İndirimli Emlak vergisi hakkında Genelge

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı(II)

 

Sayı : 82673428-175.01.01.03 16654-12611-E.56600                                     26/05/2016

Konu : İndirimli Emlak Vergisi Talebi Hk

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

 

 

Safiye GÜNDÜZ tarafından Başkanlığımıza verilen 13/01/2016 tarihli dilekçede, mükellefin emekli olduğunu, 31/03/2011 tarihinde Ankara Ostim‘de 200 m2,den küçük bir daire satın aldığını, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından geçmişe dönük olarak yararlanmak istediğini, ancak emekli olduğuna dair herhangi bir bildirimde bulunmadığı için anılan uygulamadan Belediyenin geçmişe dönük olarak yararlandırmadığını belirtmesi üzerine konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılarak Yenimahalle Belediyesinden bilgi istenilmiş olup cevaben alman 04/02/2016 tarih ve 1857 sayılı yazıda, mükellefin söz konusu mesken için 11/04/2011 tarihinde beyanda bulunduğu, ancak emekli olduğuna dair herhangi bir bildirimde bulunmadığı, 23/11/2015 tarihinde söz konusu uygulamadan yararlanma talebinde bulunduğu ve 2016 yılı itibarıyla da uygulamadan yararlandırıldığı ancak adı geçen mükellefin geçmiş yıllarda birden fazla gayrimenkulünün olup olmadığının, varsa satılıp satılmadığının Belediyelerince tespit edilmesi mümkün olmadığı için geçmişe dönük olarak indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılmadığı bildirilmiştir. Bunun üzerine 21/03/2016 tarihli ve 28757 sayılı yazımızla indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanmak için gerekli şartları taşıyan mükelleflerin 38 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ekinde yer alan "Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form``u süresinde vermemelerinin anılan uygulamadan yararlanmaya engel teşkil etmediği, şartların taşındığı dönemde zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulmak suretiyle geçmişe dönük düzeltme yapılmasının mümkün olduğu ve geçmiş yıllarda birden fazla gayrimenkulünün olup olmadığı, varsa satılıp satılmadığının Belediyece tespit edilmesi gerektiği belirtilerek tekrar bilgi istenilmiştir. Adı geçen Belediye Başkanlığından alman 05/04/2016 tarihli ve 5624 sayılı yazıda, mükellefin geçmiş yıllarda birden fazla gayrimenkulünün olup olmadığının, varsa satılıp satılmadığının Belediyelerince tespit edilmesi mümkün olmadığı için geçmişe dönük olarak indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanamayacağı bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve ilgili Tebliğlerde yer alan şartları taşıyanlar indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmekte ve söz konusu uygulama Belediyeler tarafından bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde yapılmaktadır.

Buna göre, 57 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "2. Emlâk Vergisi Bildirimlerinin Yeniden Düzenlenmesi, Mükelleflerden Bildirim Dışında Bir Belge Talep Edilmemesi ve Devredenin Mükellefiyetinin Re‘sen Sona Erdirilmesi" başlıklı bölümünde,

Belediyelerce, emlâk vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, tapu kayıtları ise Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden alınabilecektir. Ayrıca, mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda sağlanması mümkün olacaktır.

Belediyeler, emlâk vergisi işlemlerinde başta imar birimleri olmak üzere emlâk vergisine konu taşınmazlara ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu taşınmazlarda yoklama ve tespit yapacaklardır." denilmektedir.

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 122 nci maddesinde mükelleflerin, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilecekleri hükme bağlanmış olmakla birlikte, 126 ncı maddesinin birinci fıkrasında, bu düzeltme başvurusunun 114 üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi içinde yapılması gerektiği ve bu sürenin dolmasından sonra ortaya çıkan vergi hatalarının düzeltilemeyeceği ifade edilmiştir.

Buna göre, düzeltme zamanaşımı süresi de mezkûr Kanunun 114 üncü maddesinde belirtilmiş olan 5 yıllık zamanaşımı süresidir. Dolayısıyla herhangi bir vergilendirme işleminde, vergi hatası söz konusu ise hatanın düzeltilmesi sırasında öncelikle düzeltme zamanaşımının mevcut olup olmadığına bakılacak ve düzeltme zamanaşımı süresi dolmamış ise yapılan vergi hatası re‘sen, ya da mükellefin başvurusu üzerine düzeltilecek, düzeltme zamanaşımı süresi dolmuş ise düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

Dolayısıyla, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmak için gerekli şartları taşıyan mükelleflerin ilgili formu süresinde vermemeleri indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasına engel teşkil etmemektedir.

Öte yandan, şartların taşındığı dönemde zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulmak suretiyle geçmişe dönük düzeltme yapılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca mükellefin geçmiş yıllarda birden fazla gayrimenkulünün olup olmadığı, varsa satılıp satılmadığının Belediyece tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, mükelleflerin düzeltme zamanaşımı süresi içinde ödedikleri emlak vergilerin düzeltilerek mükelleflere iade edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılmasının sağlanması ve sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

                                                                                                   Başkan a.

                                                                                       Gelir İdaresi Grup Başkanı

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.