1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 1973-07-11
Resmi Gazete Sayisi: 14591

                              

          Kabul Tarihi                 : 26/6/1973

          

          Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5   Cilt : 12  Sayfa : 2547

 

             Madde 1 – Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama,dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veyasürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayangerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanununhükümlerine göre yapılır. (1)

             Askeri konaklama, dinlenme ve kamptesisleri ile ordu evleri bu Kanunun kapsamı dışındadır.

             Madde 2 – Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp,kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ileözel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarınınsosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz,gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlikve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününetutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak,Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar. (2)

             Madde 3 – İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerininkimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisitarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.

             Sorumlu işleticinin değişmesihalinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekildebildirilmesi zorunludur.

             İşleticiler, kendilerine bu konudaverilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerinedevredebilirler.

             Bu durumda işletici ve yöneticimüştereken sorumlu olurlar.

             Kamu kuruluşlarına ait tesislerinamir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar.

             Madde 4 – İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri,müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri vebunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.

             Kolluk örgütüne bildirilerekçalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğineuygun bir kimlik kartı verilir.

––––––––––––––––––

(1)  27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunun 18inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ayrılanların” ibaresi “ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzelkişilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 31/10/2016 tarihli ve678 sayılı KHK’nin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “bekar odaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere“günübirlik kiralanan evler,” ibaresi eklenmiştir.


5116

 

             Kolluk görevlilerince heristenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

             Madde 5 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)

             Madde 6 – Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

             a) (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)

             b) Bu Kanunun ikinci maddesindesayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerindeçalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumluişleticisi;

             c) Öğrenci yurtları ve benzeriyerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerinsorumlu işleticisi;

             (Ek ibare: 25/4/2006 – 5490/72 md.) tarafından örneğine uygun kimlik belgesidoldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

             d) (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)

             Konutun değiştirilmesi veya (b) ve(c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalışmakta veyabarınmakta  olanların ayrılmaları halindede, yukarıdaki şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir. (1)

             (Değişik: 29/8/1996 - 4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahallikolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.

             Madde 7 – Geçici yer değiştirmelerde;

             a) Konutlarda 30 günden fazlakalacak misafir için aile reisi;

             b) Yaylak ve kışlak gibi yerleremevsimlik olarak göçenler için de aile reisi tarafından, örneğine uygunbildirim,

             Üç gün içinde kolluk örgütüneverilir.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/36 md.) Mevsimlik tarım işçisi olarak sürekli ikametinindışında bir başka ilde çalışmak amacıyla geçici olarak yer değiştirenlerinkimlik bildirimleri, bu kişilerin yaşadıkları geçici yerleşim alanlarındadoğrudan kolluk kuvvetlerince alınır ve bu bildirimler Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı ile elektronik ortamda paylaşılır.

             Madde 8 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)

             Madde 9 – Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesiniyetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı vediğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerindebarındıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz.

             Madde 10 – Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerdeve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunlarımüsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir,başkaları kalamazlar.

             İskele, istasyon, hava meydanıterminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşımmerkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olanzaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşüalınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izinverilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz. (2)

––––––––––––

(1) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Kanunun 72 nci maddesiyle; bu fıkrada yeralan "olanlar ile (d) bendinde belirtilen yerlerde kalanların"ibaresi "olanların" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu fıkrada yer alan "bağlı olduğu  kolluk örgütünün ve ilgili mahalli idareningörüşü alınarak mahalli ve en büyük mülkiye amiri tarafından“ ibaresi,24/11/2004 tarihli ve 5259 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle " bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya ilözel idaresi tarafından”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


5117

 

             Madde 11 – Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri vekapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıpçalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar,sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekleyükümlüdürler.

             Bütün kat sahipleri ve kiracılarıile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gerekenbilgileri vermek zorundadırlar.

             Yönetici ve kapıcıların, bu Kanunaaykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genelkolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.

             Madde 12 – Bu Kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulamabiçimi, söz konusu kimlik bildirme belge, defter ve kartlarının şekli,muhtevası, verilişi, alınış, Adalet, İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Devletİstatistik Enstitüsü işlerine bakan Devlet Bakanlıklarınca müşterekenhazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.

             Madde13 – (Mülga: 29/8/1996 - 4178/9 md.)

             Madde 14 – Bu Kanuna göre verilecek belgeler ve yapılacak her türlübildirimler, her çeşit vergi, resim ve harçtan muaftır. Mahkeme kararı olmadıkça, yetkili resmi örgütler dışında, hiçkimsenin bunlardan yararlanmasına müsaade edilemez.

             Madde15 – (Değişik: 23/1/2008-5728/363 md.) (1)

(…) (1)3 ve 4 üncü maddelerdeki yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenlereikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

             Madde 16 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)

             Madde 17 – (Değişik: 23/1/2008-5728/364 md.)

6, 7, 9, 10 ve 11 inci maddelerdekihükümlere aykırı hareket edenlere yirmi Türk Lirası; kimlik bildirme belgesindegerçeğe uymayan bilgi verenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

             Madde 18 – (Değişik: 23/1/2008-5728/365 md.)

Bu Kanunda belirtilen idarî paracezaları, mahallî mülkî amir tarafından verilir.

             Madde 19 – 10/6/l930 tarihli ve 1704 sayılı Otel Pansiyon,Ticarethane vesair Umumi Müesseselerde Oturan ve Çalışanların Hüviyet VarakasıVermeleri Mecburiyetine dair Kanun ile bu Kanunun bazı maddelerini tadil vetashih icrasına ve bir madde ilavesine dair 14/1/1933 tarih ve 2099 sayılıKanun yürürlükten kaldırılmıştır.

             Ek Madde 1 – (Ek: 29/8/1996 - 4178/10 md.)

             Bu Kanunun uygulanması sırasındagenel kolluk kuvvetlerine ait karakollara, il merkezlerinden de sorgulanabilenbilgisayar terminalleri konulur. Bunun için gerekli giderler İçişleri Bakanlığıbütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

             (Değişikikinci fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklamatesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kollukkuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge vekayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.

–––––––––––––––

(1) 31/10/2016 tarihli ve678 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “2,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


5118

 

(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) İkinci fıkrada belirtilen genel kollukkuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara onbin Türk Lirası, anlık verigöndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara beşbin Türk Lirası idari paracezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu fiillerin tekrarı halinde işletmeruhsatları iptal edilir. Bu maddeye göre verilen idari para cezalarıtebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özelveya resmi her türlü konaklama tesisleri, ikinci fıkrada belirtilen genelkolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tamamlar.

(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) Bu maddenin uygulanması ile görevi gereğibu verileri kullanan kamu personelinin denetimine ilişkin usul ve esaslarİçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

             Ek Madde 2 – (Ek: 15/5/2008-5763/12 md.)

Bu Kanunun 4 üncüve 6 ncı maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara aitkimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik KurumuBaşkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilir.

Ek Madde 3 – (Ek: 27/3/2015-6638/19 md.)

Araç kiralamaşirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileriile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarınıusulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge vekayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmakzorundadırlar. Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması hâlindesadece kamu kurum veya kuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sistemekaydedilir.

Araç kiralamaesnasında gerçeğe aykırı kimlik kullananlar ile birinci fıkra kapsamında eldeedilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren,yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunuhükümlerine göre cezalandırılır.

Birinci fıkradabelirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere beş bin Türk Lirası, gerçeğeaykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere on bin Türk Lirası idari para cezası,mülki idare amirlerince verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarıtebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir. İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıylabilgilerin yok edilmesi hâlinde işletme ruhsatı iptal edilir. Bu fıkraya göreidari yaptırımların uygulanması ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmasınaengel değildir.

Bu maddeninuygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan kamu personelinin denetimineilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

             Geçici Madde 1 – BuKanunun yayım tarihi ile 12 nci madde gereğince hazırlanacak yönetmeliğinyürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre içinde 1704 ve 2099 sayılıKanunların uygulanmasına devam olunur.

             Geçici Madde 2 – BuKanunun yayımı tarihden sonra 12 nci maddedeki yönetmelik çıkıncaya kadar 5inci madde ve 6 ncı maddenin (a), (c), (d) bentlerini gerekli görülen yerlerdeuygulatmaya İçişleri Bakanı yetkilidir.


5118-1/5121

 

             Geçici Madde 3 – BuKanunun 12 nci maddesinde belirtilen yönetmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.

Geçici Madde 4 – (Ek: 27/3/2015-6638/20 md.)

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde araç kiralama şirketleri tümkayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kollukkuvvetlerinin ek 1 inci maddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamakzorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerinceon bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı hâlinde işletmeruhsatları iptal edilir.

             Madde 20 – BuKanunun 6 ve 7 nci maddeleri, 6 ncı maddenin (b) bendi hariç, 12 nci maddeyedayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin yürürlük tarihinde, diğer maddeleri buKanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 21 – BuKanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                

                

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet