TÜTÜN DENETİMLERİ HAKKINDA GENELGE

 T.C.

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı

 

 

 

Sayı     : 82868625/355.99                                                                       12.12.2016

Konu   : Denetim                                                                                       30765

 

 

............  VALİLİĞİNE

(81 İl Valiliğine Aynı Tarih ve Numara ile Gönderilecektir.)

 

 

Bilindiği üzere, tütün mamulü satıcılarının Kurumumuzdan yetki alınası zorunlu olup, Kurumumuz bu yetkiyi ilgili mevzuatında aranan şartları taşıyan başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler adına "Satış Belgesi" düzenlemek suretiyle vermektedir.

Tütün mamulü satışına ilişkin ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik`in;

‘Tanımlar` başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrası (ğ) bendinde; "Münhasır satıcı: Sadece tütün mamulleri ve/veya alkollü içkilerin, nihai tüketiciye piyasaya arz ambalajında satışını yapan, münhasır tütün mamulü perakende satış belgesini ve/veya münhasır alkollü içki perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi," (h) bendinde; "Perakende satıcı: Tütün mamulleri ve/veya alkollü içkilerin, nihai tüketiciye piyasaya arz ambalajında satışını yapan, perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi" (i) bendinde; Satış belgesi: İşyerlerinde tütün mamulleri satışı (Ek ibare:RG-27/1/2013-28541), nargilelik tütün mamulü sunumu ile alkollü içkilerin satışı ve/veya sunumunun yapılabilmesi için Kurum veya yetkilendirilmiş merci tarafından verilecek izin belgesini" ifade eder"

"İşyerlerine ve ürünlere ilişkin ortak hükümler" başlıklı 6 inci maddesi (f) bendinde; (Değişik:RG- 18/9/2013-28769) İşyerinde; tütün mamulleri ve alkollü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz. Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi talep eder. " (ğ) bendinde; Satıcılar, ambalajlarında mevzuat uyarınca kullanılması zorunlu olan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretledi taşımayan ürünleri ya da taklit veya niteliğine uygun olmayan işaretleri taşıyan ürünleri, ticari amaçla işyerlerinde bulunduramazlar, nakledemezler, satışa arz edemezler……."

 

"Perakende satış faaliyetine ilişkin esaslar" başlıklı 8 inci maddesi birinci fıkrası (b) bendinde; 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanun ile 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Kanunda satış yapılamayacağı belirtilen yerler hariç olmak üzere, işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu; bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi. büfe olanlar ile münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan kişiler, perakende satış belgesi talebinde bulunabilirler." hükümlerine yer verilmiştir.

 

 

 

 

Diğer taraftan. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik`in Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrası (d) bendinde; "Diğer tütün mamulleri: Puro, sigarillo, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün, enliye, çiğneme tütünü ve pipo tütünü gibi sigara dışındaki tütün mamullerini" (n) bendinde; "Tütün mamulü: Tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri" olarak tanımlanmış aynı Yönetmelik‘in "Bandrol uygulaması ve satış hizmet bedeli" başlıklı 16 inci maddesi birinci fıkrasında; "Üretilen ve ithal edilen tütün mamulleri Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri çerçevesinde tanımı yapılmış olan bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilir." hükümleri yer almakladır.

 

Bahsi geçen mevzuat hükümlerine aykırılık hallerinde uygulanacak idari yaptırımlar ise 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un Cezai Hükümler başlıklı 8 inci maddesinde düzenleme altına alınmış olup söz konusu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası;

 

(g) bendinde; "Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara ellibin Yeni Türk Lirası (01.01.2016 tarihinden itibaren tespit edilen fiiller için 88.517,00 Türk Lirası) perakende satışını yapanlara ise beşbin Yeni Türk Lirası (01.01.2016 tarihinden itibaren tespit edilen fiiller için 8.848,00 Türk Lirası) idari para cezası verilir."

 

(ı) bendinde; "Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere, beşbin (01.01.2016 tarihinden itibaren tespit edilen fiiller için 8.848.00 Türk Lirası) Yeni Türk Lirası İdarî para cezası verilir."

 

(o) bendinde; "Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz ettikleri tütünün:

     50 kilograma kadar (50 kilogram dâhil) olması halinde 250 TL. (01.01.2016 tarihinden itibaren tespit edilen fiiller için 356,00 Türk Lirası)

     50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) olması halinde 500 TL. (01.01.2016 tarihinden itibaren tespit edilen fiiller için 715 T ürk Lirası)

     100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) olması halinde 1.500 TL. (01.01.2016 tarihinden itibaren tespit edilen fiiller için 2.150 Türk Lirası)

     250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) olması halinde 3.000 TL. (01.01.2016 tarihinden itibaren tespit edilen fiiller için 4.305 T ürk Lirası)

500 kilogramdan fazla olması halinde 5.000 TL. (01.01.2016 tarihinden itibaren tespit edilen fiiller için 7.179 Türk Lirası) idari para cezası verilir." hükümlerine yer verilmiş olup aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan; "Beşinci fıkranın (I), (g), (h), (ı) ve (j) (Ek İbare: 6111 sy. Kanun md.I75) ile (o) bentlerinde yazılı fiiller hakkında İdarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler, diğer bentlerde yazılı fiiller hakkında idari para cezası vermeye Kurum yetkilidir. Mahalli mülkî amirlerce uygulanan İdarî yaptırımlar onbeş gün içinde Kuruma iletilir." şeklindeki hüküm ile yukarıda yer verilen aykırıkların tespiti halinde idari yaptırım uygulama yetkisi mahalli mülki amirliklere verilmiştir.

 

 

 

 

Ayrıca, 5607 sayılı Kanunun " Kaçakçılık Suçları" başlıklı 3 üncü maddesi on sekizinci fıkrasında;

(Değişik: 18/6/2014-6545/89 md.) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;

a)         Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,

b)         Satışa arz eden veya satan,

c)         Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,

Kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur" hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere Kurumumuzdan alınmış Perakende Tütün Mamulü Satış Belgesine haiz işyerleri dışında tütün mamulü satışı yapılması yasak olup belgeli satıcılar tarafından satışa sunulan tütün mamullerinin de ambalajlı ve bandrollü olması gerekmektedir.

 

Ancak ilgili meslek kuruluşları, birimler ve vatandaşlar tarafından Kurumumuza yapılan başvurulardan son dönemde ülke genelinde faaliyet gösteren bakkal, market, kuruyemişçi, büfe gibi satış noktalarında sarmalık kıyılmış tütün ve gümrük kaçağı tütün mamulü satışının arttığı, ayrıca tütün mamulü satış yetkisi bulunmayan hediyelik eşya, nargile malzemeleri, tavlacı, pipo tütüncüsü, vs. gibi işyerleri ile seyyar satıcılar tarafından 18 yaşını doldurmamış kişilere açık tütün, kaçak tütün mamulleri ve tütün ürünü ihtiva eden-etmeyen nargile vb. ürünlerin satışında da artış görüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Açık/sarmalık kıyılmış tütün ve kaçak tütün mamulü tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkiler gözönünde bulundurulmak suretiyle yukarıda yer verilen uygulamaların önüne geçilmesini teminen iliniz genelindeki denetimlerin artırılması ve aykırılıkların tespiti halinde sorumlular hakkında 4207, 4733. ve 5607 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilmesi hususlarında gereğini arz ederim.

 

                                                                                                ..... ..... 

                                                                                                 Başkan

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.