6749 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 2016-10-29
Resmi Gazete Sayisi: 29872

  

Kabul Tarihi                                            : 18/10/2016

 Yayımlandığı Düstur                            : Tertip : 5  Cilt : 58 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Olağanüstü Halin Uygulanmasına İlişkin Tedbirler

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen;

a) Ekli (I) sayılı listede yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşları,

b) Ekli (II) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları,

c) Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri,

ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumları,

d) Ekli (V) sayılı listede yer alan sendika, federasyon ve konfederasyonlar,

kapatılmıştır.

(2) Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Birinci fıkrada sayılanların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(3) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler

MADDE 3- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; askeri hâkimler hakkında Millî Savunma Bakanının başkanlığında, Millî Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hâkimler arasından seçilecek iki askeri hâkimden oluşan komisyonca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir. Bu kararlar, Resmî Gazete`de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmî Gazete`de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pasaportları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

(3) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler hakkında da 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler

MADDE 4- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının inhası, Millî Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

b) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa tabi personel Jandarma Genel Komutanının teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

c) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa tabi personel Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

ç) Millî Savunma Bakanına bağlı personel Millî Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla; yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarındaki 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi personel bakımından ise yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarının en üst yöneticisinin teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarında Üniversite Yönetim Kurulunun, yükseköğretim üst kuruluşlarında ise Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır.

e) Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayıyla kamu görevinden çıkarılır.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dâhil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır. Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilenlerin işlemleri ise söz konusu maddedeki usule göre yapılır.

g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dâhil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır.

ğ) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Millî Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

h) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Millî Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

ı)10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Millî Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

 (2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

(4) Bu madde kapsamında kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılabilir.

Yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler

MADDE 5- (1) Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(2) Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir.

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri

MADDE 6- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;

a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez.

b) Yakalanan asker kişiler adli kolluk görevlilerine teslim edilir.

c) Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın kamu görevlileri de dâhil olmak üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk görevlileri tarafından da alınabilir.

ç) Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 111 inci maddesinde belirtilen ceza infaz kurumlarında yerine getirilir.

d) Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve tâlimat verilmesi veya yorumlarıyla gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısının kararıyla, görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, tutuklu ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulabilir, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir. Tutuklunun yaptığı görüşmenin, belirtilen amaçla yapıldığının anlaşılması halinde, görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce, taraflar bu hususta uyarılır. Tutuklu hakkında, tutanak tutulması halinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle tutuklunun avukatlarıyla görüşmesi sulh ceza hâkimliğince yasaklanabilir. Yasaklama kararı, tutuklu ile yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. Baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesi Cumhuriyet savcısı tarafından istenebilir. Görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir.

e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılığının yetkileri saklıdır. Tutuklular telefonla haberleşme hakkından ancak on beş günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler.

f) Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev yapan kamu görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası yazılır. Kurum görevlilerinin ifadesine başvurulması gerektiği hallerde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin işyeri adresine tebliğ edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında işyeri adresi gösterilir.

g) Yürütülen soruşturmalarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 149 uncu maddesine göre seçilen veya aynı Kanunun 150 nci maddesine göre görevlendirilen müdafi, hakkında bu maddede sayılan suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik görevini üstlenmekten yasaklanabilir. Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, sulh ceza hâkimliği tarafından gecikmeksizin karar verilir. Yasaklama kararı, şüpheliye ve yeni bir müdafi görevlendirilmesi için ilgili baro başkanlığına derhal bildirilir.

ğ) Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında veya duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.

h) Ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce iddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur ya da özetlenerek anlatılır.

ı) Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilir.

i) Hâkim veya mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle şüpheli veya sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.

Vazife malulü aylığı bağlanması ve diğer haklar

MADDE 7- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak aylıklarının hesabında aynı fıkranın (h) bendi hükümleri esas alınır ve kendileri ile hak sahipleri, söz konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır. Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, malulün ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan az olamaz. Ayrıca, bunlar hakkında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun nakdi tazminat hükümleri uygulanır. Bunların aylık başlangıç tarihine kadar olan genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı sebebiyle tahakkuk eden prim ve prime ilişkin her türlü borçları Sosyal Güvenlik Kurumunca terkin edilir.


 

 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emeklilik ikramiyesine müstahak olanların emeklilik ikramiyeleri, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katından az olmamak üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri esas alınarak ödenir. Birinci fıkra kapsamına girmekle birlikte emeklilik ikramiyesine müstahak olmayan sivillerden yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların kendileri ile ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 170 katı, diğer malullere ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katı tutarında ek tazminat, nakdi tazminata ilişkin esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından ödenir.

(3) Birinci fıkra kapsamına giren eylemler sebebiyle hayatını kaybeden, malul olan veya yaralanan kamu görevlileri ve siviller ile bunların hak sahipleri veya kanuni mirasçılarına, bu madde veya ilgili mevzuatı uyarınca ödenen gelir, aylık, emekli ikramiyesi, nakdi tazminat ve ek tazminatlar haczedilemez.

İrtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin iptali

MADDE 8- (1) Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelerle bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile sermayesinin %50`sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara ve vakıflara ait olan her türlü taşınmazın yararlanıcıları ile kiracılarının, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmeleri ilgili kurum ve kuruluş tarafından resen iptal edilir. Bu durumda, ilgili kurum ve kuruluşlara ait ve sözleşme tarihinde mevcut bina, yapı ve tesisler hariç olmak üzere, taşınmazların üzerinde yapılan bina, yapı ve tesisler ile her türlü taşınır, alacak ve haklar, belge ve evrak 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilmiş sayılır.

