4342 Sayılı Mera Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 1998-02-28
Resmi Gazete Sayisi: 23272

 

          

         KabulTarihi                          : 25/2/1998

        

         YayımlandığıDüstur             : Tertip : 5   Cilt : 38  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam ve Tanımlar

 

              Amaç

            Madde 1 – Bu Kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmişveya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlakve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adınatahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekildekullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasınıve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini, korunmasınıve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamaktır.

            Kapsam

            Madde 2 – Bu Kanun, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayırve otlak alanları kapsar.

            Tanımlar

            Madde 3 – Bu Kanunda geçen;

            a) Mera Vasıf ve Kapasitesi: Meraların verimliliklerine göresınıflandırılmasını,

            b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

            c) Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeyeelverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yeri,

            d) Mera: Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilenveya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,

            e) Yaylak: Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri,hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veyakadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,

            f) Kışlak: Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılmasıiçin tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,

            g) Otlatma Hakkı: Bir veya birden fazla köy veya belediyeye tahsis edilmiş olanmera, yaylak ve kışlaklarda, çiftçilerin her birinin müşterek otlatabileceğibüyükbaş hayvan birimi sayısını,

            h) Otlatma Kapasitesi: Belli bir alanda ve eşit zaman aralıkları ile uzunyıllar bitki örtüsüne, toprak, su ve diğer tabii kaynaklara zarar vermedenotlatılabilecek büyükbaş hayvan birimi miktarını,

            ı) Tahsis: Çayır, mera, yaylak ve kışlakların kullanımlarının verimlilik vesosyal adalet ilkelerine uygun şekilde düzenlenerek, münferiden ya damüştereken yararlanılmak üzere bir veya birkaç köy ya da belediyeyebırakılmasını,


7580

 

            i) Tahdit: Çayır, mera, yaylak ve kışlak arazisi olduğuna karar verilenyerlerin sınırlarının usulüne uygun olarak ülke nirengi sistemine dayalı 1/5000ölçekli haritalar üzerinde belirtilmesini ve bu sınırların arazi üzerindekalıcı işaretlerle işaretlenmesini,

            j) Tespit: Bir yerin mera, yaylak ve kışlak arazisi olup olmadığının resmievrakla ve bilirkişi ifadeleri ile belgelendirilmesini,

            k) Komisyon: Mera komisyonunu,

            l) Teknik Ekip: Komisyona bağlı olarak görev yapacak ekipleri,

            m) Otlak: Mera ile aynı niteliklere sahip yeri,

            n) Büyükbaş Hayvan Birimi: Hayvan sayısının, bir büyükbaş hayvan birimi olan 500 kg canlı ağırlığaçevrilerek ifade edilen şeklini,

            ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama

            Mera, Yaylak ve Kışlakların Hukuki Durumu

            Madde 4 – Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çokköy veya belediyeye aittir. Bu yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

            Komisyonun henüz görevine başlamadığı yerlerde, evvelce çeşitli kanunlaruyarınca yapılmış olan tahsislere ve teessüs etmiş teamüllere göre; mera,yaylak ve kışlakların köy veya belediye halkı tarafından kullanılmasına devamolunur.

            Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışındakullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanımhakkı kiralanabilir. Kiralama ilkeleri yönetmelikle belirlenir.

            (Değişikdördüncü fıkra: 27/2/2013-6443/1 md.) Amaç dışıkullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eskikonumuna getirmek amacı ile yapılan veya yapılacak olan masraflar sebebiyetverenlerden tahsil edilir. Yapılan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlargenel bütçeye, yapılacak olan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar ise ilmüdürlüklerince hazırlanan ıslah projelerine uygun olarak o yerin ıslahçalışmalarında kullanılmak üzere köy sandığında veya belediye bütçesindeaçılacak hesaba gelir kaydedilir.

            Umuma ait çayır ve otlak yerlerinin kullanılmasında ve bunlardanfaydanılmasında mera yaylak ve kışlaklara ilişkin hükümler uygulanır.

            Mera, Yaylak ve Kışlak Olarak Tahsis Edilecek Yerler

            Madde 5 – Komisyonca tespit edilecek ihtiyaca göre aşağıda belirtilenyerler mera, yaylak ve kışlak olarak, köylere veya belediyelere tahsis edilir.

            a) Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynıamaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis ya da terk edilen yerler,

            b) Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunanarazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceğianlaşılan yerler,

            c) Mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerler,

            d) Tapu kayıtlarında mera, yaylak ve kışlak olarak görülen ve halen işgaledilen yerler.

            Komisyon ve Teknik Ekipler

            Madde 6 – Mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi Tarım veKöyişleri Bakanlığınca yapılır. Bu amaçla valinin görevlendireceği bir valiyardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğünden konuuzmanı bir ziraat mühendisi, Köy Hizmetleri il müdürlüğünden bir ziraatmühendisi, defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali tarafındangörevlendirilecek bir hukukçu, Milli Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, KadastroMüdürlüğünden bir teknik eleman, Ziraat Odası Başkanlığından bir temsilci olmaküzere sekiz kişiden oluşan bir komisyon  kurulur.  Ayrıca  orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırında bulunan mera, yaylak


7581

 

ve kışlaklarıntespit, tahdit ve tahsisi çalışmalarında, ilgili orman teşkilatından bir ormanmühendisi, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair TarımReformu Kanunu uyarınca reform bölgesi ilan edilen alanlarda bulunan mera,yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi çalışmalarında Tarım ReformuTeşkilatından bir ziraat mühendisi bu komisyonlarda üye olarak görevlendirilir.

            Komisyonlar valilik onayı ile oluşturulur. Vali yardımcısının bulunmadığıdurumlarda komisyona Bakanlık il müdürü veya görevlendireceği konu uzmanı birziraat mühendisi başkanlık eder.

            Mera, yaylak ve kışlak varlığı ile hayvancılık potansiyeli dikkate alınarakihtiyaç duyulan il merkezi ve ilçelerde komisyona bağlı olarak çalışacak vetespit, ölçme, harita yapma ve yer gösterme çalışmalarını yapmak üzere"Teknik Ekipler" oluşturulur.

            (Değişik dördüncü fıkra: 27/5/2004-5178/1 md.) Bu ekipler; Bakanlık il veyailçe müdürlüğünden bir ziraat mühendisi, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden birziraat mühendisi veya teknik eleman, Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman,Millî Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, orman içi, orman kenarı ve orman üstsınırı meraları ile ilgili olarak bir orman mühendisi, 22.11.1984 tarihli ve3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunununuygulama alanlarında Tarım Reformu Teşkilatından bir ziraat mühendisi ilemeradan yararlanan köy ise köyün muhtarı, belediye ise belediye temsilcisi ilekomisyonun teklifi ve valinin onayı ile seçilen iki mahallî bilirkişidenoluşur.

            Teknik ekipler ilçelerde kaymakamın, illerde komisyonun teklifi ve valininonayı ile oluşturulur.

            Komisyon ve teknik ekiplerin çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

            Duyuru

            Madde 7 – Komisyon çalışma alanına giren köy ve belediyeler ile incelemegün ve yerini, 9 uncu maddeye göre yapılacak tespit çalışmalarından en az otuzgün önce bu köy ve belediyelerde, ayrıca bunların bağlı oldukları ilçelerde,alışılmış araçlarla duyurulur. Ayrıca, durum ilgili orman teşkilatımüdürlüklerine, köy muhtarlıklarına ve belediye başkanlıklarına tebliğ edilir.

            3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca programa alınan yerler, çalışmalarınbaşlamasından en az 4 ay önce, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, Bakanlığabildirilir. Bu süre içinde ilgili komisyonlar tarafından mera, yaylak vekışlakların tespit ve tahdidi yapılarak, durum Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğüne intikal ettirilir.  

            Komisyonlar, yukarıda belirlenen süre içinde mera tespit ve tahdit işlemleriniyapmadığı takdirde, bu işlemler, 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine görekadastro komisyonlarınca gerçekleştirilir.

            Tespit ve Tahsisten Önce Yapılacak İşler

            Madde 8 – İlgili köylerin muhtarları veya belediyelerin başkanları,yapılan tebliğden itibaren otuz gün içinde mera, yaylak ve kışlakların tamamenveya kısmen kendi köy veya belediyelerine ait olduğunu ispata yarayan bütünbilgileri ve varsa belge örneklerini komisyona vermeye mecburdurlar. Muhtarlarveya belediye başkanları, köy veya belediye sınırları içindeki ailelerinsayısını ve bunlara ait hayvanların cins ve miktarları ile mera, yaylak vekışlaklardan kimlerin ne şekilde ve ne miktarda yararlandıklarını da, aynı süreiçinde yazılı olarak komisyona bildirmekle yükümlüdürler.


7582

 

            İlgili orman teşkilatı müdürlükleri, yapılan tebliğden itibaren otuz gün içindekendi bölgelerinde orman sınırları içinde bulunan mera, yaylak ve kışlaklarlailgili bilgileri ve belgeleri komisyona vermekle yükümlüdür.

            Tapu sicil müdürlüğü ve ilgili diğer kuruluşlar mera, yaylak ve kışlak olaraktespit edilecek yerlerin 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığını gösterenbilgi ve belge örneklerini, en kısa sürede komisyona vermekle yükümlüdürler.

            Tespit ve Tahdit Çalışmaları

            Madde 9 – Komisyonca görevlendirilen teknik ekipler mevcut mera, yaylakve kışlaklar ile bu Kanun gereğince mera, yaylak ve kışlak kapsamına alınacakalanları tespit ederek bu alanların sınırlarının belirlenmesi ve işaretkonulması işlemlerini yapar, 1/5000 ölçekli haritalarını tanzim ederek buyerleri sınırlandırır.

            Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit edilen yerlerin, bu Kanunda gösterildiğişekilde sınırlandırılmasına esas olmak üzere, yapılması gereken arazide sınırbelirlemesi ve işaret konulması işlemleri, ilgili köy muhtarları ile belediyebaşkanlarının veya görevlendirecekleri temsilcilerinin de hazır bulunmasıkaydıyla gerçekleştirilir.

            Teknik ekiplerce, bu Kanunun uygulandığı köy veya belediyelerin ekolojik,tarımsal ve ekonomik özellikleriyle mevcut hayvan varlıkları ve bunlarıngelecekteki muhtemel gelişmeleri dikkate alınarak, Bakanlıkça çıkarılacakyönetmelikteki normlara göre mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçları tespit edilir.

            Bu işlemlerin sonunda bir tutanak düzenlenir ve hazır bulunanlarca imzalanır.

            (Değişik beşinci fıkra : 27/5/2004-5178/2 md.) Çalışma alanlarıiçinde orman tahdidi yapılmamış orman içi mera, yaylak ve kışlaklar, Çevre veOrman Bakanlığınca illerde görevlendirilen iki üyeden oluşan komisyonun görüşüalınarak tespit edilir.

            Mahkeme kararı ile kesin hükme bağlanan, orman tahdidi kesinleşen ve kadastrosuyapılan yerlerde mera, yaylak ve kışlakların kesinleşmiş sınırları esas alınır.

            (Ek fıkra: 3/7/2003-4916/27 md.) Belediyeve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan, Devletin hüküm ve tasarrufualtında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki arazilerin mera, yaylak ve kışlakolarak tespit ve tahdit çalışmalarından önce Maliye Bakanlığından izin alınır.

        Bu Kanun uygulamalarında kullanılacak haritalar, Bakanlıkça gerektiğinde gerçekveya tüzel kişilere ihale yolu ile yaptırılabilir. (Ek cümle:27/5/2004-5178/2 md.) Bakanlık bu ihaleler ile bu Kanun kapsamındauygulamaya konulan projelerde gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.

            Özel Sicile Kayıt

            Madde 10 – Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit ve tahdit edilenyerlerin haritalarının birer örneği, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

            Kadastro gören yerler, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B)bendine göre düzenlenen özel siciline kaydedilir.

            Birden fazla il veya ilçenin sınırları içinde kalan mera, yaylak ve kışlaklar,idari sınırlar içerisinde kaldığı yerin Tapu Sicil Müdürlüğündeki özel sicilekaydedilir.

            Komisyonlarca, kadastro görmeyen yerlerde tespit, tahdit ve tahsisi yapılanmera, yaylak ve kışlaklar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce özel sicilekaydedilmek üzere Tapu Sicil Müdürlüklerine bildirilir.

            Komisyon ve Kadastroca tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak vekışlakların ayrıca Bakanlık il müdürlüğünce envanteri tutulur.


7583

 

          Tahsisİçin İhtiyaç Tespiti

          Madde 11 – Komisyon; bölgenin ekonomik durumunu, iklimözelliklerini, toprak işleme esaslarını, arazi kullanma şekillerini ve kullanmakabiliyet sınıflarını dikkate alarak mevcut mera, yaylak ve kışlaklar ile buamaçla kullanılabilecek diğer alanları, sulama ve geçit yerlerini tespit ederve haritaları üzerinde belirler.

          Köy veya belediyeninmünferiden veya müştereken yararlanacağı mera, yaylak ve kışlak ihtiyacınınbelirlenmesinde, bu alanların karakter ve otlatma kapasitesi, bitkisel vehayvansal gelişme ve otlatılacak hayvan miktarı dikkate alınır. Hesaplamada,bir büyükbaş hayvan birimi için verilmesi gerekli olan mera, yaylak ve kışlakalanı üzerinden o yerlerdeki çiftçi ailelerinin otlatma hakkı bulunur.

          TahsisKararı

          Madde 12 – Komisyon, 11 inci maddeye göre belirlenen ihtiyacıkarşılayacak miktarda mera, yaylak ve kışlaklar ile bunlarla ilgili sulama vegeçit yeri olarak tespit edilen alanları halkın ortak olarak yararlanmalarıamacıyla, o köy veya belediye tüzel kişiliğine tahsis eder ve tahsis kararıvaliliğin onayına sunulur. Bu kararda, tahsis edilen yerin niteliği, miktarı,sınırları, hayvan sulama ve geçit yerleri, tahsis amacı, otlatma kapasitesi,aile işletmelerinin büyükbaş hayvan birimi üzerinden otlatma hakkı veotlatabilecekleri hayvan sayısı da belirtilir. İhtiyaçtan fazla çıkan kısımise, ihtiyaç içinde bulunan çevre köy veya belediyelerle hayvancılık yapan özelveya tüzel kişilere kiralanabilir. Ancak kiralama durumu tahsis edilen köy vebelediyelerin hayvan sayısına göre her 5 yılda yeniden değerlendirilir.

          Ayrıca bu Kanun kapsamınaalınmakla birlikte, ancak ıslah edilmek suretiyle mera olarak kullanılabilecekalanlar, gerekli ıslah işlemlerini taahhüt eden özel ve tüzel kişilerekiralanabilir.

          Kiralama usul ve esaslarıyönetmelikle belirlenir.

(Ek fıkra: 27/2/2013-6443/2 md.) Kiralanacak alanda hayvancılık için gerekli bakım, barınmave su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu hayvancılık tesisleri kurulabilir. Butesislerin taban alanı, kiralanacak alanın yüzölçümünün yüzde birini geçemez.Bu oranı bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tesislerinyapılması ve kullanılması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacakyönetmelikle belirlenir.

          TahsisKararının Tebliği, İlanı, İtirazı ve Kütüğe Kayıt

          Madde 13 – Teknik ekiplerce yapılan çalışmaların sonuçlarıkomisyonca ilgili köy ve belediyelerin ilan yerlerinde 30 gün süre ile askıdakalır.

          Teknik ekiplerin tespit vetahdit sonuçlarına karşı askı ilanı süresi içinde komisyona itiraz edilebilir.

          Komisyon yapılan itirazları60 gün içinde karara bağlar.

          Komisyonun itirazlarıinceleyerek aldığı kararlar ile tahsis kararları, o yerin köy muhtarlığı ilebelediye başkanlığına, defterdarlık veya mal müdürlüğüne, ilgili ormanmüdürlüğüne ve Tarım Reformu Teşkilatına tebliğ edilir. Ayrıca köy vebelediyelerde ve bunların bağlı olduğu ilçelerde alışılmış araçlarla ilanedilir ve bu konuda tutanaklar ve haritalar eklenecek 30 gün süre ile askıyaçıkartılır.


7584

 

          Komisyon kararlarına karşı30 günlük askı ilan süresi ve tebligatı gerektiren hallerde tebliğden itibaren30 günlük süre içinde asliye hukuk mahkemesine, kadastro yapılan yerlerde isekadastro mahkemesine dava açılabilir.

          Dava konusu mera, yaylak vekışlakların kadastro çalışma alanı dışında kalması halinde kadastromahkemelerinin yetkisi bu alanlarla ilgili davaları da kapsar.

          30 günlük ilan süresi içindehaklarında dava açılmayan kararlar kesinleşir ve tapu sicil müdürlüğünegönderilerek özel sicile kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                  TahsisAmacının Değiştirilmesi

          TahsisAmacının Değiştirilmesi

          Madde14 –  (Değişik: 27/5/2004-5178/3 md.)

          Tahsis amacıdeğiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başkaşekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera,yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçlakullanılan arazilerden;

          a) Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığının talebi üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı PetrolKanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden vepetrol faaliyeti için zaruri olan,

          b) Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizmyatırımları için zaruri olan,

          c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,

          d) (Değişik:3/7/2005 - 5403/27 md.) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veyauygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, genkaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihîve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynaklarındüzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri üretimi ve termaledayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan,

          e) 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14 üncü maddelerikapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan,

          f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaçduyulan,

          g) Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaçduyulan,

ğ) (Ek: 26/3/2008-5751/3 md.;Değişik: 9/7/2008-5784/26 md.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebiüzerine, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz PiyasasıKanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, petrol iletimfaaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan,

h) (Ek: 26/3/2008-5751/3 md.) Jeotermalkaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan,

ı) (Ek: 10/9/2014-6552/112 md.) BakanlarKurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen, (1)

i) (Ek: 28/11/2017-7061/53 md.) 9/1/2002tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilenendüstri bölgeleri, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji GeliştirmeBölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen teknoloji geliştirme bölgeleri,12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamındakurulan organize sanayi bölgeleri ve 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı SerbestBölgeler Kanunu kapsamında kurulan serbest bölgeler için kuruluş ve genişlemeaşamalarında ihtiyaç duyulan,

          Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun vedefterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir vesöz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri isevakıf adına yaptırılır.

          (Değişik ikincifıkra: 9/7/2008-5784/26 md.) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan kamukurumları ile işletmeciler, faaliyetlerini çevreye ve kalan mera alanlarınazarar vermeyecek şekilde yürütmek ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsissüresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. Bu yerler, tahsissüresi bitiminde özel sicile kaydedilir.

–––––––––––––––

(1)10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 145 inci maddesiyle bu bendin31/1/2015 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.


7584-1

 

          Komisyon gerektiğinde; 3083 sayılı Sulama Alanlarında AraziDüzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun uygulanmasını Bakanlıktan talepedebilir ve köy veya belediyelerde toplulaştırma projeleri uygulatabilir.

          (Değişikdördüncü  fıkra: 26/3/2008-5751/3 md.) Durumuve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda birinci fıkranın(a), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hariç, tahsis amacı değişikliği yapılamaz. (1)

          Bu Kanun kapsamında, 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre arama ve işletme faaliyetlerininyürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak bir yönetmelikledüzenlenir.

          Harman yeri, panayır, sıvat ve eyrek yerleri gibi kamu ortamallarının tahsis amacı değişikliğinde bu madde hükümleri uygulanır.

          (Ek  fıkra: 3/7/2005 - 5403/27 md.) Bakanlık tarafından uygulanacak mera veya arazitoplulaştırma projeleri kapsamında; arazinin niteliği ve kullanım bütünlüğüdikkate alınarak işlenen tarım arazilerinden mera kullanımına mera olarakkullanılan alanlardan arazi plânlaması yapılabilir. Tarımsal kullanım veya merabütünlüğü sağlamak için, nitelikleri itibarıyla değişim yapılacak arazibulunamaması durumunda bu fıkra hükümlerine göre değerlendirmek, değiştirmekveya satın almak sureti ile kamulaştırma yapılabilir. Kamulaştırılan buaraziler değişim veya doğrudan satış ile değerlendirilir. Yapılan kamulaştırmave değişim ile ilgili işlemler ve düzenlenen kâğıtlar Katma Değer Vergisi hariçher türlü vergi, resim, harç ve katkı payından müstesnadır.

          TahsisKararında Değişiklik

          Madde 15 – Köy veya belediyelerin mera, yaylak ve kışlakihtiyaçlarındaki değişme ve gelişmeler göz önünde tutularak, tahsis kararınındeğiştirilmesi komisyonun teklifi üzerine valiliğin onayı ile yapılır. Ancak budeğişikliğin yapılabilmesi için, son tahsis kararından itibaren beş yıl geçmişolması gerekir. Bu süre, 14 üncü maddede öngörülen tahsis amacınındeğiştirilmesi bakımından uygulanmaz.  

          Tahsis kararındakideğişiklikler mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili özel sicile işlenir.

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––

(1) 26/3/2008 tarihli ve 5751 sayılıKanunun 3 üncü maddesinde hernekadar beşinci fıkranın değiştirilmesi hükümaltına alınmışsada;  Kanunun gerekçesi vemeclis tutanaklarının incelenmesinden kanun koyucunun iradesinin dördüncüfıkrayı kastettiği anlaşıldığından düzenleme bu doğrultuda yapılmıştır.


7585

 

            Zilyedlik Yoluyla Yapılmış Olan Tesciller

            Madde 16 – Komisyonlar, köy ve belediyelere tahsisli veya kadimden beribu amaçla kullanılan mera, yaylak ve kışlaklar üzerinde zilyedlik yoluyla hasımgösterilmeksizin yapılmış bulunan tescillerin iptalini sağlamak üzere, durumuHazineye ihbar etmekle yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mera,Yaylak ve Kışlakların Korunma, Bakım ve Islahı

            Sınırların İşaretlenmesi

            Madde 17 – Tespit, tahdit ve tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaklarınçevreleri, teknik esaslara uygun olarak sınır işaretleriyle belirlenir.

            Mera Araştırma Bölümlerinin Kurulması

            Madde 18 – Mera, yaylak ve kışlakların bakım, ıslah, koruma, kontrol veuygun kullanımını sağlamak için, araştırma, planlama, ıslah projeleri, otlatmazamanı, kullanma sistemi, koruma ve kontrol tedbirlerini tespit etmek üzere;Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, mevcut zirai araştırma enstitüleri veüniversiteler bünyesinde mevzuat çerçevesinde mera araştırma bölümleri kurulurve mevcut bulunanlar yukarıdaki amaca hizmet edebilecek şekilde yenidendüzenlenebilir.

            Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması

            Madde 19 – Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlaklarınve sınır işaretlerinin korunmasından ve ayrıca tahsis amacına göre en iyişekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. Muhtarlar ve belediyebaşkanları ayrıca, geliştirme projelerinde öngörülen hususların yerinegetirilmesinde, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.

            Bu amaçla ilgili köy ve belediyelerde "Mera Yönetim Birlikleri"kurulur. Mera Yönetim Birliklerinin kuruluş ve çalışma esas ve usulleriyönetmelikle belirlenir.

            Muhtarlar ve belediye başkanları, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğutakdirde durumu derhal Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne, il ve ilçemüdürlükleri de valilik veya kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bumakamlarca 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin ÖnlenmesiHakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarıncagerekli işlemler yapılır.

            İnşaat Yasağı

            Madde 20 – Yaylak ve kışlaklarda, 442 sayılı Köy Kanununda öngörüleninşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatına göreyapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, sundurma ve süreklilikgöstermeyen barınak ve ağıllar ile Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizmeaçılması uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dışında, ev, ahır ve benzeriinşaatlar yapılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇeşitliHükümler

            Mera, Yaylak ve Kışlak İddiasının İspatı

            Madde 21 – Bu Kanuna göre tahsis yapılmış olan köy veya belediyelerde,mera, yaylak ve kışlak alanları ile ilgili iddialar, ilgili tapu sicilmüdürlüğünde tutulan özel sicillerin tanziminden sonra, ancak bu sicildekikayda dayanılarak ispat edilir.

            Tahsis kararlarında belirtilen haklara tahsislerin kesinleştiği tarihtenitibaren 5 yıl geçtikten sonra tespitlerden önceki hukuki sebeplere dayanılarakitiraz edilemez ve bunlara karşı dava açılamaz.


7586

 

            Yararlanma Hakkı ve Kapsamı

            Madde 22 – Çiftçi ailelerinin bir mera, yaylak ve kışlaktanyararlanabilmeleri için, bu yerin bulunduğu köy veya belediye sınırları içinde,tahsisin yapıldığı tarihte en az altı aydan beri ikamet ediyor olmalarıgerekir. Ancak, Devletçe naklen yerleştirilenler için bu şart aranmaz.

            Köy ve belediye sınırları içinde arazisi olmakla birlikte tahsis kararıkapsamına girmeyen çiftçi aileleri, o köy veya belediyeye tahsis edilen mera,yaylak ve kışlaktan yararlanamazlar.

            Başka yere yerleşme amacı ile bulundukları yeri terkeden çiftçi aileleri,yararlanma hakkını kaybeder. Ancak, bunların sürekli ikamet amacıyla geridönmeleri halinde, bu hak komisyon kararı ile tanınabilir.

            Göçerlerin mera, yaylak ve kışlaklardan yararlandırılmalarında bu Kanunhükümleri uygulanır.

            Göçerlerle ilgili uygulama usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

            Aşırı Otlatmanın Önlenmesi

            Madde 23 – Mera, yaylak ve kışlağa, komisyonun tahsis kararındabelirtilen miktardan fazla hayvan sokulamaz.

            Ancak, daha sonra bakım, koruma ve ıslah sonucu mera, yaylak ve kışlağınotlatma ve barındırma kapasitesinde bir artışın olması halinde, köy veyabelediyelerin teklifi üzerine veya doğrudan doğruya komisyonca yeniden tespityapılarak otlatılacak hayvan miktarı artırılabilir.

            Sonradan Yerleşenlerle Yeni Ailelerin Yararlanma Hakkı

            Madde 24 – Köy veya belediyesınırları içinde çiftçilikle geçinmek üzere yerleşenlerle bu yerleşim yerindeoturup yeni aile kuranlara; mera, yaylak ve kışlağın o tarihteki yeterlilikdurumu dikkate alınarak, komisyon tarafından yararlanma hakkı tanınabilir.

            İhtiyaç Fazlası Ürünlerin Satılması

            Madde 25 – Mera, yaylak ve kışlaklardan elde edilen ürünlerin ihtiyaçfazlası, Mera Yönetim Birlikleri kararı ile satılabilir. Bu satıştan eldeedilen gelir, mera alanlarının geliştirilmesi amacı ile köy sandığına veyabelediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilir ve amacı dışındakullanılamaz.

            Mera, Yaylak ve Kışlaklardan Yararlananların Yükümlülükleri

            Madde 26 – Mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanan çiftçi aileleri,yapılacak bakım ve ıslah çalışmalarına ait giderlere, komisyonca gerekligörülmesi halinde, valiliğin onayı ile belirlenecek süre ve miktarlardakatılmakla yükümlüdürler. Bu katılma şekli nakdi olabileceği gibi, işçilik,araç, makina veya bunların işletme giderleri şeklinde de olabilir.

            Mera, yaylak ve kışlaklardan komisyonca tespit edilecek otlatma haklarına göreyararlanacak hak sahipleri bölgenin ekonomik durumu, otlatma kapasitesi veotlatma süresi dikkate alınarak, komisyonca her yıl tespit edilecek belli birücreti ödemekle yükümlüdürler. Bu alanlarda otlatma hakkının üstünde hayvanotlatılamaz, otlatma haklarından fazla hayvan otlatanlardan bu ücret, fazla herhayvan sayısı için üç katı olarak tahsil edilir. Muhtarlık veya belediyelertarafından bu amaçla yapılacak tahsilat, o yerin mera alanlarının ıslah vegeliştirilmesi amacı ile köy sandığına veya belediye bütçeinde ayrı bir hesabagelir kaydedilir ve amacı dışında kullanılamaz.

            Komisyonca tespit edilen ücret ve para cezalarının takip ve tahsilinde 6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.


7587

 

          YükümlülükleriYerine Getirmeyenler

          Madde 27 – 26 ncı maddede öngörülen hususlara riayet etmeyen veyükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanmahakları, Bakanlık taşra teşkilatının teklifi ve valilik onayı ile en az 7 gün,en çok 30 gün süre ile geçici olarak, aynı fiilin tekrarı halinde iseyararlanma hakkı bir otlatma dönemi için iptal edilir.

          Yasaklanmış yerlerdehayvanlarını otlatmaya devam edenlerle mera, yaylak ve kışlak arazisini sürmeksureti ile tahrip edenler ve izinsiz inşaat yapanlar hakkında, valiliktarafından 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin ÖnlenmesiHakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 513 üncü ve devamı maddelerine göregerekli kanuni işlem yapılır.

          Birinci ve ikinci fıkralardabelirtilen fiilleri işleyenleri zamanında duyurmayan muhtar, belediye başkanıgibi bu Kanunun uygulanmasında görev ve sorumluluk verilen kişiler hakkında,genel hükümlere göre işlem yapılır.

          OrmanBölgelerinden Yararlanma

          Madde 28 – Orman bölgelerindeki köy ve belediyelere tahsis edilenmera, yaylak ve kışlaklardan o köy veya belediye halkı, bu Kanun ve 6831 sayılıOrman Kanunu gereğince konulan kayıtlara uymak şartı ile yararlanırlar.

          Orman Bakanlığı, orman içi,orman kenarı ve orman üst sınırı mera, yaylak, kışlak ve otlakların koruma, bakımve ıslahı konusunda kanunlar ile verilen görevi yapmaya devam eder.

          SınırDeğişikliği

          Madde 29 – Özel kanunları gereğince köy ve belediye veya diğermülki idare sınırlarında yapılacak değişiklikler, mera, yaylak ve kışlaklarailişkin tahsis kararlarını etkilemez.

          Mali Hükümler

          Madde 30 – (Değişik : 20/6/2001 - 4684/13 md.)

          (...)(1)

          a) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)

          b) Bu Kanuna göre otlatmaamacıyla kiraya verilen mera, yaylak ve kışlaklardan yönetmelikte belirtilenusule göre alınacak ücretler,

          c) Üreticilerden satınalınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında, süt işleyen kuruluşlarcayapılacak kesinti,

          d) Yurt içinde yetiştirilenve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde1’i oranında satıcılarından alınacak pay,

          e) (Değişik: 27/5/2004-5178/4 md.) Tahsis amacıdeğişikliği talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, 14 üncü maddeninbirinci fıkrasının (e), (f), (g) ve (i) bentleri ve vakıf meraları ile toprakmuhafaza, sel ve taşkın kontrolü amacıyla yapılacak her türlü ağaçlandırma veerozyon kontrolü çalışmaları ilgili tahsis amacı değişiklikleri hariç, tahsisamacı değiştirilen mera, yaylak ve kışlaklardan elde olunacak yirmi yıllık otgeliri esas alınarak, komisyonca tespit edilerek alınacak ücret, (2)

          f) Yayla turizmi amacıyla 20nci madde çerçevesinde verilecek yapı izinlerinden valiliklerce tespit edilecekmiktarda alınan yapı ruhsat ücretleri ile bu yerlerin yıllık kira bedelleri,

          g) Her türlü bağış veyardımlar,

_____________________

(1) Bu arada yer alan “Bu KanunlaBakanlığa verilen görevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla personel giderleri hariç her türlü cari, yatırım ve transfergiderleri ile huzur haklarının ödenmesinde kullanılmak üzere;” ibaresi,14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle, bu bentteyer alan “(g) bentleri” ibaresi “(g) ve (i) bentleri”şeklinde değiştirilmiştir.


7588

 

          (Değişik son paragraf: 14/7/2004-5217/10 md.) Tarımve Köyişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılanbu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

          Bu maddede belirtilen gelirler, tahsilatın yapıldığı tarihitakip eden ayın 15’ine kadar saymanlık hesabına yatırılır ve gelirlerintahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunhükümleri uygulanır.

          (Değişik son fıkra: 14/7/2004-5217/10 md.) Bu maddeuyarınca yapılacak tahsilata ilişkin usul ve esaslar ile ödenecek huzur haklarıMaliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık tarafından çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir.

          Yönetmelik

          Madde 31 – BuKanunun uygulanması ile ilgili hususlar; ilgili bakanlıklar ve kuruluşların dagörüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

                    Değiştirilenve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

          Madde32 – (9/5/1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) bendinindeğiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

          Madde33 – (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin değiştirilmesiile ilgili olup,yerine işlenmiştir.)

          Madde34 – (18/3/1924 tarih ve 442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi ileilgili olup, yerine işlenmiştir.)

          Madde35 – (3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncüfıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

          Yürürlükten KaldırılanHükümler

          Madde36 – 1) 17.10.1983 tarih ve 2924sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun 10uncu maddesi,

          2) 22.11.1984 tarih ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında AraziDüzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 15 inci maddesi,

          3) 26.2.1985 tarih ve 3155 sayılı Tarım Reformu GenelMüdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (d) bendive 10 uncu maddesinin (c) bendi,

          4) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri GenelMüdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (d) bendi,

          5) 7 Ramazan 1274 tarihli Kanunname-i Arazinin 97, 98, 99,100, 101, 102 ve 105 inci maddeleri,

          Yürürlükten kaldırılmıştır.(1)

 

—————————

(1)  Kanunname-i Arazi`nin;Türk Medeni Kanunu ve11/5/1929 tarih ve 501 numaralı Büyük Millet Meclisi Kararı ile 27/1/1943 tarihve E.5,K.7 sayılı Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihad kararı karşısında yürürlükteolmadığı kanaatine varıldığından sözkonusu Kanun, Mevzuat Külliyatınaalınmamıştır.

      Yürürlükte olup olmadığı tartışmalı olanve bu madde ile kaldırılan hükümlerden sonra Kanunname-i Arazi`nin yürürlükteolan hükümlerinin kalmadığı düşünülmektedir.


7588-1

 

 

                                            YEDİNCİBÖLÜM

                                        Geçicive Son Hükümler

 

Ek Madde 1-(Ek: 14/4/2016-6704/13 md.)

30/4/2014 tarihli ve 28987 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan 24/2/2014 tarihli ve 2014/6028 sayılı Bakanlar KuruluKararında belirtilen; İstanbul İli Avrupa Yakası Proje Alanı içerisinde yer alanmera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanlığınca bu Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın resenkaldırılır ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilir.

          Geçici Madde 1 – BuKanunun yürürlüğe girmesinden önce mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili olarakadli yargıda görülmekte olan davalara devam olunur. Komisyonlar, bu davalarınsonuçlanmasını bekler.

          Geçici Madde 2 –(Ek: 11/6/1998 - 4368/3 md.)

          1998 Mali Yılına münhasır ve 30 uncu maddenin birinci fıkrasının(a) bendinin 1 numaralı alt bendindeki gelire karşılık olmak üzere, bütçekapsamındaki fonlara ait ödeneklerin yüzde biri tutarındaki miktar, 1998 yılıiçin bütçe kapsamına alınan Mera Fonuna aktarılır.

          Geçici Madde 3- (Ek:27/5/2004-5178/5 md.; Değişik: 20/4/2005 – 5334/1 md.) (1)

          Belediye ve mücavir alan sınırlarıiçerisinde kalan ve 1.1.2003 tarihinden önce kesinleşen imar plânlarıiçerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera, yaylak ve kışlak olarakkullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsisamacı değiştirilerek Hazine adına tescilleri yapılır. Ancak, bu niteliktekitaşınmazlardan ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına tesciledilmiş olanların tescilleri bedel talep edilmeksizin aynen devam eder. Bunlarhakkında Hazinece dava açılmaz, açılmış davalardan vazgeçilir. Hazinece bunitelikteki taşınmazlar hakkında ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşlarıaleyhine açılan davalar sonucunda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak vekışlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına kararverilen, kesinleşen ve henüz tapuda işlemleri yapılmamış olan taşınmazlarhakkında da aynı hüküm uygulanır.

          Birinci fıkrada nitelikleri belirtilentaşınmazlardan Hazine adına tescil edilmesi gerekirken gerçek ya da özel hukuktüzel kişileri adına tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin Hazinece açılandavalardan, taşınmazların emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısıüzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerce Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilir.Bu hüküm, henüz dava açılmamış taşınmazlar hakkında da uygulanır. Evvelceaçılan davalarda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olaraksınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen ve kesinleşenkararlara konu olan bu nitelikteki taşınmazların tapuları da talep etmelerihalinde aynı esaslara göre önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarınadevredilir.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(1) 3/6/2007 tarihli ve 5685 sayılıKanunun 1 inci maddesiyle bu maddede yer alan “mera” ibarelerinden sonra gelmeküzere “,yaylak ve kışlak” ibareleri eklenmiş, ikinci fıkrada yer alan“doğrudan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


7588-2

 

          (Ekfıkra: 3/6/2007-5685/1 md.; Değişik: 26/2/2014 – 6527/25 md.) Birincifıkrada nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Hazine adına tescil edilmesigerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce konut veya iş yeriyapılmak üzere bedelsiz olarak veya bedeli karşılığında gerçek veya özel hukuktüzel kişilerine tahsis edilen ancak, Hazinece ilgili belediye aleyhine açılandavalar sonucunda mera olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasınakarar verilmesi üzerine mera özel siciline yazılan fakat daha sonra bu Kanunhükümlerine göre meralık vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil  edilen taşınmazlar  ile  doğrudan Hazine  adına  tesciline karar verilen taşınmazlardan;herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan, Hazinece herhangi bir tasarrufakonu edilmeyen ve hâlen tapuda Hazine adına kayıtlı olan taşınmazlar, tahsistarihindeki arsa değerine devir tarihine kadar geçen süre için yasal faizeklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce Hazineye ödenmesi kaydıyla adlarınatahsis yapılanlara veya bunların haleflerine devredilir. Bu fıkranınuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak MaliyeBakanlığınca belirlenir.

          (Ekfıkra: 23/2/2017-6824/8 md.) Birinci fıkrada nitelikleri belirtilentaşınmazları belediyeler, il özel idareleri veya diğer kamu kurum vekuruluşlarından bedeli karşılığında satın alan gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile bunların kanuni ve akdi haleflerinden bedel istenilmez, butaşınmazlar hakkında dava açılmaz, açılan davalardan vazgeçilir. Açılan davalarsonucunda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlandırılmasınave özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infazedilmeyen kararlar tapuda infaz edilmez. Kesinleşen kararlar gereğince doğrudantapuda Hazine adına tescil edilen veya mera özel siciline yazılan fakat dahasonra bu Kanun hükümlerine göre meralık vasfı değiştirilerek Hazine adınatescil edilen taşınmazlardan herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan,Hazinece herhangi bir tasarrufa konu edilmeyen ve hâlen tapuda Hazine adınakayıtlı olanların tapuları da talep etmeleri hâlinde bedelsiz olarak öncekikayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına devredilir.

          Yürürlük

          Madde 37 – BuKanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          Madde 38 – BuKanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.