Encümen Başkanı Ödeneği Genelgesi ( İçişleri Bakanlığı )

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B050MAH0740003/ 17588/40377                               10/07/2007

Konu  : Özel idare ödeneği

 

GENELGE

2007/73

 

………………VALİLİĞİNE

 

Bazı valiliklerden Bakanlığımıza intikal eden yazılarda; valinin başkanlık etmediği encümen toplantıları için valilere aylık encümen başkanlığı ödeneğinin verilip verilemeyeceği ile vali adına encümene başkanlık eden il özel idaresi genel sekreterlerine aynı ödemenin yapılmasının mümkün olup olamayacağı sorulmaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25 nci maddesinde, il encümeninin valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasında bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşacağı, valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreterin başkanlık edeceği;  28 nci maddesinde, encümen başkanına 14000, üyelerine ise 12000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verileceği, 29 ncu maddesinde valinin il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğu; 32 nci maddesinde valinin görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini vali yardımcılarına, yöneticilik görevi bulunan il özel idaresi görevlilerine ve ilçelerde kaymakamlara devredebileceği; 35 nci maddesinde genel sekreterin il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde düzenleyip yürüteceği ve bu hizmetlerin yürütülmesinden dolayı valiye karşı sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır.

Sayıştay Başkanlığının 2006/51 sayılı yazısında ise; encümen başkanının il valisi olduğu, valinin katılamadığı toplantılara il özel idare hizmetlerini vali adına ve onun emirleri doğrultusunda yürüten ve bunlardan dolayı valiye karşı sorumlu olan il özel idaresi genel sekreterinin başkanlık edeceği ve encümen başkanına ödenen ücretin ise toplantı başına ödenen huzur hakkı değil, maktuen ödenen aylık brüt ödenek olduğu, encümen başkanının hukuken il valisi olması nedeniyle valinin encümen toplantılarına başkan olarak katılıp katılmamasına bakılmaksızın ödemenin il valisine yapılması gerektiği aynı görev için özel idare genel sekreterine encümen toplantılarına fiilen başkanlık ediyor gerekçesiyle mükerrer ödeme yapılamayacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede; encümen başkanlığı ödeneğinin toplantıya katılıp başkanlık etmesine bakılmaksızın il valisine ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda valinin katılmadığı encümen toplantılarına başkanlık eden il özel idaresi genel sekreterine  başkanlık ödeneği verilmesine imkan bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz özel idaresine duyurulması ve uygulamanın buna göre yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Osman GÜNEŞ

                                                           Bakan

 

D A Ğ I T I M :

G e r e ğ i     :

81 İl Valiliğine

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.