Eğitim Alanları Hakkında Genelge

 T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

 

 

Sayı     : 38473911-754-E.12241625                                                              14.08.2017

Konu   : Eğitim Alanlarında Yaşanan Problemler Hakkında

 

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

 

 

2017-2019 Orta Vadeli Programın 107. Maddesinde; "Eğitimin kalitesinin artırılmasına ve beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Bu kapsamda; öğretmen yetiştirme sürecinin kalitesi artırılacak, ikili öğretim tamamen kaldırılacak, okul öncesi eğitim kademeli olarak zorunlu hale getirilecek ve beşinci sınıfların müfredatı dil öğretimi açısından yeniden düzenlenecektir." ifadeleri yer almakta olup, Eğitim kalitesinin artırılması yönünde ilk adım olan Eğitim Binalarının inşa edilebilmesi için hat safhada Eğitim Arsasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Her ne kadar imar planlarında nüfus projeksiyonuna göre gerekli olan Eğitim Alanları ayrılıyor olsa da, yapılan planların tatbik edilmesi noktasında tercih edilen yöntemler söz konusu Eğitim Alanları ihtiyacımızı karşılamamakta aksine çeşitli sorunlarla gündemimizi meşgul etmektedir.

03.12.2003      tarihinde yapılan değişiklikle DOP‘un % 40 a çıkarılması ve DOP‘ a tabi yerlere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının eklenmesi kamulaştırma külfetinin azaltılarak okul alanı ihtiyacının biran önce karşılanması amaçlanmıştır.

Yapılan kanun değişikliğine rağmen belediyeler halen; Eğitim Alanlarını,  ya düzenleme ortaklık payının düşük tutulması adına imar uygulaması dışında bırakmata yâda imar kanunun 15-16. Maddesi doğrultusunda işlem yaparak kamulaştırma gündemi oluşturmaktadır.

Yapılan usulsüz uygulamalar sonucu Bakanlığımız bir çok kamulaştırma davalarıyla karşı karşıya kalmakla birlikte ihtiyaç duyulan Eğitim Arsalarının temini noktasında sıkıntıya düşmekte doğal olarak kalitesiz ortamlarda Eğitim görmeye öğrencilerimiz mahkum edilmektedir.

İmar kanunundaki 03.12.2003 tarihinde yapılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere imar planında Bakanlığımız tasarrufuna bırakılan arsaların Düzenleme ortaklık payından karşılanması gerektiği açık olup, yapılan değişiklik neticesinde; imar kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 32. maddesinde "Düzenleme sahasında umumi hizmetlere ayrılan miktarın, düzenlemeye giren alan toplamının % 40‘inden daha fazla çıkması halinde, bu miktarın % 40‘a düşürülmesi için önce, varsa bu düzenleme sahasındaki belediyeye ait arsalar, bu işe tahsis edilir. Bunlar yetmediği takdirde, bu sahada, belediyeye devri mümkün hazine veya özel idare mülkiyetindeki parsellerden; meydan, yol, park, yeşil saha, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlan , otopark, toplu taşım istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere rastlayan kısımların belediyeye devirleri sağlandıktan sonra aynı maksada tahsis edilirler.

 

 

 

Bunlar da yetmediği takdirde, aşağıdaki sıraya göre kamulaştırma yapılır.

a)         Kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük olanından başlamak üzere, müstakil imar parselleri verildikten sonra arta kalan miktarları,

b)         Alanları en küçük bir imar parseli alanının dörtte birinden daha küçük olan kadastro ve varsa imar parsellerinin en küçüğünden başlanarak yeteri kadarı,

c)         Tamamı yol, meydan, park, yeşil saha, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları ,genel otopark, cami, karakol gibi umumi tesislere isabet eden kadastro ve varsa imar parsellerinin yeteri kadarı, kamulaştırılır`` ifadesi yer almaktadır.

İlgili kanun ve yönetmelikler dikkate alındığında Eğitim Alanlarının bedelsiz temini veya kamulaştırılması belediye ve mücavir alan sınırları dışında valilik (il özel idaresi), belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde ise belediyelerin sorumluluğundadır.

Durum böyleyken İmar Kanunun 18. Maddesi doğrultusunda düzenleme ortaklık payından karşılanmayan ve Bakanlığımıza kamulaştırma problemi olarak dönen belediye ve mücavir alan sınırlan içerisindeki arsaların asıl muhatabı ilgili belediyesi kabul edilecek olup,

03.12.2003      tarihi itibariyle Eğitim Alanlarımızın Maliye Hazinesi adına tescil edilmemiş olması halinde ilgili belediyesince kamulaştırılması ve Maliye Hazinesine devrinin yapılması talep edilecektir.

Bu doğrultuda 2017-2019 Orta Vadeli Programın 107. Maddesi gereği ikili öğretim yapan okullarımızın normal eğitime geçmesi için gerekli olan okul arsalarının temini noktasında, yapılan usulsüz uygulamaların düzeltilmesi amacıyla; ilgili belediyesince kamulaştırma, devir, takas ve imar uygulaması yöntemleri baz alınarak okul arsalarının Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi için Bakanlığınızca gerekli talimatın verilmesi ayrıca yapılan imar çalışmalarının kamu menfaatleri göz önüne alınarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını arz ederim.

 

                                                                                             ............... 

                                                                                         Müsteşar V.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.