5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 2005-07-19
Resmi Gazete Sayisi: 25880

 

Kabul Tarihi                               :3/7/2005


Yayımlandığı Düstur                 :Tertip : 5                           Cilt   :44 

 

               

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (Değişik: 30/4/2014-6537/1 md.)

   Bu Kanunun amacı; toprağın korunması,geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi veyeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerininönlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre önceliklisürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacakusul ve esasları belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (Değişik: 30/4/2014-6537/2 md.)

   Bu Kanun; arazi ve toprakkaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazive yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi vebölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma vegeliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcıyöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi,korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki vesorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

   Tanımlar

   Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

   a) Bakanlık: Tarım ve KöyişleriBakanlığını,

   b) Kurul: Toprak KorumaKurulunu,

   c) Toprak: Mineral ve organikmaddelerin parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabakahalinde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı,

   ç) Arazi: Toprak, iklim,topografya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda etkisi altındabulunan yeryüzü parçasını,

   d) Tarım arazisi: Toprak,topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırdatarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslahedilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

   e) Mutlak tarım arazisi:Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerininkombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan,topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerelönemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanımaelverişli olan arazileri,


9516

 

                   f) Özel ürünarazisi: Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografiksınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamınıntarımının yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile suürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgeselveya yerel önemi bulunan arazileri,

   g) Dikili tarım arazisi: Mutlakve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çokyıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel,bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

   ğ) Marjinal tarım arazisi:Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışındakalan, toprak ve topografik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece gelenekseltoprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri,

   h) (Değişik:30/4/2014-6537/3 md.) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet vegirdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsalarazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazlaküçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsalparsel büyüklüğünü,

   ı)(Değişik: 30/4/2014-6537/3 md.) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölgefarklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin ekli (1) sayılı listedebelirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,

   i) Tarım dışı alanlar: Üzerindetoprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı alanları, ırmakyataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları,endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskân, altyapı ve benzeri amaçlarla plânlanmışarazileri,

   j)  Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerinbüyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterlimiktarda ve kontrollü bir şekilde  karşılandığı arazileri,

   k) Tarımsal amaçlı yapılar: Toprakkoruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayanhayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olaraktesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretimebağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimdedepolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılansundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürününözelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürününkalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi içinkurulan tesisler ile Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilenentegre nitelikte olmayan diğer tesisleri,

   l) Arazi yetenek sınıflaması:Toprak bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin en uygun kullanım şeklinibelirlemek için kullanım ve koruma verilerini bir araya getirerek temel topraketütlerine ve iklim koşullarına dayalı yapılan plânlamalara yönelik arazisınıflamasını,

   m) Arazi kullanım plânlaması:Her ölçekte plânlamaya temel oluşturmak üzere, toprağın ve diğer çevreselkaynakların bozulmasını önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik şartlargözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farklı arazi kullanım şekillerinioluşturmaya yönelik toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarakdeğerlendirilmesini ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyan rasyonelarazi kullanım plânlarını,

               
9517

 

   n) Tarımsal amaçlı arazikullanım plân ve projeleri: Tarım alanlarında yörenin ekolojik, ekonomik vetoplumsal özellikleri dikkate alınarak toprakların sürekli üretkenliğinisağlayacak tarım tekniklerini, toprak, su, bitki ve insan ilişkileri ile toprakkorumaya yönelik diğer fiziksel, kimyasal, kültürel ve bitkisel düzenlemelerikapsayan rasyonel tarımsal arazi kullanım plân ve projelerini,

   o) Toprak koruma projeleri:Toprağın doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasını, bozulmasını veyazarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak için yapılan fiziksel,kültürel ve bitkisel tedbirleri kapsayan projeleri,

   ö) Arazi toplulaştırması:Arazilerin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalanmasını önlemek,parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyethakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik,ekolojik ve toplumsal yönden daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulmasını vebu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değerlendirilerek kullanımşekillerinin belirlenmesini, köy ve arazi gelişim hizmetlerinin sağlanmasını,

   p) Toplulaştırma proje sahası:Toplulaştırma projesinin uygulanacağı sınırlar içinde kalan alanı,

   r) Arazi bozulması: Arazinindoğal veya yapay etkiler sonucu özelliklerinin değişikliğe uğraması ileekonomik ve ekolojik işlevlerinin azalması veya yok olmasını,

   s) Toprak veri tabanı: Arazi vetoprak kaynaklarının nitelikleri ile birlikte belirlenerek kayıt altınaalındığı veri tabanını,

   ş) Tahsis: Bu Kanun kapsamındadeğerlendirilmek üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm vetasarrufu altında bulunan taşınmazlardan, vasfı ve hâlihazır kullanım şeklinebakılmaksızın toplulaştırma kapsamında değerlendirilebilecek yerlerin, MaliyeBakanlığı tarafından Bakanlığa tahsis edilmesini,

   t) (Ek: 31/1/2007-5578/1 md.)Özel Arazi Toplulaştırması: Köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler,birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının, hizmet konuları ileilgili arazi teminini de kapsayacak şekilde yapacakları arazitoplulaştırmasını,

   u)(Ek: 30/4/2014-6537/3 md.)  Yan sınaiişletme: Yeter gelirli tarımsal arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme vepazarlama gibi faaliyetlere yönelik tesisleri,

   İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Arazi Mülkiyet HakkınınKullanımı ve

Toprak Koruma Kurulu

   Arazi mülkiyet hakkının kullanımesası

   Madde 4 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve Hazinenin özel mülkiyetinde olanaraziler ile kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere ait olan arazilerinmülkiyet hakkı kullanılırken toprağın; bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel,sosyo-ekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarakengellenmemesi amacıyla araziyi kullananlar, bu Kanunun öngördüğü tedbirlerialmakla yükümlüdür.

  


9518

 

Toprak Koruma Kurulu

   Madde 5 - Her ilde, valinin başkanlığında, ildeki tarımdansorumlu birim amiri tarafından başkan yardımcılığı ve sekretarya hizmetlerigörevi yürütülmek üzere, ilde plân yapma yetkisine sahip kamu kurum vekuruluşları ile üniversitelerden, üç birimin ve Maliye Bakanlığının ildeki üstdüzey temsilcisi ile plânlama ve/veya toprak koruma konularında ulusal ölçektefaaliyette bulunan kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ile siviltoplum kuruluşlarının yerel temsilcilerinden üç kişi olmak üzere Kuruloluşturulur.Kurulun gündeminde bulunan araziler özel kanunlarla koruma altınaalınmış alanlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün proje alanı veya22.11.1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine DairTarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilân edilen yerlerden ise bualanlarda uygulama yapan birimin yetkili temsilcisi de Kurula dâhil edilir.

   Kurulun kuruluşu, çalışma usûl ve esaslarıBakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

   Kurulungörevleri

   Madde 6 - Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

   a) Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde,arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme,değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprakkorumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasınısağlamak için görüş oluşturmak.

   b) Arazi kullanımını gerektiren tümgirişimleri yönlendirmek üzere, yerel plân veya projelerin uygulanması amacıylatakibini yapmak.

   c) Toprak koruma önlemlerinin yerinegetirilmesi sürecini yerel ölçekte izlemek, değerlendirmek ve çözümleyiciöneriler geliştirmek, hazırlanacak toprak koruma ve arazi kullanım plânlarıdoğrultusunda, yerel ölçekli yıllık iş programları için görüş oluşturmak veuygulamaya konulmasının takibini yapmak.

   ç) Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekliyapılan plânlar arasındaki uyumu denetlemek.

   d) Kanunda yer alan konularla ilgilibaşvuruları almak ve ilgililere aktarmak.

   e) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toprak ve Arazi Varlığının Belirlenmesi

   Toprak vearazi varlığının belirlenmesine ilişkin esaslar

   Madde 7 - Bakanlık, toprak koruma ve kullanmaya yönelik farklısistemler kullanarak arazi ve toprakla ilgili sınıflamaları ve haritaları yaparveya yaptırır.

   Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi,sınıflandırılması, etüt, analiz ve sınıflama ile ilgili standart oluşturulması,harita ve veri tabanının hazırlanması ve kullanıcıların hizmetine sunulmasınailişkin usûl ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.


9518-1

 

Tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsalarazi büyüklüklerinin belirlenmesi(1)

   Madde 8 -(Değişik: 31/1/2007-5578/2 md.)

   Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tarımındakiönemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarımarazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarımarazileri olarak sınıflandırılır. Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin korunması,geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabilir.

   (Değişik:30/4/2014-6537/4 md.) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerintoplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlıktarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler,bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.

   (Değişik:30/4/2014-6537/4 md.) Asgari tarımsalarazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürünarazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımıyapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsalarazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileriBakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez,Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adediartırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık,zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiğialanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazibüyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde,Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.

   (Mülga: 30/4/2014-6537/4 md.)

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü(2)

Madde 8/A - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

İl veilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları gözönünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir.Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirlitarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsalarazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapumüdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerininhesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlükbulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirlitarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izniile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre bu Kanuna ekli(1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklikyapılabilir.

 

––––––––––––––

(1)  30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanunun 4üncü maddesiyle bu maddenin başlığı “Tarımarazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi”iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)  Bu maddeye bağlı Ek-1 Sayılı Liste içinKanunun sonuna bakınız.


9518-2

 

Mirasa konu tarımsal araziler ile yeter gelirlitarımsal arazilerin devri

Madde 8/B - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Mirasa konutarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.

Mirasçılararasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasınaçılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıliçinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmamasıhâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır.

Devrin yapılacağı mirasçı

Madde 8/C - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Mirasçılar,terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyetihakkında;

a) Birmirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılamasıdurumunda birden fazla mirasçıya devrini,

b)22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamımaddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı ailemalları ortaklığına devrini,

c)Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limitedşirkete devrini,

ç)Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini,

kararlaştırabilirler.

Mirasçılararasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulhhukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsalarazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin;

a) Kişiselyetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıyatarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunmasıhâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerdensağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksekbedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılararasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.

b) Birdenfazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazileresahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirlibüyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkısağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızınbu mirasçılara devrine karar verebilir.

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talepeden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretleyapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranındapaylaştırılır.

Yetergelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazibüyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birininmülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrıdevrine karar verebilir.

Ehilmirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklebelirlenir.


9518-3

 

Yetergelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesindenitibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışıkullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindekiarazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yenidenhesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğermirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafındanödenir.

İhbar yükümlülüğü ve mahkeme tarafından devir yapılması

Madde 8/Ç - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

 Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/Bmaddesinde belirtilen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ilefinans kurumları tarafından öğrenilmesi hâlinde, durum, bu kurum veyakuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu Kanunhükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süresonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine buyerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda enfazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişileresatılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Sulh hukukmahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacakdavalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi

Madde 8/D - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Sulh hukukhâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miraspaylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süreverir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir.Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda isteklibaşka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veyayeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.

Kendisineyeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğermirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumdaolanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacaklarıkredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenektenkarşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğermirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkrauyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul veesaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterekteklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Taşınırların devri

Madde 8/E - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Yetergelirli tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler içinzorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değerleri üzerindenkendisine devredilmesini isteyebilir.

8/Cmaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince mirasçılar arasındalimited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal araziler için gerekliolan taşınırlar da şirket mal varlığına dâhil edilir.


9518-4

 

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme

Madde 8/F - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Yetergelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve bunaehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölümebağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz. Mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk vemirastan feragat hâlleri saklıdır.

Birden çokmirasçıda devir koşullarının bulunması hâlinde, kendisine devir yapılacakmirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Belirlenen bu mirasçıya itirazedilmesi durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi yönetiminin tedbirenverilmesi

Madde 8/G - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Ayırt etmegücüne sahip olmayan küçük mirasçı bulunması hâlinde hâkim, yeter gelirlitarımsal arazilerin yönetimini dava sonuçlanana kadar ehil gördüğümirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verebilir. Bu takdirde,elde edilen tarımsal gelir, işletme masrafları düşüldükten sonra mirasçılararasında payları oranında dağıtılır.

Denkleştirme

Madde 8/Ğ - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

 Kendisine yeter gelirli tarımsal arazimülkiyeti devredilen mirasçının, devir sebebiyle diğer mirasçılara paylarıkarşılığı ödemesi gereken bedel ile miras bırakanın borcu dolayısıyla daha önceyeter gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan rehin konusu alacaklarbirbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa diğer mirasçılara paylarıoranında ödenir.

Yan sınai işletme

Madde 8/H - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Yetergelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı bir yan sınai işletme mevcut iseyan sınai işletme ile yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyeti bir bütünolarak istemde bulunan ve ehil görülen mirasçıya gerçek değeri üzerindendevredilir.

Mirasçılardanbirinin itiraz etmesi veya birden çok mirasçının kendilerine devir istemesihâlinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli tarımsal arazi ve yan sınai işletmeninekonomik gelir ve bütünlüğünü sürdürme imkânını ve mirasçıların kişiseldurumlarını göz önünde bulundurarak yan sınai işletmenin birlikte veya ayrıolarak devrine ya da satışına karar verir.

8/Cmaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince mirasçılar arasında limitedşirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlıolan yan sınai işletme de şirketin mal varlığına dâhil edilir.

İstisnalar ve muafiyetler

Madde 8/I - (Ek:30/4/2014-6537/5 md.)

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limitedşirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar yapılacak işlemler harçlardan,bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Türk TicaretKanununda yer alan limited şirket kurulmasına ilişkin sermaye ve diğer şartlar,8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limitedşirketler için aranmaz.


9519

 

Yetergelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumundamirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkinharçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damgavergisinden muaftır.

Önalım hakkı

Madde 8/İ - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

8/Cmaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aile malları ortaklığı veyakazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birininpayını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar önalım hakkınasahiptir.

Tarımsalarazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalımhakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığıtakdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkınasahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim,tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsalarazinin mülkiyetinin devrine karar verir.

Önalımhakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.

Sona erme ve tasfiye

Madde 8/J - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

8/Cmaddesinin birinci fıkrasına göre kurulan aile malları ortaklığının, kazançpaylı aile malları ortaklığının veya limited şirketin; herhangi bir nedenlesona ermesi ve tasfiye olması hâlinde, bu ortaklıklara veya limited şirketlereait tarımsal araziler, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altındakalacak şekilde bölünemez.

Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri

Madde 8/K - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Bakanlık, yetergelirli tarımsal arazileri ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan azami orandaverimli kılmak ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak içingerekli tedbirleri alır. Ayrıca; tarım arazilerinin değerinin tespiti, kreditemini, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kirabedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerininoluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudanaracılık yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalarkonusunda iş birliği yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlanmasıgibi iş ve işlemleri yapar veya yaptırır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgiliolarak, ihtiyaç duyulması hâlinde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğününaltındaki tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne çıkarmakveya mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma, alımile satım işlemleri Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgilimevzuatına göre yerine getirilir. Kamulaştırma ve alım işlemleri gerektiğindeHazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de yapılabilir.

                 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toprakların Korunması veArazi Kullanımı

   Toprakların korunması

   Madde 9 - Arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım sürecindetoprakların korunması, doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprakkayıplarının önlenmesi; arazi kullanım plânları, tarımsal amaçlı arazi kullanımplân ve projeleri ile toprak koruma projelerinin uygulamaya konulması ilesağlanır.

               


9520

 

Arazi kullanımplânlarının yapılması

   Madde 10 - Arazi kullanım plânları ile ülkesel ve bölgeselplânlamalara temel oluşturan ve diğer fizikî plânlamalara veri teşkil eden; supotansiyeli, toprak veri tabanı ve haritaları esas alınarak çevre öncelikli sürdürülebilirkalkınma ilkesi doğrultusunda toprağın niteliği, arazinin yeteneği ve diğerarazi özellikleri gözetilerek uygun arazi kullanım şekilleri belirlenir.

   Bakanlık tarafından hazırlanan veyahazırlattırılan arazi kullanım plânlarında; yerel, bölgesel ve ülkesel ölçektetarım arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla belirlenenalanlar, yerleşim alanları, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ilediğer arazi kullanım şekillerine yer verilir. Bakanlık, arazi kullanım plânlarınınhazırlanmasını ihtiyaca göre valiliklere devredebilir.

   Özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecekalanlarda, ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile arazi kullanımplânlarında yer verilen kullanım şekilleri, ilgili kanunlar kapsamında sorumlubakanlık veya kuruluşlar tarafından değerlendirilir.

   Tarım arazileri, bu Kanunda belirtilenistisnalar hariç olmak üzere, arazi kullanım plânlarında belirtilen amaçlarıdışında kullanılamaz.

   Arazi kullanım plânının hazırlanmasınailişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmeliklebelirlenir.

   Tarımsalamaçlı arazi kullanım plân ve projelerinin hazırlanması

   Madde 11 - Tarım arazilerinde toprağın kimyasal, fiziksel vebiyolojik özelliklerinin sürekli üretim sağlayacak şekilde korunarak kullanımıiçin, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda tarımsal amaçlı arazi kullanımplân veya projeleri, valilikler tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.

   Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân veyaprojelerinin hazırlanmasında, çiftçilerin ve arazi sahiplerinin görüşlerialınır.

   Arazi sahipleri ve araziyi kullananlar,hazırlanan plân ve projelere uymakla yükümlüdür.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân veya projelerinin uygulanacağıarazinin sınırları, büyüklüğü ve uygulama ile ilgili diğer usûl ve  esaslar, Bakanlık  tarafından  hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

   Toprak koruma projelerininhazırlanması

   Madde 12 - Toprağın bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesininsağlanması amacıyla korunması esastır. 

   Kentsel yerleşim amaçlı imarplânı bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektirenherhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazibozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak korumaprojeleri hazırlanır veya hazırlattırılır.

   Toprak koruma projeleri arazibozulmalarını  ve  toprak kayıplarını  önlemek  için gerekli olan  sekileme,  çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme,arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve  kültürel  tedbirleri içerir, en az bir ziraat mühendisisorumluluğunda hazırlanır ve valilik tarafından onaylanır.

   Heyelan, sel ve rüzgar gibidoğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarını önlemek için valilikler,toprak koruma projelerini hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptırır.


9521

 

                   Toprak koruma projelerinin gerekliliği, hazırlanması,uygulanması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili usûl ve esaslar,Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

   Tarım arazilerinin amaç dışıkullanımı

   Madde 13 - Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ilesulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak,alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

   a) Savunmaya yönelik stratejikihtiyaçlar,

   b) Doğal afet sonrası ortayaçıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

   c) Petrol ve doğal gaz arama veişletme faaliyetleri,

   ç) İlgili bakanlık tarafındankamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

   d) Bakanlıklarca kamu yararıkararı alınmış plân ve yatırımlar,

   e) (Ek:31/1/2007-5578/3 md.) Kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapısıfaaliyetlerinde bulunacak yatırımlar,

f) (Ek: 26/3/2008-5751/1 md.) EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılıElektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynak alanlarınınkullanımı ile ilgili yatırımları,

   g) (Ek:26/3/2008-5751/1 md.) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,

   İçin bu arazilerin amaç dışıkullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlıktarafından izin verilebilir. (Ek cümle:31/1/2007-5578/3 md.) Bakanlık buyetkisini valiliklere devredebilir.

   Mutlak tarım arazileri, özelürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalantarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valiliklertarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.

   Tarımsal amaçlı yapılar için,projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve özelliktekitarım arazisi valilik izni ile kullanılır.

   Birinci fıkranın (c) ve (ç)bentleri kapsamında izin alan işletmeciler, faaliyetlerini çevre ve tarımarazilerine zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilenyerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler.

   Bu madde kapsamında valiliklerceverilen kararlara yapılan itirazlar, Bakanlık tarafından değerlendirilerekkarara bağlanır.

   Tarım arazilerinin korunması veamaç dışı kullanımına dair uygulamaların usûl ve esasları yönetmelikledüzenlenir.(1)

   Tarımsal potansiyeli yüksekbüyük ovaların belirlenmesi ve korunması

   Madde 14 - Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veyayanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarınınhızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, Bakanlığınteklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir.

  

––––––––––––––

(1)  30/4/2014tarihli ve 6537 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “tüzükle” ibaresi “yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.


9522

 

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsalaltyapı projeleri ve arazi kullanım plânları, kurul veya kurulların görüşleridikkate alınarak, Bakanlık ve valilikler tarafından öncelikle hazırlanır veyahazırlattırılır.

   Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbirsurette amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan bulunmaması, kurulveya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla;

   a) Tarımsal amaçlı yapılar,

   b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğuBakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler,

   İçin tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izinverilebilir.

   Büyük ova koruma alanlarının belirlenmesi vekorunmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.(1)

   Erozyonaduyarlı alanların belirlenmesi ve korunması

   Madde 15 - Doğal ve yapay olaylar sonucu toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulmuş veya bozulma ihtimali olan arazilerile millenmeden önemli derecede etkilenen baraj, gölet ve benzeri rezervuarhavzalarında toprak kayıplarını ve millenmeyi önlemek, koruma, geliştirme vekullanmayı esas alan teknikleri yerleştirmek amacıyla, kurulların görüşüalınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile erozyona duyarlıalanlar belirlenir.

   Erozyona duyarlı arazilerin belirlenmesi vekorunması amacıyla bu arazilerin kullanım plânları ve altyapı projeleri;kurulların  görüşleri dikkate alınarak, ilgili kamu kurum vekuruluşlarının hizmet alanları ile sınırlı olmak kaydıyla, kamu kuruluşlarınınbirbirlerine bağlı hizmetlerini aksatmayacak şekilde bir uyum ve zamanplânlaması içerisinde, havza bazında ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılırveya yaptırılır. Bu amaçla yapılan veya yaptırılan rüzgar perdeleri, sekiler,sel oyuntusu önleme yapıları gibi fizikî yapıların korunması, arazi sahiplerineaittir.

   Bakanlık; kurak, yarı kurak ve az yağışlıyerlerde iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere,çeşitli nedenlerle toprak bozulması görülen çölleşmeye maruz alanlarda ilgilikamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak gerekliönlemleri alır veya aldırır.

   Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi vekorunmasına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanacakyönetmelikle belirlenir.

Toprak kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesi

   Madde 16 - Valilikler, tarımsal veya tarım dışı faaliyetlerdenkaynaklanan toprağı kirletici ve bozucu olumsuzlukların izlenmesi vegiderilmesi için gerekli önlemleri alır ve aldırır.

   Toprağı kirletenlere 9.8.1983 tarihli ve 2872sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.  

 

––––––––––––––

(1)  30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanunun 6 ncımaddesiyle bu fıkrada yer alan “tüzükle” ibaresi“yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.


9522-1

 

   Arazitoplulaştırması ve dağıtımı

   Madde 17 - Arazinin rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla parselbüyüklüklerinin optimum ölçülerde oluşması için, arazinin yarısından çoğunamalik bulunan ve sayıca maliklerin yarısından fazlasını oluşturanlarınmuvafakati üzerine isteğe bağlı, Bakanlığın veya kurulların talebi üzerine kamuyararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın, Bakanlar Kurulu kararı ile arazitoplulaştırma proje sahası belirlenir ve uygulanır.

   Bakanlar Kurulunun bu kararı toplulaştırma vediğer işlemler yönünden kamu yararı kararı sayılır. Bu karar sonucu isteğebağlı olarak veya maliklerin muvafakati aranmaksızın proje bazında arazitoplulaştırması, köy gelişim ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile kırsal alandüzenlemesi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Uygulamada isteğebağlı toplulaştırmalara öncelik tanınır.

   (Eküçüncü fıkra: 31/1/2007-5578/4 md.) Köy tüzel kişiliği, belediyeler,kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının, hizmetkonuları ile ilgili özel arazi toplulaştırması ve/veya tarla içi geliştirmehizmeti yapmak istemeleri durumunda, Bakanlığa gerekçeleri ile başvuraraktoplulaştırma isteklerini bildirirler. Gerekçelerin yeterli görülmesi durumundaBakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra başvuran tüzelkişilik veya kuruluş bu Kanuna göre toplulaştırma projesini hazırlar ve onayiçin Bakanlığa iletir. Özel arazi toplulaştırması yapmak isteyen kuruluş,gerekli teknik personeli bünyesinde bulundurmak veya proje süresince tâbioldukları mevzuat hükümlerine uygun olarak sözleşmeli personel çalıştırmakzorundadır. Özel arazi toplulaştırması yapan kurum veya kuruluşlar kamuyatırımları için ihtiyaç duyulan arazi miktarını toplulaştırma yoluylakarşılayabilir. Özel arazi toplulaştırması yapacak idarelerce ihtiyaç duyulacakyatırımlar için ortak kullanım alanı kesinti payı ile karşılanamayan araziler,varsa hazine arazilerinden, hazine arazilerinin yeterli olmadığı veyabulunmadığı yerlerde ise ilgili idarelerce belirlenecek usûl ve esaslardahilinde fizikî tesislerin yapılacağı alana bağlı kalınmaksızın gerçek vetüzel kişilerinden anlaşma yoluyla karşılanabilir. Bu araziler, fizikîtesislerin yapılacağı yere kaydırılır. Aynı alanda birden fazla kurum veyakuruluş tarafından toplulaştırma ve/veya tarla içi geliştirme hizmeti yapmaktalebinde bulunulması halinde toplulaştırmayı ve/veya tarla içi geliştirmehizmetini yapacak kuruluşu Bakanlık belirlemeye yetkilidir.

   Toplulaştırma sahası olarak tespit edilenyerlerde bulunan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufualtında bulunan ve toplulaştırma amaçlarına uygun olarak değerlendirilmesimümkün olan tarım arazileri, Bakanlığın talebine istinaden vasfına ve mevcutkullanım şekline bakılmaksızın Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsis edilir.

   Ekonomik ölçekte, yaşayabilir ve gelişebilirtarım işletmeleri oluşturmak için tarım arazisi bulunmayan veya yetersiz olançiftçilere, tarımsal işletme kurabilmeleri veya mevcut olanı geliştirmeleriamacıyla, toplulaştırma kapsamında tahsis edilen yerler Bakanlıkça bedelimukabilinde dağıtılabilir.

               


9522-2

 

(Değişik: 30/4/2014-6537/7 md.) Bakanlık, gerekli hâllerde asgari tarımsal arazibüyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu Kanunkapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Toplulaştırmauygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındakiaraziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal arazileroluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle toplulaştırma veyakamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde,yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöreçiftçilerine rayiç bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine MaliyeBakanlığınca ilgili mevzuatına göre doğrudan satılır. Bu amaçla yapılankamulaştırma ve satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgiliolarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

   Toplulaştırma sonucu oluşturulan parsellerinalanı ve arazi özellikleri birlikte değerlendirilir ve gerçek kişilere, kamu veözel hukuk tüzel kişilere ait toplulaştırmaya konu arazilerden yol, kanal, tahliyekanalı gibi kamunun ortak kullanacağı yerler için en fazla yüzde onu kadarortak tesislere katılım payı düşülür. Katılım payı için bedel ödenmez. Katılımpayı dışında kesilen arazi öncelikle varsa eş değer tahsisli arazilerdenkarşılanır, yoksa kamulaştırılır. (Ekiki cümle: 28/11/2017-7061/84 md.) Ortak kullanım alanları olarak planlananalanlarda toplulaştırma çalışmaları süresince tarımsal faaliyette bulunmak özelarazi toplulaştırmasını yapan ilgili kuruluşun iznine tabidir. Arazitoplulaştırması yapılan veya yaptırılan sahalardaki kanal, yol ve benzerikamunun ortak kullanacağı alanlar olarak planlanan yerlerdeki taşınmazlarınmütemmim cüzlerinin karşılığı ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslimedilene kadar doğabilecek gelir kayıpları uygulayıcı kuruluş tarafındankarşılanır.

