MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKASI HAKKINDA MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : 21370193-770-6731                                                                                           07/07/2015

Konu : Muhasebe Yetkilisi Sertifikası

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 02/08/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.775.05-10804 sayılı yazı.

İlgi yazımız ile genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları tarafından görevde yükselme mevzuatlarında muhasebe hizmetini  ihtiva eden görevlere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine göre Bakanlığımızca hazırlanan Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan unvanlarla paralel hale getirilmesi ve bu unvanlara atanabilmek için muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip olma şartının aranmasının gerektiği duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, anılan Yönetmelik muhasebe yetkilisi adaylarının sertifika eğitim programına başvuru şartlarını, eğitimi, süresini, sertifika sınavı ve sertifika verilmesini düzenlenmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde "Muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görev:

a)    Genel bütçeli idarelerde; muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü ve vergi dairesi müdürü unvanlarının yardımcısı kadrosunda asıl olarak bulunanlar ile defterdarlık uzmanlığı veya kadrosu ve ataması Bakanlığa ait olan sayman kadrosunda bulunanlar,

b)    Kapsama dâhil diğer idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görev: Genel bütçe dışındaki kamu idarelerinde bu idarelerin muhasebe işlemlerinden birinci derecede sorumlu olarak çalışan muhasebe daire başkanı, gelir ve gider daire başkanı, hesap işleri daire başkanı, bütçe dairesi başkanı, mali hizmetler dairesi başkanı, strateji geliştirme daire başkanı, bütçe müdürü, mali hizmetler müdürü, strateji geliştirme müdürü, finans müdürü, hesap işleri müdürü, gider müdürü ve gelir müdürü gibi unvanların yardımcısı kadrosunda asıl olarak bulunanlar ile muhasebeci kadrosunda asıl olarak bulunanlar ve bu idarelerin muhasebe birimlerinde mali hizmetler uzmanı olarak görev yapanlar" şeklinde  tanımlanmıştır.

Anılan Kanuna 5793 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenen geçici 5 inci maddesinde; "Kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere üçüncü fıkraya göre sertifika almış olanlar arasından muhasebe yetkilisi atanması esastır. Bu şekilde sertifika almış olanlardan atama yapılamaması halinde, Maliye Bakanlığınca sertifika almış muhasebe yetkilisi atama zorunluluğu getirilinceye kadar, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler tarafından belirlenen kişiler muhasebe hizmetlerini yapmak üzere görevlendirilir. " hükmü gereğince, Bakanlığımızca, muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilileri için sertifika alma zorunluluğunun getirilmesi için çalışma yapılacaktır.

 Buna göre;

-Bakanlığımızca sertifika almış muhasebe yetkilisi atama zorunluluğu getirilebilmesi için idarelerin muhasebe işlemlerini yürütecek yeteri kadar sertifikalı personeli ile muhasebe yetkilisi sertifika eğitimine katılabilme şartlarım taşıyan personelinin bulunup bulunmadığının tespiti,

-     Muhasebe yetkilisi görevinin kamu idarelerinde belli bir standarda getirilmesi, muhasebe işlemlerinin muhasebe yetkilisi sertifikası almış personelce yürütülmesi,

-   Muhasebe yetkilisi sertifika kütüğünün güncellenmesi,

-      İdarelerde muhasebe yetkilisi olarak görev yapacak olan muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik olarak düzenlenecek sertifika eğitim programına ilişkin planlamanın yapılabilmesi,için bazı istatistiki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle, Bakanlığımızca sertifika almış muhasebe yetkilisi atama zorunluluğu getirileceği tarihten sonra muhasebe hizmetlerinde herhangi bir aksamaya neden olunmaması ve idarelerin idari ve mali sorumlulukla karşılaşmamaları bakımından aşağıda istenilen bilgilerin gönderilmesi önem arz etmektedir.

1)   İdarelerin muhasebe birim sayılan (EK-1 /1. Bölüme İşlenecek) ve isimlerinin, (EK-1 / 4. Bölüme İşlenecek)

2)   İdarenizde muhasebe yetkilisi sertifika eğitimine katılma şartlarını taşıyan ve sertifikası bulunmayan personelin toplam sayısının, (EK-1 / II Bölüme İşlenecek)

3)     İdarenin muhasebe hizmetini yürütecek muhasebe yetkilisi atanma şartını taşıyan personelin bulunmaması durumunda, ilgi yazımızla istenilen mevzuat düzenlemesinin yapılıp yapılmadığı, yapılamadı ise yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü kapsamında muhasebe yetkilisi yardımcısı nitelikleri kapsamında sayılmamakla birlikte; teşkilat yapınızın ve yapılan işin niteliği ve gereği muhasebe yetkilisi yardımcısı sayılmasını istediğiniz görev unvanlarının neler olduğunun gerekçeleriyle birlikte, (EK- 1 / III Bölüme  İşlenecek)

4)       İdarenin muhasebe yetkilisinin adı soyadı ile sertifikası varsa sertifika numarasının, (EK-1 / IV Bölüme İşlenecek)

5)       Sertifikası bulunan personelden emeklilik, ölüm, tayin vb. nedenlerle ayrılmalar bulunabileceğinden, kurumunuzda halen muhasebe yetkilisi sertifikası olan personelin adı, soyadı ve sertifika numarasının, (EK-2 listeye işlenecek)

6)     Muhasebe yetkilisi ve yardımcısı için kadro ve teşkilat yapınızda değişiklik yapılmasına gerek olup olmadığının,

7)    Muhasebe hizmetlerinin daha etkili ve standartlara uygun yürütülmesi için sertifikalı personel görevlendirilmesi zorunluluğuna geçişe ilişkin görüşünüzün,

8)        Özel bütçeli kurumlara münhasır olmak üzere muhasebe hizmetlerinin Bakanlığımızca yürütülmesine ilişkin taleplerinin olup olmadığının,

bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Söz konusu bilgilerin ekte yer alan tablolara işletilmesini ve 21/08/2015 tarihine kadar Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ve aynı süre içerisinde elektronik ortamda sertifika@muhasebat.gov.tr adresine gönderilmesini arz ve rica ederim.

                                                                              Bakan a.

                                                                               Genel Müdür V.


 

EK :Form (EK: 1-2)

DAĞITIM :

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler GenelMüdürlüğü)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA ÜNİVERSİTELERE

5018 SAYILI KANUNA EKLİ II-B SAYILI CETVELDE YER ALAN ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELERE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


...........  EK: 1

..............................................................  KURUMU/ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ BAŞKANLIĞI/ ÜNİVERSİTESİ/ BELEDİYESİ/ İL ÖZEL İDARESİ

BÖLÜM

............................  / İLİ

1

Toplam Muhasebe Birim Sayısı

 

II

Eğitime Katılma Şartlarını Taşıyanların Sayısı

 

fil

Mevzuat düzenlemesi yapıldı mı

Evet Hayır

 

 

 

Yönetmelikte belirtilenler dışında hangi unvanlann sertifika eğitimine katılmasına ihtiyaç duyulduğu

 

muhasebe yetkilisi yardımcısı sayılmasını istediğiniz görev unvanlarının neler olduğu gerekçeleriyle

 

IV

                                                               MUHASEBE BİRİMLERİ VE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN LİSTESİ

Sıra No

Muhasebe Biriminin Adı

T.C.Kimlik No

Adı Soyadı

Unvanı

Sertifikası Varsa No

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Muhasebe birimlerinin tümünün listeye yazılması (boş olanlar dahil)

* Yönetmelikte yer alan unvanlar: Muhasebe daire başkanı, gelir ve gider daire başkanı, hesap işleri daire başkanı, bütçe dairesi başkanı, mali hizmetler dairesi başkanı, strateji geliştirme daire başkanı, bütçe müdürü, mali hizmetler müdürü, strateji geliştirme müdürü, finans müdürü, hesap işleri müdürü, gider müdürü ve gelir müdürü gibi unvanların yardımcısı kadrosunda asıl olarak bulunanlar ile muhasebeci kadrosunda asıl olarak bulunanlar ve bu idarelerin muhasebe birimlerinde mali hizmetler uzmanı olarak görev yapanlar

 


.......................... / İLİ

                                                             KURUMU/ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ BAŞKANLIĞI/ ÜNİVERSİTESİ/ BELEDİYESİ/ İL ÖZEL İDARESİ

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKASINA SAHİP PERSONEL LİSTESİLİSTESİ

Sıra No

T.C.Kİmlik No

Adı Soyadı

Unvanı

Sertifika No

Biriminin Adı

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.