İhale Yasaklama Taleplerinde Gönderilecek Belgeler Konulu Genelge

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

      

SAYI :B050MAH074000l/ 917-45062                               11 / 01 /2008

KONU : İhale Yasakları

 

                         

     ............................VALİLİĞİNE

      İl Mahalli İdareler Müdürlüğü   

   2008/4

 

       2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre, mahalli idarelerin ihale işlemlerindeki fiil ve davranışlardan ötürü gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacak ihaleden yasaklama kararları Bakanlığımız  tarafından verilmektedir.

     Resmi Gazete’de yayımlanan ihaleden yasaklama ilanları ve mahkemelerden Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, ihaleden yasaklama kararları konusunda yanlış işlemler yapıldığı ve encümen ya da birim başkanlığı kararıyla ihaleden yasaklama işlemi tesis edilerek yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca ilgili idarelerce, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışa ilişkin gerekli belgelerin  Bakanlığımıza zamanında gönderilmemesinden dolayı yasaklamalar süresi içinde verilemekte ve talep sahibi idarelerle gereksiz yazışmalar yapılmaktadır. İhale yasakları konusunda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, mahalli idarelerin Kamu ihalelerinden yasaklama kararlarına ilişkin işlemlerinin aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun bulunmuştur.

1-İl özel idareleri ve belediyeler tarafından yapılacak ihaleden yasaklama talepleri valiliğin görüşü de belirtilerek vali imzası ile Bakanlığa gönderilecektir.

2-İhaleden yasaklama taleplerine ilişkin dosyalar, kanunlardaki süre dikkate alınarak ihaleden yasaklama gerektiren eylem veya işlemin tespitini müteakip süre geçirilmeden Bakanlığa intikal ettirilecektir.

3- İl özel idareleri ve belediyelerin ihaleden yasaklamaya ilişkin taleplerinde bulunması gereken belgeler ekte belirtilmiş olup, bilgi edinilmesini ve iliniz özel idaresine ve belediyelere duyurulmasını rica ederim.

 

   Osman GÜNEŞ

 Vali

                                                           Bakan a.

                                                          Müsteşar

 

EKLER:

EK 1-İhale yasağı istenen talep dosyasında

      bulunacak belgeler (2 Sayfa.)

            

 

                               

DAĞITIM    :

Gereği  :                   Bilgi             :

81 İl Valiliğine            Teftiş Kurulu Başkanlığı

                   Kontrolörler Başkanlığı

 

 

 

 

 

İHALE YASAĞI İSTENEN TALEP DOSYASINDA BULUNACAK BELGELER:

 

I) Belediye Ve İl Özel İdarelerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İhaleden

  Yasaklama Taleplerinde Bulunması Gereken Zorunlu Belgeler:

  

1) Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşmenin imzalanmaması durumunda;

a) Yasaklama gerekçesi

b) İhale komisyon kararı

c) Sözleşmeye davet yazısı ve bu yazının tebliğine dair belge

d) Geçici teminatın irat kaydedildiğine dair belge

d) İhalelerden yasaklanılması istenilen gerçek kişi ve tüzel kişiye ait bilgilerin doldurulduğu ihaleden yasaklama formu

2) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında 83 üncü maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda;

a) Yasaklama gerekçesi

b) İhale komisyon kararı

c) İdari şartnameni bir örneği

d) İdari sözleşmeni bir örneği

e) Şirketin sermaye dağılımını gösteren ticaret sicili gazetesi

f) İhalelerden yasaklanılması istenilen gerçek kişi ve tüzel kişiye ait bilgilerin doldurulduğu ihaleden yasaklama formu

g) İhaleye teklif sunan gerçek kişi ise (e) bendinde belirtilen belgeye gerek bulunmamaktadır.

3) Sözleşme yapıldıktan sonra taahhütten vazgeçilmesi ve mücbir sebepler dışında taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda;

a) Yasaklama gerekçesi

b) İhale komisyon kararı

c) İdari şartnameni bir örneği

d) İdari sözleşmenin bir örneği

d) Müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde; idarece en az 10 gün süreli  ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarın çekildiğine ve ihtarın tebliğine dair belge

e) Kesin teminatın irat kaydedildiğine ilişkin belge

f) İhalelerden yasaklanılması istenilen gerçek kişi ve tüzel kişiye ait bilgilerin doldurulduğu ihaleden yasaklama formu

 

II) Belediye Ve İl Özel İdarelerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre  İhaleden 

   Yasaklama Taleplerinde Bulunması Gereken Zorunlu Belgeler:

 

1) Mücbir sebepler dışında sözleşmenin imzalanmaması durumunda;

a) Yasaklama gerekçesi

b) İhale komisyon kararı

c) Sözleşmeye davet yazısı ve bu yazının tebliğine dair belge veya sözleşmeye davet   yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalandığını gösteren belge

d) Geçici teminatın irat kaydedildiğine dair belge

e) Şirketin sermaye dağılımını gösteren ticaret sicili gazetesi

f) İhaleye teklif sunulurken verilmesi gereken ortaklık hisse beyanı (KİK Standart 27 nolu form

g) İhalelerden yasaklanılması istenilen gerçek kişi ve tüzel kişiye ait bilgilerin doldurulduğu ihaleden yasaklama formu

h) İhaleye teklif sunan gerçek kişi ise (e) bendinde belirtilen belgeye gerek bulunmamaktadır.

2) İhaleye teklif verenlerin 17 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda;

a) Yasaklama gerekçesi

b) İhale komisyon kararı

c) Sözleşmeye davet yazısı ve bu yazının tebliğine dair belge veya sözleşmeye davet yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalandığını gösteren belge (Yasak fiil sözleşmeye davet yazısından sonra tespit edilirse bu belge gönderilecek)

d) Sözleşmenin bir örneği (Yasak fiil sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse bu belge  gönderilecek)

e) Şirketin sermaye dağılımını gösteren ticaret sicili gazetesi

f) İhaleye teklif sunulurken verilmesi gereken ortaklık hisse beyanı (KİK Standart 27 nolu form)

g) İhalelerden yasaklanılması istenilen gerçek kişi ve tüzel kişiye ait bilgilerin doldurulduğu ihaleden yasaklama formu

h) İhaleye teklif sunan gerçek kişi ise (e) bendinde belirtilen belgeye gerek bulunmamaktadır.

 

III) Belediye Ve İl Özel İdarelerinin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa 

    Göre İhaleden Yasaklama Taleplerinde Bulunması Gereken Zorunlu Belgeler:

 

1) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmemesi veya işin süresinde bitirilmemesi durumunda;

a) Yasaklama gerekçesi

b) İhale komisyon kararı

c) İhale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanarak idarenin en az 20 gün süreli çektiği ihtarname ve bu ihtarnamenin tebliğine ilişkin belge 

d) İdari şartnamenin bir örneği

e) İdari sözleşmenin bir örneği

f) Kesin teminatın irad kaydedildiğine ilişken belge

g) Şirketin sermaye dağılımını gösteren ticaret sicili gazetesi

h) İhaleye teklif sunulurken verilmesi gereken ortaklık hisse beyanı(KİK Standart 27

nolu form)

ı) İhalelerden yasaklanılması istenilen gerçek kişi ve tüzel kişiye ait bilgilerin doldurulduğu ihaleden yasaklama formu

i) İhaleye teklif sunan gerçek kişi ise (g) bendinde belirtilen belgeye gerek

bulunmamaktadır

2) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil

veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda;

a) Yasaklama gerekçesi

b) İhale komisyon kararı

c) İdari şartnamenin bir örneği

d) İdari sözleşmenin bir örneği

e) Kesin teminatın irat kaydedildiğine ilişken belge

f) Şirketin sermaye dağılımını gösteren ticaret sicili gazetesi

g) İhaleye teklif sunulurken verilmesi gereken ortaklık hisse beyanı (KİK Standart 27 nolu form)

h) İhalelerden yasaklanılması istenilen gerçek kişi ve tüzel kişiye ait bilgilerin doldurulduğu ihaleden yasaklama formu

ı) İhaleye teklif sunan gerçek kişi ise (f) bendinde belirtilen belgeye gerek bulunmamaktadır.

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.