Personel İşlemleri Hakkında Başbakanlık Genelgesi

 

Başbakanlıktan:

Konu : Personel İşlemleri

GENELGE

2015/13

Kalkınma planlan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu personelinin; hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek, merkez-taşra, kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasında dengeli dağılımım sağlamak, yönetim kadroları hakkında gerekli veri tabanım oluşturmak üzere aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür,

Tüm kamu kurum ve kuruluşları (Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Yüksek mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli îstihbarat Teşkilatı, il Özel İdareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile 92b sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel hariç);

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92`nci maddesine göre yapacağı atamalarda,

b)     Müşterek kararla atama gerektirmeyen;

1)    Müstakil birim amiri ve üstü kadrolara yapacağı atamalarda,

2) Î1 müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda (yükseköğretim kuramlarının kendi aralarında yapacakları atamalar hariç),

c)     Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda,

Başbakanlıktan izin alacaktır.

Boş kadrolara yapılacak vekâlet, yürütme ve tedvir dâhil tüm görevlendirmeler aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir:

a)  Müşterek kararla atama gerektiren boş kadrolara yapılacak vekâlet, yürütme ve tedvir dâhil tüm görevlendirmeler 3 ayı geçemez. Bu görevlendirmeler ivedilikle Başbakanlığa bildirilir. Bu sürenin sonunda söz konusu görevlendirmeler başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Aynı kadroya 3 aylık sürenin sonunda yapılacak yeni görevlendirmelerde Başbakanlıktan izin alınır.

b)  Yukarıda belirtilen görevlendirmelerden 3 aydan fazla devam etmesi öngörülenler için süre belirtilmek şartıyla Başbakanlıktan izin alınacaktır.

c)   Müşterek kararla atama gerektiren boş kadrolara bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan vekâlet, yürütme ve tedvir dâhil tüm görevlendirmeler bu Genelgenin yayımından itibaren 3 ay içinde kaldırılır.

Genelge kapsamındaki kuramlardan, kapsam dışı tutulan kuramlara yapılacak atamalar ile görevlendirmeler bu Genelge hükümlerine tabi değildir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç); doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi olduğu veya yönetim, denetim kurulu v.b. üyeliklere atama veya aday gösterme yetkisine sahip olduğu (yurtdışı dahil) şirket, banka, teşebbüs, teşekkül, kuruluş, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerde kamu payına karşılık;

a)  Bakanlar Kurulu karan veya müşterek kararla yapılan atamalar dışında; atanacak banka meclisi, yönetim kurulu, denetim kurulu ve tasfiye kurulu üyeleri için atama işlemleri başlatılmadan önce,

b)  Genel kurulda seçilecek banka meclisi, yönetim kurulu, denetim kurulu ve tasfiye kurulu üyeleri için genel kurulca seçilmek üzere önermeden önce,

Başbakanlıktan izin alacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, il müdürü ve daire başkam, eşiti ve üstü idari kadrolara ilişkin verileri (yönetim ve denetim kurulları dâhil) altı aylık dönemlerde (1 Ocak-1 Temmuz tarihleri esas alınarak) ekli 1 sayılı forma uygun olarak Başbakanlığa gönderecektir.

Bu Genelge kapsamındaki izin yazıları; düzenleyici ve denetleyici kuramlarda, ilgili oldukları bakanlığa bilgi vermek suretiyle Başkanın, diğer kuramlarda münhasıran ilgili Bakanın imzasıyla; bilgi amaçlı yazılar ise kurum ve kuruluşların üst yöneticilerinin imzasıyla Başbakanlığa gönderilecektir,

2015/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

 Başbakan


BAKANLIĞI

 

KURUMU

 

ADI SOYADI

CÖREVİ/KADROSU

ATANMA

TARİHİ

GÖREV BİTİŞ TARİHİ

VEKÂLET/ASALET

DURUMU

HİZMET SÜRESİ

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 SAYILI FORM

 

1-      BU TABLODA BOŞ KADROLAR DA GÖSTERİLECEKTİR.

2-      GÖREV BİTİŞ TARİHİ SÜRELİ GÖREVLER İÇİN DOLDURULACAKTIR.

3-      BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARIN DÜZENLEYECEĞİ FORMLAR BAKANLIKLARI ARACILIĞIYLA GÖNDERİLECEKTİR.

4-      AÇIKLAMA KISMINDA YARGI KARARI, ÖLÜM, İSTİFA GİBİ DURUMLAR BELİRTİLECEKTİR.

FORMLAR kadro@basbakanlik.gov.tr E-POSTA ADRESİNE GÖNDERİLECEKTİR.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.