1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 1970-08-11
Resmi Gazete Sayisi: 13576

 

  


KabulTarihi                                  :29/7/1970


YayımlandığıDüstur                   : Tertip  : 5     Cilt : 9      Sayfa  : 2662

               

               

BİRİNCİ KlSIM

Bina Vergisi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

   Mevzu:

   Madde1– Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre BinaVergisine tabidir.

   Binatabiri:

   Madde2 – Bu kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karadagerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar.

   Bu kanunun uygulanmasında Vergi UsulKanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır.

   Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlarve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri binasayılmaz.

   Mükellef:

   Madde3 – Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi deyoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder.

   Bir binaya paylı mülkiyet halinde malikolanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette maliklervergiden müteselsilen sorumlu olurlar.(1)

               

İKİNCİ BÖLÜM

Muaflık ve İstisnalar

   Daimimuaflıklar:

   Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981-2536/1md.) Aşağıda yazılı binalar,kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılanişletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.( (a), (b), (s), (y) ve  (z) fıkralarıiçin kiraya verilmeme şartı aranmaz.)(2)(3)(4)

 

­­­­­­­——————————

(1)  Bufıkrada yer alan “müşterek mülkiyet” ve “iştirak halinde mülkiyette” ibareleri3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı Kanunla sırasıyla “paylı mülkiyet” ve“elbirliği mülkiyette” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  Bufıkrada yer alan; "(a),(b) ve (s)" ibaresi, 12/12/2003 tarihli ve5020 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile "(a),(b), (s) ve (y)” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  Bu fıkrada yer alan” kirayaverilmemek şartıyla ”ibaresi, 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncumaddesiyle “ kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunkapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla" olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(4)  3/4/2013tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(a),(b), (s) ve (y)” ibaresi “(a), (b), (s), (y) ve (z)” şeklinde değiştirilmiştir.


4688

 

   a) (Değişik:17/7/1972-1610/1 md.) Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), ilözel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulanüniversitelere ve Devlete ait binalar; (1)

   b) (Değişik:17/7/1972-1610/1 md.) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunlarınteşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait;

   aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğukhava işletme binaları;

   bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşımaişletme binaları ve kapalı durak yerleri;

   c) (Değişik:17/7/1972-1610/1 md.) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletmebinaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile bunlar tarafındanköylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen hamam,çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları;

   d) Ordu evleri, askeri gazino ve kantinlerile bunların müştemilatı;

   e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere aitbinalar (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsisedilmiş bulunmamaları şartiyle);

   f) (Değişik:17/7/1972-1610/1 md.) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane,dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum,prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler,kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar veişyerleri ile benzerleri;

   g) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umumaaçık bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatı;

   h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiylemakina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar,ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeribinalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları;

   i) Su ürünleri müstahsillerinin istihsaldekullandıkları ağ ve alet depoları, kayıkhaneler, denizlerde ve göllerdeki işçive balıkçı kulübe ve barakaları;

   (Yukarıda "h" ve "i"fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikamete ve bir kısmı da mezkürfıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde vergi, yalnızikamete tahsis olunan kısım için uygulanır.)

   j) (Değişik:4/12/1985-3239/100 md.) Umuma tahsis edildiği Maliye ve Gümrük Bakanlığıncakabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve bunların mütemmimleri ile,demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, peronalimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, cer vemalzeme depoları gibi demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesiGenel Müdürlüğüne ait hava liman ve meydanlarındaki terminal binaları, teknik blok,hangar, sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sistemlere aitlaboratuvar ve bakım tesisleri, pist taksirut ve apron sahası ile ısı ve enerjisantralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydanlarında ve gerekseuçuş yolları üzerindeki seyrüsefer yardımcı (radar, ILS, VOR, DME, NDB gibi)tesisleri ile hava yer ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF) ve yukarıdabelirtilen sistem ve tesislerin mütemmimleri. (Diğer depolar, antrepolar,müstakil lojman ve müstakil idarehane binaları mütemmim sayılmaz);

   k) Her nevi su bentları, baraj, sulama vekurutma tesisleri;

 

——————————

(1)  16/6/2009tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle; bu bentte yer alan “Katma”ibaresi “Özel” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


4688-1

 

   l) Yabancı devletlere ait olup elçilik vekonsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçilerin ikametine mahsus binalar vebunların müştemilatı (Karşılıklı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye`de bulunanmilletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye`dekitemsilciliklerine ait binalar;

   m) (Değişik:8/12/1980-2350/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflaraait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organizesanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirmebölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar; (1)

   n) Enerji nakil hatları ve direkleri.

   o) (Ek:17/7/1972-1610/1 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi GeneMüdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor kulüplerine ait binalar (Gelir veyaKurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsisedilmemeleri şartiyle);

   p) (Ek:17/7/1972-1610/1 md.) Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılıKanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağıkooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye MilliKooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip olduklarıkendi hizmet binaları.

   r)(Ek: 8/12/1980-2350/1 md.) Karşılıklı olmak şartiyle UluslararasıAndlaşmalar hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlara ait özel okul binaları.

   s) (Ek:16/10/1981-2536/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma GenelKomutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait binalar.

   t) (Ek:21/1/1982-2587/1 md.) Tersane binaları (müstakil büro ve müstakil lojmanbinaları hariç.)

   u)(Ek: 4/12/1985-3239/100 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışındabulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisinetabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmaküzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyenzamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.) (2)

   v) (Ek:30/7/2003-4962/14 md.) Doğalgaz, ham petrol ve bunların ürünlerinin naklive dağıtımı amacıyla kullanılan boru hatları ile bunların ayrılmaz parçası olanistasyonlar (Pompa, kompresör, basınç düşürme ve ölçüm, hat vana grupları,haberleşme, pik, katodik koruma gibi),

   y) (Ek:12/12/2003-5020/8 md.) ) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunuhükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veyahisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal edenbankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflisbankaların iflâs idarelerine ait binalar.

z) (Ek: 3/4/2013-6456/22 md.) 28/3/2002tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin DüzenlenmesiHakkında Kanunun 7/A maddesi kapsamında kira sertifikası ihracı işlemine konuolan binalar.

 

——————————

(1)  18/6/2017tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organizesanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirmebölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir.

(2)  22/7/1998tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile "götürü" ibaresi"basit" olarak değiştirilmiş ise de, bu değişikliğin 1/1/1999tarihinde yürürlüğe gireceğini anılan kanunun 86 ncı maddesi ile hüküm altınaalınmıştır.


4689

 

   Geçicimuaflıklar:

   Madde5 – (Değişik: 17/7/1972-1610/2 md.)

   a) Mesken olarak kullanılan bina veyaapartman dairelerinin, 2.500 Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere vergideğerinin 1/4 ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (1)(2)

   Bu binaların, bina apartman ise dairelerin,mesken olarak kullanılması şartiyle, satınalma veya sair suretle iktisapolunması halinde de yukardaki muaflık hükmü kalan süre için uygulanır.

   Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33üncü maddenin (1) sayılı bendine göre beyan edilen değerden bu kısma isabeteden değer için, yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır.

   Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmenveya tamamen mesken olarak kullanılmaması halinde bu binaya veya daireyetanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılındanitibaren düşer.

   b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunuhükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya KurumlarVergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri veişletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bumaksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takibedenbütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

 

 

 

——————————

(1)  Muafiyetleilgili olarak 24/2/1984 tarih ve 2982 sayılı kanunun 6 ve 9 uncu maddelerinebakınız.

(2)  30/12/2004 tarihli ve 5281sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “50.000 liradan”ibaresi, 2.500 Yeni Türk Lirasından” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


4690

 

   c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiiafetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan veya kullanılmaz hale gelen veyayangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri (Deprem hariç)afetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların vergi mükellefleritarafından afetin vukubulduğu veya afete maruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliğitarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde afetin vukubulduğu yerde veya kamukuruluşlarınca gösterilen yerlerde  inşaedilen binalar inşalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgilikanunlarına göre inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen binalardevredildikleri yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçicimuafiyettenfaydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmüuygulanmaz.)

   Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca afet bölgesiolduğu nedeniyle inşaat yasağı konulan yerlerde yapılan binalar için bumuafiyet uygulanmaz.

   Muafiyetten faydalanacak mükellefler, İmar veİskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afetemaruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeyemecburdurlar.

   d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşaedilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı zamanlarda da kullanılanlarhariç), bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaftır.

   e) Planlama Teşkilatınca tespit ve tayinedilen geri kalmış bölgelerde inşa edilen sınai tesisler, inşalarının sonaerdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyettenfaydalandırılır.

   f) (Ek: 18/5/1987-3365/4 md.; Mülga: 18/6/2017-7033/11 md.)

g) (Ek: 15/7/2016-6728/39 md.) YatırımTeşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihitakip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyettenfaydalandırılır. (1)

   Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarındayazılı muafiyetlerden istifade için, mezkür fıkralarda yazılı hallerinvukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesişarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirdebildirim, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.

   Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet,bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirdebildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyethakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.)

   Madde6 – (Mülga: 4/12/1985-3239/141 md.)

               

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Matrah ve Nispet

   Matrah:

   Madde7 – Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tesbitolunan vergi değeridir.

   Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergimatrahına alınmaz.

   (Üçüncüve dördüncü fıkralar Mülga : 17/7/1972-1610/3 md.)

 

——————————

(1)  15/7/2016tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle, bu fıkranın 1/1/2017tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.


4691

 

   Nispet:

   Madde8 – (Değişik: 22/7/1998-4369/65 md.)

   (Değişik:8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğerbinalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır.Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadarartırmaya yetkilidir.(1)

   (Değişikikinci fıkra: 30/7/2003-4962/15 md.) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmaklamükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzerehiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulansosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların,gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırlarıiçinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahipolunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadarindirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ilesahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyenzamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığıyetkilidir.(2)(3)(4)

   Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi,arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. (Ek cümle: 30/7/2003-4962/15 md.) Bu hüküm binaların inşalarınınsona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.

   Yetki

   MükerrerMadde 8 – (Mülga : 22/7/1998-4369/82 md.)

   Mükellefiyetinbaşlaması ve bitmesi:

   Madde9 – (Değişik: 17/7/1972-1610/5 md.)

   (Değişikbirinci fıkra: 3/4/2002-4751/2 md.)Bina vergisi mükellefiyeti;

   a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralıfıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde budeğişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılıhalde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

   b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerindetakdir işleminin yapıldığı tarihi,

   c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

   Takip eden bütçe yılındanitibaren başlar.

 

——————————

(1)  30/12/2004 tarihli ve 5281sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “3030 sayılı Kanunun”ibaresi, “5216 sayılı Kanunun” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  1/7/2005 tarihli ve 5378sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "gazilerin,"ibaresinden sonra gelmek üzere "özürlülerin," ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(3)  Bu fıkranın 2007 ve müteakipyıllarda uygulanması ile ilgili olarak, 29/12/2006 tarihli ve 26391 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan 20/12/2006 tarihli ve 2006/11450 sayılı BakanlarKurulu Kararının  eki Kararın 1 incimaddesine bakınız.

(4)  25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan“özürlülerin” ibaresi “engellilerin” şeklindedeğiştirilmiştir.


4692

 

   Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz halegelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayımükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sonaerer.

   Oturulması ve kullanılması kanunların verdiğiyetkiye dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, mükelleflerce keyfiyetinvergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re`sen tespit edilmesiüzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerdenitibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.

               

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Tarh ve Tahakkuku

   Beyanesası:

   Madde10 – (Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

   Verginintarh ve tahakkuku:

   Madde11 – (Değişik: 3/4/2002-4751/2 md.)

   Bina vergisi, ilgili belediye tarafından;

   a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takipeden bütçe yılının  Ocak ve Şubataylarında,       

   b) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralıfıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesiicabeden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayıiçinde, vergi değerini tadil eden sebep yılın son üç ayı içinde vuku bulmuş vebildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takipeden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte,

   c) 33 üncü maddenin (8)  numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdirişlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,

   29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeriesas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmiş isevergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarholunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmişsayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir.

   Yapılan tarh ve tahakkuku takip edenyıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen vergi değeri üzerinden hesaplananbina vergisi, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmişsayılır.

   Bir il veya ilçe hududu içerisinde birdenfazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışındabulunan binaya ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valilertarafından belirlenir.

 

İKİNCİ KISIM

Arazi Vergisi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

   Mevzu:

   Madde12 – (Değişik: 17/7/1972-1610/7 md.)

   Türkiye sınırları içinde bulunan arazi vearsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabidir.


4692-1

 

   Belediye sınırları içinde belediyeceparsellenmiş arazi arsa sayılır.

   Belediye sınırları içinde veya dışındabulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağıBakanlar Kurulu kararı ile belli edilir.

   Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğermaddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsar.

   Mükellef:

   Madde13 – Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikiside yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder.

   Bir araziye paylı mülkiyet halinde malikolanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette maliklervergiden müteselsilen sorumlu olurlar. (1)

   Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi içinmutasarrıfı bulunmıyan kişiler tarafından ödenen Arazi Vergileri ihtilafınödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde ihtilafla ilgili bulunanların karartarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartiyle kendilerine ret veiade olunur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Muaflık ve İstisnalar

   Daimimuaflıklar: (2)

   Madde14 – (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981-2536/2 md.) Aşağıda yazılı arazikiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılanişletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftır.((a), (b), (f), (ı) ve (j) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme şartıaranmaz.)(3)(4)(5)

 

——————————

(1)  Bufıkrada yer alan “müşterek mülkiyet” ve “iştirak halinde mülkiyette” ibareleri7/3/2002 tarihli ve 4746 sayılı Kanunla sırasıyla “paylı mülkiyet” ve“elbirliği mülkiyette” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  16/6/2009tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan “Katma” ibaresi“Özel” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  Bufıkrada yer alan; "(a),(b) ve (f)” ibaresi, 12/12/2003 tarihli ve 5020sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile "(a),(b),(f) ve (ı)” şeklindedeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(4)  Bu fıkrada yer alan ”kirayaverilmemek şartıyla” ibaresi, 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncumaddesiyle “ kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunkapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla" olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(5)  3/4/2013tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan       “(a), (b), (f) ve (ı)” ibaresi “(a), (b),(f), (ı) ve (j)” şeklinde değiştirilmiştir.


4692-2

 

   a) Özel bütçeli idarelere, il özelidarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulanüniversitelere ve Devlete ait arazi; (1)

   b) İl özel idareleri, belediyeler ve köylerile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselertarafından işletilen:

   aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğukhava işletmelerine ait arazi;

   bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşımaişletmelerine ait arazi;

   c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere aitarazi (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsisedilmiş bulunmamaları şartiyle);

   d) Yabancı devletlere ait olup gerek elçilikve konsolosluk binaları gerekse elçilerin ikametlerine mahsus binalar yapılmaküzere sahip olunan arazi ve arsalar ile bu çeşit binalardan yanan, yıkılanlarınarsaları (Karşılıklı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye`de bulunanmilletlerarası kuruluşların Türkiye`deki temsilciliklerine ait arazi vearsalar;

   e) Mezarlıklar.

   f) (Ek: 16/10/1981-2536/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma GenelKomutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait arazi vearsalar.

   g) (Ek: 4/12/1985-3239/104 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışındabulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit (1) usulde GelirVergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa vearazi hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılanarazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyetuygulanmaz.) (2)

   h) (Ek: 23/6/2000 - 4586/14 md.) Petrolün boru hatları ile transit geçişi ileilgili projeler kapsamında; kamulaştırma ile görevlendirilen kamu kurum veyakuruluşunun maliki veya irtifak hakkı sahibi olduğu ve ilgili projeyatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilmiş gayrimenkuller.

   ı) (Ek:12/12/2003-5020/9 md.) 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettühariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veyatamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleriTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerineait arazi ve arsalar.

   i) (Ek:25/2/2010-5953/2 md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arazi vearsalar.

   j) (Ek:3/4/2013-6456/23 md.) 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesi kapsamında kirasertifikası ihracı işlemine konu olan arazi ve arsalar.

 

——————————

(1)  16/6/2009tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle; bu bentte yer alan “Katma”ibaresi “Özel” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  22/7/1998tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile "götürü" ibaresi"basit" şeklinde değiştirilmiş ise de,bu değişikliğin 1/1/1999tarihinde yürürlüğe gireceği anılan Kanunun 86 nccı maddesi ile hüküm altınaalınmıştır.


4693

 

   Geçicimuaflıklar:

   Madde15 – (Değişik: 17/7/1972-1610/8 md.)

   Aşağıda yazılı arazi geçici olarak AraziVergisinden muaftır. (1)

   a) Özel kanunlarına göre Devlet ormanlarıdışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılanarazi 50 yıl;

   b) Toprak ve topoğrafik özellikleri veerozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bitkilerinin yetişmeleriniengelleyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık vesair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamayan sahaların, ıslahtedbirleriyle yeniden tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl;

   c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardangerekli şartları haiz olan arazide yeniden fidanla dikim veya aşılama veyayeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvalık, bağ ve bahçe meydanagetirilmesinde asgari 2 yıl, azami 15 yıl;

   d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organizesanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabuledilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar), Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi(Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar). (2)

e) (Ek: 15/7/2016-6728/40 md.) YatırımTeşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsisedilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince. (3)

   Geçici olarak muaflıktan istifade içinarazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergidairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tayinolunan cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılından başlar. Bütçeyılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibedenbütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılınınsonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer.

   (a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyetkonusu arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığınınşartları ile (c) fıkrasına göre geçici muafiyet verilecek haller, bunlarınşartları ve muafiyet süreleri Tarım ve Orman Bakanlıkları ile Türkiye ZiraatOdaları Birliğinin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belli edilirve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

   Arazivergisinde istisna:

   Madde 16 – (Değişik:21/1/1982 - 2587/5 md.)

   (Değişikbirinci fıkra: 4/12/1985-3239/105 md.) Mükelleflerin bir belediye ve bubelediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç)toplam vergi değerinin 10.000 Türk Lirası Arazi Vergisinden müstesnadır. Bumiktarı üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (4)(5)

   Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eş vevelayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri toplu olarak nazara alınır.

   Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazidemükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara alınmak suretiyle uygulanır.

 

——————————

(1)  Geçicivergi muafiyeti tanınan ağaç, fidan ve benzerlerinin sayısı ile muafiyetsüreleri için 22/4/1974 tarih ve 7/8147 sayılı Kararnameye bakınız. (R.G.:12/5/1974 - 14884)

(2)  16/11/2016tarihli ve 6761 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “(Sanayicilehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresinden sonra gelmeküzere “, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehinetapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresi eklenmiştir.

(3)  15/7/2016tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle, bu fıkranın 1/1/2017tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

(4)  22/7/1998tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile "1.000.000" ibaresi"250.000.000" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(5)  16/6/2009 tarihli ve 5904sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle; bu maddede yer alan “250.000.000lirası” ibaresi “10.000 Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.


4694

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Matrah ve Nispet

   Matrah:

   Madde17 – Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespitolunan vergi değeridir.

   (İkincive üçüncü fıkralar Mülga: 17/7/1972-1610/10 md.)

   Nispet:

   Madde18 – (Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.)

   Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalardaise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehirbelediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır.Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadarartırmaya yetkilidir.(1)

   Mükellefiyetinbaşlaması ve bitmesi:

   Madde19 – (Değişik: 19/7/1972-1610/12 md.)

   Arazi vergisi mükellefiyeti;

a) 33 üncü maddenin(1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerindoğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi, aynı maddenin (8)numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işlemininyapıldığı tarihi,

b) Dört yılda biryapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukutettiği tarihi,

Takip eden bütçeyılından itibaren başlar.

   Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazananaraziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vukubulduğu tarihi takibeden taksittenitibaren sona erer.

   Kanunların verdiği yetkiye dayanılaraktasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergidairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re`sen tespit edilmesi üzerineyasaklama tarihini izliyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiğisürece alınmaz.

   Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetlersebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukuageldiği tarihleri takibeden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz.

   Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisimükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takipeden bütçe yılından itibaren sonaerer.

 

——————————

(1)  30/12/2004 tarihli ve 5281sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “3030 sayılı Kanunun”ibaresi, “5216 sayılı Kanunun” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


4695

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Tarh ve Tahakkuku

   Beyanesası:

   Madde 20 –(Mülga: 3/4/2002-4751/2 md.)

   Verginintarh ve tahakkuku:

   Madde21 – (Değişik: 3/4/2002-4751/2 md.)

   Arazi vergisi, ilgili belediye tarafından;

   a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takipeden yılın Ocak ve Şubat aylarında,

   b) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralıfıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesiicabeden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayıiçinde, vergi değerini tadil eden sebep bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçeyılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte,

   c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fıkrasındayazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılınOcak ve Şubat aylarında,    

   29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeriesas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmiş isevergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarholunur.  Bu suretle tarh olunan vergiler,tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ilebildirilir.

   Yapılan tarh ve tahakkuku takip edenyıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen vergi değeri üzerinden hesaplananarazi vergisi, her bütçe  yılınınbaşından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

   Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birdenfazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışındabulunan araziye ait arazi vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgilivaliler tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanunda yer almasıesası:

   Madde22 – (Değişik: 17/7/1972-1610/14 md.)

   Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflık veistisna hükümleri bu kanuna eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyledüzenlenir.

 

——————————

(1)  "Vergidairesince hesaplanan miktar ile mükellefin beyanı arasındaki farka kusurcezası uygulanır." cümlesi 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82 ncimaddesi ile metinden çıkarılmıştır.


4696

 

   Bildirimverme ve süresi:

   Madde23 – (Değişik: 3/4/2002-4751/2 md.)

   Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralıfıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde(geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) emlâk vergisi bildirimiverilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez.

   Bildirimler;

   a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatınsona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmışise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,

   b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralıfıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde,değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde,

   Emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeyeverilir.

   Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçeyılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde bildirim, olayın vuku bulduğutarihten itibaren üç ay içinde verilir. Elbirliği mülkiyetinde mükelleflermüşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirimverebilirler. Paylı mülkiyet halinde ise bildirim münferiden verilir.

   Elbirliği mülkiyetinde münferiden bildirimverildiği takdirde, gayrimenkule ait vergi değeri üzerinden hissedarlarınadedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır.

   Bildirimlerin şekli ve kapsamı Maliye Bakanlığıncabelirlenir.

   Beyannamelerinşekli ve muhtevası:

   Madde24 – (Mülga: 7/3/2002-4751/7 md.)

   Köylerdeyapılacak beyan:

   Madde 25 –(Mülga: 7/3/2002-4746/7 md.)

 


4697

 

Muhtar veihtiyar kurulunun görevleri:

Madde 26 –(Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

Eksüreler içinde beyanname verilmesi:

Madde 27 –(Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

İştirakhalinde ve müşterek mülkiyette beyanname verilmesi:

Madde 28 –(Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

Vergideğeri (1)(2)

Madde 29– (Değişik: 7/3/2002-4751/2 md.)

Vergi değeri;

a) Arsa ve arazileriçin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitineilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle vearsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değerbakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değerbakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veyaparseller), arazide her  il veya ilçe için  arazinin cinsi (kıraç,taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,

b) Binalar için,Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilânedilecek bina metrekare  normal inşaat  maliyetleri ile (a) bendindebelirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden  yararlanılmaksuretiyle,

Hesaplananbedeldir.

Vergi değeri,mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılvergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl içintespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmasısuretiyle bulunur.

33 üncü maddeye (8numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerininhesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul  Kanununun mükerrer 49 uncumaddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdirişleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl,bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarıncaaynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetindeartırılması suretiyle dikkate alınır.

(Değişikdördüncü fıkra: 16/6/2009-5904/33 md.) Vergideğerinin hesabında bin liraya, verginin hesaplanmasında ise bir liraya kadarolan kesirler dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, bumaddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerlemeoranına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini, 2464 sayılıBelediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi uyarınca belirlenen belediyegrupları itibarıyla farklı oranlar tespit etmek suretiyle de kullanabilir. (2)

Ödemesüresi:

Madde 30– (Değişik : 17/7/1972 - 1610/20 md.)

EmlakVergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi Kasımayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

 

——————————

(1)  Bu maddenin uygulanması ileilgili olarak, 18/8/2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananMaliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Seri No:71 numaralı EmlakVergisi Kanunu Genel Tebliğine bakınız.

(2)  Bu maddenin birinci fıkrasının(b) bendindeki  vergi miktarlarının 2017 yılı için uygulanması ile ilgiliolarak; 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile27/12/2016 tarihli ve 29931  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MaliyeBakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine (Seri No: 70) bakınız.


4698

 

   (İkincifıkra Mülga: 4/12/1985-3239/141 md.)

   Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerinözelliklerine göre değiştirebilir.

   Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyanmevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanındevam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur. 9 ve 19 uncu madde hükümlerisaklıdır.

   Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılmatarihini takibeden bütçe yılından itibaren emlakin vergisi, tüm vergi değeriüzerinden ödenir.

   Kısıtlamanın devam ettiğı sürede tecil edilenverginin 9/10 u bina, arsa veya arazinin satılması, istimlaki veya hibe yoluylaahara devir ve temliki halinde, tahsilat zamanaşımına uğramamış olanlarımuaccel hale gelir.

   (Değişik:8/12/1980-2350/7 md.) Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıtlamalarınneler olduğu, süresi, tevsiki ve kısıtlama koyan kamu organlarının görevleri vesorumlulukları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim, İmar ve İskan ve İçişleriBakanlıklarının mütalaaları alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle tanzimolunur.

   (Değişik:4/12/1985-3239/110 md.) Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir veferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisininödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanınmükellefe rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri

devir ve ferağişlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15`inci günü akşamına kadarilgili belediyelere bildirir.

   Vergidairesince yapılacak işlem:

   Madde31 – (Değişik: 17/7/1972-1610/21 md.)

   (Birinci fıkraMülga: 4/12/1985-3239/141 md.)

   Vergi değerlerinin takdirinde şehir veköylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak piyasabedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık istihsal değeri gibi normlar ileuyulacak usul ve esaslar, mükelleflerden ve üçüncü şahıslardan istenecekbilgiler tüzükte belirtilir.

   (Üçüncüve dördüncü fıkralar Mülga: 4/12/1985-3239/141 md.)

   Bildirimverilmemesi halinde yapılacak işlemler:

   Madde32 – (Değişik: 3/4/2002-4751/2 md.)

   Bildirimin süresinde verilmemesi halinde,vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

   Vergi değerinitadil eden sebepler:

   Madde33 – Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir:

   1. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalarailaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaathükmündedir.)

