1151 Sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 1927-07-20
Resmi Gazete Sayisi: 638

      Kabul Tarihi           : 25/6/1927

           Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 3  Cilt : 8  Sayfa : 983

       Madde 1– İmroz ve bozcaadaları mahalli anasırdan mürekkep teşkilatı hususiyeye tabi ve Çanakkale Vilayetine merbut birer nahiyedir.

       Madde 2 – Bu nahiyelerde intizamın temini için istihdam edilecek memur, yerli ahaliden tayin olunur.

       Madde 3 – Adanın menafii umuma ait mahalli işlerini tedvir ile mükellef bir "nahiye meclisi" bulunur; nahiye müdürünün riyaseti altında on azadan terekküp eder. Meclis iki sene için müntahaptır. Ada ahalisinden olup Teşkilatı Esasiye Kanununa tevfikan müntehiplik için lazım gelen evsafı haiz olanlar bu meclise aza intihap ederler. Ve mebusluk evsafını cami bulunanlar da nahiye meclisine aza intihap olunabilirler.

       Madde 4 – Meclis her sene nahiyenin senei atiye bütçesini ve senei sabıka hesabı katisini tetkik ve müzakere etmek üzere Kanunusani ve Ağustos aylarında iki defa azami birer ay müddet ve nahiye müdürünün daveti ile içtimaatı adiyesini akdeder. Hükümeti merkeziye veya nahiye müdürü lüzum gördüğü anda nahiye meclisi fevkalade olarak içtimaa davet olunabilir.

       Madde 5 – İdarei umumiyei vilayet kanuniyle vilayet meclisi umumilerine mevdu vazaif, Bozcaada ve İmroz nahiyelerinde nahiye  meclislerine tevdi edilmiştir.

       Madde 6 – Mecmuu, ada idarei mahalliyesi varidatının yüzde birini tecavüz etmemek şartiyle reis ve azaya beher içtima için meclisce takdir olunacak hakkı huzur verilir.

       Madde 7 – Meclisin mukarreratı kanuna mugayir veya vazife ve salahiyeti kanuniye haricinde olarak ittihaz edilmiş olduğu takdirde re'sen veya bu kararlardan şikayet edenlerin tahriri müracaatı üzerine mukarreratı vakıa, Çanakkale Vilayeti İdare Heyetinin mütalaası alınarak, Dahiliye Vekaletince her zaman iptal olunabilir. Meclis mukarreratının ada menafi mahalliyesine mugayeretinden dolayı - ittihazı karar tarihinden on beş gün zarfında - itiraza nahiye müdürü salahiyettardır. Bu takdirde müzakere zabıtnameleri ile karar metni, nahiye müdürünün itiraznamesi Çanakkale Vilayetine gönderilir ve vilayet idare heyetince  bir karara raptolunur.

       Madde 8 – Meclis, muayyen olan zaman ve mekan haricinde içtima veya işbu kanunile tayin edilmiş vazifeleri ifadan imtina eylediği takdirde, bir ay zarfında yeniden intihap icra olunmak üzere, meclisi feshe Dahiliye Vekili salahiyettardır.

       Madde 9 – Kavanini muhtelife ile vilayat idarei hususiyelerine ve belediyeye tevdi ve tahsis edilmiş olan varidat, bu iki adanın hususi bütçelerine müterettip varidatı mahalliyeyi teşkil eder.

       Varidatı mahalliyeye ait tarife ve miktar ve nispetleri tanzim ve tayin hususunda meclisi umumi ve meclisi belediyelere raci olan vazife ve salahiyetler bu iki adada nahiye meclislerine tevdi edilmiştir.

       Madde 10 – Birinci maddede muharrer hidemat ve vazaifi mahalliyenin ifasına müteferri masraflar ile mahalli idareye müterettip hidematı ve müessesatta ifayı vazife eden memur ve müstahdemlerin maaş, tahsisatı fevkalade ve ücretleri, bu iki adanın hususi bütçelerine ithali muktazi masarifi mahalliyeyi teşkil eder.

       Madde 11 – Adaların nahiye meclislerince tetkik ve müzakere edilen bütçe ve hesabı katiler, Çanakkale Vilayeti idare heyetinin mütalaası alınarak, Dahiliye Vekaletinin tasdikı ile iktisabı katiyet eder. Münakale, tahsisatı munzamma ve fevkalade suretleriyle bütçede vukua getirilecek tadilat aynı eşkali kanuniyeye tabidir.

       Madde 12 – Nahiye müdürü, adanın hususi bütçesinin amiri ita ve malmemuru muhasibi mesulüdür. Ada emvali mahalliyesinin veznedarlığını ve tahsildarlığını vesair kabız ve sarf muamelatını, Adanın memurini maliyesi, meclisçe takdir olunacak aidat mukabilinde, idarei mahalliye hesabına ifa ederler.

       Madde 13 – Her iki adada dini tesisat ile bunlara muhtas evkaf, idarei mahalliyenin nazareti ve Hükümeti merkeziyenin murakabesi altında cemaatlerine aittir. Cemaat mektepleri, hastane ve tedavihaneleri gibi gayrı dini tesisat ile bunlara merbut ve mevküf emvali gayrimenkule bütün mevcudatı menkulesi ve müştemilatı ile ve kaffei hukuk ve vecaibi ile idarei mahalliyeye devrolunmuştur.

       Madde 14 – (Mülga: 5/2/1951 - 5713/1 md.; ihya: 16/7/1964 - 502/1 md.)

       Her iki adada maarif umur ve muamelatı, Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile İlk Tedrisat Kanunu ahkamına tevfikan tensik ve idare olunur. Tedrisat Türkçe, umumi, meccani ve ladinidir. Çocuklarına kendi dini ve lisanını öğrettirmek istiyen veliler ehliyeti Hükümetçe musaddak ve tedrisatı Hükümetin daimi teftişine tabi bulunmak ve masrafı kendileri tarafından tesviye edilmek şartı ile hususi bir hocaya,umumi mektep binaları dahilinde tahsis edilecek dershanelerde program ve ders saatleri haricinde tayin olunacak bir saatte din ve lisan derslerini okutabilirler. Her iki adada nahiye Maarif Encümeni, tedrisatı iptidaiye meclisi salahiyetini haiz olmak üzere nahiye müdürünün riyaseti altında tedrisat müfettişi veya başmuallim ve tabip ile nahiye meclisince kendi azası içinden müntehap iki azadan terekküp eder.

       Madde 15 – İdarei mahalliyenin nahiye müdürü tarafından mansup memur ve ve müstahdemleri ada ahalisinden olmak şarttır. Evsafı matlubeyi haiz kimse bulunmadığı takdirde diğer ada ahalisinden, bu da bulunmazsa Türkiye Cumhuriyetinin sair aksamı memaliki ahalisinden intihap olunabilir.

       Madde 16 – Her iki adanın zabıtai mahalliye heyeti adalar dahilinde ve sahillerinde zabıtai mania, adliye, belediye, sıhhiye ve sıhhiyei hayvaniye, saydiye, rusimiye muamelatı ile mükellef olmak üzere jandarma nizamnamesine tevfikan tensik edilir.

       Zabıtai mahalliye efradının adalı olması şarttır. Şu kadar ki İmroz'da Bozcaadalı, Bozcaada'da İmrozlu efrat istihdamı ve adalar ahalisinden olan efrat ile zabıtai mahalliye kadrosu itmam edilemediği takdirde jandarma nizamnamesine tevfikan şeraiti matlubeyi haiz olmak üzere memleketin sair aksamı ahalisinden dahi efrat tertibi ve tahsisi caizdir. Zabitan ve küçük zabitan Jandarma nizamnamesine tevfikan mekatibi mahsusasından yetişmiş olmak şarttır.Adalarda işbu zabıtai mahalliye heyetinin tensik ve ikamesi tarihinden itibaren mevcut polis ve jandarma kuvvetleri tebdil olunur.

       Madde 17 – Her iki adada sakin nüfus, nahiye meclisince tesbit ve vilayet idare heyetinin mütalaasiyle Dahiliye Vekaleti tarafından tasdik olunacak hudutlar dahilinde mahallelere tefrik olunur. Her mahallede intihap hakkını haiz ahali kendi içlerinden aynı evsafı haiz üç kişiyi muhtar namzedi olarak intihap ve bunlardan birini nahiye müdürü muhtar nasbeyler. Mahalle ihtiyar heyetlerine mevdu vazaifi kanuniye müstakillen işbu muhtarın mesuliyeti tahtında ifa olunur.

       Madde 18 – Çanakkale Vilayeti İdarei Hususiye teşkilatının Bozcaada ve İmroz nahiyelerine şümulü yoktur. Her iki nahiyede mevcut belediye idareleri ve belediye meclisleri ve köy ihtiyar meclisleri ve köy idareleri mülga olup bunlara ait menkul gayrimenkul emval, kuyudat, vazaif ve muamelat ve kaffei vecaip ve taahhüdat mahalli idarelere intikal eder.

       Madde 19 – Her iki adada Türkiye Cumhuriyeti kavanin ve nizamatının işbu kanun ile kabili telif ahkamı baki ve mer'idir.

       Madde 20 – Bu kanunun suveri tatbikiyesini mübeyyin olmak üzere Dahiliye Vekaletince ihzar kılınacak talimatnameler Heyeti Vekile karariyle Reisicumhur tarafından tasdik olunarak iktisabı meriyet eder.

       Madde 21 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

       Madde 22 – Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

1151 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN

YÜRÜRLÜĞE GiRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

         Kanun                                                      Yürürlüğe

          No.         Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler            giriş tarihi

         ______  ___________________________________________________  __________

          5713                        —                               12/2/1951

          502                        —                               23/7/1964

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.