6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 2017-02-08
Resmi Gazete Sayisi: 30001

 


Kabul Tarihi               : 23/2/2017


Yayımlandığı Düstur  : Tertip                           :5     Cilt   : 58 

 

 

MADDE 1- (1) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka)ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihiitibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatifebaşvuruda bulunulması kaydıyla aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilindeyapılandırılır.

a) Yapılandırmaya esas tutar; yapılandırmaya konukredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık%11 oranında basit usulde yürütülecek faiz uygulanmak suretiyle hesaplanır.Yapılandırmaya konu kredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırmatarihine kadar yıllık %5 oranında basit usulde yürütülecek faiz borçlutarafından ödenir.

b) Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi veyataksitlendirilmesi hâlinde ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar,izleyen taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabülettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenir. Yapılandırma taksitlerine, yıllık%11 oranında basit usulde yürütülecek taksitlendirme faizi uygulanır. Ancak (a)bendi hükümlerine göre hesaplanan yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesihâlinde taksitlendirme faizi uygulanmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takiphesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın borçları yapılandırılan ve bumaddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödemeleri devam eden borçlulartalep etmeleri hâlinde bu maddenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalanborç tutarı esas alınarak yararlandırılır.

(3) Bu maddeden yararlanılabilmesi için davaaçılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır. Bu maddenin yürürlüktarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklariçin takip işlemleri başvuru süresi sonuna kadar bekletilir. Borçlu tarafındanmadde hükmünden yararlanmak üzere başvurulması ve madde hükmüne göreyapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten veya taksitliödeme seçeneği tercih edilmiş ise ilk taksit tutarının ödenmesi hâlindebanka/kooperatif tarafından dava ve/veya icra takipleri durdurulur. Bu takdirdeyargılama ve icra takip giderleri ile vekâlet ücretinin 2017 yılının Ekim ayısonuna kadar ödenmesi şarttır.


12648

 

(4) Bu madde hükümlerine göre yapılandırılanalacakların taksitlerinden herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi hâlindeödenmeyen tutarın taksit ödeme süresinin son gününü takip eden 90 gün içindeilgili taksitlendirme faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerindenyararlanılır. Taksitlerin belirtilen sürede de ödenmemesi hâlinde yenidenyapılandırma iptal edilerek Banka veya Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatıdoğrultusunda borcun tamamı muaccel hâle gelir.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce maddekapsamındaki alacaklar için temerrüde düştüğü tarihten sonra yapılan ödemeler,yapılandırmaya esas tutarın hesabında dikkate alınır. Ancak borçlu lehine farkçıkması hâlinde herhangi bir iade yapılmaz.

(6) Bu madde hükmünden yararlanılması, borcun maddi veşahsi teminatının sükutunu icap ettirmediği gibi müşterek borçlu ve müteselsilkefillerine, kefaletten çekilme hakkını vermez.

(7) Bu madde hükümlerine göre yapılandırma vetaksitlendirme nedeniyle oluşacak gelir kayıpları, borçlunun ödemeyi yaptığıtarihi takip eden ayda yapılan talep üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafındanBanka veya ilgili kooperatife aktarılmak üzere Türkiye Tarım KrediKooperatifleri Merkez Birliğine, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgiliharcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenir.

(8) a) Yapılandırmaya esas gelir kaybı, birincifıkranın (a) bendi uyarınca yapılandırmaya esas tutar belirlenirken hesaplananfaiz ile aynı bent hükmü uyarınca borçlu tarafından ödenecek faiz arasındakifarktır.

b) Taksitlendirmeye esas gelir kaybı, taksitlendirmeyeesas alınan yıllık %11 oranında basit usulde yürütülecek faizden borçlununödeyeceği yıllık %5 oranında basit usulde yürütülecek faiz düşülerek bulunantutardır.

c) Yapılandırmaya esas tutarın borçlu tarafındandefaten ödenmesi hâlinde bu fıkranın (a) bendinde hesaplanan tutarın tamamıHazine Müsteşarlığınca Banka veya ilgili kooperatife aktarılmak üzere TürkiyeTarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine defaten ödenir. Yapılandırmaya esastutarın taksitlendirilmesi hâlinde ise bu fıkranın (a) bendinde hesaplanantutar da yapılandırmaya esas tutara uygulanan koşullar çerçevesindetaksitlendirilir ve bu maddenin yedinci fıkrasındaki usuller uyarınca HazineMüsteşarlığından talep edilir. Bu kapsamda taksitlendirilen tutarlara taleptarihinden önceki son on iki aylık döneme ilişkin TL cinsi sabit getirili içborçlanmanın ağırlıklı ortalama yıllık bileşik maliyeti oranında taksitlendirmefaizi uygulanır. Bu bent uyarınca yapılacak ödemelerde vade tarihinin geçmesive 90 günlük ödeme dönemi içinde ödeme yapılması durumunda günlük bazda basitusulde yürütülecek taksitlendirme faizi hesaplanır. Söz konusu faizinhesaplanmasında bu bentte belirlenen taksitlendirme faiz oranı kullanılır.Dördüncü fıkrada belirtilen şekilde borcun muaccel hâle gelmesi hâlinde ödenengelir kayıpları Hazine Müsteşarlığına iade edilir.

(9) Sekizinci fıkra hükümlerine göre yapılanödemelerin denetlenmesinde 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu SermayeliBankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanunhükümleri uygulanır.

(10) Bu maddede yer almayan hususlarda Banka ve TarımKredi Kooperatiflerinin mevzuatı uygulanır.


12649

 

(11) Bu madde hükümlerinden, 18/4/2001 tarihli ve2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüştarımsal kredilerin borçluları da yararlanabilir. Bu kapsamda yapılandırılacakkrediler için gelir kaybı hesabı yapılmaz.

(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul veesasları belirlemeye ve uygulamaya ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine Müsteşarlığınınbağlı olduğu Bakan yetkilidir.

MADDE 2- (1) a) Türkiye Elektrik DağıtımAnonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından(özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar),vadesi 15/2/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ilebu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ialacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayınsonuna kadar başvurulması hâlinde bu maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarihe   kadar   Yİ-ÜFE   aylık  değişim   oranları   esas   alınarakhesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olmasıhâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarakhesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesişartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ialacağın tamamının tahsilinden vazgeçilir.

b) TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektriktüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasındaTEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar), vadesi 15/2/2017 tarihi (bu tarih dâhil)itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıylaödenmemiş olan asıllarının tamamının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihiizleyen üçüncü ayın sonuna kadar dağıtım/perakende satış şirketine veyadağıtım/perakende satış şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı başvurudabulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti 2017 yılı Ekim ayının songününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplambeş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet edenfer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu bent hükümlerine uygun ödeme yapıldığıtakdirde maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere herhangi birfaiz, zam ve katsayı uygulanmaz. Tarımsal sulamada kullanılan elektriktüketiminden kaynaklanan alacakların bu bentte belirtilen taksit ödemezamanını, alacakların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleridikkate alınarak değiştirmeye TEDAŞ yönetim kurulu yetkilidir.

c) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile BazıAlacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun ilgili hükümlerine göreyapılandırılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anılan Kanunkapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmelerihâlinde bu madde hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 6552 sayılı Kanunkapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, buşekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçensüre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayıuygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacakkabul edilerek bu maddenin ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.


12650

 

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiyeİstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptaneşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihindenitibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişimoranlarını (Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara maddenin yürürlüğegirdiği ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, maddeninyürürlüğe girdiği tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişimoranı esas alınır.), ifade eder.

d) TEDAŞ’a ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrikdağıtım/perakende satış şirketlerince sürdürülen ve bu madde kapsamına girenalacaklar da bu madde hükmünden yararlanır.

e) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyenborçluların; maddede öngörülen şartların yanı sıra, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ilgili dağıtım/perakende satışşirketine veya dağıtım/perakende satış şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılıbaşvuruda bulunmaları ve bu fıkranın (b) bendinde belirtilen alacaklar hariçolmak üzere fıkra kapsamında ödenecek tutarların ilk taksiti bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylıkdönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu fıkrayagöre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlamasıhâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

f) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın;

1) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesihâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadargeçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

2) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesihâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarakhesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.

3) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçlularınbaşvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödemeseçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresindendaha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

g) Taksitle yapılacak ödemelerde bu fıkranın (b) bendihariç olmak üzere bu madde hükümlerine göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksitsayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksittutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanborçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak,tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutarilgili katsayıya göre düzeltilir.


12651

 

ğ) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göreödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalantaksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresindeödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksittutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesriiçin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü HakkındaKanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacakgeç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerindenyararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresindeödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesiveya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksiködenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

h) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendihükümlerine göre ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesiveya eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bufıkra hükümlerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu maddehükümlerinden yararlanılır. Bu durumda gecikilen her ay ve kesri için 6183sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranındahesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkrahükümlerinden yararlanılır. Bu şekilde de ödenmemesi veya eksik ödenmesihâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

ı) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türklirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleriihlal edilmiş sayılmaz.

i) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak,tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabeteden teminatlar iade edilir.

j) Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvurudabulunan borçluların bu borçlarla ilgili olarak dava açmamaları veya açılandavalardan vazgeçmeleri ve başvuru süresi içinde yazılı olarak bu iradelerinibelirtmeleri şarttır. Davadan vazgeçme dilekçelerinin ilgili mahkemeyeverilmesini müteakip davadan vazgeçme dilekçesinin mahkemece onaylı bir suretiborçlularca ilgili dağıtım/perakende satış şirketine veya dağıtım/perakendesatış şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a verilir. Borçlularca, maddehükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece deihtilaflar sürdürülmez.

k) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce davakonusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bufıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde, asılborçlular ve kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve takipişlemleri durdurulur. Bu takdirde, borçluların mahkeme masraflarını, icramasraflarını ilk taksit tutarı ile birlikte, vekâlet ücretini ise son taksitödeme süresi sonuna kadar ödemeleri şarttır.

l) Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvurudabulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgiliolarak karar tarihine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtensonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve TEDAŞ aleyhinehükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlartalep edilemez.

m) Bu madde hükümlerinden yararlanılmak üzerevazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, vekâletücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz.Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerigeri alınmaz.


12652

 

n) Bu madde kapsamına giren alacakların maddedebelirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleritutarlar kadar bu madde hükümlerinden yararlanırlar.

o) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu maddekapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu fıkranın (c) bendi kapsamında yapılantecile ilişkin olarak çeşitli kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu maddehükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü alınarak TEDAŞ tarafındanbelirlenir.

MADDE 3- (1) Geliştirme ve DesteklemeFonundan kullandırılan Irak Programı Kredilerinden, Türkiye İhracat KrediBankası A.Ş. (Banka) tarafından takip edilen alacak aslı ile bu alacak aslınailişkin hesaplanan faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esasalınarak hesaplanacak tutarın bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamenödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, zam ve gecikme zammı gibifer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

(2) Bu madde kapsamında, ödenmemiş alacağın sadecefaiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde faiz, zamve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esasalınarak hesaplanacak tutar tahsil edilir.

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarıtabiri; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişimoranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını (Bu madde hükümlerine göre ödenecekalacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylıkdeğişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay içinbelirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.) ifade eder.

(4) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlularınmaddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardanvazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçmedilekçeleri Bankaya verilir ve bu dilekçelerin Bankaya verildiği tarih, ilgiliyargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciinegönderilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan veaçtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlemyapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücretibulunması hâlinde bunlar talep edilemez. Yargı mercilerince alacağın tutarınıetkileyen bir karar verilmiş olması hâlinde madde hükmünden ilk aşamadaistenilen tutar üzerinden yararlanılır.

(5) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyenborçluların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadarBankaya başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilktaksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamaküzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemelerişarttır. Bu maddeye göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmitatile rastlaması hâlinde süre izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.


12653

 

(6) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın;

a) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesihâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadargeçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

b) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesihâlinde, faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylıkdeğişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %50 indirimyapılır.

c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçlularınbaşvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödemeseçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresindendaha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

ç) Taksitle yapılacak ödemelerde bu maddeye göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksitsayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksittutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanborçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak,tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutarilgili katsayıya göre düzeltilir.

(7) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerin ilkikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında ikiveya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyenveya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar,gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine görebelirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı  ile birlikte  ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. İlkiki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksiködenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvimyılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlindebu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

(8) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türklirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleriihlal edilmiş sayılmaz.

(9) Bu madde kapsamına giren alacakların maddedebelirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleritutarlar kadar bu madde hükümlerinden yararlanırlar.

(10) Bu maddeden yararlanılarak süresinde ödenenalacaklara, maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla maddenin yürürlüğegirdiği tarihten sonraki süreler için faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’iamme alacağı hesaplanmaz.

(11) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar ile bumadde kapsamında tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

(12) Bu maddenin uygulanması sırasında ortayaçıkabilecek ihtilafların giderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyeHazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.


12654

 

MADDE 4- (31/12/1960tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 5- (1/7/1964tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 6- (2/7/1964tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ileilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 7- (25/10/1984tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 8- (25/2/1998tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ileilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 9- (25/8/1999tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 10- (25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile ilgili olupyerine işlenmiştir.)

MADDE 11- (16/5/2006tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 12 ila 20- (31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 21- (19/9/2006tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 22- (15/5/2007tarihli ve 5661 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi veTarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/GrupKredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 23- (18/10/2012tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 24-  (22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri PersonelRejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin BazıMaddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)


 

12655

 

GEÇİCİ MADDE1- (Ek: 28/11/2017-7061/121 md.)

(1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesininyüzde ellisinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerininödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmişolan elektrik tüketiminden kaynaklanan, yapılandırılmamış olan alacaklar ile buKanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındayapılandırıldığı halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ihlaledilmiş olan alacakların asılları ile bu alacaklara bağlı fer’i alacaklaryerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) Yİ-ÜFE aylıkdeğişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın ilk taksiti 2018yılının Ocak ayından başlamak üzere yirmi dört ayda yirmi dört eşit taksitteödenir. Bu süre içerisinde ödenen taksitlere herhangi bir zam ve faizhesaplanmaz.

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre hesaplanantutarların taksit ödeme sürelerinde ödenmemesi hâlinde, bu tutarlara ödemedegecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine görebelirlenen gecikme zammı oranında geç ödeme zammı uygulanır.  Taksitlerinson taksit ödeme süresi sonuna kadar ödenmemesi hâlinde bakiye alacak tutarı(Belediyelerin bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasıbelediyelere ait şirketlerin birinci fıkra kapsamındaki borçları dâhil), sontaksit ödeme süresi sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 2020yılının Şubat ayından itibaren bu kuruluşlara 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılıİl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden PayVerilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre verilen paylardan ilgisine göreMaliye Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş. tarafından, anılan Kanunun 7 nci maddesihükmü dikkate alınmaksızın, ayrıca aylık %1 oranında kesinti yapılmak suretiyletahsil edilir. Bu oranı %5’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki borçlulardan bu Kanunun2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılandırılan ve bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılandırması ihlal olan borçlarhakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bu takdirde, Kanunun 2 nci maddesikapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır veödenmemiş alacaklar (katsayı tutarı terkin edilmek suretiyle) ödemede gecikilenher ay ve kesri için 2019 yılının Aralık ayı sonuna kadar geç ödeme zammıhesaplanmak ve birinci fıkraya göre kalan sürede ödenmek üzeretaksitlendirilir, ihlalin birinci fıkrada belirlenen son taksit ödemesüresinden sonra gerçekleşmesi hâlinde, ihlali izleyen aydan itibaren bumaddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)bendi kapsamına giren alacaklardan yapılandırılmamış olanlar için 2020 yılınınOcak ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satışşirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması halinde bu alacaklar daanılan bent kapsamında yapılandırılır. Bu fıkra kapsamında yapılandırılanalacakların ilk taksiti 2020 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzereve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenir.

(5) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)bendi kapsamında yapılandırılmış olan alacaklara ilişkin taksit ödeme süreleriüçer yıl uzatılmıştır.

(6) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar, bu maddehükümlerine dayanarak red ve iade edilmez.

 

 


12656

 

(7) Bu madde kapsamına giren alacaklarla ilgili olarakdava açılması ya da icra takibi yapılması hâlinde bu Kanunun 2 nci maddesininbirinci fıkrasının (i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri gereğince işlem yapılır.

(8) Bu Kanunun 2 nci maddesi ile bu madde kapsamınagiren alacaklarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren başvuru, taksit ödeme ve/veya kesinti suretiyle yapılacak tahsilattageçen sürelerde, ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez.

(9) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü alınarak TEDAŞ tarafındanbelirlenir.

 

MADDE 25- Bu Kanunun;

a) 4 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinden itibarenverilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmaküzere yayımı tarihinde,

b) 7 nci maddesi 1/4/2017 tarihinden itibarenuygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 9 uncu, 12 nci ve 13 üncü maddeleri 1/1/2020tarihinde,(1)

ç) 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 20 ncimaddeleri 1/4/2017 tarihinde,

d) diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kuruluyürütür.

 

___

 (1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun122 nci maddesiyle bu bendte yer alan “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklindedeğiştirilmiştir.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.