MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 72

 

RG: 26.12.2017/30282

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 72)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğinamacı, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ileDiğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29/7/1970 tarihlive 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 23 üncü maddeninuygulamasına yönelik hususları açıklamaktır.

Yasal düzenleme

MADDE 2 – (1) 7061 sayılı Kanun ile 1319 sayılıKanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri,2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşmasıdurumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin%50 fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncumadde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa vearazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerindenhesaplanır.

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazimetrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer maliyükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerlerdikkate alınarak uygulanır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinintespiti

MADDE 3 – (1) 1319 sayılı Kanunun 29 uncumaddesine göre vergi değeri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde arsave arazi birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarıncatakdir olunan metrekare birim değerlere göre hesaplanan bedeldir.

(2) Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değertakdirleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b)fıkrası hükmü uyarınca takdir komisyonlarınca dört yılda bir yapılmaktadır. Sözkonusu takdir işlemleri, 213 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin ikincive üçüncü fıkraları hükmü uyarınca oluşturulan arsa ve arazi takdirkomisyonları tarafından yapılmaktadır.

(3) Takdir komisyonlarınca asgari ölçüde arsa ve arazimetrekare birim değerleri:

a) Arsalarda, her mahalle için cadde, sokak veya değerbakımından farklı bölgeler itibarıyla tespit edilmektedir.

b) Arazilerde ise her il veya ilçe için arazinin cinsi(kıraç, taban, sulak) itibarıyla tespit edilmektedir.

2017 yılı asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birimdeğerlerinin hesabı

MADDE 4 – (1) 1319 sayılı Kanunun 29 uncumaddesine göre vergi değerinin hesaplanmasında; arsa ve arazi metrekare birimdeğerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamaksuretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunuhükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranınınyarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınmaktadır.

(2) Bakanlar Kurulu, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesindebelirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranınakadar artırmaya yetkilidir. Aynı madde hükmü uyarınca, vergi değerininhesabında bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz.

(3) Buna göre, 2017 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa vearazi metrekare birim değerlerine ait hesaplama aşağıda yer almaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226-11_dosyalar/image002.gif

Belediyelerce 2018 yılı emlak vergi değerinin hesabındayapılacak işlemler

MADDE 5 – (1) 2017 yılında, takdirkomisyonlarınca 2018 yılı için asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerineilişkin takdirler yapılmıştır.

(2) 7061 sayılı Kanunla 1319 sayılı Kanuna eklenen geçici 23üncü madde hükmü gereği;

a) Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdiredilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, belediyelertarafından 2017 yılında uygulanan birim değerlerle karşılaştırılacaktır.

b) 2018 yılı için takdir edilen birim değerler, 2017 yılındauygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018 yılına ilişkinbina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan birimdeğerlerin %50 fazlası esas alınacaktır.

c) İlgili belediyelerce bu değerler esas alınarak Tebliğdeyer verilen açıklamalar çerçevesinde emlak vergi değeri hesaplanacaktır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemler 2017 yılında takdirkomisyonlarınca takdir edilen birim değerler üzerinden yapılacak olup ayrıcatakdir komisyonlarınca yeni bir takdir işlemi yapılmayacaktır.

(4) Arsa takdir komisyonunca 2017 yılında 2018 yılı içintakdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 2017 yılında uygulananbirim değerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018 yılına ilişkin arsa metrekarebirim değeri geçici 23 üncü madde hükmü gereğince aşağıda yer alan örnektekigibi hesaplanacaktır.

ÖRNEK (1): 2013 yılında, (A) Belediyesi sınırlarıiçerisinde yer alan Cumhuriyet mahallesi, Menekşe sokağına ilişkin 2014 yılıiçin arsa takdir komisyonu tarafından takdir edilen asgari ölçüde arsametrekare birim değeri 600,00 TL’dir. Bu birim değerin 2017 yılı itibarıylailgili yıllara ilişkin yeniden değerleme oranı uygulanmış hali 672,66 TL’dir.Aynı yere ilişkin 2018 yılı için takdir komisyonunca asgari ölçüde arsametrekare birim değeri 1.600,00 TL olarak takdir edilmiş olup bu değer 2017yılında uygulanan birim değer ile karşılaştırıldığında %137,86’lık bir artışsöz konusu olmaktadır. Takdir komisyonlarınca arsaya ilişkin olarak 2018 yılıiçin takdir edilen bu değer geçici 23 üncü maddeye göre aşağıdaki şekildehesaplanacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226-11_dosyalar/image004.gif

Buna göre, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdiredilen 1.600,00 TL, 2017 yılında uygulanan 672,66 TL’nin %50 fazlasınıaştığından (1.008,99 TL), geçici 23 üncü maddenin öngörmüş olduğu artışçerçevesinde emlak vergi değerinin hesabında arsa metrekare birim değeri olarak1.600,00 TL yerine 1.008,99 TL esas alınacaktır.

(5) Arazi takdir komisyonunca 2017 yılında 2018 yılı içintakdir edilen asgari ölçüde arazi metrekare birim değeri 2017 yılında uygulananbirim değerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa 2018 yılına ilişkin arazi metrekarebirim değeri geçici 23 üncü madde hükmü gereğince aşağıda yer alan örnektekigibi hesaplanacaktır.

ÖRNEK (2): 2013 yılında, (B) ilçesi sınırlarıiçerisinde yer alan sulak arazinin 2014 yılı için arazi takdir komisyonutarafından takdir edilen asgari ölçüde arazi metrekare birim değeri 8,00TL’dir. Bu birim değerin 2017 yılı itibarıyla ilgili yıllara ilişkin yenidendeğerleme oranı uygulanmış hali 8,96 TL’dir. Aynı yere ilişkin 2018 yılı içintakdir komisyonunca asgari ölçüde arazi metrekare birim değeri 17,00 TL olaraktakdir edilmiş olup, bu değer 2017 yılında uygulanan birim değer ilekarşılaştırıldığında %89,73’lük bir artış söz konusu olmaktadır. Takdirkomisyonlarınca araziye ilişkin olarak 2018 yılı için takdir edilen bu değergeçici 23 üncü maddeye göre aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226-11_dosyalar/image006.gif

Buna göre, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdiredilen 17,00 TL, 2017 yılında uygulanan 8,96 TL’nin %50 fazlasını aştığından(13,44 TL), geçici 23 üncü maddenin öngörmüş olduğu artış çerçevesinde emlakvergi değerinin hesabında arazi metrekare birim değeri olarak 17,00 TL yerine13,44 TL esas alınacaktır.

(6) Üzerinde bina bulunan bir arsanın takdir komisyonunca2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birimdeğeri 2017 yılında uygulanan birim değerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa 2018yılına ilişkin arsa metrekare birim değeri geçici 23 üncü madde hükmü gereğinceaşağıda yer alan örnekteki gibi hesaplanacak ve bina vergi değerinin hesabındakullanılacaktır.

ÖRNEK (3): 2013 yılında, (C) Belediyesisınırları içinde yer alan Akdeniz caddesine ilişkin 2014 yılı için arsa takdirkomisyonu tarafından takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri95,00 TL’dir. Bu birim değerin 2017 yılı itibarıyla ilgili yıllara ilişkinyeniden değerleme oranı uygulanmış hali 106,50 TL’dir. Aynı yere ilişkin 2018yılı için takdir komisyonunca asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00TL olarak takdir edilmiş olup bu değer 2017 yılında uygulanan birim değer ilekarşılaştırıldığında %87,79’luk bir artış söz konusu olmaktadır.

Bu caddede yer alan 500 m2 arsaüzerinde inşa edilen betonarme karkas 1 inci sınıf mesken inşaatın dıştan dışayüzölçümü 120 m2’dir.

Geçici 23 üncü maddeye göre, arsa metrekare birim değerininhesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226-11_dosyalar/image008.gif

Buna göre, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdiredilen 200,00 TL, 2017 yılında uygulanan 106,50 TL’nin %50 fazlasını aştığından(159,75 TL), geçici 23 üncü maddenin öngörmüş olduğu artış çerçevesinde emlakvergi değerinin hesabında arsa metrekare birim değeri olarak 200,00 TL yerine159,75 TL esas alınacaktır.

Geçici 23 üncü maddenin öngörmüş olduğu artış çerçevesindeyeniden hesaplanan arsa metrekare birim değerine göre bina vergi değeriaşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klimaveya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226-11_dosyalar/image010.gif

(7) Takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilenasgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılında uygulananbirim değerlerin %50’sinden fazlasını aşmıyorsa herhangi bir işlemyapılmayacak, 2018 yılı için takdir komisyonlarınca takdir edilen değerler esasalınarak ilgili belediyeler tarafından bina, arsa ve arazi vergi değerlerihesaplanacaktır.

ÖRNEK (4): 2013 yılında, (D) Belediyesisınırları içerisinde yer alan Anadolu mahallesi, Okul caddesine 2014 yılı içinarsa takdir komisyonu tarafından takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekarebirim değeri 120,00 TL’dir. Bu birim değerin 2017 yılı itibarıyla ilgiliyıllara ilişkin yeniden değerleme oranı uygulanmış hali 134,53 TL’dir. Aynıyere ilişkin 2018 yılı için takdir komisyonunca asgari ölçüde arsa metrekarebirim değeri 162,00 TL olarak takdir edilmiş olup bu değer 2017 yılındauygulanan birim değer ile karşılaştırıldığında %20,41’lik bir artış söz konusu olmaktadır.

Takdir komisyonunca 2018 yılı için takdir edilen arsametrekare birim değeri 2017 yılında uygulanan değerin %50’sini aşmadığındanvergi değerinin hesabında takdir komisyonunca belirlenen değer dikkatealınacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226-11_dosyalar/image012.gif

Buna göre, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdiredilen 162,00 TL, 2017 yılında uygulanan 134,53 TL’nin %50 fazlasınıaşmadığından (201,79 TL), emlak vergi değerinin hesabında arsa metrekare birimdeğeri olarak 162,00 TL esas alınacaktır.

(8) 2018 yılını takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ise1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında bina, arsa ve arazi vergimatrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekildebelirlenen değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Diğer hususlar

MADDE 6 – (1) Takdir komisyonlarınca 2018 yılıiçin takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinekarşı açılan davalar neticesinde, mahkemelerce takdir komisyonu kararlarıylabelirlenen metrekare birim değerlerin;

a) İptal edilmesi sonucu takdir komisyonları tarafından yenibir değer belirlenmesi,

b) Kısmen iptal ve kısmen tasdik edilmesi,

c) Tasdik edilmesi,

halleri sonucu oluşan bu değerler 2017 yılındauygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018 yılına ilişkinbina, arsa ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan asgariölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınarakemlak vergi değerleri ilgili belediyelerce bu Tebliğde açıklanan esaslarçerçevesinde hesaplanacaktır.

(2) Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışıkalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2017 yılına ait birimdeğerin bulunmaması halinde bu arsa ve araziler için 2018 yılına ilişkin takdirkomisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.

(3) Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazimetrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer maliyükümlülükler için de 1319 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesine görehesaplanan değerler esas alınacaktır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini MaliyeBakanı yürütür.

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.