Sorumluluk

MADDE 9- (1) Bu Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

Yürürlüğün durdurulması

MADDE 10- (1) Bu Kanun kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


 

 

I SAYILI LİSTE

Sıra No

İl

Ad/Tanım

1

ANKARA

 ÖZEL GÜMÜŞİĞNE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TIP MERKEZİ

2

ANKARA

AKPOL TIP MERKEZİ

3

ANKARA

GÜMÜŞİĞNE FTR MERKEZİ

4

ANKARA

NURLU GÖZ HASTANESİ

5

ANKARA

SİNCAN BİLGİ TIP MERKEZİ

6

ANKARA

TURGUT ÖZAL ÜNİV. DİALİZ MERKEZİ

7

ANKARA

TURGUT ÖZAL ÜNİV. S.U.A.M.

8

BURSA

ÖZEL BAHAR HASTANESİ

9

BURSA

ÖZEL RENTIP HASTANESİ

10

ERZURUM

ÖZEL ERZURUM ŞİFA HASTANESİ

11

ERZURUM

ÖZEL ŞİFA DİALİZ MERKEZİ

12

GAZİANTEP

ÖZEL PRİMER HOSPİTAL HASTANESİ

13

İSTANBUL

FATİH ÜNİVERSİTESİ SEMA U.A. MERKEZİ

14

İSTANBUL

ÖZEL BURÇ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

15

İSTANBUL

ÖZEL DONEGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

16

İSTANBUL

ÖZEL İSTANBUL KADIN SAĞLIĞI VE TÜP BEBEK MERKEZİ

17

İZMİR

İZMİR ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BORNOVA DİALİZ MERKEZİ

18

İZMİR

İZMİR ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BORNOVA SAĞL. UYG. ARŞ. MERKEZİ

19

KAYSERİ

HACETTEPE FTR MERKEZİ

20

KAYSERİ

ÖZEL KAYSERİ GÖZ HASTANESİ

21

KONYA

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ DİALİZ MERKEZİ

22

KONYA

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

23

KÜTAHYA

ÖZEL KÜTAHYA KENT HASTANESİ

24

SAKARYA

ÖZEL ALTINOVA HASTANESİ

25

ŞANLIURFA

ÖZEL AİLEMİZ TIP MERKEZİ

26

ŞANLIURFA

ÖZEL ANADOLU GÖZ HASTALIKLARI DAL MERKEZİ

27

ŞANLIURFA

ÖZEL BARAN TIP MERKEZİ

28

ŞANLIURFA

ÖZEL DOĞA TIP MERKEZİ

29

ŞANLIURFA

ÖZEL HARRANMED KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DAL MERKEZİ

30

ŞANLIURFA

ÖZEL KURTULUŞ DAHİLİYE DAL MERKEZİ

31

ŞANLIURFA

ÖZEL OSM ORTADOĞU HASTANESİ

32

ŞANLIURFA

ÖZEL UFUK TIP MERKEZİ

33

ŞANLIURFA

ÖZEL URFA FTR DAL MERKEZİ

34

ŞANLIURFA

ÖZEL UZMANLAR TIP MERKEZİ

35

VAN

ÖZEL İSTANBUL KADIN DOĞUM VE CERRAHİ HASTANESİ

 


 

 

 

II SAYILI LİSTE

SIRA

KURUM
KODU

OKUL ADI

KURUM TÜRÜ

İL

İLÇE

1

99910017

ÖZEL SAMANYOLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

YENİMAHALLE

2

99910047

ÖZEL NİLÜFER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURSA

MUDANYA

3

99910077

ÖZEL SAMİ ÇAKIR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

4

99910206

ÖZEL YAMANLAR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İZMİR

KARŞIYAKA

5

99910210

ÖZEL GÜNDÜZALP ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

TURGUTLU

6

99910278

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

7

99910384

ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İZMİR

KARŞIYAKA

8

99910459

ÖZEL OTLUKBELİ EĞİTİM KURUMLARI HACI ALİ AKIN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ERZİNCAN

MERKEZ

9

99910472

ÖZEL SAMANYOLU ERTUĞRULGAZİ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI

10

99910504

ÖZEL TOROS AKDENİZ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

KONYAALTI

11

99910509

ÖZEL SERVERGAZİ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

12

99910520

ÖZEL KILIÇASLAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KAYSERİ

KOCASİNAN

13

99910524

ÖZEL SUNGUROĞLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

14

99910527

ÖZEL YAMANLAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İZMİR

KARABAĞLAR

15

99910530

ÖZEL FATİH SULTAN LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

AYDIN

NAZİLLİ

16

99910532

ÖZEL SERHAT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

VAN

EDREMİT

17

99910568

ÖZEL ÇAĞLAYAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ŞANLIURFA

HALİLİYE

18

99910571

ÖZEL SERVERGAZİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

DENİZLİ

PAMUKKALE

19

99910587

ÖZEL YILMAZ AKANSU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

20

99910589

ÖZEL SAMANYOLU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

YENİMAHALLE

21

99910594

ÖZEL SERHAT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

VAN

EDREMİT

22

99910607

ÖZEL RAHİME BATU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MALATYA

YEŞİLYURT

23

99910628

ÖZEL ATLANTİK ÇUKURAMBAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

ÇANKAYA

24

99910632

ÖZEL ŞEHZADE MEHMET İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MANİSA

YUNUSEMRE

 


 

 

 

25

99910634

ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ISPARTA

MERKEZ

26

99910639

ÖZEL FARK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

BAKIRKÖY

27

99910642

ÖZEL YILDIRIMHAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MERSİN

YENİŞEHİR

28

99910643

ÖZEL YILDIRIM HAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MERSİN

YENİŞEHİR

29

99910644

ÖZEL KAHRAMANKENT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

30

99910658

ÖZEL KIZILIRMAK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KIRIKKALE

MERKEZ

31

99910663

ÖZEL TURGUT ÖZAL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MALATYA

BATTALGAZİ

32

99910684

ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BURSA

MUDANYA

33

99910689

ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ISPARTA

MERKEZ

34

99910691

ÖZEL GÜNDÜZALP RABİA HATUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

TURGUTLU

35

99910697

ÖZEL ÜFTADE ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

UŞAK

MERKEZ

36

99910698

ÖZEL ÜFTADE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

UŞAK

MERKEZ

37

99910704

ÖZEL OTLUKBELİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ERZİNCAN

MERKEZ

38

99910705

ÖZEL ŞEHZADE MEHMET ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

YUNUSEMRE

39

99910706

ÖZEL FİRDEVS SAKA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KASTAMONU

MERKEZ

40

99910708

KDZ. EREĞLİ ÖZEL FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ZONGULDAK

EREĞLİ

41

99910717

ÖZEL SAKARYA FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAKARYA

SERDİVAN

42

99910718

ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

43

99910719

ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

44

99910721

ÖZELTOROS SEMA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

MANAVGAT

45

99910725

ÖZEL ERKUL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KOCAELİ

BAŞİSKELE

46

99910731

ÖZEL BİRLİK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

SOMA

47

99910732

ÖZEL BİRLİK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MANİSA

SOMA

48

99910740

ÖZEL AYDINLIK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

AYDIN

NAZİLLİ

49

99910741

ÖZEL ZAFER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ


 

 

 

50

99910756

ÖZEL SELAHADDİN EYYUBİ LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BİTLİS

MERKEZ

51

99910757

ÖZEL ŞEHİT FETHİ BEY İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MUĞLA

FETHİYE

52

99910758

ÖZEL SULTAN MURAT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SİVAS

MERKEZ

53

99910763

ÖZEL BAKIRKÖY İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

BAKIRKÖY

54

99910768

ÖZEL SERDİVAN FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAKARYA

SERDİVAN

55

99910769

ÖZEL SAKARYA FATİH İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

SAKARYA

ERENLER

56

99910770

ÖZEL MERVE MERAM ABDULLAH AYMAZ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KONYA

MERAM

57

99910771

ÖZEL FEZA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAMSUN

ATAKUM

58

99910772

ÖZEL FEZA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

SAMSUN

ATAKUM

59

99910773

ÖZEL SEMA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

AKSARAY

MERKEZ

60

99910774

ÖZEL BALIKESİR FIRAT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BALIKESİR

KARESİ

61

99910775

ÖZEL İLKBAHAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BURSA

NİLÜFER

62

99910776

ÖZEL SAFİYE SULTAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

63

99910777

ÖZEL YILDIRIM BAYEZIT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MERSİN

YENİŞEHİR

64

99910780

ÖZEL AZİZİYE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ERZURUM

PALANDÖKEN

65

99910781

ÖZEL SUNGURBEY İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

NİĞDE

MERKEZ

66

99910786

ÖZEL AKASYA SAMANYOLU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

POLATLI

67

99911086

ÖZEL ÇAĞLAYAN MURAT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA

HALİLİYE

68

99911099

ÖZEL ZUHAL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MANİSA

SALİHLİ

69

99911102

ÖZEL AZİZİYE ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ERZURUM

PALANDÖKEN

70

99911103

ÖZEL NİLÜFER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURSA

NİLÜFER

71

99911123

ÖZEL ŞAHİKA SALİH KALKAVAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

RİZE

MERKEZ

72

99911124

ÖZEL KOPUZLAR ŞAHİKA LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

RİZE

MERKEZ

73

99911129

ÖZEL BURÇ SEYHAN KIZ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ADANA

ÇUKUROVA

74

99911132

ÖZEL BURÇ MELTEM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MUĞLA

DALAMAN

75

99911135

ÖZEL BATMAN İRFAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BATMAN

MERKEZ


 

 

 

76

99911137

ÖZEL MEHMET DÖĞME İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KİLİS

MERKEZ

77

99911142

ÖZEL NİLÜFER SAFVET İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BURSA

İNEGÖL

78

99911145

ÖZEL CELAL DEĞER İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

SİİRT

MERKEZ

79

99911146

ÖZEL DİCLE ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

80

99911150

ÖZEL ŞEHZADE MEHMET ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MANİSA

YUNUSEMRE

81

99911151

ÖZEL ÖZCAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BALIKESİR

EDREMİT

82

99911155

ÖZEL MUTAFOĞLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

83

99911156

ÖZEL AFİTAB İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

GAZİANTEP

NİZİP

84

99911161

ÖZEL TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MALATYA

BATTALGAZİ

85

99911162

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANTALYA

MURATPAŞA

86

99911171

ÖZEL MERTER İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

GÜNGÖREN

87

99911178

ÖZEL REŞAT KAZANCI İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BİTLİS

MERKEZ

88

99911179

ÖZEL BETÜL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

KIRKAĞAÇ

89

99911182

ÖZEL BALIKESİR FIRAT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BALIKESİR

KARESİ

90

99911184

ÖZEL YAMANLAR IŞIK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İZMİR

KARABAĞLAR

91

99911243

ÖZEL CEMAL ŞAŞMAZ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

KEÇİÖREN

92

99911247

KDZ.EREĞLİ ÖZEL FATİH İZMİRLİOĞLU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ZONGULDAK

EREĞLİ

93

99911261

ÖZEL SUNGUROĞLU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

94

99911269

ÖZEL MERVE BÜYÜKKOYUNCU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KONYA

SELÇUKLU

95

99911270

ÖZEL MERVE BÜYÜKKOYUNCU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KONYA

SELÇUKLU

96

99911276

ÖZEL BURÇ ÖGE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ADANA

ÇUKUROVA

97

99911278

ÖZEL ŞİŞLİ REFERANS İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

ŞİŞLİ

98

99911282

ÖZEL UFUK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MANİSA

KULA

99

99911299

ÖZEL SERVERGAZİ GÜNAY ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

100

99911300

ÖZEL NİL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR


 

 

101

99911301

ÖZEL EMİNBEY İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MANİSA

AKHİSAR

102

99911302

ÖZEL REYHAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KONYA

AKŞEHİR

103

99911308

ÖZEL UFUK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

ALANYA

104

99911309

ÖZEL SAMANYOLU ÜMİT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI

105

99911310

ÖZEL NİLÜFER COŞKUN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

MALTEPE

106

99911314

ÖZEL AVCILAR FATİH İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

AVCILAR

107

99911315

ÖZEL ALPARSLAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TRABZON

ORTAHİSAR

108

99911316

ÖZEL ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

TRABZON

ORTAHİSAR

109

99911317

ÖZEL ÇORUM İLKADIM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ÇORUM

MERKEZ

110

99911373

ÖZEL YAMANLAR MALHUN HATUN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İZMİR

MENEMEN

111

99911407

ÖZEL BÜYÜK KILIÇASLAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KIRŞEHİR

MERKEZ

112

99911434

ÖZEL HOŞGÖRÜ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

OSMANİYE

MERKEZ

113

99911436

ÖZEL ERKUL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KOCAELİ

BAŞİSKELE

114

99911446

ÖZEL DÜZCE FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

DÜZCE

MERKEZ

115

99911447

ÖZEL ALPASLAN ALİ CAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BURDUR

MERKEZ

116

99911455

ÖZEL ERGİN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

YOZGAT

MERKEZ

117

99911461

ALAŞEHİR ÖZEL GAYE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MANİSA

ALAŞEHİR

118

99911462

ÖZEL KIZILIRMAK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KIRIKKALE

YAHŞİHAN

119

99911469

ÖZEL GÜMÜŞ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

HATAY

PAYAS

120

99911470

ÖZEL HULUSİ BEY İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BİNGÖL

MERKEZ

121

99911472

ÖZEL SULTAN MURAT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

SİVAS

MERKEZ

122

99911475

ÖZEL YAVUZ SELİM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KÜTAHYA

TAVŞANLI

123

99911476

ÖZEL RABİA ARIKAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

124

99911478

ÖZEL KONURALP İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KÜTAHYA

MERKEZ


 

 

 

125

99911480

ÖZEL BOLU ALADAĞ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BOLU

MERKEZ

126

99911482

ÖZEL ÇORUM İLKADIM ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ÇORUM

MERKEZ

127

99911492

ÖZEL GÜLEN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

HATAY

İSKENDERUN

128

99911495

ÖZEL ANTALYA TOROS İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

MURATPAŞA

129

99911504

ÖZEL UFUK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANTALYA

ALANYA

130

99911505

ÖZEL EDİRNE LALE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

EDİRNE

MERKEZ

131

99911507

ÖZEL SERVERGAZİ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

132

99911509

ÖZEL ERDEMLİ YILDIRIMHAN İBRAHİM GÜL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MERSİN

ERDEMLİ

133

99911513

ÖZEL BAKIŞ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

ESENLER

134

99911517

ÖZEL ÜLKÜ ULUSOY İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

SİNCAN

135

99911522

ÖZEL GÜLBAHAR HATUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

TRABZON

AKÇAABAT

136

99911526

ÖZEL BETÜL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MANİSA

KIRKAĞAÇ

137

99911583

ÖZEL ELAZIĞ YAVUZ SELİM KOLEJİ

Özel Anadolu Lisesi

ELAZIĞ

MERKEZ

138

99911584

ÖZEL YAVUZ SELİM-GÜZİDE HANIM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ELAZIĞ

MERKEZ

139

99911592

ÖZEL KILIÇASLAN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KAYSERİ

KOCASİNAN

140

99911599

ÖZEL TOROS SEMA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANTALYA

MANAVGAT

141

99911611

ÖZEL RAHİME BATU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MALATYA

YEŞİLYURT

142

99911612

GİRESUN ÖZEL ÇAĞRI İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

GİRESUN

MERKEZ

143

99911616

ÖZEL ZENGİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

HATAY

ANTAKYA

144

99911617

ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

145

99911632

ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İZMİR

BORNOVA

146

99911635

ÖZEL MERVE GÜVENTAŞ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KONYA

KARATAY

147

99911649

ÖZEL GÜNDÜZALP ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MANİSA

TURGUTLU

148

99911650

ÖZEL GÜNDÜZALP İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MANİSA

TURGUTLU

149

99911658

ÖZEL BAHÇELİEVLER OKULUM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

150

99911659

ÖZEL SİLİVRİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

SİLİVRİ


 

 

151

99911674

ÖZEL UFUK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANTALYA

ALANYA

152

99911675

ÖZEL GÜLBAHAR HATUN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TRABZON

AKÇAABAT

153

99911678

ÖZEL TURHAL YILDIRIM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TOKAT

TURHAL

154

99911719

ÖZEL FEYZA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TEKİRDAĞ

SÜLEYMANPAŞA

155

99911722

ÖZEL CEYHAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN

156

99911735

ÖZEL YAMANLAR ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İZMİR

MENEMEN

157

99911736

ÖZEL İBRAHİM AVCI İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

KEÇİÖREN

158

99911737

ÖZEL YENİ SERHAT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

OSMANİYE

KADİRLİ

159

99911748

ÖZEL NİLÜFER İREM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BURSA

MUSTAFAKEMALPAŞA

160

99911754

ÖZEL İPEK ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANTALYA

MURATPAŞA

161

99911756

ÖZEL GEVHER HATUN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KARAMAN

MERKEZ

162

99911757

ÖZEL KUMLUCA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

KUMLUCA

163

99911758

ÖZEL İSTİKBAL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

164

99911760

ÖZEL GÜLPEMBE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

GAZİANTEP

İSLAHİYE

165

99911761

ÖZEL ÖZCAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BALIKESİR

EDREMİT

166

99911762

ÖZEL GÖKKUŞAĞI ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

AFYONKARAHİSAR

BOLVADİN

167

99911765

ÖZEL IRMAK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KÜTAHYA

GEDİZ

168

99911773

ÖZEL UFUK BİLGE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

GAZİPAŞA

169

99911844

ÖZEL İKBAL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ADIYAMAN

MERKEZ

170

99911850

ÖZEL DOLUNAY İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ORDU

FATSA

171

99911855

ÖZEL BARTIN FATİH İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BARTIN

MERKEZ

172

99911864

ÖZEL MERVE ŞAHİKA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KONYA

EREĞLİ

173

99911869

ÖZEL KONURALP ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KÜTAHYA

MERKEZ

174

99911877

ÖZEL SAHİL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ORDU

ALTINORDU

175

99911881

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BURDUR

BUCAK


 

 

176

99911883

ÖZEL GONCA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

AYDIN

DİDİM

177

99911884

ÖZEL SANDIKLI İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

AFYONKARAHİSAR

SANDIKLI

178

99911886

ÖZEL ÇAYELİ ŞAHİKA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

RİZE

ÇAYELİ

179

99911887

ÖZEL ZÜMRÜT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BALIKESİR

BANDIRMA

180

99911888

ÖZEL ALAŞEHİR GAYE ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MANİSA

ALAŞEHİR

181

99911889

ÖZEL KAZIM CİNGÖZ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KONYA

SEYDİŞEHİR

182

99911893

ÖZEL BEYPAZARI SAMANYOLU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

BEYPAZARI

183

99911894

ÖZEL YÜKSEL SARIKAYA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

184

99911896

ÖZEL MARDİN SAFİYE-BEŞİR ATAK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MARDİN

KIZILTEPE

185

99911900

ÖZEL ALPASLAN ALİ CAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURDUR

MERKEZ

186

99911982

ÖZEL BURÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

187

99911992

ÖZEL FEZA FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

SAMSUN

ATAKUM

188

99911994

ÖZEL ÇANAKKALE GÖKKUŞAĞI İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ÇANAKKALE

MERKEZ

189

99911995

ÖZEL İSLİM NİHAT ÖZYURT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

GAZİANTEP

NİZİP

190

99911998

ÖZEL MUTAFOĞLU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

191

99912001

ÖZEL NUREDDİN ZENGİ LEMAN NARİN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

HATAY

ANTAKYA

192

99912003

ÖZEL BOYABAT YILDIZ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

SİNOP

BOYABAT

193

99912009

ÖZEL GÖNÜL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KONYA

BEYŞEHİR

194

99912013

ÖZEL TOROS GÜVEN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

KEMER

195

99912018

ÖZEL BURÇ ÇUKUROVA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ADANA

SEYHAN

196

99912053

ÖZEL BAHAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KÜTAHYA

SİMAV

197

99912061

ÖZEL ÇAĞLAYAN GÜL AYDIN MİRKELAM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ŞANLIURFA

BİRECİK

198

99912082

ÖZEL YILDIRIMHAN EĞİTİM KURUMLARI BAHAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MERSİN

TARSUS

199

99912083

ÖZEL TOROS FİNİKE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

FİNİKE


 

 

200

99912087

ÖZEL DARICA FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KOCAELİ

DARICA

201

99912104

ÖZEL YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

MALTEPE

202

99912107

ÖZEL MARDİN SAFİYE-BEŞİR ATAK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MARDİN

KIZILTEPE

203

99912113

ÖZEL SEVGİ ÇİÇEĞİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BİLECİK

MERKEZ

204

99912175

ÖZEL ÇAĞLAYAN MURAT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ŞANLIURFA

HALİLİYE

205

99912180

ÖZEL SAKARYA FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

SAKARYA

SERDİVAN

206

99912192

ÖZEL MERZİFON AHİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

AMASYA

MERZİFON

207

99912198

ÖZEL RAHİME BATU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MALATYA

YEŞİLYURT

208

99912200

ÖZEL ALPARSLAN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

TRABZON

ORTAHİSAR

209

99912208

ÖZEL DELTA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

SAMSUN

BAFRA

210

99912210

ÖZEL YILDIRIMHAN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MERSİN

YENİŞEHİR

211

99912223

ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

GÖLBAŞI

212

99912224

ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

GÖLBAŞI

213

99912225

ÖZEL ÖZ MUNZUR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TUNCELİ

MERKEZ

214

99912245

ÖZEL ŞİŞLİ REFERANS ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ŞİŞLİ

215

99912258

ÖZEL SÜMBÜL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KONYA

ILGIN

216

99912311

ÖZEL YAMANLAR BEDRİ ŞAŞAL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İZMİR

KEMALPAŞA

217

99912315

ÖZEL LÜLEBURGAZ İNCİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

218

99912336

ÖZEL TOPKAPI FETİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

219

99912337

ÖZEL TOPKAPI FETİH İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

220

99912338

ÖZEL NEVŞEHİR LARA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

NEVŞEHİR

MERKEZ

221

99912341

ÖZEL ÇAĞ FATİH İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

222

99912345

ÖZEL BAHÇELİEVLER İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

223

99912350

ÖZEL YEŞİLVADİ ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

ÜMRANİYE

224

99912351

ÖZEL HAVVA AYŞE GÜVEN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

AYDIN

SÖKE


 

 

225

99912357

ÖZEL YILDIRIMHAN MUTLU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MERSİN

MUT

226

99912362

ÖZEL ÖZCAN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

BALIKESİR

EDREMİT

227

99912364

ÖZEL UFUK ŞERİFE COŞKUN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANTALYA

ALANYA

228

99912454

ÖZEL NİL DİCLEKENT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

229

99912465

ÖZEL GÜLBAHAR HATUN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

TRABZON

AKÇAABAT

230

99912515

ÖZEL YILDIRIMHAN TEKALAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MERSİN

ANAMUR

231

99912522

ÖZEL BURÇ CEYHAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ADANA

CEYHAN

232

99912528

ÖZEL KIRIKHAN BAŞAK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

HATAY

KIRIKHAN

233

99912529

ÖZEL SULTAN MURAT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

SİVAS

MERKEZ

234

99912536

ÖZEL ATLANTİK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

ÇANKAYA

235

99912540

ÖZEL ÇAĞLAYAN UFUK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MUŞ

MERKEZ

236

99912558

ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KAYSERİ

MELİKGAZİ

237

99912571

ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

238

99912586

ÖZEL ÇENGELKÖY ZEKA KÜPÜ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

239

99912588

ÖZEL ALİ KENGER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

240

99912589

ÖZEL PEMBE MAVİ KELEBEKLER ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İZMİR

GAZİEMİR

241

99912591

ÖZEL CEMAL ŞAŞMAZ KOLEJİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

KEÇİÖREN

242

99912712

ÖZEL SAMANYOLU ERTUĞRULGAZİ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI

243

99912753

ÖZEL DARICA FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KOCAELİ

DARICA

244

99912756

ÖZEL BURÇ SEYHAN KIZ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ADANA

ÇUKUROVA

245

99912774

ÖZEL YAMANLAR MALHUN HATUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İZMİR

MENEMEN

246

99912786

ÖZEL DİCLE FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

247

99912787

ÖZEL SABAHATTİN ZAİM ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

ÜMRANİYE

248

99912788

ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR


 

 

249

99912789

ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

250

99912790

ÖZEL TOROS KAYNAK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

SERİK

251

99912793

ÖZEL CAHİT NAKIBOĞLU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

252

99912800

ÖZEL SULTAN ALPARSLAN EĞİTİM KURUMLARI BURHANETTİN AKHAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KARS

MERKEZ

253

99912802

ÖZEL TOPKAPI FETİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

254

99912805

ÖZEL MAHMUT BAYRAM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BALIKESİR

GÖNEN

255

99912806

ÖZEL FEZA BERK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAMSUN

İLKADIM

256

99912807

ÖZEL SAMANYOLU GÜLBAHAR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

257

99912815

ÖZEL KUDRET ÜNAL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

258

99912817

ÖZEL NİLÜFER YILDIRIM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BURSA

YILDIRIM

259

99912822

ÖZEL HAYAT UFUK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

ALANYA

260

99912827

ÖZEL YAMANLAR MUSTAFA ŞIK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İZMİR

GÜZELBAHÇE

261

99912844

ÖZEL TUNAGÜR İSTİKBAL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ŞIRNAK

CİZRE

262

99912846

ÖZEL HATİCE AVCI İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

HAKKARİ

MERKEZ

263

99912848

ÖZEL DARICA FATİH İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KOCAELİ

DARICA

264

99912885

ÖZEL ÜMRAN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

KÜTAHYA

TAVŞANLI

265

99912886

ÖZEL LEVENT PAPATYA FATİH ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

266

99913039

ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KAYSERİ

MELİKGAZİ

267

99913061

ÖZEL ÇAĞLAYAN BARAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

268

99913064

ÖZEL AZİZİYE FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ERZURUM

PALANDÖKEN

269

99913072

ÖZEL KARŞIYAKA YAMANLAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İZMİR

KARŞIYAKA

270

99913101

ÖZEL BOĞAZİÇİ MEHMET AYDOĞAN FATİH İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

SARIYER

271

99913112

ÖZEL TOKAT İPEK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TOKAT

MERKEZ

272

99913118

ÖZEL NİZAMİYE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

AĞRI

MERKEZ


 

 

273

99913124

ÖZEL HASAN TANIK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

274

99913129

ÖZEL IĞDIR İBRAHİM AVCI İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

IĞDIR

MERKEZ

275

99913140

ÖZEL TARSUS BAHAR ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MERSİN

TARSUS

276

99913141

ÖZEL MERVE GÜVENTAŞ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KONYA

KARATAY

277

99913142

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH MELAHAT AKSOY ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

278

99913144

ÖZEL YEKTA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

SİNCAN

279

99913150

ÖZEL BURÇ YAĞMUR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ŞIRNAK

MERKEZ

280

99943407

ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

281

99943431

ÖZEL MEHMET SIDDIK TEKİN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BATMAN

MERKEZ

282

99943466

ÖZEL BOLU FATİH YUMURCAK DÜNYASI ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

BOLU

MERKEZ

283

99943485

ÖZEL SEMA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

AKSARAY

MERKEZ

284

99944094

ÖZEL ALPARSLAN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

TRABZON

ORTAHİSAR

285

99944632

ÖZEL SAFİYE SULTAN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

286

99944645

ÖZEL TOROS AKDENİZ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANTALYA

KONYAALTI

287

99944794

ÖZEL FIRAT MİRAY ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

BALIKESİR

KARESİ

288

99944809

ÖZEL YAVUZ SELİM GONCA ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ELAZIĞ

MERKEZ

289

99945019

ÖZEL ZAFER FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

290

99945449

ÖZEL GÜMÜŞHANE BAHAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

291

99945462

ÖZEL ERKUL TUNAGÜR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KOCAELİ

BAŞİSKELE

292

99945483

ÖZEL ORHANGAZİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BİLECİK

BOZÜYÜK

293

99945519

ÖZEL KAHRAMANKENT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

294

99945599

ÖZEL KAHRAMANKENT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

295

99945615

ÖZEL ERKUL TUNAGÜR FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KOCAELİ

BAŞİSKELE


 

 

296

99945616

ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KOCAELİ

BAŞİSKELE

297

99945642

ÖZEL ÇAĞLAYAN TEVHİDE HATUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

298

99945662

ÖZEL FEZA BERK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

SAMSUN

İLKADIM

299

99945663

ÖZEL MERVE MEHMET ÖZDEMİR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KONYA

SELÇUKLU

300

99945664

ÖZEL BOĞAZİÇİ ABDULLAH ÇAKAR FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

301

99945667

ÖZEL İSTİNYE FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

302

99945689

ÖZEL FATİH GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ

Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

303

99945752

ÖZEL YAVUZ SELİM MUSTAFA SABUNCU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ELAZIĞ

MERKEZ

304

99945816

ÖZEL NUREDDİN ZENGİ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

HATAY

ANTAKYA

305

99945965

ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

ANKARA

GÖLBAŞI

306

99946020

ÖZEL GÜNDÜZALP RABİA HATUN LİSESİ

Özel Genel Lise

MANİSA

TURGUTLU

307

99946488

ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BURSA

NİLÜFER

308

99946804

ÖZEL ANAFEN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

309

99946875

ÖZEL MERTER İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MUĞLA

BODRUM

310

99947460

ÖZEL MEHMET ALİ İLBAYLI ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

SİİRT

MERKEZ

311

99947467

ÖZEL MUNZUR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

TUNCELİ

MERKEZ

312

99947468

ÖZEL MUNZUR FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

TUNCELİ

MERKEZ

313

99947605

ÖZEL HUZUR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

KAZAN

314

99947668

ÖZEL TOPKAPI FETİH ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

315

99947702

ÖZEL M.İHSAN ARSLAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

DİYARBAKIR

SİLVAN

316

99948270

ÖZEL YAMANLAR BEDRİ ŞAŞAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İZMİR

KEMALPAŞA

317

99948271

ÖZEL YAMANLAR MALHUN HATUN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İZMİR

MENEMEN

318

99948286

ÖZEL ŞEHZADE MEHMET FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MANİSA

YUNUSEMRE


 

 

319

99948295

ÖZEL YILDIRIMHAN BURÇ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MERSİN

YENİŞEHİR

320

99948348

ÖZEL BALIKESİR FIRAT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BALIKESİR

KARESİ

321

99948366

ÖZEL ÜFTADE FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

UŞAK

MERKEZ

322

99948375

ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

KOCAELİ

BAŞİSKELE

323

99948404

ÖZEL ÇAĞLAYAN TEVHİDE HATUN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

324

99948484

ÖZEL SEMA FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

AKSARAY

MERKEZ

325

99948498

ÖZEL KONURALP FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KÜTAHYA

MERKEZ

326

99948686

ÖZEL MEHMET SIDDIK TEKİN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BATMAN

MERKEZ

327

99948731

ÖZEL PİRİ REİS İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MUĞLA

MENTEŞE

328

99948839

ÖZEL RAFET KAHRAMAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

BURSA

NİLÜFER

329

99948844

ÖZEL SAMANYOLU CEMAL ŞAŞMAZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

ANKARA

KEÇİÖREN

330

99948930

ÖZEL ERKUL BAHAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KOCAELİ

KÖRFEZ

331

99948967

ÖZEL AKASYA SAMANYOLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

POLATLI

332

99948992

ÖZEL KILIÇASLAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

KAYSERİ

KOCASİNAN

333

99949005

ÖZEL SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

NİĞDE

MERKEZ

334

99949011

ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

ISPARTA

MERKEZ

335

99949066

ÖZEL FATİH TOPKAPI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

336

99949123

ÖZEL TOKAT İPEK ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

TOKAT

MERKEZ

337

99949140

ÖZEL İSTANBUL FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

338

99949141

ÖZEL İSTANBUL FATİH İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

339

99949146

ÖZEL MENDERES İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ARTVİN

MERKEZ

340

99949157

ÖZEL YILDIRIMHAN BURAK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MERSİN

SİLİFKE

341

99949158

ÖZEL ORTAKÖY REFERANS İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

342

99949164

ÖZEL ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

343

99949178

ÖZEL SERHAT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

VAN

ERCİŞ


 

344

99949183

ÖZEL FEZA BERK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

SAMSUN

İLKADIM

345

99949192

ÖZEL ALAATTİN ZENGİNER COŞKUN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

PENDİK

346

99949217

ÖZEL NAMIK TANIK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ÇANKIRI

MERKEZ

347

99949248

ÖZEL ÖZCAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

BALIKESİR

EDREMİT

348

99949288

ÖZEL SERHAT NEVBAHAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

VAN

İPEKYOLU

349

99949298

ÖZEL YELKENOĞLU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

350

99949634

ÖZEL YAMANLAR BEDRİ ŞAŞAL FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İZMİR

KEMALPAŞA

351

99949637

ÖZEL GÜZELBAHÇE YAMANLAR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İZMİR

GÜZELBAHÇE

352

99949729

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

ANTALYA

MURATPAŞA

353

99949902

KDZ. EREĞLİ ÖZEL FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ZONGULDAK

EREĞLİ

354

99950006

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

355

99950010

ÖZEL MARDİN SAFİYE- BEŞİR ATAK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MARDİN

KIZILTEPE

356

99950177

ÖZEL KIZILIRMAK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KIRIKKALE

MERKEZ

357

99950193

ÖZEL SUNGURBEY FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

NİĞDE

MERKEZ

358

99950314

ÖZEL NUREDDİN ZENGİ LEMAN NARİN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

HATAY

ANTAKYA

359

99950428

ÖZEL ÜMİT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MUĞLA

MİLAS

360

99950444

ÖZEL ÇORUM SAMANYOLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

ÇORUM

MERKEZ

361

99950468

ÖZEL ŞAHİKA FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

RİZE

MERKEZ

362

99950476

ÖZEL KIZILIRMAK GONCA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KIRIKKALE

YAHŞİHAN

363

99950502

ÖZEL MERTER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MUĞLA

BODRUM

364

99950503

ÖZEL FEZA BERK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

SAMSUN

İLKADIM

365

99950527

ÖZEL ALİ KENGER FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

366

99950619

ÖZEL NİLÜFER BADEMLİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BURSA

MUDANYA

367

99950644

ÖZEL SERVERGAZİ SABİHA SÜT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

368

99950659

ÖZEL HOŞGÖRÜ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

OSMANİYE

MERKEZ


 

 

369

99950660

ÖZEL HOŞGÖRÜ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

OSMANİYE

MERKEZ

370

99950669

ÖZEL NURETTİN TOPÇU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

371

99950683

ÖZEL ATLANTİK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

372

99950686

ÖZEL ATLANTİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

373

99950687

ÖZEL ATLANTİK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

374

99950692

ÖZEL HURİYE BOYDAK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

SİNOP

MERKEZ

375

99950694

ÖZEL İSTANBUL ANAFEN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

376

99950695

ÖZEL İSTANBUL ANAFEN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

377

99950696

ÖZEL ÇAĞLAYAN ÖMER TÜRKMEN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

378

99950715

ÖZEL MEHMET EROĞLU İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

PURSAKLAR

379

99950717

ÖZEL FATİH GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

380

99950771

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

381

99950811

ÖZEL İSTANBUL FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

382

99950834

ÖZEL SAFİYE SULTAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

383

99950895

ÖZEL SERVERGAZİ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

384

99951155

ÖZEL KIZILIRMAK GONCA ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

KIRIKKALE

MERKEZ

385

99951658

ÖZEL DÜZCE FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

DÜZCE

MERKEZ

386

99951846

ÖZEL ERKUL FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KOCAELİ

BAŞİSKELE

387

99951947

ÖZEL TOROS YAĞMUR FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANTALYA

MURATPAŞA

388

99951961

ÖZEL İSTANBUL COŞKUN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

MALTEPE

389

99951962

ÖZEL İSTANBUL COŞKUN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

İSTANBUL

MALTEPE

390

99951977

ÖZEL ÇORLU SAFİR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TEKİRDAĞ

ÇORLU

391

99951978

ÖZEL ÇORLU FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

TEKİRDAĞ

ÇORLU

392

99951979

ÖZEL ÇORLU FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

TEKİRDAĞ

ÇORLU

393

99952151

ÖZEL YILDIRIMHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MERSİN

YENİŞEHİR

394

99952153

ÖZEL EMİNE NAKIBOĞLU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL


 

 

395

99952155

ÖZEL TURGUT ÖZAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MALATYA

BATTALGAZİ

396

99952159

ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ISPARTA

MERKEZ

397

99952163

ÖZEL ÜFTADE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

UŞAK

MERKEZ

398

99952166

ÖZEL OTLUKBELİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ERZİNCAN

MERKEZ

399

99952167

ÖZEL FİRDEVS SAKA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KASTAMONU

MERKEZ

400

99952171

ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

401

99952174

ÖZEL BİRLİK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

SOMA

402

99952178

ÖZEL AYDINLIK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AYDIN

NAZİLLİ

403

99952184

ÖZEL ŞEHİT FETHİ BEY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MUĞLA

FETHİYE

404

99952185

ÖZEL BAKIRKÖY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAKIRKÖY

405

99952188

ÖZEL SAKARYA FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SAKARYA

ERENLER

406

99952189

ÖZEL MERVE MERAM ABDULLAH AYMAZ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KONYA

MERAM

407

99952190

ÖZEL FEZA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SAMSUN

ATAKUM

408

99952191

ÖZEL SEMA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AKSARAY

MERKEZ

409

99952192

ÖZEL İLKBAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

NİLÜFER

410

99952193

ÖZEL AZİZİYE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ERZURUM

PALANDÖKEN

411

99952194

ÖZEL SUNGURBEY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

NİĞDE

MERKEZ

412

99952214

ÖZEL NİLÜFER BADEMLİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

MUDANYA

413

99952219

ÖZEL SERVERGAZİ SABİHA SÜT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

414

99952225

ÖZEL NURETTİN TOPÇU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

415

99952230

ÖZEL ÜMİT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MUĞLA

MİLAS

416

99952233

ÖZEL ANTALYA TOROS ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

MURATPAŞA

417

99952235

ÖZEL EDİRNE LALE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

EDİRNE

MERKEZ

418

99952238

ÖZEL ERDEMLİ YILDIRIMHAN İBRAHİM GÜL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MERSİN

ERDEMLİ

419

99952240

ÖZEL BAKIŞ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ESENLER

420

99952241

ÖZEL ÜLKÜ ULUSOY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

SİNCAN


 

 

421

99952244

ÖZEL BETÜL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

KIRKAĞAÇ

422

99952261

ÖZEL YAVUZ SELİM-GÜZİDE HANIM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ELAZIĞ

MERKEZ

423

99952274

ÖZEL RAHİME BATU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MALATYA

YEŞİLYURT

424

99952275

GİRESUN ÖZEL ÇAĞRI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

GİRESUN

MERKEZ

425

99952276

ÖZEL ZENGİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

HATAY

ANTAKYA

426

99952283

ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İZMİR

BORNOVA

427

99952285

ÖZEL MERVE SELÇUKLU ABDULLAH AYMAZ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KONYA

SELÇUKLU

428

99952298

ÖZEL ZUHAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

SALİHLİ

429

99952311

ÖZEL ŞAHİKA SALİH KALKAVAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

RİZE

MERKEZ

430

99952314

ÖZEL BURÇ MELTEM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MUĞLA

DALAMAN

431

99952316

ÖZEL BATMAN İRFAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BATMAN

MERKEZ

432

99952317

ÖZEL DÜZCE FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DÜZCE

MERKEZ

433

99952318

ÖZEL MEHMET DÖĞME ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KİLİS

MERKEZ

434

99952320

ÖZEL NİLÜFER SAFVET ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

İNEGÖL

435

99952321

ÖZEL CELAL DEĞER ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SİİRT

MERKEZ

436

99952324

ÖZEL AFİTAB ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

GAZİANTEP

NİZİP

437

99952330

ÖZEL MERTER ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

GÜNGÖREN

438

99952354

ÖZEL BÜYÜK KILIÇASLAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KIRŞEHİR

MERKEZ

439

99952361

ÖZEL HOŞGÖRÜ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

OSMANİYE

MERKEZ

440

99952362

ÖZEL ERKUL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KOCAELİ

BAŞİSKELE

441

99952366

ÖZEL ALPASLAN ALİ CAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURDUR

MERKEZ

442

99952369

ÖZEL TOROS SEMA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

MANAVGAT

443

99952370

ÖZEL ERGİN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

YOZGAT

MERKEZ

444

99952374

ALAŞEHİR ÖZEL GAYE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

ALAŞEHİR

445

99952375

ÖZEL KIZILIRMAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KIRIKKALE

YAHŞİHAN


 

 

446

99952379

ÖZEL GÜMÜŞ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

HATAY

PAYAS

447

99952380

ÖZEL HULUSİ BEY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BİNGÖL