5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 0000-00-00
Resmi Gazete Sayisi: 26479

     

             Kabul Tarihi                                              :21/3/2007

            

             YayımlandığıDüstur                               :Tertip :  5  Cilt : 46

              

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç veTanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri veyaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarınıbelirlemektir.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan;

             a)Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veyaihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri,

             b)Gümrüklenmiş değer: Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithaleşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyasıiçin FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,

             c) (Ek: 28/3/2013-6455/53 md.) Akaryakıt:Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrolgazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılanpetrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğerürünleri,

             ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

KaçakçılıkFiilleri

             Kaçakçılık suçları (1)(2)

             MADDE 3 – (Değişik:28/3/2013-6455/54 md.)

(1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeyesokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî paracezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulmasıhalinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.

(2) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrükvergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beşyıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(2)

(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbestdolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesindebırakan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî paracezası ile cezalandırılır.(2)

–––––––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Suçlar vekabahatler “ iken, 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılıKanunun 89 uncu maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “sahte belgekullanmak suretiyle” ibaresi “aldatıcı işlem ve davranışlarla” şeklinde; “biryıldan” ibaresi “iki yıldan” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “altı aydaniki yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmiştir.


10034

 

(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzereülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hileile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapisve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)

(5) Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlananfiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı,bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan,taşıyan veya saklayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin günekadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (1)

(6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerindenkısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başkabir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilereksatın alan veya kabul eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bingüne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (1)

(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokankişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, ikiyıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ilecezalandırılır. İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışaarz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır.

(8) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkedençıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığıtakdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasıile cezalandırılır. (1)

(9) İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyonveya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâldegerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins,miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi, bir yıldan beş yıla kadarhapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Beyanname veeki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onuaşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılıGümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. (1)

(10) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanınakaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerolması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından ikikatına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek cezaüç yıldan az olamaz. (1)

________________

(1) 18/6/2014tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle, bu maddenin dördüncüfıkrasında yer alan “sahte belgeyle yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi,altı aydan üç yıla” ibaresi “hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapankişi, bir yıldan üç yıla” şeklinde; beşinci fıkrasında yer alan “altı aydan ikiyıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde; altıncı fıkrasında yer alan “üçaydan bir yıla” ibaresi “altı aydan iki yıla” şeklinde; sekizinci fıkrasındayer alan “altı aydan iki yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde; dokuzuncu fıkrasında yer alan “İhracatgerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilenihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgilikanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmaksuretiyle haksız çıkar sağlayan” ibaresi “İlgili kanun hükümlerine göre teşvik,sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracatgerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilenihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren”şeklinde; onuncu fıkrasında yer alan “kaçakçılık suçunu işleyen kişi iki yıldanbeş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ilecezalandırılır” ibaresi “yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısındaniki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecekceza üç yıldan az olamaz” şeklinde değiştirilmiştir.


10034-1

 

(11) (Değişik: 18/6/2014-6545/89 md.) Ulusal marker uygulamasına tabiolup da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyenin altındaulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı;

a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,

b) Satışa arz eden veya satan,

c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,

kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli paracezası ile cezalandırılır. Ancak, marker içermeyen veya seviyesi geçersiz olanakaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkrahükmüne istinaden cezaya hükmolunur.

(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izinalınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt vebenzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıtyerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğinibilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beşyıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(13) Her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahilolmak üzere sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olanyakıtları nakleden boru hatlarından, depolarından veya kuyulardan kanunlaraaykırı şekilde alınan ürünleri satışa arz eden, satan, bulunduran, buözelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldanbeş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ilecezalandırılır.


10035

 

(14) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker eldeetmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacakşekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak sabitya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar iki yıldan beş yıla kadarhapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(15) Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arzeden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilereknakleden veya bulunduranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin günekadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ulusal markerin kimyasalözelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla üretilenkimyasal terkipler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

(16) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollüiçkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram,pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlarile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar üç yıldanaltı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ilecezalandırılır.

(17) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollüiçkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram,pul, damga veya benzeri işaretleri; ilgili mevzuatta belirlenen şekilde teminetmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya bedelsizolarak yayanlar, bunları alma veya kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrakveya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kurum ve kuruluşlarıyanıltarak temin edenler, bunları taklit veya tahrif ederek ya da konulduğuüründen kaldırarak, değiştirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarikederek amacı dışında kullananlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bingüne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(18) (Değişik: 18/6/2014-6545/89 md.) Ambalajlarında bandrol, etiket,hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcıbandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütünmamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;

a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,

b) Satışa arz eden veya satan,

c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,

kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli paracezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol vealkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncufıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.

(19) (Mülga:18/6/2014-6545/89 md.)

(20) (Mülga:18/6/2014-6545/89 md.; Yeniden düzenleme: 28/11/2017-7061/93 md.) Tütün veAlkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimdebulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla; makaron veya yapraksigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün hariciherhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere,bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. (1)

(21) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüsaşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.

(22) (Ek:18/6/2014-6545/89 md.)Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturaneşyanın değerinin fahiş olması hâlinde, verilecek cezalar yarısından bir katınakadar artırılır.

––––––––––––––––––

(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılıKanunun 93 üncü maddesiyle yapılan bu düzenleme 1/7/2018 tarihinde yürürlüğegirecektir.


10036

 

             Nitelikli haller (1)

             MADDE 4 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların (…)(1),bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki katartırılır. (1)

             (2)Bu Kanunda tanımlanan suçların (…)(1), üç veya daha fazla kişitarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (1)

             (3)Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veyayararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerinehükmolunur.

             (4)Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek,araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatınsağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecekceza yarı oranında artırılır.

             (5)Bu Kanunda tanımlanan suçların (…)(1), belgede sahtecilik yapılarakişlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur. (1)

             (6)Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da buKanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçunmüşterek faili olarak sorumlu tutulur.

             (7)Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veyaaskerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edeceknitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suçoluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.

(8) (Ek:28/3/2013-6455/55 md.)Kaçak akaryakıt satışının, 3 üncü maddenin ondördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veyaekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar iki katartırılır.

(9) (Ek:28/3/2013-6455/55 md.) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler,akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et,çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen hallerde diğerkaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve TicaretBakanlığınca kamuoyuna ilan edilebilir. Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı veilan edilecek kaçakçılık türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığıncaçıkarılan yönetmelikle belirlenir.

             Etkin pişmanlık

             MADDE 5 – (1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan (…)(2)birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce,fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haberverirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın elegeçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilinbütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte ikioranında indirilir. (2)

             (2)Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olankişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suçkonusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesineödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayıverilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkındaveya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

––––––––––––––––––

(1) 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılıKanunun 55 inci maddesiyle, bu maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarındayer alan “ve kabahatlerin” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılıKanunun 66 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “veyakabahatlerden” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


10036-1

 

             Yolcu beraberinde getirilen kaçakeşya

             MADDE 6 – (1) (Mülga:28/3/2013-6455/66 md.)

             (2) (Mülga: 28/3/2013-6455/66 md.)

             (3) (Mülga: 28/3/2013-6455/66 md.)

             (4)Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşımaaraçlarında çıkan eşyanın ticarî mahiyette veya ithali veya ihracının yasakolması halinde 3 üncü madde hükümleri uygulanır.

             Deniz taşıtları

             MADDE 7 – (1) Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde,izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka gemiye yanaşangeminin kaptanı, gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma belgelerinde yeralmayan eşya bulunması hallerinde, bu Kanundaki kaçakçılık suçuna ilişkinhükümlere göre cezalandırılır.

             (2) (Mülga: 28/3/2013-6455/66 md.)

             Tekerrür

             MADDE 8 – (Mülga: 28/3/2013-6455/66md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UsûlHükümleri

             Arama ve elkoyma

             MADDE 9 – (1) Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı veuyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veyataşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama veelkoymalar, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarıncayerine getirilir.

             (2)Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılankişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrükgörevlilerince aranabilir. Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyayaderhal elkonulur.

             (3)Gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başkayerlerden girmek, çıkmak veya geçmek yasaktır. Bu yerlerde rastlanacak kişi veher nevi taşıma araçları yetkili memurlar tarafından durdurulur ve kişilerineşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları aranır. Yapılan arama sonucundatespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.


10037

 

             Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtaelkoyma

             MADDE 10 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesindekullanılan taşıtlara, Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dördüncüfıkrası hükmüne göre elkonulur.

             (2)13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye’desicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken,kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde, elkonulan araçalıkonulur. Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibarenotuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iadeedilir. Aksi takdirde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturmasonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiylegerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesive satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar,kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.

             (3)İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara taşıtlarında kaskodeğeri; deniz taşıtlarında, tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer;sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtlarında ise piyasa değerianlaşılır.

             Elkonulan eşyanın muhafazası

             MADDE 11 – (1) Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile 10 uncumaddenin ikinci fıkrası gereğince alıkonulan her türlü taşıt ve araç; miktarı,cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerinigösterir bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir.

             (2)Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülenyerlerde depo temin eder.

             (3)10 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre alıkonularak gümrük idaresineteslim edilen deniz taşıtları, teminatla teslim alınmaması halinde, muhafaza vezorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da donatanlarınca karşılanmak üzeregümrük idaresince belirlenen liman işletme müdürlüğüne teslim edilir. Masraflar,sahiplerince ya da donatanlarınca karşılandığı sürece, taşıtın tasfiyesi yolunagidilmez.

             (4) (Değişik: 28/3/2013-6455/56 md.) Muhafazasıözel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesiniaşan eşya, özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmamasıhalinde büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin uygun göreceğiyerlere konulur.

             (5) (Değişik: 28/3/2013-6455/56 md.) BuKanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulananbandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütünmamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerden el koyan idarelerce numunealınır, numune dışındaki kısım tutanağa bağlanarak imha edilir. İmha tutanağıile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir.

(6) (Ek:28/3/2013-6455/56 md.) Kaçak akaryakıt hariç el konulan ve alıkonulan hertürlü eşya, yük hayvanı ve taşıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi,boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle el konulduğu andan itibarenyapılan masraflar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesigelirlerinden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç vehizmet alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleriuygulanmaz.


10038

 

(7) (Ek:28/3/2013-6455/56 md.) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralara ilişkin usulve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gümrük veTicaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(8) (Ek:28/3/2013-6455/56 md.) Kaçak akaryakıt, yakalandığı ildeki il özelidaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde ise defterdarlığa, miktarı,cinsi ve özelliklerini gösterir bir tutanakla yakalandığı yerde teslim edilir.Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması venakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar duruma göre il özel idaresi veyadefterdarlık tarafından karşılanır.

             Yasak eşyanın geri gönderilmesi

             MADDE 12 – (1) Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veyataşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, teminat altında vegerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade vesevk olunur.

             (2)Kaçakçılık fiilinin konusunu, toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli vezararlı eşya ile atık maddelerin oluşturması halinde, ilgililer hakkındasoruşturma işlemleri başlatılmakla birlikte, bunlar gümrük yetkilileritarafından derhal getirildiği ülkeye iade edilir. (1)

             Müsadere

             MADDE13 – (1) Bu Kanunda tanımlanansuçlarla ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunununeşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşyataşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlütaşıma aracının müsadere edilebilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesigerekir:

             a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesinikolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarakhazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması.

             b) Kaçak eşyanın, taşıma aracıyüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünüoluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.

             c) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın,Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya çevresağlığı açısından zararlı maddelerden olması.

             (2) Etkin pişmanlık nedeniyle failhakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar verilmesi,sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasınaengel teşkil etmez.

             Mülkiyetinkamuya geçirilmesi

             MADDE 14 – (Mülga:28/3/2013-6455/66 md.)

             Kaimdeğer

             MADDE15 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar (…)(2)dolayısıyla müsadere (…)(2) yaptırımının konusunu oluşturaneşyanın kaim değerinden, bu eşyanın gümrüklenmiş değeri anlaşılır. (2)

 

 

––––––––––

(1) 18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılıKanunun 71 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “suçunun” ibaresi “fiilinin”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılıKanunun 57 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yaptırımlarının” ibaresi“yaptırımının” şeklinde değiştirilmiş ve fıkrada yer alan “ve kabahatler”ibaresi ile “veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi” ibaresi madde metnindençıkarılmıştır.


10038-1

 

             Tasfiye

             MADDE 16 – (1) (Değişik:28/3/2013-6455/58 md.) Bu Kanunda tanımlanan suçların konusunu oluşturmasıdolayısıyla müsadere yaptırımının uygulanabileceği eşya, sahibine iadeedilemez. Kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşyahakkında, el koyma tarihinden itibaren altı ay, ancak eşyanın zarara uğramasıveya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veyamuhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bir ay içinde, gerekli tespitleryaptırılarak soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkemetarafından tasfiye kararı verilir. Bu süreler içinde karar verilmemesi halindeeşya derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek eşyadantasfiye edilmeden önce numune alınması mümkün olan durumlarda numune alınır,numune alınması mümkün olmayan durumlarda eşyanın her türlü ayırt ediciözellikleri tespit edilir.

             (2) (Değişik: 28/3/2013-6455/58 md.) Satılaraktasfiye edilen eşya veya taşıtların satış bedeli emanet hesabına alınır.Tasfiye edilen eşya veya taşıtların sahibine iadesine karar verilmesi halinde,satış bedeli Gümrük Kanununun 180 inci maddesi hükümleri çerçevesinde el koymatarihinden iade tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte haksahibine ödenir. Emanet hesabında bulunan tutarın hak sahibine yapılacaködemeyi karşılamaması halinde aradaki fark, eşyanın imha edilmiş olması halindeise imha edilen eşyanın bedeli, gümrük idaresince genel bütçenin ilgilitertibinden karşılanarak hak sahibine ödenir.

             (3)Elkonulan eşyanın iadesine karar verilmesi halinde, bu kararlarınuygulanmasında yürürlükte olan gümrük ve dış ticaret mevzuatı uyarınca işlemyapılır.

             (4)Bu Kanunun uygulamasında tasfiye, tasfiye idaresi tarafından Gümrük Kanunuhükümlerine göre yapılır.

Kaçakakaryakıtın tasfiyesi

Madde 16/A – (Ek:28/3/2013-6455/59 md.)

(1) Bu Kanun uyarınca el konulan kaçak akaryakıttanteknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri, il özel idaresibulunmayan yerde defterdarlıklar tarafından, numune alınmak suretiyle kamukurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsisedilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir ve teslim tutanağı ile numune enyakın gümrük idaresine teslim edilir. Kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt numune alınarak, gümrüğe terk edilen veya terk edilmişsayılan akaryakıt ise numune alınmaksızın gümrük idarelerinin, gerektiğihallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin de kullanımınabedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir. Satış bedellerigenel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusalmarker saha ölçüm sonucunun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafındanbelirlenen şart ve seviyede olmaması halinde bahse konu ürünler analiziyapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve tasfiye edilir.

(3) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygunolmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakınrafinericiye satılır. Rafinerici, bu ürünleri almakla yükümlüdür. Bu satıştaürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin türleri, nafta, gazyağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay sonunda oluşanham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından azolamaz. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.


10038-2

 

(4) Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak akaryakıtsahiplerinin lehine sonuçlanması halinde; satışı yapılan kaçak akaryakıtıntoplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutarı, akaryakıtıntahsis edilmiş olması halinde ise vergiler hariç üçüncü fıkra hükümlerine görebelirlenen bedeli, el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçensüre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili kurum bütçesinden hak sahibineödenir. Gerekli ödenek, Maliye Bakanlığınca ilgili kurumlara aktarılır.

(5) Bu madde kapsamında veya akaryakıt kaçakçılığı ilemücadele konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, MaliyeBakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, il özel idareleri vedefterdarlıklar tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmetalımlarında 4734 sayılı Kanun, kaçak akaryakıt satışında 8/9/1983 tarihli ve 2886sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alınarak Gümrük ve TicaretBakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müşterekençıkarılan yönetmelikle düzenlenir.


10039

 

            

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

ÇeşitliHükümler

             Yetkili merciler

             MADDE 17 – (1) (Mülga:28/3/2013-6455/66 md.)

             (2)Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığınınteklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye cezamahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak resmî belgedesahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

             Davaya katılma

             MADDE 18 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılandavalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini ilgili gümrük idaresine degönderir. Başvurusu üzerine, ilgili gümrük idaresi açılan davaya katılan olarakkabul edilir.

             Kaçakçılığı önleme, izleme vearaştırmakla görevli olanlar

             MADDE 19 – (1) Mülkî amirler, Gümrük Müsteşarlığı personeli ileEmniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığına bağlı personel, bu Kanunla yaptırım altına alınan fiilleriönleme, izleme ve araştırmakla yükümlüdür.

             (2)Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar, operasyongerektiren kaçakçılık olaylarından haberdar olduklarında kanunî görevleriniyapmaya başlar ve aynı zamanda mahallin en büyük mülkî amirine de bilgiverirler.

             (3)Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların bu Kanunkapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge talepleri, kamu veya özel,gerçek veya tüzel kişilerce, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmakkaydıyla eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır.

             (4) (Değişik: 28/3/2013-6455/60 md.) BuKanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki suçları ihbar edenler ile 23 üncü maddesigereğince ikramiye ödenmesi öngörülen muhbirlerin kimliği izinleri olmadıkçaveya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz.Bu kişiler hakkında tanıkların korunmasına ilişkin hükümler uygulanır.

             Tutanaklar

             MADDE 20 – (1) Kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkintutanakların;

             a)Tarih, yer, düzenleyenlerin unvan ve isimleri, hâkim kararının tarih ve sayısıile Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih vesayısını,

             b)Olay ve kanıtlarını, suç (…) (1) konusu eşya ve taşıma araçlarınınayrıntılı olarak türü, kapsamı, miktar ve nitelikleri ile nerede ve ne suretleel konulduklarını, (1)

             c)İlgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesini,

             kapsamasıve imza altına alınması gereklidir.

             (2)İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendileriniilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husustutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. İmzadan kaçınma halinde nedenleritutanağa geçirilir.

–––––––––––––––

(1) 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılıKanunun 66 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “veya kabahat” ibaresi  ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


10040

 

             Kontrollü teslimat

             MADDE 21 – (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimatişlemleri, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 13üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet GenelMüdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafındanyürütülür.

             Silâh kullanma yetkisi

             MADDE 22 – (1) Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı veyollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyenkişiye "dur" uyarısında bulunulmasına rağmen bu uyarıya uymamasıhalinde, havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir. Ancak silâhla karşılığayeltenilmesi ve sair surette meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkilimemurlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan hedefe ateş edebilir.Memurların silâh kullanmalarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturmaaçılması halinde, bağlı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır ve avukatlıkücreti kurumlarınca karşılanır.

             (2)Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar, gümrük bölgesindekiher nevi deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye yetkilidir.Görevlilerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden hernevi deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama, morsve benzeri işaretlerle durması ihtar olunur. Bu ihtara uymayan deniz araçlarınauyarı mahiyetinde ateş edilir. Buna da uymayıp kaçmaya devam ettiği takdirdedurmaya zorlayacak şekilde üzerine ateş edilir.

             İkramiyeler

             MADDE 23 – (1) Kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde muhbir veelkoyanlara aşağıdaki esas ve usûllere göre ikramiye ödenir.

             a)10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer AletlerHakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırılık suçlarından yakalanan silâh vemermiler ile Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine muhalefet suçlarındanyakalanan maddelerin olay tarihine göre Milli Savunma Bakanlığınca her yılbelirlenen değeri esas alınarak, sahipli yakalanması halinde değerinin yüzdeyirmibeşi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmişbeşi ise mahkûmiyete ilişkinhükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsizyakalanmışsa yakalanan eşya değerinin yüzde ellisi müsadere kararınınkesinleşmesini takip eden üç ay içinde,

             b) (Değişik: 28/3/2013-6455/61 md.) Uyuşturucumadde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında, hertürlü uyuşturucu maddenin birim miktarı ve uyuşturucu madde elde edilenbitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak Bakanlar Kuruluncatespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucubulunacak değerinin; 3 üncü maddenin on sekizinci ve on dokuzuncu fıkralarıkapsamında gerçekleştirilen yakalamalarda ise, Bakanlar Kurulunca paket,kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylıkkatsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin; sahipli yakalanmış ise yarısıkamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veyamüsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, sahipsiz yakalanmışise tamamı müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,


10041

 

             c) Bumaddenin (a) ve (b) bentlerindeki durumlar dışındaki ikramiye ödemelerinde,çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır.Sahipsiz yakalanan eşyanın değeri, mahallin en büyük mülkî amiriningörevlendireceği Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve sanayi ve ticaretodası temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir. Kaçakeşya sahipli yakalanmışsa kıymetinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmışsa yüzdeyirmibeşi mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına, eşyanınmüsaderesine (…)(1) ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üçay içinde, (1)

             elkoyanlarınbağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

             (2)Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlaraverilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir.Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez.Elkoyma ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilenkatılan kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar hakkazanır.

             (3)Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harcatâbi tutulmaz.

             (4) (Değişik: 28/3/2013-6455/61 md.) Bumadde gereğince el koyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına (30.000)gösterge rakamının, kamu davasının açılması, mahkûmiyet, müsadere kararınınkesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacaktutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek ikramiye (120.000) gösterge rakamınınmemur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu fıkrahükmü bu maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak ikramiye ödemeleri hakkındauygulanmaz.

             (5) (Değişik: 28/3/2013-6455/61 md.) Müşterekoperasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi veikramiye ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin usul ve esaslarile altıncı fıkra hariç bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar,Maliye ve Millî Savunma bakanlıklarının görüşü alınarak Gümrük ve TicaretBakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikledüzenlenir.

(6) (Ek:28/3/2013-6455/61 md.)Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlereve yakalayan kamu görevlilerine aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiyeödenir:

a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipliyakalanması halinde (d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacaktoplamın yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında yakalama eyleminebizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takipeden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmününveya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde (d) bendine görebelirlenecek tutara göre hesaplanacak toplamın yüzde on beşi tutarında ihbaredene, yüzde on beşi tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamugörevlilerine ilave ikramiye ödenir.

b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıtın sahipliyakalanması halinde (d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacaktoplamın yüzde onu tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamugörevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiyeödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararınınkesinleşmesini takip eden üç ay içinde (d) bendine göre belirlenecek tutaragöre hesaplanacak toplamın yüzde onbeşi tutarında yakalama eylemine bizzat vefiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

–––––––––––––––––––––

(1) 28/3/2013tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “ya damülkiyetinin kamuya geçirilmesine” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 


10042

 

c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmamasıhalinde, bu fıkra kapsamında ihbar edenlere ve yakalama eylemine bizzat vefiilen katılan kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.

ç) Bu fıkraya göre yapılacak ikramiye ödemeleri ilgilikurumların bütçesinden karşılanır. Gerekli ödenek, Maliye Bakanlığınca ilgilikurumlara aktarılır.

d) Bu fıkra kapsamında yapılacak ikramiye ödemelerineilişkin usul ve esaslar ile ödemelere esas alınacak tutarlar ve bu fıkranınuygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarakGümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılanyönetmelikle düzenlenir.

(7) (Ek:17/4/2017-KHK-690/12 md.) 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı KaraSınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun uyarınca görev verilen KaraKuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri (desteğine/emrine verilen unsurlardahil) personeli ile yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele göreviverilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline de bu maddede düzenlenen usulve esaslara göre ikramiye ödenir.

             Kriminal laboratuvar

             MADDE 24 – (1) Kaçakçılık fiillerinin önlenme, izlenme vearaştırılması çerçevesinde görev yapmak üzere Gümrük Müsteşarlığınca kriminallaboratuvarlar kurulur. Bu laboratuvarların çalışma usûl ve esasları GümrükMüsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve SonHükümler

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             MADDE 25 – (1) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı KaçakçılıklaMücadele Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Diğer kanunlarda mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile bu Kanunla yürürlüktenkaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmışsayılır.

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 21/12/2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve CezalarınErtelenmesine Dair Kanun uyarınca davanın ertelenmesine karar verilmesihalinde, deneme süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın, elkonulan eşya derhaltasfiye edilir.

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Gümrük idaresi, kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince alıkonulan taşıt ve araçlarınmuhafazası için 1/1/2012 tarihine kadar kaçak eşya depoları kurar veya mevcutdepolardan kiralamak veya satın almak yoluyla yararlanır. Kaçak eşya depolarıiçin gerekli olan giderleri karşılamak üzere Gümrük Müsteşarlığı bütçesine,yeterli ödenek konulur. (1)

             (2)11 inci maddenin ikinci fıkrasındaki depo ve tesisler temin edilinceye kadar,kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğincealıkonulan her türlü taşıt ve araç, en yakın gümrük idaresine veya gümrükidaresince izin verilen yerlere miktar, cins, marka, tip, model, seri numarasıgibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla teslim edilir.

––––––––––––––––

(1) 18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılıKanunun 71 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “1/1/2009” ibaresi “1/1/2012”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


10042-1

            

             (3) Eşyanın miktar bakımından fazla olması veyasaklanması özel tesis ve tertibatı gerektirmesi halinde, eşya, özelliklerinegöre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmaması halinde İçişleriBakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek usûl ve esaslara göre mahallinen büyük mülkî amirinin uygun göreceği bir yere konulur.(1)

             (4)Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35 incimaddesinin (g) bendi uyarınca Gümrük Müsteşarlığınca harcanmasını teminenemanet hesabında bulunan tutar, 11 inci maddede belirtilen amaçlardoğrultusunda kullanılmak üzere bir yandan bütçenin (B) işaretli cetvelinegelir, diğer yandan Gümrük Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenekolarak kaydedilir.

             (5)31/12/2011 tarihine kadar, bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)ve (b) bentlerinde sayılan durumlar dışında kalan kaçakçılık fiillerine ilişkinadlî ve idarî para cezalarının tahsilini müteakip yüzde ellisi; davalarınizlenmesi, savunulması ve soruşturulması sırasında yapılan tahlil, ekspertiz işleriile Gümrük Müsteşarlığınca kurulacak kriminal laboratuvar cihaz ve sarfmalzemesinin temini ve 11 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusundakullanılmak üzere bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğeryandan Gümrük Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek olarakkaydedilir.

             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Mülga Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ilebu Kanunla yürürlükten kaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçakzannı ile elkonulan veya Gümrük Kanununa göre Devlete intikal ederek kamu kurumve kuruluşları ile mahalli idarelerde muhafaza edilmekte olan akaryakıtlardanbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiyesi yapılmamış olanlar,bunları muhafaza eden kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere bedelsiz tahsisedilmiş sayılır. Bu şekilde tahsis edilen akaryakıtlardan herhangi bir vergi veresim alınmaz.

             (2)Kaçak zannı ile elkonulan akaryakıtlardan yargılama sonucunda mahkemesince,sahibine iadesine karar verilenlerin bedeli, Hazineden karşılanır.

GEÇİCİMADDE 5 - (Ek: 13/2/2011-6111/188 md.)

(1) 31/3/2007 tarihinden önce, kaçak eşyanaklinde kullanılması nedeniyle elkonulan veya alıkonulan taşıma araçlarıhakkında bu Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE6 – (Ek: 28/3/2013-6455/62 md.)

(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce gümrük idaresineteslim edilen ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket,hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etilalkol, metanol ve alkollü içkiler numune alınarak gümrük idaresince derhal imhaedilir.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce gümrük idaresineteslim edilmemiş ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket,hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etilalkol, metanol ve alkollü içkiler 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarıncaderhal imha edilir.

________________

(1) 5/4/2007 tarihli ve 5622 sayılıKanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan İçişleri Bakanlığı, GümrükMüsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleriGenel Müdürlüğünce belirlenecek" ibaresi "İçişleri Bakanlığı veGümrük Müsteşarlığınca belirlenecek" şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.


10042-2

 

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kaçak akaryakıtile birinci ve ikinci fıkralar kapsamı dışındaki kaçak şüphesiyle el konulaneşya hakkında, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde gereklitespitler yaptırılarak soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasındamahkeme tarafından tasfiye kararı verilir. Bu süreler içinde karar verilmemesihalinde eşya derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek eşyatasfiye edilmeden önce numune alınması mümkün olan eşyadan numune alınır,numune alınması mümkün olmayan eşyanın her türlü ayırt edici özellikleri tespitedilir.

             GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:28/3/2013-6455/63 md.)

             (1)16/A maddesinin altıncı fıkrası ile 23 üncü maddenin beşinci ve altıncıfıkralarında belirtilen yönetmelikler altı ay içinde yürürlüğe konulur.

             GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:28/3/2013-6455/64 md.)

 (1) Bu Kanununyayımı tarihinden önce işlenen 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve AlkolPiyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4/12/2003tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefet suçlarında, lehe hükümlerinuygulanması usulü 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlükve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre yapılır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen bu Kanunamuhalefet kabahatlerinde, lehe hükümlerin uygulanması usulü 5252 sayılı Kanunun9 uncu maddesi hükmüne göre yapılır.

             GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek: 28/3/2013-6455/65 md.)

(1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İldeBüyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tüzel kişiliğikaldırılan il özel idarelerinin mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryakıtıntasfiyesi için kullanılan her türlü tesis, depo, araç ve gereç ile diğer tümteknik teçhizat, tüzel kişiliğin kalktığı tarih itibarıyla hiçbir işleme gerekkalmaksızın bulunduğu yerdeki defterdarlığa devredilmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE10– (Ek: 18/1/2017-6770/31 md.) (1)

 (1) Bu Kanunun 3üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesinedeniyle açılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceel konulan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak;

a) Taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması,

b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncıayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilkiktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül edentutarın başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesineödenmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde el koymakararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kamu davalarında,eşyanın müsaderesi yerine eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesine kararverilir.

(3) Birinci fıkranın uygulanmasına ilişkin usul veesasları tespit etmeye Adalet Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ileMaliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Yürürlük

             MADDE 26 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 27 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

–––––––––––––––––––

(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgiliolarak, 9/5/2017 tarihli ve 30061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5607 SayılıKaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik ÖdenmesiNedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul veEsaslar Hakkında Yönetmelik’e bakınız.  

 

        

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet