TAKBİS Hakkında Genelge

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 71188846-010.99-10109                                                                      03/05/2016

Konu : TAKBİS Hk.

 

İlgi : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 06.04.2016 tarihli ve 25223279-700/1499 sayılı yazısı.

İlgi yazıyla, Bakanlığımızın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzaladığı TAKBİS protokolü ile TAKBİS sisteminde mevcut olan tapu kaydı ve kadastral bilgilerinin Bakanlığımızca sağlandığı, bu bilgilerin Belediye Başkanlıklarının da hizmete açılmasının planlandığı, bu kapsamda;

1-TAKBİS sistemi belediyelerce kullanılabileceği,

2-Bu uygulamayı talep eden Belediye Başkanlıklarının, başvuruda bulunmaları gerektiği, EK-1 (Protokol), EK- 2 (Kullanıcı Bilgileri Formu) ve EK-2 ye bağlı olarak hazırlanan EK-3 (Güvenlik Taahhüttü) belgelerinin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği,

            Buna bağlı olarak, Belediye Başkanlıklarınca doldurulmuş olan "Kullanıcı Bilgileri Formu"nda belirtilen idari kullanıcıların e-posta adreslerine, gerekli teknik dokümantasyon ve kullanıcı bilgilerinin gönderileceği,

Böylelikle, Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Tapu Kaydı ve Kadastral Bilgileri "web servis" aracılığı ile Belediye Başkanlıklarına sunulmuş olacağı belirtilmektedir.

            İlgi yazı ekinde yer alan EK-1 (Protokol), EK- 2 (Kullanıcı Bilgileri Formu) ve EK-2 ye bağlı olarak hazırlanan EK-3 (Güvenlik Taahhüttü) belgeleri ilişikte gönderilmiş olup, konunun iliniz dâhilindeki Belediyelere duyurulması hususunda;

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                             Ömer DOĞANAY

                                                                                                                    Bakan a.

                                                                                                                 Genel Müdür

 

 

EK:

1- Protokol taslağı,
2- Kullanıcı Bilgileri Formu,
3- Güvenlik Taahhütü.

 


DAĞITIM :

Gereği:

Bilgi:

81 İl Valiliğine

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI(Ek konulmadı)

 

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE

………………………….BELEDİYESİ ARASINDA

TAKBİS SİSTEMİNDE MEVCUT OLAN  TAPU KAYDI  VE KADASTRAL BİLGİLERİN ONLİNE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN

PROTOKOL

Madde 1. AMAÇ

 

              Bu protokolün amacı, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerinin, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile … Belediyesi  arasında,  elektronik ortamda (web servisleriyle) on-line olarak paylaşılması suretiyle,  hizmetlerin sağlıklı, hızlı ve verimli olarak sunulmasını sağlamaktır.

Madde 2. YAPILACAK ÇALIŞMALARIN KAPSAMI

 

              İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı`nın TKGM ile yapmış olduğu 20.04.2015 tarihli protokol ile protokol tarafı Kurumların yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda ve bilgi paylaşım talebinde bulunan Kurum/Kuruluşun görevleri gereği ihtiyaç duyduğu Tapu ve Kadastro verilerinden TAKBİS sisteminde mevcut olanların,  elektronik ortamda on-line olarak paylaşılması suretiyle, Kamu hizmetlerinin daha sağlıklı, hızlı, etkin ve verimli olarak sağlanması bu protokolün kapsamını oluşturmaktadır.

 

           Protokolün tarafı olan Kurum (Belgelemek Kaydıyla) görev, yetki ve sorumluluğu kadar bilgi talep edebilir. Eriştiği bilgilerle ilgili, Kullanıcı Adı, Tarih, Metod Adı, Gönderilen Parametreler, süre, Döndürülen bilgi seti ve varsa hata mesajı bilgilerini içeren LOG kayıtlarını tutacağını kabul ve taahhüt eder. Edindiği bilgilerin güvenliğinden, 3. şahısların eline geçmesinden ve görev alanı dışında kullanılmasından doğacak her türlü zarardan hukuken sorumludur.

