Şehi İçi Trafik Levhaları Hakkında Genelge/İçişleri bakanlığı

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   : 30546965-250-28120                                                                 27/12/2016

Konu : Trafik İşaret Levhaları

 

 

 

            Emniyet Genel Müdürlüğünün "Trafik İşaret Levhaları" konulu 16/12/2016 tarihli ve 186460 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

            Konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması hususunda;

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

                                                                                               .................

                                                                                                 Bakan a.

                                                                                             Genel Müdür V.

 

 

EK: yazı

 

DAĞITIM :

Gereği:                                                                       Bilgi:

81 İl Valiliğine                                                           EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   :11088401.68386.64035/2999/186460                                                              16/12/2016

Konu :Trafik işaret levhaları

 

 

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi : 15/07/2014 tarihli ve 11088401.68386-64035/1294-1748/95264 sayılı yazımız.

 

Belediye sınırları içerisinde yapılan trafik işaretlemelerinin, gerek meydana gelen trafik kazaları sonrası açılan davalarda, gerekse trafik birimlerimizce yapılan tespitlerde yetersiz ve ilgili mevzuatlara uygun olmadığı gözlemlenmiş olup, konuya ilişkin tespitlere yönelik rapor ilgi sayılı yazı ekinde gönderilmişti.

Belediyelerin sorumluluk bölgelerindeki yolların yapım, bakım ve onarımları kurum görevlilerince yerine getirilmeden önce, karayolunun trafik düzenlemelerinden ve denetiminden sorumlu trafik birimine bilgi vermemesi, yine çalışma alanındaki işaretlemelerin standartlara uygun olmaması, standartlara uygun işaretlemelerin ise sürdürülebilir olmaması, çalışma süresince uygunluğunun denetlenmemesi, yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılan iş makinesi ve kamyonların yükleme kurallarına uymaması ve çalışma bölgelerinde karayoluna kontrolsüz çıkması nedenleriyle trafikte aksamalar, hatta trafik kazaları ve sonucunda ölüm, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmeye devam etmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun "Karayolu trafik güvenliği" kenar başlıklı 13`üncü maddesinde; "Karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar, karayolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür.

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalışmalarda;

a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak " denilmektedir.

Kanun`un 5`inci maddesi ile trafik düzenlemelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetleme görev ve yetkisi Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra trafik kuruluşlarına verilmiştir.

Aynı Kanun‘un "Belediye trafik birimleri, görev ve yetkileri" kenar başlıklı 10` uncu maddesi birinci fıkrası (b) bendinin 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı alt bendinde;

"Görev ve yetkiler

1)         Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,

2)         Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak,

3)         Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek,

4)         Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak,

5)         Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak" görev ve yetkisi belediyelere verilmiştir.

2918 sayılı Kanun`un "Trafik işaretleri" kenar başlıklı 15`inci maddesinde; "Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir" denilmektedir. Anılan madde gereğince çıkarılan Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmeliğin 3`üncü maddesinde; "Trafik işaretlerinin standartları, anlam, nicelik ve nitelikleri ile karayoluna uygulama tekniğinin esasları Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilerek ayrıca bir el kitabı haline getirilir " denilmektedir.

Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Karayolu Trafik Sözleşmesi ile Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi kapsamında "Trafik İşaretleri Elkitabı", ayrıca şehir içi karayolları üzerinde ve yol kenarında yapılan bakım ve yenileme işleminde alınacak trafik tedbirlerinin standart ve koşullarım belirlemek amacıyla "Şehir içi Yolların Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartları" oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, şehir içi karayollarında karayolu üzerinde ve kenarında yapılacak çalışmalarda trafik düzeni ve güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi amacıyla, Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenen "şehir içi Yolların Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartlarına" uygun işaretleme yapmadan ve trafik güvenliği yönünden gerekli diğer tedbirleri almadan çalışmalara başlanılmaması, trafikte aksamalar yaşanmaması için çalışma öncesinde trafik zabıtasına haber verilmesi ve çalışmalar tamamlanıncaya kadar işaretlemelerin projesine uygunluğu ile gece ve gündüz görülebilirlikleri bakımından sürekli kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Yol yapım ve bakım çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla konunun belediyelerimize duyurulmasını arz ederim.

 

 

 

                                                                                    ................

                                                                     Emniyet Genel Müdürü a.

                                                          Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

                                                               1.   Sınıf Emniyet Müdürü

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.