6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVREDİLEN PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 93127266-253-19346                                                                        18/09/2015

Konu : Görüş

 

 

 

          6360  sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında; "Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir."  hükmü,  

          Onuncu fıkrasında; " Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır… Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz…"hükmü,

          Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında: "Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir…" hükmü yer almaktadır.

          Bu çerçevede, memur statüsünde görev yapmakta iken devredilen genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personelin aylık ve diğer mali haklarının hesabında, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığının 11/09/2015 tarihli ve 5882 sayılı örnek görüş yazısı ekte gönderilmiştir.

          Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Bakan a.
                                                                                            Genel Müdür

EK: (Dev. Pers. Baş.) lığı yazısı

 

DAĞITIM :

81 İl Valiliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı : 96005330-903.02-E.5882                                                                          11/09/2015

Konu : Görüş  

 

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi : İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 11/08/2015 tarihli ve 93127266-900-E. 16707 sayılı yazısı.

 

6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Erzurum Mülga İl Özel İdaresinde Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunda görev yapmakta iken Erzurum Büyükşehir Belediyesine devri gerçekleştirilen ve uzman kadrosunda göreve başlayan ilgilinin 01 Ocak -30 Haziran 2015 dönemi ve sonrası için maaş katsayı artışlarından faydalanma talebinde bulunduğunu belirten ilgi yazı ve eki dilekçe incelenmiştir.

6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onuncu fıkrasında; "Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz.

Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül aynıda geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca; memur statüsünde görev yapmakta iken devredilen personelden; 30/03/2014 tarihi itibariyle müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda görev yapmakta iken devredilmiş olanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükmünün uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı gibi müdür ve üstü yönetici kadrolarında bulunan personelin aylık ve diğer mali haklarının hesabında;

Eski kadro maaşları sabit bir değer olarak esas alındığı ve hiç bir şekilde değiştirilmesinin mümkün olmadığı;

Yeni kadro maaşlarının hesabında ise ilgililerin eski kadrolarına bağlı olarak en son aylık aldıkları tarihteki kadrosuna ait aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı ve görev tazminatı eski görevindeymiş gibi üç yıl boyunca saklı tutulması ve bu ödeme unsurlarında meydana gelen gösterge, puan, oran ve katsayı artışlarının dikkate alınması;

Atanılan kurumdaki yeni kadroya ilişkin yapılan diğer farklı ödemelerin (4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen sosyal denge tazminati, fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç ) şahsa bağlı haklar kapsamında yapılan ödemelere ilave edilmesi;

Bu kapsamda yeni kadro maaşı hesaplanırken şahsa bağlı yapılan ödemeler (üç yıllık süre içerisinde bu ödemelerde meydana gelecek artışlar dahil olmak üzere) ile söz konusu diğer farklı ödemeler toplamının ilgililerin "yeni kadrosuna ilişkin yapılan her türlü ödemelerin toplamı" olarak dikkate alınması:

Bu şekilde hesaplanarak yeni kadroya ilişkin yapılacak ödemeler toplam net tutarının ilgililerin eski kadrolarına bağlı olarak devir tarihinden önce en son almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ve benzeri adlarla yapılan ödemeler (4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen sosyal denge tazminatı, fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır) az olması durumunda aradaki fark tutarının herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ilgililere ayrıca tazminat olarak Ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

İlgililerin devir tarihindeki maaşları sabit tutulacak olup değiştirilmesi mümkün değildir. Diğer bir ifade ile eski kadro maaş hesabında aylık katsayı artışları dikkate alınmayacaktır. Sadece yeni atandığı kadronun maaşının hesaplanmasında aylık katsayı artışları dikkate alınacaktır. İlgililerin, fark tazminatından yararlanabilmesi; devir tarihi itibariyle hesaplanan ve sabit bir değer olan eski kadro maaşının, şahsa bağlı haklar da dahil olmak üzere yeni atandığı kadro maaşından fazla olması durumunda mümkün olabilmektedir.

Bu itibarla, ilgilinin eski kadro maaşı ile yeni kadro maaşı ayrı ayrı hesaplanmalı, yeni kadro maaşı eski kadro maaşından düşük ise, aradaki fark tazminat olarak ödenmeli, maaşlar eşit ise herhangi bir fark tazminatı ödenmezken, yeni kadro maaşı eski kadro maaşından fazla ise yeni kadro maaşından ilgiliye ödeme yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Başkan a.

                                                                  Devlet Personel Başkan Yardımcısı

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.