 

              TAKBİS Sistemine erişim aşağıda bildirilen IP adresi üzerinden olacak ve 2. sayfada doldurulan tablodaki bilgiler doğrultusunda veri paylaşımı sağlanacaktır.

 

Kurum yazılımını kendi geliştiriyorsa Web Servislerini Tüketecek Server`a ait Kurumsal Dış Statik  IP Adresi (Telekom veya Servis Sağlayıcıdan Tasdikli) :

Veya

Kurum yazılımını herhangi bir kurum veya kuruluştan alıyorsa ilgili kurum veya kuruluşun Web Servislerini Tüketecek Server`a ait Kurumsal Dış Statik  IP Adresi (Telekom veya Servis Sağlayıcıdan Tasdikli) :

             

Madde 3. TARAFLAR

 

         Bu protokol, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ..Belediyesi arasında imzalanmıştır.

 

 

 

 

 

Madde 4. PROTOKOLDEKİ KISALTMALAR VE YETKİLENDİRMELER

 

4.1. Kısaltmalar

KURUM                                       : ....Belediyesi

BİD                                                   : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

TKGM                                           : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

TKBM                                           : Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü     

TM                                                : Tapu Müdürlüğü

 

KM                                                : Kadastro Müdürlüğü

TAKBİS                                        : Tapu Kadastro Bilgi Sistemi

MEGSİS                                       : Mekansal Gayrimenkul Sistemi

BÖHBÜY                                         : Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

 

4.2. Yetkilendirmeler

(Kurumun görev ve yetkileri dahilinde bilgi paylaşımı istenen alanlar X işareti ile işaretlenecektir.)

PROTOKOL KAPSAMINDA BELİRLENEN YETKİ ALANI/ÜCRETLENDİRME

PAYLAŞILACAK VERİLER

1-    Yetki Alanı

2-    Ücretlendirme

3-    Paylaşıma Sunulacak Veriler

Tüm Türkiye

 

Ücretli

 

Tapu Verileri

X

Tüzel Kişi Yetkisi (Yalnızca Kendi Taşınmazları)

 

Ücretsiz

 

Kadastro Verileri

X

Belediye Görev Alanı

x

Muaf

X

 

 

PROTOKOL KAPSAMINDA KULLANIMA SUNULACAK BİLGİLER

PAYLAŞIM METODU

4-    Tapu Bilgileri

5-    Kadastro Bilgileri

6-    Tapu Verileri

Parseli Tanımlayıcı Bilgiler

 

Kadastro Çalışma Alanı Sınırları

 

On-line Paylaşım (web servisleri)

 

Gerçek Kişi Bilgileri

 

Ada

 

 

Tüzel Kişi Bilgileri

 

Parsel

 

7-    Kadastro Verileri

Şerh/Beyan/İrtifak Bilgileri

 

Yapı

 

WMS (Web Map Services)

 

Şerh/Beyan/İrtifak Lehdar Bilgileri

 

İrtifak

 

WFS (Web Feature Services)

 

Rehin Bilgileri

 

Muhdesat

 

Ortofoto Harita Servisleri

 

Rehin Lehdar Bilgileri

 

Eklenti

 

Off-line veri paylaşımı durdurulmuş olup; zorunlu hallerde bu tür talepler birimlerimiz aracılığı ile Genel Müdürlüğümüz Tapu veya Kadastro Dairesi Başkanlığına yapılmalıdır.

Pasif Kayıt Bilgileri (Varsa)

 

Yer Kontrol Noktaları

 

 

 

Tescil Harici Alanlar

 

 

 

8-    Protokol Yapılan Kurum İrtibat (kurumsal e-posta adresi yazılmalıdır)

9-    İçişleri BİD irtibat

1.    İrtibat Kişisi

2.    İrtibat Kişisi

İrtibat Kurulacak Birim

Adı/Soyadı  :

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Unvan          :

 

Uygulama Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Mimari Ar-Ge ve Yönetimi

e-posta         :

 

altyapikonfigurasyon@icisleri.gov.tr

Telefon No  :

 

(312) 422 4612

 

 

 

 

 

 

Madde 5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. TAKBİS erişim talebinde bulunan Kurumun Yükümlülükleri:

 

5.1.1-Bu bölümde belirtilenler ile birlikte 6.1. Veri Paylaşım İlkelerinin İhlali ve Hukuki sorumluluklarla ilgili şartların sağlanıp sağlanmadığı ve uygulamanın bu hususlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda denetim yetkisi İçişleri BİD` e aittir.

