3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 1985-02-23
Resmi Gazete Sayisi: 18675

     

 

          

             Kabul Tarihi                          : 14/2/1985 (1)

             Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 24   Sayfa : 239

 

6581

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATVE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN (1)

 

 

Kanun Numarası                     : 3152

Kabul Tarihi                             : 14/2/1985

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  :23/2/1985           Sayı  : 18675

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5      Cilt : 24       Sayfa             : 239

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, yurdun içgüvenliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakınkorunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ileilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığınmen ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerininyürütülmesi için İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerineilişkin esasları düzenlemektir.

Görev (2)

Madde 2 – İçişleri Bakanlığının görevlerişunlardır:

a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmeksuretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini veasayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetlerikorumak,

b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetinisağlamak,

c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,

d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek veyakalamak,

e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özeldurumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerdebulunmak,

g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genelidarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka vemünasebetlerini düzenlemek,

h) (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.)

i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

j) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/23md.) Pasaport hizmetlerini yürütmek, (2)

k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. (2)

 

––––––––––––––––––

(1)  Bu Kanunun adı6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK`nin 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(2)  3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 23üncü maddesiyle, bu maddenin birincifıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiş vemevcut (j) bendi (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

            


6582

 

Teşkilat(1)

Madde3 – İçişleriBakanlığı Teşkilatı, merkez, taşra veyurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. (Ek cümleler: 3/10/2016-KHK-676/24 md.) İçişleriBakanlığı, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve KuruluşlarınınYurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarakyurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. İçişleri Bakanlığının yurtdışıbirimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkçaçıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

MerkezTeşkilatı

Madde4 – Bakanlıkmerkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri veyardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Makamı

Bakan

Madde5 – Bakan,Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata,hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına veyıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına girenkonularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli veBaşbakana karşı sorumludur.

Bakan,emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez,taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini vehesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar

Madde6 – Müsteşar,Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına veBakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarınıkalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarakdüzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığınkuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temineder.

Müsteşar,yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşaryardımcıları  (2)

Madde7 – İçişleriBakanlığında anahizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetimve koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısıgörevlendirilebilir.

 

––––––––––––––––––

(1)  3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 24üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “merkez ve taşra” ibaresi “merkez, taşra ve yurtdışı” şeklindedeğiştirilmiştir.

(2)  15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 34üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “dört” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmişolup, daha sonra 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiylebu hüküm aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.


6582-1

            

 

İKİNCİ BÖLÜM

Anahizmet Birimleri

AnahizmetBirimleri

Madde8 – İçişleriBakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

a)İller İdaresi Genel Müdürlüğü,

b)Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,

c)Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,

d)(Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.)

e)Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı.

f) (Ek: 31/7/2003-4970/1 md.) Dernekler Dairesi Başkanlığı.

g) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/46 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkilerDairesi Başkanlığı.

İllerİdaresi Genel Müdürlüğü

Madde9 – İllerİdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileritoplamak ve değerlendirmek,

b)Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarınındeğiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmelerile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleriyürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,

c)İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine vesivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasınıtakip etmek,

d)Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek,

e)Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilecek görevleriyapmak.

Nüfusve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Madde10 – Nüfusve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmeleregöre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgilikuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesinisağlamak,

   


6583

 

b)Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgibankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgilikuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak,

c)Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek,usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddihataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirinegöre tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğerbakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,

d)Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri yürütmekve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarınıkarara bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak,

e) (Ek: 15/3/2003-4825/1 md.) Nüfus cüzdanlarının yürürlük,değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarınınüretiminde uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek,

f) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/23 md.) Pasaport, pasaport yerine geçen belgelerve sürücü belgelerinde yer alacakbilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek,bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim vekişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esaslarıbelirlemek. (1)

g)Özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek. (1)(2)

Mahalliİdareler Genel Müdürlüğü

Madde11 – Mahalliİdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük veyönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takipetmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

b)Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuathükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,

c)Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlarauygun şekilde yapılmasını gözetmek,

d)Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistikibilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,

e)Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek,Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,

f)Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,

g)Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş KuruluBaşkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

h)Mahalli idare fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker AilelerineYardım Fonunun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığınyetki sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontroletmek.

SivilSavunma Genel Müdürlüğü

Madde 12 – (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.)

 

––––––––––––––––––

(1)  3/10/2016 tarihlive 676 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendieklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

(2)  15/3/2003 tarihlive 4825 sayılı Kanunla, “e“ bendi eklenmiş ve mevcut “e“ bendi,“f“bendi olarakteselsül ettirilmiştir.


6584

 

Kaçakçılıkİstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı

Madde13 – Kaçakçılıkİstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıpdeğerlendirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgivermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek veilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gereklitedbirleri almak,

b)Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğiticinitelikte yayımlar yapmak,

c)Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların,ateşli silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarınıtutarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetleriarasında koordinasyon sağlamak.

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Madde 13/A- (Ek: 31/7/2003-4970/2 md.)

Dernekler Dairesi Başkanlığının görevlerişunlardır:

a) Dernekler ile 3335 sayılı UluslararasıNitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulanbirliklerin kuruluş, iş ve işlemleri izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak vearşivlemek.

b) Derneklerin izne tâbi faaliyetlerineilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Dernek ve birliklerin tüzelkişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili işve işlemleri yürütmek.

d) Dernek ve birliklere kütük numarasıverilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek.

e)Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarınıtutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlararacılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekliişlemlerin yapılmasını sağlamak.

f) Dernek ve birliklerin yönetici veyaüyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliğiiçinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak.

g) Derneklerin yurt dışından sağlayacağıaynî ve nakdî yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek.

h) (Değişik: 4/11/2004-5253/38 md.) 2860sayılı Yardım Toplama Kanununa göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleriyleilgili işlemleri yürütmek.

i) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek.

j) Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar,şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek.

k) Gerekli görülen hallerde, dernek vebirliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri iledefterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafındandenetlenmesini sağlamak.

l) Görev alanına giren konularda mevzuatlaverilen diğer görevleri yapmak.


6585

 

(Ekfıkra: 4/11/2004-5253/38 md.) Derneklerin kaydedileceği derneklerkütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları yönetmelikle düzenlenir.

(Ekfıkra: 4/11/2004-5253/38 md.) Büyükşehir belediyesi sınırlarıiçinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro şefliklerioluşturulmaz.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler DairesiBaşkanlığı

Madde 13/B- (Ek: 8/8/2011-KHK-649/47md.)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler DairesiBaşkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın Avrupa Birliği ileilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonusağlamak.

b) Bakanlığın yabancı ülkeler veuluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonusağlamak.

c) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlarve diğer ülkelerce sağlanan mali kaynakların proje bazlı kullanım süreciniyürütmek, Bakanlık merkez ve bağlı birimlerince yürütülen projelerinuygulanmasını izlemek ve koordinasyonunu sağlamak.

d) Bakanlığın görev alanına giren konulardainsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bukonularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, ülkemizin tarafolduğu uluslararası anlaşmaların denetim mekanizmaları ile ilgili çalışmalarıyürütmek.

e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleriyapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışmave Denetim Birimleri

Madde14 – İçişleriBakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a)Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b)(Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.)

c)Hukuk Müşavirliği,

d)Bakanlık Müşavirleri,

e)Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

TeftişKurulu Başkanlığı

Madde15 – TeftişKurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:

a)Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalliidarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuşbirlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek vedenetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,

b)Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlarauygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakanasunmak,

c)Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriylediğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

d)Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek,

e)Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçekuruluşlarının özel teftişlerini yapmak,

f)Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve Bakanlığabağlı anahizmet kuruluşlarının denetim programları arasında koordinasyonusağlamak,

g)Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

TeftişKurulu ve mülkiye müfetişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışmausulleri tüzükle düzenlenir.

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Madde16 – (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.)


6586

 

HukukMüşavirliği

Madde17 – HukukMüşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezaisonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b)Bakanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerizamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasınayardımcı olmak,

c)8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalardagerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalardaBakanlığı temsil etmek,

d)Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programauygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak veBakana sunmak,

e)Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahutBaşbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını hukuki açıdaninceleyerek görüşlerini bildirmek,

f)Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini incelemek,

g)Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak.

BakanlıkMüşavirleri

Madde18 – Bakanlıktaözel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak için on adetBakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

Basınve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Madde19 – İçişleriBakanlığında basın ve halka ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bufaaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzereBasın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

YardımcıBirimler

Madde20 – İçişleriBakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a)Personel Genel Müdürlüğü,

b)Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c)İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

d) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/48 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

e)Özel Kalem Müdürlüğü. (1)

 

––––––––––––––––––

(1)  8/8/2011 tarihlive 649 sayılı KHK’nin 48 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş vemevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.


6587

 

PersonelGenel Müdürlüğü

Madde21 – PersonelGenel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalaryapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b)Bakanlık Personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,

c)Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

EğitimDairesi Başkanlığı

Madde22 – EğitimDairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planınıhazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

b)Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içieğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

c)Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince bakanlığın merkez ve taşrateşkilatının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek,değerlendirmek ve sağlamak,

d)Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içieğitim merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek,

e)Eğitim faaliyetleri ile ilgili dökümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

f)Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdarive Mali İşler Dairesi Başkanlığı (1)  

Madde23 – İdarive Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b)İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c)(Ek: 13/2/2011-6111/130 md.) Hükümet konaklarının yapımını programlamak,satın alma ile kiralanması işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarınıyapmak,

d)Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

e)Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

f)Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

g)Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarınısağlamak,

h)Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşarasunulmasını sağlamak,

i)Bakan ve müşteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerinitakip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

j)Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

k)Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara aitönemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak,

l)Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek veyürütmek,

m)Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

––––––––––––––––––

(1)  13/2/2011 tarihlive 6111 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasına “c“bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.


6588

 

Bilgi İşlemDairesi Başkanlığı

Madde 23/A – (Ek: 8/8/2011-649-KHK/49 md.)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevlerişunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişimaltyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojikgelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunungerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişimstandartlarına uygun çözümler üretmek.

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imzave elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

d) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamakve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.

e) Bakanlığın görev alanına giren bilişimkonularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile koordinasyonu sağlamak.

f) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu,bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgiteknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitimalmalarını sağlamak.

g) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

   Özel Kalem Müdürlüğü

   Madde 24 – Özel Kalem Müdürlüğününgörevleri şunlardır:

   a)Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

   b)Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

   c)Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dinibayramları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordineetmek,

   d)Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

   Sürekli kurullar

   Madde 25 – İçişleri Bakanlığı merkezkuruluşundaki sürekli kurullar şunlardır:

   a)Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu,

   b)Bakanlık Encümeni.

c) (Ek:3/5/2016-6713/9 md.) Kolluk Gözetim Komisyonu.

   Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu

   Madde 26 – Kaçakçılık İstihbaratKoordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının veya yardımcısınınbaşkanlığında ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden meydanagelir.

   Bu Kurul, her türlü kaçakçılık konu ve faaliyetlerindekoordinasyonu sağlamakla görevlidir.

   Kuruluntoplanma, çalışma esas ve usulleri, ilgili bakanlıkların görüşü alınmaksuretiyle İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.


6588-1

 

   Bakanlık Encümeni

   Madde 27 – Encümen, Müsteşarınbaşkanlığında Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığı anahizmet birimlerinin genelmüdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründenmeydana gelir.

   BakanlıkEncümeni, birinci sınıfa yükselecek mülkî idare amirlerini değerlendirmek vetespit etmek ile genel müdür yardımcıları daire başkanları, hukuk müşavirleri,şube müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri müdürleri, ilnüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri, (...)(1) ve il özel idaremüdürlerinin seçimi, atanması, nakli, terfi ve değerlendirilmeleri konularınıinceleyip karara bağlamak ve Bakanlık makamınca verilecek benzeri diğerhususlarda görüş bildirmekle görevlidir.(2)

   EncümenKararları Bakanın onayı ile kesinleşir.

               

ÜÇÜNCÜ KISlM

Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar

   Taşra Teşkilatı

   Madde 28 – Bakanlık, BakanlıklarınKuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında KanunHükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşrateşkilatı kurmaya yetkilidir.

(Ekfıkra: 25/4/2006 – 5490/73 md.) Bakanlık,nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek üzere, illerde il nüfus vevatandaşlık müdürlükleri, ilçelerde ilçe nüfus müdürlükleri kurabilir.Bakanlık, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre nüfusmüdürü ve memurlarını, lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye yetkilidir.

   (Ek fıkra: 17/2/2010-5952/18 md.) Güvenlikpolitikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesinisağlamak üzere, illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Buamaçla, ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ilebüro kurulabilir. Valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaçdurumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlerdegörevlendirmeye yetkilidir.

   (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/33 md.; Değişikfıkra: 20/2/2014-6525/15 md.) Tüm acilçağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehirbelediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığıbünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezlerikurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevlipersoneli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması hâlindevalilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel vememurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleriSağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafındançıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

––––––––––––––––––

(1)  29/5/2009tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “İl sivilsavunma müdürleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve madde metnindençıkartılmıştır.

(2)  1/7/2006tarihli ve 5540 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “BakanlıkEncümeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci sınıfa yükselecek mülkî idareamirlerini değerlendirmek ve tespit etmek ile” ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.


6588-2

 

(Ekfıkra: 20/2/2014-6525/15 md.) Çağrımerkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam vetazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendikurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilenpersonelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları herhangi bir kısıtlamayatabi olmaksızın korunur.

(Ekfıkra: 20/2/2014-6525/15 md.)112 AcilÇağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespitedilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre ilvalileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlindebu ceza iki katı olarak uygulanır.

Yatırımİzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (1)

   Madde 28/A – (Ek:12/11/2012-6360/34 md.)

   Büyükşehirbelediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım vehizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı,afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı,gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması vekoordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerininyürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunlarındenetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğinihaiz ve özel bütçeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. (Mülga ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler:15/8/2016-KHK-674/35 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/31 md.)

   (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.;Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/31 md.)  Bakanlıklar ve diğer merkeziidare kuruluşları, illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarımve yardım işlerini bu Başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığıyapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuksuretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avanskarşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bukapsamdaki diğer esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığıtarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıylayapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerindeayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz vebaşka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerdenharcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir.

(Ekfıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/31 md.) Başkanlığın gelirleri şunlardır:

a) İçişleriBakanlığı bütçesinden yapılacak Hazine yardımları.

b) Kamu kurum vekuruluşlarının yatırım ve hizmetleri için aktardıkları tutarlar.

c) Bağış veyardımlar.

d) Diğergelirler.

(Ekfıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/31 md.) Bu Kanun ve diğer mevzuatla Başkanlığa verilengörevlerin gerektirdiği her türlü giderler Başkanlık bütçesinden karşılanır.

 

––––––––––––––––––

(1)  15/8/2016tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle, bu maddenin birincifıkrasının birinci cümlesine “valiye bağlı olarak” ibaresinden sonra gelmeküzere “ kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli ”  ibaresi eklenmiş olup, daha sonra 10/11/2016 tarihli ve 6758sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle bu hüküm aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.


6588-3

 

(Ekfıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/31 md.) Başkanlığın bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasıile diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığıtarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

   (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/31 md.) Başkanlık ilin ihtiyaçları çerçevesindegerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine getirebilir; bu amaçla kamukurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıylaişbirliği yapabilir ve ortak projeler yürütebilir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığıtarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tümbirimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumlarınstratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacakrapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlıveya ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanırve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları,afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji vekoordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimlerkurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul veesasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

   Yatırımizleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafındangörevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. (Mülga ikinci cümle: 15/8/2016-KHK-674/35 md.;Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/31 md.)

   (Ek cümle: 15/8/2016-KHK-674/35 md.;Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/31 md.) Başkanlığınpersonel ihtiyacı İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan personeldenkarşılanır. Gerektiğinde valilik, kadro,yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmelipersonel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi,bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlıkkonutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetleriningerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığıncakarşılanabilir.

Merkezi idare tarafından yapılan her türlüyardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlardabizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafındansağlanır.

   (Değişik fıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.;Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/31 md.)

İldeki kamu kurum ve kuruluşlarıncayürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkınsağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğininvali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun sürevererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımınverilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetinildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceğigibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerinegetirebilir. Yapılan veya yapılacakharcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapankurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğerkamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında ilgili genel bütçeliidarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetvelinegelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıliçerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenekkaydetmeye ilgili kurum yetkilidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılantutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuathükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.


6588-4

 

   Bağlı kuruluşlar

   Madde 29 – İçişleri Bakanlığının bağlıkuruluşları şunlardır:

   a)Emniyet Genel Müdürlüğü,

   b)Jandarma Genel Komutanlığı,

   c)Sahil Güvenlik Komutanlığı.

   d)(Ek: 17/2/2010-5952/18 md.) KamuDüzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı.

   e) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

   Yöneticilerin sorumlulukları

   Madde 30 – Bakanlık merkez ve taşrateşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlübulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık emir ve direktifleri yönünde,mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üstyönetici kademeye karşı sorumludur.

