İNTERNET KAFELERİN DENETİMİ HAKKINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 93897467-172-5422                                                                                 11.11.2014

Konu : Internet Ortamında Çocukların Cinsel istismarının

Önlenmesi Konusunda Alınacak Tedbirler

 

GENELGE

2014/33

 

İletişimin önemli bir aracı olan internetin giderek yaygınlaştığı günümüzde, çocukların internet ortamında cinsel istismarı büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel bir sorun olan söz konusu suçla mücadeleyi sağlayacak tedbirlerin uluslararası işbirliği çerçevesinde alınması önem taşımaktadır. Uluslararası işbirliğinin artmasıyla internet üzerinden çocuk istismarına karşı yürütülen mücadele daha da etkin hale gelecektir. Bu amaçla, ülkemizin de içinde yer aldığı 54 devletin katılımıyla oluşturulan "Çocukların Internet Ortamında Cinsel istismarına Karşı Küresel ittifak" kapsamında birlikte mücadele etme kararı alınarak, 4 ana hedef belirlenmiştir. Bu hedefler;

1-         Mağdurların tespit edilmesi ve bunlar için gereken yardım ve korumanın sağlanması konusunda çabaların arttırılması,

2-         Internet ortamında çocukların cinsel istismarı olaylarının soruşturulması ile suçluların belirlenmesi ve yargılanması konusunda çalışmaların arttırılması,

3-         Çocukların internetteki faaliyetleri ile ilgili tehlikelere ve cinsel amaçlı olarak kandırılmalarına yönelik eylemlere karşı kamu bilincinin arttırılması,

4-        İnternet ortamında çocuk pornografisine erişilebilirliğin mümkün olduğunca azaltılması ve istismara uğrayan çocukların yeniden mağdur edilmelerinin önlenmesidir.

İttifak ülkeleri yukarıdaki hedef ve amaçları gerçekleştirme taahhüdünde bulunmuşlardır.

Bu çerçevede, çocukların internet ortamında cinsel istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara hız verilerek, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin arttırılması, uygulamada yaşanan sorunların çözümlenebilmesi bakımından aşağıdaki tedbirlerin ivedilikle ve etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

      1)   İnternet kafelerle ilgili denetimler düzenli olarak ve titizlikle uygulanacak, ayrıca öğrencilerin okul ders saatleri içerisinde internet kafelerde zaman geçirmelerinin önlenmesine yönelik gerekli çalışmalar (devamsızlık konusunda velilerin kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmesi, internet kafe işletmecileriyle işbirliği vb.) yapılacaktır.

      2)   01.11.2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, internet kafelerdeki bilgisayarlarda çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etki eden oyunların oynatılmasının önüne geçilmesine yönelik olarak periyodik denetimler yapılarak, gereken tedbirler alınacaktır.

 

       3)  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca (TİB) hazırlanıp ücretsiz olarak hizmete sunulan güvenli internet paketlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla afiş ve broşürler hazırlanarak, halkın yoğun olarak kullandığı yerlere asılacak ve çocukların internet ortamında karşılaşabilecekleri tehlikeler ve bunlardan nasıl korunabilecekleri konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yapılacaktır.

       4)  Okul güvenliği konusu, mülki idare amirleri başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla geniş bir çerçevede değerlendirilerek; özellikle okul giriş ve çıkışlarında, okul içerisinde ve bahçesinde yabancı şahısların öğrencilerle iletişime geçmeleri engellenecektir.

       5)  Internet ve sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ve barındırdığı riskler hakkında; öğrenciler (eğitim verilecek çocukların yaş aralığı ve eğitim konularının içeriği ilgili uzmanların uygun görüşüyle belirlenecektir), öğretmenler ve öğrenci velilerine yönelik seminerler, konferanslar ve her türlü iletişim aracı (e-posta, kısa mesaj, broşür vb.) kullanılarak farkındalık artırıcı faaliyetlere öncelik verilecektir.

      6)   Emniyet ve jandarma personeline verilen hizmet içi eğitimlerde "çocukların cinsel istismarı, internet güvenliği, sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ve taşıdığı riskler" konularına yer verilecektir.

       7)  Cinsel istismara uğramış çocukların kimliklerinin ortaya çıkmaması için ifade alma sırasında ve soruşturmanın tüm aşamalarında azami özen gösterilecektir. Mağdur çocukların rehber öğretmenler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘nın ilgili personeli tarafından yakinen takip edilmeleri temin edilerek, olayın izlerinin silinmesi amacıyla her türlü uzman desteği sağlanacaktır.

      8)   Cinsel istismar suçunu işleyen kişilerin yakalanabilmesi ve ilgili sitelere erişimin engellenebilmesi için özellikle TİB ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yakın çalışma içerisinde bulunulacaktır.

       9)  Mülki idare amirleri, farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında konuyla ilgili bakanlık ve kurumların il ve ilçe birimlerini koordine ederek, bu kurumlarca yapılacak çalışmalara destek vereceklerdir.

      10) Kolluk birimlerince bu alanda işlenebilecek suçlara ilişkin diğer önleyici kolluk faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

     11)  Konuya ilişkin yürütülen iş ve işlemler, Bakanlığımız denetim elemanlarınca yapılacak denetimlerde, değerlendirmeye tabi tutularak kurumsal performans değerlendirmelerinde dikkate alınacaktır. Yıl boyunca il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanacak olan raporlar, müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Valilikler tarafından Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

      Mülki idare amirleri tarafından konunun titizlikle takip edilerek, yetkili birimlerce işlemlerin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.

  Sebahattin OZTURK

Bakan a.

    Vali

            Müsteşar

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.