 

a)     Sorgulama sonucunda elde edeceği bilgilerin ayrı bir veri tabanı oluşturacak şekilde kendi sistemlerine kayıt edilmeyeceğini.

b)    Ağlarında bulunan bilgisayarların TAKBİS`e erişim yetkilerinin IP adresi bazında kısıtlanacağını.

      c)   Personelin görev ve yetkilerine göre TAKBİS kullanıcıları arasında farklı yetkilerin tanımlanacağını.

     d)   TAKBİS sistemine erişim yetkisi verilmiş olanlara; sistemden sadece kurumun tanımlanmış iş ve işlemleri için sorgu yapabilecekleri, başka amaçlar için kullanamayacakları, kullanmaları durumunda Türk Ceza Kanunu, Kamu görevlileri ile ilgili disiplin hükümleri ve diğer tazminat hükümlerinin söz konusu olacağı hususlarının,  Üst Amir tarafından yazılı olarak imza karşılığında tebliğ edileceğini  ve denetimler sırasında belgelendirileceğini.

     e)    TAKBİS sistemini amacı dışında kullandığı tespit edilen personelin, vakit kaybedilmeksizin en kısa zamanda yetkili makamlara ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı`na bildirileceğini.

 

5.1.2- Kurum,  temin edeceği tapu ve kadastro bilgilerini Anayasa, Türk Medeni Kanunu, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kendi faaliyet alanı ile ilgili işlemlerde kullanacak olup, amaç  dışında kullanmayacak ve  paylaşamayacaktır. Ayrıca, bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından görülmesini, çoğaltılmasını ve kullanılmasını önleyici tedbirleri almayı taahhüt eder.

 

5.1.3- Türk Medeni Kanunu 1007. maddesine göre tapu sicilinin tutulmasından doğan zarardan devlet sorumlu olduğundan, Kurum tarafından bu maddenin uygulanmasını gerektiren işleme neden olunması halinde, TKGM tarafından zararın kendilerine rücu edilmesini kabul ve taahhüt eder.

 

5.1.4- Kurum, veri paylaşımı sırasında kendi sistemlerinde log kayıtlarını detaylı olarak (yetkilendirdiği kullanıcı bilgisi, tarih, metot adı, gönderilen parametreler, web servisinin döndürdüğü bilgi seti, süre, hata var ise hata mesajı) tutacak ve istenilmesi halinde İçişleri BİD` na log kayıtlarını verecektir.

Log kayıtlarının tutulma süresi, Türk Ceza Kanununun 135 ila 139. Maddelerinde yer alan suçlar için öngörülen dava zaman aşımı süresinden az olmamak kaydı ile  en az 10  (on) yıldır.

Protokol sona ermiş olsa bile bu süre sonuna kadar log kayıtları silinmeyecektir.

 

5.1.5- Kurum,  kendisinde mevcut olan halihazır harita, imar planları, uydu fotoğrafları, ortofotolar ve harita bilgi ve belgelerinden ihtiyaç duyulanları, TKGM, TKBM, KM, TM ve İçişleri BİD`nın yararlanmasını sağlayacaktır.

 

 

 

 

5.2.  İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı`nın Yükümlülükleri:

 

5.2.1.İçişleri BİD, TKGM-TAKBİS sisteminde yer alan bilgilerden protokol kapsamında belirtilenleri web servisleri aracılığı ile on-line  olarak Kurumun sorgulamasına izin verecektir.

 

5.2.2- İçişleri BİD, verilerin on-line olarak paylaşılması için Kuruma tek bir kurumsal statik dış IP adresinden erişim sağlayacak, Kurum,  buradan kendi personeline kullanıcı yetkisi verecek ve takibini yapacaktır.

 

 5.2.3- İçişleri BİD, veri paylaşımı için sağladığı web servisleriyle ilgili kendi sisteminde log kayıtlarını tutacaktır.

 

 

Madde 6. UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

6.1.  Veri Paylaşım İlkelerinin İhlali ve Hukuki Sorumluluklar:

 

6.1.1- Taraflarca verilerin erişiminde, paylaşılmasında ve kullanılmasında Anayasa, Medeni Kanun ve diğer mevzuatta yer alan Devlet sırrına, kişisel verilerin korunmasına, özel hayatın ve soruşturmanın gizliliğine, mahkemelerce verilen gizlilik kararlarına, gizli tanıklığa, veri erişim ve paylaşım yetkisine ilişkin hükümler esas alınır ve haklı hukuki sebep olup olmadığına bakılacaktır.

 

6.1.2- Bu protokol kapsamında erişilen ve paylaşılan veriler, karşı tarafın izni olmadıkça Kurumun kendi ihtiyaç ve işlemleri haricinde, başka kurum kuruluş ve üçüncü şahıslara kullandırılamaz ve yayınlanamaz. Veriyi alan idare, aldığı verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

6.1.3- Sorgulanan verilerin protokol kapsamı dışında kullanılması halinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kurumun TAKBİS sistemine erişimi derhal kesilecek ve ilgililer hakkında İçişleri BİD tarafından kanuni işlem başlatılacaktır.

 

6.1.4- Taraflarca, erişilen ve paylaşılan verilerin bu protokol hükümlerine aykırı olarak kullanılmasından doğan; hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluklar veriyi alan ve /veya kullanana aittir. Veri paylaşımının bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de protokolde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

 

6.1.5- Diğer tarafın sisteme erişim için vereceği kullanıcı adları ve parolaların gizliliğinden kullanıcı adı ve parolayı alan taraf sorumludur.

 

6.1.6- Taraflardan birinin, protokol hükümlerinden doğan yükümlülüğünü belirtilen zamanda yerine getirmemesi durumunda; yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği diğer tarafa yazılı olarak tebliğ edilir ve bu yükümlülük için en fazla iki aylık süre tanınır. Bu süre sonunda yükümlülük yerine getirilmemişse tek taraflı olarak fesih nedeni kabul edilir. Tarafların tazminat hakları saklıdır.

 

 

 

 

6.2. Teknik Esaslar:

 

İçişleri BİD aracılığıyla TAKBİS sistemine bağlantı yapılarak Web servisleri ile veri paylaşımı yapacak kurum, aşağıda belirtilen hususları sağlayacağını taahhüt eder.

 

          a)- TAKBİS erişimi yetkisi olan bilgisayarlar ile internet arasında mutlaka Firewall, saldırı tespit ve önleme cihazı( IPS) ve  imzaları devamlı güncellenen anti-virüs programı olmalıdır.

          b)- TAKBİS sitemine giriş için mutlaka kullanıcı adı ve şifre kullanılacaktır.

          c)-  TAKBİS erişimi olan bilgisayarlara giriş için kullanılan parolaların güvenlik için gerekli şartları taşıması ve bu güvenlik önlemlerinin yer aldığı bir parola politikasının oluşturulması gerekir.

 

 

Madde 7. SONA ERME

Protokol, imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu sürenin bitiminden önce taraflarca fesih ile ilgili bir talep olmaması halinde, 1 (bir)  yıl süreyle geçerli olmak üzere protokol uzatılmış sayılacaktır. Değişik şartlarla işbirliği gerekli olması durumunda, yeni  protokoller düzenlenebilecektir.

 

Madde 8. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ

Bu protokolün uygulanmasına ilişkin taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda öncelikle iyi niyet esasları çerçevesinde kurumların üst düzey yöneticileri arasında çözümlenmeye çalışılacak, sonuç alınamadığı takdirde ihtilafların çözümü için,  Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

Madde 9. YÜRÜRLÜK

Bu protokol, tarafların imzalaması ile yürürlüğe girer.

9 (dokuz)  maddeden ibaret olan iş bu protokol, ...../…./ 2015 tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

            

 

 

 

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                          BELEDİYESİ                                                                    

                               ADINA                                                                                                          ADINA

                                                                                                                                                                                                                          

                  Ömer TORAMAN                                                                                                            Ad SOYAD

                     Daire Başkanı                                                                                                           Belediye Başkanı

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.