Parasal Oranlar ve Sınırlar Genel Tebliği

RG: 14.03.2008/26816     

Maliye Bakanlığından:

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

(SAYI: 2008/1)

       1. Giriş

       (1) Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

       2. Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine tabi işlemler

       2.1. Kasa işlemleri

       (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı; Tablo 1’in kasa işlemleri bölümünde gösterilmiştir.

       (2) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo 1’in kasa işlemleri bölümünde gösterilmiştir.

       (3) Tebliğ eki tabloda kasa işlemleri bölümünde gösterilen parasal sınırların yetersiz kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli başvuruları üzerine Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tespit edilen sınırlar uygulanacaktır.

       2.2. Banka işlemleri

       (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, Tek Hazine Hesabı sistemine tabi olan muhasebe birimlerinin toplu ödemelerde bankaya önceden haber vermeleri gereken tutar Tablo 1’in banka işlemleri bölümünde gösterilmiştir.

       (2) Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve mutabakat sağlanması zorunlu değildir.

       2.3. Kaybedilen alındılara ilişkin işlemler

       (1) Muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesi gereken tutar, Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesi gereğince, Tablo 1’in kaybedilen alındılara ilişkin işlemler bölümünde gösterilmiştir.

       3. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe tabi işlemler

       3.1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri

       (1) Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından 7 günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı ile mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izalei şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz karşılığı tahsil edilip, 7 günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo 1’in muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri bölümünde gösterilmiştir.

       (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri için yukarıda belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerle Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre işlem yapılacaktır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir.

       3.2. Trafik para cezası tahsil eden görevlilerle ilgili işlemler

       (1) Trafik para cezasını tahsil edecek muhasebe yetkilisi mutemetleri ile ilgili işlemler, 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir. Bu görevliler için belirlenen 7 ve 3 günlük süreler beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarları, Tablo 1’in trafik para cezasını tahsil eden muhasebe yetkilisi mutemetleri bölümünde gösterilmiştir.

       3.3. Yetkili memurlarla ilgili işlemler

       (1) 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri çerçevesinde değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından 15 günlük süre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken satış hasılatı tutarı Tablo 1’in yetkili memurlarla ilgili işlemler bölümünde gösterilmiştir.

       4. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yardımcılara devredilecek görev ve yetkiler

       (1) Anılan Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince, görev, yetki ve sorumlulukların yardımcılara devredilmesinde Tablo 1’in III üncü kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır.

       5. Kaybolan faturalarla ilgili işlemler

       (1) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamu idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım işleri karşılığında özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği fatura tutarı Tablo 1’in IV üncü kısmında gösterilmiştir.

       6. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması

       (1) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo 1’in V inci kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır.

       (2) Söz konusu limitler, bu işlemlerden herhangi birine veya tamamına konu olan taşınırlar için ve her bir işlem bazında değerlendirilecektir.

       7. Ön ödeme işlemleri

       (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince Bakanlığımız izni aranmaksızın açılabilecek krediler ile Bakanlığımız iznine tabi olan kredi tutarları Tablo 2’nin I inci kısmında, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans sınırı Tablo 2’nin II nci kısmında gösterilmiştir.

       (2) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden Tablo 2’nin III üncü kısmında gösterilenler, kendileri için belirlenen sınır dahilinde avans verebileceklerdir.

       (3) Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetleri ile dış temsilcilikler emrine ve askerî daireler mutemetlerine verilecek avans sınırları Tablo 2’nin IV, V ve VI ncı kısımlarında gösterilmiştir. Belirlenen sınırların üzerinde avans verilmesine ihtiyaç duyulması halinde, gerekçeleriyle birlikte Bakanlığımıza başvurularak izin alınması gerekir.

       (4) Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardan "Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar" kapsamına giren askerî birimler Tablo 3’te gösterilmiştir. Bunların dışında kalan birlikler, "Tugay ve eşitine kadar olan askerî kurum ve kuruluşlar" kapsamında sayılacaktır.

       8. Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar

       (1) Yılları merkezî yönetim bütçe kanunlarında hüküm bulunması koşuluyla; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan alacaklardan, tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılanlardan tutarı Tablo 4’de gösterilen miktara kadar olanlar kayıtlardan çıkarılır. Ancak, bu alacaklardan davaya veya icraya intikal etmiş olanların kayıtlardan çıkarılması için, genel bütçeli idarelerce 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre, kapsamdaki diğer kamu idarelerinde ise özel mevzuatlarındaki hükümlere göre yetkili merciiden takipten vazgeçme onayı alınır.

       (2) 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, genel bütçe muhasebe birimlerinin hesaplarında kayıtlı olup zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmadığı tespit edilen kamu alacaklarından tutarı Tablo 4’de gösterilen miktara kadar olanların, idarelerince 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yetkili merciden alınacak takipten vazgeçme onayına dayanılarak, kayıtlardan çıkarılması uygun görülmüştür. Diğer idarelerin hesaplarında kayıtlı söz konusu tutara kadar olan kamu alacaklarının kayıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler yetkilidir.

       (3) Söz konusu alacakların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin muhasebeleştirme belgesi ekine, gerekenler için takipten vazgeçme onayı ile tahsil edilebilmesi için yapılan adres tespiti ve malvarlığı araştırmalarına ilişkin yazışmaların konusunu, tarih ve sayısını gösterir bir dizi pusulası bağlanır.

       9. Faiz oranları

       (1) Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kişilerden alacaklara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar itibarıyla Tablo 5’de gösterilmiştir.

       (2) Ancak, Sayıştay ilamları ile tazminine karar verilenler için hesaplanan faiz tutarı, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 64 üncü maddesi hükmünde aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece, borç tutarının %10 unu geçemeyecektir.

       10. Alındılar ve alındı birim fiyatları

       (1) Bakanlığımızca bastırılan ve genel bütçe kapsamı dışındaki idareler ile döner sermaye ve fonlar tarafından mevzuatları gereğince kullanılması gereken alındıların birim satış fiyatları Tablo 6’da gösterilmiştir.

       11. Kaldırılan düzenlemeler

       (1) 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/1 sıra no.lu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

       12. Yürürlük

       (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       (2) Tebliğ olunur.

 

 

EK: TABLO: Parasal Sınırlar

TABLO I- P A R A S A L  S I N I R L A R

 

 

 

 

I- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ                                

 YTL

 

 

1. Kasa işlemleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı.

 

 

 

 

1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde,

670

 

 

 

 

1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,

 

 

 

420

 

 

 

 

1.1.3. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak teminat iadeleri ile mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesinde yukarıda belirtilen limitler 10 kat, firari erlerin sevklerinde ise 5 kat olarak uygulanır.

 

 

 

1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami YTL tutarı;

 

 

 

 

1.2.1. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde

6.700

 

 

 

 

1.2.2. Diğer muhasebe birimlerinde

 

 

 

4.200

 

 

2. Banka işlemleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar,

35.900

 

 

3. Kaybedilen alındılar için ilân:  

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,

420

II- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:

 

 

 

 

 

 

1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

1.400

 

 

 

1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izalei şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı

4.180

 

 

2. Trafik para cezasını tahsil eden muhasebe yetkilisi mutemetleri işlemleri:

 

 

 

2.1. Muhasebe yetkilisi mutemedine bağlı olarak çalışan görevlilerce yedi günlük süre beklenmeksizin muhasebe yetkilisi mutemedine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

1.400

 

 

 

2.2. Kendine bağlı tahsilat görevlisi bulunan muhasebe yetkilisi mutemetlerince üç günlük süre beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 

4.180

 

 

 

2.3. Trafik para cezasını doğrudan muhasebe yetkilisi mutemedi sıfatıyla tahsil edenlerce yedi günlük süre beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,  

1.400

 

 

3. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:

 

 

 

 

 

 

 

Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

1.400

III- MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler

 

 

 

1. Geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

1.450

 

 

 

2. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde

7.000

 

 

 

3. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler kendi limitlerini ayrıca belirleyebilirler.

IV- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan  açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.

29.000

V-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI

 

 

 

 

Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için limitler,

 

 

 

1. Taşınırların kamu idareleri arasında devri, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini için

2.000

 

 

 

2.  Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasında devri için

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO II-   Ö N  Ö D E M E  İ Ş L E M L E R İ

 

 

 

I- GENEL BÜTÇELİ İDARELERCE AÇILACAK KREDİLER

YTL

 

 

1. İzin alınmaksızın açılacak kredilerde parasal sınır,

 

67.000

 

 

2. İzin alınmaksızın elektronik sayaçlara yükletilecek doğalgaz ve su bedelleri için açılacak kredi sınırı,

120.000

 

 

3. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince Bakanlığımız adına Defterdarlıklarca verilecek kredi izinleri sınırı,

67.001-100.000

II- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI                        

 

 

1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:

 

 

 

 

 

 

1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde

750

 

 

 

1.2. Diğer ilçelerde

 

 

 

 

 

 

375

 

 

2. Şehit cenazelerinin nakli amacıyla

 

 

 

 

7.500

 

 

3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen  mihmandarlara

4.500

 

 

4. Mahkeme harç ve giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için

 

 

28.000

 

 

 

4.2. Diğer il ve ilçeler için

 

 

 

 

 

8.000

 

 

5. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için

 

 

37.500

 

 

6. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için

3.750

 

 

7. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için

15.000

 

 

8. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

275.000

III- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER  AVANS SINIRLARI

 

 

 

 

1. Yükseköğrenim Kurumları için:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için

 

3.750

 

 

 

1.2. Diğer birimleri için

 

 

 

 

 

750

 

 

2. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Milli Prodüktivite Merkezi mutemetlerine

7.500

 

 

3. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

20.000

 

 

4. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine

 

 

 

4.1. Kuruluş merkezinde

 

 

 

 

 

50.000

 

 

 

4.2. Merkez dışındaki birimlerde

 

 

 

 

100.000

 

 

5. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü mutemetlerine

 

 

 

5.1. Kuruluş merkezlerinde

 

 

 

 

 

560.000

 

 

 

5.2. Merkez dışındaki birimlerde

 

 

 

 

225.000

 

 

6. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı mutemetlerine

225.000

 

 

7. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için

 

 

750

IV- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI  AVANS SINIRLARI

 

 

 

 

1. Merkezde

 

 

 

 

 

 

 

28.000

 

 

2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde

 

 

18.000

 

 

3. Diğer illerde

 

 

 

 

 

 

 

12.500

V- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI

 

 

1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için

200.000

 

 

2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum  nedeniyle birlik  komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere

200.000

VI-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI

 

 

 

 

 

 

1.Milli Savunma Bakanlığı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki askerlik dairesi başkanlığı ve askerlik şubelerinde sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)

1.950

 

 

 

1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)

2.350

 

 

 

1.3.Askerlik dairesi ve askerlik şubeleri için yalnızca celp ve sevk dönemlerinde kullanılmak üzere

17.000

 

 

 

1.4. Askeri Hastane Baştabiplikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda

 

10.000

 

 

 

 

1.4.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)

4.000

 

 

 

1.5.Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine

17.150

 

 

 

1.6.Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine

10.750

 

 

2. Jandarma Genel Komutanlığı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve başka bir birlik tarafından desteklenen tümen, alay, tabur ve eşiti birlikler

2.200

 

 

 

2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarmalar hariç)

1.900

 

 

 

2.3. İl jandarma komutanlıkları;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. 10’dan az  ilçesi olan illerde

 

 

 

1.650

 

 

 

 

2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde

 

 

 

2.100

 

 

3. Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge K.lıkları, SG İkmal Merkezi K.lığı

1.950

 

 

 

3.2. SG Onarım Destek K.lıkları, SG İkmal Destek K.lığı, SG Hava K.lığı, SG Egitim Merkezi K.lığı, SG Grup K.lıkları

1.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO III- TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR

 

1. Merkezde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar

 

2. Kara Kuvvetlerinde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Ordu Komutanlıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Kolordu Komutanlıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri

 

 

2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı

 

 

 

 

2.5. KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı

 

 

 

 

 

 

2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul K.lıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları

 

 

2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri

 

 

 

 

3. Deniz Kuvvetlerinde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Donanma, Kuzey Saha, Güney Saha ve Deniz Eğitim Komutanlıkları.

 

 

3.2. Deniz Ana Üs, Filo ve Tersane Komutanlıkları

 

 

 

 

 

3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri

 

 

3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Okulu Komutanlıkları

 

 

3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihdam Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grubu ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkam Tabur Komutanlığı

 

 

3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri

 

 

3.7. Deniz Sınıf Okulları Komutanlıkları ve Deniz Ordu Donatım Merkez Komutanlığı

 

4. Hava Kuvvetlerinde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 1 ve 2 nci Taktik Hava K.Komutanlıkları

 

 

 

 

 

4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Kom.lık ve Kurum Amirlikleri

 

 

4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları

 

 

 

 

 

4.5. Üs Komutanlıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı

 

5. Diğerlerinde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR

 

 

1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

YTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

2. 5724 sayılı 2008  Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 27 nci  maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye  dayanılarak; muhasebe kayıtlarında olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan Devlet alacaklarından muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

15

 

 

3. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye  dayanılarak; muhasebe kayıtlarında olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan kamu alacaklarından muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO V- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

 

 

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz. )

Yıllık %

 

 

1. 1/1/2008 tarihinden itibaren :

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

 

9

 

 

 

1.2. Temerrüt faiz oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

 

 

 

9

 

 

 

     1.2.2. Ticari işlerde (28/12/2007 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

27

 

 

2. 1/1/2007-31/12/2007dönemi çin :

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,                                                   

9

 

 

 

2.2. Temerrüt faiz oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse                                                 

9

 

 

 

 

2.2.2. Ticari işlerde (20/12/2006 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

29

 

 

3. 1/1/2006-31/12/2006 dönemi için :

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,  (19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı BKK ile)                                                   

9

 

 

 

3.2. Temerrüt faiz oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse (19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı BKK ile)                                                  

9

 

 

 

 

3.2.2. Ticari işlerde (20/12/2005 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

25

 

 

4. 1/7/2005-31/12/2005  dönemi için:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,                                        (3095 sayılı Kanunun 5335 sayılı Kanun ile değişik 1 inci maddesine göre)                                               

12

 

 

 

4.2. Temerrüt faiz oranı,                                                                                    

 

 

 

 

4.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse                                                 (3095 sayılı Kanunun 5335 sayılı Kanun ile değişik 1 inci maddesine göre)

12

 

 

 

 

4.2.2. Ticari işlerde (25/5/2005 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

30

 

 

5. 1/5/2005-30/6/2005 dönemi için:

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse                                                   (3095 sayılı Kanunun 5335 sayılı Kanun ile değişik  1 inci maddesine göre) 

12

 

 

 

5.2. Temerrüt faiz oranı                                                                                     

 

 

 

 

5.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse                                                 (3095 sayılı Kanunun 5335 sayılı Kanun ile değişik  1 inci maddesine göre)

12

 

 

 

 

5.2.2. Ticari işlerde (15/6/2004 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

42

 

 

6. 1/7/2004-30/4/2005 dönemi için:

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse                                                (15/6/2004 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)                                                      

38*

 

 

 

6.2. Temerrüt faiz oranı                                                                                      

 

 

 

 

6.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse                                            (15/6/2004 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

38*

 

 

 

 

6.2.2. Ticari işlerde (15/6/2004 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

42

 

 

7. 1/1/2004-30/6/2004 dönemi için:

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse                                                   (8/10/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)                                                      

43*

 

 

 

7.2. Temerrüt faiz oranı                                                                                     

 

 

 

 

7.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse                                             (8/10/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)                                                      

43*

 

 

 

 

7.2.2. Ticari işlerde  (8/10/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)                                                      

48

 

 

8. 1/7/2003-31/12/2003 dönemi için:

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse                                               (14/6/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 

50*

 

 

 

8.2. Temerrüt faiz oranı                                                                         

 

 

 

 

8.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse                                            (14/6/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 

50*

 

 

 

 

8.2.2. Ticari işlerde (14/6/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 

57

 

 

9. 1/7/2002-30/6/2003 dönemi için:

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse                                                (17/5/2002 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)                                                     

55*

 

 

 

9.2. Temerrüt faiz oranı;                                                                                      

 

 

 

 

9.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse                                          (17/5/2002 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 

55*

 

 

 

 

9.2.2. Ticari işlerde (17/5/2002 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 

64

 

 

10. 1/1/2000-30/6/2002 dönemi için:                                                                                     (3095 sayılı Kanunun 4489 sayılı Kanun ile değişik  1 inci maddesine göre)

 

 

 

10.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse                                                   

60

 

 

 

10.2. Temerrüt faiz oranı                                                

 

 

 

 

10.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse                                                 

60

 

 

 

 

10.2.2. Ticari işlerde                                                      

70

 

 

11. 1/1/1998-31/12/1999 dönemi için:

 

 

 

 

 

 

 

(20/8/1997 tarihli ve 97-9807 sayılı BKK ile)

 

 

 

 

 

 

 

Kanuni faiz ve temerrüt faizi oranı                                                                                     

50

 * Bakanlığımız Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün 6/9/2005 tarihli ve B.07.0.BHM.0-4198/21277/31113 sayılı yazısı gereğince.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO VI- ALINDILAR VE ALINDI BİRİM FİYATLARI

 

 

Örnek No

Belgenin adı

 

 

 

 

Ölçü Birimi

 

Birim Fiyatı (KDV dahil) YTL

6

 

 

Alındı Belgesi  (Manuel)

 

 

Cilt

 

 

7

 

 

 

Alındı Belgesi  (Otokopili)

 

 

Takım

 

0,17

8

 

 

Mahsup Alındısı

 

 

 

Cilt

 

 

9

13

 

 

Teslimat Müzekkeresi

 

 

 

Cilt

 

 

11,5

11

 

 

Tahsildar Alındısı

 

 

 

Cilt

 

 

9

12

 

 

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı

Cilt

 

 

9

15

 

 

Gönderme Emri

 

 

 

Cilt

 

 

9

16

 

 

Döviz Gönderme Emri

 

 

 

Cilt

 

 

9

 

 

 

Vezne Alındısı

 

 

 

 

Cilt

 

 

7

 

 

 

Menkul Kıymetler Alındısı

 

 

Cilt

 

 

7

 

 

 

Bilgisayarlı Vezne Alındısı

 

 

Takım

 

0,17

 

 

 

Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı

Takım

 

0,17

Yukarıda  tablo halinde birim  fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler,  talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade etmektedir.

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.