VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 469

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 EK

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN

VE 1/1/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

 

MADDE NO-KONUSU

2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli ...........................................

 

 

1 - İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

 

3- İlanın;

* Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bîr veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

2.000-200.000 200.000 ve Özeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

24

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

88.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

168.000

230.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar

900

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

11

21

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

/ inci derece usulsüzlükler

1 - Sermaye şirketleri

126

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

40

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

 

11 nci derece usulsüzlükler

69

1- Sermaye şirketleri

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi otolar

11

 


 

 

 

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70

MADDE NO-KONUSU

2016 Yılında

 

Uygulanacak Tutar tTL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer «ekil ve usul bükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

210

110.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

-  Her bir belge nev`ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

-  Her bir belge nev`ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

210

11.000

110.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

800

158.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurutuşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

 

10-127 nei maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

MADDE 355-

c) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256,257 ve mükerrer 257 aci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1370

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

690

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fînans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

       

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.