   Toplulaştırma sahası ilân edilen yerlerleilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonratoplulaştırma işlemleri  sonuçlanıncayakadar bu  alanlarda  toplulaştırmaya konu arazilerin mülkiyet ve zilyetliğinindevir, temlik, ipotek ve satış vaadi işlemleri projeyi  uygulayan birimin iznine bağlıdır. 

   (Ekfıkra: 28/11/2017-7061/84 md.) Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanmasıesnasında, elbirliği mülkiyet olarak tescilli parsellerin, paylı mülkiyetedönüştürülmesi işlemleri uygulayıcı kuruluş tarafından resen gerçekleştirilir.Kesinleşen listelerin tapu müdürlüğü tarafından doğrudan paylı mülkiyet olaraktescili sağlanır.  Bu yetki kapsamındaki işlemler her türlü gider, vergi,resim ve harçtan muaftır.

   (Ekfıkra: 28/11/2017-7061/84 md.) Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanmasıesnasında, tapuya kayıtlı olup tescile esas belgesine aykırılığı tespit edilenhisse hataları, uygulayıcı kuruluş tarafından resen düzeltilir. Kesinleşenlistelerin tapu müdürlüğü tarafından doğrudan paylı mülkiyet olarak tescilisağlanır.  Bu yetki kapsamındaki işlemler her türlü gider, vergi, resim veharçtan muaftır. Bu madde kapsamında getirilen muafiyetler mükelleflerinveraset ve intikal vergisine ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

   (Değişik:30/4/2014-6537/7 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarBakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


9523

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özendirme, Denetim,Yaptırımlar, Gelir ve Giderler

   Özendirme

   Madde 18 - Toprağın korunması, üretim gücünün geliştirilerek sürdürülmesi,arazinin iyileştirilmesine yönelik toprak ıslahı ve tarla içi geliştirmeetkinlikleri, yeteneğe uygun arazi kullanımı konularında projeye dayalı yatırımyapan, toprak işleme, sulama ve yetiştirme tekniklerini uygulayan üreticilere,tarımsal desteklemelerde öncelik verilir, yatırımları Bakanlık imkânlarıyladesteklenir.

   Denetim

   Madde 19 - Bu Kanunun uygulamasında denetim görevini Bakanlık, valilikler veyakurullar yapar ya da yaptırır. Bu Kanunda yer alan projelerle ilgili denetimörnekleme yöntemiyle yapılır ve sonucundan Bakanlık ve kurullara bilgi verilir.Uygulamada etüt, sınıflama, analiz gibi toprak ve arazi ile ilgili teknikkonularda denetim görevini Bakanlık yapar veya yaptırır. Kurul üyesi kurum veyakuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tespit ettikleri arazi bozulmaları vetoprak kayıpları ile ilgili faaliyetler hakkında valiliklere ihbardabulunabilir. Valilikler konuyu inceleyerek, sonucu en geç üç ay içerisinde,ihbarı yapana bildirmek zorundadır.

   Tarım arazilerinin yanlışkullanımlarında uygulanacak cezalar

   Madde 20 - Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanımplân ve projelerine uyulması zorunludur.

   Bu plân veya projelere aykırıhareket edilerek arazi tahrip edilmiş veya diğer koruma ve üretim yapılarınazarar verilmiş ise valilikçe tespit yaptırılarak sorumlular bir kez uyarılır veprojeye uygunluk sağlanması için azami üç ay süre verilir. Bu sürenin sonundaaykırı kullanımların devam etmesi durumunda faaliyet durdurulur. Valilikçearazinin eski haline dönüştürülmesi için yapılan tüm masraflar sorumlulardantahsil edilir. Ayrıca, araziye zarar verenlere, tahrip edilen mutlak tarımarazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazilerinin her metre karesiiçin bir Yeni Türk Lirası, marjinal tarım arazilerinin her metre karesi içinelli Yeni Kuruş idarî para cezası verilir.

   Valiliğin yaptıracağıtespitlerle plân veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğubelirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar.

   Tarım dışı amaçlı arazikullanımlarına ilişkin cezalar ve yükümlülükler

   Madde 21 - Tarım dışı arazi kullanımlarında toprak koruma projelerine uyulmasızorunludur.

   Tarım dışı arazi kullanımınaizinsiz başlanılması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmamasıhalinde, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır:

   a) Arazi kullanımı için izinsizişe başlanılmış ve çalışmalar devam ediyorsa; valilik işi tamamen durdurur,yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez. Kullanılan arazi tarımdışı amaçlı kullanıma uygun yerlerden ise kullanılan alanın her metre karesiiçin bir Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu Kanunda öngörülentedbirlerle birlikte gerekli izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasınaveya iş bitmiş ise kullanımına izin verilir.


9524

 

   Arazi kullanım plânlarında,tarımsal amaçlı kullanım için ayrılmış arazilerde, izinsiz yapılan bütünyapılar yıkılır ve temizlenir. Arazinin yeniden eski haline gelmesi içinyapılan masraflar sorumlulardan tahsil edilir. Ayrıca, zarar verilen tarımarazilerinin, her metre karesi için iki Yeni Türk Lirası idarî para cezasıverilir.

   b) Toprak koruma projelerineaykırı hareket ederek arazinin tahribine ve/veya diğer koruma ve üretim yapılarınazarar verilirse valilik tarafından sorumlular bir kez uyarılır ve projeyeuygunluk sağlanması için azami üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırıkullanımların devam etmesi durumunda yapılan işler valilikçe tamamendurdurulur, verilen kullanım izni iptal edilir ve zarar verilen mutlak tarımarazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazilerinin her metre karesiiçin iki Yeni Türk Lirası, marjinal tarım arazilerinin her metre karesi içinbir Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. Arazinin temizlenmesi ve eskihaline dönüştürülmesi için yapılacak masraflar ve verilen bu cezalarsorumlulardan tahsil edilir.

   Toprak koruma projelerininbulunmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmamasısonucu arazi tahribi veya toprak kayıpları söz konusu olursa meydana gelecekzararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, projehazırlanmış ise projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumludur. Sorumlular,kusurlu bulunan fiillerinin niteliğine göre 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılıTürk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarıncacezalandırılırlar.

   İdarî cezalara itiraz ve paracezalarının tahsili

   Madde 22 - (Değişik: 23/1/2008 – 5728/577 md.)

   BuKanunda yazılı olan idarî cezalar mahallî mülkî amir tarafından verilir.

   Gelir ve giderler

   Madde 23 - Bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilen her türlü gelir ve cezalar,genel bütçeye gelir kaydedilir. Kanunun uygulanmasına ilişkin gerekli ödenekBakanlık bütçesinde öngörülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tüzük ve Yönetmelikler,Değiştirilen,

Geçici ve Son Hükümler

   Tüzük ve yönetmelikler 

   Madde 24 - Bu Kanunun uygulanmasına dair tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından,yönetmelikler ise ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıktarafından; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisindeyürürlüğe konulur.

   Madde 25 - (3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgiliolup yerine işlenmiştir.)

Madde 26 - (21.6.1987 tarihlive 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile ilgiliolup yerine işlenmiştir.)

Madde 27 - (25.2.1998 tarihlive 4342 sayılı Mera Kanunu ile ilgili olup yerineişlenmiştir.)


9525

 

                   Ek Madde 1 - (Ek:31/1/2007-5578/5 md.)

   Bakanlık, bu Kanunun uygulamasında ihtiyaç duyulacakher türlü eğitim faaliyetini düzenleyebilir ve eğitim sonrası sertifikaverebilir.

   Geçici Madde 1 - 11.10.2004 tarihinden önce tarım arazileri;gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış ve tarımsalbütünlüğü bozmuyor ise söz konusu arazinin istenilen amaçla kullanımı için,altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi, hazırlanacak toprak korumaprojesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesiiçin beş Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir.

   Geçici Madde 2 - Çiftçi kayıt sistemi oluşturulması amacıyla, ilgililerinisteği üzerine tarım arazilerinin veraset intikal ve cins tashihi işlemleriiçin; Veraset İntikal Vergisi, tapu harcı, döner sermaye ücreti ve her türlüvergi ve kesintiler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıllık süreiçinde alınmaz.

   Geçici Madde 3 - (Ek: 31/1/2007-5578/6 md.; Mülga: 26/3/2008-5751/2 md.)

   Geçici Madde 4 - (Ek:26/3/2008-5751/2 md.)

11/10/2004tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmışbulunan arazilerin tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise istenilen amaçla kullanımıiçin, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığabaşvurulması, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışıkullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için beş Yeni Türk Lirası ödenmesişartıyla izin verilir.

   Söz konusu arazi ve tesislerin istenilenamaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibiişlemler, Bakanlığa başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanıncayakadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam ederler. Bu süreler içerisindegerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri ilgili idarelercedurdurulur.

   Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler,ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda vasfını değiştirir.

Geçici Madde 5 - (Ek:30/4/2014-6537/8 md.)

Bu maddeninyayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsalarazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanunhükümlerine göre tamamlanır.

Bu maddeninyayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açılmışve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanundan öncekikanun hükümleri uygulanır.

Bu maddeninyayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak devirişlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıluzatılabilir.

   Yürürlük

   Madde 28 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 29 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


9526

 

(Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

(1) SAYILI LİSTE

TÜRKİYE İL/İLÇE BAZINDA
YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ

İl/İlçe

Sulu Arazi
(Da)

Kuru Arazi
(Da)

Dikili Arazi
(Da)

Örtüaltı Arazi
(Da)

Adana

Aladağ

70

150

10

3

Ceyhan

50

160

10

3

Çukurova

65

150

10

3

Feke

80

175

10

3

İmamoğlu

55

120

10

3

Karaisalı

70

160

10

3

Karataş

65

175

10

3

Kozan

50

125

10

3

Pozantı

90

160

10

3

Saimbeyli

90

120

10

3

Sarıçam

70

120

10

3

Seyhan

50

120

10

3

Tufanbeyli

95

175

10

3

Yumurtalık

50

135

10

3

Yüreğir

50

160

10

3

Adıyaman

Besni

65

160

10

3

Çelikhan

55

140

10

3

Gerger

70

170

10

3

Gölbaşı

65

165

10

3

Kahta

70

160

10

3

Merkez

65

160

10

3

Samsat

70

160

10

3

Sincik

55

140

10

3

Tut

65

150

10

3

Afyonkarahisar

Başmakçı

70

200

10

3

Bayat

75

175

10

3

Bolvadin

65

200

10

3

Çay

80

180

10

3

Çobanlar

85

200

10

3

Dazkırı

75

200

10

3

Dinar

60

200

10

3

Emirdağ

65

190

10

3

Evciler

65

180

10

3

Hocalar

65

190

10

3

İhsaniye

65

160

10

3

İscehisar

100

180

10

3

Kızılören

60

200

10

3

Merkez

75

190

10

3

Sandıklı

70

200

10

3

Sinanpaşa

65

155

10

3

Sultandağı

60

150

10

3

Şuhut

65

190

10

3


9526-1

 

Ağrı

Diyadin

100

200

10

3

Doğubeyazıt

100

200

10

3

Eleşkirt

80

150

10

3

Hamur

100

200

10

3

Merkez

80

180

10

3

Patnos

100

200

10

3

Taşlıçay

100

200

10

3

Tutak

100

200

10

3

Aksaray

Ağaçören

70

190

10

3

Eskil

70

185

10

3

Gülağaç

70

195

10

3

Güzelyurt

70

195

10

3

Merkez

75

185

10

3

Ortaköy

70

175

10

3

Sarıyahşi

80

160

10

3

Amasya

Göynücek

75

175

10

3

Gümüşhacıköy

70

160

10

3

Hamamözü

85

190

10

3

Merkez

75

170

10

3

Merzifon

75

160

10

3

Suluova

75

160

10

3

Taşova

75

200

10

3

Ankara

Akyurt

65

170

10

3

Altındağ

80

200

10

3

Ayaş

65

200

10

3

Bala

70

165

10

3

Beypazarı

60

150

10

3

Çamlıdere

90

200

10

3

Çankaya

90

200

10

3

Çubuk

100

200

10

3

Elmadağ

100

200

10

3

Etimesgut

90

200

10

3

Evren

75

165

10

3

Gölbaşı

100

200

10

3

Güdül

70

200

10

3

Haymana

70

200

10

3

Kalecik

70

200

10

3

Kazan

100

175

10

3

Keçiören

90

200

10

3

Kızılcahamam

90

180

10

3

Mamak

70

200

10

3

Nallıhan

70

200

10

3

Polatlı

70

160

10

3

Pursaklar

80

170

10

3

Sincan

70

165

10

3

Ş.Koçhisar

75

200

10

3

Yenimahalle

80

200

10

3


9526-2

 

Antalya

Akseki

70

160

10

3

Aksu

60

130

10

3

Alanya

100

190

10

3

Demre

70

200

10

3

Döşemealtı

65

120

10

3

Elmalı

75

145

10

3

Finike

70

165

10

3

Gazipaşa

70

145

10

3

Gündoğmuş

80

165

10

3

İbradı

90

155

10

3

Kaş

70

165

10

3

Kemer

70

130

10

3

Kepez

65

140

10

3

Konyaaltı

70

165

10

3

Korkuteli

75

190

10

3

Kumluca

70

145

10

3

Manavgat

65

140

10

3

Muratpaşa

70

165

10

3

Serik

60

130

10

3

Ardahan

Çıldır

85

175

10

3

Damal

100

200

10

3

Göle

100

200

10

3

Hanak

100

200

10

3

Merkez

100

200

10

3

Posof

70

160

10

3

Artvin

Ardanuç

75

200

10

3

Arhavi

75

200

10

3

Borçka

80

200

10

3

Hopa

75

200

10

3

Merkez

70

180

10

3

Murgul

80

200

10

3

Şavşat

75

200

10

3

Yusufeli

80

200

10

3

Aydın

Bozdoğan

65

165

10

3

Buharkent

60

125

10

3

Çine

65

135

10

3

Didim

60

140

10

3

Germencik

50

125

10

3

İncirliova

60

135

10

3

Karacasu

70

190

10

3

Karpuzlu

65

165

10

3

Koçarlı

50

130

10

3

Köşk

60

140

10

3

Kuşadası

50

140

10

3

Kuyucak

50

120

10

3

Merkez

50

125

10

3

Nazilli

50

130

10

3


9526-3

 

Söke

50

125

10

3

Sultanhisar

55

130

10

3

Yenipazar

60

165

10

3

Balıkesir

Ayvalık

60

140

10

3

Balya

100

200

10

3

Bandırma

60

140

10

3

Bigadiç

70

160

10

3

Burhaniye

70

170

10

3

Dursunbey

100

200

10

3

Edremit

60

120

10

3

Erdek

60

180

10

3

Gömeç

60

170

10

3

Gönen

80

170

10

3

Havran

80

180

10

3

İvrindi

90

200

10

3

Kepsut

80

170

10

3

Manyas

80

170

10

3

Marmara

80

170

10

3

Merkez

80

170

10

3

Savaştepe

80

170

10

3

Sındırgı

80

200

10

3

Susurluk

80

170

10

3

Bartın

Amasra

80

135

10

3

Kurucaşile

60

130

10

3

Merkez

95

135

10

3

Ulus

85

135

10

3

Batman

Beşiri

60

155

10

3

Gercüş

65

150

10

3

Hasankeyf

65

150

10

3

Kozluk

60

160

10

3

Merkez

60

155

10

3

Sason

65

170

10

3

Bayburt

Aydıntepe

70

180

10

3

Demirözü

70

180

10

3

Merkez

70

180

10

3

Bilecik

Bozüyük

70

170

10

3

Gölpazarı

70

170

10

3

İnhisar

80

170

10

3

Merkez

80

170

10

3

Osmaneli

75

140

10

3

Pazaryeri

70

145

10

3

Söğüt

70

145

10

3

Yenipazar

70

145

10

3

Bingöl

Adaklı

100

200

10

3


9526-4

 

Genç

100

200

10

3

Karlıova

80

170

10

3

Kiğı

100

200

10

3

Merkez

100

200

10

3

Solhan

100

200

10

3

Yayladere

100

200

10

3

Yedisu

100

200

10

3

Bitlis

Adilcevaz

100

185

10

3

Ahlat

80

170

10

3

Güroymak

100

200

10

3

Hizan

100

200

10

3

Merkez

90

200

10

3

Mutki

90

185

10

3

Tatvan

90

170

10

3

Bolu

Dörtdivan

95

150

10

3

Gerede

95

195

10

3

Göynük

95

150

10

3

Kıbrıscık

95

190

10

3

Mengen

95

200

10

3

Merkez

65

140

10

3

Mudurnu

90

140

10

3

Seben

95

160

10

3

Yeniçağa

95

160

10

3

Burdur

Ağlasun

80

200

10

3

Altınyayla

85

190

10

3

Bucak

70

120

10

3

Çavdır

90

200

10

3

Çeltikçi

100

185

10

3

Gölhisar

85

185

10

3

Karamanlı

80

200

10

3

Kemer

90

180

10

3

Merkez

85

170

10

3

Tefenni

85

175

10

3

Yeşilova

90

180

10

3

Bursa

Büyükorhan

85

165

10

3

Gemlik

70

135

10

3

Gürsu

75

160

10

3

Harmancık

100

200

10

3

İnegöl

55

120

10

3

İznik

75

145

10

3

Karacabey

65

140

10

3

Keles

75

175

10

3

Kestel

60

150

10

3

M.Kemalpaşa

80

160

10

3

Mudanya

60

180

10

3

Nilüfer

60

135

10

3

Orhaneli

70

135

10

3


9526-5

 

Orhangazi

70

135

10

3

Osmangazi

75

135

10

3

Yenişehir

60

130

10

3

Yıldırım

70

150

10

3

Çanakkale

Ayvacık

55

120

10

3

Bayramiç

60

120

10

3

Biga

55

120

10

3

Bozcaada

55

130

10

3

Çan

55

120

10

3

Eceabat

50

120

10

3

Ezine

55

125

10

3

Gelibolu

50

120

10

3

Gökçeada

60

125

10

3

Lapseki

55

120

10

3

Merkez

55

120

10

3

Yenice

60

120

10

3

Çankırı

Atkaracalar

60

140

10

3

Bayramören

80

180

10

3

Çerkeş

80

155

10

3

Eldivan

80

190

10

3

Ilgaz

80

190

10

3

Kızılırmak

80

190

10

3

Korgun

80

185

10

3

Kurşunlu

80

170

10

3

Merkez

80

195

10

3

Orta

80

160

10

3

Şabanözü

80

155

10

3

Yapraklı

70

150

10

3

Çorum

Alaca

80

150

10

3

Bayat

75

155

10

3

Boğazkale

90

145

10

3

Dodurga

80

150

10

3

İskilip

100

170

10

3

Kargı

70

160

10

3

Laçin

100

150

10

3

Mecitözü

85

150

10

3

Merkez

85

145

10

3

Oğuzlar

95

140

10

3

Ortaköy

100

200

10

3

Osmancık

75

155

10

3

Sungurlu

70

155

10

3

Uğurludağ

100

165

10

3

Denizli

Acıpayam

60

200

10

3

Akköy

55

145

10

3

Babadağ

75

165

10

3

Baklan

60

190

10

3

Bekilli

85

165

10

3


9526-6

 

Beyağaç

100

200

10

3

Bozkurt

55

140

10

3

Buldan

50

170

10

3

Çal

60

170

10

3

Çameli

65

200

10

3

Çardak

65

180

10

3

Çivril

70

200

10

3

Güney

85

180

10

3

Honaz

60

170

10

3

Kale

60

135

10

3

Merkez

55

135

10

3

Sarayköy

50

135

10

3

Serinhisar

65

190

10

3

Tavas

60

160

10

3

Diyarbakır

Bağlar

65

160

10

3

Bismil

60

160

10

3

Çermik

70

175

10

3

Çınar

60

145

10

3

Çüngüş

90

175

10

3

Dicle

60

155

10

3

Eğil

65

140

10

3

Ergani

60

135

10

3

Hani

65

140

10

3

Hazro

60

150

10

3

Kayapınar

60

150

10

3

Kocaköy

60

150

10

3

Kulp

60

170

10

3

Lice

60

150

10

3

Silvan

65

150

10

3

Sur

60

130

10

3

Yenişehir

55

130

10

3

Düzce

Akçakoca

75

140

10

3

Cumayeri

75

130

10

3

Çilimli

70

120

10

3

Gölyaka

85

170

10

3

Gümüşova

85

155

10

3

Kaynaşlı

70

130

10

3

Merkez

55

200

10

3

Yığılca

65

180

10

3

Edirne

Enez

55

130

10

3

Havsa

50

130

10

3

İpsala

50

125

10

3

Keşan

50

120

10

3

Lalapaşa

55

135

10

3

Meriç

55

140

10

3

Merkez

50

120

10

3

Süleoğlu

55

140

10

3

Uzunköprü

50

125

10

3


9526-7

 

Elazığ

Ağın

75

175

10

3

Alacakaya

100

195

10

3

Arıcak

90

175

10

3

Baskil

75

160

10

3

Karakoçan

85

185

10

3

Keban

90

200

10

3

Kovancılar

75

130

10

3

Maden

85

175

10

3

Merkez

70

145

10

3

Palu

75

150

10

3

Sivrice

95

185

10

3

Erzincan

Çayırlı

90

200

10

3

İliç

90

200

10

3

Kemah

100

200

10

3

Kemaliye

100

195

10

3

Merkez

85

165

10

3

Otlukbeli

80

150

10

3

Refahiye

85

165

10

3

Tercan

85

165

10

3

Üzümlü

80

150

10

3

Erzurum

Aşkale

100

200

10

3

Aziziye(Ilıca)

100

190

10

3

Çat

100

200

10

3

Hınıs

100

200

10

3

Horasan

100

200

10

3

İspir

100

200

10

3

Karaçoban

100

200

10

3

Karayazı

100

200

10

3

Köprüköy

80

200

10

3

Narman

100

200

10

3

Oltu

100

200

10

3

Olur

100

190

10

3

Palandöken

100

200

10

3

Pasinler

90

200

10

3

Pazaryolu

100

180

10

3

Şenkaya

95

200

10

3

Tekman

100

200

10

3

Tortum

90

150

10

3

Uzundere

80

160

10

3

Yakutiye

90

190

10

3

Eskişehir

Alpu

60

160

10

3

Beylikova

60

140

10

3

Çifteler

60

160

10

3

Günyüzü

60

140

10

3

Han

75

140

10

3

İnönü

80

140

10

3

Mahmudiye

70

145

10

3


9526-8

 

Mihalgazi

70

145

10

3

Mihalıçcık

65

145

10

3

Odunpazarı

60

130

10

3

Sarıcakaya

80

145

10

3

Seyitgazi

75

150

10

3

Sivrihisar

75

150

10

3

Tepebaşı

60

130

10

3

Gaziantep

Araban

70

150

10

3

İslahiye

65

135

10

3

Kargamış

80

190

10

3

Nizip

65

175

10

3

Nurdağı

60

140

10

3

Oğuzeli

60

140

10

3

Şahinbey

70

190

10

3

Şehitkamil

65

175

10

3

Yavuzeli

70

135

10

3

Giresun

Alucra

50

120

10

3

Bulancak

50

120

10

3

Çamoluk

50

120

10

3

Çanakçı

50

120

10

3

Dereli

50

120

10

3

Doğankent

50

120

10

3

Espiye

50

120

10

3

Eynesil

50

120

10

3

Görele

50

120

10

3

Güce

50

120

10

3

Keşap

50

120

10

3

Merkez

50

120

10

3

Piraziz

50

120

10

3

Ş.Karahisar

50

120

10

3

Tirebolu

50

120

10

3

Yağlıdere

50

120

10

3

Gümüşhane

Kelkit

70

150

10

3

Köse

100

200

10

3

Kürtün

90

190

10

3

Merkez

65

150

10

3

Şiran

90

200

10

3

Torul

80

160

10

3

Hakkari

Çukurca

90

180

10

3

Merkez

90

180

10

3

Şemdinli

90

180

10

3

Yüksekova

90

180

10

3

Hatay

Altınözü

60

175

10

3

Belen

60

165

10

3

Dörtyol

60

140

10

3


9526-9

 

Erzin

60

140

10

3

Hassa

60

130

10

3

İskenderun

55

145

10

3

Kırıkhan

55

140

10

3

Kumlu

55

145

10

3

Merkez

65

140

10

3

Reyhanlı

60

140

10

3

Samandağ

75

140

10

3

Yayladağı

70

150

10

3

Iğdır

Aralık

50

150

10

3

Karakoyunlu

50

150

10

3

Merkez

50

150

10

3

Tuzluca

50

150

10

3

Isparta

Aksu

100

155

10

3

Atabey

100

185

10

3

Eğirdir

90

200

10

3

Gelendost

85

170

10

3

Gönen

85

165

10

3

Keçiborlu

90

155

10

3

Merkez

90

155

10

3

Senirkent

85

150

10

3

Sütçüler

90

150

10

3

Şarkikaraağaç

95

140

10

3

Uluborlu

90

150

10

3

Yalvaç

70

150

10

3

Yenişarbademli

90

150

10

3

İstanbul

Arnavutköy

55

120

10

3

Avcılar

55

140

10

3

Başakşehir

60

140

10

3

Beykoz

65

145

10

3

Beylikdüzü

60

130

10

3

Büyükçekmece

55

120

10

3

Çatalca

60

130

10

3

Çekmeköy

60

140

10

3

Esenyurt

80

200

10

3

Kartal

55

120

10

3

Pendik

60

145

10

3

Sancaktepe

55

120

10

3

Silivri

60

200

10

3

Şile

80

170

10

3

Şişli

60

170

10

3

Tuzla

80

170

10

3

İzmir

Aliağa

55

140

10

3

Balçova

55

120

10

3

Bayındır

50

135

10

3

Bergama

60

145

10

3

Beydağ

65

140

10

3


9526-10

 

Bornova

60

140

10

3

Buca

55

140

10

3

Çeşme

85

170

10

3

Çiğli

55

135

10

3

Dikili

55

135

10

3

Foça

55

135

10

3

Gaziemir

65

135

10

3

Güzelbahçe

55

135

10

3

Karabağlar

60

185

10

3

Karaburun

60

185

10

3

Karşıyaka

65

135

10

3

Kemalpaşa

65

135

10

3

Kınık

55

140

10

3

Kiraz

55

140

10

3

Konak

75

200

10

3

Menderes

55

135

10

3

Menemen

55

135

10

3

Narlıdere

55

135

10

3

Ödemiş

55

120

10

3

Seferihisar

55

140

10

3

Selçuk

65

140

10

3

Tire

55

135

10

3

Torbalı

55

135

10

3

Urla

55

135

10

3

Kahramanmaraş

Afşin

60

140

10

3

Andırın

80

170

10

3

Çağlayancerit

70

155

10

3

Ekinözü

70

185

10

3

Elbistan

60

140

10

3

Göksun

75

175

10

3

Merkez

60

150

10

3

Nurhak

65

150

10

3

Pazarcık

60

185

10

3<