Yönetmelik Hazırlanması Konulu Genelge

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.05.0.MAH.0.65.000/80000/9038                                09/04/2007

Konu  :Yönetmelik çalışmaları

 

GENELGE

2007/39

.................................... VALİLİĞİNE

 

       Bakanlığımıza ulaşan bazı yazı ve bilgilerden, mahalli idareler kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulamasını sağlamak üzere yönetmelik çalışması yaptıkları ve bu çalışmalar sırasında doğrudan ilgili bakanlık ve kuruluşlarla görüş almak üzere yazışma yaptıkları görülmektedir.

       Anayasanın 124 üncü maddesinde yer alan; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir hükmü ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunun hükümlerine göre belediyeler ve il özel idareleri yönetmelik çıkarabilmektedir.

       Diğer taraftan, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesi, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, mahalli idarelere ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek, ilke ve standart oluşturmak görev ve yetkisini vermiştir.

       Belirtilen kanun hükümlerine istinaden; mahalli idarelerimiz kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasını sağlamak üzere hazırlayacakları yönetmelik taslaklarını, 19/12/2005 tarih ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlayarak görüşe sunacaktır. Mahalli idarelerin çıkaracakları yönetmelikler konusunda gerek bakanlıklardan, gerekse diğer kurum ve kuruluşlardan görüş alırken aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun bulunmuştur:

       1- Yönetmelik taslakları, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen ilke ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanacaktır.

       2- Genel gerekçesi de yazılarak hazırlanan taslak yönetmelikler; yazılı ve elektronik ortamda, görüş alınmak üzere vali veya belediye başkanı imzası ile Bakanlığımıza sunulacaktır.

       3- Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ile Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görüşü alınarak son şeklini alan yönetmelikler, ilgili idarelerin meclisleri tarafından kabul edilecek ve 3011 sayılı Kanun uyarınca mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edilerek yürürlüğe konulacaktır.

       Bilgilerinizi ve iliniz dahilinde bulunan mahalli idarelere gerekli duyurunun yapılarak uygulamanın buna göre yapılmasını önemle rica ederim.

 

 

Abdülkadir AKSU

                                                             Bakan

 

 

 

 

DAĞITIM    :

81 İl Valiliğine

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.