1608 Sayılı Umuru belediyeye Müteallik Ahkamı cezaiye Hakkında Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 1930-05-20
Resmi Gazete Sayisi: 1498

     

 

      Kabul Tarihi           : 15/5/1930(1)

       Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 3  Cilt : 11  Sayfa : 186

 

       Madde 1 – (Değişik: 23/1/2008-5728/66 md.)

Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

       Madde 2 – (Değişik: 23/1/2008-5728/67 md.)

Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.

       Madde 3 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

       Madde 4 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 5 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 6 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 7 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 8 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 9 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 10 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

 

—————————

(1)   Bu Kanunun, 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümlerinin, yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmayacağı anılan Kararname ile hükme bağlanmıştır.

 

       Suçlu tebliğden itibaren iki gün içinde belediye idarelerine veya encümene müracaat hakkını haizdir. Bu müracaat haklı görülürse ceza tayinine mahal olmadığına karar verilir. Aksi halde lazımgelen ceza tayin ve tebliğ edilir. Bu kararın nihayet beş gün zarfında verilmesi mecburidir.

       Madde 5 – (Değişik: 5/7/1934 - 2575/2 md.)

       Ceza kararlarına tebliği tarihinden itibaren beş gün içinde mahsus hakimlere ve bulunmıyan yerlerde sulh hakimliğine müraacatla şifahi veya yazılı itiraz olunabilir. İtiraz şifahi ise bir zabıt tutularak muterize imza ettirilir.

       İtirazda sebep gösterilmesi şarttır. Sebep gösterilmiyen itirazlar yapılmamış sayılır. Ticaret ve sanattan men kararlariyle para cezasını vermediğinden dolayı hapse değiştirme hükmünün infazı itirazın neticesine kadar geri bırakılır.

       Madde 6 – (Değişik: 5/7/1934 - 2575/2 md.)

       İtiraz üzerine tetkikat evrak üstünde yapılır.

       İtiraz, cezanın salahiyeti olmıyanlar tarafından tayin olunduğu ve tutulan zabıt varakasının sahteliği ve ceza tayinine müessir olacak maddi ve fahiş hataya müstenit bulunduğu hususlarına munhasır olmak üzere dermeyan edilebilir. Bu sebeplere dayanan itirazlar varit ise hakim ceza kararını iptal ve para cezası alınmış ise belediyenin geri vermesine hükmeder. İtiraz varit görülmezse karar tasdik olunur. İtirazın otuz gün içinde neticelendirilmesi mecburidir. Hakim izahat almak üzere lüzum görürse muterizi veya vekilini celbederek dinliyebilir. Zabıt varakasının sahteliği iddiasından başka hallerde zabıt varakasını yapan memurlar celp ve davet olunmaz.

       Madde 7 – İtiraz neticesinde hakim tarafından verilecek kararlar kati olup temyizi kabil değildir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 üncü maddesi hükmü mahfuzdur.

       Madde 8 – Türk Ceza Kanuniyle diğer kanunlarda mahkemelerce görülmesi yazılı olan belediyeye ait suçlarda belediyeler tarafından kanuni takibat icrası talebiyle cumhuriyet müddeiumumiliklerine gönderilecek müzekkereler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 164 üncü maddesinde yazılı istida mahiyetindedir. Bu hususlarda mezkür kanunun bu maddesiyle mütaakıp maddeleri tatbik olunur. Kabahat nevinden olan suçlarda da mezkür kanunun 151 inci maddesi ile muvakkat (A) maddesinin 5 numaralı bendinin son fıkrasındaki ihbar va müracaat hükmünde olmak üzere belediyeler sulh hakimlerine müzekkere gönderirler.

       Madde 9 – Bu kanuna göre tutulacak zabıt varakalariyle makbuz ilmühaberlerinin şekli hakkında Dahiliye Vekaletince bir talimatname yapılır.

       Madde 10 – Bu kanunda yazılı para cezaları belediye idareleriyle belediye zabıta vazifesini ifa eden memurlar tarafından infaz ve tahsil olunur. Cezayı vermeyenlerin hapis hükmü müstesna olmak üzere Tahsili Emval Kanunu mucibince mallarına müracaat edilir.

       Cezayı ödemekten aczi tahakkuk edenler hakkında tayin edilmiş olan para cezasının her bir lira ve küsuru için bir gün hapsedilmek üzere belediye idarelerinin verecekleri müzekkereler cumhuriyet müddeiumumiliklerince infaz olunur.

       Bu suretle hapsedilenler mahpus iken cezayı öderlerse mahpus kaldıkları müddetin bir günü için bir lira tenzil edilerek mütabaki hapisten sarfı nazar olunur.

       Ek Madde 1 – (Değişik: 5/12/1960 - 151/1 md.)

       Belediyelerce tanzim edilmiş olan çeşitli nakil vasıtalarına ait ücret tarifelerine riayet etmiyenler hakkında belediye encümenlerince 1608 sayılı kanuna göre ceza verildikten başka bir aya kadar meslek ve sanattan men cezası da verilir ve bu gibilerin ehliyeti alınmak üzere keyfiyet trafik teşkilatına bildirilir.

       Bu kararlar aleyhine itiraz 1608 sayılı kanun hükümlerine tabidir.

       Ek Madde 2 – (Ek: 5/12/1960 - 151/1 md.)

       1608 sayılı kanunun 1 inci maddesinde kayıtlı cezayı müstelzim hususları bizzat gördükleri taktirde il merkezi olan yerlerdeki belediye başkanları ile bulunduğu takdirde başkan muavinleri, şube müdürleri ve belediye başkanlarının bizzat yetki verdikleri müdürler seviyesindeki ilgili görevliler re'sen 25 liraya kadar hafif para cezası tertibine ve 4 güne kadar ticaret ve sanat icrasından men'e, diğer yerlerdeki belediye başkanları ile bulunduğu takdirde başkan muavinleri re'sen 10 liraya kadar hafif para cezası tertibine ve bir gün ticaret ve sanat icrasından men'e yetkilidirler.

       (İkinci fıkra mülga: 21/11/1972 - 1629/1 md.)

       Madde 11 – 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerinden gayrı ahkamiyle 17 Kanunusani 1927 tarih ve 959 numaralı kanun hükmü mülgadır.

       Madde 12 – Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.

       Madde 13 – Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.

 

       Ek Madde 1 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

       Ek Madde 2 – (Ek: 5/12/1960 - 151/1 md.; Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

       Madde 11 – 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerinden gayrı ahkamiyle 17 Kanunusani 1927 tarih ve 959 numaralı kanun hükmü mülgadır.

       Madde 12 – Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.

       Madde 13 – Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.