Bitüm Taşımacılığı Hakkında Genelge

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı  : 14511534-360.99[360.99]/5679                                                           27/01/2015

Konu: Bitum Taşımacılığı

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

 

 

Bilindiği üzere, "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" ye 30/11/2005 tarihli ve 5434 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunmuş ve söz konusu anlaşma 02/07/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile de 22/03/2010 tarihi itibariyle de yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı konusunda taraf olduğumuz anlaşmanın ulusal mevzuata uyumlaştırılması kapsamında, Bakanlığımızca ADR paralelinde hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 01/01/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin İkinci Bölüm, Taşımacılık faaliyetlerinde genel kural başlığı altındaki 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, "Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır.", aynı maddenin 2 inci fıkrasında "ADR Bölüm 3.2 Tablo A ve Bölüm 3.3‘te belirtilen taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler taşınamaz." ile yine aynı maddenin 3 üncü fıkrasında ise "Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön

hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar." hükümleri yer almaktadır.

Yönetmelik ve ADR`ye göre karayoluyla taşınmasına müsaade edilen ve uygun tedbirler almak kaydıyla, ADR Kısım 3, Bölüm 3.2 Tablo A‘da yer alan tehlikeli maddeler, ADR Kısım 9‘da tanımlanan araçlardan biriyle taşınması gerekmektedir.

Bu bağlamda. Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilere göre karayollarının yol üst kaplamasında kullanılan asfalt olarak bilinen ve ülkemizde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından üretilen Bitum maddesinin, taşımacılık sektöründe tehlikesiz olarak algılandığı ve Yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan taşımacılığın yapıldığı müşahede edilmiştir.

Diğer taraftan, Bittim maddesi hakkında Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; "Bitüm" maddesinin taraf olduğumuz ADR Kısım 3, Bölüm 3.2‘de karayoluyla taşınması uygun görülen tehlikeli malların listelendiği Tablo A‘da UN 3257 "Yüksek Sıcaklıkta Sıvı" olarak isimlendirilen tehlikeli madde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum muvacehesinde, Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede; karayoluyla Bitüm taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin idari yaptırıma muhatap olmamaları için, 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak taşımacılık yapmaları hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

                                                                                                                       İzzet İŞIK

Bakan a.

      Genel Müdür V.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.