Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Karar

Resmi Gazete Tarihi: 2020-07-03
Resmi Gazete Sayisi: 26465

       Karar Sayısı : 2007/11834

       Karar Tarihi: 05.03.2007

      

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

       Amaç

       MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanuna istinaden yerli sermayeli yatırımlar ile doğrudan yabancı yatırımlar için izin ve onay işlemlerinin ilgili kurum ve kuruluşlar ile kalkınma ajansları nezdinde Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından yatırımcılar adına yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

       Tanımlar

       MADDE 2 – (1) Bu Kararda geçen;

       a) Ajans: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansını,

       b) Yatırımcı hizmetleri: Yerli sermayeli yatırımlar ile doğrudan yabancı yatırımlar için, Türkiye’de tüzel kişilik tesis edilmesi ile başlayan ve yatırımın faaliyete geçmesi ile sona eren yatırım aşamasında, yerine getirilmesi gereken yasal izin ve onay işlemlerinin yatırımcı adına yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını,

       c) Yatırımcı hizmetleri koordinatörü: Yatırım aşamasında sağlanacak yatırımcı hizmetlerini yerine getirmek üzere Ajans Başkanı tarafından görevlendirilen Ajansın çalıştırdığı uzman veya danışmanı,

       ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yatırımcı Hizmetlerine İlişkin Uygulama Esasları

       Başvuru

       MADDE 3 – (1) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri haiz yatırımlar, yatırımcıların Ajansa yapacakları yazılı başvuruları üzerine, Ajans tarafından sağlanan yatırımcı hizmetlerinden faydalanabilir.

       (2) Yatırımcı hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekli olan bilgi ve belgeler, her bir yatırım projesi için Ajans tarafından yapılan ön değerlendirmede tespit edilerek yatırımcılara bildirilir. Yatırımcılar başvuru ekinde, yatırımlarının belirlenen nitelikleri haiz olduğunu gösteren yazılı taahhütleri ile birlikte sağlanacak yatırımcı hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekli olan bilgi ve belgeleri Ajansa sunmakla yükümlüdür.

       Yatırımcı hizmetlerinin yürütülmesi

       MADDE 4 – (1) Yatırımcı hizmetlerinin her aşamasında başvuru sahibi yatırımcılar ile gerekli temaslar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kalkınma ajansları nezdinde yapılacak başvuru, bilgilendirme ve takip işlemleri, yatırımcı hizmetleri koordinatörü tarafından yürütülür.

       (2) Ajans tarafından talep edildiğinde yatırımlarla ilgili her türlü izin ve onay işlemini yürüten kurum ve kuruluşlar ile kalkınma ajansları, yatırımcı hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli işbirliğini ve koordinasyonu sağlayacak kurum yetkilisini bildirmekle yükümlüdür. Kurum yetkilisi, bakanlıklar için en az müsteşar yardımcısı, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin yardımcısı düzeyinde olmalıdır. Yatırımcı hizmetleri koordinatörleri, başvuru, bilgilendirme, takip ve benzeri işlemlere ilişkin temaslarını belirlenen kurum yetkilisi nezdinde yürütür.

       (3) Yatırımcı hizmetleri kapsamında ilgili mevzuata istinaden ödenecek her türlü ücret, vergi ve harç yatırım sahibi yatırımcı tarafından ödenir.

       Yatırımcı hizmetlerinden faydalanacak yatırımlarda aranacak nitelikler

       MADDE 5 – (1) Aşağıdaki niteliklerden en az birini taşıdığı Ajans tarafından tespit edilen yatırımlar, Ajans tarafından yatırım aşamasında sağlanan yatırımcı hizmetlerinden faydalanabilir:

       a) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki illerde;

       1) En az 300 kişilik istihdam sağlaması öngörülen yatırım projeleri,

       2) Toplam yatırım tutarı en az 40 milyon ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olarak öngörülen yatırım projeleri,

       b) İstanbul ve Kocaeli İlleri dışında kalkınmada öncelikli yöre kapsamında olmayan illerde;

       1) En az 500 kişilik istihdam sağlaması öngörülen yatırım projeleri,

       2) Toplam yatırım tutarı en az 75 milyon ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olarak öngörülen yatırım projeleri,

       c) İstanbul ve Kocaeli İllerinde;

       1) En az 1000 kişilik istihdam sağlaması öngörülen yatırım projeleri,

       2) Toplam yatırım tutarı en az 100 milyon ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olarak öngörülen yatırım projeleri,

       ç) Tüm illerde;

       1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen yatırım projeleri,

       2) 28/8/2006 tarihli ve 2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında Araştırma-Geliştirme yatırımı olarak yatırım teşvik belgesi alması mümkün olan yatırımlar,

       3) Yatırımın gerçekleştirileceği ilin valiliği tarafından yöreye sağlayacağı faydalar tevsik edilerek Ajansa bildirilen ve istihdam veya teknoloji transferi sağladığı için Ajans Başkanı tarafından uygun görülen yatırım projeleri.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Son Hükümler

       Yetki

       MADDE 6 – (1) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve bu Kararda öngörülen durumlarda ortaya çıkan sorunları değerlendirerek sonuçlandırmaya Ajans Başkanı yetkilidir.

       Yürürlük

       MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE 8 – (1) Bu Kararı Ajans Başkanı yürütür.

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.