   Koordinasyon ve işbirliği konusundaBakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu

   Madde 31 – Bakanlık, anahizmet vegörevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum vekuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle,kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almaklagörevli ve yetkilidir.

   Bakanlık,diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faliyetlerinde, Başbakanlıkçabelirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekliişbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

   Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu

   Madde 32 – Bakanlık, hizmet alanınagiren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

   Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi

   Madde 33 – Bakanlık, kanunla yerinegetirmekle yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge vediğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

   Yetki devri

   Madde 34 – Bakan, Müsteşar ve herkademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sınırlarını yazılıolarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.Ancak, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

   Atama

   Madde 35 – 23/4/1981 gün ve 2451 sayılıKanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. AncakBakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

   Bakanlıkbağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya dair hükümler saklıdır.


6588-5

 

   Kadrolar

   Madde 36 – Kadroların tespit, ihdas,kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve UsulüHakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

   Valilerin merkezde görevlendirilmesi

   Madde 37 – Valiler, atanmalarındakiusule göre, valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezdegörevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen valiler, Bakan tarafındanİçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, KurulBaşkanlığı, Bakanlık 1 inci Hukuk Müşavirliğinde; veya inceleme, araştırma,soruşturma ve eğitim işlerinde; Başbakanlığın talebi üzerine, Başbakanlık vediğer bakanlıkların, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürlük ve bugörevlere eşdeğer durumda olan diğer üst kademe yöneticiliklerinde; unvan veözlük hakları saklı kalmak kaydı ile görevlendirilebilirler. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Genel Müdür ve ekgöstergesi bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilmiş kadrolara atanan veya bukadrolarda görevlendirilen valilere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek10 uncu maddesi kapsamında il valilerine yapılan ödemeler aynı usul ve esaslardahilinde ödenir.

   Valiliksıfat ve unvanını kazanmış olanlar, valilik dışında atandıkları görevlerde debu unvanlarını kullanabilirler.

   İllerdefiilen valilik yapmamış olanlar, vali olarak merkezde görevlendirilemezler.


6589

 

   Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar,valilik dışında atandıkları görevlerde de bu unvanlarını kullanabilirler.

   İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, valiolarak merkezde görevlendirilemezler.

   Kontrolörler

   Madde38 – Bakanlık Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde kontrolörler istihdamedilebilir. Bu kontrolörler ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerindegörevlendirilebilir. Gerektiğinde kontrolörler Bakanlık Teftiş KuruluBaşkanlığı emrinde veya mülkiye müfettişi refakatinde de çalıştırılabilirler.

   Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarındamüfettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır.

   Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumluluklarıyönetmelikle düzenlenir.

   Yürürlüktenkaldırılan hükümler

   Madde39 – 19/5/1930 tarih ve 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı veVazifeleri Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların buKanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

   İl PlanlamaUzmanlığı

   EkMadde 1 – (Ek : 6/8/1988 - KHK - 340/2. md.)

   İllerde plan ve program uygulamalarında ilplanlama uzman ve uzman yardımcıları istihdam edilir.

   Uzman yardımcılıklarına atanabilmek için, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ekolarak;

   a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarındanveya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındanmezun olmak,

   b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavındabaşarılı olmak,

   c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşınıdoldurmamış olmak,

   şarttır.

   Uzman yardımcılığında en az 3 yıl çalışmak veolumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler"İl Planlama Uzmanı" unvanını alırlar.

   Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usulve esaslar ile bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğerhususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

   EkMadde 2- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.)

   İçişleri Bakanlığında dernekler denetçileri vedernekler denetçi yardımcıları istihdam edilir.

   Dernekler denetçi yardımcılığına atanabilmekiçin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan Devletmemurluğuna atanacaklarda aranılan genel şartlara ek olarak;

   a) En az dört yıllık lisans eğitimi verenhukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimlerfakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içive yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

   b) Yapılacak yarışma sınavında başarılıolmak,

   c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşınıdoldurmamış olmak,

   Şarttır.


6590

 

Derneklerdenetçi yardımcılığına atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlusicil almak kaydıyla açılacak meslekî yeterlik sınavına girme hakkınıkazanırlar.

Bu sınavdabaşarılı olanlar dernekler denetçisi unvanını alırlar. Yeterlik sınavında ikidefa başarısız olanlar ile olumsuz sicil alanlar veya sınava girmeye hakkazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlarDernekler denetçi yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğerkadrolara atanırlar.

Derneklerdenetçiliği ve  dernekler denetçi yardımcılığı yarışma ve yeterliksınavları ile yetiştirilme ve çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 3-(Ek: 31/7/2003-4970/3 md.)

İçişleriBakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının ihtiyacını karşılamak üzere ekli (1)sayılı listelerde yeralan  kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadrove Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin İçişleriBakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Ek Madde 4- (Ek: 2/1/2017-KHK-682/36 md.)

Bakanlık YüksekDisiplin Kurulu; Müsteşarın veya Bakanın uygun gördüğü Müsteşar Yardımcısınınbaşkanlığında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve PersonelGenel Müdürü ile;

a) Kamu Düzenive Güvenliği Müsteşarlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve kararabağlandığı toplantılarına Müsteşar veya Bakanın uygun gördüğü MüsteşarYardımcısının katılımıyla,

b) EmniyetGenel Müdürlüğü personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığıtoplantılarına Emniyet Genel Müdürü veya Bakanın uygun gördüğü Emniyet GenelMüdür Yardımcısının katılımıyla,

c) JandarmaGenel Komutanlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığıtoplantılarına Jandarma Genel Komutanı veya Bakanın uygun gördüğü JandarmaGenel Komutan Yardımcısının katılımıyla,

d) Sahil GüvenlikKomutanlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığıtoplantılarına Sahil Güvenlik Komutanı veya Bakanın uygun gördüğü SahilGüvenlik Komutan Yardımcısının katılımıyla,

e) Göç İdaresiGenel Müdürlüğü personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığıtoplantılarına Genel Müdür veya Bakanın uygun gördüğü Genel Müdür Yardımcısınınkatılımıyla,

f) Diğermemurlarla ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarınaBakanın belirlediği ana hizmet birimlerinden birisinin en üst amirininkatılımıyla,

oluşur.

Ek Madde 5- (Ek: 2/1/2017-KHK-682/36 md.)

Bakanlık YüksekDisiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkmerkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Bakanlığa bağlı kuruluşlar, mahalliidareler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdamedilen memurlar hakkında gerek görülmesi halinde Devlet memurluğundan çıkarmacezasını vermek.

b) Kanunlarlaverilen diğer görevleri yapmak.

Bakanlık YüksekDisiplin Kurulu kararları kesindir.

Ek Madde 6- (Ek: 19/10/2017-7039/35 md.) (1)

(1)  Nüfusve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere ekli (I)ve (II) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı GenelKadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümüneeklenmiştir.

 

––––––––––––––––––

(1)  Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak3/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

 


6590-1

 

Geçicihükümler

GeçiciMadde 1 – Bakanlığınteşkilat ve kuruluşu, bu Kanunun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve budüzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdasedilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcutkadroların kullanılmasına devam olunur.

GeçiciMadde 2 – BuKanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanlarıdeğişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadrove görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar,durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ekgösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarınabağlı olarak saklı tutulur.

GeçiciMadde 3 – BuKanunun Sahil Güvenlik Komutanlığına dair hükümleri 9 Temmuz 1982 Tarih ve 2692sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun Geçici 1 inci maddesi gereğince 1Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.

GeçiciMadde 4 – BuKanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikleryürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırıolmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GeçiciMadde 5 – Bakanlıktaşra teşkilatı bu Kanunun 28 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yenidendüzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafındanyürütülmeye devam olunur.

Bakanlık,taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

GeçiciMadde 6 – BuKanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatındadeğişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleriyapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık,teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

GeçiciMadde 7 – BuKanun ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolaraatanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerindekaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

GeçiciMadde 8 – (Ek : 14/9/1999 - KHK 576/4 md.; Mülga: 3/8/2000 - KHK - 609/1 md.)

Geçici Madde 9- (Ek: 31/7/2003-4970/5 md.)

BuKanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçisiunvanı ile görev yapanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığıdernekler denetçisi kadrolarına naklen atanmış sayılırlar.

Geçici Madde 10- (Ek:15/8/2016-KHK-674/36 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/32 md.)

Yatırım izleme vekoordinasyon başkanlıklarının 2016 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığıncayeni bir düzenleme yapılıncaya kadar İçişleri Bakanlığının 2016 yılı bütçesindeyer alan ödeneklerden karşılanır.


6590-2

 

Başkanlıklarınkullanımında bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borçve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlükayıt ve dokümanların devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecekesaslara göre yürütülür. 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özelidarelerine ait taşınmazlardan ilgisi nedeniyle Hazineye devredilen ancak halenbaşkanlığın kullanımında olan taşınmazlar, bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten itibaren en geç üç ay içinde ilgili başkanlığın talebi ve defterdarlıktarafından tapu müdürlüğüne başvurulması üzerine tapuda bu başkanlık adınadevir ve tescil edilir.

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, başkanlıklarca sözleşmeye bağlanmış olanişler mevcut sözleşme hükümlerine göre yürütülmeye devam olunur. Başkanlıklaradevredilen sözleşmelerden dolayı taraf olunan davalar ile başlatılmış olantakiplerde başkanlıklar kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Ancak valininuygun görmesi halinde söz konusu davalar ile başlatılmış takipler valiliklercesonuçlandırılır.

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesininyirmibeşinci fıkrası ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmeden önceki28/A maddesine göre; İçişleri Bakanlığı bütçesine, genel bütçe kapsamındakikamu idarelerinin işleri ile ilgili olarak aktarılan veya kaydedilen ödeneklerdenharcanmayan kısımlar, iş veya projenin ilgili olduğu idare bütçesine İçişleriBakanlığınca aktarılır. Genel bütçe kapsamında yer almayan diğer kurum vekuruluşlarının işlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı bütçesine kaydedilenödeneklerden harcanmayan kısımlar karşılığı tutarlar ise İçişleri Bakanlığıbütçesine gider kaydedilerek ilgili kurum veya kuruluşun muhasebe birimihesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar ilgili kurum veya kuruluş tarafındanbütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamında merkezi yönetimkapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine kaydedilen veya aktarılanödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenekkaydetmeye ilgili kamu idaresi yetkilidir.

Geçici Madde 11- (Ek:3/10/2016-KHK-676/26 md.)

EmniyetGenel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işve işlemler, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünedevredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Devirişlemleri tamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkingörev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veyapersonel tarafından yürütülmeye devam olunur.

Pasaport ve sürücü belgelerine ilişkinolarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen görevlerhakkında diğer mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Nüfusve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, mahalli emniyet makamlarına yapılmışolan atıflar ise nüfus müdürlüklerine yapılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 40 – Bu Kanunyayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde41 – BuKanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

t

 

14/2/1985 TARİHLİ VE 3152 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYENHÜKÜMLER

 

1)3/8/2000 tarihli ve 609 sayılı KHK.’nin geçici maddesi

GeçiciMadde 1 – (İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/34, K.:2000/37 sayılıKararı ile.)

 

t

 


6591

 

 

İÇİŞLERİBAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI(1)(3)

(Ek-1 sayılı Cetvel)

 

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

Ana Hizmet Birimleri

Danışma ve
Denetim Birimleri

Yardımcı Birimler

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

1- İller İdaresi Genel Müdürlüğü

1- Teftiş Kurulu Başkanlığı

1- Personel Genel Müdürlüğü

 

Müsteşar Yrd.

2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

2- (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.

2- Eğitim Dairesi Başkanlığı

 

Müsteşar Yrd.

3- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3- Hukuk Müşavirliği

3- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

Müsteşar Yrd.

4- (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (2)

4- Bakanlık Müşavirleri

4- (Ek: 8/8/2011-KHK-649/50 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

5- Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı

5- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

5- Özel Kalem Müdürlüğü

 

 

6- Dernekler Dairesi Başkanlığı (Ek: 31/7/2003 -4970/4 md.)

 

 

 

 

7- (Ek: 8/8/2011-KHK-649/50 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 incimaddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlarile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur.

(2)  Sivil SavunmaGenel Müdürlüğü, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum YönetimiBaşkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla yürürlüktenkaldırılmıştır.

(3)  8/8/2011 tarihlive 649 sayılı KHK’nin 50 nci maddesiyle, cetvelin “Ana Hizmet Birimleri”başlıklı sütununa “7 – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı” sırası,“Yardımcı Birimler” başlıklı sütununa 3 üncü sırasından sonra gelmek üzere “4 –Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” sırası eklenmiş ve mevcut 4 üncü sıra 5 incisıra olarak teselsül ettirilmiştir.


MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet