5620 Sayılı KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPUILMASI HAKKINDA KANUN

Resmi Gazete Tarihi: 2007-04-21
Resmi Gazete Sayisi: 26500

     

          Kabul Tarihi                   : 4/4/2007

          

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip :  5  Cilt : 46

 

 

             Kap­sam

             MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun;

             a) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri, 10/12/2003 ta­rih­li ve 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­na ek­li (II) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan özel büt­çe­li ida­re­ler ve (IV) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı ile bun­la­ra bağ­lı dö­ner ser­ma­ye­li ku­ru­luş­lar, ka­nun­lar­la ku­ru­lan fon­lar ve ke­fa­let san­dık­la­rı, özel ka­nun­lar­la ku­ru­lan ku­ru­luş ve te­şek­kül­ler ile hiz­met­le­ri­ni ge­nel büt­çe­nin trans­fer ter­tip­le­rin­den yar­dım ala­rak yü­rü­ten ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da,

             b) Ka­mu ik­ti­sa­dî te­şeb­büs­le­ri ve bağ­lı or­tak­lık­la­rı (iş­ti­rak­ler ha­riç), 24/11/1994 ta­rih­li ve 4046 sa­yı­lı Özel­leş­tir­me Uy­gu­la­ma­la­rı Hak­kın­da Ka­nun çer­çe­ve­sin­de özel­leş­tir­me kap­sa­mın­da ve­ya prog­ra­mın­da bu­lu­nan­lar­dan ser­ma­ye­si­nin % 50`sin­den faz­la­sı ka­mu­ya ait ku­ru­luş­lar ile 4/2/1924 ta­rih­li ve 406 sa­yı­lı Tel­graf ve Te­le­fon Ka­nu­nu ile ku­rul­muş ve ser­ma­ye­si­nin ta­ma­mı Ha­zi­ne­ye ait ku­ru­luş­lar­da,

             c) İl özel ida­re­le­ri, be­le­di­ye­ler, bun­la­rın kur­duk­la­rı ve­ya üye ol­duk­la­rı ma­hallî ida­re bir­lik­le­ri ile mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de (Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­rul­muş olan şir­ket­ler ha­riç) ve be­le­di­ye­le­rin bağ­lı ku­ru­luş­la­rın­da,

             2006 yı­lı içe­ri­sin­de usû­lü­ne uy­gun ola­rak vi­ze­si ya­pıl­mış ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da top­lam      6 ay ve­ya da­ha faz­la sü­rey­le ça­lış­mış olan geçici işçileri kapsar. 2005 ve­ya 2006 yıl­la­rın­da ay­nı şart­lar­da ça­lı­şıp da as­ker­lik, do­ğum ve­ya sağ­lık ku­ru­lu ra­po­ruy­la bel­ge­len­di­ri­len sağ­lık so­run­la­rı se­be­biy­le iş söz­leş­me­le­ri as­kı­da ka­lan­lar da bu fık­ra kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­lir.

             Ge­çi­ci iş­çi­le­rin sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­si

             MAD­DE 2- (1) Kap­sa­ma da­hil ge­çi­ci iş­çi­ler­den;

             a) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (a) ben­din­de be­lir­ti­len ida­re­ler­de fab­ri­ka, şan­ti­ye, atöl­ye, çift­lik, ara­zi gi­bi iş­çi is­tih­da­mı­nın zo­run­lu ol­du­ğu yer­ler­de iş­çi­ler eliy­le gör­dü­rül­me­si ge­re­ken iş­ler­de fii­len ça­lı­şan­lar sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na, bun­la­rın dı­şın­da ka­lan ge­çi­ci iş­çi­ler ise is­tek­le­ri hâlin­de 14/7/1965 ta­rih­li ve  657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (B) fık­ra­sı hü­küm­le­ri uya­rın­ca söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yon­la­rı­na,

 

             b) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (b) ben­din­de be­lir­ti­len ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ça­lış­tı­rı­lan­lar sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na,

             c) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (c) ben­din­de be­lir­ti­len ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ça­lış­tı­rı­lan­lar­dan, 3/7/2005 ta­rih­li ve 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49 un­cu mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sın­da be­lir­ti­len gö­rev­ler­de ça­lış­mak­ta olup, bu gö­rev­le­re iliş­kin ola­rak norm kad­ro çer­çe­ve­sin­de ih­das edil­miş kad­ro un­van­la­rı­na ata­na­bil­mek için ge­rek­li olan şart­la­rı ta­şı­yan­lar istekleri halinde ay­nı fık­ra hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne, norm kad­ro çer­çe­ve­sin­de ih­das edil­miş kad­ro un­van­la­rı­na ata­na­bil­mek için ge­rek­li olan şart­la­rı ta­şı­ma­yan­lar ile du­ru­mu­na uy­gun boş kad­ro ol­ma­yan­lar sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na,

             ge­çi­ri­lir. (c) ben­di­ne gö­re ay­nı kad­ro un­va­nı esas alı­na­rak söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­si ge­re­ken­le­rin sa­yı­sı­nın boş kad­ro sa­yı­sın­dan faz­la ol­ma­sı hâlin­de; söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ri­le­cek­ler, ge­çi­ci iş­çi sta­tü­sün­de ça­lı­şan­la­rın kıdemleri, eğitim durumları, ih­ti­sas alan­la­rı ve hiz­met ih­ti­yaç­la­rı bir­lik­te de­ğer­len­di­ri­le­rek il ge­nel mec­lis­le­ri, be­le­di­ye mec­lis­le­ri ve­ya bağlı idare yönetim kurulu ile bir­lik mec­lis­le­ri ta­ra­fın­dan tes­pit olu­nur.

             (2) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si kap­sa­mın­da­ki ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan ge­çi­ci iş­çi­ler­den bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hi iti­ba­rıy­la; bağ­lı bu­lun­duk­la­rı sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan yaş­lı­lık ve­ya emek­li­lik ay­lı­ğı bağ­lan­ma­sı­na hak ka­zan­mış olan­lar­dan bu ta­rih iti­ba­rıy­la ka­dın­lar­da 56, er­kek­ler­de 58 ya­şı­nı dol­dur­muş olan­lar, sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­mez­ler, bun­la­rın iş söz­leş­me­le­ri tüm ya­sal hak­la­rı öden­mek su­re­tiy­le so­na er­di­ri­lir.

             (3) İl­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca ya­pı­lan tes­pit­ler so­nu­cun­da, söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­le­ri ön­gö­rü­len ge­çi­ci iş­çi­le­re il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın ka­rar­la­rı teb­liğ edi­lir. Teb­liğ ya­pı­lan ge­çi­ci iş­çi, söz­leş­me­li sta­tü­ye ge­çi­ril­me­ye ve­ya mev­cut sta­tü­sün­de ça­lış­ma­ya de­vam et­me­si­ne iliş­kin ter­ci­hi­ni teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 15 gün içe­ri­sin­de ya­zı­lı ola­rak il­gi­li ida­re, ku­rum ve­ya ku­ru­lu­şa bil­di­rir. Söz ko­nu­su sü­re içe­ri­sin­de ter­ci­hi­ni bil­dir­me­yen ge­çi­ci iş­çi­ler için il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın ka­rar­la­rı uy­gu­la­nır.

             (4) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren, bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin; (a) ve (b) bent­le­rin­de yer alan ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar için en geç 90 gün, (c) ben­din­de yer alan ida­re­ler için 120 gün içe­ri­sin­de; sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ri­le­cek­le­rin yap­tık­la­rı iş ve bu­lun­duk­la­rı po­zis­yon, bu ku­rum­da­ki top­lam ça­lış­ma sü­re­le­ri, sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na tâ­bi top­lam ça­lış­ma sü­re­le­ri, do­ğum ta­rih­le­ri, öğ­re­nim du­rum­la­rı ile ça­lış­tık­la­rı son yıl­da­ki fi­ilî ça­lış­ma sü­re­le­ri ve ge­çi­ril­me­le­ri öne­ri­len kad­ro ve­ya po­zis­yon un­van­la­rı­na iliş­kin tek­lif­le­ri; 1 in­ci mad­de­nin (a) ben­din­de be­lir­ti­len ida­re­ler­ce Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na, (b) ben­din­de be­lir­ti­len ku­ru­luş­lar­ca Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı (özel­leş­tir­me prog­ra­mı­na alı­nan­lar için Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na) ve Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­na, (c) ben­din­de be­lir­ti­len ku­rum­lar­ca İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­lir.

 

              (5) İl­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­si tek­lif edi­len ge­çi­ci iş­çi­ler; bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da­ki ida­re­ler­de Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü üze­ri­ne Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın iz­ni ile sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne, (b) ben­di kap­sa­mın­da­ki ku­ru­luş­lar­da Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın (özel­leş­tir­me prog­ra­mı­na alı­nan­lar için Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın) gö­rü­şü üze­ri­ne Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­nın iz­ni ile sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na, (c) ben­di kap­sa­mın­da­ki ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ise İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın müş­te­rek iz­ni ile söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ve­ya sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ge­çi­ri­lir.

             (6) Sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ri­le­cek ge­çi­ci iş­çi­ler için ön­ce­lik­li ola­rak il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın ge­çi­ci iş po­zis­yon vi­ze­le­rin­de be­lir­ti­len teş­ki­lât­la­rı­nın mev­cut boş sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yon­la­rı ile söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­rıl­ma­sı­na esas alı­nan norm kad­ro­lar­dan boş olan­lar kul­la­nı­lır. Sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­nın ve­ya po­zis­yon­la­rının ye­ter­li ol­ma­ma­sı hâlin­de, il­gi­li mev­zu­at hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de bu teş­ki­lât­lar için sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yon­la­rı vi­ze edi­lir. Be­şin­ci fık­ra uya­rın­ca ya­pı­lan ge­çiş iş­le­mi se­be­biy­le 1 in­ci mad­de­nin (c) ben­din­de yer alan ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da­ki sü­rek­li iş­çi sa­yı­sı­nın, norm kad­ro­sun­da yer alan sü­rek­li iş­çi kad­ro sa­yı­sı­nı aş­ma­sı hâlin­de, aşan sa­yı ka­dar sü­rek­li iş­çi kad­ro sa­yı­sı il­gi­li ku­ru­mun norm kad­ro sa­yı­sı­na ila­ve edil­miş sa­yı­lır. An­cak, bu ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da­ki sü­rek­li iş­çi sa­yı­sı, 3/4/2006 ta­rih­li ve 2006/10265 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan İl Özel İda­re­le­ri Norm Kad­ro İl­ke ve Stan­dart­la­rı­na İliş­kin Esas­lar ile İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan Be­le­di­ye ve Bağ­lı Ku­ru­luş­la­rı ile Ma­hal­li İda­re Bir­lik­le­ri Norm Kad­ro İl­ke ve Stan­dart­la­rı­na Da­ir Yö­net­me­lik­te be­lir­le­nen sa­yı­nın al­tı­na dü­şün­ce­ye ka­dar bo­şa­lan sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı ip­tal edil­miş sa­yı­lır.

             (7) Sü­rek­li iş­çi kad­ro­su­na ge­çi­ri­len­le­rin, il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu­na tes­cil­le­ri­nin yap­tı­rıl­ma­sı zo­run­lu­dur. Tes­ci­li ya­pı­la­cak iş­çi­le­rin, il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da 2006 yı­lı içe­ri­sin­de top­lam 6 ay ve da­ha faz­la sü­re­ler­le vi­ze­li ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ola­rak ça­lış­tı­ğı­nın bel­ge­len­me­si­ni sağ­la­mak üze­re, 17/7/1964 ta­rih­li ve 506 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar Ka­nu­nu­nun 79 un­cu mad­de­si uya­rın­ca Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu­na bil­di­ri­len Ay­lık Prim ve Hiz­met Bel­ge­le­ri­nin resmî onay­lı ör­nek­le­ri­nin ib­raz edil­me­si zo­run­lu­dur. Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan tes­ci­li ya­pıl­ma­yan­lar sü­rek­li iş­çi kad­ro­su­na ge­çi­ril­miş sa­yıl­maz­lar. Bu fık­ra uya­rın­ca ya­pı­la­cak iş­lem­ler için Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu­na her­han­gi bir mas­raf kar­şı­lı­ğı öden­mez.

             (8) Ge­çi­ci iş­çi­le­rin sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çiş iş­lem­le­ri bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren al­tı ay içe­ri­sin­de ta­mam­la­nır.

             (9) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hi iti­ba­rıy­la boş olan ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı ile sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ya­pı­lan ge­çiş­ler ne­de­niy­le bo­şa­la­cak ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı baş­ka bir iş­le­me ge­rek kal­mak­sı­zın ip­tal edil­miş sa­yı­lır.

              (10) Söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ri­len­le­re iş mev­zu­atı­na gö­re her­han­gi bir taz­mi­nat öden­mez. Bu per­so­ne­lin ön­ce­den kı­dem taz­mi­na­tı öden­miş sü­re­le­ri ha­riç, kı­dem taz­mi­na­tı­na esas olan top­lam hiz­met sü­re­le­ri, 657 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (B) fık­ra­sın­da be­lir­ti­len iş so­nu taz­mi­na­tı­na hak kazanmada ve he­sa­bın­da dik­ka­te alı­nır.

 

             (11) Bi­rin­ci fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­dan sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ge­çi­ril­miş ol­ma­la­rın­dan do­la­yı, bu iş­çi­le­rin mev­cut üc­ret dü­zey­le­rin­de ve di­ğer ma­lî ve sos­yal hak­la­rın­da ar­tış ya­pı­la­maz ve üc­ret ska­la­la­rı de­ğiş­ti­ri­le­mez. Bu iş­çi­le­re sa­de­ce 2007 yı­lı ve son­ra­ki yıl­lar­da­ki top­lu iş söz­leş­me­le­ri ile be­lir­le­ne­cek ge­nel üc­ret ar­tış­la­rı uy­gu­la­nır.

             (12) Bu Ka­nun uya­rın­ca be­le­di­ye­ler­de ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da ça­lı­şan ge­çi­ci iş­çi­le­rin sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ya da söz­leş­me­li personel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­le­rin­den do­la­yı per­so­nel gi­der­le­rin­de mey­da­na ge­le­cek ar­tış ne­de­niy­le, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49 un­cu mad­de­si­nin se­ki­zin­ci fık­ra­sın­da ön­gö­rü­len mü­ey­yi­de­ler uy­gu­lan­maz.

             Ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ça­lış­tı­rıl­ma­sı

             MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1 in­ci mad­de kap­sa­mın­da­ki ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz.

             (2) An­cak mev­sim­lik ve kam­pan­ya iş­le­ri ile or­man yan­gı­nıy­la mü­ca­de­le hiz­met­le­rin­de bir ma­lî yıl­da 6 ay­dan az ol­mak üze­re vi­ze edi­le­cek ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ça­lış­tı­rı­la­bi­lir. Bu şe­kil­de ça­lış­tı­rı­la­cak iş­çi­ler için her ma­lî yıl­da;

             a) 1 in­ci mad­de­nin (a) ben­din­de be­lir­ti­len ida­re­ler­ce, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­dan,

             b) 1 in­ci mad­de­nin (b) ben­din­de be­lir­ti­len ku­ru­luş­lar­ca, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın (özel­leş­tir­me prog­ra­mı­na alı­nan­lar için Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın) ona­yı üze­ri­ne Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğın­dan,

             c) Be­le­di­ye­ler ile bun­la­rın mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de (Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­rul­muş olan şir­ket­ler ha­riç) ve ma­hallî ida­re bir­lik­le­rin­de, Be­le­di­ye ve Bağ­lı Ku­ru­luş­la­rı ile Ma­hal­li İda­re Bir­lik­le­ri Norm Kad­ro İl­ke ve Stan­dart­la­rı­na Da­ir Yö­net­me­li­ğin 24 ün­cü mad­de­si çer­çe­ve­sin­de yet­ki­li mec­lis­le­rin­den,

             ge­çi­ci iş po­zis­yon vi­ze­si alın­ma­sı zo­run­lu­dur. Söz ko­nu­su vi­ze iş­le­mi ya­pıl­mak­sı­zın ge­çi­ci iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz ve her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­maz. İl özel ida­re­le­ri ile bun­la­rın mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de (Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­rul­muş olan şir­ket­ler ha­riç) bu fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re ge­çi­ci iş­çi ça­lış­tı­rı­la­bil­me­si­ne iliş­kin usûl ve esas­lar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

             Çe­şit­li hü­küm­ler

             MAD­DE 4- (1) (14/7/1965 tarihli ve 657 sa­yı­lı Devlet Memurları Ka­nu­nu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

             (2) (25/6/2001 ta­rih­li ve 4688 sa­yı­lı Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Sen­di­ka­la­rı Ka­nu­nu­ ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

             (3) (22/1/1990 ta­rih­li ve 399 sa­yı­lı Ka­mu İk­ti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Per­so­nel Re­ji­mi­nin Dü­zen­len­me­si ve 233 Sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin Ba­zı Mad­de­le­ri­nin Yü­rür­lük­ten Kal­dı­rıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 EK MADDE 1- (Ek: 13/2/2011-6111/207 md.)

 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

 

(2) İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

(3) Yetiştirilmek üzere (burslu veya kendi imkânlarıyla gidenler dâhil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde görevine dönmeyenler, işçilikten istifa etmiş sayılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenir.

EK MADDE 2 – (4/4/2015-6645/79 md.)

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.

(3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

             (4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

 

             Sü­rek­li iş­çi kad­ro­su­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­şi ya­pı­la­ma­yan per­so­nel

             GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­sin­de be­lir­ti­len şart­la­rı ta­şı­ma­dık­la­rı için sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­şi ya­pı­la­ma­yan ve bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si kap­sa­mı­na gir­me­yen ge­çi­ci iş­çi­ler, il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca bir ma­lî yıl­da 6 ay­dan az ol­mak üze­re ve bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­sinde belirtilen usûle göre vi­ze­si ya­pı­la­cak ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da ça­lış­tı­rıl­ma­ya de­vam olu­na­bi­lir.

             (2) Söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne geç­me­yi ka­bul et­me­yen­ler, 2006 yı­lın­da­ki ça­lış­ma sü­re­le­ri­ni aş­ma­mak kay­dıy­la bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­sinde belirtilen usûle göre vi­ze­si ya­pı­la­cak ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da is­tih­dam edil­me­ye de­vam olu­nur­lar.

             (3) An­cak; bu mad­de­nin bi­rin­ci ve ikin­ci fık­ra­la­rı kap­sa­mı­na gi­ren­le­rin bağ­lı bu­lun­du­ğu sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan yaş­lı­lık ve­ya emek­li­lik ay­lı­ğı bağ­lan­ma­sı­na hak ka­za­na­cak­la­rı ta­rih­te iş söz­leş­me­le­ri tüm ya­sal hak­la­rı öden­mek su­re­tiy­le so­na er­di­ri­lir.

              (4) Bu mad­de kap­sa­mın­da­ki ge­çi­ci iş­çi­ler için vi­ze edi­len ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı­nın her­han­gi bir ne­den­le bo­şal­ma­sı hâlin­de bu po­zis­yon­lar ip­tal edil­miş sa­yı­lır.

             İş söz­leş­me­si fes­he­di­len­ler

             GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- (1) 28/5/1986 ta­rih­li ve 3291 sa­yı­lı 1211 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet Mer­kez Ban­ka­sı Ka­nu­nu, 3182 Sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu, 2983 Sa­yı­lı Ta­sar­ruf­la­rın Teş­vi­ki ve Ka­mu Ya­tı­rım­la­rı­nın Hız­lan­dı­rıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun, 2985 Sa­yı­lı Top­lu Ko­nut Ka­nu­nu, 7/11/1985 Ta­rih­li ve 3238 Sa­yı­lı Ka­nun, 2499 Sa­yı­lı Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve 1177 Sa­yı­lı Tü­tün ve Tü­tün Te­ke­li Ka­nu­nu­nun Ba­zı Mad­de­le­ri­nin Yü­rür­lük­ten Kal­dı­rıl­ma­sı ve Ka­mu İk­ti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri­nin Özel­leş­ti­ril­me­si Hak­kın­da Ka­nun ile 4046 sa­yı­lı Ka­nun ge­re­ğin­ce Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na bağ­lı ku­ru­luş­la­ra (iş­ti­rak­ler ha­riç) yö­ne­lik 1/1/1992 ilâ 20/10/2004 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rı ne­ti­ce­sin­de İş Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne tâbi da­imî ve­ya ge­çi­ci iş­çi­ler­den (kap­sam dı­şı per­so­nel ha­riç), 20/10/2004 ta­rih­li Resmî Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan, 3/5/2004 ta­rih­li ve 2004/7898 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı eki Esas­la­rın 1 in­ci mad­de­sin­de be­lir­til­di­ği şe­kil­de iş söz­leş­me­si, 1/1/1992 ilâ bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hi­ni iz­le­yen otuz gün içe­ri­sin­de  ka­mu ve­ya özel sek­tör ta­ra­fın­dan fes­he­di­len­ler, mü­ra­ca­at ta­ri­hi iti­ba­rıy­la her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan emek­li­lik ve­ya yaş­lı­lık ay­lı­ğı al­ma­ya hak ka­zan­ma­dık­la­rı tak­dir­de Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğın­ca is­te­ni­le­cek bel­ge­le­ri bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren alt­mış gün içe­ri­sin­de Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na tes­lim et­me­le­ri hâlin­de anı­lan Esas­lar­da be­lir­ti­len hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de is­tih­dam edi­lir­ler.

             GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3 – (1) Mes­le­ğe özel ya­rış­ma sı­na­vı ile gi­ren ve be­lir­li sü­re­li mes­lek içi eği­tim­den son­ra özel bir ye­ter­lik sı­na­vı so­nu­cu mü­fet­tiş­li­ğe ata­na­rak 399 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me eki (1) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan mü­fet­tiş ve­ya baş­mü­fet­tiş un­van­lı kad­ro­lar­da gö­rev ya­pan ve­ya yap­mış olan­lar­dan, 4046 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri uya­rın­ca ya­pı­lan na­kil iş­lem­le­ri se­be­biy­le 21/7/2005 ta­ri­hin­den ön­ce söz ko­nu­su kad­ro­la­ra atan­ma­mış ve ha­len nak­le­dil­dik­le­ri kad­ro­lar­da ça­lı­şan­lar, is­tek­le­ri ha­lin­de, 30 gün için­de ça­lış­mak­ta ol­duk­la­rı ku­rum ara­cı­lı­ğıy­la 4046 sa­yı­lı Ka­nu­nun 22 nci mad­de­si uya­rın­ca mü­fet­tiş kad­ro­la­rı­na atan­mak üze­re Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­na bil­di­ri­lir. Bu şe­kil­de ye­ni bir kad­ro­ya ata­nan­lar­dan, hak­la­rın­da şah­sa bağ­lı hak ve/ve­ya fark taz­mi­na­tı uy­gu­la­ma­sı de­vam eden per­so­ne­lin 4046 sa­yı­lı Ka­nu­nun 22 nci mad­de­si­nin al­tın­cı fık­ra­sın­da­ki hak­la­rı de­vam eder. An­cak, bu mad­de uya­rın­ca ya­pı­lan ata­ma­lar il­gi­li­le­rin şah­sa bağ­lı hak­la­rı­nın ve fark taz­mi­na­tı­nın tes­pi­ti­ne esas ön­ce­ki kad­ro ve po­zis­yon­la­rı­nın üc­ret­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve­ya şah­sa bağ­lı hak­tan ya­rar­lan­ma sü­re­si­nin ye­ni­den baş­la­ma­sı so­nu­cu­nu do­ğur­maz.

             GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da, 26/12/2006 ta­rih­li ve 5565 sa­yı­lı 2007 Yı­lı Mer­ke­zî Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu­nun 24 ve 25 in­ci mad­de­le­rin­de­ki kı­sıt­la­ma­lar uy­gu­lan­maz.

             Yü­rür­lük

             MAD­DE 5-  (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

             Yü­rüt­me

             MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.