4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 2001-07-18
Resmi Gazete Sayisi: 25466

      

             Kabul Tarihi                           : 29/6/2001

           

             Yayımlandığı Düstur            : Tertip  : 5,                          Cilt  : 40

 

             Amaç(1)

             Madde 1- (Değişik: 3/7/2003-4916/1 md.)

             Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiyekazandırılmasıdır. Bu Kanunda geçen Bakanlık deyimi Maliye Bakanlığını ifadeeder.

             Bakanlar Kurulu kararı ile tahsisinkaldırılması ve satış(1)

             Madde 2-(Değişik: 3/7/2003-4916/2 md.)

             Hazineye ait taşınmazlardan,tahsisli olanların ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerininkaldırılmasına, Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca da kararverilebilir. Bu taşınmazların satışı öncelikle yapılır.

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/36 md.) Mülkiyeti Hazineye veya kamu idarelerine ait olantaşınmazlardan bir kamu idaresine tahsisli olan ancak başka bir kamu idaresincekamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlardanfiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar dâhil olmak üzere, hangi kamuidaresinin taşınmaza daha çok ihtiyacının olduğunun belirlenmesi ve bunlarıntahsislerinin kaldırılarak ihtiyacı olan kamu idaresine tahsisi konusundakiidari uyuşmazlıklarda nihai karar vermeye, Bakanlığın teklifi üzerine BakanlarKurulu yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/36 md.) Mahalli idareler hariç olmak üzere genel yönetimkapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamuidarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ilemüesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğerortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan tatil köyü,termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri,misafirhane ve diğer sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması amacıyla, butesislerin maliklerinin kendilerince, Bakanlıkça, Özelleştirme İdaresiBaşkanlığınca veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; değerlendirme işleminiyapacak idarenin mevzuatına göre ve bu mevzuatta belirtilen usullere göresatılmak, kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılmak, üzerlerinde sınırlı ayni haktesis edilmek suretiyle veya diğer yöntemlerle değerlendirilmesine,değerlendirmenin hangi idare tarafından ve hangi yöntemle yapılacağına,Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.


8038

 

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/36 md.) Üçüncü fıkra kapsamındaki taşınmazlarındeğerlendirilmesinden elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgiliidarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve özel gelir kaydedilir.Özel gelir kaydedilen bu tutar karşılığında idare bütçesine münhasıran yatırımihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.Özel bütçeli idarelerde bu gelirler muhasebe birimi hesaplarına aktarılır vebütçelerine gelir olarak kaydedilir. İdareler bu gelirleri münhasıran yatırımihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenekeklemek suretiyle kullanır. Diğerlerinde ise, elde edilen gelirler kendimevzuatına göre muhasebe birimi hesaplarına aktarılarak bütçelerine gelirolarak kaydedilir ve ilgili mevzuatına göre münhasıran yatırım ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla kullanılır. Değerlendirme işlemleri, maliki idarelerdışında diğer idarelerce yapılan taşınmazlar için yapılan masraflar aktarılacakgelirlerden düşülür.

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/36 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye ve izlemeye, uygulamada ortaya çıkacaktereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

             Hazineadına orman sınırları dışına çıkartılan yerler

             Madde 3 – (İptal: Ana. Mah.’nin 23/1/2002 tarihli ve E .2001/382, K. 2002/21sayılı Kararı ile.)

             Doğrudan satış

             Madde 4 – Hazineye ait taşınmaz mallar;

             a) Karşılıklı olmak, DışişleriBakanlığının olumlu görüşü alınmak ve diplomatik amaçlarla kullanılmak kaydıylayabancı devletlere,

             b) (Değişik: 3/7/2003-4916/3 md.) Üzerinde çeşitli amaçlarla kişilerlehine sınırlı ayni hak tesis edilmiş ise, zemini ile üzerindeki bina vetesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmı, talep edilmesi halinde haklehdarlarına,

             c) (Değişik: 3/7/2003-4916/3 md.) Hisse oranı yüzde kırkı veya hissemiktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbinmetrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına, (2)

             d) Belediye ve mücavir alansınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümübeş bin metre kareye kadar olan Hazineye ait taşınmaz mallar kullanıcılarına,

             e) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmave Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan vakıflara,

f) (Değişik:3/7/2003-4916/3 md.) Kuruluş amaçlarında kullanılmak ve ticari faaliyetekonu edilmemek üzere; kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşlarına,

             g) (Ek: 3/7/2003-4916/3 md.) Tapu kayıtlarında tapu fazlalıklarınınHazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıklar, tapumalikine veya mirasçılarına,

–––––––––––––––––––––––

(1) 1 inci maddenin başlığı"Amaç ve tanımlar";  2 ncimaddenin başlığı "Kurul, komusyanlar, taşınmaz malların ve değerinintespiti ile ihale usulü" iken, 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanunun 1inci ve 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 32 ncimaddesiyle, bu bentte yer alan “Hisse oranıyüzde kırkı,” ibaresi “Hisse oranı yüzde kırkı veya” şeklinde değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.       


8038-1

 

h) (Ek: 3/7/2003-4916/3 md.) Serbestbölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil,gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine,

i) (Ek: 16/7/2004-5228/51 md.)Toplukonut amaçlı olarak kullanılmak üzere, düzenlenecek protokolle belediyelere,

(Değişik cümle:3/7/2003-4916/3 md.) Rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir.

(Değişikikinci fıkra: 16/7/2004-5228/51 md.)Üzerindemünhasıran eğitim veya sağlık amaçlı sınırlı aynî hak tesis edilmiştaşınmazlarda (b) bendine göre yapılan satışlarda, hak sahibinin vakıfüniversitesi veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf olmasıhalinde satış bedeli, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alanharca esas değerin yarısıdır. (d) bendindeki taşınmazları satın alacaklarınveya bunların kanunî ve akdi haleflerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihte, taşınmazın bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı olmaları veya 31.12.2000tarihinden beri o köyde ikamet etmeleri şarttır. Bu fıkra hükümlerine göresatılan yerler ile  (e), (f)  ve (i) bentlerine göre satılan yerlerin satışamacı dışında kullanılmayacağı hususunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerhkonulur. (i) bendine göre satılan taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imaruygulaması sonucunda kamu hizmet alanlarına ayrılan yerler, bedelsiz vemüstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil edilir.

(Ek fıkra: 3/7/2003-4916/3 md.) Hazineye ait taşınmazlar; (...)(2) küçüksanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatifler ile kamu kurum vekuruluşlarına, borsa yapılmak üzere ticaret borsalarına, serbest bölge olarakkullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil, kamu kurum vekuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, teknolojigeliştirme bölgelerinde yönetici şirkete, (...)(2) toplu konutüretmek amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 492 sayılı Harçlar Kanununun63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Buyerlerin amacı dışında kullanılamayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur.(1) (2)

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/32 md.) Hazineye aittarım arazilerinin satışında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi KullanımıKanunundaki kısıtlamalara tabi olan taşınmazlar bu maddenin birinci fıkrasının(c) bendindeki kısıtlamalara tabi olmaksızın hissedarına doğrudan veya birdenfazla hissedar olması halinde hissedarlar arasında pazarlık usulüylesatılabilir.

 

 

–––––––––––––––––––––

(1)   Bu fıkrada yeralan, “Hazineye ait taşınmazlar, plan kararlarına uyulmakkaydıyla;”ibaresi,”Hazineye ait taşınmazlar;”;” üzerinde en az yirmibeşmilyonABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az yüz kişi istihdamsağlayacak sınai yatırım yapacaklara,”ibaresi,” üzerinde en az onmilyon ABD Dolarıkarşılığı Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırımyapacaklara,"olarak 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncumaddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)   Bu fıkrada yeralan “organize hayvancılık yapacaklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,” ibaresive “üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en azelli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara,” ibaresi 18/2/2009 tarihlive 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle madde metninden çıkartılmıştır.


8038-2

 

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleriniyürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetimkapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin,kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerininve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar veşirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları ekonomiyekazandırılır. Buna ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalliidarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlıkyetkilidir.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleriniyürüten personel tarafından kullanılan kamu konutlarının beşinci fıkraya göredeğerlendirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılmasına ilgili bakanlıklarınuygun görüşü alınmak şartıyla Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kuruluyetkilidir.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) Kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümlerhalinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar iseüzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak, 2886 sayılı Devlet İhaleKanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satılır. Taşınmazlarınsatışından elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgili idareninmerkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve özel gelir kaydedilir. Özelgelir kaydedilen bu tutar karşılığında idarenin yatırım bütçesine önceliklepersonelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ödenek kaydetmeye MaliyeBakanı yetkilidir. Özel bütçeli idarelerde bu gelirler muhasebe birimihesaplarına aktarılır ve bütçelerine gelir olarak kaydedilir. İdareler bugelirleri öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgilimevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle kullanır. Diğer kamuidarelerinde ise, elde edilen gelirler kendi mevzuatına göre muhasebe birimihesaplarına aktarılarak bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve ilgili mevzuatınagöre öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.Değerlendirme işlemleri sırasında taşınmazlar için yapılan masraflaraktarılacak gelirlerden düşülür.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsislive kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamukonutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler. İhale bedeliöncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya dört yıla kadar kanuni faiziile birlikte taksitli olarak ödenebilir, peşin olarak ödenmesi halinde yüzde onindirim uygulanır.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) Yapılan ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, önceliklisatın alma hakkı bulunanlara tebliğ edilir. Öncelikli alım hakkı sahibinin, içerisindeoturduğu kamu konutunu bu bedeli üzerinden satın almak istemesi ve tebligattanitibaren onbeş gün içerisinde ihale bedelini peşin ödemesi veya peşinatıödeyerek taksitli satış sözleşmesi düzenlemesi halinde bu durum, en yüksekteklif veren istekliye bildirilir. Ancak, öncelikli satın alma hakkı sahibininaynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süreiçerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerinegetirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerekihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilir. Bu durumdakamu konutunda oturana tebligat yapılarak konutu iki ay içerisinde tahliyeetmesi istenir ve konutun tahliyesi sağlanır.


8038-3

 

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkinişlemlerde ilgili kurum ve kuruluşlar; Bakanlık tarafından istenen her türlübilgi ve belgeyi vermeye, yapılacak işlemleri kolaylaştırıcı her türlü tedbirialmaya ve Bakanlık tarafından yapılması istenilecek iş ve işlemleri yapmayayükümlüdür.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasındauygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecektereddütleri gidermeye mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler,diğerleri için Bakanlık yetkilidir.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alansınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsalamaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini 30/3/2014 tarihi itibarıyla en azüç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam edenkiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan vekullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya dapaydaşlarından; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıliçerisinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunan ve tespitve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bufıkraya göre hak sahibi sayılır. Tarımsal amaçlı yapılar ile esaslı unsurutarımsal faaliyet olması koşuluyla üzerinde sürekli ikamet amacıyla konutbulunan tarım arazileri de bu fıkra kapsamında değerlendirilir. Bu arazilerrayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılır. Rayiç bedelin taksitleödenmesi halinde, bu bedelin yüzde yirmisi, yapılan yazılı tebligat tarihindenitibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise en fazla beş yılda on eşit taksittekanunî faizi ile birlikte ödenir. Satılan tarım arazilerinin satış tarihindenitibaren yirmi yıl içerisinde imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde,güncel rayiç bedeli ile satış tarihinden itibaren Yİ-ÜFE (bir önceki yılın aynıayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen rayiç bedeli arasındakifark, bu fıkradaki hükümlere göre en son kayıt malikinden tahsil edilir, buhususta tapu kütüğüne gerekli belirtme yapılır. Hazineye ait tarım arazilerininsatışına ilişkin olarak bu fıkrada hüküm olmayan hallerde; ecrimisil ve kirabedellerinin mahsubuna ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, 19/4/2012 tarihlive 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine AdınaOrman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye AitTarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Hazineye ait tarım arazilerininsatışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) Kamu konutlarının ve Hazineye ait tarım arazilerininsatışından elde edilen gelirler hakkında 5 inci maddenin beşinci fıkrası hükmüuygulanmaz.


8038-4

 

             Taksitleödeme, satış bedelinden pay verilmesi, belediyelere devir

             Madde5 – (Değişik: 3/7/2003-4916/4 md.)

             Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle deödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin,kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. (Ek cümle: 28/11/2017-7061/59 md.) Üzerindesınırlı aynî hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların satışında ise satışbedelinin en az yüzde otuzu peşin, kalanı beş yılda, on taksitle ve kanunî faiziile birlikte ödenir.

            Taksitli satışlarda taksit tutarını ve kanunî faizlerinikarşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veyasatışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleriuyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısıadına devredilir. (Ek cümle:16/7/2004-5228/52 md.)Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlarailişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerinegetirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınangeçici teminata isabet eden tutar Hazineye irat kaydedilerek kalanı alıcıyaaynen iade edilir.

             Taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksitsüresi ve sayısını köy sınırları veya belediye ve mücavir alan sınırlarıitibarıyla belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

             16.2.1995 tarihli ve 4070 sayılı Kanuna göre yapılansatışlarda bedelin taksitle ödenmesi halinde, taksitle ödenecek kısma faizuygulanmaz.

             Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye aittaşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından öncelikle yerindemuhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla % 10`u, ilgilibelediyelerin 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göreoluşturulan fon hesabına aktarılır. Kalan kısmından ise ilgili belediyeye % 30,varsa büyükşehir belediyesine % 10 oranında pay verilir. Belediye mücavir alansınırları dışındaki köylerde bulunan Hazine taşınmazlarının satış bedellerinintahsil edilen kısmından, % 25 oranında; dörtte biri ilgili köy tüzel kişiliğineödenmek ve kalanı diğer köylere götürülecek hizmetlerde kullanılmak üzere, ilözel idarelerine pay verilir. Bu paylar tahsilini takip eden ayın yirmisinekadar ilgili idarelerin hesaplarına aktarılır. Belediyelere veya köy tüzelkişiliklerine yapılan satış ve devirlerden elde edilen gelirler ile özel ödenekkaydedilen satış gelirlerinden pay verilmez. (Ek cümle: 23/7/2010-6009/33 md.) Köysınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hükümve tasarrufu altında bulunan tarım arazilerinin kiracılarından tahsil edilenkira gelirlerinin yüzde onu, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerdekullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiğiköy tüzelkişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplarakaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.


 

8038-5

 

             Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup,Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye aittaşınmazlardan, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adınatescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinesatılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelerebedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlıayni hak tesis edilemez. Bu taşınmazlarbelediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunîveya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu suretleyapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yılakadar taksitlendirilebilir. Taksittutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedelile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir. (1)(2)(3)(4)

Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imaruygulaması yapılır.Belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadankadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarınailave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün %20`sinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlıktesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçlaayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resentescil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur. (5)

––––––––––––––

(1) Bu fıkrada yer alan,“Belediye ve mücavir alansınırları içinde olup Bakanlıkça tespit edilecek alanlarda bulunan,”ibaresi, “Belediye vemücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen,”olarak 16/7/2004tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(2) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 33üncü maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinde yeralan “üzerinde yapılanma olanlar;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine adınatescil tarihine bakılmaksızın” ibaresi eklenmiş, bu fıkranın dördüncü cümlesi“Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzerebeş yıla kadar taksitlendirilebilir.” şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(3) 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanunun 21inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “31.12.2000” ibaresi “19/7/2003” şeklindedeğiştirilmiştir.

(4) 28/11/2017tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “19/7/2003” ibaresi“30/3/2014” şeklinde değiştirilmiştir.

(5)  Bu fıkrada yer alan ve 16/7/2004 tarihli ve5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle değiştirilen“Bu taşınmazların öncelikleimar planları ve imar uygulaması yapılır.” İbaresi, (Değiştirilen cümle olduğuhalde 5228 sayılı Kanunda ibare ifadesi kullanıldığı için Kanuna uyulmuştur.) “Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imaruygulaması yapılır.”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


8039

 

                Yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren bir yıliçinde satın alınma talebinde bulunulmayan veya üzerinde yapılanma olmayan vebu madde kapsamında devredilen taşınmazlar genel hükümlere göre belediyece satılabilir.Devir tarihinden itibaren üç yıl içinde belediyece satılamayan taşınmazlar,belediyelerin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edilir. (Ek cümle: 23/7/2010-6009/33 md.) Bu süreBakanlık tarafından 5 yıla kadar uzatılabilir. (1)

             Belediyece satılan taşınmazların satış bedelleri,alıcıları tarafından Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatırılır. Bubedeller hiçbir şekilde haczedilemez. Tahsil edilen bedellerden beşinci fıkrayagöre pay ayrılır.

             (Ek fıkra: 23/7/2010-6009/33 md.) Bu maddenin altıncı fıkrasıuyarınca ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların yapısahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine doğrudan satılması halinde,ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin defterdarlık veyamalmüdürlüğüne intikal tarihinden itibaren ecrimisil alınmaz. Ancaktaşınmazların genel hükümlere göre değerlendirilmesi halinde ecrimisil alınır.

             Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hazineyeait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler, başka bir işlemegerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. (İptalikinci cümle: Anayasa Mahkemesi`nin 3/7/2014 tarihli ve E:2014/9 ve K:2014/121sayılı kararıyla.)

             Sitalanlarında kalan taşınmaz mallar

             Madde6 – (Mülga: 18/2/2009-5838/32 md.)

             Kamukurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri ve diğer hükümler (2)

             Madde 7 –(Değişik birinci fıkra: 3/7/2003-4916/5 md.) Hazineye ait taşınmazlarındeğerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından istenilen bilgi vebelgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir ve görüş yazılarıen geç iki ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirdeolumlu görüş verilmiş sayılır. İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri (…)(2)herhangi bir ücret, bedel ve gider karşılığı talep edilmeksizin ilgilikuruluşlarca talebi izleyen iki ay içinde yerine getirilir.

             Bu Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usuller ile 3üncü madde, 4 üncü maddenin (d) bendi ve 5 inci maddenin altıncı fıkrasında yeralan hükümlerin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye, Bakanlar Kuruluncabelirlenecek Hazineye ait taşınmaz malların gayrimenkul satış vaadi ve arsapayı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmaksuretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya diğer gerçek veya tüzel kişilerile birlikte değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeyeBakanlık yetkilidir.(3)

             Bu Kanunda hükümbulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

             Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemlerive bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtanmüstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldanitibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

–––––––––––––––––––

(1) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle, bu fıkradayer alan “altı ay” ibaresi “bir yıl” olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yeralan  “… imar mevzuatındaki kısıtlamalaratâbi olmaksızın ve…”  ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 20/1/2011tarihli ve E.: 2009/13, K.: 2011/23 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.

(3)  Bu fıkrada geçen "5inci maddenin dördüncü fıkrasında" ibaresi, 3/7/2003 tarihli ve 4916sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8040

            

             (Ekfıkra: 3/7/2003-4916/6 md.) İhalekomisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının satış işlemleriniizlemesi de dahil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygunşekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları,kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır.

             (Ek fıkra:3/7/2003-4916/6 md.)Hazineye ait taşınmazların satışında, kirayaverilmesinde veya sınırlı aynî hak tesisinde; 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılıKanuna tâbi olmaksızın, 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanuna tâbi ekspertizşirketlerine, rayiç bedel tespit ettirilebilir; bu durumda, ekspertizşirketleri ile Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları ve MaliyeUzmanlarınca tespit edilen rayiç bedel, tahmin edilen bedel olarak dikkatealınır.Ayrıca, ilan, reklam veya pazarlama gibi konularda hizmet satınalınabilir. (1)(2)

             Madde 7/A- (Ek:3/7/2003-4916/7 md.)

             Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm vetasarrufu altında bulunan yerlerin kiralanması, satışı, sınırlı ayni hak tesisiveya ön izin verilmesi ihalelerinde tahmini bedelin % 3`ünden az olmamak üzere% 30`una kadar geçici teminat alınabilir.

             Madde 7/B- (Ek:3/7/2003-4916/8 md.)

             Hazineye ait taşınmazlar;  konut yapılmak amacıyla rayiç bedel üzerindenkonut yapı kooperatiflerine, kooperatif birliklerine veya bu birliklerinoluşturduğu üst birliklere, bunlar arasında yapılacak ihale ile satılabilir.Bunların ihaleye katılabilmeleri için, ihale konusu taşınmazın tahminibedelinin dörtte birini bir bankada adlarına açılan hesapta bloke etmelerişarttır. Bu taşınmazların satış amacı dışında kullanılamayacağına, amacıdışında kullanıldığının tespiti halinde, satılan taşınmazın satış bedelininfaizsiz iade edilerek Hazinece geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerhkonulur. Bu maddeye göre satılan taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imaruygulaması sonucunda kamu hizmet alanlarına ayrılan yerler, bedelsiz vemüstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil edilir. (3)

             Madde8 – (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 incimaddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

             Ek Madde 1 –(Ek:21/4/2005 – 5335/18 md.)

             Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanmasenetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, satılacak Hazinetaşınmazlarının bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden ödemearacı olarak kabul edilir. Söz konusu senet ve belgelerin nominal bedele faizdahil edilerek ihraç edilmiş olması halinde, bu işlemlerde anaparaya tekabüleden satış değerleri esas alınır.

             Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişilerile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarakTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz alınabilir.

–––––––––––––––

(1)  Bu fıkrada yer alan ve16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle değiştirilen“28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanuna tâbi ekspertiz şirketlerine değertespit ettirilebilir.” cümlesi,(Değiştirilen ibare olduğu halde 5228 sayılıKanunda cümle ifadesi kullanıldığı için Kanuna uyulmuştur.)“28.7.1981 tarihlive 2499 sayılı Kanuna tâbi ekspertiz şirketlerine, rayiç bedel tespitettirilebilir; bu durumda, ekspertiz şirketleri ile Maliye Bakanlığı merkezdenetim elemanlarınca tespit edilen rayiç bedel, tahmin edilen bedel olarakdikkate alınırolarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  11/10/2011 tarihli ve 666sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “merkez denetimelemanlarınca” ibaresi “merkez denetim elemanları ve Maliye Uzmanlarınca” şeklindedeğiştirilmiştir.

(3)  Bu fıkrada yer alan “ imarplanlarına uygun olarak konut yapılmak amacıyla” ibaresi, “konut yapılmakamacıyla”olarak 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyledeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8040-1

 

Ek Madde 2 – (Ek: 24/7/2008-5793/28 md.)

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde tesis edilecekirtifak hakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerindeverilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerineilave olarak, bu alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde edilecek tüm hâsılatınyüzde 1’i oranında Hazinece pay alınır.

             Tarım ve hayvancılık ile sanayi ve tersane yatırımıyapılmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerindebu oran binde bir olarak uygulanır. Kamu yararına çalışan dernekler ve vergimuafiyeti tanınan vakıflarca sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılmasıamacıyla tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinleri ilevakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılıÖzelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzelkişiler lehine tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerindehâsılat payı alınmaz.

             (Ek fıkra:25/6/2010-6001/45 md.) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 8/6/1994tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret ModeliÇerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılıKarayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu(Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunkapsamında gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek karayolları yatırımlarıiçin Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde tesis edilenirtifak hakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerindeverilen kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri ilehasılat payı alınmaz.

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/34md.) Gümrük Müsteşarlığıtarafından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve HizmetlerinYap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamındagerçekleştirilen veya geçekleştirilecek olan gümrük kapılarının modernizasyonuile gümrük idarelerine ait bina ve alt yapı tesislerine ilişkin yatırımlar içinHazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde tesis edilen irtifakhakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilenkullanma izinlerinde irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri ile hasılat payı;özel kanunları uyarınca ilgilileri tarafından bedeli ödenmek suretiylekamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen veya tapudan terkin edilentaşınmazlar üzerinde ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları veyaverilecek kullanma izinlerinde hasılat payı alınmaz.

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/37 md.) Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm vetasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri (yatçekek yeri hariç) yatırımı yapılmak amacıyla lehlerine irtifak hakkı tesisedilen veya adlarına kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından başvurudabulunulması hâlinde; sözleşmeden doğan irtifak hakkı ve/veya kullanma iznibedellerinin gecikme zamları ile birlikte ödenmesi, Bakanlık aleyhine açılmışvarsa davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsızferagat edilmesi ve buna ilişkin belgelerin aslının Bakanlığa ibraz edilmesikaydıyla, sözleşmelerin devri dâhil 18/4/2013 tarihinden itibarensözleşmelerinde hasılat payı alınacağına ve oranına ilişkin hüküm bulunsun veyabulunmasın bu hükümler yerine toplam yıllık hasılatın binde biri oranındahasılat payı alınır ve ayrıca irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli ilemevcut tesisle proje bütünlüğü bulunan ve izinsiz kullanılan alanlar için önizin verilmesi, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesihalinde ecrimisil ve katılım payı  alınmaz.(1)

__________________

(1) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 28 incimaddesiyle bu fıkrada yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten” ibaresi“18/4/2013 tarihinden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “kullanma iznibedeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile mevcut tesisle proje bütünlüğübulunan ve izinsiz kullanılan alanlar için ön izin verilmesi, irtifak hakkıtesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi halinde ecrimisil ve katılımpayı” ibaresi eklenmiştir.


8040-2

 

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/37 md.) Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm vetasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri(yat çekek yeri hariç) yatırımı yapılmasının talep edilmesi hâlinde, butaşınmazlar hakkında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üzerinden artırmaihalesi yapılır. (Değişik ikinci cümle:31/10/2016-KHK-678/28 md.) İhale sonucunda en yüksek teklifte bulunanyatırımcıdan katılım payı tahsil edilerek kırkdokuz yıl süreyle bağımsız vesürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. (Ek cümle: 31/10/2016-KHK-678/28 md.) Yatırımıntamamlanması sonrasında irtifak hakkı ve/veya kullanma izni Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ve Bakanlığın izni iledevredilebilir. Bu yatırımcıların toplam yıllık hasılatlarından binde biroranında pay alınır, ancak irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmaz.

 (Ekfıkra: 3/4/2013-6456/37 md.) Hazineninözel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarüzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri hariç diğer her türlü kıyı yapılarıyapılmak amacıyla lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izniverilen yatırımcılar tarafından talep edilmesi hâlinde, asıl alanın ve asılalanlara ilave verilen alanların irtifak hakkı ve/veya kullanma iznisözleşmeleri; bu sözleşmelere göre tahsil edilmesi gereken toplam yıllıkhasılattan pay alınmasına ilişkin hükümler ile diğer hükümler korunarakalınması gereken toplam irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli üzerinden;tersane, tekne imal ve çekek yerlerine (yat çekek yerleri hariç) ilişkinolanlar ise, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmadansözleşmelerinde hasılat payı alınacağına ve oranına ilişkin hüküm bulunsun veyabulunmasın toplam yıllık hasılattan alınacak binde bir oranındaki pay üzerindentek bir sözleşmeye dönüştürülebilir.

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/37 md.) Bu maddenin beşinci ve yedinci fıkrası kapsamında kalanişlemler 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında alınanharçlardan muaftır.

             Ek Madde 3 – (Ek:18/2/2009-5838/23 md.) (1)

             13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar VergisiKanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırımlarla ilgili olarak talep edilentaşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içindeki organize sanayi veyaendüstri bölgelerinde bu yatırımlar için tahsis edilebilecek boş parselbulunmaması, gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilentaşınmazların maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizmyatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmaması kaydıyla;Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere aitarazi veya arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve süreklinitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılıOrman Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altındabulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde iseaynı şartlarla kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilebilir. (1)

             Yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı veyakullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, yatırım konusu taşınmazın emlak vergideğerinin yüzde üçüdür.

              

––––––––––––––––––

(1) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılıKanunun 24 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “tarım ve hayvancılıkyatırımları için bir,” ibaresi “tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları içinbir,” şeklinde  değiştirilmiştir.


8040-3

 

             İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden ayrıcahasılat payı alınmaz.

             İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izniverilecek taşınmazlar üzerindeki kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilatile üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya arsalar da bukapsamda değerlendirilir.

             İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izniverilecek taşınmazlardan imar planı bulunmayanların planları ile uygulamaprojeleri, bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde yapılır. Ön izinsüresi iki yılı geçemez.

             İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusuişletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uyulmasızorunludur.

             Yatırımcının bu madde kapsamında belirlenen şartlarauymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımıntamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızınirtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilir. Bu durumda taşınmaz üzerindekitüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizintaşınmaz maliki idareye intikal eder vebundan dolayı hak lehtarı veya üçüncükişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, öngörülen süredeyatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmamasıveya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde iseirtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri için sağlanan indirimler iptaledilir ve iptal tarihinden itibaren ayrıca hasılat payı alınır.

             İrtifak hakkı veya kullanma izni süresinin sonundamakine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz malikiidareye intikal eder, yatırımcının talep etmesi halinde ise genel hükümleregöre doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

             Hazineye ait taşınmazlar; tarım ve hayvancılıkyatırımları hariç olmak üzere,  birinci fıkra kapsamında en az ellimilyonABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında, en az yüz kişiye istihdamsağlayacak şekilde ve taşınmazın rayiç değerinin en az üç katı tutarında yatırımyapacaklara, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harcaesas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Bu yerlerin amacı dışındakullanılmayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur.

             Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyeve ikinci fıkrada belirtilen bedeli Bakanlar Kurulunca belirlenecek bölgeleritibarıyla farklılaştırmaya ve sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanlığıyetkilidir.

             Ek Madde 4 – (Ek:27/3/2015-6639/15 md.; Değişik: 18/1/2017-6770/22 md.)

Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye YeşilayVakfı ile Darülaceze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumutarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulanmülkiyeti Hazineye kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adıgeçen Dernek, Vakıf, Başkanlık, Cemiyetler ve Kurum lehine kırk dokuz yıl süreile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufualtında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir.Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazlarıntapu kütüğüne, amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilereyönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve SporBakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müşterekenbelirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarakkullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına aittaşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesisedilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde isebunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payıalınmaz. Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilentaşınmazlardan söz konusu vakıflar tarafından elde edilen gelirin tamamı,münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım,onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılır. İrtifakhakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, amacı dışındakullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.


8040-5

 

             Geçici Madde 1 – 2001 yılında, bu Kanunun 5 inci maddesinin birincifıkrasına göre taksitle ödeme yapılacak tutar, belediye mücavir alan sınırlarıiçindeki taşınmaz mallar için elli milyar lira, dışındakiler için on milyarlira olarak uygulanır.

             Geçici Madde 2 – (Mülga: 25/6/2009-5917/47 md.)

             Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önceHazinece satışı yapılan ancak tapuda devir işlemleri tamamlanmamış taşınmazmallar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

             Geçici Madde 4- (Ek:3/7/2003-4916/9 md.) (1)

             Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya mazbutvakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait, üzerinde toplu yapılaşma bulunantaşınmazlar, Hazineye ait taşınmazlar ile trampa edilebilir. Trampaya ilişkinusul ve esaslar taşınmaz maliki veya idare ve temsil eden kamu kurum vekuruluşunun bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanlık ile Maliye Bakanlığıarasında düzenlenecek protokolle belirlenir; bu belirlemede, trampaya konutaşınmazların 2/7/1964 tarihli ve 492sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanacakdeğerlerinin yüzde 20 fazlası esas alınır ve trampa kapsamındaki taşınmazlara ilişkin olarak açılmışolan men-i müdahale ve kâl davaları ile icra takipleri protokolün düzenlenmesiile trampa işlemleri sonuçlanıncaya kadar durur. (2)

          (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/27 md.; Değişik ikinci fıkra:23/7/2010-6009/35 md.) Bumadde kapsamında Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, büyükşehirlerdeöncelikle büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin talebininolmaması halinde ilgili belediyelere, diğer yerlerde ilgili belediyelerebedelsiz olarak devredilir. Bu taşınmazların yapı sahiplerine satışı ve genelhükümlere göre değerlendirilmesi bu Kanunun 5 inci maddesine göre yapılır.

Geçici Madde 5- (Ek: 3/7/2003-4916/9 md.)

22.9.1969 tarihli ve 6/12421sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Gemi Yapım Sanayi Bölgesi olarak tespitedilen İstanbul İli, Tuzla İlçesinde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindekitaşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde, bukarar uyarınca, tersane ve benzeri tesisler kurmak amacıyla, adlarına kamuarazisi tahsis edilerek lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izniverilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili bakanlıklarıniznine tâbi işlemleri izinsiz olarak gerçekleştiren veya sözleşmelerine aykırıdavranan yatırımcılar hakkında açılan davalardan; tahsise konu taşınmazın emlakvergisi asgari metrekare  vergi  değerleri esas  alınarak  hesaplanan değerin  yüzde  biri ile dava masraflarını defaten ödemeleri,sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri, yatırımcılarınaçtıkları davalardan vazgeçmeleri ve ilgili bakanlıklar ile yeniden sözleşmeyapmaları kaydıyla vazgeçilir, bu şartların yerine getirilmesi kaydıyla, davaaçılması gerekenler için ise dava açılmaz ve tahsisleri devam eder. (Ekcümle: 21/4/2005-5335/28 md.) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ileDevletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde tersane amaçlı olaraktesis edilen veya edilecek irtifak hakkına veya kullanma iznine dayalı olarakyapılan yapı ve tesislerden, taşınır nitelikli olanlar hariç olmak üzere,binalar sözleşmenin sona ermesiyle Hazineye intikal eder.       Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul veesaslar, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir.

–––––––––––––––––

(1) 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu maddedeyer alan "rayiç değerleri" ibaresi "2/7/1964 tarihli ve 492sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanacakdeğerlerinin yüzde 20 fazlası" şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(2)    Bu maddede yer alan “Bakanlık ile MaliyeBakanlığı arasında müştereken belirlenir.”ibaresi, “Bakanlık ile MaliyeBakanlığı arasında düzenlenecek protokolle belirlenir; bu belirlemede, trampayakonu taşınmazların rayiç değerleri esas alınır  ve trampa kapsamındaki taşınmazlara ilişkinolarak açılmış olan men-i müdahale ve kâl davaları ile icra takipleriprotokolün düzenlenmesi ile trampa işlemleri sonuçlanıncaya kadar durur.”olarak16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.


8040-6

 

Geçici Madde 6- (Ek: 16/7/2004-5228/53 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten önce 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b)bendi kapsamındaki illerde; onaylı imar planlarında küçük sanayi sitesi olarakayrılmış alanlarda bulunan Hazineye ait taşınmazlar, bu amaçla kurulmuşkooperatiflere ve kamu kurum ve kuruluşlarına, araziler için belirlenmiş 492sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerindendoğrudan satılabilir. Bu yerlerin amacı dışında kullanılamayacağına dair tapukütüğüne şerh konulur.

Geçici Madde 7-(Ek: 24/7/2008-5793/29 md.)

Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındakitaşınmazlar üzerinde münhasıran liman yapılmak amacıyla tesis edilen irtifakhakları ile verilen kullanma izinlerine ait sözleşmelerdeki, üçüncü kişilereait yüklerin yükleme ve boşaltılması ile gemi konaklama bedellerinden elde edilecekhasılattan Hazineye nispi pay ödeneceğine ilişkin hükümler; 31/12/2012 tarihine kadar başvuruda bulunulması vesözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, irtifak hakkındanveya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhine açılmış davalar varsa, budavalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragatedilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veyakullanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşme düzenlenmesi şartıyla yeni sözleşmenin yapıldığı tarihten geçerli olmaküzere yüzde bir olarak değiştirilir. Ancak, ihtiyaçları olan hammaddelerigetirebilmeleri ve ürettikleri ürünleri sevk edebilmeleri için tesislerininönlerine dolgu, iskele, platform, boru hattı, dolfen, şamandıra, pompajistasyonu gibi tesisler yapılması amacıyla lehine irtifak hakkı tesis edilenveya kullanma izni verilen kişilerden; bu tesislerin üçüncü kişilere aityüklerin yüklenmesi ve boşaltılması ile gemi konaklamasında kullanılmasıkarşılığında elde ettikleri hâsılattan Hazinece yüzde onbeş oranında payalınmaya devam edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)

   Bu Kanunun ek 2 nci maddesininikinci fıkrası kapsamında kalan irtifak hakkı veya kullanma izni lehdarlarıtarafından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ayiçinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerinegetirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhineaçılmış davalar varsa, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerekkayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespitedilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşmedüzenlenmesi şartıyla, ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasındaki muafiyet veindirimlere göre, mevcut sözleşmeler uyarlanır.

Geçici Madde 8-(Ek: 24/7/2008-5793/29 md.)

             Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kıyıkenar çizgisinin deniz yönünde (kıyıda) bulunan Devletin hüküm ve tasarrufualtında bulunan yerler ve deniz, göl ve akarsularda doldurma veya kurutmayoluyla elde edilen alanlar üzerinde, tersane, yat limanı, kurvaziyer limanı,dolfen, iskele, dolgu, rıhtım, boru hattı, şamandıra, platform ve benzeri kıyıyapıları yapılmak amacıyla, (…)(2) lehlerine kırkdokuz yıldan azsüreli olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilenyatırımcılar tarafından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geçdört ay içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerinyerine getirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlıkaleyhine açılmış davalar var ise bu davalardan tüm yargılama giderleriüstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç bedel esas alınaraktespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşmedüzenlenmesi şartıyla, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinin süresihakkın başlangıç tarihinden itibaren kırkdokuz yıl olarak değiştirilir.(2)

–––––––––––––––––

(1) 4/7/2012tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde” ibaresi“31/12/2012 tarihine kadar” şeklinde, “1/1/2008 tarihinden” ibaresi ise “yenisözleşmenin yapıldığı tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)22/11/2013tarihli ve 28829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin  6/6/2013 tarihli ve E.: 2013/22, K.: 2013/73sayılı Kararı ile bu fıkrada yer alan “…özeldüzenlemeler hariç olmak üzere…” ibaresiiptal edilmiştir.


8040-7

 

Geçici Madde 9-(Ek: 24/7/2008-5793/29 md.)

             Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Devlet HavaMeydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne tahsis edilen veya kullanımınabırakılan ya da bu Genel Müdürlük tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardanMaliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engelbulunmayanlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarındakullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca DHMİ Genel Müdürlüğüne bedelsizdevredilir.

             Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlarile ormanlar hariç olmak üzere; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunantaşınmazlardan meydan işletmeciliği için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafındankullanılmakta olanlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukukive fiili engel bulunmayanlar, bu Genel Müdürlüğün talebi üzerine, MaliyeBakanlığınca Hazine adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesislerile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere, bu Genel Müdürlüğebedelsiz devredilir.

             Özel mevzuatı gereğince Hazine adına tapuya tescilimümkün olmayan ancak DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana Statüsü gereğince yürütülenhizmetlerde kullanılması zorunlu olan ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen vetahsisinde hukuki ve fiili engel bulunmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altındabulunan taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluşamaçlarında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca anılan Genel Müdürlüğe tahsisedilir.

             Bu taşınmazlardan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisliolanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olup, DHMİ Genel Müdürlüğü ileortak kullanılan taşınmazlar bu madde kapsamı dışındadır.

             Bu madde kapsamındaki taşınmazların devrinden öncetescil, parselasyon, ifraz, tevhit ve terkin işlemleriyle sınırlı olarak imarmevzuatı ile diğer mevzuattaki kısıtlamalar uygulanmaz.

             DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından fiilen kullanılantaşınmazlardan 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat VarlıklarınıKoruma Kanunu ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındakalanların tescil, devir ve tahsis işlemleri anılan kanunlar ile bu maddehükümlerine göre yapılır.

             Bu madde kapsamında yapılacak devir ve tescil işlemleriile diğer işlemler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

             Bu madde gereğince tapuda DHMİ Genel Müdürlüğü adınatescil ve tahsis edilecek taşınmazların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihekadar kullanımları nedeniyle, bu Genel Müdürlük adına tahakkuk ettirilmişecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar, hangi safhada olursaolsun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.

             Bu taşınmazlardan DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından üçüncükişilere kiraya verilenler hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarkullanımları nedeniyle, kiracılar adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisilbedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar ise, kira bedellerinin bu GenelMüdürlük tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsunterkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.


8040-8

 

Geçici Madde 10- (Ek: 24/7/2008-5793/29 md.)(1)

             Hazineye ait taşınmazlardan bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihte;

             a) Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsisli veyakullanımında olanlardan, bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın talebi,Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin satışındanelde edilecek gelirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetvelinegelir, diğer yandan bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım, bakım vekamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğübütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri, yılıyatırım programı ile ilişkilendirilir.

             b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli veyakullanımında olanlardan, bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın talebi,Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin satışındanelde edilecek gelirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetvelinegelir; diğer yandan baraj, sulama ve içme suyu tesislerinin yapım, bakım vekamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğübütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri, yılıyatırım programı ile ilişkilendirilir.

             Geçici Madde 11 –(Ek: 18/2/2009-5838/24 md.)

             21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Kanunu uyarınca sit alanı ilan edilmesi nedeniyle kesininşaat yasağı getirilen alanlarda kalan taşınmazlar için bu maddenin yayımıtarihinden önce düzenlenmiş olup 31/12/2011 tarihine kadar kullanılmayan veyakısmen kullanılan belgeler iptal edilir ve yenisi düzenlenmez.

Geçici Madde 12 – (Ek: 23/7/2010-6009/36 md.)

 Bu maddenin yürürlük tarihinden önce buKanunun 5 inci maddesine göre;

a)Belediyelere devredilen taşınmazlardan devir tarihinden itibaren üç yıl içindebelediyelerce satılamaması nedeniyle Hazine adına re’sen tescil edilmesigereken taşınmazların aynı amaçla değerlendirilmesi için talepleri halindebelediyelere iki yıl ek süre verilir.

b)Belediyelere devredilen taşınmazların üzerlerindeki yapı sahipleri veyabunların kanuni veya akdi haleflerinden aynı maddede öngörülen altı aylık süreiçinde başvurmayanlar ile yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde,aynı madde hükümlerinden yararlandırılır.

c)Belediyelere devredilen ve belediyelerce de yapı sahipleri ile bunların kanunîveya akdi haleflerine doğrudan satılan taşınmazlar için ilgili belediyelerindevre ilişkin taleplerinin defterdarlık veya malmüdürlüğüne intikal tarihindenitibaren tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsunterkin edilir, tahsil edilmiş olan ecrimisil bedelleri ise satış bedelinemahsup edilir.

 

 

––––––––––––––––––––––

(1) 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılıKanunun 48 inci maddesiyle bu maddenin 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girececeğihüküm altına alınmıştır.


8040-9

 

Geçici Madde 13-(Ek:13/2/2011-6111/174 md.)

21/1/1998tarihli ve 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada ÖncelikliYörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 SayılıGelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun mülga 8 incimaddesi ile 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvikiile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun mülga 5 incimaddesine göre, üzerlerinde yatırım yapılmak amacıyla gerçek veya tüzelkişilere bedelsiz olarak devredilen taşınmazlar için verilen süre içerisindetaahhüt edilen yatırımı gerçekleştiremeyen yatırımcılara 3 yıla kadar ilavesüre verilebilir.

Geçici Madde 14-(Ek: 4/7/2012-6353/25 md.)

4325sayılı Kanunun mülga 8 inci maddesi ile 5084 sayılı Kanunun mülga 5 incimaddesine göre, üzerlerinde yatırım yapılmak amacıyla gerçek veya tüzelkişilere bedelsiz olarak devredilen veya süresiz kullanma izni verilentaşınmazların yatırımcılar tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren altı ay içinde müracaat edilmesi ve iki yıl içinde;

a)Taahhüt edilen veya varsa yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımıntamamının gerçekleştirilmesi ve anılan kanunlarda öngörülen asgari istihdamsayılarından az olmamak kaydıyla istihdam sayısının (her kişi için en az bir ayolmak üzere) beş yıllık toplam üzerinden yüzde ellisinin sağlanması, üretimetamamen ya da kısmen geçilmiş olunması ve ilgili idarelerden gerekli izinlerinalınması koşullarıyla, taşınmazın şerhin kaldırılacağı tarihteki rayiçbedelinin yüzde üçünün ilgili idarece genel hükümlere göre tahsil edilmesindensonra başka bir işleme gerek olmaksızın tapu kütüklerine veya sözleşmelerinekonulan şerhler terkin edilir.

b)Taahhüt edilen veya varsa yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımın yüzdealtmışı kadar asgari yatırım yapılmış olması ve anılan kanunlarda öngörülenasgari istihdam sayılarından az olmamak kaydıyla istihdam sayısının (her kişiiçin en az bir ay olmak üzere) beş yıllık toplam üzerinden yüzde kırkınınsağlandığının ve üretime kısmen geçildiğinin tespit edilmesi halinde,taşınmazın şerhin kaldırılacağı tarihteki rayiç bedelinin yarısının ilgiliidarece genel hükümlere göre tahsil edilmesinden sonra tapu kütüklerine konulanşerhler terkin edilir.

c)Taahhüt edilen veya varsa yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımın yüzdeotuzbeşi kadar asgari yatırım yapılmış olması halinde istihdam sayısınabakılmaksızın taşınmazın şerhin kaldırılacağı tarihteki rayiç bedelinin ilgiliidarece genel hükümlere göre tahsil edilmesinden sonra tapu kütüklerine konulanşerhler terkin edilir.

Yatırımcılarabedelsiz olarak devredilen ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyledevir işlemi iptal edilerek tapuda eski maliki idare adına tescil edilen veyaedilmek istenen, ancak dava konusu edilmesi nedeniyle davası devam eden veidarece herhangi bir tasarrufta bulunulmamış taşınmazlar hakkında da, bumaddenin yürürlük tarihinde yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde bu maddehükümleri uygulanır.

Geçici Madde 15-(Ek: 4/7/2012-6353/26 md.)

5084sayılı Kanunun mülga 5 inci maddesine göre taşınmazlar üzerinde yatırımyapılmak amacıyla yatırımcılara bedelsiz olarak verilen ve uzatılan ön izinsüreleri ile kırkdokuz yıl süreli tesis edilen irtifak hakkı veya verilenkullanma izinlerindeki yatırımı tamamlama süreleri; yatırımcılar tarafındantalep edilmesi halinde, yükümlülüklerin yatırımcının kusuru dışında kamudankaynaklanan ve/veya taşınmaz maliki ilgili idarelerce kabul edilebilirsebeplerle yerine getirilmemesi ve bu sebeplerin aynı idarelerce uygungörülmesi halinde, öngörülen sürelerin bitim tarihinden itibaren üç yıla kadarilave süre verilmek suretiyle uzatılabilir.


8040-10

 

Bedelsizkırkdokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilentaşınmazların üzerinde taahhüt edilen yatırımın kısmen veya tamamen yapılmışolmasına karşın, öngörülen yatırım ve istihdam şartlarını tam olaraksağlayamamış yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde; Kanunun öngördüğüasgari istihdam şartından aşağı olmamak üzere taahhüt edilen istihdamın veyatırımın en az yüzde ellisinin sağlanması, ilgili idarelerden gerekliizinlerin alınması halinde, kanunda belirtilen beş yıllık süre başlatılır.İstihdam sayısı her kişi için en az bir ay olmak üzere beş yıllık ortalamaüzerinden değerlendirilir.

Bedelsizkırkdokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların üzerinde taahhütedilen yatırımın en az yüzde ellisini gerçekleştiren yatırımcılar tarafındantalep edilmesi halinde; irtifak hakkı tesis edilen taşınmaz, taşınmazın zeminbedeli ile üzerindeki bina ve tesislerin taşınmaz maliki idareye geçmesigereken kısmının rayiç bedelleri üzerinden yatırımcıya doğrudan satılabilir.

Lehinebedelsiz kırkdokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edilen veya kendisinekullanma izni verilen yatırımcıların yükümlülüklerini yerine getirmemesinedeniyle bu işlemleri iptal edilenlerden dava konusu edilip davası devamedenler ve idarece herhangi bir tasarrufta bulunulmayan taşınmazlar hakkındada, bu maddenin yürürlük tarihinde yukarıda belirtilen şartları taşıyanyatırımcılar için de bu madde hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 16-(Ek: 1/3/2014-6528/8 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/2/2007 tarihli ve 5580sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre en az üç yıl süreyle aynı gerçekkişi veya tüzel kişiler için çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklartarafından işletilen ve aynı il sınırları dâhilinde faaliyetini sürdüren ve5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre dönüşüm programına dâhil olmaksuretiyle 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunandershanelerden Millî Eğitim Bakanlığına müracaat edenler lehine, (…)(1)Hazine taşınmazları üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla ilk yıl içinyatırım konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerininbinde beşi tutarındaki bedel üzerinden, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devletİhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlıkusulüne göre yirmi beş yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkıtesis edilebilir.

(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin13/7/2015 tarihli ve E.:2014/88, K.:2015/68 sayılı Kararı ile.)  

Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıyan birden fazla istekli olmasıhâlinde birinci fıkradaki bedelin dışında bu istekliler arasında bir defayamahsus alınacak katılım payı üzerinden artırma ihalesi yapılır. İhale sonucundaen yüksek katılım payını teklif eden yatırımcı lehine irtifak hakkı tesisedilebilir.

Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde düzenlenen hasılat payı, bu maddekapsamında tesis edilecek irtifak haklarından alınmaz.

Aynı taşınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olmasıhâlinde, 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre dönüşüm programınaalınan dershanelerden gelen irtifak hakkı talepleri öncelikle değerlendirilir.

_____________

(1) AnayasaMahkemesi’nin 13/7/2015 tarihli ve E.:2014/88, K.:2015/68 sayılı Kararı ile, bufıkrada yer alan “...,adı geçen Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak sözkonusu Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleriüstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi hâlinde…” ibaresi iptaledilmiştir.


8040-11

 

Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızınfaaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerekkurdukları şirket tüzel kişiliklerince aynı taşınmaz için müracaat edilmesidurumunda bunların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir. Bu koşullarıtaşıyan birden fazla talebin gelmesi hâlinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlarüzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti vebütünleyici parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilkyıl için 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu ve 31inci maddelerine istinaden yayımlanan Emlak Vergisine Matrah Olacak VergiDeğerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerine göre hesaplanan emlakvergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri tutarındaki bedelüzerinden 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinegöre, pazarlık usulüyle, on yıla kadar yukarıda belirtilen şartlarda MillîEğitim Bakanlığınca kiraya verilebilir.

Bu madde kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitimkurumlarında bulunan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kiralanan kantin,salon, açık alan ve benzeri yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, Millî EğitimBakanlığınca belirlenen eğitim-öğretim dönemi sonu itibarıyla, fesih tarihindenönceki dönemlere ilişkin bedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminatalınmaksızın feshedilir. Bu durumda, okul-aile birliği ve işleticilertarafından herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

Mülkiyeti 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi veKontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahallîidarelere ait olan taşınmazlar da Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine bumadde kapsamında değerlendirilebilir. Ancak Millî Savunma Bakanlığına tahsisliolarak Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığınca kullanılantaşınmazlar ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı mülkiyetindeki taşınmazlar içinMillî Savunma Bakanlığının uygun görüşü aranır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu maddedeöngörülen irtifak hakkı ve kiralamadan 5580 sayılı Kanunun geçici 5 incimaddesi kapsamındaki hangi kişilerin, hangi şartlarla yararlandırılacağı MillîEğitim Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

Geçici Madde 17-(Ek: 27/3/2015-6639/16md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Devletin hüküm ve tasarrufualtındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına aittaşınmazlar üzerinde Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti lehinebedelli olarak tesis edilen irtifak hakları veya kullanma izinleri ya dakiralama işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ayiçinde talep edilmesi hâlinde, hasılat payı alınmaksızın kırk dokuz yıl sürelibedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülür. Bu madde kapsamındakalan taşınmazlar ile adı geçen Dernek ve Cemiyet tarafından fiilen kullanılandiğer taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tespit ve takdir edilen,tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları ile kira, ön izin,kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile hasılat payları tahsil edilmez,tahsil edilenler iade edilmez.

           


8040-12

 

Geçici Madde 18-(Ek: 4/4/2015-6645/29md.)

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi veYirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce geçerli olanŞanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinin belediye ve mücavir alan sınırları içindebulunan ve tapuda Hazine adına tescilli olan taşınmazlar ile tescil haricibırakılan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler; bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihteki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek ve aynıtarih itibarıyla varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu vekim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağınınbeyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılıKadastro Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlaryapılmaksızın öncelikle fiili durumlarına uygun olarak ifraz ve/veya tevhitedilmek suretiyle kadastroları yapılarak tapuda Hazine adına tescil edilir vekadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlarhanesine de aynen aktarılır.

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/veyaüzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni yada akdi haleflerinden bu taşınmazları satın almak için süresi içinde ilçemalmüdürlüğüne başvuran ve ilçe malmüdürlüğünce tespit edilen satış bedeliniitiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibisayılır. Bu madde kapsamında yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastrosayılmaz.

Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar ile tescil harici yerler, dahaöncesinde tapuda Hazine adına tescil edilmiş olup olmadığına veya tescil haricibırakılıp bırakılmadığına bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım durumları dikkate alınmaksuretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir.

Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar ile tescil harici yerlerinkadastro çalışmaları ile diğer iş ve işlemleri, 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncümaddesi hükümlerine göre yürütülür.

Bu maddeye göre tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan imarplanında kamu hizmetlerine ayrılanlar ile fiilen kamu hizmetlerindekullanılanlar hariç olmak üzere hak sahiplerine satışında sakıncabulunmayanlar, kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren iki yıliçinde ilçe malmüdürlüğüne müracaat etmeleri hâlinde hak sahiplerine, 492sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas değeriüzerinden satılır.

Bu taşınmazlardan fiili durumuna uygun olarak ifraz ve/veya tevhitedilerek müstakil parsel olarak satılması mümkün olmayanlar paylı olarak,üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlar ise kat irtifakı/mülkiyeti tesisisuretiyle, bunun mümkün olmaması hâlinde ise paylı olarak hak sahiplerinesatılabilir.

Hak sahiplerinin, daha önce bu taşınmazlar hakkında 24/2/1984 tarihli ve2981 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak arsa bedelinin tamamını ödeyerek;tapu tahsis belgesi almış olan kişiler veya tapu tahsis belgesi almak içinyetkili idaresine müracaat eden ancak işlemleri henüz sonuçlandıramamış olankişiler olması hâlinde, bu taşınmazların tapu tahsis veya müracaat belgelerindebelirtilen miktar kadar olan kısmı 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre, bumiktardan fazla olan kısmı ise 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinegöre hesaplanacak harca esas değeri üzerinden satılır. Satılan taşınmazlarıntapu tahsis veya müracaat belgelerinde belirtilen ve arsa bedeli tamamen ödenenkısımları için hak sahiplerinden kadastro harcı dışında bir bedel alınmaz. Bu taşınmazlariçin hak sahipleri tarafından kısmen ödenen arsa bedelleri ise, satış işlemininyapılacağı tarihe kadar kanuni faizi uygulanarak güncellenir ve devirbedelinden düşülür. Arsa bedelini hiç ödemeyen hak sahipleri hakkında ise bumaddeye göre harca esas değer üzerinden satış işlemi yapılır.


8040-13

 

Taşınmazın üzerindeki hak sahibine ait ağaçlar ve muhdesat değertespitinde dikkate alınmaz.

Taşınmazın satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitleödenmesi hâlinde, satış bedelinin dörtte biri, ilçe malmüdürlüğünce yapılacaktebliğden itibaren otuz gün içinde, kalanı ise en çok yirmi dört ayda, dörteşit taksitle ve kanuni faizleri ile birlikte ödenir.

Taksit tutarı ve faizleri ödenmedikçe taşınmaz tapuda devralan adınatescil edilmez.

             BuKanuna göre yapılacak ifrazlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerihükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 19- (Ek:14/4/2016-6704/15 md.)

(Değişik birinci cümle:20/8/2016-6745/49 md.) Kanunlarıuyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzereadlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeliyatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veyakullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin,kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ileKültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları veişletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsizkullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerinödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenir. Ertelenen alacaklar, busürenin sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi birzam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Süresinde ödenmeyen taksitler ilgilimevzuatı gereği zam veya faiz uygulanarak tahsil edilir.

Birinci fıkra uyarınca ertelenen bedel ve paylardan bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilenler, ilgililerince talep edilmesihâlinde (…) (1) erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra tahsiledilmesi gereken bedellere mahsup edilir. (1)

Birinci fıkra kapsamında olan borçluların bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ilgili tahsil dairelerinebaşvurmaları şartıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesigeldiği hâlde ödenmemiş olan ecrimisil borçları ile maddenin yürürlüğe girdiğitarihe kadar (bu tarih hariç) hesaplanacak gecikme zamları; ilk taksit 2017yılı eylül ayında, müteakip taksitler de izleyen yılların aynı ayında ödenmeküzere ve taksit süresince herhangi bir zam ve faiz uygulanmaksızın üç eşittaksitte ödenir. Şu kadar ki, süresinde ödenmeyen taksitler, taksit ödemesüresinden sonraki süreye gecikme zammı uygulanmak suretiyle 21/7/1953 tarihlive 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göretakip ve tahsil edilir. Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularınfıkrada belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardanvazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar red ve iade edilmez.

             Bu maddeninuygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

     

 

–––––––––––––––

(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılıKanunun 49 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “iade veya” ibaresi maddemetninden çıkarılmıştır.

 


8040-14

 

Geçici Madde 20- (Ek: 31/10/2016-KHK-678/29md.)

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletinhüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde tersane, tekne imal ve çekekyeri (yat çekek yeri hariç) yatırımı yapılmak amacıyla lehine irtifak hakkı tesisedilen ve/veya adına kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından Bakanlığabaşvurulması ve bu Kanunun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilenşartların yerine getirilmesi halinde yeni sözleşme düzenlenmek suretiyle buyatırımcılar lehine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliolmak üzere irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmaksızın toplamyıllık hasılattan binde bir oranında pay alınarak kırk dokuz yıl sürelibağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izniverilir. Yatırımın tamamlanması sonrasında irtifak hakkı ve/veya kullanma izniUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ve Bakanlığınizni ile devredilebilir.

Bu Kanununek 2 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yatırımcılardan 18/4/2013tarihinden sonraki dönem için tahsil edilmiş olan ecrimisiller alınacak hasılatpaylarından mahsup edilir.

Geçici Madde 21-(Ek: 18/1/2017-6770/23 md.)

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerile mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarüzerinde lehine bedelli olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izniverilen Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilereyönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlar bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten sonra Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına görebelirlenecek şartları taşımaları koşuluyla bir yıl içinde talep etmelerihalinde, bedelli olarak tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izni,hasılat payı alınmaksızın kırk dokuz yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veyakullanma iznine dönüştürülebilir. Bu madde kapsamında kalan taşınmazların kullanımlarıylailgili olarak tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen kullanma izni ve irtifakhakkı bedelleri tahsil edilmez, tahsil edilenler iade edilmez.

Geçici Madde 22- (Ek: 18/5/2017-7020/14 md.)

6360 sayılıKanun ile tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalleolarak katılan İstanbul ili Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra veÇayırdere köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar,Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalcailçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hazineye ait taşınmazlarınyedi bin metrekareye kadar olan kısmı; 19/7/2003 tarihinden önce kullanılıyorolması ve kullanımın hâlen devam etmesi kaydıyla ve bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde idareye başvuruda bulunulmasıhâlinde, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerindendoğrudan satılabilir. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satışbedelinin taksitle ödenmesi hâlinde, bu bedel en fazla beş yılda on eşittaksitte faizsiz olarak ödenir.


8040-15

 

Geçici Madde 23- (Ek: 28/11/2017-7061/60 md.)

İlgilimevzuatı uyarınca kamu taşınmazları üzerinde kıyı yapıları dâhil turizmyatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca adına kesintahsis yapılan, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca adına kesin izin verilen veyaMaliye Bakanlığı tarafından lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanmaizni verilen yatırımcı ve işletmecilerin kesin tahsis, kesin izin, irtifakhakkı veya kullanma izni süreleri; söz konusu kesin tahsis, kesin izin, irtifakhakkı veya kullanma iznine ilişkin olarak varsa açılan davalardan tüm yargılamagiderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi, ödenmesigereken herhangi bir borcunun bulunmaması ve bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten itibaren bir yıl içinde başvurulması halinde yeniden sözleşmedüzenlenmek suretiyle sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren kırk dokuzyıla uzatılabilir. Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca milli park ve tabiatparklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıylayirmidokuz yıla kadar kiralama yapılan yatırımcı ve işletmecilerin kirasözleşmeleri, bu fıkrada belirtilen şartların sağlanması halinde yirmidokuzyıla veya irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle kırkdokuz yıla uzatılabilir.Kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar yatırımcı veişletmecilerine satılmak suretiyle de değerlendirilebilir.

Kesintahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin yenidüzenlenecek sözleşmede önceki sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükler ilegerekli izinler ilgili idarelerden alınmak kaydıyla sözleşmeye konu alanüzerinde yapılabilecek yapı ve tesislerin nevi ve miktarına ilişkin hususlaryatırımcının veya işletmecinin talebi üzerine değerlendirmeye konu edilir vesözleşme bedeli yeniden belirlenir.

Sözleşmebedelinin belirlenmesi, ödeme şekli ve süresi, yatırımcının ve/veyaişletmecinin hak ve yükümlülükleri, sözleşmeye konu alan üzerinde yapılabilecekyapı ve tesislerin nevi ve miktarı ile bu maddenin uygulamasıyla ilgili diğer hususlarailişkin usul ve esaslar ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Kültür ve TurizmBakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığınca müştereken belirlenir.

Geçici Madde 24- (Ek: 28/11/2017-7061/61 md.)

4325 sayılı Kanununmülga 8 inci maddesi ve 5084 sayılı Kanunun mülga 5 inci maddesine göre, gerçekveya tüzel kişilere bedelsiz olarak devredilen veya süresiz kullanma izniverilen taşınmazlar için verilen süre içerisinde taahhüt edilen yatırımıgerçekleştiremeyen yatırımcılar, 31/12/2017 tarihine kadar müracaat etmeleri vemüracaat tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu Kanunun geçici 14 üncümaddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde anılan maddehükmünden yararlandırılırlar.

Yürürlük

Madde 9 – Bu Kanunyayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 – BuKanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.