5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkınfda Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 2005-12-24
Resmi Gazete Sayisi: 26033

       Kabul Tarihi           : 22/12/2005

       Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5  Cilt : 45  Sayfa:

 

       Madde 1-13 (10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

       Madde 13- a) 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

       1) 10 uncu maddesinin son fıkrası,

       2) 37 nci maddesinin son fıkrası,

       3) Ek 4 üncü maddesinde yer alan ", mevzuata uygun bulunmayan giderler hakkında görüşleri ile birlikte Maliye Başkanına bilgi vermek" ibaresi,

       4) Ek 1 inci, ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 5 inci, ek 6 ncı ve ek 7 nci maddeleri,

       Yürürlükten kaldırılmıştır.

       b) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Gelir Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzman Yardımcıları," ibaresi, "Gelir Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzmanlığına," ibaresi eklenmiştir.

       c) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının;

       1) "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün;

  - (f) bendine "Denetçi Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ",Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri," ibaresi,

       - (g) bendine "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" ibaresinden önce gelmek üzere ",Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri," ibaresi,

       - (h) bendine "Sosyal Yardım Uzmanları ve bunların yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ",(f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler" ibaresi,

       - (i) bendine "Gelir Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzmanları," ibaresi,

       2) "E) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendine, "Genel Müdürler," ibaresinden sonra gelmek üzere "Strateji Geliştirme Başkanı," ibaresi,

       Eklenmiştir.

       d) 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün;

       1) (d) bendine "Genel Müdürler," ibaresinden sonra gelmek üzere "Strateji Geliştirme Başkanları," ibaresi,

       2) (g) bendinin sonuna "ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler," ibaresi,

       3) (h) bendine "Gelir Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzmanları," ibaresi,

       Eklenmiştir.

       e) 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin;

       1) 7 nci sırasında yer alan "(Bütçe Dairesi Başkanı hariç)" ibaresi, "(Bütçe Dairesi Başkanı dahil)" şeklinde değiştirilmiştir.

       2) 8 inci sırasına (c ) bendi olarak,

       “c) Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler              2000”

       Bendi eklenmiştir.

       f) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine "Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler," ibaresi eklenmiştir.

       g) 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ",genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna “Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Türkiye karasuları ile uluslararası sular dahilinde petrol ve doğalgaz arama, sondaj, üretim ve taşıma faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.

       h) 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele "Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Strateji Geliştirme Başkanları," ibaresi eklenmiştir.

       i) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının sonuna "Süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbî cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir." fıkrası eklenmiştir.

       k) 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan "Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" ibareleri "Strateji Geliştirme Başkanlığı", "Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği" ibareleri "Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

       Madde 14- a) (27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

       b) (31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

       c) (3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

       d) (31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

       e) (5.5.2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

       Madde 15- Teşkilât kanunlarında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlük birimlerine ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar ikinci fıkrada belirtilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek üzere;

       a) Başbakanlık ve bakanlıklarda (Millî Savunma Bakanlığı hariç) Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur.

       b) Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilâtlarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ekli (2) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilâtlarında ise Müdürlük kurulmuştur.

       c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.

       Aşağıda sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevler kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler tarafından yürütülür:

       a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

       b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

       c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.

       d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

       e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

       f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

       g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında malî hizmetler birimine verilen görevler, mahallî idarelerde ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimler tarafından yerine getirilir. Bu maddede belirtilmeyen idarelerde söz konusu hizmetler, bu idarelerin mevcut yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimler tarafından yerine getirilir.

       Madde 16- Ekli (1) sayılı listede yer alan Strateji Geliştirme Başkanı kadroları ihdas edilerek (A) bölümündeki kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başbakanlık ve bakanlıkların (Adalet ve Millî Savunma bakanlıkları hariç) merkez teşkilâtlarına ait ilgili bölümüne, (B) bölümündeki kadrolar ise anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetvelinin Adalet Bakanlığının merkez teşkilâtına ait ilgili bölümüne eklenmiştir. Aynı listenin (A) bölümünde yer alan daire başkanı kadroları Başbakanlığa ve Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulan bakanlıklara dörder adet (Adalet Bakanlığı için 1 adet) tahsis edilmek üzere ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

       Ekli (2) sayılı listede yer alan Strateji Geliştirme Daire Başkanı kadroları ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerine tahsis edilmek üzere ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

       Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerine eklenmiştir.

       Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerine tahsis edilmek üzere ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

       Ekli (5) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Gelir İdaresi Başkanlığına ait ilgili bölümüne eklenmiştir.

       Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerden 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olanların malî hizmetler birimlerinde kullanılmak üzere genel idare hizmetleri sınıfından üçüncü dereceli 800 adet Malî Hizmetler Uzmanı, sekizinci dereceli 400 adet Malî Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadrolarda derece değişikliği yapmak suretiyle bu idarelerden uygun görülenlere tahsis etmeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

       Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olanlar için genel idare hizmetleri sınıfından dördüncü dereceli 1200 adet İç Denetçi kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadrolarda derece değişikliği yapmak suretiyle idarelerden uygun görülenlere tahsis etmeye İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

       Altı ve yedinci fıkra hükümlerine göre idarelere tahsis edilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

       Mahallî idarelerin iç denetçi kadroları İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile ihdas edilir. İhdas edilen bu kadrolar ilgili mahallî idarenin norm kadrosuna dahil edilmiş sayılır.

      

       190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin Maliye Bakanlığı bölümünden Maliye Başkanı, Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadroları çıkarılmıştır.(1)

       Madde 17- Aşağıdaki hükümler ile teşkilât kanunları ve teşkilâtlanmaya ilişkin diğer kanunlarda yer alan araştırma planlama ve koordinasyon hizmetlerine yönelik kurul başkanlıkları, daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri kurulması ve bunların görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:

       1) 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı” ibaresi.

       2) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı” ibaresi.

       3) 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesinin (c) bendi ile 22 nci maddesi.

       4) 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (c) bendi ile 16 ncı maddesi.

       5) 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin (b) bendi ile 20 nci maddesi.

       6) 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (b) bendi ile 16 ncı maddesi.

       7) 8.6.1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (b) bendi ile 13 üncü maddesi.

       8) 26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendi ile 18 inci maddesi.

       9) 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrasının (c) bendi, 16 ncı maddesinin (k) bendi ve 24 üncü maddesi.

       10) 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendi ile 19 uncu maddesi.

       11) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (c) bendi ile 16 ncı maddesi.

       12) 14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (b) bendi ile 16 ncı maddesi.

       13) 19.2.1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendi ile 14 üncü maddesi.

       14) 26.2.1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin (b) bendi ile 13 üncü maddesi.

_____________________

(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 24/12/2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

 

       15) 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin (b) bendi ile 17 nci maddesi.

       16) 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının “danışma ve denetim birimleri” bölümünün (c) bendi.

       17) 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendi ile 18 inci maddesi.

       18) 4.4.1988 tarihli ve 320 sayılı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin (c) bendi ile 19 uncu maddesi.

       19) 7.8.1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin (b) bendi ile 16 ncı maddesi.

       20) 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendi ile 28 inci maddesi.

       21) 2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (b) bendi ile 13 üncü maddesi.

       22) 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (b) bendi ile ek 7 nci maddesi.

       23) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde yer alan "Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı," ibaresi.

       24) 16.4.2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendi ile 19 uncu maddesi.

       25) 1.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendi ile 19 uncu maddesi.

       26) 6.11.2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi ile 21 inci maddesi.

       3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan "Emniyet müdürü APK Uzmanı" ibareleri "Merkez Emniyet Müdürü", 55 inci maddesinde yer alan "Emniyet Müdürü APK Uzmanlarınca" ibaresi "Merkez Emniyet Müdürlerince", "Emniyet Müdürü APK Uzmanından" ibaresi "Merkez Emniyet Müdüründen", 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ekinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait cetvellerdeki Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan "APK Uzmanı" ve diğer mevzuattaki "Emniyet müdürü APK Uzmanı" ibareleri "Merkez Emniyet Müdürü" olarak  değiştirilmiş; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil APK Uzmanı kadrolarında bulunanlar, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, Merkez Emniyet Müdürü kadrolarına atanmış sayılırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadrolara atananlar hakkında uygulanan hükümler, Merkez Emniyet Müdürü kadrosuna atananlar hakkında da aynen uygulanır.

       Teşkilât kanunlarında yer alan Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu başkanlıkları, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlıkları ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon müdürlüklerine yönelik birimler teşkilâtlarından çıkarılmıştır.

       1.1.2006 tarihi itibarıyla; yukarıdaki hükümler uyarınca kaldırılan birimlere ait Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Daire Başkanı ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Şubesi Müdürü kadroları iptal edilmiştir. İptal edilen bu kadrolarda bulunanlar, 31.12.2006 tarihine kadar, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınmak suretiyle bulundukları kamu idarelerinde başka bir kadroya atanırlar. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler ve bu süre içerisinde başka işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti, ikramiye ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar kurumlarında kaldıkları sürece ayrıca tazminat olarak ödenir. Söz konusu birimlerde görevli diğer personel ise kadrolarıyla birlikte 14.1.2006 tarihine kadar kendi idarelerinde ihtiyaç duyulan birimlere devredilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren APK Uzmanı kadrolarına yeni atama yapılmaz, herhangi bir nedenle boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

       3046 sayılı Kanunda sayılan görevleri dışında, kaldırılan Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu başkanlıkları ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire başkanlıklarına kanunlarla verilmiş olan görevler teşkilat kanunlarında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakan ve/veya üst yöneticilerin onayı ile belirlenecek birimler tarafından yerine getirilir.

       Geçici Madde 1- Bu Kanunla kurulan Strateji Geliştirme Başkanlığında ihdas edilen Daire Başkanlığı kadrolarından ikisi (İçişleri ve Adalet bakanlıklarında biri) ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kadrolarına (Emniyet Genel Müdürlüğü hariç), Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunan personel arasından, ilgili idarelerce 1.3.2006 tarihine kadar atama yapılabilir. Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunanlar bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen idarelerde ihdas edilen Müdür kadrolarına da atanabilirler.

Yukarıda belirtilen şekillerde ataması yapılamayan Bütçe Dairesi Başkanları ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcıları Maliye Bakanlığı personeli atama ve görevde yükselme esaslarının belirlendiği yönetmelikle öngörülen aynı hizmet gruplarındaki durumlarına uygun kadrolara 31.12.2006 tarihine kadar atanırlar. Bunlar bu süre içerisinde başka işlerde görevlendirilebilirler.

       Maliye Başkanı, Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, 31.12.2005 tarihi itibarıyla görev yaptıkları kamu idarelerinin 2005 yılına ait bütçe, muhasebe ve diğer iş ve işlemlerini 1.3.2006 tarihine kadar sonuçlandırmakla da sorumludurlar.

       Bütçe Dairesi başkanlıklarında görev yapan Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunan personel dışındaki diğer Maliye Bakanlığı personeli bulundukları kadrolarıyla birlikte 1.1.2006 tarihi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları ilin defterdarlığına devredilir. Ancak bunlar halen bulundukları kadrolarda kaldıkları sürece 31.12.2006 tarihine kadar nezdinde görev yaptıkları kamu idaresinin Strateji Geliştirme Başkanlığı veya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapmaya devam ederler. Bunlardan sınav sonucunda Malî Hizmetler Uzmanı kadrolarına atanacaklar ile halen nezdinde görev yaptıkları idarelerin ve kendilerinin talep etmeleri halinde bu idarelerin kadrolarına atanacaklar için Maliye Bakanlığının muvafakati aranmaz.

       Yukarıdaki hükümlere göre 31.12.2006 tarihine kadar Maliye Bakanlığı ve diğer kamu idarelerinin kadrolarına atanan personelin eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarının, yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve  tazminatları, sözleşme ücreti, ikramiye ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar atandıkları kurumlarda kaldıkları sürece ayrıca tazminat olarak ödenir.

       Maliye Başkanı kadrolarında bulunanlar kadrolarının kaldırıldığı tarihten itibaren 31.12.2006 tarihine kadar kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığında başka bir kadroya atanırlar. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler ve bu süre içerisinde başka işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç)  toplam  net tutarının, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar kurumlarında kaldıkları sürece ayrıca tazminat olarak ödenir.

       Maliye başkanlıkları ve Bütçe Dairesi başkanlıklarına ait demirbaş, makine-teçhizat ve yazılımları, her türlü kayıt ve belgeleri 1.1.2006 tarihi itibarıyla nezdinde görev yapılan kamu idaresine Maliye Bakanlığınca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde devredilir.

       İç denetçi sayısı on ve üzerinde belirlenen kamu idareleri, 31.12.2006 tarihine kadar, tahsis edilen iç denetçi kadro sayılarının en fazla yarısına kadar atama yapabilir. Diğer kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31.12.2006 tarihine kadar atama yapılamaz. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu sınırlamaya tâbi değildir.

       Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Şube Müdürü kadrolarında bulunan ve Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şartını taşıyanlardan, 30.6.2006 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak ve usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan en fazla 20 kişi Devlet Bütçe Uzmanı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Şube Müdürü  kadrolarında bulunan ve Devlet  Malları Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şartını taşıyanlardan, 30.6.2006 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak  ve usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan en  fazla 20 kişi Devlet Malları Uzmanı kadrolarına atanırlar.

       2.1.2006 tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarında bulunan ve Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şartını taşıyanlardan, 30.6.2006 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak ve usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan en fazla 30 kişiden; Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı ve Şef kadrosunda bulunanlar bir yıl, diğerleri ise üç yıl sonunda yapılacak Devlet Bütçe Uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar ve bu sınavda başarılı olanlar Devlet Bütçe Uzmanı kadrolarına atanırlar.

       En az dört yıllık yüksek öğrenim veren yüksek öğretim kurumlarının istatistik bölümünden mezun olup, 2.1.2006 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde memur kadrolarında görev yapan personelden en az üç yıl hizmeti olan ve olumlu sicil alanlar, 15.1.2006 tarihi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın istatistikçi kadrolarına atanmış sayılırlar.

       Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü teşkilâtında Şube Müdürü, Muhasebe Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü ve Muhasebe Denetmeni kadrolarında bulunan ve Devlet Muhasebe Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şartını taşıyanlardan, 30.6.2006 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak ve usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan en fazla 60 kişi Devlet Muhasebe  Uzmanı  kadrolarına atanırlar. Şube Müdürü kadrolarında bulunanlardan bu şekilde Devlet Muhasebe Uzmanı kadrolarına atananların kadro unvanları, atama tarihi itibarıyla Devlet Muhasebe Uzmanı olarak değiştirilmiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş Şube Müdürü kadro unvanlarından 8 adedi dışındakiler 30.6.2006 tarihi itibarıyla iptal edilmiş olup, bu sayının üzerindeki Şube Müdürleri Muhasebat Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş eşdeğer diğer kadrolara anılan tarihten önce atanır.

       Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarında bulunan ve Devlet Malları Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şartını taşıyanlardan, 30.6.2006 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak ve usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan en fazla 30 kişiden; şef ve uzman kadrolarında bulunanlar bir yıl, diğerleri ise üç yıl sonunda yapılacak Devlet Malları Uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar ve bu sınavda başarılı olanlar Devlet Malları Uzmanı kadrolarına atanırlar.

       190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünde yer alan ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan Şube  Müdürü  kadrolarından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş olanların 5 adedi dışındakilerin kadro unvanı ile dokuzuncu fıkra uyarınca atanacaklardan boşalacak kadroların unvanı Devlet Bütçe Uzmanı; Milli Emlak Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş Şube Müdürü kadrolarından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş olanların 8 adedi dışındakilerin kadro unvanı ile dokuzuncu fıkra uyarınca atanacaklardan boşalacak kadroların unvanı Devlet Malları Uzmanı olarak değiştirilmiştir. Dokuzuncu fıkra çerçevesinde atama yapılmasına hak kazanamayanların bulundukları Şube Müdürü unvanlı kadrolar, her ne sebeple olursa olsun boşaldıkları tarihte ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

       Geçici Madde 2- 16 ncı maddenin altıncı fıkrasına göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilecek Malî Hizmetler Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yarısını geçmemek üzere;

       a) Strateji Geliştirme Başkanlığı veya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulan idarelerin,

       1) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında,

       2) İdarî ve Malî İşler Dairesi başkanlıklarında,

       3) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi başkanlıklarında,

       4) Strateji Geliştirme Daire başkanlıklarında,

       5) İdarî ve Malî İşler Şube müdürlüklerinde,

       6) Saymanlıklarında,

       b) Geçici 1 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca devredilen personel dahil Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde ve Muhasebat Genel Müdürlüğünde,

       Genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda sınav tarihi itibarıyla fiilen toplam en az üç yıl hizmeti bulunmuş ve Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şartını taşıyanlar, 30.5.2006 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere Maliye Bakanlığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve yerleştirme sonucuna göre Malî Hizmetler Uzmanı kadrolarına atanırlar.

       Sınav komisyonunun oluşturulması, sınav konuları ile sınav ve yerleştirmeye ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

       Geçici Madde 3- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılan saymanlık otomasyon sistemi (say2000i) Maliye Bakanlığınca uygun görülen özel bütçeli idarelerde de kullanılır. Sistemin kurulum, işletim ve kullanımına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

       Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde sayman unvanına yapılmış atıflar muhasebe yetkilisine yapılmış sayılır.

       2005 Malî Yılı bütçesine ilişkin kesin hesap kanun tasarısı ile 2005 Mali Yılı katma bütçeli idareler bütçesine ilişkin kesin hesap kanun tasarısı, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa göre hazırlanır.

       İlgili mevzuatında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, mevzuatta katma bütçeli idarelere yapılan atıflar, katma bütçeli idare iken 5018 sayılı Kanunla özel bütçeli idareler kapsamına alınan kamu idareleri bakımından, ilgisine göre bu idarelere yapılmış sayılır. Bu fıkranın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde düzenleme yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

       Bütçe dairesi başkan ve yardımcılarının atanması

       Geçici Madde 4- (Ek: 1/7/2006-5538/30 md.)

       Maliye Bakanlığında bütçe dairesi başkanı ve bütçe dairesi başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlar, bu Kanunla ihdas edilen strateji geliştirme başkanlıklarındaki daire başkanı, strateji geliştirme daire başkanı ve müdür kadroları ile 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunla kurulan üniversitelerin strateji geliştirme dairesi başkanı kadrolarının yanı sıra, anılan başkanlık ve daire başkanlıklarında istihdam edilmek üzere idarelerde şube müdürü veya müdür kadrolarına da, ilgili mevzuatlarında yer alan özel şartlar aranmaksızın 31/10/2006 tarihine kadar atanabilirler. Bu şekilde atananlar, geçici 1 inci maddenin beşinci fıkrası hükmünden yararlanır.

      Geçici Madde 5 – (Ek: 1/7/2006-5538/30 md.)

       Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler, 31/12/2010 tarihine kadar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir."

       Madde 18- Bu Kanunun;

       a) 9 uncu ve 12 nci maddeleri; 10 uncu maddesinin (a) fıkrasının (19), (20), (23) ve (24) numaralı bentleri; 13 üncü maddesinin (c) fıkrasının (1) numaralı bendi, (d) fıkrasının (2) numaralı bendi, (e) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (f) fıkrası; 14 üncü maddesinin (a) ve (e) fıkraları;  16 ncı maddesinin son fıkrası dışındaki hükümleri; geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yayımı tarihinde,

       b) 14 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri 26.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

       c) 13 üncü maddesinin (e) fıkrasının (1) numaralı bendi yayımını izleyen aybaşında,

       d) 16 ncı maddesinin son fıkrası, Maliye Başkanı kadroları için 1.3.2006, Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadroları için 31.12.2006 tarihinde,

       e) 5 inci maddesiyle değiştirilen 5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları 1.1.2007 tarihinde,

       f) Diğer hükümleri 1.1.2006 tarihinde,

       Yürürlüğe girer.

       Madde 19- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(1) SAYILI CETVEL

 

  1)  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

  2)  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

  3)  Savunma Sanayi Müsteşarlığı

  4)  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

  5)  Hazine Müsteşarlığı

  6)  Dış Ticaret Müsteşarlığı

  7)  Gümrük Müsteşarlığı

  8)  Denizcilik Müsteşarlığı

  9)  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

10)  Diyanet İşleri Başkanlığı

11)  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

12)  Emniyet Genel Müdürlüğü

13)  Vakıflar Genel Müdürlüğü

14)  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

15)  Karayolları Genel Müdürlüğü

16)  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

17)  Orman Genel Müdürlüğü

18)  Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

19)  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

20)  Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

21)  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

22)  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

23)    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

24)    Devlet Personel Başkanlığı

 

 

 

(2) SAYILI CETVEL

 

  1)  Özürlüler İdaresi Başkanlığı

  2)  Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

  3)  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı

  4)  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı

  5)  Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

  6)  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

  7)  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

  8)  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

  9)  Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü

10)  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

11)  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

12)  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

 

5436 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                             Yürürlüğe

   No.                Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler            giriş tarihi

    

 5538                  Geçici Madde 4 ve 5                   1/1/2005 tarihinden geçerli

                                                            olmak üzere 12/7/2006   

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.