4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 2002-04-09
Resmi Gazete Sayisi: 24721

   

KAMU FİNANSMANI VEBORÇ YÖNETİMİNİN

DÜZENLENMESİHAKKINDA KANUN

 

 

(Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin DüzenlenmesiHakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât veGörevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel BütçeVergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına DairKanun)

 

KanunNumarası                        : 4749

KabulTarihi                                :28/3/2002

YayımlandığıResmî Gazete     : Tarih   : 9/4/2002         Sayı    : 24721

YayımlandığıDüstur                 : Tertip  : 5     Cilt : 7     Sayfa  : 8281

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam veTanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; ülkeninkalkınma hedeflerini dikkate alarak, piyasalarda güven ve istikrarı koruyarakve makro ekonomik dengeleri gözeterek, Devletin iç ve dış borçlanmasına, hibealmasına, borç ve hibe vermesine, nakit yönetiminin maliye ve para politikalarıile koordineli bir şekilde yürütülmesine, verilecek garantilerin, bu borçlanmave garantilerden doğan finansal alacaklar ile Devlet iç ve Devlet dış borcununetkin bir şekilde yönetimine ve izlenmesine, Hazine Müsteşarlığı ile 2 nciMaddede yer alan kuruluşlar arasındaki malî ilişkilerin düzenlenmesine ve buhususlar dahil olmak üzere Müsteşarlık tarafından üstlenilen her türlü malîyükümlülüğün geri ödenmesi, ilgili bütçe hesaplarına kaydedilmesi veraporlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


8282

 

Kapsam(1)

Madde 2 - Bu Kanun; merkezi yönetimkapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisaditeşebbüslerini, özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla beraber sermayesinin  yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları,fonları, kamu bankalarını, yatırım ve kalkınma bankalarını, büyükşehirbelediyelerini, belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetimkuruluşlarını, yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzerifinansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projelerkapsamında ödeme yükümlülükleri Hazine Müsteşarlığınca garanti edilenkuruluşları ve hibelerle sınırlı olmak kaydıyla sivil toplum örgütlerinikapsar. (2)

Tanımlar

Madde 3 - Bu Kanunda yer alan;

Bakan: Hazine Müsteşarlığınınbağlı bulunduğu Bakanı,

Müsteşarlık: Hazine  Müsteşarlığını,

Müsteşar: HazineMüsteşarını,  

Borç servisi: Devlet iç borcu veDevlet dış borcundan doğan anapara ve faiz ödemeleri ile bu borçlara ilişkiniskonto giderleri ile ücret ve diğer ödemeleri,

Devlet borcu: Türkiye Cumhuriyetiadına Müsteşarlığın borçlu sıfatı ile taraf olduğu ya da üstlendiği her türlümalî yükümlülükleri,

Devlet dış borcu: (Değişik: 3/4/2013-6456/1 md.) Müsteşarlık tarafından; herhangi bir dışfinansman kaynağından belirli bir itfa planına göre geri ödenmek üzere sağlananfinansman imkânları ile borç üstlenimi ve Hazine garantileri kapsamındaüstlenilen her türlü mali yükümlülüğü,

Devlet iç borcu: Müsteşarlıktarafından yurt içinde ihraç olunan Devlet iç borçlanma senetleri, Hazineningeçici nakit ihtiyacını karşılamak için yurt içi piyasalardan yaptığıborçlanmalar ve senede bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Müsteşarlıktarafından üstlenilen her türlü malî yükümlülükleri,

Devlet iç borçlanma senetleri:Müsteşarlık tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma senetlerini,

Devlet tahvili: İhraç edildikleritarih itibarıyla bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli Devlet iç borçlanmasenetlerini,

 

–––––––––––––––––

(1)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı kanunun 17 nci maddesiyle, bu maddede yeralan "genel, katma ve özerk bütçeli kurum ve kuruluşları" ibaresi"merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri" şeklinde değiştirilmişve metne işlenmiştir.

(2)  18/2/2009tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan“merkeziyönetim kapsamındaki kamu idareleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyalgüvenlik kurumları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


8282-1

               

Dış borcun devri: Müsteşarlıktarafından herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan dış finansmanimkânlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veyafinansman ihtiyacını karşılamak üzere genelbütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler veyüksek teknoloji enstitüleri dışındaki kamukurum ve kuruluşları ile bankalara, anlaşmanın malî şartları ile birlikte, asılborçlusu bu kuruluşlar olmak kaydıyla aktarılmasını, (1)

Dış borcun ikrazı: Müsteşarlıktarafından herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan dış finansmanimkânlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veyafinansman ihtiyacını karşılamak üzere genelbütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler veyüksek teknoloji enstitüleri dışındaki kamukurum ve kuruluşları ile yatırım ve kalkınma bankalarına gerektiğindeanlaşmanın malî şartlarına bağlı kalmaksızın aktarılmasını, (1)

Dış borcun tahsisi: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.) Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansmankaynağından sağlanan dış finansman imkânlarının ekonominin çeşitlisektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere,genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, Yükseköğretim Kuruluna,üniversitelere, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğüne  ve yüksek teknoloji enstitülerine;savunma ve güvenlik hizmetleri sektörleri ile sınırlı olmak üzere nihaikullanıcısının genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden olması durumundaprojeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşlara anlaşmadaki amaca sadıkkalınarak kullandırılmasını, (2)(3)

Dış finansman: Herhangi bir dışfinansman kaynağından sağlanan Devlet dış borcu, garantili imkân ve hibe veyamünferiden bunların her birini,

Dış finansman kaynağı: Dışfinansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmî finansman fonları, uluslararası ve bölgeselkuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyetgösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, satıcı veya alıcıkredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalar veya münferiden bunların her birini,

Dış imkân: Bu Kanun kapsamındayer alan kuruluşların kendi adına herhangi bir dış finansman kaynağından Hazinegarantileri olmaksızın sağladıkları finansman imkânı ve hibeyi,

 

–––––––––––––––––

(1)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılıkanunun 17 nci maddesiyle, "Dış borcun devri" tanımında geçen"genel ve katma bütçe" ibaresi "genel bütçe kapsamındaki kamuidareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknolojienstitüleri" şeklinde, "Dış borcun ikrazı" tanımında geçen"genel ve katma bütçe" ibaresi "genel bütçe kapsamındaki kamuidareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknolojienstitüleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 25/6/2010 tarihli ve 6001sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle, bu tanımda yer alan “üniversiteler”ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Karayolları Genel Müdürlüğüne” ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 7/2/2012 tarihli ve 6274 sayılıKanunun 2 nci maddesiyle, bu tanımda yer alan “ve Karayolları Genel Müdürlüğüne” ibaresi“, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne” şeklindedeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8282-2

 

Diğer Hazine alacağı: (Ek: 16/7/2008-5787/1 md.) Hazinealacağı dışında kalan ve Müsteşarlığın Devlet tüzel kişiliğini temsilen tarafolduğu işlemlerden kaynaklanan alacakları,

Garanti ücreti: Hazinegarantileri nedeniyle lehine garanti verilen taraftan verilecek her garantiiçin bir defaya mahsus olmak kaydıyla alınan ücreti,

Garantili imkân: (Değişik: 3/4/2013-6456/1 md.) Bu Kanun kapsamında sağlanan Hazine garantilerini,

Genel giderler: (Değişik: 3/4/2013-6456/1 md.) Devlet borcunun yürütülmesi ve yönetilmesiiçin yapılan kayıt ve tescil giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarınaödenen ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik ücreti, kur farkları, komisyonödemeleri, gecikme faiz ve cezaları, Devlet iç borçlanma senetleri basım veilan giderleri ve benzeri tüm masraf ve giderler ile Müsteşarlık tarafındannakit, borç, alacak ve diğer hazine işlemleri kapsamında yaptırılan iş, işlemve diğer hizmetler karşılığı ödenen ücret, masraf, komisyon ve benzerigiderleri,

Hazine alacağı: Herhangi bir dışfinansman kaynağından temin edilen finansman imkânları için verilen Hazinegarantileri veya bu imkânların ikrazı suretiyle kullandırılması ya da bunlardışında olmakla birlikte ilgili mevzuattan kaynaklanan işlemler nedeniyle doğanve Hazine tarafından üstlenilen her türlü ödemeye ve/veya Hazine tarafındanikrazen ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin olarak ortayaçıkan alacağı,

Hazine bonosu: İhraç edildikleritarih itibarıyla vadeleri bir yıldan kısa olan (364 güne kadar) Devlet içborçlanma senetlerini,

Hazine garantileri: Hazine geriödeme garantisi, Hazine yatırım garantisi, Hazine karşı garantisi ve Hazineülke garantisi veya münferiden her birini,

Hazine geri ödeme garantisi: Kamuiktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla berabersermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar,kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri,belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları ve 5018 sayılı Kanunun II/B sayılı cetvelinde yeralan idareler lehine bu kuruluşların dışfinansman kaynağından sağladıkları dış borçlarının geri ödenmesi hususundaverilen garantileri,(1)

Hazine yatırım garantisi: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.) Yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri vebenzeri finansman modelleri kapsamında ilgili kanun hükümlerine dayanan vebunlarla sınırlı olmak üzere verilen garantileri,

 

–––––––––––––––––

(1) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 44 üncümaddesiyle, bu tanımda yer alan “sair yerel yönetim kuruluşları”ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 5018 sayılı Kanunun II/B sayılı cetvelindeyer alan idareler” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


8283

 

Hazine karşı garantisi: Herhangibir dış finansman kaynağının ihdas ettiği garanti programları çerçevesinde kamuiktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla berabersermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar,kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri,belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarınınborçlu sıfatıyla uluslararası piyasalardan temin edecekleri finansman imkânlarıiçin bir dış finansman kaynağı tarafından verilen garantiye karşı   verilen  garantiler   ile    herhangi  bir   dış   finansman kaynağının ihdas ettiği garanti  programları çerçevesinde yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkıdevri ile benzeri finansman modelleri kapsamında gerçekleştirilecek projelerleilgili olarak, mevzuatta öngörülen Hazine garantileri ile sınırlı olmak veşartları Müsteşarlık tarafından müzakere edilmek üzere, bir dış finansmankaynağı tarafından verilen garantiye karşı verilen garantileri,

Hazine ülke garantisi: Yabancıülkelerin herhangi bir dış finansman kaynağından sağlayacakları finansmanıngeri ödenmesi hususunda verilen garantileri,

Hazine saymanlığı: MüsteşarlıkDevlet Borçları, İç Ödemeler ve Dış Ödemeler Saymanlıklarının her birini,

Hibe: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.)Herhangi bir dış finansman kaynağından geri ödeme yükümlülüğü olmaksızınTürkiye Cumhuriyetinin aldığı ayni ve/veya nakdi yardım ile TürkiyeCumhuriyetinin yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, uluslararasıkuruluşlar ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına verdiği aynive/veya nakdi yardımı,

İhraç tutarı: Her bir menkulkıymetin satış fiyatı ile nominal tutarının çarpılması suretiyle hesaplanandeğeri,

İkraz ücreti: Dış borcun ikrazınedeniyle ikraz edilen taraftan ikraz edilen tutar üzerinden bir defaya mahsusolmak kaydıyla alınan ücreti,

Mutabakat Zaptı: (Ek: 3/4/2013-6456/1 md.) 30/1/2003tarihli ve 4802 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 24/2/2003 tarihlive 2003/5313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Ulusal Fon’unKurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptını,

Nakit Devlet iç borçlanmasenetleri: Karşılığında Hazineye nakit imkânı sağlayan                 Devlet iç borçlanmasenetlerini,

Net borç kullanımı: Yıl içindeyapılan iç ve dış borçlanmalardan yıl içinde vadesi gelen  anapara ödemelerinin düşülmesi ile eldeedilen tutarı,

Özel tertip Devlet iç borçlanmasenetleri: İlgili yıl bütçe kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ihraç edilmişolan ve karşılığında herhangi bir nakit girişi sağlanmayan Devlet iç borçlanmasenetlerini,

Para piyasası nakit işlemleri: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.) Hazinenin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamaküzere fiziken basılı olmayan Devlet iç borçlanma senedi çıkarmak veya parapiyasası araçlarını kullanmak suretiyle yapılan azami otuz gün vadeliborçlanmaları,


8284

 

Piyasa yapıcılığı: Devlet içborçlanma senetleri ihalelerinde ve söz konusu senetlerin ikincil piyasaişlemlerinde etkinliğin artırılması amacıyla önceden belirlenen kriterlere göreseçilmiş bankalara Müsteşarlık tarafından bazı hak ve görevler verilmesiniiçeren sistemi,

Piyasa yapıcısı: Devlet içborçlanma senetleri ihalelerinde ve söz konusu senetlerin ikincil piyasaişlemlerinde etkinliğin artırılması amacıyla önceden belirlenen kriterlere göreseçilmiş bankayı,

Program kredisi: Müsteşarlıktarafından ülkenin makro ekonomik programları çerçevesinde, doğrudan veyaHazine garantisi altında, kamunun finansman ihtiyacının karşılanması amacıylaherhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan finansman imkânını, 

Proje: (Değişik: 16/7/2008-5787/1 md.)Yıllık yatırım programlarında yer alan projeleri, milli savunma projelerini,niteliği itibarıyla yıllık yatırım programına tabi olmayan projeler ile yap-işlet-devret,yap-işlet, işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesindegerçekleştirilen projeleri veya münferiden bunlardan her birini,

Proje kredisi: Projeleringerçekleşmesi için herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan finansmanimkânını,

Risk hesabı: Bu Kanunun ilgilihükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulanhesabı,

Sivil toplum örgütü: Devletteşkilatı içinde yer almayan, kendi idari ve malî bağımsızlığı olan, kamuyararına hizmet verdiği Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen ve kâr amacıgütmeyen hükmi şahsiyeti haiz kuruluşları,

Stratejik  ölçüt: (Ek:16/7/2008-5787/1 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/1 md.) Borç, nakit ve risk yönetiminde esas alınacakolan ve genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden gösterge ve kriterleri,

Takas: Devlet borcuna ilişkinnakit akışlarının, taraflardan birisi Müsteşarlık olmak kaydıyla, iki tarafarasında doğrudan veya dolaylı olarak değişimine imkân tanıyan finansal aracı,

Türev ürün: Devlet borcunun etkinbir şekilde idare  edilebilmesi ve riskyönetimi  amacıyla yurt içi veyauluslararası sermaye piyasalarında kullanılan her türlü finansal aracı,

Ulusal Fon: (Ek: 3/4/2013-6456/1 md.) Mutabakat Zaptında tanımlanan ve HazineMüsteşarlığı bünyesinde Avrupa Birliği fonlarının aktarıldığı birimi,

Ulusal yetkilendirme görevlisi: (Ek: 3/4/2013-6456/1 md.) MutabakatZaptına göre Ulusal Fona başkanlık eden görevliyi,

Uygulama birimi: (Ek: 3/4/2013-6456/1 md.) AvrupaBirliğinden sağlanan fonların, ihaleye çıkmak, sözleşme ve ödeme yapmak,muhasebe ve raporlama işlemlerini yürütmek suretiyle kullanımından sorumlu olanbirimleri,

Yararlanıcı: (Ek: 3/4/2013-6456/1 md.) Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamındaprogram ve/veya proje yürüten özel veya kamu kurum ve kuruluşlarını,

İfade eder.


8284-1

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki

Yetki(1)

Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti adına Devletiç borcu ve Devlet dış borcu almaya, Hazine geri ödeme garantisi, Hazine karşıgarantisi vermeye ve verilen garantilerin şartlarında değişiklik yapmaya, dış finansman temini izni vermeye hibe almaya, dış finansman imkânlarını dış borcundevri, anlaşmanın mali şartlarına bağlı kalarak dış borcun ikrazı, dış borcun tahsisi yoluyla kullandırmaya ve yeni malîyükümlülük yaratmaya, bu borç ve yükümlülükler ile bunlardan kaynaklanan Hazinealacaklarını yönetmeye Bakan yetkilidir.

Bakan bu yetkisini ve bu Kanunile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesine ilişkin yetkilerindenuygun gördüklerini ilgili bütçe yılında geçerli olmak üzere Müsteşarlığa devredebilir.Yetki devri, Bakanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ülkelerce oluşturulan birlikler,uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile akdedilen ekonomik ve malî anlaşmalarkapsamında doğan ekonomik ve malî nitelikteki hak ve yetkileri kullanmaya Bakanyetkilidir.

(Değişik dördüncüfıkra: 16/7/2008-5787/2 md.) Hazine yatırım garantisi ve Hazineülke garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlarında değişiklik yapmaya;borç ve hibe vermeye; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşüile gerçekleştirilmesi ivedi ve zaruri olan projeleri tespit etmeye vegerektiğinde tespit edilen bu projelere Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dışfinansmanın anlaşmalardaki koşullarına bağlı kalmaksızın dış borcun ikrazısuretiyle kullandırılmasına karar vermeye (…)(2) Müsteşarlığıngörüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.(3)

 

–––––––––––––––––

(1)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddede yer alan "hibealmaya" ibaresinden önce "dış finansman temini izni vermeye"ibaresi, "dış borcun ikrazı" ibaresinden önce "anlaşmanın malişartlarına bağlı kalarak" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  13/6/2012 tarihli ve 6327sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “; 3996 sayılı Kanunhükümlerine göre yap-işlet-devret modeli ile genel bütçe kapsamındaki kamuidareleri tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkinsözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafındandevralınması halinde sözleşmelerinde öngörülmüş olması kaydıyla söz konusuyatırım ve hizmetler için sağlanan dış finansmanı üstlenecek kuruluşu veüstlenim koşullarını belirlemeye;” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

(3)  25/6/2010 tarihli ve 6001sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kullandırılmasınakarar vermeye;” ibaresinden sonra gelmek üzere “3996 sayılı Kanun hükümlerinegöre yap-işlet-devret modeli ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleritarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerinsüresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasıhalinde sözleşmelerinde öngörülmüş olması kaydıyla söz konusu yatırım vehizmetler için sağlanan dış finansmanı üstlenecek kuruluşu ve üstlenimkoşullarını belirlemeye;” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.


8284-2

 

(Ek fıkra:16/7/2008-5787/2 md.) Genel yönetimkapsamındaki mahalli idareler ile bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerininyurtiçi piyasalarda yapacakları tahvil ihraçları Müsteşarlığın iznine tabidir.Bu iznin verilmesi Hazine garantisi sağlandığı anlamına gelmez. Söz konusu izinsürecine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından hazırlanacak biryönetmelikle belirlenir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Müsteşarlık, 2 nci Maddede yeralan kuruluşların Hazinenin herhangi bir suretle ilgili anlaşmalara tarafolmaksızın yaptığı borçlanmalarından hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. 

(Ek fıkra: 26/12/2006-5568/1 md.) Yıllık yatırım programında yer alan projelere dışfinansman temini izni verilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınınuygun görüşü aranır. Kuruluş, ihale mevzuatı dahil olmak üzere projelerleilgili olarak tâbi olduğu mevzuata uymakla yükümlü olup, dış finansman teminiizni verilmiş olması kuruluşun bu husustaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Teknik ve ekonomik açıdan yapılabilirliği de dahil olmak üzere proje ile ilgiliher türlü sorumluluk tamamen ilgili kuruluşa aittir. Müsteşarlığın yetki vesorumluluğu, talep edilen dış finansmanın sağlanması ve sonuçlandırılması ilesınırlıdır. (Ek cümle: 16/7/2008-5787/2 md.) Bu projelere dış finansmantemini aşamasında da projelerin yıllık yatırım programındaki yeri, tutarı veödeneği konusunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşüalınır.

(Mülga fıkra:16/7/2008-5787/2 md.)

(Ek fıkra:13/6/2012-6327/31 md.; Mülga fıkra: 21/2/2013-6428/13 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Limit

Borçlanma, ikraz ve garanti limiti (1)

Madde 5 - Malî yıl içinde 1 inci Maddedebelirtilen ilkeler ve malî sürdürülebilirlik de dikkate alınarak yılı bütçekanununda belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirlerarasındaki fark miktarı kadar net borç kullanımı yapılabilir.

(Değişik ikincifıkra: 16/7/2008-5787/3 md.) Borçlanmalimiti değiştirilemez. Ancak borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkatealınarak, bu limit yıl içinde en fazla yüzde beş oranında artırılabilir. Bumiktarın da yeterli olmadığı durumlarda, ilave yüzde beş oranında bir tutar,ancak Müsteşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıile artırılabilir. Bütçenin denk olması durumunda da borçlanma, anaparaödemesinin en fazla yüzde beşine kadar artırılabilir.

Vadesinde nakden ödenenler hariç,çeşitli kanunlara dayanılarak ikrazen ihraç olunan özel tertip Devlet içborçlanma senetleri bu limitin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Malî yıliçerisinde ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerininlimiti her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenir.

(Değişik son fıkra:16/7/2008-5787/3 md.) Mali yıl içindesağlanacak garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti, yılı bütçe kanunuylabelirlenir.

–––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı; “Borçlanma vegaranti limiti” iken, 16/7/2008 tarihli ve 5787 sayılı Kanunun 3 üncümaddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8284-3

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İç ve Dış Borçlanma ile Kira Sertifikası İhracı(1)

İç borçlanma

Madde 6 - Çıkarılacak Devlet iç borçlanmasenetlerinin çeşitlerine, satış yöntemlerine, faiz koşullarına, vadelerine,basım ve ödemelerine ilişkin her türlü esasları ve bunlara ilişkin diğerşartları belirlemeye Bakan yetkilidir.

İkrazen ihraç edilenler hariçolmak üzere, özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri, ancak karşılığındailgili yıl bütçe kanununda yeterli ödenek olması kaydıyla ihraç edilir. Yıliçinde ortaya çıkan ve önceden öngörülmeyen gelişmeler için özel tertip Devletiç borçlanma senetleri ise ancak ödenek kalemleri arasında aktarma yapılarak,ihraç edilebilir. (Ek cümle: 21/4/2005-5335/19md.) 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılıKanunun geçici 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen usûl ve esaslar dahilinde,Hazine tarafından üstlenilmesi uygun görülen borçlar karşılığında ihraçedilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri için bu fıkra hükümleriuygulanmaz.

Özel tertip Devlet iç borçlanmasenetlerinin ikrazen ihraç edilmesi durumunda düzenlenecek ikraz anlaşmasınınvade, faiz ve diğer şartları Bakan tarafından belirlenir. İkrazen verilensenetlerden kaynaklanan Hazine alacaklarının ilgili mevzuat çerçevesindesilinmesi halinde bu tutarlar yılı bütçesine ödenek konmak kaydıyla bütçeyegider olarak kaydedilir. (Ek cümle:21/4/2005-5335/19 md.) HazineMüsteşarlığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan olan alacakları için bufıkra hükmü uygulanmaz.  

Devlet iç borçlanma senetlerininbasım giderleri, satışa katılacak finansal kuruluşlara ödenecek komisyon vebanka muameleleri vergileri ile satışa katılan finansal kuruluşların satışişlemleri dolayısıyla yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçlarınHazine tarafından finansal kuruluşlara geri ödenmesinde ve senetlerin basımındaveya kaydi olarak ihracında uygulanacak şekil ve esaslar, Müsteşarlık ileTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunuhükümleri uygulanmaksızın akdedilecek malî servis anlaşması ile tespit edilir.

 

–––––––––––––––––

(1) Bu bölüm başlığı “İç ve DışBorçlanma” iken, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Kanunun 32 nci maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 


8284-4


8285

 

   Dış borçlanma(1)(2)

   Madde 7 - Türkiye Cumhuriyeti adına herhangi bir dışfinansman kaynağından  Devlet  dış borcu sağlamaya ve mali  koşulları da dahil olmak üzere şartlarınıtespit etmeye ve bu şartlar çerçevesinde malî yükümlülük altına girmeye Bakanyetkilidir. Söz konusu Devlet dış borcuna ilişkin anlaşmalar ve ilgili dokümanlaradair her türlü hazırlık, temas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yürütülürve sonuçlandırılır.

   Tahvilihracı ile ilgili anlaşmalar dışında Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıylataraf olduğu anlaşmalar, anlaşmada daha sonraki bir tarih kararlaştırılmamışsa,imzalandıkları tarih itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.Tahvil ihracı ile ilgili anlaşmalar, anlaşmada daha sonraki bir tarihkararlaştırılmamışsa imzalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

   TürkiyeCumhuriyetinin borçlu sıfatı ile taraf olduğu anlaşmaların şartlarındadeğişiklik yapmaya Bakan yetkilidir.

   Müsteşarlık,dış finansman kaynağından sağlanan dış finansman imkânlarını genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ileYükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile yatırımve kalkınma bankalarına bir ikraz anlaşmasıyla aktarabilir. Dış borcun ikrazıhalinde ilgili kurumlardan, ikraz edilen tutar üzerinden, bir defaya mahsusolmak üzere, yüzde birine kadarikraz ücreti alınır. Bu oranı beş katına kadar artırmaya Bakan yetkilidir.

İkili işbirliği protokolleriçerçevesinde sağlanan dış finansman ile gerçekleştirilecek projelerin protokolve finansman anlaşmalarında Kamu İhale Kanunu hükümleri dışında rekabet esasınadayalı olmak kaydıyla farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağınınöngörülebilmesi için, protokol imzalanmadan önce Maliye Bakanlığı, HazineMüsteşarlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının uygun görüşlerinin,protokol imzalandıktan sonra ise Bakanlar Kurulu kararının alınması zorunludur.

 

–––––––––––––––––

(1)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında geçen "mali dışkoşulları" ibaresi "mali koşulları" şeklinde, dördüncüfıkrasının ikinci cümlesinde geçen "binde beş oranında" ibaresi"yüzde birine kadar" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu maddenin dördüncü fıkrasında geçen "genel vekatma bütçe" ibaresi "genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ileYükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri"şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8286

               

Kira sertifikasıihracı

Madde 7/A - (Ek: 13/6/2012-6327/32 md.)

(Değişik birinci fıkra:3/4/2013-6456/2 md.) Bu Kanun kapsamındaki halka açıkolmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma,yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin,ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme, gerikiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alanşekil kurallarına tabi olmaksızın tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabiolarak yapmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunununkuruluş, tescil, denetleme, sermaye, tasfiye ve işleyişe ilişkin hükümlerinebağlı olmaksızın özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketlerikurmaya veya özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketleri kurmaküzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan yetkilidir. Bakantarafından kurulmasına karar verilen ve sermayesinin tamamı HazineMüsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketlerinin ana sözleşmesi vedeğişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanır. Bu şirketler2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “C)Ticaret Sicili harçları:” başlıklı bölümünde sayılan, ticari işletme rehnidâhil her türlü ticaret sicili harçlarından ve Türkiye Ticaret SiciliGazetesi’nde yapılacak her türlü ilana ilişkin ilan ücretlerinden muaftır. Buşirketlerin yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikalarına ilişkin şirket ilegerçek ve tüzel kişiler arasındaki ihtilaflarda Ankara Asliye TicaretMahkemeleri yetkilidir. Bu şirketler söz konusu taşınır ve taşınmazlar ilemaddi olmayan varlıklara dayalı olarak, hasılatı Müsteşarlığa aktarılmak üzereyurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilir. Bu ihraçlarakonu olan varlıklar üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç koşullarına aykırıherhangi bir hukuki işlem tesis edilemez. Bu husus, ilgili taşınmazın tapukütüğüne şerh edilir. İlgili kurumlar, bu madde kapsamındaki varlık kiralamaşirketlerinin bu madde kapsamındaki taşınır ve taşınmazlar ile haklar ve diğermaddi olmayan varlıklarda tasarruf etmesini teminen tapu sicilinde değişiklikdâhil gerekli her türlü işlemleri münhasıran Müsteşarlığın yazılı başvurusuüzerine gerçekleştirirler. Bu fıkra kapsamındaki işlemlere konu olan kamuvarlıklarının kullanımıyla ilgili bakım, onarım, işletme, inşaat ve benzeri işve işlemler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır ve buna ilişkinharcamalar kendi bütçelerinden karşılanır. Bu fıkra kapsamındaki kirasertifikaları, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı bakımından Müsteşarlık tarafındanihraç edilen menkul kıymetlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta yer alan usul veesaslara tabidir. Bu sertifikalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhaleKanununun uygulamasında teminat olarak kabul edilir.


8286-1

 

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/2 md.) Bakan tarafından kurulmasına karar verilen ve tamamı HazineMüsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketlerinin denetimi HazineMüsteşarlığının denetimi çerçevesinde yapılır. Bu şirketler, 6102 sayılı Kanun,4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuatuyarınca defter tutma ve diğer yükümlülüklerden muaftır. Bu şirketlere,18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalarve Borsalar Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi TeşebbüsleriHakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamuİktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KanunHükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. Bu madde kapsamında kurulan varlıkkiralama şirketlerine ait her türlü taşınmazlar 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılıAfet Sigortaları Kanunu ile ihdas edilen zorunlu deprem sigortasına tabideğildir. Bu madde kapsamında kurulan varlık kiralama şirketlerine ait mallarve her çeşit varlıklar, ceza ve takip hukuku başta olmak üzere ilgili diğermevzuat uygulaması bakımından devlet malı hükümlerine tabidir. Bu maddeuyarınca yapılacak kiralama işlemleri, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı TürkBorçlar Kanununun kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerine tabi değildir ve sözkonusu işlemler hakkında bu madde uyarınca taraflar arasında düzenleneceksözleşme hükümleri uygulanır.

Bu maddenin birinci fıkrasındaki iş ve işlemler ile Devlet iç borcu,Devlet dış borcu ve nakit yönetimi kapsamında yapılan iş ve işlemler 8/9/1983tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunuhükümlerine tabi değildir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakan tarafından belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hazine Garantileri ve Borç Üstlenimi(1)

Hazine garantileri vegarantisiz borçlar için izin alınması

Madde 8 - Hazine garantileri sağlanmasınave sağlanan Hazine garantilerinin şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkinher türlü hazırlık, temas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yürütülür vesonuçlandırılır.

Hazine garantilerine ilişkinanlaşmalar ve bunların şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin anlaşmalaraksine bir hüküm bulunmadığı sürece imzalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğegirer. 

(Değişik birincicümle: 3/4/2013-6456/3 md.) Hazine garantileri ile lehine garanti sağlanan taraftan verilecek hergaranti için bir defaya mahsus olmak kaydıyla garanti edilen tutarın yüzdebirine kadar garanti ücreti alınır. (Ekcümle: 16/7/2008-5787/5 md.) Bu oranıbeş katına kadar artırmaya Bakan yetkilidir.

 

–––––––––––––––––

(1)  Bu bölüm başlığı “HazineGarantileri” iken, 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8286-2

 

(Değişik dördüncüfıkra: 3/4/2013-6456/3 md.)  Hazine garantilerinin verilmesineilişkin olarak garanti ücretinin belirlenmesi, garantinin değerlendirilmesi,bütçeleştirilmesi, riskin sınırlandırılması ve paylaşımı ile garantiye ilişkinbilgilerin kamuoyuna açıklanması ve garanti edilen tutarın tespit edilmesi dedâhil olmak üzere bu hususlara ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafındanhazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

İl özel idareleri, büyükşehirbelediyeleri ve belediyeler, kendilerine ait tüzel kişilerin ve/veyakendilerine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ilekendilerinin ve/veya kendilerine ait tüzel kişilerle kendilerine bağlı tüzelkişiliği haiz kuruluşların sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu özel idareşirketleri ile belediye iktisadi kuruluşlarının dış finansman kaynağındanHazine garantisi altında sağladıkları dış finansman imkânlarına ilişkin hertürlü yükümlülüklerden ve bu yükümlülüklerin aksatılması neticesinde doğmuşolan ve doğabilecek Hazine alacaklarının geri ödenmesinden müteselsilensorumludurlar. Bu kapsamda akdedilen dış kredi anlaşmalarından ortayaçıkan  her türlü geri ödeme yükümlülüğütamamlanıncaya kadar borçlu kuruluş, borcun geri ödenmesi süresince meydanagelebilecek her türlü idari değişikliklere ve yeni görevlendirmelere bağlıolmaksızın, borcun geri ödenmesinden sorumludur.

Kredi borçlusu kuruluşlar, Hazinegarantisi altında sağlanan dış kredilere ilişkin geri ödemeler için gerekentutarı yılı bütçelerinde (…)(1) öncelikli olarak ayırmaklamükelleftirler.(1)

Dış borçların ödenmesindeaksamaya sebebiyet verdiği tespit edilenlere bu aksamadan doğan zarar ölçüsünderücû olunur.

Hazine, kamu ve/veya özel kurumve kuruluşlarının yurt içi piyasalardan yapacağı borçlanmalarda garanti veyakefalet veremez.

Bu Kanunun 1 inci ve 2 nciMaddeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak Hazine garantilerikısmen veya tamamen verilebilir.

(Değişik onuncufıkra: 16/7/2008-5787/5 md.) Kamumevduat bankaları ile özel yatırım ve kalkınma bankaları, Türkiye Varlık FonuYönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman teminiamacı ile kuracakları fon ve şirketler hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamındakikuruluşlarca sağlanacak her türlü dış imkân ile diğer kurum ve kuruluşlarlehine verilecek garantiler Müsteşarlığın iznine tabidir. Kamu yatırım vekalkınma bankaları tarafından sağlanacak bir yıl ve daha kısa vadeli dış imkânbu izne tabi değildir. Bu iznin verilmesi Hazine garantisi sağlandığı anlamına gelmez. İzin verilmesine ilişkin usul veesaslar yönetmelikle düzenlenir.(2)

 

–––––––––––––––––

(1)  3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 3 üncümaddesiyle, bu fıkrada yer alan “yatırım harcamalarına kıyasla” ibaresi maddemetninden çıkarılmıştır.

(2)  19/8/2016tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkraya “Kamu mevduatbankaları ile özel yatırım ve kalkınma bankaları” ibaresinden sonra gelmeküzere “, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu ilebunların finansman temini amacı ile kuracakları fon ve şirketler” ibaresieklenmiştir.


8286-3

 

Borç üstlenimi(1)(2)

MADDE 8/A- (Ek:21/2/2013-6428/13 md.)

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özelbütçeli idareler tarafından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım veHizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunhükümlerine göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan vetutarı asgari bir milyar Türk Lirası olması öngörülen yatırım ve hizmetlereilişkin uygulama sözleşmeleri ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş BirliğiModeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 25/8/2011tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yap-kirala-devret modeli ilegerçekleştirilmesi planlanan ve tutarı asgari beş yüz milyon Türk Lirası olmasıöngörülen yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmelerinde, sözleşmelerinsüresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasınınöngörülmesi hâlinde, söz konusu yatırım ve hizmetler için yurt dışındansağlanan finansmanın ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerdenkaynaklananlar da dâhil olmak üzere mali yükümlülüklerin Müsteşarlık tarafındanüstlenilmesine karar vermeye, üstlenime konu mali yükümlülüklerin kapsam, unsurve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit edilmesine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemeye, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Bakanın teklifi, özelbütçeli kamu idareleri için ilgili Bakanın talebi ve Bakanın teklifi üzerineBakanlar Kurulu yetkilidir. Borç üstlenim anlaşmaları anlaşmada daha sonrakibir tarih kararlaştırılmadıysa imzalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer.Bu madde hükümlerine göre üstlenim öngörülen yatırım ve hizmetlere ilişkinuygulama sözleşmesi taslağında yer alan ve üstlenimi doğrudan ilgilendirenhükümler hakkında ihale şartnamesi yayımlanmadan ve ihale sonrasında sözleşmeimzalanmadan önce Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Borç üstlenim taahhüdükısmen veya tamamen verilebilir. Bu madde kapsamında mali yıl içinde taahhütedilecek borç üstleniminin limiti, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenir.Söz konusu limiti bir katına kadar artırmaya Bakanın teklifi üzerine BakanlarKurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri ile Müsteşarlık tarafındangerçekleştirilen borç üstlenimi tutarları, proje yürütücüsü idarenin genelbütçeli olması hâlinde bağlı bulunduğu Bakanlığın, özel bütçeli olması hâlindeise kendi bütçesine sermaye gideri olarak kaydedilir. Söz konusu giderin kaydıiçin gerekli olan ödenek ilgili idarenin mevcut sermaye giderleri ödeneği ilekarşılanmaksızın doğrudan Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenektertibinden karşılanır. Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilen borç üstlenimitutarları devlet dış borcu olarak kaydedilir ancak 5 inci maddenin birincifıkrasında belirlenen limite dâhil edilmez. Kendisine dış borcun tahsisiyapılabilen idareler

 

–––––––––––––––––

(1)  21/2/2013 tarihli ve 6428sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle, bu maddenin borç üstlenim limitine ilişkinhükmünün 1/1/2014 tarihinde, borç üstlenim limiti dışındaki hükümlerinin1/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 9/3/2013 tarihinde yürürlüğe gireceğihüküm altına alınmıştır.

(2)  Bu maddenin 2014 yılında uygulanması ileilgili olarak, 27/12/2013 tarihli ve 28864 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim BütçeKanununa bakınız.


8286-4

 

dışında kalan idarelerin yürüttüğü projelerdenkaynaklanan borç üstlenimlerinde ilgili idare Müsteşarlığa üstlenilen tutardaborçlandırılır ve bu kapsamdaki Hazine alacaklarının vadesinde ödenmemesidurumunda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun hükümleri uygulanır. Müsteşarlık borç üstlenimi kapsamındataraflardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ihale ilanına çıkılmış olan projeleraçısından uygulama sözleşmeleri taslağına ilişkin ihale öncesi Müsteşarlıkgörüşü, kısmi üstlenim taahhüdü ve borç üstlenim limiti hükümleri uygulanmaz.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Hibe

Hibe

Madde9 - AvrupaBirliğinden sağlanacak hibeler hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti adınaherhangi bir dış finansman kaynağından hibe almaya, bununla ilgili anlaşmalarıyapmaya ve bu anlaşmaların esas veşartlarını belirlemeye, sağlanan bu hibeleri bu Kanunun 2 nci Maddesinde yeralan kurum ve kuruluşlara kullandırmayaBakan yetkilidir. Söz konusu hibe anlaşmaları ile ilgili her türlü hazırlık,temas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yürütülür vesonuçlandırılır. Söz konusu anlaşmalar, anlaşmada aksine hüküm bulunmamakkaydıyla, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (Değişik son cümle: 16/7/2008-5787/6 md.) Hibe alınmasına ilişkin anlaşmalarda değişiklikyapmaya Bakan yetkilidir.

(Değişik ikincifıkra: 16/7/2008-5787/6 md.) Nakdihibe vermeye ve bu yöndeki anlaşmaları imzalamak için Türkiye Cumhuriyetitemsilcilerini tayine, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının uygungörüşü alınmak kaydıyla Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sözkonusu hibe tutarları Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.Nakdi hibe verilmesine ilişkin anlaşmaların hazırlık, temas ve müzakereleriMüsteşarlık tarafından yürütülür ve Dışişleri Bakanlığı ile istişare edilereksonuçlandırılır. Nakdi hibe verme anlaşmalarının şartlarında değişiklik yapmayaBakan yetkilidir. Ayni hibe verilmesine ilişkin anlaşmaların hazırlık, temas vemüzakereleri ise ilgili kuruluşlar tarafından yürütülerek sonuçlandırılır. Aynihibe vermeye ve bu yöndeki anlaşmaları imzalamak için Türkiye Cumhuriyetitemsilcilerini tayine ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kuruluyetkilidir. Ayni hibe verme anlaşmalarında değişiklik yapmaya ilgili Bakanyetkilidir. Hibe vermeye ilişkin anlaşmalar, anlaşmada aksine bir hükümbulunmamak kaydıyla imza tarihi itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğegirer. Savunma ve güvenlik amaçlı hibeler hakkında bu fıkra hükümleriuygulanmaz.


8286-5

 

(Ek fıkra:31/7/2003-4969/10 md.) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülke ve kuruluşlara yapılacak savunmave güvenlik amaçlı hibe ve yardımlarla ilgili görüşmelerde bulunmaya veanlaşmalar imzalamaya, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yetkileri saklı kalmakkaydıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek kişi ve kuruluşlaryetkilidir. Yabancı ülkelere bu amaçla verilecek hibe ve yardım karşılıklarıMilli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Söz konusuanlaşmalar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Anlaşmada belirtilennakdî hibe ve yardımlar bütçeye gider kaydedilerek T.C. Merkez Bankasındailgili ülke adına döviz cinsinden açılacak hesaba aktarılabilir. Ödemeler,anlaşma hükümleri çerçevesinde ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslardahilinde ilgili hesaptan yaptırılır.(1)

(Ek fıkra:29/6/2012-6338/9 md.) Yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkânlarınTürk Lirası karşılıklarını Müsteşarlığın teklifi üzerine gereğine göre bütçeyegelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye, dış kaynaklardan veya uluslararasıantlaşmalarla bağış ve kredi yoluyla gelecek her çeşit malzemenin navlun vedışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığını,ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye vegereken işlemleri yapmaya, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığıve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerîyardım yoluyla veya diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşyabedellerini, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir ve karşılıklarını dabu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

                Hazine Alacakları

Borç verilmesi

   Madde10 - (Değişik: 16/7/2008-5787/7 md.)

   Türkiye Cumhuriyeti adına; yabancı ülkeler,yabancı ülkelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacakuluslararası yardım konsorsiyumlarına borç vermeye, bu borcun esas veşartlarını belirlemeye, verilen borçların yeniden yapılandırılmasına ve buyöndeki anlaşmaları imzalamak için Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini tayineMüsteşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bukapsamda verilecek borç tutarları Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacaködenekten karşılanır. Bu borçlara dair anlaşmalara ilişkin her türlü hazırlık,temas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır. Borç vermeyeilişkin anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararı ile anlaşmada aksine bir hükümbulunmamak kaydıyla imza tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

 

–––––––––––––––––

(1)  Bu fıkranın ikinci cümlesindeyer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun19 uncu maddesiyle “Milli Savunma Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.


8286-6
8287

 

   Türkiye İhracatKredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulutarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracatkredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin olarakyıllık programında belirlenen Ülke Limitleri Listesi Bakanlar Kuruluncaonaylanır. Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi tarafından ÜlkeLimitleri Listesinde yer alan ülkelere bu ülkelerdeki bankalar ve diğerkuruluşlara açılacak iki yıl ve daha uzun vadeli mal ve/veya hizmet  satış sözleşmeleri  veya  bu tür sözleşmelerle  eş değer finansalkiralama işlemleri ile ilgili nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracatkredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sağlanacak sigorta desteğininesaslarını ve finansal hükümlerini düzenlemeye Bakan yetkilidir. Bakan buyetkisini, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek limitler çerçevesindeTürkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna devredebilir.

   Ülkemizaçısından özel önem arzeden ülkelerdeki kuruluşlara düşük faizli ve/veya düşükprimli ve/veya uzun vadeli tavizli nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracatkredisi açılması hususunda Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca Türkiyeİhracat Kredi Bankası Anonim Şirketine görev verilebilir. Bu fıkra kapsamındaBanka tarafından açılacak tavizli nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracatkredileri nedeniyle Bankanın uğrayacağı gelir kayıpları, Hazinece karşılanır.

   Türkiye İhracatKredi Bankası Anonim Şirketinin politik riskler nedeniyle kredi, garanti vesigorta işlemlerinden doğabilecek zararları Hazinece karşılanır. Bankanıntavizli resmi destekli ihracat kredileri nedeniyle uğrayacağı gelir kayıplarıile politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve sigorta işlemlerindendoğabilecek zararlarının Hazinece ödenmesine ilişkin usul ve esaslar BakanlarKurulunca belirlenir.

   Türkiye İhracatKredi Bankası Anonim Şirketinin yabancı ülkelere ve bu ülkelerdeki bankalar vediğer kuruluşlara verdiği tavizli ve/veya tavizsiz nakdi ve gayrinakdi resmidestekli ihracat kredileri ile yaptığı iki yıl ve daha uzun vadeli sigortaişlemlerine ilişkin alacakların üç yıl veya daha uzun vadeli olarak yenidenyapılandırılmasına ilişkin anlaşmalar Müsteşarlığın uygun görüşü ve Bakanınteklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır. Bu kredilerden ve sigortaişlemlerinden kaynaklanan alacakların üç yıldan daha az süreyle yenidenyapılandırılmasına ilişkin esasları ve finansman hükümlerini düzenlemeye Bakanyetkilidir. Bakan bu yetkisini Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek tutarve/veya süre limitleri çerçevesinde Türkiye İhracat Kredi Bankası AnonimŞirketi Yönetim Kuruluna devredebilir.

Hazine alacaklarının tahsili ve idaresi

Madde 11 - Dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılankredilerden, ikrazen ihraç edilmiş olan Devlet iç borçlanma senetlerinden ikrazedilen kuruluşlarca vadesinde Müsteşarlığa ödenmeyen  kısımlar  ve   Hazine   garantilerinden   Müsteşarlıkça   üstlenmeler  ve  Türkiye Cumhuriyeti adına,yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar veoluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına verilen borçlar neticesindedoğan alacakların şartlarının belirlenmesine, tahsiline, takibine ve her türlüfinansal tekniğin kullanılması suretiyle idaresine Bakan yetkilidir.


8288

 

Dışborcun ikrazı suretiyle kullandırılan kredilerden, ikraz edilen kuruluşlarcavadesinde Müsteşarlığa ödenmeyen kısımlar ve Hazine garantilerinden Müsteşarlıkçaüstlenmeler neticesinde doğan alacaklar ile ikrazen ihraç edilmiş olan Devletiç borçlanma senetlerinin borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, bu türalacaklar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunhükümleri uygulanır.

Vadesindeödenmeyen Hazine alacaklarına 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gecikmezammı uygulanır.

(Ek fıkra:16/7/2008-5787/8 md.) Bu Kanunun 8inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümler dış borcun ikrazınailişkin olarak da geçerlidir.

                Hazine garantilerikapsamında yapılan işlemler, dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılankaynaklar ile bu Kanun kapsamında oluşan Hazine alacakları nedeniyle bu Kanunun2 nci Maddesinde sayılan kuruluşların hesap, bilgi ve belgelerini denetlemeyeMüsteşarlık yetkilidir. (Ek cümle:21/4/2005 – 5335/19 md.) Bu Kanun uyarınca imzalanan ikraz, kredi ve hibe anlaşmalarında atıftabulunulan bağımsız denetim görevini Hazine Kontrolörleri Kurulu da uluslararasıgenel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yerine getirir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kuruluşlaragenel bütçeden yapılacak aktarmalarda, Hazine alacaklarının kaynaktatahsilatına ilgisine göre Bakan veya Maliye Bakanı yetkilidir.(1)

Doğalafet halleri nedeniyle getirilecek istisnalar hariç olmak üzere, büyükşehirbelediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafındangerçekleştirilen projeler için Müsteşarlığın garantisi altında sağlanan veyadış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan krediler ile Müsteşarlığın garantisi altındauluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihraçları çerçevesindeilgili belediye veya bağlı kuruluşun geri ödeme yükümlülüklerini karşılamaküzere gelirlerinin bir kısmının aktarılması amacıyla, proje uygulayıcıkuruluşun yetkili organlarının kararı ile bir Dış Borç Ödeme Hesabıoluşturulur. Dış Borç Ödeme Hesabı oluşturulmasına ilişkin yetkili organınkararı kesin olup belediye veya bağlı kuruluşun yönetim değişikliği veya başkabir kararı ile iptal edilemez veya gelirleri azaltacak şekilde değiştirilemez.Dış Borç Ödeme Hesabı oluşturulması ve işleyişine ilişkin esas ve usuller biryönetmelik ile düzenlenir.(2)

 

–––––––––––––––––

(1)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fıkrada geçen "Genel vekatma bütçe dışı" ibaresi "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleridışındaki" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 4 üncümaddesiyle, bu fıkranın  birincicümlesinde yer alan “krediler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ileMüsteşarlığın garantisi altında uluslararası sermaye piyasalarındagerçekleştirilen tahvil ihraçları” ibaresi eklenmiştir.


8288-1

 

Türkiyeİhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi tarafından verilen krediler Hazine alacağıkapsamında takip edilmez.

   (Ekfıkra: 16/7/2008-5787/8 md.) Bu Kanunhükümlerine göre imzalanan garanti, ikraz ve hibe anlaşmaları kapsamındayapılan işlemler ile bu Kanun kapsamında oluşan Hazine alacakları nedeniyleKanunun 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeistemeye Müsteşarlık yetkilidir.

   (Ekfıkra: 16/7/2008-5787/8 md.) Diğer Hazine alacaklarının kaydınınyapılmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir.

 

SEKİZİNCİBÖLÜM

Nakit, Borç ve Risk Yönetimi

Nakit, borç ve risk yönetimi

   Madde 12 - (Değişik: 16/7/2008-5787/9 md.)

   Makroekonomik dengeleri gözeterek maliye ve parapolitikaları ile uyumlu bir şekilde nakit akışlarının yönetilmesi ve makul riskdüzeyi çerçevesinde orta ve uzun dönemde en uygun maliyeti sağlayacak borçlanmayapısının oluşturulması amacıyla gerekirse borç yapısının değiştirilmesi içinişlemler yapılması ve bunun için gerekli alt yapının güçlendirilmesine, TürkiyeCumhuriyeti adına Bakanın verdiği yetki çerçevesinde, Müsteşarlık yetkilidir.Nakit akışlarının yönetiminin gerektirdiği faiz ödemeleri, borç ve riskyönetimi kapsamındaki finansal tekniklerin kullanılmasından kaynaklananödemeler ile nakit, borç, alacak ve diğer Hazineişlemleri kapsamında yaptırılan iş, işlem ve diğer hizmetler karşılığı ödenecekücret, masraf, komisyon ve benzeri tutarlar Müsteşarlık bütçesine buamaçla konulacak ödenekten karşılanır. (1)

   Müsteşarlık,piyasa yapıcılığı sistemini kurmaya, sistemin işleyiş esaslarını belirlemeye veişleyişi ile ilgili her türlü tedbiri almaya veya sistemi kaldırmayayetkilidir.

   Genel bütçekapsamındaki ödemeleri zamanında yapabilmek, nakit akımları arasındaki dönemselfarklılıkların ödemeler üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, kısadönemli nakit ihtiyacını karşılamak için para piyasalarında nakit işlem yapmayave/veya yaptırmaya, Hazine hesaplarında oluşacak nakit fazlalıklarınıdeğerlendirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıylanemalandırılmasını teminen işlem yaptırmaya, bu amaçlarla teminat almaya vevermeye Bakan yetkilidir. Nemalandırmaya ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında müştereken tespit olunur. Parapiyasası nakit işlemleri stoku ilgili yıl bütçe başlangıç ödenekleri toplamınınyüzde ikisini geçemez. Bu oranı iki katına kadar artırmaya Bakan yetkilidir.

 

–––––––––––––––––

(1)  3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 5 incimaddesiyle, bu fıkrada yer alan “kaynaklanan ödemeler” ibaresinden sonra gelmeküzere “ile nakit, borç, alacak ve diğer Hazine işlemleri kapsamında yaptırılaniş, işlem ve diğer hizmetler karşılığı ödenecek ücret, masraf, komisyon vebenzeri tutarlar” ibaresi eklenmiştir.


8288-2

 

   Genel bütçekapsamındaki idareler kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan hertürlü mali kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında veya muhabirindeaçılacak hesaplarda toplarlar. Kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu YönetimiAnonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacı ilekuracakları fon ve şirketler, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamukurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefaletve yardımlaşma sandıkları hariç olmak üzere özel bütçeli idareler, sosyalgüvenlik kurumları, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul vekuruluşlar ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamuiktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müesseseve işletmeleri ile birlikleri kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunanher türlü mali kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında veya MaliyeBakanı ile Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın onayıyla belirlenecek esaslardahilinde Türkiye’de yerleşik bankalar nezdinde kendi adlarına açtıracaklarıhesaplarda toplarlar. Bu maddede sözü edilen kurumlar tahakkuk etmiş tümödemelerini bu hesaplardan yaparlar. Kamu kaynaklarının bu madde hükümlerineaykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar genelbütçeye gelir kaydedilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ilemuhasebe yetkilileri yukarıda bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesindenşahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Bu fıkra kapsamındaki hususlara istisnagetirmeye, uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye Maliye Bakanı ve Bakanınmüşterek teklifi ile Başbakan yetkilidir. (1)

   HazineninDevlet dış borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerinin uluslararası sermayepiyasalarında mevcut muhtelif finansal araçlar vasıtasıyla yönetimi amacıyla,takas dâhil türev ürünleri kullanmaya, nakit ile yurtiçi ve yurtdışı menkulkıymet şeklinde teminat almaya ve değerlendirmeye, teminat vermeye ve bu amaçlagerektiğinde yurtdışından menkul kıymet satın almaya, daha önce uluslararasısermaye piyasalarında ihraç olunan tahvilleri geri almaya, başka tahvillerle değiştirmeyeve benzeri işlemlere ilişkin anlaşma yapmaya Bakan yetkilidir. Söz konusuanlaşmalar, anlaşmada aksine hüküm yoksa imzalandıkları tarih itibarıylayürürlüğe girer. Bu anlaşmalara ilişkin temas ve müzakereler Müsteşarlıktarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.

   Borç ve riskyönetimi amacıyla daha önce ihraç olunan Devlet iç borçlanma senetleri işlemişfaizleri ödenerek veya piyasa koşullarından geri alınabilir, başka senetlerledeğiştirilebilir veya gerektiğinde söz konusu senetlerin anaparaları ödenmeksizinsadece işlemiş faiz tutarları kupon ödeme tarihinden önce erken itfaya tâbitutulabilir. Ayrıca bu amaçla, takas dâhil türev ürünler kullanılabilir. Bukapsamda nakit ile yurtiçi ve yurtdışı menkul kıymet şeklinde teminatalınabilir ve değerlendirilebilir, teminat verilebilir ve bu amaçlagerektiğinde yurtdışından menkul kıymet satın alınabilir.

   Bu madde kapsamında sayılan ve Devlet iç ve dış borcuyönetiminde kullanılan finansal işlemler, faiz ve anapara geri ödeme tarihindeoluşabilecek değer değişimleri dikkate alınmaksızın stratejik ölçütler esasalınarak gerçekleştirilir.

–––––––––––––––––

(1)  19/8/2016tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesine“Kamu bankaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Varlık Fonu YönetimiAnonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacı ilekuracakları fon ve şirketler,” ibaresi eklenmiştir.

 


8289

 

   Hazinenin malivarlık ve yükümlülüklerinin yönetimine ilişkin stratejik ölçütler ve uygulamaçerçevesi Bakan, Müsteşar, Müsteşarlıkta görevli Müsteşar Yardımcıları ileGenel Müdürler arasından belirlenecek üyelerden oluşan Borç ve Risk YönetimiKomitesi tarafından tespit edilir ve Bakan tarafından onaylanır.

   Borç ve RiskYönetimi Komitesinin, Devlet borcu ve Hazine garantilerinin yönetimi kapsamındastratejik ölçütlerin belirlenmesi, ikraz ve garanti limitinin önerilmesi,Hazine alacak yönetimine ve Hazine nakit varlıklarına ilişkin temelpolitikaların tespitine yönelik toplantılarına Bakan başkanlık eder.

   Borç ve RiskYönetimi Komitesinin, Hazinenin mali varlık ve yükümlülüklerinin yönetimineilişkin olarak uygulamanın izlenmesi, etkinliğin artırılması, altyapınıngeliştirilmesi ve diğer hususlardaki toplantılarına Müsteşar başkanlık eder.Borç ve Risk Yönetim Komitesi, ayda en az bir kez toplanır.

   Borç ve RiskYönetimi Komitesinin sekreterya işlerini risk yönetiminden sorumlu birimyürütür. Toplantılar risk yönetimi biriminin önerisiyle Başkan tarafındanbelirlenen gündemle yapılır.

Risk hesabı

Madde 13 - Hazine garantileri kapsamındaMüsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamındaönceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemeler, Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası nezdinde oluşturulan Müsteşarlığa ait risk hesabından karşılanır.Hesaptan, bu Kanunda belirtilen haller dışında kullanım yapılamaz.

Risk hesabının kaynaklarışunlardır:

a) İkraz ücretleri.

b) Garanti ücretleri.

c) Hesaptan yapılan ödemelerkarşılığında ilgili kuruluşlardan yapılan geri ödemeler ve gecikme zammı dahiltahsil edilen her türlü ödemeler.

d) Bu Maddenin son fıkrasına göresağlanan nemalar.

e) Bütçe Kanunlarıyla riskhesabına aktarılmak üzere öngörülen ödenekler.

Yılı bütçesine bu amaçla konulanödenek bir başka tertibe aktarılamaz. Yılı bütçesinde risk hesabına aktarılmasıöngörülen ödeneklerin yetersiz olması halinde ilgili tertibe ödenek aktarmayaMaliye Bakanı yetkilidir.

(Değişik dördüncüfıkra: 3/4/2013-6456/6 md.) Hesaptaki tutarlar nemalandırılır. Nemalandırmanın şartları Müsteşarlıkile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından müştereken tespit olunur.   


8290

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Devlet Borçlarının Bütçeleştirilmesi

Devlet borçlarınınbütçeleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması

Madde 14 - (Değişik birinci fıkra: 16/7/2008-5787/10 md.) Malî yıl içinde, türev ürünler dahil olmak üzere,ödenecek Devlet iç ve dış borç anapara ödemeleri ile iç ve dış borçlanmatutarlarını, Hazinenin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak   amacıyla  para   piyasalarından   yapacağı  borçlanma  tutarları  ile borç  verme tutarlarını, dışborcun ikrazı ve ikrazen  ihraç edilmişolan Devlet iç borçlanma senetlerinden yapılan anapara tahsilatını ve türevürünlerden ve para piyasası nakit işlemlerinden kaynaklanan teminatları ve 7/Amaddesi kapsamında Müsteşarlığa aktarılacak tutarlar ile Müsteşarlığın sözkonusu maddede yer alan işlemlere ilişkin yapacağı geri ödemeleri bütçe dışındaözel hesaplarda izlemeye Bakan yetkilidir. 

(Değişik ikincifıkra: 16/7/2008-5787/10 md.) Her nesuretle olursa olsun, türev ürünler de dâhil, yapılmış olan borçlardan doğanDevlet iç ve dış borç faizleri ile iskonto giderleri, genel giderler,teminatların faizleri ile Hazinenin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamakamacıyla para piyasalarından yapacağı borçlanma faizleri bu amaçla bütçeyeyeterli miktarda konulacak ödeneklerle karşılanır. Bu ödenekler hakkında10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasıhükmü uygulanmaz. Türev ürünler de dâhil, yapılmış olan borçlardan doğan Devletiç ve dış borç faizleri ile iskonto giderleri, teminatların faizleri ileHazinenin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla parapiyasalarından yapacağı borçlanma faizlerine ilişkin tertiplere yılı bütçekanunu ile konulan başlangıç ödeneklerine, Bakanın teklifi üzerine yüzde beşoranına kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerdenbütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz.

(Mülga üçüncüfıkra: 10/12/2003 – 5018/81 md.)

(Değişik dördüncüfıkra: 16/7/2008-5787/10 md.)Kullanıcı ve borçlu bütün kamu kurum ve kuruluşları, Müsteşarlığın sahip olduğuiç ve dış yükümlülüklerin muhasebe ve istatistik kayıtlarına doğru ve zamanındaaktarılmasını teminen, ikraz ve tahsis edilen krediler ile herhangi bir dışfinansman kaynağından Hazine garantisi altında veya Hazine garantisi olmaksızınsağladıkları dış kredi anlaşmaları ve bu anlaşmalar kapsamındaki kullanım veher türlü ödemeleriyle ilgili bilgilerini ve Müsteşarlığın ihtiyaç duyduğudiğer bilgi ve belgeleri, dış borç kaydı yapılan kullanımlarına ilişkin teyit bilgilerinive Kanun kapsamında sağlanan hibelerden yaptıkları kullanım bilgilerini, kredikullanımına aracılık eden kurum ve kuruluşlar da söz konusu kredilere ilişkinolarak temini talep edilen her türlü bilgiyi, Müsteşarlık tarafından nakitaktarımı yapılan kamu kurum ve kuruluşları Müsteşarlıkça talep edilen her türlübilgiyi ve bankalar ile diğer finansal kuruluşlar ise kamu kurum vekuruluşlarına ait her türlü varlık ve yükümlülüklere ilişkin bilgileribelirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa vermekle yükümlüdür.

–––––––––––––––––

(1)  13/6/2012 tarihli ve 6327sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “kaynaklanan teminatları”ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 7/A maddesi kapsamında Müsteşarlığaaktarılacak tutarlar ile Müsteşarlığın söz konusu maddede yer alan işlemlereilişkin yapacağı geri ödemeleri” ibaresi eklenmiştir.


8290-1

 

Proje kredilerinden kullanılacaktutarlar için ilgili yıl bütçesinde kullanıcı kuruluşun talebine bağlı olarakkredi anlaşmalarında öngörülen kullanım dönemleri ve tutarlar göz önündebulundurularak yeterli ödenek tahsis edilir. (Ek cümleler: 31/7/2003-4969/10 md.)(1) Ancak, dış proje kredisi ve hibekullanımlarından kaynaklanan, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisikarşılığı iç kaynağın bulunamaması durumunda bu vergileri ve kur farklarındandoğan maliyet artışlarını karşılamak amacıyla yılı yatırım programındayapılacak revizeler üzerine genel bütçekapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksekteknoloji enstitüleri bütçelerinin mevcutya da yeni açılacak tertiplerine belirtilen vergiler ile maliyet artışlarınıgeçmemek üzere ödenek eklemeye ve bütçeleştirmeye, yıl içinde hakedişlerdendoğan ihtilaflar sonucu tahakkuk işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle harcanamayanmiktarı ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye, devren ödenek kaydedilenmiktarlardan projenin tamamlanması nedeniyle kullanılma imkânı kalmayantutarları iptal etmeye, Maliye Bakanı yetkilidir.(2)

İkraz ve tahsis edilen kredilerve sağlanan Hazine garantileri kapsamında genelbütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler veyüksek teknoloji enstitülerince yapılacakher türlü yatırım harcaması, yılı bütçesinin ilgili tertipleriyleilişkilendirilir. bu kuruluşlar tarafındanproje kredisi olarak kullanılacak her türlü imkânın, kullanımdan öncebütçeleştirilmesi esastır. Ayrıca, bu kuruluşlar dışındaki kuruluşlar tarafından proje kredisi olarak kullanılacak hertürlü imkânın kullanımdan önce kuruluşların kendi bütçeleri ve muhasebesistemleri içinde ödenek ve gider kaydedilmesi esastır.(3)

 

–––––––––––––––––

(1)  31/7/2003 tarihli ve 4969sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde “ ... 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasınaaşağıdaki cümleler  ...  eklenmiş ...” denilmesine rağmen, eklenen hüküm bir cümledir.

(2)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fıkrada geçen "genelbütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler" ibaresi "genelbütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler veyüksek teknoloji enstitüleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinde geçen "konsolidebütçeye tabi kullanıcı kuruluşlarca" ibaresi "genel bütçe kapsamındakikamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknolojienstitülerince" şeklinde ve ikinci cümlesinde geçen "Bu kapsamda,genel ve katma bütçeli kuruluşlar" ibaresi ile üçüncü cümlesinde geçen"konsolide bütçe" ibaresi "bu kuruluşlar" şeklindedeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8290-2

 

(Ek fıkra:16/7/2008-5787/10 md.) Dış projekredisi kullanımlarına ilişkin olarak sadece dış borç kaydı ve dış borçkaydının muhasebeleştirilmesi Müsteşarlığın sorumluluğunda olup, kullanımlarınusulüne uygunluğu da dâhil olmak üzere, kullanımlara ilişkin sorumlulukkullanıcı kuruluşlara aittir.

(Değişik fıkra:16/7/2008-5787/10 md.) Risk hesabınayapılan ödemeler hariç olmak üzere Dış borcun ikrazı ve ikrazen ihraç edilmişolan Devlet iç borçlanma senetleri suretiyle kullandırılan finansman imkânlarıiçin Müsteşarlığa ödenen anapara dışındaki taksit tutarları ile gecikme faiz vecezaları bütçeye gelir kaydolunur.

Herhangi bir dış finansmankaynağından 2 nci Maddede yer alan kuruluşlar için sağlanan dış finansmanimkânlarından tüm kullanımlar dış borç kaydı yapılmak üzere, Müsteşarlığabildirilir. Dış borç kaydı yapılan tutarlara ilişkin bilgiler MüsteşarlıkçaMaliye Bakanlığına bildirilir. Dış borç kaydının yapılmasına ilişkin esas veusuller Müsteşarlık tarafından belirlenir. Bu kullanımların bütçeleştirilmesineve muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller ise Maliye Bakanlığı veMüsteşarlık tarafından birlikte belirlenir.

Dış borcun tahsisi yoluylakullandırılan dış finansman imkânlarının borç servisi Müsteşarlık tarafındanyapılır. 

(Değişik fıkra:16/7/2008-5787/10 md.) Müsteşarlıkçabu Kanun kapsamında borçlu veya garantör sıfatıyla herhangi bir dış finansmanveya türev ürüne ilişkin olarak başlatılan işlemler kapsamında ilgilianlaşmaların imzalanmasından önce veya imzalanan anlaşmaların yürürlüğegirmesini sağlayacak kanunî düzenlemelertamamlanıncaya kadar peşin ödenmesi gereken komisyon, taahhüt ücreti, garantiücreti, gecikme faizi ve benzeri yükümlülükleri ödemeye Bakan yetkilidir. Sözkonusu yükümlülükler Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenektenkarşılanır.

Vadesinde ödenmediği takdirdegecikme faizi doğuracak Devlet iç borcu ve Devlet dış borcu ile ilgili ödeneğinyılı bütçesinde bulunmasına rağmen tahakkuk işlemlerinin tamamlanamadığıdurumlarda ödemeler bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı ileilişkilendirilerek  Müsteşarlıktarafından yapılabilir. (1)

Uluslararası sermayepiyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarına ilişkin komisyon, ücret vemasraflar, yılı bütçe ödenekleriyle ilişkilendirilmek suretiyle tahvil ihracınailişkin anlaşma hükümleri çerçevesinde ihraç tutarından mahsup edilereködenebilir.

   Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ileYükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri tarafından kullanılmak üzere sağlanan aynî ve nakdî hibetutarlarını özel gelir ve özel ödenek olarak kaydettirmeye Müsteşarlığınteklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. (2)

 

–––––––––––––––––

(1)  31/7/2003 tarihli ve 4969sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yetersiz kalmasıhalinde” ibaresi,  "yılı bütçesindebulunmasına rağmen tahakkuk işlemlerinin tamamlanamadığı durumlarda” olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fıkrada geçen "Genel vekatma bütçeli kuruluşlarca" ibaresi "Genel bütçe kapsamındaki kamuidareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknolojienstitüleri tarafından" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

               


8290-3

 

Müsteşarlıkça dış finansmankaynağından sağlanan Devlet dış borcu ile ilgili ve buna dair borçlanmaanlaşmaları ile borç ve risk yönetimi amacıyla gerçekleştirilen her türlüanlaşmada öngörülen bütün ödeme ve işlemler ile Müsteşarlık tarafından sağlananhibelerden karşılanmak üzere ithal edilen malzeme ve ekipman için yılıbütçesinde iç para ve vergi karşılıkları olarak yeterli ödenek konur ve buödeneklerden bütçenin diğer kalemlerine hiç bir şekilde aktarma yapılamaz.

   (Değişikonbeşinci fıkra: 14/7/2004-5217/3 md.) Müsteşarlıkça yabancı ülkelere, buülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlara sağlanandanışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerle, yasal hakları Müsteşarlığaait olup da yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla uluslararasıkuruluşlara ücreti karşılığında kullandırılan ve/veya satılan yazılım vebenzeri varlıklardan elde edilecek gelirler bütçeye gelir kaydedilir.

Devlet borcu ve Hazinegarantilerinin uygulama sonuçları Müsteşarlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine genel hesabına dahil edilmek üzere MaliyeBakanlığına gönderilir. İlgili bütçe yılı içinde sağlanan iç ve dış finansmanimkânları, sağlanan Hazine garantileri, Risk Hesabı, alınan ve verilen hibeler,dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve dış borcun tahsisine ilişkin bilgilerlefinans piyasalarına ve borç yönetimine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığıKamu Borç Yönetimi Raporu üçer aylık dönemler itibariyle Plân ve BütçeKomisyonuna havale edilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına, SayıştayBaşkanlığına ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına gönderilir. Bakan,Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonunu özel gündemle yapılacaktoplantı ile yılda bir defadan az olmamak üzere bilgilendirir. Ayrıca, Komisyongerekli görmesi halinde ilâve bilgilendirme toplantısı talep edebilir.

(Ek fıkra: 26/12/2006-5568/2 md.) Hazine Müsteşarlığı kadrolarında Hazine Uzmanı olarakgörev yapanlar, Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimlerinde Muhasebe Yetkilisiveya Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı olarak görevlendirilebilirler ve bukapsamdaki görevlendirmelerde 5018 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birincifıkrasının (b) ve (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

   İdaripara cezaları

   Madde 14 /A  (Ek:16/7/2008-5787/11 md.)

   Bu Kanunun;

   a) 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasıgereğince Müsteşarlıktan izin alınmaması,

   b) 7 ncimaddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ikraz ücretinin Müsteşarlıkça talepedilen süre içerisinde ödenmemesi,

   c) 8 incimaddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen garanti ücretinin Müsteşarlıkça talepedilen süre içerisinde ödenmemesi,

   ç) 8 incimaddesinin beşinci fıkrasında belirtilen sorumluluk ile müteselsil sorumluluğailişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,


8290-4


8291

 

   d) 8 incimaddesinin altıncı fıkrası gereğince Hazine garantisi altında sağlanan dışkredilere ilişkin geri ödemeler için gereken tutarın yılı bütçelerinde (…)(1)öncelikli olarak ayrılmaması, (1)

   e) 8 incimaddesinin onuncu fıkrası gereğince Müsteşarlıktan izin alınmaması,

   f) 11 incimaddesinin dördüncü fıkrası gereğince ikrazen kullandırılan dış borca ilişkinolarak Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen sorumluluk ilemüteselsil sorumluluğa ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

   g) 11 incimaddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerin Müsteşarlıkçatalep edilen usul ve esaslar çerçevesinde verilmemesi,

   h) 11 incimaddesinin yedinci fıkrası gereğince oluşturulacak Dış Borç Ödeme Hesabınınihdasında ve işletilmesinde ilgili mevzuat ve anlaşmalarda belirlenen esaslarauyulmaması,

   ı) 14 üncümaddesinin dördüncü fıkrası gereğince istenecek her türlü bilgi ve belgeninbelirlenen usul ve esaslar çerçevesinde verilmemesi,

   i) 14 üncümaddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yılı bütçesinin ilgili tertipleriyleilişkilendirilme, bütçeleştirme ile ödenek ve gider kaydedilmeye ilişkinyükümlülüğün yerine getirilmemesi,

   hallerinde, sözkonusu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında 750 Yeni Türk Lirasıidari para cezası uygulanır.

   İdari paracezalarının verilmesini gerektiren fiillerin üç yıl içerisinde tekrarı halinde,verilen para cezası iki katı, aynı süre içerisinde ikinci ve müteakip tekrarıhalinde ise üç katı artırılarak uygulanır.

   İdari paracezası ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Vergi, resim, harçve fon istisnası

Madde 15 - Müsteşarlıkça ihraç edilenDevlet iç borçlanma senetlerinin faiz ve anapara ödemeleri ile 6 ncı Maddeninson fıkrasında yer alan malî servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ile 12 ncimaddenin üçüncü fıkrasında yer alan para piyasası nakit işlemleri ve bunlarındışında kalan diğer Devlet iç borçları ile ilgili gider, işlemler ve kâğıtlar,193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar VergisiKanunu hükümleri saklı olmak koşulu ile her türlü vergi, resim, harç ve fondanistisnadır.(2)(3)

 

–––––––––––––––––

(1)  3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılıKanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “yatırım harcamalarına kıyasla”ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2)  Bu fıkrada yer alan “ile 12 ncimaddenin üçüncü fıkrasında yer alan para piyasası nakit işlemleri” ibaresi,17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle eklenmiştir.

(3)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fıkrada geçen "5422"ibaresi "13/6/2006 tarihli ve 5520" şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.


8292

 

Müsteşarlık tarafından borçlusıfatıyla veya Hazine garantileri  ilesağlanan;

a) Program kredisi ve projekredilerinin temini, ikrazı, devri, tadili veya uzatılmasına ilişkin işlemlerve kâğıtlar,

b) Uluslararası sermayepiyasalarında kullanılan finansman araçları ile yapılacak borçlanma anlaşmalarındaöngörülen ödemeler, işlemler ve kâğıtlar ve bu piyasalarda ihraç edilen menkulkıymetler,

   c)Devlet dış borçlarının uluslararası sermaye piyasalarında kullanılan türevürünler dahil olmak üzere her türlü finansal araçlar vasıtasıyla yönetilmesineveya yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşmalarda öngörülen işlemler vekâğıtlar,

   d) (Ek: 17/9/2004-5234/22 md.) Devlet dışborçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler (dışproje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımlarıhariç),

Hertürlü vergi, resim, harç ve fondan istisnadır.

BuKanun kapsamında sağlanan hibeler ile Avrupa Birliğinden sağlanan hibelerintemini, devri, tadili ve kullanımına ilişkin işlem ve kâğıtlar da yukarıdakiistisnalardan yararlanır.

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/8md.) 7/A maddesikapsamında gerçekleştirilecek işlemler ve ihraç edilecek kira sertifikaları ilekira sertifikalarının ihracına ilişkin işlem ve kâğıtlar, damga vergisi veharçlardan ve genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlıveya bu idareler nezdinde tesis edilen kuruluşlar tarafından döner sermaye vesair isimler altında alınan ücretlerden müstesnadır.

Düzenleme yapma,danışmanlık hizmetleri ile anlaşma ve ilgili dökümanların muhafazası(1) (2)(3)

Madde 16 - Bu Kanun kapsamında yer alan borçlanma ikraz ve garanti limiti, iç ve dış borçlanma, dış borcun devir, ikraz ve tahsisi, hibe almave verme, Hazine garantileri, garantisiz kamu borçlarına izin verilmesi, Hazinealacakları, diğer Hazine alacakları, nakit, borç  ve risk yönetimi, risk hesabının işleyişi, dış finansman temini izni verilmesi veözel ihale usulleri ile sair konuların uygulanmasına yönelik esas ve usullerçıkarılacak yönetmeliklerle  belirlenir.

 

–––––––––––––––––

(1)  Bu madde başlığı “Düzenlemeyapma ve danışmanlık hizmetleri” iken, 16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı kanunun12 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılıkanunun 12 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında geçen "ve garantilimiti" ibaresi "ikraz ve garanti limiti" şeklinde,"uluslararası kredili ihaleye çıkma" ibaresi "dış finansman teminiizni verilmesi" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılıKanunun 9 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Hazinealacakları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “diğer Hazine alacakları,” ibaresieklenmiştir.


8292-1

 

BuKanun kapsamında yer alan hususlara ilişkin her türlü değişiklik, ancak buKanuna hüküm eklemek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle yapılabilir.Diğer kanunlarda bu Kanunda yer alan hususlara ilişkin olarak yapılandüzenlemeler, bu Kanun uygulamaları açısından geçersizdir.

Müsteşarlığıbu Kanun hükümleri dışında olup da nakit ya da nakit dışı yükümlülük altınasokabilecek her türlü düzenlemede Müsteşarlığın uygun görüşü aranır.

Müsteşarlıknakit, borç ve risk yönetimine yönelik olarak yurtiçinde ve yurtdışında bir ücret karşılığı veya ücret alınmaksızındanışmanlık hizmeti sağlayabilir. Bu kapsamda yasal hakları Müsteşarlığa aitbulunan yazılım, lisans ve benzeri varlıklar, Müsteşarlıkça ücreti karşılığıkullandırılabilir, satılabilir veya hibe edilebilir. (1)

(Ek fıkra:16/7/2008-5787/12 md.) Bu Kanunkapsamında yer alan hususlara ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti adınaMüsteşarlıkça imzalanmış anlaşmaların ve ilgili dokümanların asıllarıMüsteşarlıkça muhafaza edilir.

(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/9 md.) Müsteşarlığa bağlı muhasebebirimleri hesaplarına kaydedilen menkul kıymetlerden hukuken takip kabiliyetikalmayan veya ekonomik değeri bulunmayanların hesaplardan çıkarılmasına Bakanyetkilidir. Hesaplardan çıkarılan menkul kıymetler, 28/9/1988 tarihli ve 3473sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi HakkındaKanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda yer alansürelere tabi olmaksızın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Değiştirilen, yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler

Madde 17 – (A)20.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış TicaretMüsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerineişlenmiştir.)

B) (Değişik birinci paragraf:31/7/2003-4969/10 md.) 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı MilletlerarasıMünasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun ile 31/5/1963tarihli ve 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü veYayımlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna YetkiVerilmesi Hakkında Kanun ile ilgili yılı bütçe kanunlarının bu Kanuna aykırıhükümleri uygulanmaz.

(2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerineGenel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olupyerine işlenmiştir.)

 

–––––––––––––––––

(1)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılıkanunun 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "yabancı ülkelere, bu ülkelerdekikurum ve kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara" ibaresi "yurtiçindeve yurtdışında" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8292-2

 

C) (Ek:31/7/2003-4969/10 md.; İptal Ana.Mah.nin 28/1/2004 tarihli veE.:2003/86,K.:2004/6 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 21/4/2005 – 5335/19md.)(1)(2) BuKanun hükümlerine göre;

   1) Savunma ve güvenlikamacıyla sağlanan finansmana ilişkin kredi, garanti ve hibe anlaşmaları,

   2) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler, yabancı ülkelerceoluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgeselkuruluşlar haricindeki herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan finansmana ilişkin olarak imzalanan kredi vegaranti anlaşmaları ile bu Kanunun 8/A maddesi uyarınca Müsteşarlık tarafındanve 3996 sayılı Kanunun 11/A maddesi uyarınca ilgili idareler tarafındanimzalanan borç üstlenim anlaşmaları, (2)

   3) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler, yabancı ülkelerceoluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan program veya proje kredisi amacıyla sağlanan ve (…)(2) anapara, faiz ve diğer finansman giderlerinin geri ödenmesi ile bu finansmana ilişkin diğer hususlarıdüzenleyen kredi ve garanti anlaşmaları, (2)

   Resmî Gazetede yayımlanmaz.

   Yukarıda belirtilen anlaşmaların dışında bu Kanun hükümlerine göreyapılan diğer anlaşmalar Resmî Gazetede yayımlanır.

 

–––––––––––––––––

(1)  16/7/2008 tarihli ve 5787 sayılı Kanunun 13 üncümaddesiyle, bu maddenin (C) fıkrasının (1) numaralı bendinde geçen"Savunma ve güvenlik amaçlı kredi ve hibe anlaşmaları" ibaresi"Savunma ve güvenlik amacıyla sağlanan finansmana ilişkin kredi, garantive hibe anlaşmaları" şeklinde, (2) numaralı bendinde geçen "sağlanankredilere ilişkin olarak imzalanan anlaşmalar" ibaresi "sağlananfinansmana ilişkin olarak imzalanan kredi ve garanti anlaşmaları"şeklinde,  (3) numaralı bendinde geçen"geri ödenmesini düzenleyen kredi anlaşmaları" ibaresi "geriödenmesini düzenleyen kredi ve garanti anlaşmaları" şeklinde değiştirilmişve metne işlenmiştir.

(2)  21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 14üncü maddesiyle, bu fıkranın (2) numaralı bendinin sonuna “ile bu Kanunun 8/Amaddesi uyarınca Müsteşarlık tarafından ve 3996 sayılı Kanunun 11/A maddesiuyarınca ilgili idareler tarafından imzalanan borç üstlenim anlaşmaları,”ibaresi eklenmiş, (3) numaralı bendinde yer alan “kuruluşlarla imzalananekonomik ve ticari mahiyetteki anlaşmalar çerçevesinde” ibaresi “kuruluşlardan”ibaresiyle, “geri ödenmesini” ibaresi “geri ödenmesi ile bu finansmana ilişkindiğer hususları” ibaresiyle değiştirilmiş ve “münhasıran” ibaresi metindençıkarılmıştır.


8292-3

 

Fonlarayapılacak aktarımlar

EkMadde 1 – (Ek: 3/4/2013-6456/10 md.; Değişik:28/11/2017-7061/70 md.)

Sermaye şirketlerine finansman sağlayan tüzel kişi vegirişim sermayesi fonları ile bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yaptığıgirişim şirketlerine eş finansman sağlayan ortak yatırım fonlarına kaynaksağlamak amacıyla kurulan üst fonlara veya sermaye şirketlerine ve/veyaprojelere finansman sağlayan fonlara Müsteşarlık tarafından taahhüt edilecekkaynağın üst sınırını ve niteliğini, kaynak aktarılacak üst fonların veyafonların, üst fonlara bağlı alt fonların ve ortak yatırım fonlarının seçimkriterlerini, yatırım yapılabilecek alanları, denetimi, taahhüt edilen tutardankaynaklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırlarını ve uygulamaya ilişkindiğer hususları Bakanlar Kurulu belirler.

Taahhüt edilen tutardan dönemler itibarıyla üst fonaveya fona ödenecek miktarı belirlemeye ve aktarmaya Bakan yetkilidir. Kaynaktaahhüdüne ilişkin ödeme Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Üst fonun, alt fonun ve fonların tasfiyesi veya sonaermesi durumunda Müsteşarlık tarafından üst fona veya fona aktarılankaynakların bakiye tutarı genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu kurumlarıtarafından üst fonlara veya fonlara hibe olarak aktarılan paylardan kaynaklananbakiye tutarlar da üst fon veya fonlar tarafından genel bütçeye gelirkaydedilmek üzere Müsteşarlığın ilgili hesabına aktarılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak ortayaçıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.

Ulusal Fonunkullanımı

EkMadde 2 – (Ek: 3/4/2013-6456/11 md.)

Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göreyürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde, Türkiye tarafından sağlanacak eşfinansman ile Avrupa Komisyonuna yapılacak iade, kur farkı, gecikme faizi vebenzeri nedenlerden doğabilecek finansman ihtiyaçları, yararlanıcılar tarafındansağlanır. Bu fıkra kapsamındaki finansman, ulusal yetkilendirme görevlisinintalebi üzerine yararlanıcılar tarafından en geç otuz gün içinde Ulusal Fonaaktarılır. Ulusal Fona aktarılan tutarlar, Mutabakat Zaptı ve Avrupa Komisyonuile imzalanarak usulüne göre yürürlüğe konulan diğer anlaşmalarda yer alanhükümler çerçevesinde kullandırılır.

Yararlanıcıların birinci fıkra kapsamındakiyükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri hâlinde, sözleşmeye bağlanmışprojelere ilişkin olarak uygulama birimlerine aktarılması gereken tutarlar ileAvrupa Komisyonuna Ulusal Fon tarafından yararlanıcılar adına yapılacaködemeler için ihtiyaç duyulan kaynak, Müsteşarlığın yılı bütçesine bu amaçlakonulan ödenekten Ulusal Fona transfer edilir. Bu fıkra kapsamında yararlanıcılaradına yapılan ödemelerden doğan alacakların tahsilinde, 10/12/2003 tarihli ve5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birincifıkrasının (b) bendi kapsamı dışında kalan kurumlar için 21/7/1953 tarihli ve6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kanunaekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar için 29/6/1938 tarihlive 3533 sayılı Umumî, Mülhak ve Hususî Bütçelerle İdare Edilen Daireler veBelediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususî İdarelereAid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilâfların Tahkim Yolile Halli HakkındaKanun hükümleri uygulanır.


8292-4

 

Avrupa Komisyonu tarafından tahsis edilen fonlarınUlusal Fona transferinde gecikme yaşanması hâlinde, anlaşmalar çerçevesindeuygulama birimleri tarafından sözleşmeye bağlanan projelere ilişkin zorunluaktarımlar için ihtiyaç duyulan kaynak, Müsteşarlığın yılı bütçesine bu amaçlakonulan ödenekten Ulusal Fona transfer edilir. Avrupa Komisyonu tarafındanUlusal Fona aktarılmasını müteakip söz konusu fonlar genel bütçeye gelirkaydedilir.

Birinci fıkra kapsamında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I)sayılı cetvelde yer alan kurumlarca Ulusal Fon hesaplarına aktarılan ancakkullanılmayan tutarlar, ilgili program kapandıktan sonra genel bütçeye gelirkaydedilir. Diğer kurum ve kuruluşlarca aktarılan ve kullanılmayan tutarlarilgili kuruma iade edilir.

Mali iş birliği kapsamındaki program ve projelerinuygulanması sırasında uygulama birimleri tarafından gecikme cezası da dâhilolmak üzere yüklenicilerden tahsil edilen tutarlar, söz konusu program veprojelerin tamamlanmasını müteakip genel bütçeye gelir kaydedilir.

Ulusal Fon adına açılan Avrupa Birliği katkı hesaplarıdışındaki hesaplardan elde edilen nemalar her mali yıl sonunda genel bütçeyegelir kaydedilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarMüsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Temettüödemeleri ile kâr aktarımlarının taşınmaz devri ile yapılması

EkMadde 3 – (Ek: 3/4/2013-6456/12 md.)

8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamuİktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındakiteşebbüsler ile Hazinenin veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının pay sahibiolduğu kuruluş, şirket, işletme ve bankaların Müsteşarlığa veya Özelleştirmeİdaresi Başkanlığına yapacakları temettü ödemeleri ile mevzuatlarından doğankâr aktarımları, nakdi ödeme yanında mülkiyeti söz konusu teşebbüs, kuruluş,şirket, işletme ve bankalara ait olan taşınmazların mülkiyetinin Hazineye devrisuretiyle de gerçekleştirilebilir. Teşebbüs, kuruluş, şirket, işletme vebankaların bu yöndeki talebinin ilgisine göre Müsteşarlıkça veya Özelleştirmeİdaresi Başkanlığınca uygun bulunması hâlinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecekrayiç bedelleri üzerinden bu taşınmazların mülkiyetlerinin Hazineye devrine,ilgisine göre Bakanın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğuBakanın uygun görüşü üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

Maliye Bakanlığınca belirlenecek rayiçbedeller 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesininuygulanmasında emsal bedeli olarak dikkate alınır.

Bu madde kapsamında temettü ödemeleri ilekâr aktarımlarının taşınmazların mülkiyetinin Hazineye devri yoluyla yapılmasıhâlinde 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları HakkındaKanunun 9 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarıdüzenlemeye ve tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.


8292-5

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 12 nci Maddesi ile getirilenuygulamalar ve risk yönetimine yönelik teknik alt yapının oluşturulması içingerekli düzenlemeler 31.12.2002 tarihine kadar Müsteşarlık tarafındantamamlanır.

BuKanunun 14 üncü Maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan kullanımların bütçeleştirmeve muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yayımı tarihindenitibaren üç ay içinde hazırlanacak yönetmelik ile yürürlüğe konulur.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu kurumve kuruluşlarının yurt içi piyasalardan yaptığı Hazine garantisine ve/veyakefaletine haiz borçlanmaların üstlenilmesi durumunda doğan alacaklar, kamusalhizmet ve ilişkilerden doğmuş sayılır ve bu alacakların şartlarınınbelirlenmesine, tahsiline, takibine ve her türlü finansal tekniğin kullanılmasısuretiyle idaresine Bakan yetkilidir.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıylamevcut bulunan Hazine alacakları karşılığında hesaplanan gecikme faiz vecezalarının miktarları, bu Kanunun yürürlüğe  girdiği   tarihten   itibaren  dördüncü    ayın   sonuna  kadar    ilgilisine    bildirilir. Bu bildirimde bildirimin tebliğtarihinden itibaren iki ay içinde borçlunun uzlaşma talebinde bulunabileceğibelirtilir. Bu süre içinde uzlaşma talebinde bulunan kurum ve kuruluşlara uzlaşmakomisyonu tarafından uzlaşma görüşmesinin yapılacağı gün bildirilir. Bu süreiki ayı geçemez. Uzlaşma için ilgilinin en üst seviyeden yetkili merciivasıtasıyla ve yazı ile Müsteşarlığa başvurması şarttır.

Uzlaşmakomisyonu Bakan tarafından Hazine alacaklarının idaresi, takibi, tahsili vedenetimiyle ilgili görevli personel arasından tayin edilen bir başkan ve üç üyeile Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve SayıştayBaşkanlığının birer temsilcisinden oluşur. Komisyon oy çokluğuyla karar verir.Komisyonun uzlaşabileceği miktarın alt sınırı ve vade yapısının genelesasları  Bakan tarafından belirlenir veuzlaşma görüşmesinden önce komisyona yazılı olarak bildirilir. Uzlaşmamüzakereleri ilk görüşmenin başladığı günü  takiben  en  geçon iş günü içerisinde neticelendirilir. Uzlaşmanın sağlanması halinde, durumtarafların imzalayacağı bir tutanakla tespit olunur ve Bakan onayını takibenalacağın yeni şartlar çerçevesinde yapılandırılması sağlanır. Söz konusu süreiçinde uzlaşmanın vaki olmaması halinde, durum taraflarca imzalanan birtutanakla tespit edilir ve Hazine alacağının 6183 sayılı Kanun hükümleriçerçevesinde takip ve tahsili için gerekli işlemler başlatılır. Uzlaşmanınsağlanamaması halinde aynı alacaklar için yeni bir uzlaşma talebindebulunulamaz.


8292-6
8293

 

Uzlaşılantutarlara ilişkin yükümlülüklerin borçlu tarafından vadesinde yerinegetirilmemesi halinde uzlaşma yapılmamış sayılır ve Hazine alacağı 6183 sayılıKanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. 

Uzlaşmabaşvuru süresi içinde uzlaşma talebinde bulunmayan kurum ve kuruluşlardan olanHazine alacağının 6183 sayılı Kanun çerçevesinde tahsil ve takibi için gerekliişlemler başlatılır.

(Ek fıkra:16/7/2008-5787/14 md.) Ancak bu maddekapsamında uzlaşılan tutarlar ile ilgili olarak; uzlaşma taksitlerinde uzlaşmatarihinden bu yana gecikmeye düşmüş kurum ve kuruluşlar, uzlaşmadan kaynaklananborçları ile gecikme faiz ve cezalarının tamamını 31/12/2008 tarihine kadarödedikleri takdirde uzlaşmaları iptal edilmez.

Geçici Madde 4 - Marmara ve Düzce depremleri sonrası, deprembölgelerinde acil yardım ve yeniden yapılandırma, rehabilitasyon projelerininfinansmanı amacıyla, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa KonseyiKalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerininilgili finans kuruluşlarından ve aynı amaçla yabancı ülke hükümetleri ile,yabancı ülkelerin kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlardan, TürkiyeCumhuriyeti`nin borçlu sıfatıyla sağladığı ve bu amaç için sağlanacak kredilerigenel bütçe kapsamındaki kamu idareleridışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıksız tahsis etmeye HazineMüsteşarlığı`nın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.(1)

Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce "DevirAnlaşması", "İkraz Anlaşması" veya benzer nitelikte anlaşmalardüzenlenerek ikraz edilmek suretiyle kullandırılan krediler nedeniyle doğmuş vedoğacak olan Hazine alacakları hakkında bu Kanunun 11 inci Maddesi hükümleriuygulanır.

Geçici Madde 6- (Ek: 31/7/2003-4969/11 md.)

Bakü-Tiflis-Ceyhanboru hattı projesi kapsamında;

a)Akdedilmiş olan ev sahibi ülke anlaşması, anahtar teslimi yapım sözleşmesi,hükümet garantisi anlaşması ve bu proje tahtındaki akdedilecek diğeranlaşmalarla ilgili belge ve sair dokümanların imzalanmasına,

b) (a)bendinde belirtilen anlaşmalar ile diğer ilgili belge ve anlaşmalarla sairdokümanlar tahtında Türkiye Cumhuriyeti ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıtarafından taahhüt edilen her türlü ödeme, tamamlama, performans ve sairyükümlülüklerin ifasına yönelik olarak ilgili anlaşmalarda öngörülen taraflaragaranti verilmesine, bahse konu taahhütlerin anlaşmalarda öngörüldüğü şekildegereği gibi, kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkacakher türlü ödeme yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti adına garanti edilmesine,

c) (a)ve (b) bentlerinde belirtilen anlaşmalar ile diğer ilgili belge ve anlaşmalarlasair dokümanları imzalayan ve imzalayacak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınıntespitine ve yetkilendirilmesine,

BakanlarKurulu yetkilidir.

–––––––––––––––––

(1)  16/7/2008 tarihli ve 5787sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu maddede geçen "genel vekatma bütçeli kuruluşlar" ibaresi "genel bütçe kapsamındaki kamuidareleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8294

 

Geçici Madde 7- (Ek: 31/7/2003-4969/11 md.)

Yürürlüktenkaldırılan Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında doğmuş bulunan vegerçekleştirilmesi gereken ödemeler, bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerlekarşılanır.

29.3.2003tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 26 ncı maddesinin (h)fıkrasındaki tutarı iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 8- (Ek: 21/4/2005-5335/19 md.; Değişik: 20/2/2014-6525/26md.)

   İstanbul ilinin maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemelhasarların önlenmesi ve depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacakprojelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından TürkiyeCumhuriyetinin borçlu sıfatıyla sağlamış olduğu ve Bakanlar Kurulu Kararı ileİstanbul İl Özel İdaresine karşılıksız tahsis edilmiş krediler, İstanbul İlÖzel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ardından İstanbul Valiliğinetahsisli olarak yılı yatırım programında yer almaksızın kullandırılmaya devamedilir.

Birinci fıkrada belirtilen projelerin finansmanı içinherhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıylayılı yatırım programında yer almaksızın sağlayacağı yeni kredileri, İstanbulValiliğine tahsis etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifiüzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncıfıkralarının genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu,üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine ilişkin hükümleri bu maddekapsamındaki krediler için uygulanmaz.

   GeçiciMadde 9- (Ek: 21/4/2005-5335/19 md.)(1)

   Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce, Müsteşarlıkça bu Kanunuyarınca borçlu veya garantör sıfatıyla herhangi bir dış finansman veya türevürüne ilişkin olarak başlatılan işlemler kapsamında, ilgili anlaşmaların veya daha önce imzalanmış anlaşmaları tadil edenanlaşmaların imzalanmasındanönce veya imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesini sağlayacak kanunidüzenlemelerin tamamlanmasından önce doğmuş ve peşin ödenmesi gereken komisyon,taahhüt ücreti, garanti ücreti, gecikme faizi ve benzeri yükümlülükler hakkındada ilgili anlaşmaların veya daha önceimzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaşmaların imzalanması veya yürürlüğegirmesinden bağımsız olarak bu Kanunun 14 üncü maddesinin değişik onuncu fıkrası hükümleriuygulanır.

 

–––––––––––––––––

(1)  16/7/2008tarihli ve 5787 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle, bu maddede geçen "ilgilianlaşmaların" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya daha önceimzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaşmaların" ibaresi, "ve benzeriyükümlülükler hakkında da" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgilianlaşmaların veya daha önce imzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaşmalarınimzalanması veya yürürlüğe girmesinden bağımsız olarak" ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.


8294-1

 

Geçici Madde 10 – (Ek:1/7/2006-5538/17 md.)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi GenelMüdürlüğünün ilgili yıllar yatırım programında yer alan ve Müsteşarlıktarafından dış finansman sağlanmasına izin verilmiş, ancak henüz finansmantemin çalışmaları sonuçlandırılmamış olan projeleri ile 2006 Yılı YatırımProgramında yer alan projelerinin finansmanı için herhangi bir dış finansmankaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri,anılan Genel Müdürlüğe bütçe gelir ve gider kalemleri ileilişkilendirilmeksizin karşılıksız tahsis etmeye Bakanın teklifi üzerineBakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye istinaden sağlanacak krediler hakkında,14 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 10/12/2003 tarihli ve 5018sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerine ilişkinhükümleri uygulanmaz.

   Geçici Madde 11 – (Ek:26/12/2006-5568/3 md.)

   Selve Deprem Felaketi Acil Yardım Projesi, Marmara Depremi Acil YenidenYapılandırma Projesi, Türkiye Altyapı ve Kentsel Yeniden Yapılandırma Projesi,Kalıcı Konutların Karayolu Bağlantıları Projesi,Çınarcık-Teşvikiye–Kocadere-Esenköy-Armutlu Kanalizasyon Projesi,Kaynarca-Gölkent-Ferizli-Sinanoğlu-Söğütlü İçmesuyu Projeleri ve Akyazı-HendekKanalizasyon Projesi, Sosyal Riskin Azaltılması Projesi ve Özelleştirme SosyalDestek Projesi, Endüstriyel Teknoloji Projesi ve TÜBİTAK-Bilten AraştırmaUydusu Projesinin finansmanı için Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Körfezİşbirliği Konseyi ülkelerinin ilgili finans kuruluşları ve National WestminsterBanktan sağlanmış olan kredilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadaryapılan kullanımlar sonucunda doğan ve ikraz anlaşmasına bağlanmamış, ilgilikuruluşlardan olan alacakların, Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve giderhesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkinine Maliye Bakanı yetkilidir. Sözkonusu krediler ile bu Kanunun geçici 4 üncü ve geçici 8 inci maddelerikapsamında sağlanmış ve  sağlanacakkredilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ikrazanlaşmasına bağlanmamış kullanım tutarları, bütçenin gelir ve gider hesaplarıile ilişkilendirilmeksizin ilgili kuruluşlara karşılıksız tahsis edilmişsayılır. Bu şekilde tahsis edilmiş kredi tutarları ile ilgili olarak krediyitahsis eden kuruluş hakkında 14 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşlara ilişkinhükümleri uygulanmaz.

   Geçici Madde 12 – (Ek: 26/12/2006-5568/3 md.)

   5018sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı Cetvelin (A)bölümünde bulunan kuruluşların yılı yatırım programında yer alan projelerininfinansmanı için 1/1/2006 tarihinden önce imzalanan dış kredi anlaşmalarıçerçevesinde sağlanan krediler, anılan kuruluşlara tahsisli olarak kullandırılmayadevam edilir. Bu maddeye istinaden kullandırılacak krediler ile ilgili olarakkrediyi tahsis eden kuruluş hakkında, 14 üncü maddenin beşinci ve altıncıfıkralarının 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşlarailişkin hükümleri uygulanmaz.


8294-2

 

   (Ekfıkra: 16/7/2008-5787/16 md.) 5018 sayılı Kanunun eki (II) sayılıcetvelin (A) bölümünde bulunan üniversitelere, 1/1/2006 tarihinden önceimzalanan dış kredi anlaşmaları çerçevesinde sağlanan ve ödemesi devam etmekteolan Hazine garantili dış borçlar, anılan kuruluşlara tahsisli olarakkullandırılır. Üniversitelerin 1/1/2006 tarihinden önce imzalanan Hazinegarantili kredilerine ilişkin olarak Müsteşarlıkça yapılan üstlenimler ileikrazen kullandırılan kredilerinden doğan Hazine alacaklarının ve anılankuruluşların uzlaşma kapsamındaki Hazine alacaklarının,  bu maddenin yürürlük tarihi itibarıylaödenmeyen bakiye tutarını, Bakanın teklifi üzerine (…) (1) terkinineMaliye Bakanı yetkilidir. (1)

   Geçici Madde 13 – (Ek: 26/12/2006-5568/3 md.)

   SosyalYardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kapsamında oluşturulacak program ve/veyaprojelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından TürkiyeCumhuriyetinin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, anılan Fona bütçeningelir ve gider kalemleri ile ilişkilendirilmeksizin tahsis etmeye Bakanınteklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye istinaden sağlanacakkrediler ile ilgili olarak krediyi tahsis eden kuruluş hakkında, 14 üncümaddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılıcetvelde yer alan kuruluşlara ilişkin hükümleri uygulanmaz.

   Geçici Madde 14 – (Ek: 24/5/2007-5667/5 md.)

   Türkiye İmarBankası Türk Anonim Şirketi tarafından, karşılığında Devlet iç borçlanma senedibulunmamasına rağmen ikincil piyasada Devlet iç borçlanma senedi satışı adıaltında toplanan tutarlar için Tasarruf MevduatıSigorta Fonu tarafından yapılacak her türlü ödemenin gerçekleştirilebilmesiamacıyla, Hazine Müsteşarlığınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna özel tertipDevlet iç borçlanma senetleri ihraç edilir. Bu kapsamda ihraç edilecek özeltertip Devlet iç borçlanma senetleri için bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikincifıkrası hükümleri uygulanmaz.

   Geçici Madde 15 – (Ek: 16/7/2008-5787/18 md.)

   İstanbulda2009 yılında düzenlenecek olan Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para FonuToplantısı için 2009 yılında gerçekleştirilecek organizasyon giderleri ile bukapsamda yapılacak mal ve hizmet alımları için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılıKamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası, 62 nci maddesinin (b)bendinin son cümlesi ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi veKontrol Kanununun 26 ile 27 nci maddesi hükümlerine tabi olmaksızın 2008yılında Hazine Müsteşarlığınca ihaleye çıkılabilir ve taahhüde girişilebilir.Söz konusu giderler Müsteşarlığın 2009 yılı bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenekten karşılanır.

 

–––––––––––––––––

(1)  Bu fıkranın ikinci cümlesinin “… bütçeningelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin …” bölümü, AnayasaMahkemesinin 30/12/2010 tarihli ve E.: 2008/84, K.: 2010/121 sayılı Kararı ileiptal edilmiştir.


8294-3

 

   Geçici Madde 16 – (Ek: 16/7/2008-5787/18md.)

   TürkiyeCumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu maddeninyürürlük tarihi itibarıyla vadesi geçmiş Hazine garantili kredilerindenMüsteşarlıkça yapılan üstlenimlerden ve ikrazen kullandırılan kredilerindendoğan anapara, faiz, masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarını,(…) (1) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının UlaştırmaBakanlığından olan yol bakım ve onarım giderleri karşılığı alacaklarındanmahsup suretiyle terkin etmeye, sözkonusu işlemden sonra Kuruluşun bakiyeborcunun kalması halinde bu tutarı Kuruluşun ödenmemiş sermayesine mahsubaBakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. (1)

   Geçici Madde 17 – (Ek: 16/7/2008-5787/18 md.)(2)

   TasarrufMevduatı Sigorta Fonuna 31/12/2007 tarihine kadar verilen özel tertip Devlet İçBorçlanma Senetlerinden doğmuş ve/veya doğacak anapara, faiz, masraf ve gecikmezammından oluşan Hazine alacaklarının (…) (2) terkini Bakanınteklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından yerine getirilir. Bu işlem, TasarrufMevduatı Sigorta Fonunun, faaliyet izni kaldırılan veya yönetimi ve denetimikendisine devredilen bankalardan kaynaklanan alacaklarının takip ve tahsilineilişkin hak ve yetkilerini ortadan kaldırmaz.

   TasarrufMevduatı Sigorta Fonu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun130 uncu maddesinde sayılan gelirlerinden oluşan ve sigorta rezervi olaraktutulanlar hariç olmak üzere, faaliyet izni kaldırılan veya yönetimi vedenetimi kendisine devredilen bankaların her türlü mal, hak ve alacaklarındanelde ettiği veya edeceği nakdi gelirlerinden, mevcut ve muhtemel çözümlemegiderleri ve bu kapsamda diğer kurumlara yapılması zorunlu ödemeler düşüldüktensonra kalan tutarı Müsteşarlığın ilgili hesaplarına Müsteşarlıkça belirlenenusul ve esaslar çerçevesinde aktarır. Bu çözümleme gelirlerinin aktarılmasınedeniyle çözümleme giderleri için ilave kaynağa ihtiyaç duyulması halinde,sigorta rezervine başvurulmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta FonunaMüsteşarlıkça özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etmeye Bakanyetkilidir.

   Geçici Madde 18 – (Ek: 16/7/2008-5787/18 md.)

   22/5/2007tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine ÖdemeYapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca haksahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin olarak; Emlak Konut Gayrimenkul YatırımOrtaklığının yükümlülüğü için Müsteşarlık tarafından Emlak Konut GayrimenkulYatırım Ortaklığı Anonim Şirketine ikrazen Devlet İç Borçlanma Senetleri ihraçedilebilir. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının yükümlülüğünü aşankısmı için ise Müsteşarlık tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıAnonim Şirketine özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir. Bukapsamda ihraç edilecek özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri için buKanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

–––––––––––––––––

(1)  Bu fıkranın “… bütçeningelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin …” bölümü, AnayasaMahkemesi’nin 30/12/2010 tarihli ve E.: 2008/84, K.: 2010/121 sayılı Kararı ileiptal edilmiştir.

(2)  Bu maddenin birinci fıkrasının “… bütçeningelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin …” bölümü, AnayasaMahkemesi’nin 30/12/2010 tarihli ve E.: 2008/84, K.: 2010/121 sayılı Kararı ileiptal edilmiştir.


8294-4

 

   Geçici Madde 19 – (Ek: 18/2/2009-5838/25md.)

   ToprakMahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2009 yılı finansman açığının karşılanmasınıteminen Hazineden olan görev zararı alacaklarına ve ödenmemiş sermayesinemahsuben Müsteşarlıkça Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne Özel TertipDevlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir. Bu kapsamda ihraç edilecek ÖzelTertip Devlet İç Borçlanma senetleri için, Müsteşarlık Bütçesinin ilgilitertiplerine 1 milyar Türk Lirasına kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanıyetkilidir.

   Geçici Madde 20 – (Ek: 17/6/2009-5909/1md.)(1)(2)

   Finansman imkanlarını geliştirmekve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredigarantisi veren kredi garanti kurumlarına 25 milyar Türk lirasına kadar nakitkaynak aktarmaya ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeyeBakan; nakit aktarımı ve/veya ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanmasenetleri için Müsteşarlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine25 milyar Türk lirasına kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. (1)(2)

   Nakit kaynak aktarılarak ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanmasenedi ihraç edilerek Müsteşarlığın destek sağladığı kredi garantisi verenkredi garanti kurumlarında bankaların sahip oldukları paylarla ilgili olarak,19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci, 48 inci, 49uncu, 50 nci, 53 üncü, 54 üncü, ve 56 ncı maddeleri uygulanmaz.

   Bu madde kapsamında nakit kaynak ve/veya özel tertip Devlet içborçlanma senedi aktarılacak kredi garanti kurumlarının belirlenmesine,aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ve bu maddenin birinci fıkrasındabelirlenen tutar dayanak gösterilerek söz konusu tutarın 10 katını aşmamaküzere bu kurumlarca verilebilecek kefaletin bakiye tutarına ilişkin usul veesaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.(1)

   Geçici Madde 21 – (Ek: 17/6/2009-5909/1md.)

   ToprakMahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü`nün 2009 yılı kampanya dönemi finansmanaçığının karşılanmasını teminen Hazine Müsteşarlığınca ikrazen özel tertipDevlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.

 

–––––––––––––––––

(1)  27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 9uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “1 milyar TürkLirasına” ibareleri “2 milyar Türk Lirasına” şeklinde, aynı maddenin üçüncüfıkrasında yer alan “kredi garanti kurumları ile aktarılacak kaynağınkullandırılmasına” ibaresi “kredi garanti kurumlarının belirlenmesine,aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ve bu maddenin birinci fıkrasındabelirlenen tutar dayanak gösterilerek söz konusu tutarın 10 katını aşmamaküzere bu kurumlarca verilebilecek kefaletin bakiye tutarına” şeklindedeğiştirilmiştir.

(2)  18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanunun 24üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “2 milyar TürkLirasına” ibareleri “25 milyar Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiştir.


8294-5

 

   Geçici Madde 22 – (Ek:25/6/2009-5917/32 md.)

   5 inci maddede düzenlenen net borç kullanımı tutarı2009 yılı için, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan ve BakanlarKurulu tarafından artırılan net borç kullanım tutarının beş katı olarakuygulanır.

   Geçici Madde 23 – (Ek:25/6/2009-5917/32 md.)

   Devlet Yatırım Bankası (21/8/1987 tarihinden itibaren Türkiyeİhracat Kredi Bankası A.Ş.) tarafından bütçe dışı avans ve kredi olarak HazineMüsteşarlığından alınıp Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğüne krediolarak kullandırılan ve TKİ tarafından 1977-1996 döneminde Devlet YatırımBankasına ödenmek suretiyle kapatılan; ancak Devlet Yatırım Bankası ya daTürkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Hazineye aktarılmayan vehalihazırda Diğer Hazine Alacağı olarak 140-Kişilerden Alacaklar hesabındatakip edilen 755,50 TL (1977 yılındaki anapara tutarı) miktarındaki borç, 1977yılındaki tutar üzerinden ödenmek suretiyle kapatılır.

   Geçici Madde 24 – (Ek: 25/6/2010-6001/44 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce KarayollarıGenel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan projelerinin finansmanıamacıyla imzalanan kredi anlaşmaları ile temin edilen dış krediler GenelMüdürlüğe tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilir.

Geçici Madde25 – (Ek: 7/2/2012-6274/2 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan projelerinin finansmanıamacıyla imzalanan kredi anlaşmaları ile temin edilen dış krediler, 1/1/2012tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdürlüğe tahsisli olarak kullandırılmayadevam edilir. Bu madde ile geçici 24 üncü madde kapsamında tahsis edilenkredilerle ilgili olarak krediyi tahsis eden kuruluş hakkında 14 üncü maddeninbeşinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yeralan kuruluşlara ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde26 – (Ek: 10/9/2014-6552/115 md.)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi GenelMüdürlüğünün 2014-2018 Yılları Yatırım Programlarında yer alan projelerininfinansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlusıfatıyla sağlayacağı kredileri, anılan Genel Müdürlüğe sermayesine mahsubenveya karşılıksız tahsis etmeye Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kuruluyetkilidir. Bu madde kapsamında sermayesine mahsuben veya karşılıksız tahsisedilen tutarları geçmemek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek eklemeyeMaliye Bakanı yetkilidir.

Geçici Madde27 – (Ek: 20/8/2016-6745/50 md.)

Türk Standartları Enstitüsünün 7/8/1991 tarihli ikrazanlaşmasından doğan Hazine alacaklarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıylaödenmeyen bakiye tutarını terkine Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanıyetkilidir.


8294-6

 

Geçici Madde28 – (Ek: 18/1/2017-6770/25 md.)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 28/3/2001 tarihli ve2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yüksek Planlama Kurulu Kararıkapsamında ihraç ettiği borçlanma senetlerinden kaynaklı Tasfiye HalindeTürkiye Emlak Bankası A.Ş.’ye olan borçları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihesas alınarak belirlenen tutar üzerinden Müsteşarlığa nakledilir. 

Müsteşarlık, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak BankasıA.Ş.’nin 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası,Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim ŞirketiHakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında Müsteşarlığa olan ve diğerHazine alacağı kapsamında izlenen borçlarını birinci fıkra çerçevesindenakledilen tutardan takas ederek mahsup işlemini gerçekleştirir. 

Yukarıdaki fıkralar kapsamında yapılacak nakil, takasve mahsup işlemleri sonrasında oluşan bakiye tutarın ödenmesine ilişkin usul veesaslar Bakan tarafından belirlenir ve bu tutar Müsteşarlık bütçesine konulacaködenekten karşılanır.

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ve TopluKonut İdaresi Başkanlığı, bu madde kapsamında gerçekleştirilen nakil, takas vemahsup işlemlerinden sonra bilançolarında gerekli düzeltmeleri yapar.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek nakil, takas vemahsup işlemlerini Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıylailişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarınakaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Geçici Madde 29– (Ek: 28/11/2017-7061/71 md.)

5 inci maddede düzenlenen net borç kullanımı tutarı2017 yılı için, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Bakan ve BakanlarKurulu tarafından artırılan net borç kullanım tutarına otuz yedi milyar Türklirası ilave edilerek uygulanır.

Yürürlük

Madde 18 - Bu Kanunun;

a) 5 inci Maddesi, 6 ncıMaddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, 8 inci Maddenin üçüncü vedördüncü fıkraları, 9 uncu Maddesinin ikinci fıkrası, 13 üncü Maddesi ile 14üncü Maddesinin beşinci, altıncı, onüçüncü ve onaltıncı fıkraları  1.1.2003 tarihinde,

b) 6 ncı Maddesinin ikincifıkrası, 1.1.2004 tarihinde,

c) Diğer Maddeleri yayımıtarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

   Madde 19 - Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet