Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında Genelge

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 11088401.68385.64035-267/30824                                                              07.02.2017

Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı

 

 

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi :     a) 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin         Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik.

b)         26.12.2013 tarihli ve 1654 sayılı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yol Kenarı Denetim Genelgesi.

c)         02.10.2014 tarihli ve 50645 sayılı Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi.

ç) 30.12.2016 tarihli ve 98853 sayılı Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge.

d)        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 11.OL2017 tarihli ve 40277820-360,02-E.2641 sayılı yazısı.

 

Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) ülkemiz 22.03.2010 tarihinde taraf olmuştur.

İlgi (d) sayılı yazıyla, Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 1 Ocak 2015 tarihinde yol kenarı denetim istasyonlarında ilgi (a), (b), (c) ve (ç) sayılı mevzuatlara uygun denetime başlanıldığı, uluslararası ADR Anlaşması ve ilgili mevzuat kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili denetim birimlerince kontrollerin yürütülerek, mevzuata aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezası uygulandığından bahisle araçların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında problem yaşanmaması amacıyla tüm Mülki İdari Amirliklerin ve Yerel Yönetimlerin durumdan haberdar edilmeleri talep edilmiştir.

İlgi (d) sayılı yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

                                                                              ...................

                                                                                    Bakan a.

                                                                                     Vali

                                                                    Müsteşar Yardımcısı

 

Ek: İlgi (d) Sayılı Yazı (2 sayfa)

 

 

 

 

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı :40277820-360.02-E.2641                                                                          11.01.2017

Konu :Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında

 

 

İlgi :    a)       24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik.

b)         26.12.2013 tarih ve 1654 sayılı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yol Kenarı Denetimi Genelgesi (2014 / TMKTDGM-02).

c)         02.10.2014 tarih ve 50645 sayılı Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi.

ç)      30.12.2016 tarih ve 98853 sayılı Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge.

 

Bilindiği üzere ülkemiz, Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) 22.03.2010 tarihinde taraf olmuştur.

Bakanlığımız Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne 655 sayılı KHK ile tevdii edilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında ADR anlaşması çerçevesinde hazırlanan ilgi (a), (b), (c) ve (ç) deki mevzuat yayımlanmıştır. Bakanlığımız 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yol kenarı denetim istasyonlarında, ilgideki mevzuat kapsamında denetimlere başlamıştır. Söz konusu denetimlerde mevzuata aykırı bir durum tespit edildiğinde, kamu ve özel sektörde; gönderen, dolduran, yükleyen, taşıyan, boşaltan ve sürücü olarak faaliyet gösteren tüm taraf ve kişilere idari para cezalan uygulanmaktadır.

Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde; tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşımacılığı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin;

•          Bu alanda taşımacılıkta kullanılan; ambalaj, IBC, tank, tank konteyner gibi taşıma birimlerinin ADR kapsamında test edilip onaylanmış UN sertifikalı ürünler ile yapılması,

 

•          Kapasitesi 1 m ve üzeri sabit tank veya 3 m üzerindeki portatif tankları taşıyan araçlar ile ambalaj içerisinde patlayıcı madde taşıyan araçların, her yıl Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen TSE‘ye müracaat ederek teknik muayeneye tabi tutulmaları sağlanarak bu araçlara TSE tarafından ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenmesi,

•          Söz konusu araçları kullanan sürücülerin yaptıkları taşımacılığın özelliğine göre mevzuatımız kapsamında ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 Belgesi) almaları,

•          Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç ve ambalajların ADR‘ye göre etiket ve işaretlemelerinin yapılması,

•          Taşıma esnasında ADR‘ye göre araçta bulundurulması gereken zorunlu evrakın (yazılı talimat, taşıma evrakı vb.) eksiksiz olarak hazırlanarak araçta bulundurulması,

•          ADR kapsamında araçta bulundurulması zorunlu olan kişisel ve genel koruyucu ekipmanın araçta bulundurulması,

•          Taşıma faaliyetinin güvenli bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla yükleme güvenliği kurallarına uygun olarak yükleme yapılması

gerekmektedir.

Yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında yukarıdaki hususlara uyulması can, mal ve çevre güvenliği açısından son derece önemlidir. Ülkemizde tehlikeli madde taşımacılığının uluslararası ADR Anlaşması ve ilgili mevzuat kapsamında yapılıp yapılmadığı; Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili denetim birimleri tarafından kontrol edilmekte olup, söz konusu denetimlerde mevzuata aykırı bir durumda idari para cezası uygulanmaktadır. Gerek idari para cezasına muhatap olmamak, gerekse de araçların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında problem yaşanmaması için tüm Mülki İdare Amirliklerin ve Yerel Yönetimlerin durumdan haberdar edilmeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                ............

                                                                                              Bakan a.

                                                                                  Genel Müdür V.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.