 
   
YEREL YÖNETİMLERDE COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetimlerin Bilgi İşlem, İmar, Şehircilik ve Fen İşleri Birimleri yöneticileri ile mühendis, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı, harita mühendisi gibi konuyla ilgili teknik personel başvurabilir.
Programın İçeriği:
•  e-Devlet sürecinde CBS
•  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konularına genel giriş
•  Kentsel Hizmetlerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden ve Uzaktan Algılamadan Yararlanma    Olanakları
•  Uzaktan Algılamaya Giriş
•  Veri Giriş Teknikleri
•  Farklı CBS Uygulamaları
•  Mekansal Analizler
•  Üç Boyutlu Analizler
•  Teknik Geziler
 
 
YEREL YÖNETİMLERDE ÇEVRE YÖNETİMİ VE MEVZUATI SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetimlerinFen İşleri, İmar, Bayındırlık, Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Müdürlüğü Yöneticileri ile Çevre Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı, Mimar, İnşaat Mühendisi gibi teknik personel.
Programın İçeriği:
•  Katı Atık Yönetiminde Süreçler
•  Finansman, Yatırımlar
•  Katı Atık Yönetimi İle İlgili Kurumsal Yapı
•  Katı Atık İle İlgili Mevzuat
•  Umumi Hıfzısıhha Kanunu
•  Belediye ve Büyükşehir Belediye Mevzuatı
•  Çevre Kanunu
•  Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği
•  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
•  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
•  ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği
•  Katı Atık Depo Alanları Yönetimi İle İlgili Yönerge
•  TSE'nin Atıklar, Çöp Kapları, Kurallar Standardı
 
 
YEREL YÖNETİMLERDE AFET YÖNETİMİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin Sivil Savunma, İtfaiye, İmar ve Fen İşlerinde görevli yönetici ve teknik personel.
Programın İçeriği:
·         Afet Yönetimi
·         Yerel Yönetimlerin Afetlerde Yetki Görev ve Sorumlulukları
·         Afet Planlaması
·         Yerel Ölçekte Afetle İlgili Örgütlenme
·         Afet Öncesi Yapılacak Çalışmalar
·         Afet Sırasında Yapılacak Çalışmalar
·         Afet Sonrasında Yapılacak Çalışmalar
·         Yapı Denetimi ve Uygulamaları
·         Afetlerle İlgili Mevzuat
·         Afetle İlgili Kurum-Kuruluş Sivil Toplum Örgütleri ve Belediyelerle İlişkiler
·         Afet Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Olanakları
·         Teknik Geziler
  
 
YEREL YÖNETİMLERDE AÇIK VE YEŞİL ALAN YÖNETİMİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin İmar ve Bayındırlık, Şehircilik ve Fen İşleri Daire Başkanlıkları, Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli teknik personel.
Programın İçeriği:
·        İmar Planlaması ve Kamu Yararı
·        Açık ve Yeşil Alanlar
·        Bitkisel Materyalin Seçim
·        Kent içi Yol Ağaçları
·        Su Yüzeyi Kullanımı Yapım Teknikleri
·        Yapı Yüzeyinde Bitkisel Materyal Kullanımı
·        Açık ve Yeşil Alan Donatım Elemanları
·        Planlama, Projelendirme Hizmetleri
·        Periyodik İşletme ve Bakım Hizmetleri
·        Zararlılar ve Hastalıklarla Mücadele
·        Çim Alan Tesisi ve Bakım Hizmetleri
 
 
YEREL YÖNETİMLERDE e-BELEDİYE e-İMZA VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin Bilgi İşlem, Bilgi Teknolojileri Müdürlük ve Daire Başkanlığı yönetici ve teknik personeli.
Programın İçeriği:
·         e-Dönüşüm Süreci İçinde e-Belediye ile İlgili Kurumsal Yapılanma, Politika ve Stratejiler
·         İlgili Mevzuat
·         En İyi Uygulama Örnekleri
·         Bilişim Personeli
·         e-Belediye Uygulamaları ( Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri )
·         e-Belediyeye Yönelik Hukuksal ( e-İmza ), Teknolojik, Yönetsel Altyapılar
  
 
YEREL YÖNETİMLERDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ SEMİNERİ
Süre: 1 Hafta
Kimler Katılabilir: Yerel yönetim birimlerinin Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlık ve Müdürlükleri yönetici ve personeli.
Programın İçeriği:
·         Taşınır mal yönetmeliği
·         Taşınırlar ve nakit muhasebe ile ilişkiler
·         Taşınırlarda ispat edici belgeler
·         Sayıştay Denetimi

YerelNET Yerel Yönetimler Portalı;
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup
T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir.

 

 
COPYRIGHT © 2000-2015 TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü)
Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde No:8 Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA

 

"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne (YERYÖM) aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir/güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir ve TODAİE - YERYÖM her türlü sorumluluğu reddeder.


Tasarım ve Programlama: Key İnternet Hizmetleri Ltd.Şti.