5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 2006-04-29
Resmi Gazete Sayisi: 26153

 


Kabul Tarihi               : 25/4/20


Yayımlandığı Düstur  : Tertip                     : 5   Cilt   : 45 

 

 

Kabul Tarihi                            :25/4/2006

Yayımlandığı Düstur              :Tertip : 5                       Cilt  :45 

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadarkişisel ve medenî durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecekdeğişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip saptanması, bu amaçladüzenlenmiş kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanınınoluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesinisağlamaktır.

Kapsam (1)

MADDE 2- (1) Bu Kanun, Türk vatandaşları, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almaksuretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları ile Türkiye`de bulunan yabancıların nüfushizmetlerinin düzenlenmesine, yürütülmesine ve geliştirilmesine ilişkin esas veusûl hükümlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Adres:Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafî konumu ve işlevi açısındantanımlanmasını,

b) Adresbeyan formu: Adreslerin bildiriminde kullanılan, şekli ve içeriği Bakanlıkçabelirlenen formu,

c) (Değişik: 19/10/2017-7039/1 md.) Adresbileşenleri: İl, ilçe, köy ve köy bağlıları, mahalle, bulvar, cadde, sokak,bina, dış kapı numarası, iç kapı numarası, posta kodu gibi adres bilgisineulaşmak için gerekli sözel ve mekânsal verileri,

ç) (Mülga: 19/10/2017-7039/1 md.)

 

––––––––––––––––

(1)  9/5/2012tarihli ve 6304 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birincifıkrasına “Türk vatandaşları” ibaresindensonra gelmek üzere “, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyleTürk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları” ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.


9734

 

d) Aile:Aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişiler ileonların eş ve çocuklarını,

e) Ailekütüğü: Nüfus olaylarına ilişkin kayıtların kâğıt veya elektronik ortamdatutulduğu kütüğü,

f) Aile sıranumarası: Ailelerin aile kütüğüne yazılış sırasına göre verilen numarayı,

g) Bakanlık:İçişleri Bakanlığını,

ğ) Dayanakbelgesi: Aile kütüğüne işlenen nüfus olaylarının dayanağı olan form, tutanak,mahkeme kararı, noter senedi, doğum veya ölüm raporu gibi resmî belgeler ile bunlarınyedeklerini,

h) (Değişik: 14/1/2016-6661/8 md.) Değerlikâğıtlar: Kimlik kartını, uluslararası aile cüzdanını ve mavi kartı,

ı) Diğeradres: Yerleşim yeri adresi dışında kalan yerleri,

i) GenelMüdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

j) İlmüdürlüğü: İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünü,

k) (Değişik: 19/10/2017-7039/1 md.) KimlikPaylaşımı Sistemi: Merkezi veri tabanında tutulan kayıtların kurumlar ve kamuhizmeti sunan tüzel kişiler ile paylaşıldığı sistemi,

l) Kurum:Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

m) (Ek: 9/5/2012-6304/11 md.) Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaşı olupda çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesindebelirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardanfaydalanabileceklerini gösteren resmi belgeyi, (1)

n) (Ek: 9/5/2012- 6304/11 md.) Mavi Kartlılar Kütüğü: Doğumla Türkvatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler vebunların altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüğü, (1)

o) (Değişik: 19/10/2017-7039/1 md.) Merkezîveri tabanı: Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan verileri,

ö) (Değişik: 19/10/2017-7039/1 md.) MERNİS:Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini,

p)Numaralama: Mahalle, semt, meydan, bulvar, cadde, sokak ve bina gibi adresbileşenlerine isim veya numara verilmesi işlemini,

r) (Değişik: 14/1/2016-6661/8 md.) Kimlikkartı: Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne kayıtlı bulunduğunugösteren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,

s) Nüfushizmetleri: Nüfus olaylarına ve kişinin nüfusa ve yerleşim yeri adresineilişkin bilgilerinin toplanmasına, nüfus kütüklerine geçirilmesine, korunmasınave gerektiğinde tasnif edilerek değerlendirilmesine dair iş ve işlemleri,

ş) Nüfuskaydı: Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgileri,

t) Nüfuskayıt örneği: Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterirbelgeyi,

 

––––––––––––––––

(1)  9/5/2012tarihli ve 6304 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, 3 üncü maddenin birincifıkrasına (m) ve (n) bentleri eklenmiş vemevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.


9734-1

 

u) Nüfuskütüğü: Aile kütüğü, özel kütük ve yedeklerinden oluşan kayıtların tümünü,

ü) Nüfusmüdürlüğü: İlçe nüfus müdürlüğünü,

v) Nüfusmüdürü: İlçe nüfus müdürünü,

y) Nüfusolayı: Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, evlât edinme, tanıma, kayıt düzeltme,soybağının düzeltilmesi, gaiplik gibi kişisel durumlarda değişiklik meydanagetiren olayı,

z) Özelkütük: Doğum, evlenme, boşanma, ölüm, kayıt düzeltme ve diğer olaylar şeklindetutulan ve ayrı ayrı tasnif edilen dayanak belgelerinin konulduğu dosyayı,

aa) Ulusaladres veri tabanı: Adres bilgilerinin tutulduğu merkezî veri tabanını,

bb)Uluslararası aile cüzdanı: Bir aileyi oluşturan eş ve çocukların kimlikbilgilerini kapsayan ve uyruğunu kanıtlayan çok dilli resmî belgeyi,

cc) (Değişik: 19/10/2017-7039/1 md.) Vekâletname:Temsil yetkisini kapsayan noterden onaylı belgeyi,

çç) (Değişik: 19/10/2017-7039/1 md.) Yabancılarkütüğü: Kimlik numarası verilen yabancıların kayıtlarının elektronik ortamdatutulduğu kütüğü,

dd) Yapıbelgeleri: Yapı Ruhsat Formu, Yapı Kullanma İzin Belgesi, yanan ve yıkılanyapılar formunu ve binalar cetvelini,

ee) Yerleşimyeri adresi: Sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,

ff) (Ek: 14/1/2016-6661/8 md.)  Biyometrik veri: Elektronik sistemleraracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemleriningerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan parmak izi, damar izi ve elayasından elde edilen kişiye özgü verileri,

gg) (Ek:19/10/2017-7039/1 md.) Veri Paylaşımı Kurulu: Merkezî veri tabanında yeralan bilgilerin paylaşımına ilişkin talepleri değerlendirmek üzere oluşturulankurulu,

ğğ) (Ek: 19/10/2017-7039/1 md.) Yetkiliidare: Adres numaralama veya yapı belgeleri düzenleme yetki ve sorumluluğuverilen idareleri,

ifade eder.


9735

 

İKİNCİ KISIM

NüfusHizmetlerinin Yürütülmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetkililer veNüfus Kütükleri

   Nüfus hizmetleri yetkilileri

   MADDE 4- (1) Nüfus hizmetleri, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtı ile dıştemsilcilikler tarafından yürütülür.

   Hukukî mahiyeti

   MADDE 5- (1) Nüfus kütükleri; kişilerin kimliklerinin, yerleşim yeriadreslerinin, aile bağlarının, vatandaşlık durumlarının ve şahsî hallerininbelirlenmesi amacıyla ilçe ve aile esasına göre nüfus olaylarının tesciledildiği, daimî olarak saklanması gerekli resmî belgelerdir.

   (2) Aile kütüğü ve özel kütüklerde tutulankayıtlar ile yedekleri ve bunlardan çıkarılan kayıt örnekleri aynı hukukîdeğere sahiptir. Kayıtlar arasında farklılık olduğu takdirde, aksi sabitoluncaya kadar kayda esas olan dayanak belgesi geçerlidir.

(3) (Ek: 19/10/2017-7039/2 md.) Bakanlık,elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek bir kaydıntutulmasına, kişi ve olay kayıtlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ileilişkilendirilmesine yetkilidir. Bu durumda diğer kanunların bu maddeye aykırıhükümleri uygulanmaz.

   Nüfus kütüklerinin tutulması

   MADDE 6- (1) Nüfus olayları, iletişim ağı kullanılarak nüfus müdürlüklerindekiaile kütüklerine ve merkezî veri tabanına tescil edilir.                                                                       

   (2) Bakanlık, doğal afet ve olağanüstü hallere karşıkesintisiz olarak hizmet verilmesini sağlamak amacıyla, merkezî veri tabanınınyedeğinin farklı bir yerde tutulmasını sağlar.

   (3) Kâğıt ortamındaki aile kütüklerinin hersayfasına cilt ve sayfa sıra numaraları konur. Kütüğün sonuna kaç sayfadanibaret olduğu yazılır. Sayfa birleşim yerleri asliye hukuk mahkemesincemühürlenerek sonu onaylanır.

   (4) Nüfus kütüklerinin tutulmasına ilişkin usûlve esasları belirlemeye, mevzuat ve sistemdeki gelişmelere bağlı olarakdeğiştirmeye ve kâğıt ortamında tutulan aile kütüklerini uygulamadan kaldırmayaBakanlık yetkilidir.

   Aile kütüklerinde bulunması gereken kişiselbilgiler

   MADDE 7- (1) Her mahalle veya köy için ayrı aile kütüğü tutulur. Ailekütüklerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

   a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

   b) Kayıtlı bulunduğu il, ilçe, köy veyamahalle adı ile cilt, aile ve birey sıra numarası.

   c) Kişinin adı ve soyadı, cinsiyeti, baba veana adı ile soyadları, evli kadınların önceki soyadları.

   ç) Doğum yeri ile gün, ay ve yıl olarak doğumtarihi ve kütüğe kayıt tarihi.

   d) Evlenme, boşanma, soybağının kurulmasıveya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi kişiseldurumda meydana gelen değişiklik veya yetkili makamlarca yapılan düzeltmeler.

   e) Dini.

   f) Medenî hali.

   g) Yerleşim yeri adresi.


9736

 

   ğ) Fotoğrafı.

   h) (Ek:14/1/2016-6661/9 md.) Biyometrik verisi.

ı) (Ek: 19/10/2017-7039/3 md.)Velayete vevesayete ilişkin bilgileri.

   (Değişikson cümle: 19/10/2017-7039/3 md.) (a), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerindebelirtilen kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulur.

   (2) Türkiye`de aile kütüğü bulunmayan veyabancı ülkelerde oturan vatandaşlar Bakanlığın göstereceği bir nüfusmüdürlüğünde açılacak aile kütüğüne kaydedilir.

   Türkiye`de oturan yabancıların nüfuskayıtları

   MADDE 8- (1) (Değişik: 19/10/2017-7039/4md.)            4/4/2013 tarihli ve6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılarakimlik numarası vermeye ve yabancılar kütüğüne kaydetmeye Bakanlık yetkilidir.Diplomatik misyon mensupları bu hükmün kapsamı dışındadır.

(2) (Mülga:19/10/2017-7039/27 md.)

(3) (Ek: 19/10/2017-7039/4 md.)YabancılarınTürkiye’de meydana gelen nüfus olaylarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerineyapılan başvurular üzerine ilgili olay formları düzenlenir ve bir örneğikendilerine verilir. Bu formlar özel bir dosyada saklanır.

Mavi Kartlıların kayıtları

MADDE 8/A- (Ek: 9/5/2012-6304/12 md.)

(1) Doğumla Türk vatandaşıolup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, Genel Müdürlükçeelektronik ortamda tutulan Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir. Bu Kütüğekaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde nüfus müdürlüklerine,yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Nüfus Kayıtlarının Özellikleri

   Gizlilik

   MADDE 9- (1) Nüfus kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgelergizlidir.Bunlar, yetkili ve sorumlumemurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüpincelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır.

   (2) Nüfus kayıtlarına bu bilgileri işleyenmemurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanandiğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. Bu yükümlülük, kamugörevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

   Resmî işlemlerde esas alınması

   MADDE 10- (1) Kurumlarda kişiyle ilgili olarak yapılan işlemlerde nüfus kayıtlarıesas alınır. Kayıtlar arasında farklılık olması halinde nüfus kayıtlarındadeğişiklik yapılmaz, usûlüne göre diğer kayıtlar düzeltilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

NüfusKütüklerinin Tutulmasına İlişkin Esaslar

   Tescil mecburiyeti

   MADDE 11- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kişi yurt içinde nüfusmüdürlüğüne, yurt dışında dış temsilciliğe müracaatla kendisini nüfuskütüklerine yazdırmaya ve kimlik kartı almaya mecburdur. Ergin olmayanlarınnüfus olaylarını yazdırıp kimlik kartlarını almaya veli, vasi veya kayyımları,bunların bulunmaması halinde, çocukları yanlarında bulunduranlar ile 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunununyetkili kıldığı kuruluş yetkilileri görevlidirler. (1)

   (2) Türk vatandaşlığını sonradan kazanmışolanlar da vatandaşlığı kazandıkları tarihten itibaren nüfus kütüğünegeçirilir.

 

––––––––––––––––

(1)  14/1/2016tarihli ve 6661 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “nüfuscüzdanı” ibaresi “kimlik kartı” ve “nüfus cüzdanlarını” ibaresi “kimlikkartlarını” şeklinde değiştirilmiştir.


9737

 

   Tescilde dayanak belgesi zorunluluğu

   MADDE 12- (1) Nüfus kütüklerine düşülen kişisel durumla ilgili her kayıt veaçıklamanın bu Kanuna göre yetkili kılınmış görevlilerce, usûlüne ve örneğineuygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılması zorunludur.

   (2)Nüfus olaylarını tescil eden memurlar tarafından her işlem sonunda dayanakbelgeleri aile kütüklerine işlendikten sonra imzalanır ve bir nüshasıarşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecek olan ilgili özel kütüğe konulur.

   Tescil

   MADDE 13- (1) Yetkili kişi ve kuruluşlarca bildirilen nüfus olaylarına ilişkinbelge ve tutanaklar bu Kanun hükümlerine göre tescil edilir. Bakanlık her türlünüfus işlemlerinde elektronik imza kullanılmasına karar vermeye yetkilidir.

   Kaydın kapatılması ve yeniden açılması

   MADDE 14- (1) Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığınınkaybı, evlenme, boşanma, evlât edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddigibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir.

   (2) Kaydın kapatılmasına ilişkin sebeportadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebeportaya çıktığında kayıt yeniden açılır. Kaydın açılmasından sonra kişiseldurumda meydana gelmiş olan olaylar kişinin kaydına işlenir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Nüfus Olayları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Doğum

   Bildirim yükümlülüğü ve süresi

   MADDE 15- (Değişik: 19/10/2017-7039/5 md.)

(1) Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdanitibaren Türkiye’de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmışgün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Doğum bildirimleri, doğumugerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilir.

(2) Sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşları dışındasağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlar, ilgili sağlık birimincebulunulan yer nüfus müdürlüğüne beş iş günü içinde bildirilir. Bildirimde,doğumun sağlık kuruluşunda veya sağlık personeli nezaretinde olduğunuispatlayan rapor veya resmi belge ve doğum tescil isteğini belirten formdilekçe yer alır.

(3) Sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen doğumbildirimi; gebelik sırasında anneyi takip eden tabip ya da sağlık mesleğimensubunca düzenlenecek rapor veya belge ile yapılır.

(4) Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocuklarındoğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır. Her sözlü beyandamülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğununaraştırılması zorunludur.

(5) Doğum bildirimi; veli, vasi, kayyım, bunlarınbulunmaması hâlinde çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya daçocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılır. Çocuğa konulan ad, üç adıgeçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılır. Doğum ve gebelik raporu iledoğumun bildirilmesi ve doğum tutanağının düzenlenmesine ilişkin usul veesaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(6) Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancımakamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi ileyapılır. Doğum bildiriminin dış temsilciliğe bizzat yapılamaması hâlinde,yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya rapor ile çocuğa konulan adınbelirtildiği dilekçe, ana ve babanın kimlik bilgilerini gösteren belgelerlebirlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilir.

(7) Ölüdoğan çocuklar aile kütüğüne yazılmaz. Bir doğumda birden fazla çocuk doğmasıhâlinde bunlar, doğuş sırasıyla yazılır.


9738

 

   Süresi içinde bildirilmeyen doğumlar

   MADDE 16- (1) Bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen süreyi geçirdikten sonrabildirilen altı yaşını bitirmemiş olan çocukların doğum tarihinin tespitindebeyan esas alınır. Çocuk altı yaşını doldurmuş ise nüfus müdürlüğünegetirilerek resmî sağlık kuruluşunca yaşının tespit edilmesi sağlanır. Doğumaait resmî belge ibraz edilmesi halinde, yaş tespitine gerek kalmaz.

   Nüfus müdürlüklerinin yetkisi

   MADDE 17- (1) Nüfus müdürlükleri; süresi içerisinde bildirilmemiş çocukların veyanüfusa tescil edilmemiş erginlerin varlığını haber aldıkları takdirde;erginlerin kendilerini, çocukların veli, vasi veya kayyımlarını, bunlarınbulunmaması halinde; büyük ana, büyük baba veya kardeşlerini ya da çocuklarıyanlarında bulunduranları veya muhtarları beyana davet etmeye yetkilidirler.İlgililer de bu davet üzerine otuz gün içinde nüfus müdürlüklerine başvurmak vebeyanda bulunmakla görevlidir.

   (2) Verilen süre içerisinde bildirimyapılmaması halinde mülkî idare amirinin göreceği lüzum üzerine kollukkuvvetlerince bunların zorla getirilmesi için gereken işlem yapılarak çocuğunaile kütüklerine tescili sağlanır.

   Bildirimle yükümlü diğer görevliler (1)

   MADDE 18- (1) 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri, yetiştirmeyurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları ile kişiler; yanlarındaçalıştırdıkları veya barındırdıkları çocuk veya erginlerin kimlik kartlarınıkontrol etmek, aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak içinnüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmaklagörevlidirler. (1)

   (2) Kolluk görevlileri; kimlik kontrolleriveya herhangi bir işlem nedeniyle kimliğini ispat edemeyenlerle, nüfustakayıtlı olmadığını tespit ettikleri kişileri, haklarında gerekli işlemleriyaptıktan sonra düzenleyecekleri evrakı o yerdeki nüfus müdürlüğüne bildirmekleyükümlüdürler.

   (3) Okul müdürleri; okula kayıt için başvurançocuklardan nüfusa kayıtlı olmayanların beyana dayalı kimlikleri ile baba, ana,vasi veya kayyımlarının kimliklerini ve adreslerini o yerin nüfus müdürlüğünebildirmekle görevlidirler.

                   (4) Kamu veya özel kurumlar iş vereceklerikişilerden kimlik kartı istemekle, nüfusta kayıtlı olmadıklarını anladıklarıkişilerin beyana dayalı kimlik ve adreslerini nüfus müdürlüklerine bildirmekleyükümlüdürler. (1)

   Bulunmuş çocuklar ve zihinsel engelli kişiler(2)

   MADDE 19- (1) Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuşçocukların nüfus kütüklerine kaydedilmesi, kolluk görevlileri veya ilgilikurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanlarınadayanılarak bulundukları yerin nüfus müdürlüğünce yapılır.

   (2) Zihinsel engelli olup da bulunmuş onsekizyaşından büyük kişileri, mahkemece tayin edilecek olan kayyımları bildirmekleyükümlüdür. Bildirimin tam teşekküllü devlet hastahanesinden alınacak sağlıkkurulu raporu ile nüfus müdürlüğüne yapılması zorunludur.

 

––––––––––––––––

(1)  14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanlarını” ibaresi “kimlik kartlarını”, dördüncüfıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı” ibaresi “kimlik kartı” ve şeklindedeğiştirilmiştir.

(2)  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1inci maddesiyle, bu maddenin başlığında ve ikinci fıkrasında yer alan “özürlü”ibareleri “engelli” şeklindedeğiştirilmiştir.

 


9739

 

   (3) Bu kişiler hakkında düzenlenentutanaklarda doğum tarihi, adı ve soyadı ile ana ve baba adı belirtilmemiş ise;nüfus müdürlüğünce ad ve soyad ile ana ve baba adı verilir. Doğum tarihibelirlenmemişse resmî sağlık kuruluşunca tespit edilmesi sağlanır.

   Türk vatandaşlığını kazananlar

   MADDE 20- (1) Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kazananlar yetkili makam veyakurulların kararı üzerine düzenlenecek formlara uygun olarak aile kütüğünetescil edilirler.

   Yabancıların nüfus olayları

   MADDE 21- (Mülga: 19/10/2017-7039/27 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Evlenme

   Evlendirme yetkisi

   MADDE 22- (1) Bakanlık, evlendirme işlemlerinin nüfus ve vatandaşlıkhizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesi için gereken her türlü tedbirialır ve uygular.

   (2) Evlendirme memuru; belediye bulunanyerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerdemuhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfusmüdürlüklerine ve dış temsilciliklere, il ve ilçe müftülüklerine evlendirmememurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halindeevlendirmeye, (...)(1) belediye evlendirme memurlukları ile nüfusmüdürleri yetkilidir. (1)(2)

   Evlenmenin bildirilmesi ve tescili

   MADDE 23- (1) 22 nci madde uyarınca evlendirme işlemini yapanlar; evlenmeninyapıldığı tarihten itibaren on gün içinde düzenlenecek evlenme bildirimininüfus müdürlüğüne göndermekle, nüfus müdürlüğü de tescil etmekle yükümlüdür.

   (2) Evlenen kadının kaydı kocasının hanesinetaşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğündekalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir.

   (3) Dış temsilciliklerce yapılan evlenmeler,evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde nüfus müdürlüklerinebildirilir.

   (4) Mülga743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girdiği 4/10/1926 tarihinden önceeski hükümlere göre yapılıp da halen nüfus kütüklerine tescil edilmemiş olanevlenmeler ilgililerin mahkemeden karar almaları suretiyle aile kütüğüne tesciledilir.

 

––––––––––––––––

(1)  29/5/2009tarihli ve 5901 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle; bu fıkrada bulunan "ilve ilçe" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)  19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu fıkraya “dıştemsilciliklere” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il ve ilçe müftülüklerine”ibaresi eklenmiştir.


9740

 

   Yurt dışında yapılan evlendirmeler

   MADDE 24- (1) Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarınınyaptığı evlenmeler, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunuhükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebepbulunmamak kaydıyla geçerlidir. Bu evliliklerin koca, kocanın yabancı olmasıhalinde kadın tarafından en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancımakamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dıştemsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır. Beyanı alan dış temsilcilikevlenme bildirimini usûlüne göre düzenleyerek nüfus müdürlüklerine göndermekleyükümlüdür.

   (2) O yerde dış temsilcilik bulunmadığı veyadış temsilciliğe bildirimde bulunulamadığı takdirde, evlenme bildirimi; yabancımakamlardan alınan evlenme belgesinin Türkçeye çevrilip usûlüne göre onaylanmışve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması şartıyla yurt içinde nüfusmüdürlüğüne verilmek suretiyle de yapılabilir. Bu belgeye dayanılarakdüzenlenecek evlenme bildirimi ile kütüğe tescil işlemi yapılır.

   Evlenmekle Türkvatandaşlığını kazananların tescili

   MADDE 25- (1) Evlenmekle Türk vatandaşlığını kazanan kadın, kocasının hanesinetescil edilir. Bu şekilde aile kütüklerine tescil edilen kadının ölüm dışındaevliliğinin sona ermesi halinde kaydı, kayıtlı bulunduğu kütüğün sonunataşınır.

   (2) Evlenmekle Türk vatandaşlığını kazananerkek karısının evlenmekle kaydının taşındığı haneye tescil edilir. Evliliğinölüm dışında sona ermesi halinde kadının kaydı evlenmeden önce kayıtlıbulunduğu haneye taşınır, erkeğin kaydı ise kayıtlı bulunduğu hanede kalır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Boşanma ve Evliliğin İptali

   Kadının bekleme süresinin başlangıcı

   MADDE 26- (1) Kadının bekleme süresi, mahkeme kararının kesinleştiği tarihtenitibaren hüküm ifade eder.

   Boşanma veya evliliğin iptali kararlarındabulunması gerekli hususlar

   MADDE 27- (1) Boşanma veya evliliğin iptaline ilişkin kararlarda aşağıdakibilgilere yer verilmesi zorunludur:

   a) Tarafların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, baba ve ana adları ile kadının evlenmedenönceki soyadı ve aile kütüğünde kayıtlı olduğu yer bilgileri.

   b)Evlilik içinde doğmuş çocuklar ve bunların kimlik bilgileri.

   c) Karara ait usûl mevzuatının öngördüğü diğeresas ve usûle ait hükümler.

Yabancı ülkeadlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğünetescili

MADDE 27/A-(Ek: 17/4/2017-KHK-690/4 md.)

(1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarıncaboşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitineilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla taraflarınbirlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlîveya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamudüzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.


9740-1

 

(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurtdışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlıktarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.

(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediğigerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması,27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul HukukuHakkında Kanun uyarınca yapılır.

(4) Bumaddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmeliklebelirlenir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tanıma ve EvlâtEdinme

   Tanımave babalığa hüküm (1)

   MADDE 28- (1) Tanıma; babanın yazılı başvurusu üzerine mahkemede yapılmışsamahkeme tarafından, notere başvurusu üzerine düzenlenen senetle yapılmışsanoter tarafından tanımanın yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde nüfusmüdürlüğüne bildirilir.

   (2) Tanımanın babanın vasiyetnamesindekibeyanla yapılması durumunda nüfus müdürlüğüne bildirim, vasiyetnameyi açanhâkim tarafından yapılır.

   (3) Nüfus memuruna yapılan tanıma beyanı isedoğrudan aile kütüklerine tescil edilir.

   (4) (Değişik:19/10/2017-7039/7 md.) Tanınan veya babalığa hüküm kararı ile soybağıkurulan çocuklar babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile nakledilir.

   (5) Yurt dışında yapılan tanıma işlemlerineait bildirimler dış temsilciliklere veya Türkçeye tercüme edilip, onaylanmışolmak kaydıyla yurt içinde nüfus müdürlüklerine yapılabilir.

   Evlâtedinme işlemi

   MADDE 29- (1) Evlât edinme kararı mahkeme tarafından on gün içinde o yerin nüfusmüdürlüğüne bildirilir. Evlât edinme olayı aile kütüklerine tescil edilir veevlât edinilenin kaydı evlât edinenin aile kütüğüne taşınır.

 

––––––––––––––––

(1)  Bumadde başlığı “Tanıma işlemi” iken, 19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekildedeğiştirilmiştir.


9741

 

   Yurt dışındayapılan evlât edinme işlemleri

   MADDE 30- (1) Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlât edinmeişlemleri aslî şartlar bakımından Türk mevzuatına uygun olmak şartıylaTürkiye`de de geçerlidir.

   (2) Evlât edinme olaylarına ilişkin yabancıadlî veya idarî makamlarca verilen ve o ülkenin hukukuna göre kesinleşmiş olanveya kesin hüküm gibi sonuç doğuran karar ve belgelerin Türkiye`de icraolunabilmesi, yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz veya tanıma kararıverilmesine bağlıdır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ölüm ve Gaiplik

   Bildirim süresi ve yükümlü olanlar

   MADDE 31- (1)Ölüm olayını;

   a) Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkiliolanlar,

   b) Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlıkkuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları,

   c) Hastane ve bakım evi gibi sağlıkkurumlarında kurum amirlikleri,

   ç) Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmetmevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlikşubeleri,

   d) Doğal afetlerde mülkî idare amirlerincegörevlendirilecek memurlar,

   e) Adlî olaylarda ve kazalarda ilgiliCumhuriyet savcılıkları,

   olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dıştemsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on güniçerisinde Genel Müdürlüğe ya da nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

   (2) Kanunî süre geçtikten sonra nüfusmüdürlüklerine gelen ölümlere ait tutanaklar resmî sağlık kurumları kayıtlarınaveya diğer resmî belgelere dayanılarak düzenlenmiş ise nüfus müdürlüklerincekabul edilip işleme alınır.

   (3) Yurt içinde meydana gelen ölümlerde, ölümnerede meydana gelmişse o yerin nüfus müdürlüğüne, ölüm yerinin tespitedilememesi halinde ceset nerede bulunmuşsa o yerin, ölüm bir taşıt içindeolmuşsa bu taşıttan çıkarıldığı yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir.

   (4) Ölenin kaydı yok ise yapılacak soruşturmasonunda Türk vatandaşlığı ve ailesi tespit edildiği takdirde doğum tutanağıdüzenlenerek aile kütüğüne önce doğum, sonra ölüm olayı işlenir.

   Ölüm karinesi

MADDE 32- (1) Bir kimse ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektirendurumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile müracaat edilen yerinmülkî idare amirinin emri ile ölüm tutanağı düzenlenerek ölüm olayı işlenir.

(2) Bu maddeuyarınca işlem yapılabilmesi için ölüm karinesi bulunan kişinin alt veya üstsoyundan bir kişinin ya da kardeşlerinin, bunlar yoksa mirasçılarının dilekçeile başvurarak olayı belgelendirmeleri ya da yetkili makamların durumu resmîbir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirmeleri gereklidir.


9742

 

(3)Dilekçeye ekli belgeler ve gerektiğinde nüfus müdürlüğünce yaptırılacaksoruşturma olayın doğruluğunu ve öldüğü iddia edilen kişinin de olayın meydanageldiği sırada orada bulunduğunu kanıtlamaya yeterli görülürse mülkî idareamirinin emri ile ölüm kaydı düşülür.

Ölüolduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenler

MADDE 33- (1) Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağgörülenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulmasıhalinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. Herhangi birbelge ibraz edilememesi durumunda ölüm beyanının doğruluğu nüfus müdürlüklerincetahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülkî idare amirininemri ile işleme konulur.

(2) (Ek:19/10/2017-7039/8 md.) Merkezî veri tabanında yer alan kayıtlara göre uzunsüre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler GenelMüdürlükçe tespit edilir. Tespit edilen kayıtların araştırılması mülkî idareamirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılır. Araştırma sonucu ölü olduklarıtespit edilenlerin ölümleri tescil edilir.

Gaiplikişlemi

MADDE 34- (1) Gaiplik kararları mahkemelerce on gün içinde oyerin nüfus müdürlüğüne bildirilir ve nüfus memurlarınca aile kütüklerinetescil edilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kayıt Düzeltmeleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Nüfus KaydınınDüzeltilmesine İlişkin Esaslar

Kayıt düzeltilmesi

MADDE 35- (1) Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfuskütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığıbilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerinetescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesineuygun olarak düzeltilir.

(2) Ailekütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygunolarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.

Nüfus davaları

MADDE 36- (1) Mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerindeaşağıdaki usûllere uyulur:

a) Nüfuskayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgiliresmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafındanyerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesindeaçılır. Kayıt düzeltme davaları (..)(1) nüfus müdürü veyagörevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.(1)

b) (Değişik: 19/10/2017-7039/9 md.) Haklısebeplerin bulunması hâlinde aynı konuya ilişkin düzeltme yapılması hâkimdenistenebilir. Ad değişikliği hâlinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarınınbaba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eşin ve erginolmayan çocukların soyadını da düzeltir.

c) Tespitdavaları, kaydın iptali veya düzeltilmesi için açılacak davalara karine teşkileder.

(2)Kişilerin başkasına ait kaydı kullandıklarına ilişkin başvurular Bakanlıkçaincelenip sonuçlandırılır.

 

––––––––––––––––

(1)  31/3/2011tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “CumhuriyetSavcısı ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


9743

 

Nüfus müdürlüklerinin yetkisi

MADDE 37- (1) Genel Müdürlük ve nüfus müdürlükleri, mahkemeceverilen kararlar hakkında her türlü kanun yoluna başvurmaya yetkilidir.

(2) Genel Müdürlük ve nüfus müdürlükleri kanunîharç ve her türlü mahkeme masraflarından muaftır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Maddî Hatalar veNüfus Kaydının İptali

Maddî hatalar

MADDE 38- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesinde sayılan ailekütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden; dayanak belgesinde bulunduğuhalde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiçyazılmayan bilgiler veya mükerrer kayıtlar maddî hata kapsamındadeğerlendirilir. Bu tür maddî hatalar Genel Müdürlükçe ya da nüfus müdürlükleritarafından düzeltilir veya tamamlanır.

Tarihlerde düzeltme ve tamamlama yetkisi

MADDE 39- (1) Genel Müdürlük, nüfus kayıtlarına görevatandaşların hicrî veya rumî tarihle yazılmış nüfus olaylarının tarihlerinimiladî yıla çevirerek aile kütüklerine geçirmeye, doğum tarihlerinin ay ve günübelli olmayanların da eksikliklerini tamamlamaya yetkilidir.

(2) Doğumtarihlerinde doğum yılı yazılıp, doğum ayı ve günü yazılmamış olanlarınyaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın Temmuz ayının birinci günü, ayıyazılıp da günü belli olmayanlar için de o ayın birinci günü başlangıç olarakalınır.

Nüfus kaydının iptali

MADDE 40- (1) Usûlüne göre düzenlenmemiş bir belgeye dayanılaraktesis edilmiş nüfus kayıtları Genel Müdürlüğün ya da nüfus müdürlükleriningöstereceği lüzum üzerine mahkemece verilecek kararla iptal edilir. Nüfuskütüğüne düşülmüş olan şerh ve açıklamaların iptal edilmesi de aynı usûletâbidir.

 

BEŞİNCİ KISIM

KimlikKartı, Uluslararası Aile Cüzdanı ve Mavi Kart (1)

Düzenlenmesi ve dağıtılması

MADDE 41- (Değişik:14/1/2016-6661/12 md.)

(1) Kimlikkartında yer alacak bilgiler ile kartın tasarımı, temini, basımı, dağıtım veteslim yöntemi ile üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemibelirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Kimlikkartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı Bakanlıkçabelirlenir.

(3)Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esastır. Biyometrikverisi alınmayacak çocukların kimlik kartı müracaatı veli veya vasileri ile 15inci ve 17 nci maddelerde yer alan bildirim yükümlülüğü bulunan kişilertarafından yapılır.

 

––––––––––––––––

(1)  BuKısım başlığı “Nüfus ve UluslararasıAile Cüzdanları” iken 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanunun 11 incimaddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


9744

 

(4) Merkezîveri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışındakullanılamaz.

(5) Kişi,müracaat sırasında yazılı muvafakatı ile kimlik kartını teslim alacak kişiyibelirleyebilir.

(6) Kimlikkartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişiolup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde mülkî idare amirinin emriile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılır.

(7) Kimlikkartının kaybı veya değiştirilmesi nedeniyle yapılacak müracaatlarda, yenisiverilinceye kadar geçerli olmak üzere, usul ve esasları Bakanlıkça belirlenengeçici bir belge verilebilir.

(8) Kimlikkartına bu Kanunda öngörülenler dışında kayıt ve işaret konulamaz. Kimlik kartıhiçbir kişi veya kurum tarafından alıkonulamaz.

(9) Evlenmeişlemi tamamlandıktan sonra, çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilir.

(10)Uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart Bakanlıkça belirlenen tasarım ve sayıdaMaliye Bakanlığınca bastırılır. Aile cüzdanları ve mavi kartlar MaliyeBakanlığınca yurt içinde nüfus müdürlüklerine ve evlendirme memurluklarınaverilmek üzere maliye yetkililerine, yurt dışında ise dış temsilciliklereverilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Uluslararası aile cüzdanlarıve mavi kartların en fazla üç bin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, müteakibenüç bin adetlik partiler hâlinde peşin para karşılığında nüfus müdürlüğüneverilir.

(11) Kimlikkartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat sırasında tahsiledilir. Doğum bildiriminin kanuni süresi içinde yapılması hâlinde ve 2828 sayılıKanun kapsamında düzenlenecek kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

(12) Hatalıyazım nedeniyle iade edilen uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlardeğerli kâğıt bedelinden düşülür. Hatalı üretim ya da yazım nedeniyle kimlikkartlarının değiştirilmesi hâlinde kimlik kartı bedeli alınmaz.

(13) GenelMüdürlük, nüfus müdürlükleri ile dış temsilcilikler, kimlik kartı, uluslararasıaile cüzdanı ve mavi kart bedeli açısından 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılıKefalet Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(14) Kimlikkartı bedellerinin Hazine veznelerine yatırılmasına ilişkin usul ve esaslarBakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Talep belgesi (1)

MADDE 42- (Değişik: 14/1/2016-6661/13 md.)

(1) Kimlikkartı ve uluslararası aile cüzdanlarının verilebilmesi için şekli ve kapsamıBakanlıkça belirlenen ve bastırılan talep belgeleri kullanılır. Doğumtutanaklarına dayanılarak kimlik kartı düzenlemesinde talep belgesi aranmaz.

(2) Talepbelgelerini uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya ve bunların saklamasürelerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

 

––––––––––––––––

(1)  Bumadde başlığı “Cüzdan talep belgesi”iken 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle metneişlendiği şekilde değiştirilmiştir.


9744-1

 

ALTINCI KISIM

NüfusKayıtlarındaki Bilgilerin Verilmesi

Nüfus kayıt örneğiverilmesi

MADDE 43- (1) Kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması veaslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onanması ile elde edilen nüfus kayıtörnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Nüfus kayıt örneği, istenmenedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadanverilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsenbaşvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Nüfus kayıt örneklerinde, bunlarıistemeye yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediğitakdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez. Bu belgelerüzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

(2)Düzenlendikleri tarihten itibaren yüzseksen gün içinde kullanılmayan nüfuskayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağıalanlara göre Bakanlık bu süreyi otuz güne kadar kısaltmaya yetkilidir.

Nüfus kayıtörneğini almaya yetkili olanlar

MADDE 44- (1) Nüfus kayıt örneklerini;

a) Bakanlık,

b) Dıştemsilcilikler,

c) Askeralma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı,

ç) Adlîmakamlar,

d) Adlîişlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları,

e) Evlenmeişlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar,

f) Ölümişlemleri için resmî sağlık kuruluşları,

g) Kaydınsahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bukişilere ait vekâletnameyi ibraz edenler, (1)

nüfusmüdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalankurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkçabelirtmek suretiyle Bakanlık veya mülkî idare amirinin emri ile nüfus kayıtörneğini alabilirler. Bakanlık bu madde hükümlerini işletmek üzere Kimlik PaylaşımıSistemi kurar.

(3) Yerleşimyeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.

(4) Birincifıkranın (g) bendinde sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medenî halbilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.

(5) (Ek:19/10/2017-7039/10 md.) Kişiler; kendileri ve alt ya da üst soylarına aitnüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşimyeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devletkapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciineverebilirler. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerindenalınmış diğer belgelerle aynı hukuki değere sahiptir.

 

––––––––––––––––

(1)  19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle,  bu bentte yer alan “vekillik belgesini”ibaresi “vekâletnameyi” şeklinde değiştirilmiştir.


9745

 

KimlikPaylaşımı Sisteminin kullanılması (1)

MADDE 45- (Değişik:19/10/2017-7039/11 md.)

(1) Bakanlık, merkezî veri tabanında tutulan verileribu Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlarla; kimlikverilerini, kamu hizmeti sunan tüzel kişilikler, 3/6/2007 tarihli ve 5684sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan sigorta ve emeklilikşirketleri, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesindefaaliyette bulunan bankalar, Risk Merkezi ve 5411 sayılı Kanunun 73 üncümaddesinin son fıkrası uyarınca bilgi paylaşımı amacıyla kurulmuş şirketler,21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve FinansmanŞirketleri Kanunu kapsamındaki finansal kiralama şirketleri ile finansmanşirketleri; yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini ise Bakanlıkça belirlenenadrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşlar, 5684 sayılı Kanun çerçevesindefaaliyette bulunan sigorta ve emeklilik şirketleri, 5411 sayılı Kanunçerçevesinde faaliyette bulunan bankalar, Risk Merkezi ve 5411 sayılı Kanunun73 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca bilgi paylaşımı amacıyla kurulmuşşirketler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ŞirketleriKanunu kapsamındaki finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri ilepaylaşabilir.       

(2) Veri paylaşımından yararlanacakları belirlemeye,paylaşımın kapsamına ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermek üzere GenelMüdürlük bünyesinde Veri Paylaşımı Kurulu oluşturulur. Veri Paylaşımı Kurulununçalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

 (3) Birinci fıkrada belirtilenler kendi iş veişlemlerine esas olmak üzere sadece ilgili kişilerin bilgilerini alabilirler vealdıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başkahiçbir amaçla kullanamaz; ilgilisi veya 44 üncü maddede belirtilenler dışındakimseye veremez. Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de bukurallara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerindenayrılmalarından sonra da devam eder. Bu fıkra hükümlerine aykırı davrananlarhakkında 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuhükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Birinci fıkrada belirtilenler Kimlik PaylaşımıSisteminden alabilecekleri verileri çevrimdışı olarak talep edemezler. Ancakkamusal hizmetin planlanması ve yürütülmesinde zorunlu bir ihtiyaç olduğununtespit edilmesi, kullanım amacı ve yasal dayanağının belirtilmesi hâlindeihtiyaç ile orantılı olarak veri talepleri asgari düzeyde çevrimdışıkarşılanabilir.

(5) Genel Müdürlük, kişisel verilerin hukuka aykırıolarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıylauygun güvenlik tedbirlerini alır ve veri talebinde bulunan kurum ve kamuhizmeti sunan tüzel kişilerin de bu tedbirleri almasını takip eder.

(6) Genel Müdürlükten alınan bilgilerin iş veişlemlerde kullanılmasının hukukî sonuçları bilgiyi alan kurum ve tüzelkişiliğin sorumluluğundadır.

(7) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıtörneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum vetüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talep etmeksizinKimlik Paylaşımı Sisteminden temin ederler.

(8) Bu Kanunile kurulan veri tabanlarının istatistik amaçlı kullanımında 10/11/2005 tarihlive 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu hükümleri uygulanır.

 

––––––––––––––––

(1)  Bumadde başlığı “Kimlik ve Adres Paylaşımı Sistemlerinin kullanılması” iken, 19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle metne işlendiği şekildedeğiştirilmiştir. 


9746

 

YEDİNCİ KISIM

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

Kimliknumarası

MADDE 46- (1) Kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyetivatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmakve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacınıtaşıyan bir numara sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kişiye birdefa verilir ve değiştirilemez.

(2) (Mülga: 19/10/2017-7039/27 md.)

Kullanımı

MADDE 47- (1) Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form,beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibibütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir.

(2) TürkiyeCumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin hertürlü işlem ve kayıtlarında esas alınır.

(3) Kimliknumarasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ile tereddüt edilen hususlardaGenel Müdürlüğün görüşü alınır.

 

SEKİZİNCİ KISIM

Adres Kayıt Sistemi

Adresbilgilerinin tutulması ve adres standardı

MADDE 48- (1) Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslere aitbilgilerin tutulmasına ilişkin politikanın oluşturulması, geliştirilmesi,yaygınlaştırılması, idarî birimlere göre genel uygulamaya geçiş tarihlerinintespit edilmesi, ulusal adres veri tabanı ile MERNİS veri tabanınınilişkilendirilmesi ve adres bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin işlemlerBakanlıkça yürütülür. Bakanlığın nüfus kütüklerindeki adres kayıtlarınıtamamlamak maksadıyla işbirliği talebi kurumlarca karşılanır.

(2) Adresstandardı, Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün takip ve sorumluluğunda; GenelMüdürlük, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ve ilgilidiğer kuruluşlarca ortaklaşa belirlenir. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğütespit edilen standardın yetkili idareye bildirilmesinden sorumludur. Kurumlarile gerçek ve tüzel kişiler adres ile ilgili iş ve işlemlerinde adresstandardına uymak zorundadır. (1)

(3) Bakanlık,adrese ilişkin her türlü bilgiyi kurumlardan istemeye yetkilidir. Kurumlar sözkonusu isteğe yirmi gün içinde cevap vermekle yükümlüdür.

(4) (Değişik: 19/10/2017-7039/12 md.) Faydalanılankamu hizmetleriyle sınırlı olmak üzere adrese dayalı olarak yürütülen iş veişlemlerde diğer adres, yerleşim yeri adresi ile aynı hukuki değere sahiptir.Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde yerleşim yeri adresi gibi diğer adresbilgilerini de esas alır.”

(5) (Ek: 19/10/2017-7039/12 md.) 11/2/1959tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklıdır.

 

––––––––––––––––

(1)  19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan  “il özel idaresi ve belediyelere” ibaresi“yetkili idareye” şeklinde değiştirilmiştir.


9747

 

Adres bilgisi ve güncellenmesi

MADDE 49- (1) İl özel idaresi ve belediyeler sorumlulukalanlarındaki adres bileşenlerini adres standardına uygun olarak tanımlayıpbunlara değiştirilemeyecek sabit tanıtım numarası vererek mahallindeki bütünadresleri kapsayacak şekilde adres bilgilerini oluşturmakla yükümlüdür.Herhangi bir sebeple sabit tanıtım numarası dışında adres bileşenlerindeyapılan değişiklikler de il özel idaresi ve belediyelerce takip edilerek ulusaladres veri tabanına işlenir.

(2) Ulusaladres veri tabanı Genel Müdürlükte tutulur. Genel Müdürlük, ulusal adres veritabanındaki yerleşim yeri adresi bilgilerini nüfus kütüklerindeki kişikayıtları ile ilişkilendirerek elektronik ortamda, yedekleme sistemleri ilebirlikte güncel olarak tutar.

(3) (Mülga: 9/5/2012-6304/13 md.; Yenidendüzenleme: 2/1/2017 - KHK-680/80 md.)Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adreskayıtları, yaşadıkları ülkede kullanılan adres verilerine veya o ülke ve bağlıolduğu temsilcilik bilgisine göre tutulur.

Bildirim yükümlülüğü ve süresi (1)

MADDE 50- (Değişik:19/10/2017-7039/13 md.)

(1) Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanı esasalınır. Bildirim şahsen veya güvenli elektronik imza ile yapılır.

(2) Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dıştemsilciliklere yapılır. Hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkçabelirlenen adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara da adres değişikliğineilişkin beyanda bulunulabilir.

(3) Adres bildiriminin, yirmi işgünü içinde yapılmasızorunludur.

(4) Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan aileninergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Vekâletnameibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.

(5) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi,kayyım, bunların bulunmaması hâlinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olankardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

(6) Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdugibi yerlerde kalanların adres bildirimleri ilgili kurum yetkililerince,bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin ise muhtarlar tarafındanyapılır.

(7) Beyanda şüphe duyulması hâlinde kişinin beyanınıteyit eden bilgi ve belgeler istenebilir.

(8) Yetkiliidareler adres oluşumuna dayanak teşkil eden yapı belgelerini, belgelerinoluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işlemekleyükümlüdür.

Adrese dayalı hizmet sunan kuruluşların yükümlülüğü (2)

MADDE 51- (Değişik:19/10/2017-7039/14 md.)

(1)Kuruluşlarca, adres değişikliği beyan formları elektronik ortamda GenelMüdürlüğe veya kâğıt ortamında en geç on işgünü içinde kuruluşun bulunduğuyerin nüfus müdürlüğüne gönderilir.

 

––––––––––––––––

(1)  Bumadde başlığı “Bildirim yükümlülüğü” iken,19/10/2017 tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 13 üncü  maddesiyle metne işlendiği şekildedeğiştirilmiştir.

(2)  Bumadde başlığı “Bildirim süresi vegüncelliği” iken, 19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


9748

 

Adres bilgilerinin kullanımı (1)

MADDE 52- (1) Bakanlık, talepleri halinde kurumlara, usûl veesasları Bakanlıkça tespit edilmek üzere adres bilgilerini elektronik ortamda KimlikPaylaşımı Sistemi çerçevesinde verebilir. (1)

(2) Teknikaltyapısını tamamlamış olan muhtarlıklar sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeriadres bilgilerinin güncelliğini takip etmek amacıyla Kimlik Paylaşımı Sistemineerişebilirler.

(3)Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adresbilgilerini esas alırlar.

 (4) Adrese ilişkin bilgi ve belgeler nüfusmüdürlüklerinden, Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlarauygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir. Bu şekilde üretilenbelgelerin güvenliği Bakanlığın tespit ettiği usûl ve esaslara göre sağlanır. (1)

(5) Nüfus sayımındaveya tespitinde, aile ve hayatî istatistiklerin oluşturulmasında ve bubilgileri esas alan kanunların uygulanmasında MERNİS nüfus bilgilerikullanılır.

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 53- (1) Genel Müdürlük, ulusal adres veri tabanının etkin,süratli ve güncel bir şekilde oluşturulmasını sağlamak ve devam ettirmek içinkurumlar arası koordinasyonla sorumludur. Kurumlar, adrese ve adresbileşenlerine ilişkin ellerindeki bilgileri Genel Müdürlükle ve ilgilikurumlarla paylaşmakla yükümlüdür.

 

DOKUZUNCU KISIM

Ortak Hükümler

Tescil görevi ve süre

MADDE 54- (1) Nüfus olaylarını tescil etmekle görevli memurlar,nüfus müdürlüğünde düzenlenen ve aile kütüklerine tescil edilmesi gerekendayanak belgelerini işlem anında, diğer makamlarca düzenlenen dayanak belgeleriniise nüfus müdürlüğüne intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde ailekütüklerine tescil etmekle ve bir örneğini Genel Müdürlüğe göndermekleyükümlüdürler.

Mahkeme yazı işleri müdürlerinin görevleri (2)

MADDE 55- (1) Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleriüzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri,kesinleştirme işlemi veya düzenleme tarihinden itibaren on gün içerisinde oyerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler. (2)

 

––––––––––––––––

(1)  19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, bu maddenin  birincifıkrasında yer alan “Adres Paylaşımı Sistemi ve Kimlik Paylaşımı Sistemi”ibaresi “Kimlik Paylaşımı Sistemi” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan“Adres Paylaşımı Sisteminden veya Kimlik Paylaşımı Sistemine” ibaresi “KimlikPaylaşımı Sistemine” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “kesinleşme” ibaresi“kesinleştirme işlemi” şeklinde değiştirilmiştir.


9749

 

Sağlık kuruluşlarının görevleri

MADDE 56- (Mülga:19/10/2017-7039/27 md.)

Vekiller

MADDE 57- (Değişik:19/10/2017-7039/17 md.)

(1) Nüfus idarelerindekiişlemlere esas olmak üzere üçüncü kişilerin beyanda bulunabilmeleri ancakvekâletname ibrazı ile mümkündür.

Yazım dışı kalanlar

MADDE 58- (1) Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar Türkiye`debulundukları yerin nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise en yakın dıştemsilciliğe Türk vatandaşı olduklarını gösterir resmî belgeler ile müracaat ederler.Yapılacak inceleme sonucunda tescillerine engel bir halin bulunmaması halinde,nüfus müdürlüklerince aile kütüklerine tescil edilirler.

(2) (Ek: 19/10/2017-7039/18 md.) Nüfusyazımlarından önce ölenler aile kütüklerine tescil edilmez. Ancak, yerselyazımdan önce ölen kişiye ait kimlik ile ölüme ilişkin belge ibrazı hâlindekişinin kanunî mirasçılarının kaydına açıklama yapılır.

Tutanakların imzalanması (1)

MADDE 59- (1) Nüfus müdürlüklerine yapılan bildirimler üzerinedüzenlenen dayanak belgeleri, nüfus müdürlüğünce imzalanarak onaylanır. Dayanakbelgelerinin ilgilinin kendisi veya veli, vasi ya da vekâletname ibraz edenlertarafından imzalanması gereklidir. Okuma yazması olmayanların parmak izialınır. (1)

Beyanda şüphe (2)

MADDE 60- (1) Nüfus olayları ve adres ile ilgili beyanlardaşüpheye düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk makamlarıtarafından gerekli soruşturma ve incelemeler yapılarak nüfus müdürlüğünebildirilir. (2)

Sürelerinhesaplanması

MADDE 61- (1) Bu Kanunda belirtilen sürelerin hesaplanmasındaolayın meydana geldiği tarihi izleyen gün başlangıç olarak alınır. Süreler;tayin edilen müddetin son günü, son gün resmî tatile rastlarsa tatili izleyenilk iş günü çalışma saatinin bitiminde sona erer.

Atik veya eski aile kütükleri (3)

MADDE 62- (1) İşlemden kaldırılmış olan atik veya eski ailekütükleri üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz, kayıt düşülemez.

 

––––––––––––––––

(1)  19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, bu maddenin  birincifıkrasında yer alan “vekillik belgesi” ibaresi “vekâletname” şeklindedeğiştirilmiştir.

(2)  19/10/2017tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu maddenin  birincifıkrasında yer alan “Nüfus olayları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adres”ibaresi eklenmiştir.

(3)  Bumadde başlığı “Atik veya işlemden kaldırılmış kütükler” iken, 19/10/2017 tarihli ve 7039 sayılıKanunun 21 inci  maddesiyle metneişlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 


9750

 

(2) (Değişik: 19/10/2017-7039/21 md.) Atikdefter kayıtlarına dayanılarak idarece düzeltme yapılamaz. Bu defterlerdençıkartılan kayıtlara “Kişinin kimliği ve aile bağlarının mahkemelerce tespitedilmesi amacı dışında herhangi bir hukukî işleme esas alınamaz.” açıklaması yapılır.

(3) (Değişik: 19/10/2017-7039/21 md.) Nüfusolaylarına ait dayanak belgelerinin bulunamaması hâlinde kişinin adı, soyadı,baba adı, ana adı, doğum tarihi veya doğum yerine ilişkin maddi hatalarındüzeltilmesi ya da eksikliklerin tamamlanması, işlemden kaldırılmış eski ailekütüklerine istinaden yapılır. Bu defterlerden çıkartılan kayıtlara ise “İşbukayıtlar güncel kayıtların yerine esas alınamaz.” açıklaması yapılır.

Askerlikçağına girenlerin listesi

MADDE 63- (Değişik:19/10/2017-7039/22 md.)

(1) Ailekütüklerinde kayıtlı olanlardan askerlik çağına giren erkek nüfusun listesiMillî Savunma Bakanlığınca Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden alınır.

Formlarındüzenlenmesi

MADDE 64- (1) Bu Kanunun uygulanmasında kullanılacak olan formve belgeleri hazırlamaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.Elektronik ortamda tutulan yerleşim yeri adresinin bildirimine ilişkin beyanformları taranarak elektronik ortama aktarıldıktan sonra imha edilir.

 

ONUNCU KISIM

Çeşitli Hükümler

   Katılmapayı (1)

MADDE 65- (Değişik:25/6/2009-5917/39 md.)

   (1) (Değişik:19/10/2017-7039/23 md.) Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgileringenel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarıve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başınakatılma payı alınır. Katılma payının miktarı, Kimlik Paylaşımı Sistemindensunulan servisin niteliği dikkate alınarak 3 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkve Maliye Bakanlığınca müştereken mekânsal ve metinsel veriler için ayrı ayrıbelirlenir. Bu miktarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleriuyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Sorgu vedönen kayıt sayısının belirlenmesinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

   (2) Katılma payları, takvim yılının üçer aylık dönemleriitibarıyla her bir dönemde yapılan sorgulamalar üzerinden hesaplanır.Hesaplanan katılma payları, dönemi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadarsorgulama yapan kurumlara bildirilir ve bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadarBakanlık merkez muhasebe birimine ödenir.

   (3) Süresinde ödeme yapmayanların sistemle bağlantısı kesilir.Süresinde ödenmeyen katılma payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.Katılma payları genel bütçeye gelir kaydedilir.

   (4) Köy ve mahalle muhtarlıkları katılma payından muaftır.

   (5) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ileMaliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Fazla çalışmaücreti

MADDE 66- (Mülga:11/10/2011-KHK-666/1 md.) (2)

 

––––––––––––––––

(1)  Bu madde başlığı “Ücretlendirme” iken, 25/6/2009tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle metne işlendiği şekildedeğiştirilmiştir.

(2)  11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bumaddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ileiptal edilmiştir.


9751

 

ONBİRİNCİ KISIM

Ceza Hükümleri

Gerçek dışıbeyan

MADDE 67- (1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talepbelgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiylenüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenleraltı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Adreseilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamugörevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamuidaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine görecezalandırılır.

İdarî paracezaları

MADDE 68- (1) Bu Kanuna göre;

a) Nüfusolaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilensüreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suçoluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürününkararı ile 25 YTL idarî para cezası verilir.

b) (Mülga: 19/10/2017-7039/24 md.)

c) (Değişik:14/1/2016-6661/14 md.) Adres değişikliğinibildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 50 Türk lirası,gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 Türk lirası idarî para cezası, yurtiçinde mülkî idare amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce verilir.

 (2) Yurt dışında verilen idarî para cezaları,işlem sırasında mahallî para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatınıntahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir.

(3) BuKanuna göre;

a) (Mülga:14/1/2016-6661/14 md.)

b) (Mülga:14/1/2016-6661/14 md.)

c) (Mülga:14/1/2016-6661/14 md.)

d) (Değişik: 19/10/2017-7039/24 md.) BuKanunun 15 inci maddesinde belirtilen sağlık personeline ve 31 inci maddesindebelirtilen Cumhuriyet savcılıklarına,

bu maddedebelirtilen idarî para cezaları uygulanmaz.

 

ONİKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik

MADDE 69- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleryüzseksen gün içerisinde Bakanlıkça hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğekonulur.

(2) Adres venumaralamaya ilişkin yönetmelik ise doksan gün içerisinde Bakanlık, Türkiyeİstatistik Kurumu ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumu tarafından müşterekenhazırlanarak yürürlüğe konulur.

Kadrolar

MADDE 70-(1) Bu Kanuna ekli (1) sayılı listedeyer alan kadrolar bu Kanun kapsamındaki hizmetlerde kullanılmak üzere ihdasedilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenineki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.


9752

 

Kaldırılanhükümler

MADDE 71- (1) 5/5/l972 tarihli ve l587 sayılı Nüfus Kanunu,24/2/1972 tarihli ve 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu ve 5/7/1939 tarihlive 3686 sayılı Evlenme Kâğıtları ve Bunların Nüfus Kütüklerine TescilleriHakkında Kanun, 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 5inci maddesi, 6 ncı maddesinin (a) ve (d) bentleri, 8 inci maddesi, 16 ncımaddesi ve 17 nci maddesinde yer alan "8" ibaresi ile 10/4/1927tarihli ve 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim VerilmesiHakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğerkanunların değiştirilen hükümleri

MADDE 72- (1) 1774 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendindensonra gelmek üzere "tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularaküç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur." ibaresieklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "olanlar ile (d)bendinde belirtilen yerlerde kalanların" ibaresi "olanların"şeklinde değiştirilmiştir.

   Diğer kanunlara eklenen hükümler

   MADDE 73- (1) (14/2/1985 tarihli ve 3152sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olupyerine işlenmiştir.)

 Atıflar

EK MADDE1- (Ek: 14/1/2016-6661/15 md.)

(1) Diğer mevzuatta “nüfus cüzdanı”, “hüviyet cüzdanı”, “nüfus hüviyetcüzdanı”, “hüviyet varakası”, “nüfus kâğıdı” ibarelerine yapılan atıflar“Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı”na yapılmış sayılır.

Tescilyetkisi ve görevlendirme

EK MADDE 2- (Ek: 19/10/2017-7039/25md.)

(1) Bakanlık, nüfus olayları ve adrese ilişkin dayanakbelgesi düzenleyen kurumlara veya dış temsilciliklere bu belgeleri elektronikortamda gönderme ya da tescil yetkisi verebilir. Dayanak belgelerinin tescilyetkisi verilen kurumlarda muhafaza edilmesine karar vermeye Bakanlıkyetkilidir.

(2) Dışişleri Bakanlığının talebi hâlinde,büyükelçiliklerin konsolosluk şubeleri ile başkonsolosluklarda nüfus vevatandaşlık işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla nüfus personeligörevlendirilebilir. Söz konusu memurların yurt dışındaki görev vesorumlulukları ile görev süreleri Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca müşterekenbelirlenir.

Soyadıdeğişikliği

EK MADDE 3-(Ek: 19/10/2017-7039/25 md.)

(1) Yazılı talepte bulunmak kaydıyla;

a) Boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilenkadının evlenmeden önceki soyadını,

b) Eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını taşıyankadının sadece eşinin soyadını,

kullanmak istemesi hâlinde, nüfus müdürlüğünce gerekliişlem yapılır.


9752-1

 

Ölüm olayınıntespiti

EK MADDE 4- (Ek:19/10/2017-7039/25 md.)

(1) Ölüm olayları, nüfus müdürlüğünce kurum venoterlere kâğıt ortamında bildirilmez. Kurum ve noterler ölüm olaylarınıntespitini elektronik ortamda yapar. Mücbir sebeplerle ölüm olaylarına ilişkinbilgilerin elektronik ortamda gönderilememesi hâllerinde kâğıt ortamındagönderilebilir.

(2)18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 69 uncu maddesinin ve 213sayılı Kanunun 150 nci maddesinin bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

 

ONÜÇÜNCÜ KISIM

Geçici Hükümler

   GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kurumlar ve tüzel kişiler bu Kanunun yayımıtarihinden itibaren iki yıl içinde mevzuatlarını bu Kanun hükümlerine uygunhale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorundadırlar.

   GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren adresbilgilerinin kaydedilmesine ilişkin uygulamaya hazırlık olarak sırasıylaaşağıdaki iş ve işlemler yapılır:

   a) Ulusal adres veri tabanının altyapıçalışmaları Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bünyesinde yapılarak veritabanı kurulur ve bu maddede öngörülen iş ve işlemlerin tamamlanmasından sonraGenel Müdürlüğe devredilir.

   b) Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü, adres venumaralamaya ilişkin yönetmeliğe uygun olarak il özel idareleri vebelediyelerin numaralama ve levhalama çalışmalarını takip eder.

   c) Adres çalışmaları ile eş zamanlı olarak ilözel idareleri ve belediyeler ile Genel Müdürlük, ulusal adres veritabanlarının teknik altyapısını oluşturur. Ulaştırma Bakanlığı tarafından ülkegenelinde il özel idareleri ve belediyeler ile ulusal adres veri tabanıarasında on-line işleyecek bir ağ altyapısı oluşturulur. Her yerleşim birimininulusal adres veri tabanına ulaşabileceği bir merkezî bilgisayar programıTürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca hazırlanır. Gerekli şifreleme ve kullanıcıeğitimi verilerek il özel idareleri ve belediyelerin kullanımına açılır.

   ç) Adres standardının belirlendiği tarihtenitibaren en geç üçyüzaltmış gün içerisinde il özel idare ve belediyelertarafından yerleşim birimlerinin adres bileşenleri standartlara uygun halegetirilerek numaralama işlemi tamamlanır ve merkezî olarak kurulan ulusal adresveri tabanına (c) bendinde bahsedilen program aracılığı ile işlenir.

   d) İl özel idareleri ve belediyelercegerçekleştirilen numaralama ve levhalama çalışmalarının uygunluğunun yerindetespit edilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Mahallîİdareler Genel Müdürlüğü tarafından numaralama işlemi tamamlandıktan sonradoksan gün içerisinde alan kontrolü yapılır. Kontrol sonuçları ulusal adres veritabanına işlenir.


9753

 

   e) Ulusal adres veri tabanındaki yerleşimyeri adreslerinin nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile ilişkilendirilmesi veTürkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına bağlı kişisel yerleşim yeri adresikayıtlarının tutulabilmesi için, numaralaması tamamlanan yerleşim yerlerindenbaşlamak ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altıyüzotuzgün içerisinde tamamlanmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığıtarafından alan uygulaması yapılır. Uygulama esnasında ulusal adres veritabanına dayalı olarak alanda tespit edilen yerleşim yeri adres bilgileri,MERNİS kayıtları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esasına göreelektronik ortamda eşleştirilir. Alan taraması sırasında Türkiye`de yerleşimyeri adresi tespit edilen yabancılar ile ilgili ayrı bir veri tabanıoluşturulur.

   f) Elde edilen kayıtlar, mahalle ve köymuhtarlıklarında altmış gün süreyle askıya çıkartılır. Askı süresince,itirazlar üzerine yapılacak inceleme sonucunda Türkiye İstatistik KurumuBaşkanlığı tarafından temin edilen bilgilere göre kayıtlarda gereklidüzeltmeler yapılır. Bu çalışma ile kayıtların kesinleşmesi sonucunda alanuygulamasında kullanılan formlar 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı MuhafazasınaLüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun HükmündeKararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahallîkurulların kararı ile yerinde imha edilir.

   (2) İşlemler sırasında kullanılacak formlarGenel Müdürlük ile işbirliği halinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığıtarafından hazırlanır. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından formlaraistatistik amaçlı olarak eklenen sorulara ilişkin kayıtlar Türkiye İstatistikKanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

   (3) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bumadde kapsamında yapacağı alan çalışması, 5429 sayılı Kanunun sayım vearaştırmalarla ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bu maddede belirtileniş ve işlemlerin yapılması için ilgili kurumlar mal ve hizmet satın alabilir.Bu madde kapsamında yaptırılacak işler hakkında, ceza ve ihalelerden yasaklamahükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale  Kanunu  ile  5018 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bukapsamda yapılacak mal ve hizmet alımlarının usûl ve esasları, saydamlık,rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygunşartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasınısağlayacak ilkeler doğrultusunda hizmetin gereklerine göre Bakanlar Kuruluncabelirlenir.

   (4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a)bendinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

GEÇİCİMADDE 3- (1) Bu Kanunun geçici 2 ncimaddesinin uygulama süresi içinde nüfus olaylarını nüfus mevzuatında öngörülensüreyi geçirdikten sonra bildirenler ile nüfus ve aile cüzdanını kaybedenlerebu Kanunun 68 inci maddesi hükmü uygulanmaz.

   GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunda öngörülen süre içerisinde ulusal adresveri tabanına bağlanamayan il özel idareleri ve belediyeler, mahallî adresbilgilerini tespit edip güncelliğini takip ederler ve ulusal adres veritabanına işlenmek üzere elektronik ortamda ilçe nüfus müdürlüklerinegönderirler.

   GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanun yürürlüğe girinceyekadar tanıma beyanı veya babalığa hüküm kararı sonucu ana hanesine tesciledilen çocukların baba hanelerine nakline ana ve babanın birinin, çocuk erginise kendisinin müracaatı aranır.


9754

  

GEÇİCİMADDE 6- (Ek: 14/1/2016-6661/16 md.)

(1) Nüfuscüzdanlarının düzenlenmesi ve dağıtılması 31/12/2016 tarihine kadar aşağıdakiusul ve esaslara göre yapılır:

a) Nüfuscüzdanları, Bakanlıkça tespit edilen şekil, ebat ve örneğe uygun olarak MaliyeBakanlığınca bastırılır ve nüfus müdürlüklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzeremuhasebe yetkililerine, dış temsilciliklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzereDışişleri Bakanlığına gönderilir.

b) Muhasebeyetkilisince nüfus müdürlüklerinin ihtiyacı göz önünde tutularak, kadın veerkek nüfus cüzdanlarının her biri için en fazla üçer bin adedi, bedelisonradan ödenmek üzere, müteakiben üçer bin adetlik partiler hâlinde peşin parakarşılığında verilir. Doğum bildirimlerinin kanuni süresi içinde yapılmasıhâlinde düzenlenecek nüfus cüzdanlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalıyazım nedeniyle iade edilen nüfus cüzdanları değerli kâğıt bedelinden düşülür.

c) Nüfus cüzdanı,yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince ve yurt dışında dış temsilciliklercekişilerin kendilerine, ergin olmayanların veli, vasi veya resmî vekillikbelgesi ibraz edenler ile bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen, beyanlayükümlü kişilere Bakanlıkça tespit edilecek usûller çerçevesinde verilir.

ç) GenelMüdürlük ile başkonsolosluklar, nüfus cüzdanı bedeli açısından 2489 sayılıKanun hükümlerine tabi değildir.

Katılma payı

GEÇİCİ MADDE7- (Ek: 19/10/2017-7039/26 md.)

(1) 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca katılmapayı Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirleninceye kadar 65 incimaddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerininuygulanmasına devam olunur.

Ad ve soyadıdüzeltilmesi

GEÇİCİ MADDE8- (Ek: 19/10/2017-7039/26 md.)

(1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerininbulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ileyazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlamdeğişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veyailçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzeredeğiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadıdeğiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaattarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadıdeğiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışıçocukları varsa onların da soyadları düzeltilir.

Göçmenlerindoğum yeri ve tarihinin düzeltilmesi

GEÇİCİ MADDE9- (Ek: 19/10/2017-7039/26 md.)

(1) Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınanlardandoğum yeri ve tarihi hatalı olan kişilerin kayıtları, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten itibaren beş yıl içinde usulüne göre onaylanmış doğumbelgeleri ile müracaatları hâlinde, nüfus müdürlüğünce düzeltilir.


9754-1

 

Evlatedinilen çocuğun ana ve baba adı

GEÇİCİ MADDE10- (Ek: 19/10/2017-7039/26 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncebirlikte veya tek başına evlat edinilen çocuk veya erginlerin bu maddeninyürürlüğünü izleyen beş yıl içinde nüfus müdürlüklerine başvurmaları hâlindenüfus kaydında ana ve/veya baba adı ya da soyadı olarak evlat edinenlerin ad vesoyadları yazılır.

(2) Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihte ergin ve mümeyyiz olan evlat edinilenlerinde muvafakatleri aranır.

   Yürürlük

   MADDE 74- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   MADDE 75- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.