   2. (Değişik:17/7/1972-1610/23 md.) Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sairsebeplerle tamamen veya kısmen harabolması veya binada mevcut asansör veyakalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması;


4699

               

3. Bir binanınkullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsusmahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibl ticaret ve sanat icrasınamahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanınher dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamenveya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.)

   4. Arazinin hal ve heyetinde değişiklikolması:

   a) Arazinin fidanlandırılması veyaağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi;

   b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinintarla haline getirilmesi veya gelmesi;

   c) Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afetveya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz halegelmesi.

   d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarımaelverişli hale getirilmesi,

   e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalarhaline getirilmesi.

   5. Bir binanın mütemmimi durumunda olanarazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın binamütemmimi durumuna girmesi.

   6. Bir bina veya arazinin takvim veya ifrazedilmesi veya mükellefinin değişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmeside ifraz hükmündedir.)

   7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazive arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanınbütün hisselerinin birleştirilmesi.

   8.(Ek: 17/7/1972-1610/23 md.) Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasabaveya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde % 25 iaşan oranda artma veya eksiltme olması;

   (Sonfıkra Mülga: 17/7/1972-1610/23 md.)

   Madde34 – (Mülga: 8/12/1980-2350/6 md.)

   Madde35 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)

   ÇeşitliHükümler

   Köy kıymetbeyanı defterlerinin doldurulmasına yardım:

   Madde36 - (Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

   Usulhükümleri:

   Madde37 – (Değişik: 4/12/1985-3239/113 md.)

   Bu Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, buKanuna göre alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

   Bu Kanunda geçen "Vergidairesi"tabiri, belediyeleri ifade eder.

   Bu Kanunun uygulanmasında, Vergi UsulKanununun vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere;

   1. Belediye gelir şube müdürü, gelir şubemüdürü olmayan yerlerde belediye hesap işleri müdürü, hesap işleri müdürüolmayan yerlerde muhasebeci, vergi dairesi müdürü sıfat ve yetkisini haizdir.


4700

 

   2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük malmemuruna verilmiş görev ve yetkiler, belediye başkanları tarafından kullanılır.

   Vergihasılatından verilecek paylar:

   Madde38 – (Mülga: 3/7/2005-5393/85 md.)

                   Payların dağılımı: (1)

   MükerrerMadde 38 – (Ek: 4/12/1985-3239/114 md.; Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.)

   Kesirler:

   Madde 39 –(Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)

   Bina vearazi vergilerinde zamanaşımı süresinin başlangıcı:

   Madde 40 – (Değişik:8/12/1980-2350/11 md.)

   Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi vecezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığınınidarece öğrenildiğı tarihi takip eden yılın başından itibaren başlar. (2)

               

İKİNCİ  BÖLÜM

Son Hükümler

   Kaldırılanhükümler:

   Madde41 – (Değişik birinci fıkra: 20/7/1971-1446/3 md.) Aşağıda yazılıkanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler 1/3/1972 tarihindenitibaren yürürlükten kaldırılmıştır :

 

——————————

(1)  Bumadde başlığı, «Verginin dağılımı » iken, 8/1/2002 tarihli ve 4736sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)  Bumaddede yer alan “Beyan dışı” ibaresi, “Bildirim dışı”; “beyan edilmediğinin”ibaresi, “bildirim dışı bırakıldığının” olarak, 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılıKanunun 7 nci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


4701

 

   1. 4/7/1931 tarihli ve 1837 sayılı BinaVergileri Kanunu ile 1996, 2413, 2870,2898,4873, 5648, 5649, 6256, 206, 309, 177,491, 496 sayılı Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 üncümaddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin(b) fıkrası, 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 üncü ve 4040 sayılı Kanunun 489sayılı Kanunla değişik 31 inci maddeleri ile 5237 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5419Sayılı Kanunun 3 üncü maddeleri,

   2. 27/6/1931 tarihli ve 1833 sayılı AraziVergisi Kanunu ile 2567,3585, 3726,4699,5650, 6255, 483 sayılı Kanunlar ile ekve tadilleri ve 3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı Kanunla değişik 86 ncımaddesinin arazi vergisi muafiyeti ile ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7nci maddesi,

   3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 51,53, ila 62, 77 ve 78 inci maddeleri,

   4 – (Ek:17/7/1972-1610/24 md.; Değişik: 25/8/1977-2104/1 md.) Özel kanunların binave arazi vergilerine ilişkin muaflık ve istisna hükümleri (31/5/1963 tarihli ve244 sayılı Kanun gereğince yapılan milletlerarası antlaşmalarla tanınan muaflıkve istisna hükümleri ile, 11/7/1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanunla tanınanmuaflık hükümleri saklıdır.)

   EkMadde 1 – (Ek: 4/12/1985-3239/115 md.)

   Mahalli idarelerce tahsil edilen vergi,resim, harç ve paylara ilişkin yurt dışı danışmanlık hizmetleri Maliye veGümrük Bakanlığınca yürütülür. Bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul veesaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

   EkMadde 2 – (Ek: 3/4/2002 –4751/2 md.)

   a) Emlâk vergisi mükellefleritarafından en son verilmiş bulunan emlâk vergisi beyannameleri  belediyelerce muhafaza edilir ve bu Kanunagöre ilgili belediyelerce yapılacak tarhiyat sırasında, bina veya araziyeilişkin olarak bu beyannamelerde yer alan bilgiler dikkate alınır.

   b) Köylerde bulunan bina ve araziye ilişkinolarak 1998 yılı genel beyan döneminde muhtarlar tarafından doldurulupbelediyelere teslim edilen köy kıymet beyanı defterleri ilgili belediyelercemuhafaza edilir. Köy kıymet beyanı defterlerinde kayıtlı bina ve arazilerinvergi değerlerinin tespiti gereken hallerde belediyeler,  29 uncu maddeye göre gerekli tespiti yapar veilgililere bildirir.

   GeçiciMadde 1 – Bu kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki geçicimuaflık hükümleri gerek bu kanunun yürürlüğü tarihinden önce muaflıktanfaydalanmamış binalar hakkında, gerekse 6188 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile1837 sayılı Kanunun 206 ve 491 sayılı kanunlarla değişik 4 üncü maddesigereğince geçici muafiyet almış binalar hakkında da, bu binaların inşalarınınsona erdiği yılı takibeden 10 yıllık devrenin 1/3/1972 tarihinden sonra kalankısmı      için uygulanır. (Ancak,1/3/1972 tarihine kadar tarhi gereken bina, buhran ve savunma vergileri, mezkürtarihe kadar mer`i olan kanun hükümlerine göre tarh. tahakkuk ve tahsilolunur.) (1)

   1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile ek vetadilleri gereğince tanınan geçici muafiyetler saklıdır.

   GeçiciMadde 2 – (Değişik: 20/7/1971-1446/4 md.)

   1971 bütçe yılı sonuna kadar olan dönemlerleilgili tarh, tahakkuk, tahsil ve diğer işlemlerin Bina, Arazi, İktisadi Buhranve Savunma Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanunu ve bunların ek ve tadilleri ve1454 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunladeğişik 5 inci maddesinin (b) fıkrası, 5237 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri hükümleri gereğince Özel İdarelertarafından yapılmasına devam olunur.

   Şu kadar ki, 1971 bütçe yılına ait Bina,İktisadi Buhran ve Savunma Vergisi ile Arazi Vergisi mükellefiyeti, 1/3/1971tarihinden itibaren başlar ve bu vergiler 1971 yılının Temmuz ve Kasımaylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

 

——————————

(1)  Buhükümdeki "1/3/1971 ve 28/2/1971" tarihleri, 20/7/1971 tarih ve 1446sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle "1/3/1972" olarak değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.


4702

 

   GeçiciMadde 3 – 28/2/1971 tarihine kadar ki dönemlere ait olarak tahakkuk edip debu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bina, buhran,savunma ve arazi vergisi borçlarının kanunun meriyetinden itibaren geçecek ilk2 nci ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin, vergi cezası ve gecikme zamlarının% 90 ı,2 nci iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin vergi cezası ve gecikmezamlarının % 80 i ve 3 üncü iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin vergicezası ve gecikme zamlarının % 70 i affedilir.

   Bu devreye taallük eden vergilerden ihtilaflıbulunanlar (Kanunun meriyetinden sonra ihtilaflı hale gelenler dahil) ödemesüresinin başladığı tarihten itibaren ikişer aylık süreler içerisinde tamamenödendikleri takdirde 1 inci fıkrada açıklandığı nispette aftan faydalanırlar.

   GeçiciMadde 4 – 1970 yılında emlak vergisinin uygulanmasiyle ilgili her türlügiderlere harcanmak üzere 1970 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmının14.000 inci bölümüne 14.496 numaralı (Diğer giderler) maddesine gerekli ödeneğikaydetmeye veya bu tertibe aynı maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakanıyetkilidir.

   GeçiciMadde 5 – (Mülga: 11/12/1981-2562/28 md.)

   GeçiciMadde 6 – (Ek: 20/7/1971-1446/5 md.)

   1971 bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Kanununun 5 ve15 inci maddeleri hükümlerine göre yapılacak bildirimler ile 23 üncü maddesigereğince verilecek beyannameler bir defaya mahsus olmak üzere 1972 bütçeyılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında verilir ve yapılan bu beyan vebildirimlere istinaden tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilere ait mükellefiyet1972 bütçe yılı başından itibaren başlar.

   Köylerde yapılacak beyanlar hakkında dayukardaki hüküm uygulanır.

   Bu maddedeyazılı beyan süresini bir misline kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

   GeçiciMadde 7– (Ek: 20/7/1971-1446/6 md.)

   1971 yılında Emlak Vergisinin uygulanması ileilgili her türlü giderlere harcanmak üzere 1971 yılı Bütçe Kanununun MaliyeBakanlığı kısmının ilgili bölüm ve maddelerine gerekli ödeneği kaydetmeye veyabu tertiplere aynı maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

   GeçiciMadde 8 – (Ek: 20/7/1971-1446/7 md.)

   1971 bütçe yılında Savunma Vergisi Kanununagöre tahsil edilip Hazineye yatırılacak miktar Gelir Bütçesinin 55 000 Servetve Servet Transferleri Üzerinden Alınan Vergiler bölümünün 55 100 Emlak Vergisimaddesine gelir kaydolunur.

   GeçiciMadde 9 – (Ek: 17/7/1972-1610/25 md.)

   20/7/1971 tarihli ve 1446 sayılı Kanunun 5inci maddesi hükmü saklıdır.

   GeçiciMadde 10 – (Ek: 17/7/1972-1610/25 md.)

   Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beyanname vermesüresi Maliye Bakanı tarafından altı ay daha uzatılabilir. Bu süre içerisindemükellefler dilerlerse yeniden beyanname verebilirler. Bu uzatma süresikullanılmadığı takdirde,1319 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden beyandabulunan mükellefler adına yapılan tarhiyat, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihitakibeden beş yıl içinde idarece düzeltilir. Fazla ödenen vergiler ret ve iadeolunur.


4703

 

   GeçiciMadde 11 – (Ek: 8/12/1980-2350/12 md.)

   1982 Bütçe Yılına rastlayan Emlak Vergisigenel beyan dönemi, 1980 Bütçe Yılına alınmış olup, müteakip genel beyandabulunma süresi; 1980 yılı başlangıç kabul edilmek suretiyle, bu Kanunun 23 ncümaddesindeki esaslara göre hesaplanır.

   1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesinegöre, Maliye Bakanlığınca aynı yıl yapılan beyana davet, bu Kanunun 23 üncümaddesine göre yapılmış genel beyana davet hükmündedir. Mezkür hükmün kapsamıdışında kalan yerlerdeki mükelleflerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı takipeden 3 aylık süre içinde genel beyana davetleri ve genel beyanda bulunmalarısağlanır.

   1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göreyapılan beyana davet üzerine 29/8/1980 tarihine kadar ve bu tarihi takip eden 2aylık ek süre içinde beyanda bulunan mükellefler, 1981 yılının Ocak ayı sonunakadar daha önce beyan ettikleri vergi değerlerini yükseltici yönden yenidenbeyanda bulunabilirler. Bu beyanlar da genel beyan hükmünde kabul edilir.

   Yukarıdaki esaslara göre beyanda bulunanmükelleflere Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde belirtilen 2 aylık eksüre tanınmaz.

   Geçici Madde 12– (Ek: 8/12/1980-2350/12 md.)

   Emlak Vergisi Kanununun 4 ncü maddesine buKanunla eklenen (r) fıkrasında belirtilen binalar için 1972 yılından itibarentarh ve tahakkuk ettirilen Emlak Vergileri ile bunlara bağlı zam ve cezalardanbu Kanunun yürürlük tarihinde henüz tahsil edilmemiş bulunanları terkin olunur.

   GeçiciMadde 13 – (Ek: 8/12/1980-2350/12 md.)

   1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunununuygulanmaya başladığı tarihten önceki dönemlere ilişkin olarak il özelidarelerince tarh ve tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olan bina, arazive buna müteferri diğer vergi ve resimler ile ceza ve gecikme zamları tahsiledilmez. İdari ve mali yargı organlarındaki uyuşmazlıklar geri alınır, cebrikovuşturmaya ilişkin her türlü işlem kaldırılır.

   GeçiciMadde 14 – (Ek: 4/12/1985-3239/116 md.)

   Bakanlar Kurulu, ödenecek Emlak Vergisimiktarını ilgili belediye meclislerinin kararı ve belediye başkanının teklifiüzerine, mahalleler, köyler veya cadde, sokak yahut değer bakımından farklıbölgeler itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere 1986 yılı için %40`tan, 1987 yılı için % 20`den fazla olmamak üzere indirebilir.

   Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde,belediye meclislerinin kararı ve belediye başkanlarınıntalebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarını Türkiye genelinde 1986 yılıiçin % 40`tan, 1987 yılı için % 20`den fazla olmamak üzere indirebilir.

   Geçici Madde 15– (Ek: 4/12/1985-3239/116 md.)

   1/1/1986 tarihinden önceki dönemlerde meydanagelen vergiyi doğuran olaylar sebebiyle bu tarihe kadar beyan edilmiş bina vearaziye ait Emlak Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine Maliye veGümrük Bakanlığına bağlı vergi dairelerince devam olunur. 1/1/1986 tarihinekadar beyannamesi verilmemiş bina ve araziye ait tarh, tahakkuk ve tahsilişlemleri ilgili belediyeler tarafından yapılır.

   GeçiciMadde 16 – (Ek: 4/12/1985-3239/116 md.)

   a) 1980 ila 1982 dönemlerine ait olup 1/1/1986 tarihinekadar beyannamesi verilmemiş olan ve idarece tarh işlemi sonuçlanmamış bulunanbina ve arsalar hakkında 1983 yılında uygulanan bina metrekare normal inşaatmaliyet bedelleri ile arsalara ait asgari ölçüde birim değerleri,

   b) 1980 ile 1985 dönemlerine ait olup1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş olan ve idarece tarh işlemisonuçlandırılmamış bulunan arazi hakkında 1986 yılında uygulanacak asgariölçüde arazi birim değerleri,

   uygulanır.

Geçici Madde 17 – (Ek: 18/5/1987-3365/5 md.)

   Bu Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasındakigeçici muafiyet, daha önceki yıllarda inşaatı biten binalar için inşaatınbittiği yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanır ve kalan süre kadaruygulanır.

   Bu maddede yer alan geçici muafiyete tabibinaların 1987 yılına ait emlak vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar rediade olunur.

               


4704

 

   GeçiciMadde 18 – (Ek: 11/8/1999-4444/8 md.)

   1998 genel beyan dönemi veya 1998 yılındaortaya çıkan ve vergi değerini tadil eden nedenlerle emlak vergisi beyannamesiveren mütelleflerden dileyenler 1/11/1999-31/12/1999 tarihleri arasında yenidenbeyanda bulunabilirler. Bu suretle beyanda bulunacak mükelleflerin bildireceklerideğerler; 1998 yılı genel beyan dönemine ilişkin olarak 1319 sayılı EmlakVergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan asgariölçüde tespit edilen vergi değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranındaartırılması suretiyle bulunacak değerden düşük olamaz. Düşük olması halindemükellefin beyanı, bu şekilde hesaplanan değere yükseltilir.

   Mükellefler tarafından bu şekilde yenidenbeyan olunacak bina, arsa ve arazi matrahları dikkate alınarak, mükelleflerin1999 yılı için tahakkuk eden vergilerinde herhangi bir düzeltme yapılmaz.

   Mükelleflerin 2000 yılı emlak vergisimatrahları, bu madde hükümleri de dikkate alınmak suretiyle bu Kanunun değişik29 uncu maddesi hükümlerine göre belirlenir.

   GeçiciMadde 19- (Ek: 8/1/2002-4736/4 md.)

   8 inci maddenin birinci fıkrası ile 18 inci maddehükümlerine göre, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeuygulanan artırımlı vergi oranı, Adapazarı Büyük Şehir Belediye sınırları vemücavir alarlar içinde 2002 ila 2005 yıllarında uygulanmaz. 10.7.2004 tarihlive 5216 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre Adapazarı BüyükŞehir Belediyesine ayrılacak payın oranı, 2002 ila 2005 yıllarında % 5 olarakuygulanır. (1)(2)

   GeçiciMadde 20–  (Ek:3/4/2002-4751/4 md.)

   a) Emlâk vergisi mükellefleri, 2001 yılı bina, arsa vearazi vergisi tarhına esas olan vergi matrahlarının aynı yıla ait yenidendeğerleme oranında artırılması sonucu bulunacak tutarlar üzerinden, 8 ve 18inci maddelerde yazılı vergi oranlarına göre hesaplanan tutarın yarısı kadartahakkuk ettirilecek emlâk vergisini, 2002 yılına ait bina, arsa ve arazivergisinin birinci taksiti olarak, aynı yılın Mart, Nisan ve Mayıs aylarıiçinde öderler.

   2001 yılında ortaya çıkan ve vergi değerinitadil eden nedenlerle mükellefiyeti 2002 yılında başlayan mükellefler ise 1998yılı genel beyan dönemine ilişkin olarak asgari ölçüde takdir olunan arsa vearazi birim metrekare değerleri ile 2001 yılına ait bina metrekare normalinşaat maliyet bedeli dikkate alınarak bulunan asgari beyan değerinin 2001yılına ait yeniden değerleme oranında artırılmış tutarları üzerinden, 8 ve 18inci maddelerde yazılı vergi oranlarına göre hesaplanan tutarın yarısı kadartahakkuk ettirilecek emlâk vergisini, 2002 yılına ait emlâk vergisinin birincitaksiti olarak aynı yılın Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde öderler.

   b) 2002 yılında yapılacak genel beyana esasolmak üzere 2001 yılında yapılmış olan arsa ve arazilere ait asgari ölçüdebirim değer tespitlerine ilişkin takdir kararları, takdir komisyonlarınca bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsave arazilerin takdir işleminin yapıldığı tarihteki asgari ölçüde birimdeğerleri yeniden takdir edilmek suretiyle karara bağlanır. Bu kararlar hakkında, Büyükşehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanunununmükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi hükmü uygulanır.

   Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar,takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarınave ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlarise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile belediyelere imzakarşılığında  verilir. Kendilerine karartebliğ edilmiş bulunan daire, kurum, teşekkül ve ilgili mahalle ve köymuhtarlıkları otuz gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler.Vergi mahkemeleri nezdinde açılan davalar hakkında 213 sayılı Vergi UsulKanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları uygulanır.

   c) 2002 yılına ait emlâk vergisi, mükelleflertarafından belediyelere en son verilmiş bulunan emlâk vergisi beyannamelerindeyer alan bilgiler ile 2002 yılı genel beyan dönemi için (b) fıkrasına göretakdir komisyonlarınca tespit edilerek kesinleşen arsa ve arazi birim metrekaredeğerleri ve bu yıla ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri dikkatealınarak 29 uncu maddeye göre bulunan vergi değeri üzerinden, ilgilibelediyelerce 2002 yılının Kasım ayı içinde hesaplanan vergiden, (a) fıkrasınagöre birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergi mahsup edilerek, kalankısım 2002 yılının Kasım ayı içinde tarh edilir ve ikinci taksit olarak ödenir.2002 yılı için hesaplanan emlâk vergisi, birinci taksit olarak tahakkukettirilen vergiden az ise aradaki fark, verginin ödenmiş olması halindemükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir, vergi borcunun bulunmamasıhalinde ise mükellefe red ve iade olunur. Vergi ödenmemişse tahakkuktan terkinedilir.

 

——————————

(1) Bu maddede yer alan “% pay oranının, 2003 yılı sonunakadar “% 4,5”olarak uygulanması ile ilgili olarak, 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı KanununGeçici 3 üncü maddesine bakınız.

(2) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılıKanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “27.6.1984 tarihli ve 3030sayılı Kanunun 18 inci” ibaresi, “10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun 23üncü” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


4704-1

 

             Bumadde hükmüne göre tarh olunan vergiler mükellefe tebliğ olunmaz ve tahakkukeden vergiler mükellefe bir yazı ile bildirilir.

             Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 2002 yılı genelbeyan dönemi ile ilgili olarak emlâk vergisi beyannamesi vermek suretiyleadlarına vergi tahakkuk ettirilen mükelleflerin vergileri, bu madde hükmünegöre tahakkuk ettirilecek vergiler dikkate alınarak düzeltilir.

             Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             GeçiciMadde 21– (Ek: 3/4/2002-4751/4 md.)

             1.1.2002 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelenvergiyi  doğuran olaylar nedeniyle butarihe kadar mükellefiyetini tesis ettirmemiş bulunan bina ve arazi vergisimükelleflerinin bildirimde bulunmak suretiyle mükellefiyetlerini  tesisettirmeleri ve  1998-2001  yıllarına ilişkin olarak idarece tarh vetahakkuk ettirilecek vergilerini her yıl için ayrı ayrı % 50 fazlasıyla 2002yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde, 1998 yılından öncekivergilendirme dönemlerine ait emlâk vergileri aranmaz, 1998-2001 yıllarınailişkin olarak yapılan tarhiyatlar hakkında vergi cezası kesilmez ve gecikmefaizi uygulanmaz. Bu maddede  belirtilensüre içinde bildirim vermeyen ve ödemelerini tam yapmayan mükellefler bu maddehükmünden yararlanamazlar.

             Geçici Madde 22– (Ek: 1/7/2006-5538/7 md.)

             Takdir Komisyonlarınca 2005 yılında yapılan arsa vearazilere ait asgarî ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdir kararları,anılan komisyonlarca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz güniçinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir işleminin yapıldığı tarihtekiasgarî ölçüde birim değerlerinde düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdiredilmek suretiyle  karara bağlanır. Bukararlar hakkında, büyükşehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı Vergi UsulKanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının  ikinci bendi hükmü uygulanır.

             Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, takdirinilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarınave ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlarise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile belediyelere imza karşılığındaverilir. Kendilerine karar tebliğ edilmiş bulunan daire, kurum, teşekkül veilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ilgili vergi mahkemesi nezdinde davaaçabilirler. Vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmasında ve bu dava üzerineverilen kararlar aleyhine Danıştaya başvurulmasında 213 sayılı Vergi UsulKanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları hükümleri uygulanır.

             Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre ilgilibelediyelerce 2006 yılının Kasım ayı içinde bu maddeye göre hesaplanacak emlakvergisinden, 2005 yılında yapılan asgarî ölçüde arsa ve arazi metrekare birimdeğerleri ile 2006 yılına ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleridikkate alınarak birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsupedilir ve kalan tutar 2006 yılının Kasım ayı içinde ikinci taksit olaraködenir. 2006 yılı için hesaplanan emlak vergisinin birinci taksit olaraktahakkuk ettirilen vergiden az olması halinde aradaki fark, verginin ödenmişolması halinde mükellefin ilgili belediyeye olan 1319 sayılı Emlak VergisiKanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamındaki diğer borçlarınamahsup edilir. Borcun bulunmaması halinde ise mükellefe red ve iade olunur.Emlak vergisi ödenmemiş ise tahakkuktan terkin edilir.

             Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


4704-2

 

Geçici Madde 23- (Ek: 28/11/2017-7061/35 md.)

Takdirkomisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa vearazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin%50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergideğerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazimetrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ileasgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenendeğerler üzerinden hesaplanır.

Emlak vergideğeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarakuygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkrahükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye MaliyeBakanlığı yetkilidir.

             Yürürlükve yürütme:

             Madde 42 – Bu Kanun 1/3/1971 tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 43 – Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.


4704-3

 

                           1319 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYENHÜKÜMLER:

             1 – 21/1/1982 tarih ve 2587 sayılı Kanunun geçicimaddeleri:

             Geçici Madde 1 – Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılıek süreden sonra ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilenbeyannameler üzerine geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme işlemi yapılmaz.

             Ayrıca, bu Kanunun yürürlüktarihine kadar herhangi bir şekilde emlak vergisi beyannamesi vermemiş olanlara1/6/1982 tarihine kadar ek beyanname verme süresi tanınmıştır. Bu tarihe kadarbeyanname verenler hakkında geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme işleminebaşvurulmaz.

             Geçici Madde 2 – 6830 sayılı İstimlak Kanununda değişiklikyapılıncaya kadar, bu Kanuna göre yapılacak kamulaştırmalarda ödenecekkamulaştırma karşılıkları, kamulaştırma tarihinden önce malik tarafındanbildirilen ve emlak vergisine esas olan son vergi beyan değerini geçemez. Ancakson vergi beyan tarihinden kamulaştırma tarihine kadar bir yıldan fazla birsüre geçmişse, geçen süre içinde Ticaret Bakanlığınca yayımlanan toptan eşyafiyatları indeksindeki artışlar nisbetinde ve vergi değerinin bir katına kadarartırma yapılabilir. Şu kadar ki, bu şekilde yapılacak artırma, gayrimenkulünrayiç (alım satım) bedelini aşamaz. Vergi beyan değerine yıllık toptan eşyafiyatlarındaki artış sebebiyle ilave edilen miktarla birlikte elde edilecekmeblağ, gayrimenkulün rayiç bedelinden yüksek ise kamulaştırma karşılığı rayiçbedelden fazla olamaz.

             Herhangi bir sebeple emlak vergisibeyannamesi vermemiş mükelleflerin gayrimenkullerinin emlak vergisine esasdeğerleri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29 ve 31 nci maddeleri hükümlerinegöre saptanır ve bu gayrimenkuller için ödenecek kamulaştırma bedellerihakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. (1)

 

 

 

 

 

_______________

(1)    Geçici 2 nci maddenin kamulaştırılantaşınmaz malın değerinin tesbitine dair hükmü 4 Kasım 1983 tarih ve 2942 sayılıKanunun 40 ıncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet