2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 1983-05-27
Resmi Gazete Sayisi: 18059

 

 

                                            

                      Kabul Tarihi                           : 24/5/1983 (1)(2)

                          Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 355

 

                                                                   BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

             Amaç:(3)(4)

             Madde 1 – BuKanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk,engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleriyürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ilefaaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

             Kapsam:

             Madde 2 – BuKanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekkişileri ve özel hukuk tüzelkişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarındaçalışan personeli,sosyal hizmetlerden faydalananları ve faydalanacak durumdaolanları kapsar.

             Tanımlar:

             Madde 3 – Kanundageçen;

             a) "Sosyal Hizmetler"; kişi ve ailelerin kendibünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevive sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına,sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayatstandartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli veprogramlı hizmetler bütününü,

             b) "Korunmaya ihtiyacı olan Çocuk"; beden, ruhve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;

             1. Ana veya babasız, ana ve babasız,

             2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,

             3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen,

             4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş,dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlüsosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan vebaşıboşluğa sürüklenen,

             Çocuğu, (5)

–––––––––––––––––

(1) Bu Kanununadı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” iken, 3/6/2011 tarihlive 633 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle metne işlendiği şekildedeğiştirilmiştir.

(2) 30/5/1997 tarihli ve 572 sayılı K.H.K.’nin 12nci  maddesiyle  bu Kanuna eklenen Ek Madde 4 ile, sözkonusuKanunda geçen "sakat" ibaresi "özürlü", "kör"ibaresi "görme özürlü", "sağır" ibaresi "İşitmeözürlü" olarak değiştirilmiştir.

(3) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “özürlü”ibaresi “engelli” şeklindedeğiştirilmiştir.

(4) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan “muhtaç”ibaresi “ihtiyacı olan”şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “muhtaç”ibaresi “ihtiyacı olan”şeklinde değiştirilmiştir.


5800

 

             c) (Değişik:30/5/1997 - KHK - 572/5 md.) "Engelli", doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalıkveya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleriniçeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymamadurumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destekhizmetlerine ihtiyacı olan kişiyi, (1)

             d) (Ek: 1/7/2005-5378/26 md.) "Bakımaİhtiyacı Olan Engelli"; engellilik sınıflandırmasına göre resmîsağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlükhayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesinedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecekderecede düşkün olan kişiyi, (2)(6)

             e) " İhtiyacı Olan Yaşlı"; sosyal veyaekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacıolan yaşlı statüsündeki kişiyi,(3)(6)

             f) Sosyal hizmet kuruluşları; bu Kanunun amacına vebelirtilen esaslara uygun faaliyette bulunan kuruluşlar olup bunlardan;(3)

             1. "Çocuk Yuvaları"; 0 - 12 yaş arasıkorunmaya ihtiyacı olan çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kızçocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko sosyal gelişimlerini, sağlıklı birkişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlüyatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, (6)

             2. "YetiştirmeYurtları"; 13 - 18 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukları korumak,bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarakyetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmetkuruluşlarını, (6)

             3. "Kreş ve Gündüz Bakımevleri"; 0 - 6 yaşgrubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsalsağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara temel değer vealışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan (...) (4) ve yatılıolmayan sosyal hizmet kuruluşlarını,

             4."Huzurevleri"; ihtiyacı olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamdakorumak ve bakmak, sosyal ve  psikolojikihtiyaçlarını  karşılamak amacıylakurulan  yatılı sosyal hizmetkuruluşlarını, (6)

             5. "Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri";bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumundaolan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendikendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerilerikazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını, (5)

 

–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 incimaddesiyle, bu bentte yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”  şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 incimaddesiyle, bu bentte yer alan “Özürlü”, “özürlülük” ve “özürlü” ibarelerisırasıyla “Engelli”, “engellilik” ve “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 26 ncımaddesiyle (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş ve mevcut (d) ve(e) bentleri, (e) ve (f) olarak teselsül ettirilmiştir.

(4) Bu alt bendde yeralan “ve sunduğuhizmetler karşılığında ücret alan” ibaresi 21/1/2000 tarih ve 594  sayılı KHK ile metinden çıkarılmıştır.

(5) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 incimaddesiyle, bu alt bentte yer alan “özürleri” ibaresi “engellilikleri” şeklinde değiştirilmiştir.

(6) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “muhtaç”ibaresi “ihtiyacı olan”şeklinde değiştirilmiştir.


5800-1

            

6. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5md.; Değişik: 6/2/2014-6518/14 md.) “Çocuk Destek Merkezleri”; Suçasürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıyakalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilençocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, buihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarınınsağlandığı, bu süre içinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinindüzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suçasürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrıyapılandırılan veyaihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

7. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5md.) "Kadın veya Erkek Konukevleri", fiziksel, duygusal, cinselve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomikproblemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikteihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyalhizmet kuruluşlarını,

8. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5md.) "Toplum veya Aile Danışma Merkezleri", toplumun ve aileningelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesiamacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabiliteedici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliğiiçerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

             9. (Ek: 30/5/1997- KHK-572/5 md.; Değişik: 6/12/2017-7063/5 md.) “Aktif Yaşam Merkezi”;Yaşlı bireyler ile engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyalhayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli ve yaşlı bireylerile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunangündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

             10. (Ek :21/1/2000 - KHK - 594/1 md.) “Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları”; aynıyerleşkede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim vedenetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkan tanıyan sosyal hizmetkuruluşlarını,

             11. (Ek: 1/7/2005-5378/26 md.) "Çocukevleri"; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığıev birimlerini, (1)

             12. (Ek:1/2/2007-5579/1 md.;Değişik: 6/2/2014-6518/14 md.) “Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma ihtiyacı olançocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipisosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu,

13. (Ek: 1/2/2007-5579/1 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/14md.) “Ev Tipi Sosyal HizmetBirimleri”; Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacıolan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmetbirimlerini,

 

            

–––––––––––––––––––

(1) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “muhtaç”ibaresi “ihtiyacı olan”şeklinde değiştirilmiştir.


5801

 

             14. (Ek:1/2/2007-5579/1 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/14 md.) “Ev Tipi Sosyal HizmetBirimleri Koordinasyon Merkezi”; İl müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ev tipisosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezi,

15. (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/10 md.)“Sosyal Hizmet Merkezi”; İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmetmüdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek,engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici,geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada veen kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerelyönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliğiiçinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlüsosyal hizmet kuruluşlarını, (1)

             16. (Ek :11/10/2011 - KHK - 662/10 md.) “Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi”; Çocukevlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemlerile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındakikoordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezleri,

             g) "Kurum"; bu Kanunla kurulan SosyalHizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,(2)

             İfade eder.

             Genel esaslar:

             Madde 4 – Sosyalhizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:

             a) (Değişik: 1/7/2005-5378/27 md.) Bu Kanunkapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin denetim vegözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı dasağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür. Sunulacak bakım ve diğer hizmetlerinkapsamı ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışmausûl ve esasları ve diğer hususlar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumutarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

             b) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamukurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğitesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekildeişlerlik kazandırılır.

 

 

—————————

(1) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  1/7/2005tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle (c) bendinden sonra gelmeküzere (d) bendi eklenmiş ve mevcut (d), (e) ve (f) bentleri, (e), (f), (g)olarak teselsül ettirilmiştir.


5802

 

            

             c) Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmayaihtiyacı olan çocuk, ihtiyacı olan engelli ve ihtiyacı olan yaşlıya öncelik tanınır. (1)(2)

             d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf,ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebininhizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, ihtiyacı olan olma derecesi vebaşvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenir. (2)

             e) (Mülga: 1/7/2005-5378/27 md.)

             f) Bu Kanunla kurulan Kuruma bağlı kuruluşlarındışındaki sosyal hizmet kuruluşlarının kurulması izne tabi olup, alınacak tertipve tedbirlerle bunların hizmet, işleyiş ve personele ilişkin hususlarda tespitedilen standart ve esaslara uygun olarak faaliyette bulunmaları sağlanır.

             g) Sosyal hizmet kuruluşlarının coğrafik ve fonksiyonelgörev alanlarının ve yurt sathında dengeli dağılımının görev boşluğubırakılmayacak şekilde düzenlenmesi esastır.

             h) (Değişik:30/5/1997 - KHK - 572/6 md.) Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarınınkorunmaya ihtiyacı olan çocukların yaş, cinsiyet, sosyal ve psikolojiközellikleri ile engel dereceleri dikkate alınarak, kaynaştırma anlayışına göregruplandırılması ve özellikle çocuk yuvalarının, huzurevleri ile aynımahallerde tesis edilerek dede-torun, nine-torun ilişkilerinin sağlanması esasalınır. (1)(2)

             ı) Korunmaya,bakıma ve yardıma ihtiyacı olan kişilerehizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir. (2)

             j) Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacakpersonelin seçim ve niteliklerinin tespitinde ve bunların hizmetiçi eğitimprogramlarının düzenlenmesinde bu kurum ve kuruluşların hizmet özellikleridikkate alınır.

             k) Korunmaya ihtiyacı olan çocukların Türkörf,adet,inanç ve milli ahlakına sahip, kendisine güvenen, insan sevgi vesaygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygunolarak yetiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararıkalktıktan sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkanlar ölçüsündedesteklenmeleri esastır. (2)

             l) İhtiyacı olan, engelli ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güveniçinde sürdürmesi, ihtiyacı olan engellilerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecekve üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması,bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması amacıylagerekli her türlü tertip ve tedbir alınır. (1)(2)

             m) (Ek :21/1/2000 - KHK - 594/2 md.) Doğal afetlerde ulusal ve uluslararası sosyalhizmet kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edilmesi ve acil kurtarma veyardım çalışmalarının etkili şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli her türlütertip ve tedbir alınır.

(Ekfıkra: 3/6/2011-KHK-633/35 md.) Engellilereyönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel esaslar şunlardır: (1)

a) Eşit katılım için, engellilerin sahipoldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve toplumunbilinçlendirilmesi, tıbbî bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, günlükyaşamlarında kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin artırılması. (1)

—————————

(1) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 4 üncü maddenin birincifıkrasının (c) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, (h) bendinde yeralan “özür” ibaresi “engel”, (1) bendinde yer alan “özürlü” ve “özürlülerin”ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engellilerin”, ikinci fıkrasında yer alan“Özürlülere” ibaresi “Engellilere”, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan“özürlülerin” ibaresi “engellilerin” şeklindedeğiştirilmiştir.

(2) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bentlerde yer alan“muhtaç” ibareleri “ihtiyacı olan”şeklinde değiştirilmiştir.


5802-1

 

b)   Bilgi, hizmet ve fiziksel çevre koşullarınınengelliler için ulaşılabilir hâle
getirilmesi. (1)

c)  Doğumdanbaşlayarak okul öncesi, okul çağı ve yetişkinleri kapsayacak biçimde tümengellilere eğitimde fırsat eşitliği sağlanması. (1)

d) İstihdamın,mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi, istihdamalanlarının engellilerin kullanımına uygunluğunun sağlanması ve teknolojiyeuygun alet ve cihazların engellilerce elde edilmesini kolaylaştırıcı önlemlerinalınması. (1)

e) Engellilerin sosyalgüvenlikleri ile gelirlerinin korunması, aile hayatı ve kişisel bütünlükleriile kültür, eğlence, spor ve din alanlarına tam katılımlarının sağlanması. (1)

f) Engellilere ilişkin plan ve programlar ile ekonomik vesosyal statülerini etkileyen tüm kararların alınması sırasında engellilerinkatılımlarının sağlanması. (1)

 

İKİNCİBÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

             Kuruluş:

             Madde 5 – (Mülga:3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Sosyal HizmetlerDanışma Kurulu:

             Madde 6 – (Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 4 üncü maddenin birincifıkrasının (b) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”, (c) bendindeyer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, (d) bendinde yer alan “özürlülerin”ve “özürlülerce” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engellilerce”, (e)bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”, (f) bendinde yer alan“Özürlülere” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla “Engellilere” ve“engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.


5802-2

 

             SosyalHizmetler Danışma Kurulunun görevleri:

             Madde 7 – (Mülga:3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Kurumun kuruluşu:

             Madde 8 – (Mülga:3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Kurumun görevleri:

             Madde 9 – (Mülga:3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Kurumun merkezteşkilatı ve görevleri:

             Madde 10 –(Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Sosyal HizmetlerEğitim Merkezi Başkanlığının kuruluş ve görevleri:

             Madde 11 –(Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Taşrateşkilatı:

             Madde 12 – (Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             İlSosyal Hizmetler Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma esasları:

             Madde 13 – (Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             İlSosyal Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, kadro ve görevleri:

Madde 14 – (Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Sosyalhizmet kuruluşları:

             Madde 15 – (Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Personelstatüsü:

             Madde 16 – Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu hükümleri uygulanır.

             Kurum, hizmetin gereği veya daimikadro ile yapılamayan veya daimi kadro ile yapılması güçlük arzeden işler için sözleşmeile personel çalıştırabilir. Bu personel tercihen 40 yaşını doldurmuş kişilerarasından seçilir.

             (Değişik üçüncü fıkra: 30/5/1997 - KHK - 572/9 md.) Korunmaya vebakıma alınmış olup, iş görme gücüne sahip ve istekli olanlar, bulunduklarısosyal hizmet kuruluşlarının uygun görülen hizmetlerinde bu hizmetlerle ilgilikadroların boş tutulması ve her boş kadro karşılığı haftada 40 saati geçmemeküzere tespit edilecek çalışma saatleri içinde, saat başına ücret ödenmekkaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, iş ve sosyal güvenlikle ilgilimevzuat hükümlerine tabi olmaksızın ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre sözleşmeile çalıştırılabilirler. Bu kadroların % 30`u engellilikleri nedeniyle koruma kararıuzatılanlara tahsis edilir. Saat ücreti asgari ücretin aylık çalışma saatitoplamına bölünmesi ile tespit edilir. Bir kadro karşılığında çalışma saati ilesınırlı olmak üzere birden fazla kişi çalıştırılabilir. Ancak kişi başına ayda60 saatin dışında ücret ödenemez. (1)

             (Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga dördüncü fıkra: 3/6/2011-KHK-633/35md.)         

             (Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga beşinci fıkra: 3/6/2011-KHK-633/35md.)

             (Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga altıncı fıkra: 3/6/2011-KHK-633/35md.)

             (Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga yedinci fıkra: 3/6/2011-KHK-633/35md.)

             (Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga: 5/7/1991 - KHK - 433/16 md.)

(Ek fıkra: 6/2/2014-6518/15 md.) Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli ve4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamındadır.

–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan“özürleri” ibaresi “engellilikleri” şeklindedeğiştirilmiştir.


5803

 

             Atamalar:

Madde 17 – (Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

            

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

             Kurumungelirleri:

             Madde 18 – Kurumun gelirleri şunlardır:

             a) Genel Bütçeden yapılacak Hazineyardımı,

             b) Döner sermaye gelirleri,

             c) Kuruma ait taşınır ve taşınmazmallardan elde edilecek her çeşit gelirler,

             d) Kurum tarafından veya Kurumyararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzelkişilerce düzenlenecek sosyalfaaliyetler ile her türlü teşebbüs gelirleri,

             e) Gerçek ve tüzelkişilerleuluslararası resmi ve özel kuruluşlar ve yabancı benzer kuruluşlar tarafındanKuruma yapılacak ayni ve nakdi taşınır ve taşınmaz her çeşit bağışlar vebunların gelirleri,

             f) Türk Hava Kurumunca toplanacakkurban derisi, fitre, zekat gelirlerinden Kuruma ayrılan paylar,

             g) Belediye sınırları ile mücaviralanlar içinde düzenlenen fuar, festival, sergi ve benzeri yerlere girişbiletlerine, Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarda yapıştırılacak sosyalyardım pulu gelirleri,

             h) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)

             ı) (Mülga: 7/12/2004-5272/87md.)

             j) (Mülga: 7/12/2004-5272/87md.)

             k) Kanunla kurulan döner sermayeişletmelerinin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Orman Genel Müdürlüğü`ne aitolanlar hariç), yıllık brüt hasılatlarının % 1`inin Kuruma aktarılmasıyla eldeedilecek gelirler. (1)

             (Değişik ikinci fıkra: 14/3/2007-5602/10 md.) Yukarıda sayılangelirlerden (k) bendinde belirtilenler, hasılatın elde edilmesini takip edenayın son gününe kadar Kuruma ödenmek zorundadır. Bu süreler içinde ödemelerinyapılmasından ilgili kurum ve kuruluşların yetkili amirleri ile muhasebeyetkilileri ortaklaşa sorumlu olup,ödemelerin geciktirilmesi halinde ödenmesi gereken miktarlar % 5 cezaî faizlebirlikte kendilerinden tahsil olunur.

             Dönersermaye:

             Madde 19 – (Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.; Yeniden düzenleme:6/2/2014-6518/16 md.)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, bu Kanunda öngörülen temel vesürekli görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve hizmet faaliyetlerinisürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmakamacıyla kendi kaynaklarından karşılanmak üzere beş milyon (5.000.000,00) TürkLirası sermaye tahsis edilmiştir.

——————————

(1)  Bu bende "Vakıflar GenelMüdürlüğüne" ibaresinden sonra gelmek üzere 23/7/1995 tarih ve 4122 sayılıKanunun 15/b maddesi ile "ve Orman Genel Müdürlüğü`ne" ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.


5804

 

Tahsis edilen döner sermaye tutarını artırmaya Bakanlar Kuruluyetkilidir.

Döner sermaye, ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden eldeedilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Bağış ve yardımlar tahsis olunansermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermayetutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar sermayeye mahsup edilir.Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra, yılsonukârı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere nisan ayının sonuna kadar ilgilimuhasebe birimi hesabına yatırılır.

Döner sermaye işletmesinin gelirleri, bu maddenin birinci fıkrasındasayılan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşur.

İşletmenin giderleri, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş vefaaliyetlerin gerektirdiği harcamalar ile döner sermaye işletmelerinde istihdamedilen personele genel hükümlere göre yapılacak ödemelerden oluşur.

İşletme faaliyetleri, ihtiyaca göre kurulacak işletmelerce yerinegetirilir. İşletmeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının onayıyla kurulur.Her bir işletmeye tahsis edilecek sermaye tutarını belirlemeye ve işletmelerarasında karşılıklı veya karşılıksız kaynak aktarımına, Aile ve SosyalPolitikalar Bakanı yetkilidir.

İşletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine vetasfiye edilmesine Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün teklifi üzerine, Aile veSosyal Politikalar Bakanı yetkilidir.

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün görevleri ve çalışmaları ileişletmelerin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, hertürlü idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınıngörüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

             Mali kolaylıklar:

             Madde 20 – a)Kurum ve kuruluşlarına yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler vergi,resim ve harçlardan muaftır. Bağış, yardım ve vasiyetlerin kullanılmasındabağış, yardım ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerlisayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.

             b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafındanKurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığında yapılacak nakdî ve aynî bağışlarGelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ilebildirilecek gelirlerden ve Kurum kazancından indirilir.(1)

             c) Kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği olarak ithaledilen makine, teçhizat, malzeme ve yayınlar gümrük vergisi ve buna bağlıvergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyet hükümleri bağış ve yardım yoluylagelen aynı cins malzemeler için şartsız olarak uygulanır. (2)

             d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna kanunlarla verilmişolan imtiyazlar, Kurum için de aynen uygulanır.

–––––––––––––––––––

(1) Bu fıkradayer alan“ nakdî bağışlar“ ibaresi, 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59uncu maddesiyle,“nakdî ve aynî bağışlar“ olarak 31/7/2004 tarihinden geçerliolmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) İthaldealınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarihli ve3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 


5805

 

               

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tespit, İnceleme ve Koruma

             Tespit ve inceleme:

             Madde 21 – Kurum,korunmaya, bakıma, yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk,engelli ve yaşlılar ile sosyal hizmetlereihtiyacı olan diğer kişileri tespit ve incelemekle görevlidir. (1)(2)

             Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve incelemeye ilişkinolarak Kurum ile işbirliğinde bulunulmasında mahalli mülki amirler, sağlıkkuruluşları ve köy muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtamemurları yükümlüdürler.

             Korunma kararı:

             Madde 22 – Korunmayaihtiyacı olan çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine göre Kurumcakurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir mesleksahibi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir kararı 3/7/2005 tarihli ve 5395sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre yetkili ve görevli mahkemece alınır. Bu karariçin gerekli belgeler Kurumca düzenlenir ve ilgili mahkemeye gönderilir. (3)(4)

             Haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunlulukgörülen çocuklar mahkeme kararı alınıncaya kadar, bu Kanuna göre kurulmuşkuruluşlarda veya aile yanında mahalli mülki amirin onayı alınmak suretiylebakım altına alınır.

(Ek fıkra: 6/2/2014-6518/17 md.) Sosyal hizmet kuruluşlarının kendisine teslim edilençocuk hakkında yapacağı inceleme sonucunda hazırlayacağı raporda, 5395 sayılıKanunun 9 uncu maddesi uyarınca çocuğun derhâl korunma altına alınmasınıgerektiren bir durum olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde herhangi birsakınca bulunmadığı kanaatine varması hâlinde mülki idare amirinin onayı ileçocuk ailesine teslim edilebilir.

             Koruyucu aile:

             Madde 23 – Mahkemecekorunma kararı alınan korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesibu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar Kurumun denetim vegözetiminde bir "Koruyucu Aile" tarafından da yerine getirilebilir. (Değişik ikinci cümle: 6/2/2014-6518/18md.) Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı veyetiştirilmesine karşılık olarak ikinci fıkra kapsamında ödeme yapılabileceğigibi koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilir. (4)

             (Değişik ikincifıkra: 6/2/2014-6518/18 md.) Koruyucu aile hizmetikapsamında aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim, kurs, okul,yemek ve taşıma servisi, harçlık ve benzeri ihtiyaçları esas alınarak koruyucuailelere, bu giderlerin tamamına karşılık toplu bir ödeme yapılmasına veya herbir gider türü için ayrı ayrı yapılacak ödemelerin kapsamına, ödemetutarlarına, yapılacak ödemelerin usul ve esası ile koruyucu ailelerinseçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına ve hizmetin işleyişine ilişkin usulve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir ve bu kapsamda verileceködemelerden hiçbir kesinti yapılmaz.

——————————

(1) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü”ibaresi “engelli” şeklindedeğiştirilmiştir.

(2) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu fıkranın birincicümlesinde yer alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacı olan” şeklindedeğiştirilmiştir.

(3) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yetkilive görevli mahkemece” ibaresi “3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk KorumaKanununa göre yetkili ve görevli mahkemece” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “muhtaç”ibareleri “ihtiyacı olan” şeklinde değiştirilmiştir.


5806

               

             Korunmakararının süresi ve kaldırılması: (1)

             Madde 24 – Korunmakararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunmakararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde Kurum yetkililerininönerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi reşitolduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda kararverilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilenşartlara bağlıdır.

             a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya ihtiyacı olançocuklardan; (1)

             1. Ortaöğrenime devam edenlerin 20 yaşına kadar,

             2. Yükseköğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadarkorunma kararları uzatılabilir.

             b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocuklarınbir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerininsağlanması amacıyla 20 yaşına kadar korunma kararları uzatılabilir.

             Bunlardan korunma kararı kalkmış; ancak tek başınayaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, Kurumca himaye olunur.Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca karşılanmakkaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.

             c) Bedensel,zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle sürekli bakıma ihtiyacı olan ve çalışmaktanaciz olan Çocukların korunma kararı uzatılır. (1)(2)

             Korunma kararı kalkan çocukların Kurumla ilişkilerinindevamı sağlanır. Bu çocuklara gerektiğinde imkanlar ölçüsünde Kurumca yardımcıolunur.

             Korunmayaihtiyacı olan çocukların eğitim ve öğretimlerinin sağlanması veya meslek sahibiyapılmaları: (3)

             Madde 25 –Okul çağındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların eğitim ve öğretimleri MilliEğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarına ait okullarda gerçekleştirilir. (3)

             Herhangi  bir  nedenle okula  devam  etme imkanı  bulamayan  çocuklar, kamu  ve  özel işyerlerinde  ücret  mukabilinde çalıştırılarak  bir  meslek sahibi  yapılırlar.  Bu şekilde  çalıştırılan  çocukların ücretlerinin  yurt  idarelerince tespit   edilen  miktarı kendilerine harçlık olarak verilir.Geri kalan miktar aybaşını takip eden on gün içinde milli bankalarda çocuk namımaaçtırılan hesaba yatırılır. Çocuğun ücretinin başlama zamanı ve miktarı, yurtidaresi ile işveren arasında mahalli örf ve rayice göre tespit olunur. Bukonuya ilişkin hususlar bir yönetmelikle belirlenir.

             (Değişik:30/5/1997 - KHK - 572/10 md.) Özel eğitim gerektiren korunmaya ihtiyacıolan çocukların eğitim ve öğretimleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veözel eğitim-öğretim kurumlarında sürdürülür. Korunmaya ihtiyacı olan engelli çocukların eğitimleri MilliEğitim Bakanlığı ile birlikte planlanır. (3)(4)

             Korunmaya, bakıma,yardıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı ve diğer kişilere ilişkin hususlar: (5)(6)

             Madde 26 – Korunmaya, bakıma, yardıma ihtiyacı olan  aile, engelli, yaşlı ve diğer kişilerintespiti, incelenmesi ve bunların sosyal hizmetlerden yararlandırılmasınailişkin esaslar bir yönetmelikle düzenlenir. (5)(6)

–––––––––––––––––

(1) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu maddenin birincifıkrasının birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “muhtaç” ibaresi ile (c)bendinde yer alan “muhtaç durumda bulunan” ibaresi “ihtiyacı olan” şeklindedeğiştirilmiştir.

(2) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürleri”ibaresi “engellilikleri” şeklindedeğiştirilmiştir.

(3) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu maddenin başlığında yeralan “muhtaç” ibaresi ile birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “muhtaç”ibareleri “ihtiyacı olan”şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü”ibaresi “engelli” şeklindedeğiştirilmiştir.

(5) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 incimaddesinde; bu Kanunun 26 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yeralan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde … değiştirilmiştir.” hükmü yer almaklabirlikte Meclis tutanakları, kanun gerekçesinin incelenmesiyle, maddebaşlığında yer alan “sakat” ibaresinin değiştirilmek istendiği tespit edilmişve düzenleme  bu şekilde yapılmıştır.

(6) 6/2/2014 tarihli ve6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan“muhtaç” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacıolan”şeklinde değiştirilmiştir.


5807

 

             Cezaisorumluluk:

             Madde 27 – Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarındamuhafaza ve bakımlarına terkedilen şahıslara karşı herhangi bir suç işleyenkuruluş görevlileri hakkında bu suç nedeniyle genel hükümlere göre verilecekmuvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezaları üçte bir oranındaartırılarak hükmolunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurumla İlgiliÖzel Hükümler

             MirasınKuruma geçmesi:

             Madde 28 – Kuruma bağlı kuruluşlarda bakılmakta iken mirasçıbırakmaksızın ölen kimselerin mirası Kuruma geçer. Kurum terekenin borcundanancak, kendisine geçen mallar ölçüsünde sorumlu olur.

             Haciz,devir ve temlik ayrıcalığı: (1)

             Madde 29 – BuKanun gereğince korunmaya ve yardıma ihtiyacı olan aile ve kişilere yapılacaködemeler ve sağlanacak yardımlar başkasına devir, temlik ve haciz edilemez.

             Davaaçma hakkı:

             Madde 30 – Kurum, kendisine yardımda bulunduğu kişiler için TürkMedeni Kanunu hükümlerine göre nafaka ile yükümlü bulunanlar hakkında davaaçmak hakkına sahiptir.

             Kurumunmalları:

             Madde 31 – (Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Evlenmeyardımı:

             Madde 32 – Kuruma ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararıdevam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve birdefaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru aylığının birbuçuk katıtutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabitutulmaksızın ödenir.

             Kurumun sembolü:                                  

             Madde 33 – (Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

            

ALTINCI BÖLÜM

ÇeşitliHükümler

             Açılışizni ve standartlar:

             Madde 34 – Kurum dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekkişiler ve özel hukuk tüzelkişilerince bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetkuruluşlarının kurulmasına, teşvik edilmesine ve açılış izinlerininverilmesine, varsa ücret tarifelerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile bukuruluşların hizmet ve personel standartları bir yönetmelikle düzenlenir.

             (Değişik ikinci fıkra: 6/2/2014-6518/19 md.) Darüşşafaka Cemiyeti hariç olmak üzere özel sosyal hizmet kuruluşlarınınkapasitelerinin yüzde üçü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespitedilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılır.

             Denetlemeesasları:

             Madde 35 – Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özelhukuk tüzelkişileri tarafından işletilen sosyal hizmet kuruluşlarının 34 üncümaddede yer alan yönetmelik esaslarına uygunluğu Kurumun kontrol ve denetlenmesinetabidir.

–––––––––––––––––

(1) 6/2/2014tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu maddenin birincifıkrasında yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacı olan” şeklinde değiştirilmiştir.


5808

 

             Sosyalhizmet kuruluşları yılda en az bir defa Kurumca denetlenir.

             İlgililer kontrol ve denetlemeler sırasında denetlemeheyetine her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.

             Kontrol ve denetlemeye ilişkin esaslar yönetmelikledüzenlenir.

Müeyyideler

Madde 35/A – (Ek: 12/7/2013-6495/82 md.)

Gerçek kişiveya özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet kuruluşunda yapılan kontrolve denetim sonucunda, bu kuruluşların açılışına, çalışma şartlarına,yönetimine, hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak yönetmelikle belirlenenkoşullara göre eksiklik veya aykırılığın tespiti hâlinde il müdürü tarafından16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarınınon katından elli katına kadar idari para cezası verilir. Bu eksiklik veyaaykırılıkların giderilmesi ile idari para cezasının yatırılması için otuz günügeçmemek üzere uygun bir süre verilerek ilgili kuruluş yazılı olarak ihtaredilir.

Belirlenensüre içinde kuruluş tarafından eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi hâlindebirinci fıkra uyarınca verilen idari para cezasının iki katı tutarında tekraridari para cezası uygulanır ve eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuzgünü geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre içinde de eksiklik veyaaykırılığın giderilmemesi hâlinde kuruluş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıtarafından kapatılır.

Birinci veikinci fıkralar uyarınca verilen sürede eksiklikler veya aykırılıklargiderilinceye kadar kuruluşa yeni bir kişinin kabulü yapılamaz.

Bir yıliçinde beş defa idari para cezası uygulanan kuruluş, Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı tarafından kapatılır.

Bu Kanunkapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içindeödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, kesinleşmesini müteakibenBakanlığın bildirimi üzerine vergi daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip vetahsil edilir.

Kuruluşun kapatılması

Madde 35/B – (Ek: 12/7/2013-6495/83 md.)

Bu Kanunkapsamında gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerince açılan sosyal hizmetkuruluşlarında hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya daözgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojikveya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesihâlinde bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerialmayan kurucu veya sorumlu müdüre dört yüz günden az olmamak üzere adli paracezası verilir.

Sosyalhizmet kuruluşları aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesihâlinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır:

a) Kurucuveya sorumlu müdürün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veyabaskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi,psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerden dolayı cezalandırılmasınakarar verilmiş olması

b) Kurucuveya sorumlu müdürün birinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılmasına kararverilmiş olması


5808-1

 

c) Kuruluşunaçılış izin onayı olmadan hizmete başlaması

ç) Kuruluşunizinsiz olarak nakil veya devir işleminin yapılması

d) Kuruluşunaçılış işlemleri esnasında ibraz edilen belge ve beyanların gerçeğiyansıtmadığının sonradan ortaya çıkması

İkincifıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde 4/12/2004 tarihli ve 5271sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesi uyarınca hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması, kapatma işlemininyapılmasına engel teşkil etmez.

             Onurlandırma:

             Madde 36 – Kurumcayürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzelkişilerin hertürlü maddi ve manevi katkı ve katılımın sağlanmasına ilişkin esaslar ileKuruma büyük hizmet ve katkıları geçenlerin onurlandırılması işlemleri biryönetmelikle düzenlenir.

             Yönetmelikler:

             Madde 37 –(Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Yürürlükten kaldırma:

             Madde 38 – Aşağıdasayılan;

             a) 15/5/1957 tarih ve 6972 sayılı Korunmaya MuhtaçÇocuklar Hakkında Kanun,

             b) 12/6/1959 tarih ve 7355 sayılı Sosyal HizmetlerEnstitüsü Kurulmasına Dair Kanun,

             c) 25/4/1963 tarih ve 225 sayılı Sağlık ve Sosyal YardımBakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna Bağlı (1) ve (2)sayılı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin (b)bendi,

             d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun teşkiline aitmevzuat,

             e) Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri,

             Yürürlükten kaldırılmıştır.

             Ek Madde 1 – (Ek:25/2/1988 - 3413/1 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/20 md.)

Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakımtedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil ikiyıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmetmodellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla buhizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usulve esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsunserbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri, bu madde kapsamındaistihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdamedilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamukurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları vekorunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıliçinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. İşe yerleştirmedeöncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

c) Bu maddede belirtilen istihdam hakkından yararlanacak kişilerinyerleştirilmesinde, Devlet memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezî sınavsonuçlarının kullanılması esastır. İhtiyaç duyulması hâlinde bu madde kapsamınagiren hak sahiplerinin yerleştirilmesinde esas alınmak üzere ayrı bir merkezîsınav yaptırılabilir. Ancak öğrenim durumu itibarıyla yapılacak merkezî sınavagiremeyeceklerin yerleştirilmelerinde kura usulü uygulanır.


5808-2

 

ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılıGenel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarınserbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrosayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısınınbelirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır.Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdamedileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek yerleştirmeyapılacak yılın şubat ayı sonuna kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar,bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımınıyaparak nisan ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu maddekapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğrenim ve daha üst öğrenimmezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları için iseyardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığıncayapılır veya yaptırılır. Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımınbildirilmemesi hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul veesaslar dâhilinde resen yerleştirme yapılır.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan yararlanarakyerleştirilen ancak herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkinbelirlenecek bilgileri işten ayrılmayı takip eden bir ay içinde, hâlençalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek zamanda Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Bu madde ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kezyararlanılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her nesurette olursa olsun yerleştirilenler bu maddede verilen hakkı kullanmışsayılır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kurumlar da bumadde kapsamında istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonları DevletPersonel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Ancak, bu kurumlara yapılacak yerleştirmelerdeilgili kurumların talep ettikleri kadro ve statüler esas alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak yerleştirmelerde; yerleştirilen kişininatama onayının alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızınve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kamu kurum vekuruluşlarına kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun 190sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmişsayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalmasıhâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler, göreve başlamatarihinden itibaren en geç bir ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmalarıhâlinde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerindenhesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigortakolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesiprimlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik SigortasıKanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizliksigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının


5809

 

işe giriş tarihindenitibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamındasağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverenesağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesiişverenden talep edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek içinSosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerininyasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresiiçinde ödenmesi şarttır.

İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve denetimi, yerleştirme yapılacakkadro ve pozisyonların belirlenmesi, yerleştirme ve kuraya ilişkin usul veesaslar ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığının olumlu görüşleri üzerine Devlet Personel Başkanlığı tarafından buKanunun yayımını takip eden üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikledüzenlenir.

 

             EkMadde 2 – (Ek: 24/1/1989 - KHK - 356/4 md.; Aynen kabul: 14/3/1991 - 3703/5md.; Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.) (1)

             AnlaşmazlıklarınHali:

             Ek Madde 3 – (Ek:14/3/1991 - 3703/5 md.; Mülga: 3/6/2011-KHK-633/35 md.)

             Ek Madde 4 – (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/12 md.)

             Bu Kanunda geçen "sakat" ibaresi"özürlü", "kör" ibaresi "görme özürlü","sağır" ibaresi "İşitme özürlü" olarak değiştirilmiştir.

             EkMadde 5 – (Ek : 21/1/2000 –KHK- 594/7 md.)

             Doğal afet bölgelerinde afetzedelere yönelik sosyalhizmet müdahaleleri için gerekli öncü, geçici ve sürekli ekipler, Kurum GenelMüdürünün onayıyla kurulur. Bu ekipler ile diğer Kurum personelinin düzenli bireğitim programından geçirilmesi için gerekli bütün önlemler alınır. Afetbölgesinde görevlendirilen personelin, hizmetin gerektirdiği ihtiyaçlarıkarşılanır.

             Ek Madde 6 – (Ek: 21/1/2000 –KHK- 594/7 md.)

             Doğal afet bölgelerindeki ilçe sosyal yardımlaşma vedayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerine, ilçe sosyal hizmetler müdürü,mütevelli heyeti üyesi olarak katılır. Bu vakıflarda afet çalışmalarısüresince, sosyal hizmet uzmanları istihdam edilebilir.

             Ek Madde 7- (Ek: 1/7/2005-5378/30md.; Değişik: 6/2/2014-6518/21 md.)

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmaksuretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarîücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olanengellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyalyardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanedebirden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişibaşına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakımaihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişisayılır.

 

 

——————————

(1)    Bu madde; evvelce 356sayılı KHK`nin 4 üncü maddesi ile "Ek madde 1" olarak getirilmişse deteselsülü sağlamak için bu sefer 14/3/1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunla maddenumarası "Ek madde 2" olarak değiştirilmiştir.


5810

 

   Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacakbakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücretitutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacaktutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destekiçin ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucubulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmet modeline vekapsamına, bakım hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline, buhizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak kuruluşlaraaçılış izni verilmesine, çalışmasına, denetimine, ücretlendirilmesine, idari paracezalarının ve kapatılma işlemlerinin uygulanmasına, özel bakım merkezlerinebakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ve bakım hizmeti veren resmîkurumlara yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınıngörüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıncamüştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacaksosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca gerçekleştirilir. Bakımaihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımınbaşvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve diğer hususlara ilişkinusul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aileve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmeliklebelirlenir.

Birinci fıkra kapsamındaki bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacakbakım hizmetinin karşılığı olarak özel bakım merkezlerine ödenecek bakımücreti, evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardım ile bakım hizmetiveren resmî kurumlara yapılacak yardımlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıbütçesinden karşılanır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere, ücretleri Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı bütçesinden karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetleri,4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızıntemin edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar MaliyeBakanlığının görüşü alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılanyönetmelikle belirlenir.

Birinci fıkra ile belirlenen hane halkı gelir ölçütünü aşan gelirdeğişikliğinin tespiti hâlinde bu madde kapsamında yapılan ödemeler durdurulurve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yasal faizi ile birliktegenel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

             EkMadde 8- (Ek: 1/7/2005-5378/30 md.) (1)

             İşitme ve konuşma engellilerine gerek görüldüğü hâllerdetercümanlık yapmak üzere illerde işaret dili bilen personel görevlendirilir.Personelin işaret lisanı öğrenmeleri için gerekli kursların düzenlenmesisağlanır. Bu personelin görev ve yetkileri, çalışma koşulları ile ilgili usûlve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklebelirlenir.

–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birincifıkrasında yer alan “özürlülerine” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve SosyalHizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün müşterekenhazırlayacakları” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığınca hazırlanacak” şeklindedeğiştirilmiştir.


           EkMadde 9- (Ek: 6/2/2014-6518/22 md.)

Haklarında korunma, bakım veya barınma tedbiri kararı alınarak Aile veSosyal Politikalar Bakanlığına ait sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmişolan çocukların, yüksek yararları gözetilmek kaydıyla, eğitimleri ile hayatveya beden bütünlüklerinin korunması açısından zorunlu olan hâllerde, veli veyavasiye ait yetkiler çocuğun bulunduğu yer sosyal hizmet kuruluşununbelirlenecek yetkilisi veya sorumlusu tarafından kullanılır. Yapılan iş veişlemler hakkında veli veya vasiye derhâl bilgi verilir. Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığının görüşü alınarak Aileve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 10- (Ek: 6/2/2014-6518/23 md.)

65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirlertoplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylıkgelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olan Türkvatandaşlarına 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)bendinin tabi olduğu usule göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilir.

 Ek Madde 11- (Ek:6/2/2014-6518/24 md.)

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altındaolursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadelisigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işteçalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyalhizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakımücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyalhizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmetkuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetindenücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılar ile engellibireylere, her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarüzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net harçlık verilir. Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ileMaliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespitolunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

                Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayımıtarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünceişletilen veya yatırım programlarında yer alıp halen inşaatları, sürdürülenkreş ve gündüz bakımevleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri; Devletyatırım programları çerçevesinde yaptırılmış bulunan ya da Kanun yürürlüğe girdiğitarihte inşa edilmekte olan çocuk bakım ve yetiştirme yurtları; İl KorunmayaMuhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve bunlara bağlı çocuk bakım ve yetiştirmeyurtları ile her türlü kuruluşları; varlığı sona erdirilen Türkiye ÇocukEsirgeme Kurumunun Genel Merkezi, il merkezi,bağımsız şube, şube, bağımsız kolve kollarına ait tüm büro, kuruluş ve işletmeleri; bunların döner sermayeleri;tüm taşınır taşınmaz malları, alacak ve borçları ile Kuruma devrolunur.

             Devir işlemleri genel hükümlere göre ve mahalli mülkiamirinin veya görevlendireceği yardımcılarının gözetiminde yapılır. BunlardanHazine mülkleri dışında kalan ve hizmetleri Kurumca devralınan tüzelkişilereait taşınmaz mallar Kurum adına tescil olunur. Devir ve ferağ işlemleri hertürlü harç ve vergiden muaftır.

             Kuruma devrolunacak kuruluş ve işletmeler, devirişlemleri tamamlanıncaya kadar mahalli mülki amirleri gözetiminde eski mevzuatagöre yönetilirler.

             Devir işlemleri en geç 31 Aralık 1983 tarihine kadartamamlanır.

             Geçici Madde 2 – Varlığısona eren Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Genel Merkez, il merkezi, bağımsızşube, bağımsız kol ve kollarına ait tüm taşınmaz mallarına ilişkin kirasözleşmeleri bu Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra sona erer. Bu sürebitiminde rayiç bedele uygun olarak tespit edilen yeni kira bedeli iletaşınmazı eski kiracının kiralamaya tercih hakkı vardır. Bu hakkın Kurumunyapacağı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde kullanılması şarttır.

             Belirtilen süre içinde bu hakkını kullanmayan vetaşınmazı tahliye etmeyen kiracıların tahliyeleri icra memurluğundanistenebilir.

             Geçici Madde 3 – Kurumadevredilen hizmetlerle ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve SosyalYardım Bakanlığı ve il Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve bunlarabağlı döner sermayeli kuruluşlara ait iptal edilen kadrolar ekli (I) sayılıcetvelde gösterilmiştir.

             Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar Kurum hizmetlerindekullanılmak üzere, ekli (II) sayılı cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir.

             İhdas edilen kadroların dağıtımı yapılıncaya kadar,iptal edilen kadrolarda fiilen çalışmakta olan memurların aylıkları kaldırılankadrolara istinaden ödenmeye devam olunur.

             Kadro dağıtımı sonunda; işgal etmekte oldukları kadroderece ve unvanları değişmeyenler ile kadro derecesi değiştirilenlerden 657sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yeni derecelerine atanmaşartlarını taşıyanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başkacabir işleme gerek kalmaksızın bu kadrolara atanmış sayılırlar. Bunun dışındakalan personel ise yürürlükteki mevzuata göre yeni kadrolara atanır. (1)

——————————

(1)  Bu maddenin ikinci fıkrasıile ihdas olunan kadrolar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı KHK.`nin 13 üncümaddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 4 – BuKanunun yayımı tarihinde Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışmakta olanlar,bu Kurumda geçirdikleri hizmetlerinin her bir yılı bir kademe, her üç yılı dabir derece sayılmak suretiyle 12 Şubat 1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun geçici9 uncu maddesi esaslarına göre ancak 3 ay içinde, yazılı müracaat şartıaranmaksızın Kurum kadrolarına intibak ettirilirler.

             İntibak işlemleri sırasında; ilkokul mezunu olmayanlarilkokul mezunu gibi işleme tabi tutulurlar.

             İntibak süresi içinde ayrılanların tazminatları Kurumcaödenir.

             Geçici Madde 5 – Devrolunanhizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere;

             a) Devrolunan hizmetlerden genel bütçe içinde yeralanlarla ilgili harcamaların genel bütçeden,

             b) Koruma birlikleri ile ilgili harcamaların Kurumcabelirlenecek yeni esaslar da dikkate alınarak kendi bütçelerinden,

             c) Varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk EsirgemeKurumundan devrolunan hizmetlerle ilgili harcamaların Kurumca belirlenecek yeniesaslar da dikkate alınarak mevcut muhasebe ve bütçeleme esaslarına göre kendibütçelerinden,

             Yapılmasına 1983 mali yılı sonuna kadar devam olunur.

             Devrolunan döner sermayelere ilişkin işlemler ilgiliyönetmelikler çıkarılıncaya kadar eski mevzuatlarına göre Kurum ve valilerindenetim ve gözetiminde yürütülür.

             Geçici Madde 6 – Kurum,tespitedeceği hizmet önceliklerine göre gerekli görülen illerden başlayarak taşrateşkilatının kuruluşunu,Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl içindetamamlar.

             Bu süre içinde, taşra teşkilatınınkurulmadığı illerde, Kurumun sorumluluğundaki hizmetler İl Sağlık ve SosyalYardım müdürlüklerince yerine getirilir.

             Geçici Madde 7 – (Ek: 14/5/1985 - 3204/1 md.) 2828 sayılı SosyalHizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Geçici 2 nci Maddesine göreKurumun belirlediği kira bedelini kabul ederek Kurumla kira sözleşmesi yapanlarveya Kurumun belirlediği kira bedelini kabul etmeyerek kira sözleşmesiyapmayanlardan taşınmaz malı henüz tahliye etmemiş bulunanlar,bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kurum tarafından belirlenenkira bedellerine karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz edebilirler. İtirazınyapılması halinde kiracılar, dava sonuna kadar Kurum tarafından belirlenenkirayı aylık olarak öderler ve taşınmaz maldan tahliye edilemezler. Kirabedeli, sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun olarak tespitolunur.Tespit edilen kira bedeli 27/11/1983 tarihinden itibaren geçerli olup,karar ile kiracı lehine fark olduğu takdirde bu miktar ileriki aylık kiralaramahsup edilir.

             Görülecek davalarda ilk ve eskikiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde nazaraalınmaz. Mahkeme,tespitte bilirkişi olarak resmi dairelerce bildirilen teknikelemanlardan, ticaret odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak üzere üçkişilik heyeti resen seçer.

             Mahkeme kararının kesinleşmesindenbaşlayarak otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bedeline göre kiracınınyeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayanve biriken kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi icra memurluğundanistenir.

             Kurum tarafından yapılan tebligatüzerine Kurumca tespit edilen kira bedeline uygun olarak kira sözleşmesiyapılmış olması yukarıdaki fıkralarda belirtilen itiraz hakkının kullanılmasınaengel teşkil etmez. Bu takdirde mahkeme kararının kesinleşmesi ile tesbitedilen kira mukavele tarihinden geçerli olur.

             Bu davalar diğer davalara nazaranöncelikle görülür.

             Geçici Madde 8 – (Ek : 21/1/2000 - KHK - 594/8 md.) Ek (1) sayılılistede yer alan kadro iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyebağlı (I) sayılı cetvelin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu GenelMüdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) ve (3) sayılı listede yeralan kadrolar ihdas edilerek adı geçen Genel Müdürlüğü ait bölüme eklenmiştir.

Geçici Madde 9 – (Ek : 4/7/2012-6353/13 md.) (1)

Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun ek 7 nci maddesineistinaden kendilerine engelliye ikametgâhında bakım hizmeti vermesi dolayısıylaödeme yapılmış kişilere anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen gelir ölçütününaşılması nedeniyle yersiz olarak ödenen tutarlar birinci fıkrada belirtilengelir ölçütünün geçildiği oranda yasal faizi ile birlikte takip ve tahsiledilir. Söz konusu gelir ölçütünün bir kat veya daha fazla aşılması halindeyapılan yersiz ödemenin tamamı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olantutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmaz.

Geçici Madde 10 – (Ek : 6/2/2014-6518/25md.)

1/7/2014 tarihine kadar, ek 7 nci madde kapsamında özel bakımmerkezlerinde veya ikametgâhında bakım hizmeti verilenlerin gelirdeğişikliklerinin, bu hizmetlerden yararlanmak için başvurmuş olanların isegelir durumunun tespitinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncekihükümler uygulanmaya devam olunur.

 Geçici Madde 11 – (Ek : 6/2/2014-6518/26 md.)

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünce işletmelere verilen borçlar, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir defaya mahsus olmak kaydıylaödenmez ve Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına gider kaydedilir.

 Geçici Madde 12 – (Ek : 6/2/2014-6518/27 md.)

19 uncu maddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde çıkarılır. Buyönetmelik çıkarılıncaya kadar döner sermaye işletmelerine ilişkin öncekimevzuat hükümlerinin 19 uncu maddeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasınadevam olunur.

Geçici Madde 13 – (Ek : 6/2/2014-6518/28md.)

Bu Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca 2014 yılı içinde ödenecek aylıknet harçlık tutarları (1620) gösterge rakamının ilgili ay itibarıyla geçerliolan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzereAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müşterekenbelirlenir.

Geçici Madde 14 – (Ek : 6/2/2014-6518/29md.)

 Bu Kanunun 3 üncü maddesininbirinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan çocuk destek merkezi, aktif yaşammerkezi, çocuk evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet birimi ile ev tipi sosyalhizmet birimleri koordinasyon merkezine ilişkin yönetmelikler altı ay içindeçıkarılır. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerinbu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 15- (Ek: 18/1/2017 - 6770/6md.)

Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılanödemeler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar buKanunun ek 7 nci maddesi kapsamında fazla ve yersiz ödenen ve geri alınmasıgereken tutarlar ile bunlardan doğan faizler terkin olunur. Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlarbakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmaz ve yapılmışolan tahsilatlar iade edilmez. Açılmış olan davalarda yargılama gideri ilevekâlet ücretine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük veYürütme

             Yürürlük:

             Madde 39 – Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 40 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

*

* *

 

24/5/1983TARİHLİ VE 2828 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

             1 – 14/3/1991 tarihve 3703 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri

             Geçici Madde 2 – Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikleryürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayanhükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

             Geçici Madde 3 – Bu Kanunda öngörülen protokoller yürürlüğegirinceye kadar mevcut protokollerin uygulanmasına devam olunur.

 

 

 

–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birincifıkrasında yer alan “özürlüye” ibaresi “engelliye”  şeklinde değiştirilmiştir.

                                 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.