4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 2002-01-22
Resmi Gazete Sayisi: 24648

 

    


Kabul Tarihi                         :4/1/2002


Yayımlandığı Düstur           :Tertip : 5                  Cilt  : 42

   

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulamaİlkeleri

  Amaç

  Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukunatâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanankamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas veusulleri belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- Aşağıda belirtilen idarelerinkullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımlarıile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

  a) (Değişik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeliidareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayelikuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ilebunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

  b) (Değişik: 30/7/2003-4964/1 md.) Kamuiktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisaditeşebbüsleri.

  c) (Değişik: 30/7/2003-4964/1 md.) Sosyalgüvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamugörevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

  d) (Değişik: 12/6/2002-4761/10 md.) (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte yada ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşitkuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

e) (Değişik: 13/2/2011-6111/176 md.) 4603sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylıolarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahipbulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.


8228

 

(Değişik ikinci fıkra:13/2/2011-6111/176 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerinekısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındakibankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrısermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ( (e) bendindebelirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ileenerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenteşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

  İstisnalar

  Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.)

  a) Kanunkapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek,değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veyaortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden veköylülerden yapılacak hizmet alımları,

b) (Değişik:20/11/2008-5812/1 md.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veyagizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından kararverilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenliktedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerinkorunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapımişleri,

c)Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olanve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağıbelirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermayepiyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve krediderecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknolojiye,güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmetalımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak temini ve danışmanlıkhizmeti alımları; (Ek İbareler: 27/4/2004-5148/2 md.) özelleştirme uygulamaları için24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlüdanışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme veşirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,(1)

d)İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ileyapım işleri; yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanmasızorunlu mal veya hizmet alımları,

 

––––––––––––

(1) 2/1/2017 tarihlive 684 sayılı KHK’nin 2 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Türkiye CumhuriyetMerkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili malveya hizmet alımları,” ibaresi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınınteknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkinmal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak teminive danışmanlık hizmeti alımları;” şeklinde değiştirilmiştir.


8228-1

 

e)Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infazkurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk EsirgemeKurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığınabağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım  ve  Köyişleri Bakanlığına  bağlı  enstitü ve üretme istasyonları ile BaşbakanlıkBasımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılankuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetleriçin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleriiçin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden,akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri GenelMüdürlüğünden yapacakları alımlar ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında TürkiyeBilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet vedanışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu GenelMüdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monobloktekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu GenelMüdürlüğünden yapacakları alımlar,(1)

f) (Değişik:20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediğiaraştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ilefinansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak eldeedilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerininyürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirmehizmeti alımları,

g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d)bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarınıntemini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfertertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşıkmaliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını aşmayan malveya hizmet alımları,(2)

 

––––––––––––

(1) 20/11/2008tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu bentte yer alan “malzemeler” ibaresi“hizmetler” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin sonuna “ilearaştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve TeknolojikAraştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, etve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çekenve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları içinMakine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar” ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2)       Bu bentte yer alan eşik değerler veparasal limitlerin 1/2/2017 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak, 21/1/2017 tarihli ve 29955 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun 2017/1 No.’lu Kamu İhale Tebliğine bakınız.


8228-2

 

  h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özelmevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelikhizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisisırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbî malzemelerin kişilerce alımları, sağlıkhizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelikolarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,(1)

i) (Ek:14/7/2004-5226/21 md.) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültürvarlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokaksağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları iledeğerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal vehizmet alımları,(2)

  j) (Ek:3/3/2005-5312/25 md.) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı MaddelerleKirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına DairKanun hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olaymeydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrasıiçin acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzemealımı,

  k) (Ek: 20/2/2008-5737/79 md.) Vakıf kültürvarlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin malveya hizmet alımları,

l) (Ek:27/12/2007-5726/24 md.) Tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinegöre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmetalımları,

m) (Ek: 9/7/2008-5784/28md.) BoruHatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından ithalat yoluyla yapılacakspot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları,

n) (Ek:20/11/2008-5812/1 md.; Değişik: 13/7/2013-6496/38 md.) Erbaş ve erler ile askerî malzemelerin hava yoluylataşıtılması için Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından yapılacak hizmetalımları, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün her türlü program,haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketindenyapacağı mal ve hizmet alımları ile uluslararası mükellefiyetlerden doğan veyaulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortayaçıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla,önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeleryapmak suretiyle mal ve hizmet alımları,(3)

––––––––––––

(1)       20/11/2008tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu bendin sonuna “sağlıkhizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelikolarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,” ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(2)      28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılıKanunun 14 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “kapsamındaki”ibaresinden sonra gelmek üzere “taşınır ve taşınmaz” ibaresi ve “restitüsyon”ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve konservasyon” ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(3) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yeralan “Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından yapılacak hizmet alımları”ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu GenelMüdürlüğünün her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarakAnadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve hizmet alımları” ibaresieklenmiştir.

 


8228-3

 

o) (Ek:25/6/2009-5917/31 md.; Değişik: 4/6/2016-6719/11 md.) Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının,faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum vekuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları vebüyük onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrikenerjisi alımları,

p) (Ek:22/2/2007-5583/9 md.; Değişik: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Gençlik ve SporBakanlığının uluslararası gençlik faaliyetleri ile Spor Genel Müdürlüğü vebağımsız spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerineilişkin mal ve hizmet alımları,(1)

r) (Ek:13/2/2011-6111/177 md.) Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkinBakanlar Kurulu kararnameleri kapsamında; işleticisi kim olursa olsun, TürkiyeKömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veyaiştiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları,

  s) (Ek: 31/3/2012-6288/5 md.; Değişik:24/4/2013-6461/10 md.) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesiGenel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AnonimŞirketinin, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi, TürkiyeLokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Vagon Sanayii AnonimŞirketinden yapacağı mal veya hizmet alımları,

  t) (Ek:4/7/2012-6353/27 md.) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınınkurduğu veya iştirak ettiği şirketten (ÖSYM’nin yapacağı mal ve hizmetalımlarında Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü alınmak kaydıyla) sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarakyapılacak mal ve hizmet alımları,

  u) (Ek: 6/2/2014-6518/45 md.; Değişik:18/6/2017-7033/73 md.) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferinisağlamaya yönelik sanayi iş birliği uygulamalarını içeren mal ve hizmetalımları ile yapım işleri,

  v) (Ek: 1/11/2017-7060/13 md.) Helal Akreditasyon Kurumununakreditasyon hizmetlerine ilişkin olarak yapacağı hizmet alımları,

              Ceza ve ihalelerden yasaklamahükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.

Tanımlar

  Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında;

  Mal : Satınalınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, 

 

––––––––––––

(1) 22/2/2007 tarihli ve 5583 sayılı Kanunun 9 uncumaddesi ile eklenen “(k)” bendi, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 177 ncimaddesi ile “(p)” bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

 

 


           8228-4

 

              Hizmet:(Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakımve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe,piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, (…)(1), tanıtım, basım veyayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme,koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat,bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır vetaşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,(1)

Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı,rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı,boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali,rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibiher türlü inşaat  işleri ve bu işlerleilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon,çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeriyapım işlerini,

  Tedarikçi : Malalımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunlarınoluşturdukları ortak girişimleri,

Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif verengerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

  Danışman :Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan,danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içindebulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazançsağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

  Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunlarınoluşturdukları ortak girişimleri,

  Aday : Önyeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduklarıortak girişimleri,

  Ortak girişim: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) İhaleyekatılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıklarıanlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

  İstekli : Malveya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

  İstekli olabilecek: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İhalekonusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almışgerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

Yerli istekli: (Değişik:30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ileTürkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

  Yüklenici :Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum vekuruluşları,

 

––––––––––––

(1) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 2 ncimaddesiyle; bu tanımda yer alan “mimarlık ve mühendislik, etüt veproje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı” ibarelerimetinden çıkarılmıştır.


8229

 

              İhaleyetkilisi: (Değişik: 30/7/2003-4964/3md.) İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiveya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

  Başvuru belgesi :Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan adaytarafından  yeterliğinin tespitinde kullanılmaküzere sunulan belgeleri,

  İhale dokümanı :İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklileretalimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini dekapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge vebilgileri,

  Ön proje : Bellibir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmalarıyapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etkideğerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarakhazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaççözümü içeren projeyi,

  Kesin proje :Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zeminaraştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilipboyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin  belirtildiği projeyi,

  Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlüayrıntısının belirtildiği projeyi,

  (…)(1)

  İhale : BuKanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerininistekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihaleyetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

  Teklif: Bu Kanunagöre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi iledeğerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

  Açık ihale usulü:Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

  Belli isteklilerarasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafındandavet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

  Pazarlık usulü:Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalıolarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ilegerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğüusulü,

Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerdeihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların vefiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

  Sözleşme: Mal veyahizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılanyazılı  anlaşmayı,

  Kurum: Kamu İhaleKurumunu,

Kurul : Kamu İhale Kurulunu,

           

––––––––––––

(1) Bu maddede yer alan “Röleve Projesi”,“Restorasyon projesi” ve “Restitüsyon Projesi” tanımları, 14/7/2004 tarihli ve5226 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle madde metninden çıkartılmıştır.


8230

 

  Ön ilan: (Ek:20/11/2008-5812/2 md.) Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlereilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa süredeyapılan duyuruyu,

  Elektronik Kamu Alımları Platformu: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İdareler ile kamu alımları sürecinetaraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerindengerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,

  Dinamik alım sistemi: (Ek:20/11/2008-5812/2 md.) İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemingeçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerinsisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikineyönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini,

  Elektronik eksiltme: (Ek:20/11/2008-5812/2 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronikortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarınailişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirmemetotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklindetekrar eden işlemleri,

  Çerçeve anlaşma: (Ek:20/11/2008-5812/2 md.) Bir veya birden fazla idare ile bir veya birdenfazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecekalımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarınıntespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

  Teminatmektubu: (Ek: 28/11/2017-7061/65 md.) Bankalartarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigortaşirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefaletsenetlerini,

  İfade eder.

  Temel ilkeler

  Madde 5- İdareler, bu Kanuna göreyapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği,gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanındakarşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

  Aralarında kabuledilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapımişleri birarada ihale edilemez.

  Eşik değerlerinaltında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlarabölünemez.

  Bu Kanuna göreyapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulütemel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerdekullanılabilir.

  Ödeneğibulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

  (Değişik altıncı fıkra: 30/7/2003-4964/4 md.) İlgili mevzuatıgereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleyeçıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak,doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporuaranmaz.


8231

 

  İhale Komisyonu

  Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkanolmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idarepersonelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu birpersonelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihalekomisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.(1)

  (Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapanidarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanunkapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

  Gerekli incelemeyiyapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veyadaveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

  İhale komisyonueksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlardaçekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak veimzalamak zorundadır.

  İhalekomisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan veüyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

  İhale işlem dosyası

  Madde 7- İhalesi yapılacak her iş içinbir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onaybelgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilânmetinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya tekliflerve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ileilgili bütün belgeler bulunur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye KatılımKuralları

  Eşik değerler(2)

  Madde 8- Bu Kanunun 13 ve 63 üncümaddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşikdeğerler aşağıda belirtilmiştir:

  a) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Genelbütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarındaüçyüzmilyar Türk Lirası.

  b) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.)Kanunkapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar TürkLirası.

  c) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanunkapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası.

  (Mülga: 12/6/2002-4761/12 md.)

 

––––––––––

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “,genel ve katmabütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise” ibaresi, “ve” şeklindedeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bumaddede yer alan eşik değerler ve parasal limitlerin 1/2/2017 tarihindenitibaren  uygulanması ile ilgili olarak,21/1/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhaleKurumunun  2017/1 No.’lu Kamu İhaleTebliğine bakınız.


8232

 

  Yaklaşık maliyet

  Madde 9- (Değişik: 30/7/2003-4964/6 md.)

  Mal veya hizmetalımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyataraştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetbelirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşıkmaliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihalesüreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

  İhaleye katılımda yeterlik kuralları

  Madde 10- İhaleye katılacakisteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerininbelirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

  a) Ekonomik vemalî yeterliğin belirlenmesi için;

  1) Bankalardantemin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

  2) (Değişik: 30/7/2003-4964/7 md.) İsteklinin,ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunungerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

  3) İsteklinin işhacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdüaltındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.  

  b) Mesleki veteknik yeterliğin belirlenmesi için;

  1) İsteklinin,mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklifvermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

  2) (Değişik: 20/11/2008-5812/3 md.) İstekli tarafından kamu veya özelsektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işveya benzer işlere ilişkin olarak;

  a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılanyapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyleilgili deneyimi gösteren belgeler,

b)Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleritamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80`ioranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c)Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinintamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşmebedelinin en az % 80`ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenenveya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

d)Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkindeneyimi gösteren belgeler,

e)Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla,son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleritamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleritamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.


8232-1

 

  f) (Ek:6/2/2014-6518/46 md.) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Gemerkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ilekanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenenAr-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde veteknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları desteklerçerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin vebunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekliusulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimselve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortayaçıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucuortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslarçerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreylekullanılabilecek olan belgeler. (1)

  3) İsteklininüretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine vekaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

  4) İsteklininorganizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıdave nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veyabelgeler,

  5) İhale konusuhizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecekteknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

  6) İhale konusuişin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat vediğer ekipmana ilişkin belgeler,

  7) İstekliyedoğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknikpersonel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

  8) İhale konusuişin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşlarıtarafından verilen sertifikalar,

  9) İdarenintalebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek mallarınnumuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

  İhale konusu işinniteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerininyeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya önyeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

 

––––––––––

(1) 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunun 17 ncimaddesiyle, bu paragrafa “Ar-Ge merkezlerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere“Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,” ibaresi, “ortaya çıkan mal ve hizmetlerin”ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmişve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumutarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin”ibaresi eklenmiştir.


8232-2

           

  (Ek fıkra: 12/6/2002-4761/13 md.) Birincifıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapımve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniylealınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı  aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyleelde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındakiistekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez vesatılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzelkişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzelkişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranınaranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. (Değişik son cümle: 6/2/2014-6518/46 md.)Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranındadikkate alınır. Ancak, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeleryapım işlerinde kullanılamaz. (1)

  Aşağıdabelirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

  a) İflas eden,tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilâneden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine görebenzer bir durumda olan.

  b) İflası ilânedilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayımahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine görebenzer bir durumda olan.

  c) Türkiye’ninveya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlikprim borcu olan.

  d) Türkiye’ninveya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

  e) İhaletarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargıkararıyla hüküm giyen.

  f) İhaletarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasındaiş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafındanispat edilen.

  g) İhale tarihiitibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyettenmen edilmiş olan.

  h) Bu maddedebelirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belgeverdiği tespit edilen.

  i) 11 incimaddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

  j) 17 nci maddedebelirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

(Ek fıkra: 28/3/2007-5615/23 md.) Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendiile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alaraksosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak,Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecekvergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

 

––––––––––

(1) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 3üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “tüzel kişiliğin” ibaresinden önce gelmeküzere “en az bir yıldır”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


8232-3

           

  (Ek fıkra: 28/3/2007-5615/23 md.) Bumadde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olaraksunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içerentaahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhütaltına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önceverilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçiciteminatları gelir kaydedilir.

  İhaleye katılamayacak olanlar

  Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudanveya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbirşekilde ihalelere katılamazlar:

  a) (Değişik: 20/11/2008-5812/4 md.) BuKanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlarile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girensuçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı birülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.(1)

  b) İlgilimercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

  c) İhaleyi yapanidarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevlikişiler.

  d) İhaleyi yapanidarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

  e) (c) ve (d)bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikincidereceye kadar kayın  hısımları ileevlatlıkları ve evlat edinenleri.

  f) (c), (d) ve(e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetimkurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasınasahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

  g) (Ek:31/10/2016-KHK-678/30 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-684/3 md.) Terör örgütlerineiltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafındanbildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbaratTeşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek vetüzel kişiler.

  İhale konusu işindanışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar.Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmetiihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisiolan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahipoldukları şirketleri için de geçerlidir.

  (Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) İhaleyi yapanidare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursaolsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortakoldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

 

––––––––––

(1) 1/11/2012 tarihli ve 6359 sayılı Kanunun 1 incimaddesiyle; bu bentte yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere“idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiştir.


8232-4

 

  Bu yasaklararağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarıgelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasındatespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatıgelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/30 md.)Birinci fıkranın (g)bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kuruluncabelirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihaledışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alanhüküm uygulanmaz. (Ek cümleler:2/1/2017-KHK-680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesindegörev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki,idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göreyürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukukaaykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine görecezalandırılır.

  Şartnameler

  Madde 12- İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapımişlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelercehazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerininözelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihaleyetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanunhükümlerine göre hazırlattırılabilir.

  İhale konusu malveya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanınınbir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknikkriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabetiengelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliğisağlayacaktır.

  Teknikşartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğusağlamaya yönelik  düzenlemeler deyapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez vebelirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yerverilmeyecektir.

  Ancak, ulusalve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerinbelirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmekşartıyla marka veya model belirtilebilir.


8233

 

  İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan(1)(2)

  Madde 13- (Değişik: 30/7/2003-4964/9 md.)

  Bütün isteklileretekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

  a) Yaklaşıkmaliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşanihalelerden;  

  1) Açık ihaleusulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,

  2) Belliistekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları,son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,

  3) Pazarlık usulüile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,

  Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

  Yaklaşık maliyetieşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacakihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylaraihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

  b) Yaklaşıkmaliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

  1) Yaklaşıkmaliyeti otuzmilyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ilealtmışmilyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihindenen az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en azikisinde,

  2) Yaklaşıkmaliyeti otuzmilyar ile altmışmilyar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmetalımları ile altmışmilyar ile beşyüzmilyar Türk Lirası arasında olan yapımişlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerinbirinde,

  3) Yaklaşıkmaliyeti altmışmilyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan malveya hizmet alımları ile beşyüzmilyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerinaltında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerinbirinde, 

  En az birer defayayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.(3)

 

––––––––––

(1) Bu madde başlığı“İhale ilân süreleri vekuralları” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 5 inci maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddede yer alan “Resmi Gazetede” ibareleri20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle “Kamu İhaleBülteninde” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu fıkrada yer alan eşik değerler veparasal limitlerin 1/2/2017 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak, 21/1/2017 tarihli ve 29955 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun 2017/1 No.’lu Kamu İhale Tebliğine bakınız.


8234

 

  Yaklaşık maliyeti8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasındayapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden en az yedigün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlikdeğerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b)bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

  (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) İlanların, elektronik araçlar ilehazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1)numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale veön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudanerişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı altbendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacakihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresibeş gün kısaltılabilir.

  (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) İdareler,yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya budeğerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler.Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlükilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir.

  (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesizorunludur:

  a) İdarenin adı,adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

  b) İhalenin adı,niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar,yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programınagöre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı.

  c) Çerçeveanlaşma yapılıp yapılmayacağı.

  d) İhaleninyapılacağı yer.

  e) İhale ilanınınyılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.

  (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilan yapılan hallerde, dördüncüfıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının önilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilanyapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez.

  (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Önilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihaleusullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.

  (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Önilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

  İlân edilecekihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapındadağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurumyetkilidir.

  İhaleninyapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgiliidare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar vebelediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

  İdareler,yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göreihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayınaraçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile deayrıca ilân edebilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıdabelirtilen asgarî ilân sürelerine oniki gün eklenir.  

 


8235

 

  Ortak girişimler 

  Madde 14- (Değişik: 30/7/2003-4964/10 md.)

  Ortak girişimlerbirden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyumolarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak vesorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise,hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgilikısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleyeteklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesidurumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihaledokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında biriş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığıanlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortakbelirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde,sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyumsözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, işortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerinegetirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyumanlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerinegetirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonusağlayacakları belirtilir.

  Alt yükleniciler

  Madde 15- İhale konusu işin özelliğinedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden altyüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadanönce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir.Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğuyüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale saatindenönce ihalenin iptal edilmesi(1)

  Madde 16- İdarenin gerekli gördüğü veyaihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan vedüzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerdeihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

  Bu durumda, iptalnedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilânedilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptaledildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olanbütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilereiade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangibir hak talebinde bulunulamaz.

  İhalenin iptaledilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleyeçıkılabilir.

 

––––––––––

(1)       Bumaddenin başlığında ve birinci fıkrasındaki “gününden” ibaresi, 30/7/2003tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle “saatinden” olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8236

 

  Yasak fiil veya davranışlar

  Madde 17- İhalelerde aşağıda belirtilenfiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

  a) Hile, vaat,tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veyabaşka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya bunateşebbüs  etmek.

  b) İsteklileritereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifindebulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecekdavranışlarda bulunmak.

  c) Sahte belgeveya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

  d) Alternatifteklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisiveya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaletenbirden fazla teklif vermek.

  e) 11 incimaddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

  Bu yasak fiilveya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilenhükümler uygulanır.

 

İKİNCİ KISIM

İhale Süreci

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri veUygulaması

  Uygulanacak ihale usulleri

  Madde 18- İdarelerce mal veya hizmetalımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

  a) Açık ihaleusulü.

  b) Belliistekliler arasında ihale usulü.

  c) Pazarlıkusulü.

  d) (Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.)

  Açık ihale usulü

  Madde 19- Açık ihale usulü, bütünisteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belliistekliler arasında ihale usulü

  Madde 20- Belli istekliler arasında ihaleusulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilenisteklilerin teklif verebildiği usuldür. (Değişikson cümle: 20/11/2008-5812/6 md.) Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işinözelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihaleusulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerinyarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

  (Mülga ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/13 md.)


8237

 

              10uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlikilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlikdeğerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlaryeterli kabul edilmez. (Mülga son cümle:30/7/2003-4964/13 md.)(…) (Ek cümle: 20/11/2008-5812/6 md.) Ön yeterlik ilanında ve dokümanındabelirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümandabelirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veyayeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

  (Değişik ilk cümle: 20/11/2008-5812/6 md.) Teklif vermeye davet edilmeyenleredavet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeyeuygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilendeğerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihalesonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olmasıveya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.(1)

  Teklif verenistekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda,ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmeksuretiyle, ön yeterliği  tespit edilenbütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

  Pazarlık usulü

  Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerdepazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

  a) Açık ihaleusulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucundateklif çıkmaması.

  b) Doğal afetler,salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veyaidare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerineihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

  c) Savunma vegüvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarakyapılmasının zorunlu olması.

  d) İhalenin,araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayannitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapımişlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malîözelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

  f) (Ek: 30/7/2003-4964/14 md.) İdarelerinyaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veyahizmet alımları.(2)

 

––––––––––

(1) Bu fıkrada yer alan “10 uncu maddeye” ibaresi,30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle “40 ıncı maddeye”olarak değiştirilmiştir.

(2) Bu bentte yer alan eşik değerlerve parasal limitlerin 1/2/2017 tarihinden itibaren  uygulanması ile ilgili olarak, 21/1/2017tarihli ve 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun  2017/1 No.’lu Kamu İhale Tebliğine bakınız.


8238

 

  (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bentlerindebelirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerdeen az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerinibirlikte vermeleri istenir.

  (Mülga üçüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.)

  (Değişik dördüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanındabelirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler,öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibihususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını enuygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her biristekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerinebu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmişteknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekildetekliflerini vermeleri istenir.

  (Değişik beşinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) Bu maddekapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzereisteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarakihale sonuçlandırılır.

  (Mülga altıncı fıkra: 20/11/2008-5812/7md.)

  (Ek fıkra: 30/7/2003-4964/14 md.; Değişikyedinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bendi kapsamındayapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi vebunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminatalınması zorunlu değildir.

  Doğrudan temin

  Madde 22- (Değişik: 30/7/2003-4964/15 md.)

  Aşağıdabelirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızındoğrudan temini usulüne başvurulabilir:

  a) İhtiyacınsadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespitedilmesi.

  b) Sadece gerçekveya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 

  c) Mevcut mal,ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması içinzorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek vetoplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veyatüzel kişiden alınması.

  d) Büyükşehirbelediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar, diğeridarelerin beşmilyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlamafaaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.(1) 

  e) İdarelerinihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

 

––––––––––

(1) Bu bentte yer alan eşik değerlerve parasal limitlerin 1/2/2017 tarihinden itibaren  uygulanması ile ilgili olarak, 21/1/2017 tarihlive 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun  2017/1 No.’lu Kamu İhale Tebliğine bakınız.


8238-1

 

  f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içindekullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acildurumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleriile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen vehastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

  g) Milletlerarasıtahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanunkapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyrukluavukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

  h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik:20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarıncaTürk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınaimülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamakiçin gerçekleştirilen hizmet alımları.

  ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılangörevlerine ilişkin  hizmet alımları ile25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 incimaddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

  i) (Ek:20/11/2008-5812/8 md.; Değişik: 19/11/2013-6504/1 md.) Cumhurbaşkanınınhalk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlarınhalkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ilemahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerindeYüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdıile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımıhizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ileyurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacakoy pusulası basım hizmeti alımı.

  Bu maddeye göreyapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlikkurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisincegörevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırmasıyapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

  Tasarım yarışmaları

  Madde 23- İdareler gerekli gördüklerimimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir vebölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesielde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul veesaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüritarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışmayaptırabilir.

 


8238-2

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhalenin ve ÖnYeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

  İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

  Madde 24- İhale dokümanında belirtilmeyenhususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususlarınbelirtilmesi zorunludur:

  a) İdarenin adı,adresi, telefon ve faks numarası.

  b) İhalenin adı,niteliği, türü, miktarı.

  c) Mal alımıihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işinyapılacağı yer.

  d) İhale konusuişe başlama ve işi bitirme tarihi.

  e) Uygulanacakihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

  f) Yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

  g) İhaleninsadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyatavantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

  h) İhaledokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

  i) (Değişik: 30/7/2003-4964/16 md.) İhaleninnerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

  j) Tekliflerinihale saatine kadar nereye verileceği.

  k) Teklif vesözleşme türü.

  l) (Değişik: 30/7/2003-4964/16 md.) Teklifedilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutardageçici teminat verileceği.

  m) Teklifleringeçerlilik süresi.

  n) (Ek: 30/7/2003-4964/16 md.) İhaleyekonsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

  Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunluhususlar

  Madde 25- Ön yeterlik dokümanındabelirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarındaaşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

  a) İdarenin adı,adresi, telefon ve faks numarası.

  b) İhalenin adı,niteliği, türü, miktarı.

  c) Mal alımıihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işinyapılacağı yer.

  d) İhale konusuişin başlama ve bitirme tarihi.

  e) Ön yeterliğekatılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

  f) Ön yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

  g) İhaleninsadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyatavantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

h) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği vehangi bedelle alınacağı.

  i) Ön yeterlikbaşvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

  j) (Ek: 30/7/2003-4964/17 md.) İhaleyekonsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.


8239

 

  İlânın uygun olmaması

  Madde 26- 13, 24 ve 25 inci maddelerdekihükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu Maddelereuygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

(Değişik ikincifıkra: 20/11/2008-5812/9 md.) Ancak, 13 üncü maddedebelirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılanilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunmasıdurumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunanihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde iseon gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veyaön yeterlik gerçekleştirilebilir.

  İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği veidari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

  Madde 27- İhale dokümanında; isteklileretalimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini dekapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge vebilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, önyeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

  İdari şartnamedeihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

  a) İşin adı,niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

  b) İdarenin adı,adresi, telefon ve faks numarası.

  c) İhale usulü,ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

  d) İsteklileretalimatlar.

  e) İsteklilerdearanılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

  f) İhaledokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

  g) Teklifleringeçerlilik süresi.

  h) (Değişik: 30/7/2003-4964/18 md.) İhaleyekonsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya birkısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerindealternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatiftekliflerin nasıl değerlendirileceği.

  i) Ulaşım,sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahilolacağı.

  j) Tekliflerinalınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanundabelirtilen usul ve esaslar.

  k) İhale kararınınalınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanundabelirtilen usul ve esaslar.

  l) İhaleninsadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyatavantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

  m) Teklif ve sözleşmetürü.

  n) Geçici vekesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

o) (Değişik:30/7/2003-4964/18 md.) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesindeidarenin serbest olduğu.

 

 


8240

             

  p) Bütüntekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

  r) İhale konusuişin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikmehalinde alınacak cezalar.

  s) Ödeme yeri veşartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ilesözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

  t) (Değişik: 30/7/2003-4964/18 md.) Süreuzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamındayaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklıyükümlülükler. 

u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğergiderlerin kimin tarafından ödeneceği.

  v) Yapımişlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğunailişkin şartlar.

  y) Denetim,muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

  z)Anlaşmazlıkların çözümü.

  İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

  Madde 28- İhale ve ön yeterlik dokümanıidarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyenisteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. (Ek cümle: 4/7/2012-6353/28 md.) İlan yapılmayan ihalelerde, ihaledokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabetiengellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.(1)

  İhale dokümanında değişiklik veya açıklamayapılması

  Madde 29- İlân yapıldıktan sonra ihaledokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunluolursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerekönceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

  Ancak, ilânyapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesinietkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespitedilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihaledokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihaledokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden enaz on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişikliklernedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmasıhalinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi günzeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini budüzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yenidenteklif verme imkanı sağlanır. 

 

––––––––––

(1) Bu maddenin son cümlesinde geçen “hazırlanmamaliyetini” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 19 uncumaddesiyle, “basım maliyetini” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8241

 

              Ayrıca,istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaçduyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesinekadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesihalinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütünisteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarınıtemin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizinyazılı olarak gönderilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin veBaşvuruların Sunulması

  Tekliflerinhazırlanması ve sunulması

  Madde 30- Teklif mektubu ve geçiciteminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütünbelgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaretunvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyiyapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafındanimzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğininbelirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarakaçıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklifmektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerceimzalanmış olması zorunludur.  Mal alımıihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hükümbulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

  Teklifler ihaledokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığındaidareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez veaçılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatinekadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacakolan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

  Verilenteklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple gerialınamaz ve değiştirilemez.

  Başvuru belgelerinin sunulması

  Madde 31- Ön yeterliğe katılabilme şartıolarak istenilen bütün belgeler 30 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarındabelirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.

Teklifleringeçerlilik süresi

  Madde 32- Tekliflerin geçerlilik süresiihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklifve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, enfazla  ihale dokümanında belirtilenteklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. 

Geçiciteminat

  Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.)

  İhalelerde,teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecektutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla,danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.


8242

 

              Teminat olarak kabul edilecekdeğerler

  Madde 34- Teminat olarak kabul edilecekdeğerler aşağıda gösterilmiştir:

  a) TedavüldekiTürk Parası.

  b) (Değişik: 28/11/2017-7061/66 md.) Teminatmektupları.

  c) HazineMüsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetleryerine düzenlenen belgeler.

  İlgili mevzuatınagöre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankalarındüzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunanbanka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’defaaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleriteminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.(1)

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerinedüzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler,anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

  Teminatmektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunlarınsaymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

  İhale üzerindekalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyeait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerineteslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhaleüzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan enavantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonraiade edilir.

  Teminatlar,teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

  Her ne suretleolursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbirkonulamaz.

Teminatmektupları(2)

  Madde 35- Bu Kanun kapsamında (...)(2) verilecek teminat mektuplarınınkapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerliliksüresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminatmektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde,geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminatmektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyleidare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminatmektupları kabul edilmez.

 

––––––––––––

(1) Bu fıkrada yer alan “veya özel finanskurumlarının” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 21 incimaddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu maddenin başlığındaki “Banka” ibaresi ilebirinci fıkrasındaki “bankalarca” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılıKanunun 22 nci maddesiyle metinden çıkarılmıştır.


8243

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TekliflerinDeğerlendirilmesi

  Tekliflerin alınması ve açılması

  Madde 36- (Değişik birinci cümle: 30/7/2003-4964/23 md.) Teklifler ihaledokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonuncaihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanaklatespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhalekomisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddeninbirinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeyealınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasınagöre açılır.

  İsteklilerinbelgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarınınusulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubuile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.İstekliler ile tekliffiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifioluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonuncahemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.(1)

Tekliflerindeğerlendirilmesi

  Madde 37- İhale komisyonunun talebi üzerineidare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere netolmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak teklifleriniaçıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatındadeğişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayantekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

  (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/11md.) Tekliflerindeğerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ilegeçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespitedilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına kararverilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla,belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen süredeisteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışıbırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme veişlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatıusulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesinegeçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerinibelirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilenşartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığıincelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklifcetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(Mülga sonfıkra: 20/11/2008-5812/11 md.)

 

––––––––––––

(1) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan “teklif fiyatlarıaçıklanır” ibaresi “teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8244

               

  Aşırı düşük teklifler(1)

  Madde 38- İhale komisyonu verilenteklifleri (…)(1) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veyaidarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşükolanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içindeteklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ileilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.(1)

  İhale komisyonu;

  a) İmalatsürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

  b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibininmal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağıavantajlı koşullar,

  c) Teklif edilenmal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

  gibi hususlardayapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük tekliflerideğerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veyayazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.(1)

  (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik üçüncüfıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği veyaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerintespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifinbelirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye,ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine,ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısınakadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altındaolan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesineilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddeninuygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.

Bütüntekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

  Madde 39- (…)(2) İhalekomisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederekihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durumbütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesinedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idareisteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerinitalep eden isteklilere bildirir.

İhalenin kararabağlanması ve onaylanması

  Madde 40- 37 ve 38 inci maddelere göreyapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifiveren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

––––––––––––

(1) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 47 ncimaddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “37 nci maddeye göre” ibaresi metinden çıkarılmış, ikincifıkrasında yer alan “Hususlarında belgelendirilmek suretiyle” ibaresi “gibihususlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 24üncü maddesiyle, bu maddede yer alan, “İhale dokümanında belirtilmiş olmasıkaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada,” ibaresimetinden çıkarılmıştır.


8245

 

              (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/13md.) Ekonomik açıdanen avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletmeve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibifiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan enavantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğiihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispiağırlıkları belirlenir.

  Bu Kanunun 63üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajısağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyleekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

  En düşük fiyatınekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birdenfazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomikaçıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkradabelirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdanen avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

  İhale komisyonugerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlardaisteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenintarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamışise nedenleri belirtilir.

  İhale yetkilisi,karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veyagerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.(1)

  İhale; kararınonaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

  (Değişik son fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) İhale kararları ihale yetkilisinceonaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomikaçıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktanyasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararınaeklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptaledilir.

  Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

  Madde 41- (Değişik: 20/11/2008-5812/14 md.)

  İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafındanonaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahilolmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucununbildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmamagerekçelerine de yer verilir.

  İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumundada isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

  İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 incimaddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerdeise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

 

––––––––––––

(1) 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 25inci maddesiyle, fıkrada yar alan “yirmi gün” ibaresi, “beş iş günü” olarakdeğiştirilmiştir.


8246

 

  Sözleşmeye davet

  Madde 42- (Değişik birinci fıkra:20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılmasıgereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibarenüç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen ongün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususubildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmeksuretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olupolmadığının teyit edilmesi zorunludur. 

  43 üncü maddehükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmetihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkrahükümlerine göre yapılır.

  Kesin teminat

  Madde 43- Taahhüdün sözleşme ve ihaledokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeliüzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

  (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/16 md.; Mülgaikinci fıkra: 6/2/2014-6518/48 md.)

  Ancak, danışmanlıkhizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminatsözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten% 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

  (Ek fıkra: 6/2/2014-6518/48 md.) Kurum, ihale üzerinde kalanisteklinin teklifinin sınır değerin altında olması hâlinde, bu isteklidenyaklaşık maliyetin % 6’sından az ve % 15’inden fazla olmamak üzere alınacakkesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler yapabilir.

  Sözleşme yapılmasında isteklinin görev vesorumluluğu

  Madde 44- İhale üzerinde kalan istekli 42ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamakzorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

  Bu zorunluluklarauyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihaleüzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare,ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygungörülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas veusullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinciteklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddedebelirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan enavantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekildetebligat yapılır.

  Ekonomik açıdanen avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise,bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

 


8247

 

  Sözleşme yapılmasında idarenin görev vesorumluluğu

  Madde 45- İdare, 42 ve 44 üncü maddedeyazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleriyapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde,istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on günsüreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığıbelgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara  tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncımadde hükümleri uygulanır.

İhaleninsözleşmeye bağlanması

  Madde 46- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/28 md.) Yapılan bütün ihalelerbir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ileyüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde,sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhaledokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili veonaylattırılması zorunlu değildir. 

  İhale dokümanındabelirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

  Sonuç bildirimi(1)

  Madde 47- (Değişik: 20/11/2008-5812/17 md.)

  Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile malve hizmet alımlarının sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, engeç onbeş gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındakiihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik veistihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları malve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerininyayımlanacağı ilgili idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DanışmanlıkHizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

  Danışmanlık hizmetleri

  Madde 48- (Değişik: 20/11/2008-5812/18 md.)

  Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro,her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılımgeliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibiteknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmetsunucularından alınır.

 

––––––––––––

(1) Bu madde başlığı“İhale sonucunun ilânı” iken,20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle metne işlendiğişekilde değiştirilmiştir.


8248

 

  Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygunolarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. (Değişik son cümle: 31/3/2012-6288/6 md.) Ancakyaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendindehizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalandanışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.

Ön yeterlik veisteklilerin belirlenmesi

  Madde 49- Ön yeterlik ilânları 13 üncümaddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapılır.

  Bu Kanunhükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında, adayların genel uygunluklarını,malî kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen önyeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. Ayrıca bu ilânda, kısa listeyealınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığıbelirtilir.

  Ön yeterlik ilânısonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilenön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespitedilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa listeoluşturulur.

  İhaleye davet

  Madde 50- 49 uncu maddeye göreoluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve malî tekliflerinihazırlayabilmeleri için en az 13 üncü maddedeki süreler verilerek, ihaledokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön yeterlikdeğerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyenadaylara yazılı olarak bildirim yapılır. İhaleye davet edilebilecek adaysayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.(1)

  İsteklilertekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulanhususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadaryazılı olarak açıklama talep edebilir. İdarece açıklama yapılması halindeyapılan açıklama, kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif vermegününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekildeyazılı olarak gönderilir.

  Davet mektubugönderildikten sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesinietkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespitedilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihaledokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihaledokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa listede yer alan bütünisteklilere, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibiolmalarını temin edecek şekilde gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerinhazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi birdefaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilnamedüzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklileretekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

 

––––––––––––

(1) 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 31inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “kırk gün süre” ibaresi, “13 üncü maddedekisüreler” şeklinde değiştirilmiştir.


8249

 

  Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

  Madde 51- İhale konusu danışmanlıkhizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminatisteklinin malî teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine malî teklif olduğuyazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarının 30 uncu maddedebelirtilen şartlara uygun olması zorunludur.

  Teknikdeğerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifinioluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı birzarfa konulur.

  Her iki zarfınüzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açıkadresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleriistekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı birzarf veya paket içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veyaticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu veihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.

  Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihaleninyapılması

  Madde 52- İhale komisyonunca ihaleninyapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek,hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklifzarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasınauygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önündealınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olupolmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Malî teklifleriiçeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonuncatoplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Buaşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturanbelgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemendeğerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

  Verilenteklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamazve değiştirilemez.

  Danışmanlıkhizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve malî değerlendirmeolmak üzere iki aşamada yapılır. İlk aşamada teknik teklif, ikinci aşamada isemalî teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayrı puanlama yapılır. Teknikve malî puan için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılanhesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve malî puan ağırlıkkatsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği veözgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir.

  Bu ihalelerdeteknik değerlendirme kriterleri, 10 uncu Maddede belirtilen kriterlere uygunolarak belirlenir. İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerinbelirlenmesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirmedeneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ileişi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır.

 

 


8250

 

  Tekliflerindeğerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütünbelgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenipdüzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygunolmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. (Değişik üçüncü ve dördüncü cümle: 20/11/2008-5812/19md.) Ancak, teklifinesasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliğibulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerintamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileritamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatlarıgelir kaydedilir.

  İhale komisyonuihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirmekriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknikpuanlarını belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altındapuan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygunolmadığı tespit edilen veya asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere,değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin açılmadan malî tekliflerinaçılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceğiyazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puanalan isteklilere de malî tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarakbildirilir. 

  İhalekomisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirmesonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhalekomisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içerenpaket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklifzarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, buistekliler ihale salonundan çıkarılır. (Değişikdördüncü cümle: 20/11/2008-5812/19 md.) Bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puanalan isteklilerin mali teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ileyaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflarihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.

  Malî teklifiçerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygunolmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir.Teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanlarbelirlenir.

  Bu isteklilereait teknik ve malî puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayılarıylaçarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iştanımı, sözleşme şartları, personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmaküzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartlarıönemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmamalıdır. Görüşme sonucunda şartlarınnetleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır.

  İhale komisyonutarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.


8251

 

  Yapılan görüşmedeanlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamayükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminatı gelirkaydedilir. Bu durumda, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesikaydıyla, ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüşme yapmaksuretiyle sözleşme imzalanır.  İkinciisteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarecegeçici teminatı gelir kaydedilir.

Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malîdeğerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihaleyapılmaz.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu İhaleKurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu İhaleKurumu

  Kamu İhale Kurumu

  Madde 53- a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz,idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu,bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanmasıkonusunda görevli ve yetkilidir.

  Kurumun ilişkiliolduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara’dadır.

  Kurum göreviniyerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumunkararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve  hizmet birimlerinden oluşur.

  b) Bu Kanuna göreyapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıdasayılmıştır:

  1) İhaleninbaşlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idareceyapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığınailişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

  2) Bu Kanuna veKamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihaledokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayıyönlendirmek.

  3) İhale mevzuatıile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.

  4) Yapılanihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgitoplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak veyayımlamak.

  5) Haklarındaihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

  6) Araştırma vegeliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

  7) İhale ilânlarıile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamuİhale Bültenini yayımlamak.

 


8252

 

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelerekatılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanınyapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerekatılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gereklidüzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.

  9) Kurumun yıllıkbütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurumbütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasınısağlamak.

  (Mülga paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.)

  Kurum,görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün  kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi vegörüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesizorunludur.

  Kurum, Kurulkararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkinstandart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmayayetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek veözel nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale dokümanları, tipsözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğekonulur.

  c) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Kurumunkarar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşanKamu İhale Kuruludur. Kamu İhale Kurulu üyeleri Maliye Bakanının teklifiüzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinciBaşkanı da görevlendirir. Kurul Başkanı,Kurumun da başkanıdır.

  (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Üyelerinen az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme,iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlaradenkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmaları gerekir. Kurul üyeliğine atanacak kişilerin; kamukurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması, kamu ihalemevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışmakonularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihalemevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte vehalen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev almailişkilerinin bulunmaması gerekir.

  (Değişik:12/6/2002-4761/15 md.) (Değişik birinci ve ikinci cümle: 24/10/2011-KHK-661/57md.) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bir üye birdefadan fazla seçilebilir. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerineson verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya engellilik nedeniyle işgörememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde atandıklarıusule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktanveya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise Başbakan onayıylagörevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi birsebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilenesaslara göre yeniden atama yapılır. (Mülgason cümle: 20/11/2008-5812/20 md.)(1)

 

––––––––––––

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılıKanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”şeklinde değiştirilmiştir.


8252-1

 

Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınankararların yürütülmesi başkana aittir. Başkanın izin, hastalık, yurt içi veyayurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan başkanavekalet eder.

  (Ekparagraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Dava açma, icra takibi yapma vemahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçmeyetkisi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltmeyoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula aittir.

  d) Kurul üyeleri,Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresincegörevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu Kanunhükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine veettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay’caacele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

  e) (Değişik birinci cümle: 20/11/2008-5812/20md.) Kurul Başkan veüyeleri, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla telif ücreti karşılığı bilimselamaçlı yayın yapabilir, ücret karşılığı ders verebilir, bunun dışında özel birkanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf,kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz,serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. Kurulüyeleri, göreve başlamadan önce sahip oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafındançıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, piyasada faaliyetgösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisseleriniya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadarkayın hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasınıizleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmakzorundadır. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

  (Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20md.) Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

  (Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20md.) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakemlik vebilirkişilik yapamazlar.

  Kurul üyeleri ileKurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncükişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, bu konudakanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veyaüçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevdenayrılmalarından sonra da devam eder. (Değişiküçüncü ve dördüncü cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul üyeleri ve Kurum personeli,görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımındanDevlet memuru sayılırlar. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukukisorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı BankacılıkKanununun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

f) Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılmatarihlerini izleyen bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yılgenel mal beyanında bulunmak zorundadır.  


8252-2

 

  g) Kurul,başkanın veya başkanın bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağrısı üzerine üyetam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halindeBaşkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oykullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İzin, rapor,görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en azaltı üye ile toplanılabilir.(1)  

  Kurul üyeleri,kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayınhısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı veoylamaya katılamaz.  

  Bu maddedebelirtilen haller dışında bir nedenle bir takvim yılında beş toplantıyakatılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

  h) (Değişik birinci cümle: 20/11/2008-5812/20md.) Başkanagörevlerinde yardımcı olmak üzere Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafındandört başkan yardımcısı atanabilir. Başkanyardımcıları, Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlararasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasalbilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislikfakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındakiyüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az onyıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasındanatanır. (2)(3)

  Kurumun hizmetbirimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda dairebaşkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimlerive yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.(Ek cümle: 24/10/2011-KHK-661/57md.) Kurumda; BaşHukuk Danışmanı kadrosuna atanacakların hukuk fakültesi mezunu olması vemesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve meslekleri ileilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında oniki yıl ve üzeri kamu hizmetindebulunmaları; Kurum Müşaviri ve Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanacakların en az dört yıllık öğretim veren fakülteler ilebunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve memuriyete esas kamu kurumve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları; DaireBaşkanı kadrosuna atanacakların en az dörtyıllık öğretim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilenyurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve memuriyeteesas kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl ve üzeri kamu hizmetindebulunmaları gerekir. (Ek cümle:20/11/2008-5812/20 md.; Değişik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) DaireBaşkanlarının ve diğer personelin ataması Başkan tarafından yapılır.

 

––––––––––––

(1) 24/10/2011tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 57 nci maddesiyle bu bentte yer alan “yedi üye”ibaresi “altı üye” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 24/10/2011tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 57 nci maddesiyle bu bentte yer alan “Kurulkararı ile” ibaresi “Bakan tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(3) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 29 uncumaddesiyle, bu paragrafta yer alan “üç” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiştir.


8253

 

  Kurumhizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman ve uzmanyardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür.Bunlar, sözleşmeli olarak istihdam edilir.

  Kamu ihale uzmanyardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en azbirini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat,siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislikfakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındakiyüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikte belirtilen özelyarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın  Ocak ayının  ilk  gününde otuz yaşını  doldurmamış  olmaları gerekir. Bu şekilde kamu ihale uzmanyardımcılığına atananlardan, en az üç yıl fiilen çalışan, her yıl olumlu sicilalan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibiyönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığıgörevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığıyeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kamuihale uzmanı olarak atanırlar, kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeyehak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurumda durumlarınauygun başka bir göreve atamaları yapılır.  Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş veyeterlik sınavlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas veusullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikledüzenlenir.(1)

  Kurumun hizmetbirimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve çalışmausul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı,nitelikleri Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine BakanlarKurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Kurum personeli,bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununa tâbidir.

i) Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri MaliyeBakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

  Kurumpersonelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları, Kurulun önerisi veMaliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, usulve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

  Kurulüyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye CumhuriyetiEmekli Sandığı Kanunu hükümlerine tâbidir. Emeklilik açısından Kurul BaşkanınaBakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kurum BaşkanYardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire Başkanlarına Bakanlık GenelMüdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil tazminatlarıile diğer malî hükümler uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makamtazminatı  ve yüksek hakimlik tazminatıödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır.

 

––––––––––––

(1) Bu fıkrada geçen “Kurum ile ilişiklerikesilir.” ibaresi, 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunla “Kurumdadurumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır” şeklinde değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.


8254

 

                          KurulBaşkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuşdiğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların istekleri halinde bukurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümleruygulanmaz.

  (Değişik: 12/6/2002-4761/15 md.) Kurul Başkan veüyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olanilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyetegiriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sonaermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolmasıdurumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili bakanveya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroyaatanırlar. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumdageçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimliktazminatını almaya başladıktan sonra atananlar için  yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesinigerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Kurumda görev alanlargörevden ayrılma isteğinde bulunmaları halinde, durumları daha önce tâbioldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerineuygun bir kadroya, yetkili makamlarca atanır. Bu hükümler akademik unvanlarınkazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelenpersonel hakkında da uygulanır.

(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.)Mükteseplerine uygunbir kadroya atamaları gerçekleşinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevisona eren Kurul Başkan ve üyelerine almakta oldukları aylık ücret ile sosyalhak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Mükteseplerineuygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum tarafındanödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan KurulBaşkan ve üyeliğine atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlereherhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiğitarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurumtarafından yapılmasına devam olunur. Kurum tarafından bu kapsamda yapılacaködemeler üç ayı geçemez.

 

 


8254-1

 

(Ek:12/6/2002-4761/15 md.) Kamu ihale uzmanlığı  hariç  olmak üzere Kurumun görev alanı ile ilgilikonularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamuiktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının, hâkimler ve savcılar isekendilerinin muvafakatı ile Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel,kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam vetazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasındaimzalanacak sözleşmede belirlenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ileilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerindehesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresindeyapılır. Üniversite öğretim elemanları uzmanlıklarına uyan işler için,4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesinegöre Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısıtoplam kadro sayısının % 10’unu aşamaz.(1)

j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:(2)

  1) (Değişik: 30/7/2003-4964/32 md.) BuKanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeliyüzmilyar Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşmebedelinin onbinde beşi. (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafındanKurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramakzorundadır.)

  2) (Değişik: 6/2/2014-6518/49 md.) Yaklaşık maliyeti beş yüz bin TürkLirasına kadar olan ihalelerde üç bin Türk Lirası, beş yüz bin Türk Lirasındaniki milyon Türk Lirasına kadar olanlarda altı bin Türk Lirası, iki milyon TürkLirasından on beş milyon Türk Lirasına kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirası,on beş milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirasıtutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedeli.

  3) Eğitim, kurs,seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

  4) (Değişik: 20/11/2008-5812/20 md.) Her türlü basılı evrak, form, ilan,doküman ve yayınlar ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun işletilmesindenelde edilecek gelirler.

  5) Gerektiğindegenel bütçeden yapılacak yardımlar.

  6) Diğergelirler.

Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası veya Türkbankalarından birisi nezdinde açılacak bir hesapta toplanır.

  Kurumun mal vevarlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun tahsiledilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunhükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurumhesaplarına aktarılır.

 

––––––––––––

(1) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 20nci maddesiyle; bu paragrafın başına “Kamu ihaleuzmanlığı  hariç  olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu bentte yer alan eşik değerler ve parasallimitlerin 1/2/2017 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak, 21/1/2017 tarihli ve 29955 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun 2017/1 No.’lu Kamu İhale Tebliğine bakınız.


8254-2

 

k) Kurumun giderleri, Kurul kararıyla yürürlüğe girenyıllık bütçeye göre yapılır. Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçeyılının başlamasından önceki otuz gün içinde hazırlanır.

  Kurumun bütçeuygulama sonuçlarına ilişkin yıllık malî raporu ve bütçe kesin hesabı BakanlarKurulu Kararı ile ibra edilir. 

  Kurumun yıllıkhesapları ile gelir ve harcamalarına ilişkin iş ve işlemleri,  Sayıştaydenetimine tâbidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhalelere Yönelik Başvurular veİnceleme (1)

  İhalelere yönelik başvurular (2)

  Madde 54- (Değişik: 20/11/2008-5812/21 md.)

  İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle birhak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunuiddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilenşekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayetbaşvurusunda bulunabilirler.

  Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan öncetüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

  Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kurumahitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdakihususlara yer verilir:

  a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadıveya unvanı ve adresi.

  b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıtnumarası.

  c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiğitarih.

  d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

  e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin vevarsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

  Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dairbelgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinineklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfıiçerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusubelgeler aranmaz.

 

––––––––––––

(1) Bu Bölüm başlığı “İnceleme TalebindeBulunulması ve Şikâyetlerin İncelenmesi” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı“İnceleme talebindebulunulması” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 21 inci maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8255

 

İtirazen şikayettebulunanlardan 53 üncü maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilenbedelin dört katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına Bakanlar Kuruluncakarar verilebilir. Başvuru teminatları Kurum hesaplarına yatırılır. Buteminatlar Kurum gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.

  İtirazen şikayet dilekçelerine, başvurudabulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veyayetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabınbir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığınadair belgenin eklenmesi zorunludur.

Aynı kişi tarafından birdenfazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ilebaşvuruda bulunulamaz.

  Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresidolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapmazorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafındangiderilebilir.

  (Ek: 6/2/2014-6518/50 md.) Başvurularınihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargımercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisinegöre idareye veya Kuruma gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurumkayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

  Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafındangerekçeli olarak;

  a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzelticiişlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihaleniniptaline,

  b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek veihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzelticiişlem belirlenmesine,

  c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması,usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerdehukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konuhususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

  karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç,itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru teminatıyatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine de karar verilir.

  Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme veçerçeve anlaşmalara ilişkin başvuru esas ve usulleri Kurum tarafından yürürlüğekonulacak yönetmelikle belirlenir.


8256

 

İdareye şikayetbaşvurusu(1)

  Madde 55- (Değişik: 20/11/2008-5812/22 md.)

  Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukukaaykırılığı iddiasıyla  bu  işlem veya  eylemlerin  farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen gündenitibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beşgün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce,ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvurularınsüresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayandiğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığıtarihte başlar.

  İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birincifıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç işgünü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veyason başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılanincelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesinietkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması veidarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gereklidüzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihaletarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veyateknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeyegöre işlem tesis edilir.

İdare, şikayet başvurusuüzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veyaistekliler  ile istekli olabileceklerekarar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya önyeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirimyapılmaz.

            Belirtilensüre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından kararverme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumundaise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafındanidarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazenşikayet başvurusunda bulunulabilir.

  İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerinealınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmamasıhalinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden veitirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulamayapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurumtarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

 

––––––––––––

(1) Bu madde başlığı“İdare tarafından inceleme”iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle metneişlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8256-1

 

Kuruma itirazen şikayet başvurusu (1)

Madde 56- (Değişik: 22/11/2008-5812/23 md.)

  İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararıuygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 incimaddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşmeimzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhaleniniptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayetüzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beşgün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

  Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddialarıile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itirazedilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediğiaçılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerinealınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayetbaşvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.

  Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmışolması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayetbaşvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birininalınmasına engel teşkil etmez.

  Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerindinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihtetaraflar ve ilgililer dinlenir.

  Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleyeilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığıtarihi izleyen yirmi gün içinde vermek zorundadır. Bu süre 21 inci maddenin (b)ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet ve itirazen şikayet üzerinealınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayetbaşvurularında  on iş günü olarakuygulanır.

Kurum, gerekli gördüğütakdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisassahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşünebaşvurabilir. Görüşüne başvurulan özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere(8000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ileçarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenenmiktarda ödeme yapılır. Kamu görevlilerinin görüşüne başvurulması  halinde ise personele  diğer mevzuatta yer  alan kısıtlamalara bağlı  olmaksızın (5000) gösterge rakamı esasalınmak suretiyle aynı esaslar çerçevesinde ödeme yapılır. Bu fıkra uyarıncayapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabitutulmaz.

Kurul tarafından verilenbütün kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebligataçıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumuninternet sayfasında yayınlanır. Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz. 

 

––––––––––––

(1) Bu maddebaşlığı “Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme” iken, 20/11/2008 tarihli ve5812 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 5/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzeremetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

           


8256-2

 

  İdareler hukukidurumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikleyerine getirmek zorundadır.

  Yargısal inceleme

  Madde 57- Şikâyetler ile ilgili Kurumtarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde davakonusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yasaklar veCeza Sorumluluğu

  İhalelere katılmaktan yasaklama

  Madde 58- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddedebelirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiilveya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yılakadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göresözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum vekuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılmayasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık,herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde buidarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlarabağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafındanverilir.

  Haklarındayasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halindeşirket  ortaklarının tamamı hakkında,sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olangerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklamakararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişiolması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde buşahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde isesermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketihakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

  İhale sırasındaveya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler,idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararınınyürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonrakiihalelere de iştirak ettirilmezler.

  Yasaklamakararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihiizleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetedeyayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihindeyürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerinekatılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.(1)

 

––––––––––––

(1) Bu fıkrada geçen “en geç otuz gün” ibaresi,30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle “en geç kırkbeşgün” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


8257

 

  İhaleyi yapanidareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumlakarşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlıbulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

  İsteklilerin ceza sorumluluğu

  Madde 59- Taahhüt tamamlandıktan ve kabulişlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilenfiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veyadavranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veyavekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmaküzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacakcezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararınınbitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan azolmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum vekuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddeninikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

  Bu Kanunkapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince cezakovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 incimaddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamındayer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamudavası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerineişlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

  Bu Kanundabelirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer cezahükmolunanlar  ile  bu  kişilerin  sermayesinin yarısından  fazlasına  sahip  olduğu   sermaye şirketleri veyabu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarakkamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

  Bu maddehükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar,Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna,meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

  Sürekliolarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkemekararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde ResmîGazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Görevlilerinceza sorumluluğu

Madde 60- İhaleyetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerindensözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğerilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının,görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının,taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerdebulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğincedisiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine görehaklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birliktetarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazminettirilir. (Değişik son cümle:30/7/2003-4964/36 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayıhüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.


8258

 

                          Bu Kanun kapsamına giren işlerdendolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanunkapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğermevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görevalamazlar.

(Değişik üçüncüfıkra: 30/7/2003-4964/36 md.) 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izinverenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideleruygulanır.  

  Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

  Madde 61- (Değişik: 30/7/2003-4964/37 md.)

Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlıkhizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş veişlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalmasıgereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler,kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareketedenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideleruygulanır.

 

BEŞİNCİ KISIM

ÇeşitliHükümler

  İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

  Madde 62- Bu Kanun kapsamındakiidarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadanönce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

  a) Yatırımprojelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesiamacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işinsüresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasınısağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl içinöngörülen ödenek, yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejiköneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere, proje maliyetinin %10’undan az olamaz ve başlangıçta daha  sonraki  yıllar için  programlanmış  olan ödenek  dilimleri  sonraki yıllarda  azaltılamaz.(1)

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan vereceksüre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazlayılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyleyapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihaleninsonuçlandırılması esastır.  (Ek ibare: 30/7/2003-4964/38 md.) Ancakertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarıiçin bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

 

––––––––––––

(1) 16/11/2016 tarihli ve 6761 sayılı Kanunun 6 ncımaddesiyle, bu bende 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere “İlk yıl içinöngörülen ödenek” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yılı merkezî yönetim bütçekanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmaküzere,” ibaresi eklenmiştir.


8258-1

 

                          c)(Değişik: 18/4/2007-5625/5 md.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden,mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan veuygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işininözgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özellikleriningerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerindenihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimigötürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğalafetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapımişlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işinyapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veyauygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyleihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerindeise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesiyapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesiyapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almaksuretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinintamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakilhattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu,liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerindearanmaz.

d) (Değişik:30/7/2003-4964/38 md.) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede iseisteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespitedilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.

e) (Değişik: 10/9/2014-6552/10 md.) İdarelerin bu Kanunda tanımlananhizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşağıdabelirtilen hususlara uyması zorunludur:

1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göreistihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlindepersonel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleyeçıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini;idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargıiçtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesininyedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veyabirlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet PersonelBaşkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuruluyetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesiile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.

2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkinmevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmaksuretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idareninve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmetalımı ihalesine çıkılabilir.

3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdamedilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.


8258-2

 

  f) İhale dokümanıhazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânınyayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkatealınmaz. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilânyapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlereyeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

  g) İhale içintespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerekkalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve busaate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkatealınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilânedilen saatte yapılır.

 h) (Değişik:20/11/2008-5812/24 md.) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisanseğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılıgeçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl,yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncumadde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre işdeneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında eldeedilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu(…) (1) tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. (1)(2)

  ı) (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamalarınyıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unuKamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

  Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Madde 63- (Değişik: 6/2/2014-6518/51 md.)

İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ileyerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajıtanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:

a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalanihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenlemeyapılabilir.

b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerliistekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

c) (Değişik:18/6/2017-7033/74 md.) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif edenistekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerialınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen veKurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malıteklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasımecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranındafiyat avantajı sağlanması mecburidir. 

 

––––––––––––

(1) Bu bentte yer alan “…veya her iki ortağın damühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu…” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 10/7/2013 tarihli ve E.: 2012/104, K.:2013/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2) Bu bentte yer alan eşik değerlerve parasal limitlerin 1/2/2017 tarihinden itibaren  uygulanması ile ilgili olarak, 21/1/2017 tarihlive 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun  2017/1 No.’lu Kamu İhale Tebliğine bakınız.


8258-3

 

d) (Ek:18/6/2017-7033/74 md.) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme veekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartıgetirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığıtarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak ortadüşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasındanbelirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu iştekullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.(1)

e) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarıngörüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malıolduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ilebelgelendirilir. (1)

f) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi içinbütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.(1)

  Sürelerin hesabı

  Madde 64- Bu Kanunda yazılı sürelerinhesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

  Bildirim ve tebligat esasları(2)

  Madde 65- (Değişik: 20/11/2008-5812/25 md.)

  Aday, istekliler ve istekliolabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdakihususlara uyulması zorunludur:

  a) Tebligatlaridareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

  1) İmza karşılığıelden.

  2) İadelitaahhütlü mektupla.

  3) Elektronikortamda.

  4) Faksla.

  (…)(3)yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün (…)(3). Tebligatın butarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.(3)

  b) İdareler veyaKurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ileçerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulanfiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veyafaks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

––––––––––––

(1) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 74üncü maddesiyle bu fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere (d)bendi eklenmiş ve mevcut (d) ve (e) bentleri (e) ve (f) bentleri olarakteselsül ettirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı “Tebligat” iken, 20/11/2008tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle metne işlendiği şekildedeğiştirilmiştir.

(3) Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012tarihli ve E:2012/20, K: 2012/132 sayılı kararıyla bu fıkrada yer alan “İadelitaahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takipeden yedinci gün, … kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır” hükmü iptaledilmiştir.


8258-4

 

  Ancak, idarelerveya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronikimza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemlerdahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecineilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

  c) Elektronikhaberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygınolarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolayerişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

  d) Her türlübilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü iletekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

  Bu Kanunda hükümbulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleriuygulanır.

  Değişiklik yapılması

  Madde 66- Bu Kanun hükümlerine ilişkindeğişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklikyapılmak suretiyle düzenlenir.

  Eşik değerler ve parasal limitleringüncellenmesi(1)

  Madde 67- Bu Kanunda belirtilen eşikdeğerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esasalınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihindengeçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancakgüncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. BuKanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde,belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıile güncellenebilir.

 

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

  Uygulanmayacakhükümler

  Madde 68- a) Bu Kanun kapsamında yer alanişlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunuhükümleri uygulanmaz.

  b) Diğerkanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyettanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.

 

––––––––––––

(1) BuKanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlerin uygulanması ile ilgiliolarak Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan Kamu İhale Tebliğleri ile ilgiliolarak son sayfada yer alan “4734 sayılı Kanunda belirtilen eşik değerler veparasal limitlerin uygulanması ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu Tarafındançıkarılan Kamu İhale Tebliğlerine İlişkin Tablo”ya bakınız.

 


8258-5

 

  c) (Ek: 30/7/2003-4964/39 md.) 2985 sayılıToplu Konut Kanunu kapsamındaki projelerde, 5 incimaddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile(c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulamaprojesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporuzorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınmasızorunludur.(1)

  Elektronik Kamu Alımları Platformu(2)

  Ek Madde 1- (Ek: 30/7/2003-4964/41 md.;Değişik: 20/11/2008-5812/26 md.)

  Bu Kanun kapsamında yapılanihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan,ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkinbelgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi,ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarınınbildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalarile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulanElektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilir.

  Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ileihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usuller Kurumtarafından belirlenir.

  Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynızamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.

  Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinintespitine ilişkin olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sistemlerkurulabilir. Bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi,yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbirniteliğinde kararlar alınması hususlarında Kurum yetkilidir.

  Çerçeve anlaşmalar(3)

  Ek Madde 2- (Ek: 1/6/2007-5680/2 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/27 md.)

  İdarelerihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarakaçık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıylaçerçeve anlaşmalar yapabilir. Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici,sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.

  Çerçeve anlaşmakapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kanunun 13üncü maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanmasıplanlanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir.

  Teminatalınmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözleşmeye bağlanmasıhakkında bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, süresi kırksekiz ayıgeçmemek üzere çerçeve anlaşma imzalanır ve sonuçlar Kamu İhale Bülteninde ilanedilir.

 

––––––––––––

(1) 13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan “toplukonut projelerinde” ibaresi “projelerde” olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(2) Bumadde başlığı 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesininhükmüdür.

(3) Bu madde başlığı“Çerçeve sözleşme kapsamında mal ve hizmet alımı” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle metneişlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8258-6

           

  Çerçeveanlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, bir istekli ilede yapılabilir. Birden fazla istekli ile yapılacak çerçeve anlaşmalardaistenilen şartları karşılayan yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeveanlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanındabelirtilir. Çerçeve anlaşmaların bir istekli ile yapıldığı haller hariç,yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler,ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeyealınır. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesihalinde, mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

  Koşullarıntamamının baştan belirlendiği çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlardaisteklilerden ilk tekliflerini aşmamak kaydıyla yeniden teklif alınabilir.Koşulların tamamının baştan belirlenmediği hallerde ise çerçeve anlaşmakoşullarında esaslı değişiklik yapılmaması kaydıyla isteklilerden yenidenteklif alınır.

  İsteklilereihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınaraktekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır.

  İsteklileryeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devametmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklifvermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

  Münferit sözleşmeyedavet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşmeimzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve istekli hakkında58 inci madde hükümleri uygulanır.

  Münferitsözleşme aşamasına ilişkin olarak bu Kanunun 6, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,54, 55 ve 56 ncı maddeleri uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen hususlar dahilçerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımların usul ve esasları ile nitelik vekapsamını belirlemeye, ve sınırlar koymaya, sözleşme düzenlenmesine gerekgörülen durumlarda sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurumyetkilidir.

  Çerçeve anlaşmayapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare, çerçeveanlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmaksuretiyle de temin edebilir.

  Ek Madde 3- (Ek: 15/5/2008-5763/36 md.)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c)bendi kapsamındaki işler ile aynı kapsamda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunudışında, ihalesi ilgili mevzuat hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihe kadar yapılmış olanlar ile bu tarihten sonra yapılacak olan ve bedeliyabancı para cinsinden sabit fiyatlarla sözleşmeye bağlanan yapım ve yapımlailgili hizmet işlerine uygulanmak üzere; fiyat farkı esasları belirlemeye,sözleşmelerin tadil veya tasfiye edilmesine imkân veren kararnameler çıkarmayaBakanlar Kurulu yetkilidir.


8258-7

 

  Dinamik alım sistemi

  Ek Madde 4- (Ek:20/11/2008-5812/28 md.)

  Dinamikalım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamdaalımında kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır.Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekildeişletilemez.

  Sistemin tesis edileceği hususu Kamu İhale Bülteninde ilan edilmeksuretiyle duyurulur. İhale dokümanında; planlanan alımın niteliği, türü vemiktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin işletilmesindekullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek içingerekli düzenlemelere, sistemin işleyişini düzenleyen kurallara ve diğerhususlara ilişkin bilgilere yer verilir.

  Yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alanşartlara uygun ön teklif veren bütün isteklilere sisteme dahil olma imkanıverilir. Ön teklifler ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürecesürekli olarak geliştirilebilir.

  Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibarenonbeş gün içinde tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olmasıhalinde değerlendirme süresi onbeş güne kadar bir defa uzatılabilir.

  Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasındanvazgeçildiği ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususuisteklilere karar alındıktan sonra en geç üç gün içinde bildirilir.

  Her bir alım için sisteme kabul edilmiş istekliler teklif vermeyedavet edilir. Yapılacak alımlar bu davetten en az onbeş gün öncebasitleştirilmiş ilan yoluyla duyurulur. Sisteme kabul edilen bütün istekliler,tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeyedavet edilir.

  Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göredeğerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır.

  Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz.

  Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde Elektronik KamuAlımları Platformu kullanılır. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesineilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmez.

  Dinamik alım sistemi dahilinde yapılacak alımlara ilişkin sözleşmedüzenlenmesi gerekli haller ile bu sözleşmelerin şeklini ve kapsamınıbelirlemeye Kurum yetkilidir.

  Elektronik eksiltme

  Ek Madde 5- (Ek:20/11/2008-5812/28 md.)

  İlan veihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık ihale, belli istekliler arasındaihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan pazarlıkusulü ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonraelektronik eksiltme yapılabilir. Dinamik alım sistemi ve çerçeve anlaşmakapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. 48 incimadde uyarınca yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronikeksiltme uygulanmaz.


8258-8

 

  Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün tekniközelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir.

  Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenenşartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.

  Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklifvermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saatiile kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi içingerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasınıgösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyenbirden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiğitarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar dadikkate alınarak belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ileeksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematikselformül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanındabelirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitindekullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

  Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarınıöğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhaledokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkındabilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı daduyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleriaçıklanamaz.

  Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçınıngerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

  a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenintamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

  b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davettebildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerinalınamaması.

  c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.

  Finansal kiralama

  Ek Madde 6- (Ek:20/11/2008-5812/28 md.)

  Kanunkapsamındaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacakları mal alımlarındauygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

Birden fazla idareninortak ihtiyaçları için ihale yapılması

Ek Madde 7- (Ek:6/2/2014-6518/53 md.)

 Birden fazlaidarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ilebakım ve onarım işlerine ilişkin, bu Kanunda yer alan ihale usulleriuygulanarak tek bir ihale yapılabilir.

Birinci fıkra kapsamındaki işler için idareler,düzenlenecek bir protokol ile kendi aralarından bir idareyi, kesin teminatınalınması ve sözleşmenin imzalanması hariç olmak üzere diğer ihale işlemlerinibu idareler adına gerçekleştirmek üzere görevlendirir.


8258-9

 

Protokole taraf olan her bir idare ile ihaleninüzerine bırakılmasına karar verilen istekli/istekliler arasında ayrı ayrısözleşme imzalanır.

Protokole taraf diğer idarelerin ihalelerinde buKanunun 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre ihale dışı bırakılacak ve ihaleyekatılamayacak olanlar ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihaleyeiştirak ettirilmeyecek olanlar, görevlendirilen idarenin yapacağı ihaleye dekatılamaz.

Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde görevalanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla işlemlerin mevzuatauygunluğundan sorumludur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarKurum tarafından belirlenir.

Uygun görüş alınması vegörevlilerin sorumlulukları

Ek Madde 8- (10/9/2014-6552/11md.)(1)(2)

62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendikapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmetalımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu MalîYönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alanidareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından,

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadiTeşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan GenelYatırım ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun HükmündeKararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının HazineMüsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme UygulamalarıHakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin%50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresiBaşkanlığından,

uygun görüş alması zorunludur. Uygun görüş, bukapsamda çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işinyapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurlardan biri, birkaçı veyatamamı dikkate alınarak ihale dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri maliödemelere ilişkin tavanların tespitini de kapsar.(2)

Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleyeçıkılamaz. 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı altbendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayıaşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz.

 

––––––––––––

(1) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılıKanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasıyla, bu maddenin  üçüncü fıkrası hükümlerinin 31/12/2015tarihine kadar uygulanmayacağı hüküm altına alınmış olup, daha sonra 30/12/2015tarihli ve 6656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle “31/12/2015” ibaresi“30/6/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 28/11/2017  tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 67 nci maddesiile bu maddenin birinci fıkrasının sonuna bir cümle eklenmiş olup aynı Kanunun123 üncü maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğegirecektir.


8258-10

 

62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarıncayapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesindeçalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işteçalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasınadayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması,uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihalekapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışındaçalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüneaykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idarealeyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara nedenolduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bukişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bukişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık netödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarınabaşvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılanbir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.(1)

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve MaliyeBakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulanyönetmelikle düzenlenir.

Kamu alımlarınınbölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı

Ek Madde 9- (Ek: 31/10/2016-KHK-678/31md.)

Mal alımlarının; bölgesel kalkınmanın sağlanması,stratejik sektörlerin ve teknoloji transferine dayalı yerli üretimingeliştirilmesi, proje bazlı yatırımlar ile araştırma, geliştirme veyenilikçiliğin teşvik edilmesi amaçlarına yönelik olarak temin edilmesi halindebu madde hükümleri uygulanır.

İhtiyaçlar, ilan yapılmak ya da davet edilmeksuretiyle bir veya birden fazla alım kapsamında, bir veya daha fazla isteklidensüre, miktar ya da kısımlar bakımından bölünerek de karşılanabilir. İhtiyacınözelliğine göre teknik şartlar, maliyet ile performans kriterleri ve sözleşmekoşulları müzakere edilebilir ve gerekli hallerde idareler ile isteklilerarasında işbirliği yapılabilir.

Yerli üretim yapma şartı ile yerli katkı şartınınöngörüldüğü alımlarda bu şartların nasıl yerine getirileceğine ilişkinhususlara dokümanda yer verilir.

Bu madde kapsamındaki mal alımları, sadece yurtiçindeüretilen malları teklif eden isteklilerin veya bölgesel kalkınma programıuygulanan illerde üretilen malları teklif eden isteklilerin katılımına açıkgerçekleştirilebilir. Yurtiçinde üretilen malları teklif eden isteklilerinkatılımına açık olan mal alımlarında, bölgesel kalkınma programı uygulananillerde üretilen malları teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyatavantajı sağlanabilir.

Mal alımlarında, ihtiyacın belli kısmının yüklenicitarafından, bölgesel kalkınma programı uygulanan illerde üretim yapan veyafaaliyet gösteren diğer gerçek veya tüzel kişilerden tedarik edilmesi veyasağlanması yönünde dokümanda düzenleme yapılabilir.

––––––––––––

(1) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılıKanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasıyla, bu fıkra hükümlerinin31/12/2015 tarihine kadar uygulanmayacağı hüküm altına alınmış olup, daha sonra30/12/2015 tarihli ve 6656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle “31/12/2015”ibaresi “30/6/2016” şeklinde değiştirilmiştir.


8258-11

 

Stratejik sektörlerde ve yurtiçindeüretimi bulunmayan veya sınırlı bulunan orta-yüksek ve yüksek teknolojitransferine dayalı yerli üretimin geliştirilmesi, araştırma, geliştirme veyenilikçiliğin teşvik edilmesi, bölgesel kalkınmanın sağlanması amaçlarına veproje bazlı yatırımlara yönelik mal alımlarında yerli üretim, yerli katkı,yatırım, istihdam, ihracat ve teknoloji transferi gibi şartların bir veyabirkaçının yerine getirilmesi ve ayrıca maliyet ve performans kriterlerininkarşılanması şartıyla alım garantisi verilebilir. Ayrıca, Milli EğitimBakanlığının eğitim ve öğretime yönelik bilgi ve iletişim teknolojilerineilişkin mal ve hizmet alımlarında da alım garantisi verilebilir. 

Bölgesel kalkınma programları kapsamında DevletMalzeme Ofisi, idarelerin ihtiyaçlarını ana statüsünde yer alan mallarlasınırlı kalmaksızın temin edebilir ve bu alımlarda bu Kanunun 3 üncü maddesinin(g) bendinde yer alan parasal limit iki kat olarak uygulanır.

Bu madde kapsamında yapılacak alımlara ilişkin; alımyapacak idareler, alım yapılacak ürünler, alım garantisi verilecek ürünler vegaranti süreleri, ürünün yerli katkı oranı, uygulanacak fiyat avantajı oranı vesüresi, yüklenme süresi, miktar, parasal limitler, alım yöntem ve kuralları,fiyat farkı, iş artışı ve eksilişi ile sözleşmeye ilişkin hususları da kapsayanuygulama usul ve esasları ile sınırlamalar Bakanlar Kurulu kararı ilebelirlenir.

Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, ceza,ihalelerden yasaklama ve sonuç bildirimine ilişkin hükümleri hariç olmak üzerebu Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili mevzuatında yüklenmeyleilgili süre, konu ve diğer sınırlamalar uygulanmaz.

            Diğer kanunlarda yeralan kamu alım garantisi ile ilgili sınırlamalar ve şartlar, bu maddekapsamında kamu alım garantisi yoluyla yapılacak alımlarda uygulanmaz. Aynışekilde bu maddede yer alan kamu alım garantisi ile ilgili hükümler, diğerkanunların kamu alım garantisi ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına engelteşkil etmez.

FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımlarıile yapım işleri

Ek Madde10- (Ek: 2/12/2016-6764/52 md.)

Yurt içi üretimin ve katma değerinartırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimibulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelikaraştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçişhedefleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim veortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisidonanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânının sağlanması,dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi vee-içerik altyapısının oluşturulması, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardagörev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tabletbilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde FırsatlarıArtırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, MillîEğitim Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabideğildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar MaliyeBakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığıtarafından hazırlanan yönetmelikle rekabete açık olacak şekilde düzenlenir.


8258-12

 

  Standart ihale dokümanları veyönetmelikler   

  Geçici Madde 1- Bu Kanununuygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları veyönetmelikler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhaleKurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve ResmîGazetede yayımlanır.

  Bunlarınyürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümleriniuygulamaya devam eder.

  Başlanmış olan ihaleler

  Geçici Madde 2- Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veyailân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

  Güncelleme

  Geçici Madde 3- Bu Kanunda yeralan eşik değerler ve parasal limitler, Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığıtarih ile yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen süre için Kurum tarafından 67nci maddede belirtilen şekilde güncellenir.

  İstisnalara ilişkin esas ve usuller

  Geçici Madde 4- a) Bu Kanunun3 üncü maddesinin (b) bendine ilişkin esas ve usuller  ilgili kurumlar tarafından,

  b) Bu Kanunun 3üncü maddesinin (d) bendine ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale Kurumunun uygungörüşü üzerine, Dışişleri, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık ve İskânBakanlıkları tarafından,

  c)         Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendigereğince yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin esas ve usuller, Kamuİhale Kurumunun uygun görüşü üzerine, ilgili kurumlar tarafından,

  İlgili kurum vekuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği tarihekadar hazırlanarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

  Bu Kanunun 3 üncümaddesinin (e) bendi gereğince (Ekibare: 12/6/2002-4761/18 md.) yapılacak alımlarda uygulanacak esas veusuller Kurum tarafından, Devlet Malzeme Ofisinden yapılacakalımlara ilişkin esas ve usuller ise gerekli görülmesi halinde Maliye Bakanlığıtarafından belirlenebilir.(1)

(Ek:12/6/2002-4761/18 md.; Değişik son fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşlarıntalebi üzerine Kurum tarafından belirlenir.

  (Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3üncü maddesinin (h) bendine ilişkin esas ve usuller, Sağlık Bakanlığı veKurumun görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacakyönetmelikle belirlenir.  

 

––––––––––––

(1) Bu fıkrada bulunan “yapılacak alımlardauygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından,” ibaresi 12/6/2002 tarihli ve4761 sayılı Kanunla eklenmiştir.


8258-13

 

  (Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Enerji, su,ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme veşirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncümaddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmetalımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tâbi olurlar. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/13 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g)bendinde yer alan parasal limit, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketininanılan bent kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile Türkiye Petrolleri AnonimOrtaklığının Türkiye karasuları ile uluslararası sular dahilinde petrol vedoğalgaz arama, sondaj, üretim ve taşıma faaliyetleri ile ilgili olarakyapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanmaz.(1)

  (Ekfıkra: 14/7/2004-5226/24 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendineilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlıktarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

  (Ek fıkra: 3/3/2005-5312/26 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (j)bendine ilişkin esas ve usûller, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu veDenizcilik Müsteşarlığının görüşleri alınarak Çevre ve Orman Bakanlığıtarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

 (Ek fıkra: 27/12/2007-5726/24 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (l)bendine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunungörüşleri alınarak Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken çıkarılacakyönetmelikle belirlenir.

  (Ek fıkra: 20/2/2008-5737/79 md.)Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k)bendine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunungörüşleri alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak biryönetmelikle belirlenir.

  (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/29 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f)bendi gereğince Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafındanuygulanacak usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarakTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından; (n) bendine ilişkinesas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak ilgilibakanlıklar tarafından hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.

(Ek fıkra: 6/2/2014-6518/52 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (u)bendine ilişkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıtarafından, Kurum ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarakbelirlenir.

Kamu İhaleKurumunun kurulması

  Geçici Madde 5- Bu Kanunun 53üncü maddesinde belirtilen Kamu İhale Kurulu, Kanunun Resmî Gazetedeyayımlandığı tarihi takip eden otuz gün içinde atanır. Kamu İhale Kuruluüyeliğine yapılacak ilk atamalarda, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskânBakanlığının önereceği adaylar arasından seçilecek üyelerden Bakanlar Kuruluncabelirlenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar.

 

––––––––––––

(1) 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Kanunun 31 incimaddesiyle bu fıkrada yer alan “Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yeralan parasal limit,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Posta ve Telgraf TeşkilatıAnonim Şirketinin anılan bent kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile” ibaresieklenmiştir.


8258-14

 

              Kurul,Kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere atandığı tarihi izleyen altmışgün içinde Kurum teşkilatını oluşturarak bu tarihe kadar Kurumun faaliyetegeçmesini sağlar.

  Kurumun buKanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili esas veusuller Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılacak yönetmelikledüzenlenir.

Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yönetmeliklerile üçüncü fıkrada belirtilen yönetmelik Kurumun faaliyete geçeceği tarihekadar çıkarılır.

  Kurumun her türlügiderleri, gelirleri ile karşılanacak aşamaya gelinceye kadar, genel bütçedensağlanacak yardımlardan finanse edilir.

  Geçici Madde 6- (Ek: 12/6/2002-4761/19 md.) Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde;

  a) Kamu kurum vekuruluşlarında görevli personelden, 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılanyüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen vebelirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonundaatanmış olanlar ile hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

  b) Kurumun görevalanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü eğitiminitamamlamış üniversite öğretim elemanları,

  c) Mühendislikveya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl,lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitimyapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarında kendigörev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar,

  Kırk yaşından günalmamış olmaları, (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu ihale mevzuatı ileilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularındaçalışmış olmaları koşuluyla kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle, Kurulcakamu ihale uzmanı olarak atanabilirler.

  31.12.2003tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındakikadrolarına, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamuiktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, özel kanunlarla kurulmuşve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ilebağımsız bütçeli kuruluşlarda çalışan personel kendilerinin isteği vekurumlarının muvafakati ile atanabilirler.

  Geçici Madde 7- (Ek: 10/11/2004-5255/15 md.)

  2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak DünyaÜniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak  İcra Kurulunca ve bu Kurulun talebi üzerinediğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza veihalelerden  yasaklama hükümleri hariç,bu Kanun hükümlerinden müstesnadır.

Başlanmış olan ihaleler

  Geçici Madde 8- (Ek:20/11/2008-5812/30 md.)

  Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuşihaleler hakkında, bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan kanunhükümlerinin uygulanmasına devam edilir.


8258-15

 

  Bu Kanunun 35 inci maddesinin (b) bendinde sayılanların yürürlüğegirdiği tarihe kadar yapılmış olan şikayet başvuruları ile bu Kanun ve ilgilimevzuat hükümlerine aykırılık iddiaları içeren başvurular, başvurunun yapıldığıtarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

  Mevcut görevlendirmeler

  Geçici Madde 9- (Ek:20/11/2008-5812/30 md.)

  31/5/2008tarihinden önce 53 üncü maddenin (i) fıkrasının son paragrafına göre Kurumdakamu ihale uzmanı olarak görevlendirilenlerden fiilen görev yapanlarıngörevlendirmeleri Kurumun ihtiyacına göre devam ettirilebilir.

  Kurul başkan ve üyeleriningörev süreleri

  Geçici Madde 10- (Ek:20/11/2008-5812/30 md.)

  Kurulunmevcut başkan ve üyelerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başkabir üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmış olanların görev süreleriatandıkları tarihten itibaren beş yıl olarak uygulanır.

  Üyeliğin devamı

  Geçici Madde 11- (Ek:24/10/2011-KHK-661/58 md.)

  Mevcut Kurul üyeleri, görev sürelerini tamamlayıncaya kadar görevlerine devam eder.

  Başkanlık Müşavirliğine atanmış sayılma

  Geçici Madde 12- (Ek:24/10/2011-KHK-661/58 md.) (1)

Kurumda; BaşkanYardımcısı, Baş Hukuk Danışmanı ve Daire Başkanı unvanlı görevlerdebulunanların görevleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihtesona erer. Bunlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Başkanlık Müşaviriunvanlarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu fıkra ileihdas edilen Başkanlık Müşaviri unvanları, herhangi bir sebeple boşalmasıhalinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

 Birinci fıkrayagöre Başkanlık Müşaviri unvanlarına atanmış sayılanların atanmış sayıldıklarıtarih itibarıyla eski unvanlarına ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca enson ayda aldıkları her türlü ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabitbir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni unvana ilişkin olarakilgili mevzuatı uyarınca aldıkları her türlü ödemelerin toplam net tutarındanfazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabitutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir.Atanmış sayıldıkları unvanlarında isteklerine bağlı olarak herhangi birdeğişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara farktazminatı ödenmesine son verilir.

Birinci fıkraya göre Başkanlık Müşaviri olarak atanmışsayılanlar, Başkan tarafından belirlenen birimlerde, Başkan tarafındanbelirlenen görevleri yürütür.

 

––––––––––––

(1) Bu maddede belirtilen kadrolarla ilgili olarak2/11/2011 tarihli ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.


8258-16

 

GeçiciMadde 13- (Ek: 30/3/2012-6287/24 md.)

Yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması,teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayanürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelikaraştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçişhedefleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim veortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisidonanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânının sağlanması,dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi vee-içerik altyapısının oluşturulması, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardagörev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tabletbilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde FırsatlarıArtırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, MillîEğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, cezave ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir.Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığıve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacakyönetmelikle, rekabete açık olacak şekilde düzenlenir.

Başlanmış olan ihaleler

Geçici Madde 14- (Ek:6/2/2014-6518/54 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilanedilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş ihaleler hakkında, ilanın veya duyurununyapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 15- (Ek:6/2/2014-6518/55 md.)

Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıliçinde kamu ihale uzmanlığına, kamu kurum ve kuruluşlarında 53 üncü maddenin(h) fıkrasında sayılan yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışmasınavı ile giren ve meslek içi eğitim sonrasında yapılan yeterlik sınavısonucunda başarılı olarak atanmış personelden kamu ihale mevzuatı ile ilgiliinceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında görevi bulunanlar ilemühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimini tamamladıktan sonraen az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgilikonularda çalışmış olanlar arasından, kurumlarının muvafakati alınmak ve meslekpersoneli kadro sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, 53 üncü maddenin (i)fıkrasının son paragrafındaki diğer esaslar çerçevesinde Başkanlıkçagörevlendirme yapılabilir. Görevlendirme işlemi herhangi bir süreye bağlıolmaksızın Başkanlıkça her zaman sonlandırılabilir. Bu şekildegörevlendirilenler bir defaya mahsus olmak üzere, meslek personeli sınavınagiriş için aranan öğrenim şartını taşımak ve sınava alındığı tarihte kırkyaşını doldurmamış olmak kaydıyla, Kurum tarafından yapılacak sınavda başarılıolmaları hâlinde kamu ihale uzmanı kadrosuna, başkaca bir izin ve işleme gerekkalmaksızın atanabilir. Kurumda görevlendirme, kurum kadrolarına atanmadakazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.


8258-17

 

Geçici Madde 16- (Ek:10/9/2014-6552/12 md.)

(1) Türkiye’nin 2015 yılında üstleneceği YirmilerGrubu (G-20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak malve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç buKanuna ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi değildir. Bufıkra kapsamında yapılacak alımlara ve yapım işlerine ilişkin esas ve usullerile diğer hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı veHazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararıile yürürlüğe konulur.

(2) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığınabakılmaksızın; bir mahallî idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleriarasında veya bir mahallî idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahallîidarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahallî idarelerdeveya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahallî idarenin en üstamirinin onayı alınarak bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüz yirmi güniçinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri işya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilir. Bu fıkra uyarınca aynı veyabenzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğermali ve sosyal hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda,12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin durumlarınauygun hükümleri aynı şekilde uygulanır.

Geçici Madde 17- (Ek:31/10/2016-KHK-678/32 md.)

14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye KalkınmaBankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesikapsamında uygulamaya konulacak olan Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde TürkiyeKalkınma Bankası Anonim Şirketince yapılacak alımlardan;

a) Kamunun pay sahibi olduğu şirketlerden teminedilecek hizmetler veya yapım işleri,

b) Denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukukiveya benzeri alanlardaki danışmanlık hizmetleri,

Cazibe Merkezleri Programının uygulandığı süreboyunca; ceza, ihalelerden yasaklama ve sonuç bildirimine ilişkin hükümlerihariç olmak üzere bu Kanuna ve 5018 sayılı Kanuna tabi değildir. Bu maddekapsamında yapılacak alımlar ve sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğerhususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

Geçici Madde 18- (Ek:2/1/2017-KHK-684/3 md.)

11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendihükümleri, 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında BazıDüzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında kayyımlık yetkisiTasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı SigortaFonunun kayyım olarak atandığı şirketler hakkında uygulanmaz. 


8258-18

 

Geçici Madde 19- (Ek:28/11/2017-7061/68 md.)

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardaöğrenim gören öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitabı, öğrenciçalışma kitabı ve ilgili öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılacak kılavuzkitaplara ilişkin 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak mal ve hizmet alımları,ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanunun diğer hükümlerine tabiolmaksızın 20 nci maddenin birinci ve beşinci fıkraları uygulanmak suretiyleyapılabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafındanbelirlenir.

Yürürlük

  Madde 69- Bu Kanunun 53 üncü maddesi ilegeçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri1.1.2003  tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 70- Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

 

 


8258-19

 

t

 

4/1/2002TARİHLİ VE 4734 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

  1) 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanununhükmüdür:

Madde 20- Özelkanunlarla kamu tüzel kişiliğini ve idarî ve malî özerkliği haiz olarakkurulmuş veya 31.12.2006 tarihine kadar kurulacak kurul, üst kurul, kurum vekuruluşların Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri ile malî ve sosyal hak veyardımları,  bu kurul, üst kurul, kurumve kuruluşların fonksiyonları, ücret adaleti ve 631 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin geçici 1 inci maddesi uygulaması dikkate alınarak Bakanlar Kurulutarafından belirlenir. Bakanlar Kurulu gerektiğinde ücret adaletini sağlamakamacıyla kamu görevlilerine ödenmekte olan temsil ve görev tazminatı tavangösterge rakamlarını üç katına kadar artırmaya ve artırılan miktar içerisindekadro ve görev unvanı itibarıyla düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

  Yukarıdakifıkradaki düzenleme yapılıncaya kadar, Kamu İhale Kurulu Başkanına, EnerjiPiyasası Düzenleme Kurulu Başkanına aylık olarak ödenen net ücret ve diğerödemeler toplamı kadar, Kamu İhale Kurulu üyelerine ise Kurul Başkanına yapılantoplam ödemelerin yüzde doksanyedisi oranında aylık net ödeme yapılır.

 

2) 30/7/2003tarihli ve 4964  sayılı Kanunun hükmüdür:

  Geçici Madde 1- 4734 ve 4735sayılı kanunlarda bu Kanunla yapılan değişikliklerden dolayı yenidendüzenlenmesi gereken standart ihale dokümanı, Tip Sözleşme ve yönetmelikler, buKanunun yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kurum tarafındanhazırlanarak yürürlüğe konulur. 4734 sayılı Kanundaki parasal limitlerde buKanunla yapılan değişiklikler ve yeni eklenen parasal limitler, 22.1.2002tarihinde geçerli kabul edilerek 1.1.2003 tarihine göre 4734 sayılı Kanunun 67nci maddesindeki esaslar dahilinde Kurum tarafından güncellenir. Budüzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar, idareler, mevcut usul, esas veyönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler.

  4734 sayılıKanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde bu Kanunla yapılandeğişikliklerden dolayı hazırlanması ve yürürlüğe konulması gereken esas veusuller, bu Kanunun   yayımlandığı  tarihten itibaren  otuz   gün  içinde  hazırlanır  ve yürürlüğe   konulur. Budüzenlemelerin yayımlanmasına kadar idareler, 4734 sayılı Kanunun bu Kanunladeğiştirilmeden önce yürürlükte bulunan 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerigereği hazırlanan ve yürürlüğe konulan esas ve usulleri uygulamaya devamederler.

  4734 sayılıKanunun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki istisna hükmünden yararlanankuruluşların sözleşme altında yüklenici oldukları yapım işi alımları da on yılsüreyle aynı bentte öngörülen istisna hükümlerine tâbidir.

 


8258-20

 

3)3/7/2005tarihli ve 5398  sayılı Kanunun hükmüdür:

  Geçici Madde 2- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası  Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve DenetlemeKurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhaleKurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası DüzenlemeKurumunca elde edilen her türlü gelirin 30.6.2005 tarihine kadar birikmiştutarlarından Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile kurum vekuruluşlar itibarıyla belirlenecek oranlara göre hesaplanacak kısmı; bütçenin(B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanı tarafındanbelirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Ayrıca, anılan kurumve kuruluşların 31.12.2005 tarihine kadar kasalarında oluşacak nakit fazlalarıda bunların görüşü alınmak suretiyle bu fıkrada belirlenen esaslara görekesilerek ilgili hesaba aktarılır.

  Söz konusu kurum ve kuruluşlar 30.6.2005 tarihine kadar birikmişgelir tutarları ile kasa ve banka mevcutlarını 15.7.2005 tarihine kadar; herayın gelir ve giderleriyle kasa ve banka mevcutlarını gösterir malî bilgileriise izleyen ayın yedinci günü sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirirler. Bumaddede belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyentutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinegöre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.

 


 

4734 sayılı Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlerin uygulanması

ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu Tarafından çıkarılan

Kamu İhale Tebliğlerine İlişkin Tablo

Tebliğin Numarası

Tebliğin Uygulanmaya Başlanacağı Tarih

4734 sayılı Kanunun İlgili Maddeleri

Tebliğin yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Numarası

2003/1

1/2/2003

8, 13, 22, 47, 53, 62

21/1/2003

25000

2004/1

1/2/2004

3, 8, 13, 21, 22, 47, 53, 62

20/1/2004

25352

2005/1

1/2/2005

3, 8, 13, 21, 22, 47, 53, 62

19/1/2005

25705

2006/1

1/2/2006

3, 8, 13, 21, 22, 47, 53, 62

27/1/2006

26062

2007/1

1/2/2007

3, 8, 13, 21, 22, 47, 53, 62

25/1/2007

26414

2008/1

1/2/2008

3, 8, 13, 21, 22, 47, 53, 62

22/1/2008

26764

2009/1

1/2/2009

3, 8, 13, 21, 22, 47, 53, 62

30/1/2009

27126

2010/1

1/2/2010

3, 8, 13, 21, 22, 53, 62

21/1/2010

27469

2011/1

1/2/2011

3, 8, 13, 21, 22, 53, 62

23/1/2011

27824

2012/1

1/2/2012

3, 8, 13, 21, 22, 53, 62

24/1/2012

28183

2013/1

1/2/2013

3, 8, 13, 21, 22, 53, 62

30/1/2013

28544

2014/1

1/2/2014

3, 8, 13, 21, 22, 53, 62

30/1/2014

28898

2015/1

1/2/2015

3, 8, 13, 21, 22, 53, 62

29/1/2015

29251

2016/1

1/2/2016

3, 8, 13, 21, 22, 53, 62

29/1/2016

29608

2017/1

1/2/2017

3, 8, 13, 21, 22, 53, 62

21/1/2017

29955

 


 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet