Ücretsiz Seyahat Kartları Hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genelgesi

 T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

Sayı  :  83998979-622-160936                                                                                03/11/2014

Konu: Ücretsiz Seyahat Kartı

81 İL VALİLİĞİNE

12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanunla, 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak; toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasların Maliye, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Kanunda öngörülen Bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlığımızca hazırlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kanlan Yönetmeliği, 04,03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi`nde, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma amacıyla seyahat kartının ibraz edilmesi halinde, ücretsiz seyahat hakkının herhangi bir gerekçeyle engellenemeyeceği, hak sahiplerinin seyahat kartını ibraz etmek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılacağı ve toplu taşıma hizmetini sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, ücretsiz seyahat hakkının kullanılması ile ilgili kolaylaştırıcı tedbirler alması gerektiği hususu ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Aynı Yönetmeliğin İdari ve cezai işlemler başlıklı 12 nci maddesinde, "ilgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alır. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması halinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir ve genel bütçeye gelir kaydedilir." denilmektedir.

 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c, ç, ve d bentlerinde belirtilen hak sahiplerine, ücretsiz seyahat edebilmeleri için Bakanlığımız Şehit ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından seyahat kartı verilecektir. Bu kart, aynı zamanda tanıtım amaçlı olarak da kullanılacaktır. Bu kapsamda hak sahiplerine verilen ücretsiz seyahat kartının, il ve ilçelerdeki şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarında sorunsuz şekilde kullanımı ve kart sahiplerine mağduriyet yaratılmaması için; toplu taşım hizmeti veren belediyeler ile diğer toplu taşım hizmeti sağlayıcılarından elektronik kartlı geçiş sistemi kullananların, Bakanlığımızca verilecek "Ücretsiz Seyahat Kartı" ile operatörlerini uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Ekte sunduğumuz " Ücretsiz Seyahat Kart" deseninin, seyahat hizmeti sağlayıcılarının elektronik sistemine entegre edilmesi ve seyahat kartının kullanımına başlanması, elektronik ortamda kartlı geçiş imkanı olmayan durumlarda ise ücretsiz seyahat hakkının seyahat kartına bakılarak kullandırılması (göster-geç) hususunda düzenleme yapılması yasal zorunluluktur.

 

Yukarıda belirtilen hususların Bakanlığınız ilgili birimleri ile Valiliğiniz sınırlan içerisinde bulunan Kaymakamlıklar ve belediyelere duyurularak gereğinin yapılmasını arz ve rica ederim,

                                                  Doç. Dr. Ayşenur İSLAM

                                                      Bakan

EKLER:

Ücretsiz Seyahat Kart Deseni

 

 

DAĞITIM:

Gereği:

Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı

D Planı - 81 İl Valiliği

                                                                                       Bilgi:

                                                                                       Maliye Bakanlığı

                                                                                       Çalışma Ve Sosyal Güvenlik                   

                                                                                       Bakanlığı

                                                                                       Milli Savunma Bakanlığı

                                                                                       İçişleri Bakanlığı

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet