1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 1968-02-24
Resmi Gazete Sayisi: 12835

     

 

             Kabul Tarihi                           : 24/2/1968

                         Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 7   Sayfa : 649

                                                                              

             Madde 1 - (Değişik: 9/11/1983 - 2943/1 md.)

             (Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 - 3761/1 md.) Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore‘ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore‘de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs‘ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. (Ek cümle: 4/8/1999 - 4432/1 md.) Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. (Ek cümle: 6/3/2007-5595/1 md.) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75‘i) esas alınarak ödenir.  (1)

             (Ek fıkra: 28/8/1991 - 3761/1 md; Mülga: 5/3/1992 - 3784/1 md.)

             Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

             Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

             Madde 2 - (Mülga: 12/7/2013-6495/102 md.)

  

  

-----------

(1)    Bu fıkrada yer alan "1500" gösterge rakamı, 4/8/1999 tarih ve 4432 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "4000" olarak  değiştirilmiş olup, daha sonra 6/3/2007 tarihli ve 5595 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 1/7/2007 tarihinden geçerli olmak üzere "5750" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

            

Ek Madde 1 - (Ek: 6/3/2007-5595/3 md.; Mülga: 12/7/2013-6495/102 md.)

                Geçici Madde 1 - (24/2/1968 - 1005 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup, 9/11/1983 tarih ve 2943 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Geçici Madde 1 olarak düzeltilmiştir.)

             Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden;

             a) Hayatta bulundukları sürece kendilerine bağlanmış aylıklar,

             b)  Kanunlarına müsteniden dul ve yetimlerine bağlanmış aylıklar toplamı (Aylık alan bir kişi de olsa) birinci maddede yazılı aylıktan az olduğu takdirde, bu miktara yükseltilir.

             Geçici Madde 2 - (Ek: 9/11/1983 - 2943/3 md.)

             1950 Yılında Türk Tugayının Kore‘ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore‘de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatadaşlarına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları 4250 lira aylığın üç yıllık tutarı, yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde defaten ödenerek aylık bakımından bu Kanunla ilişkileri kesilir.

             Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle toptan ödemenin yapıldığı tarih arasında ölenlerin istihkakları kanuni mirasçılarına ödenir.

             Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiç bir nedenle aylık ödeme yapılmaz.

             Geçici Madde 3 - (Ek: 9/11/1983 - 2943/3 md.)

             1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs‘ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına bu Kanunun yürürlük tarihine kadar aşağıdaki cetvele göre hesaplanacak aylıkların tutarı, yürürlük tarihini izleyen üç ay içinde defaten ödenir.

             Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel ölenlerin istihkakları ölüm tarihlerini izliyen ay sonuna kadar hesaplanır ve kanuni mirasçılarına ödenir.

             Geçici ikinci ve üçüncü maddeler gereğince yapılacak toptan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup hiç bir suretle haczedilemez.

 

                                                                       CETVEL

                                                                                                                                         Lira

                                                                                                                                     ------------

             1976 Mayıs - 1977 Şubat ayları için aylık tutarı                                                 765

             1977 Mart - 1978 Şubat ayları için aylık tutarı                                                 1 020

             1978 Mart - 1979 Şubat ayları için aylık tutarı                                                 1 190

             1979 Mart - 1980 Şubat ayları için aylık tutarı                                                 1 360

             1980 Mart - 1981 Şubat ayları için aylık tutarı                                                 2 125

             1981 Mart - 1982 Şubat ayları için aylık tutarı                                                 3 125

             1982 Mart - 1982 Aralık ayları için aylık tutarı                                                3 750

             1983 Ocak  - 1983 Kasım ayları için aylık tutarı                                              4 250

            

             Madde 3 - Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başından itibaren yürürlüğe girer.

             Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

4498-1

 

24/2/1968 TARİHLİ VE 1005 SAYILI ANA KANUNA

                                                     İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

             1) 4/8/1999 tarih ve 4432 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

             Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ölmüş olanların dul eşlerine de Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren aynı esaslara  göre aylık bağlanır. Ancak, bunlara Kanunun yayımı tarihinden önceki süre için herhangi bir ödeme yapılmaz.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.