831 sayılı Sular Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 1926-05-10
Resmi Gazete Sayisi: 368

 

     Kabul Tarihi             : 28/4/1926(1)

      Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 3  Cilt : 7  Sayfa : 887

 

       Madde 1 – Şehir ve kasabalarla köylerde ihtiyactı ammeyi temine mahsus suların tedarik ve idaresi belediye teşkilatı olan mahallerde belediyelere, olmıyan yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar meclislerine aittir.

       Madde 2 – Gerek vakfa ait olsun ve gerek suveri saire ile vücuda getirilmiş bulunsun umumun istifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalar ve köylere isale edilmiş suların idaresi, kaffei müessesat ve menabii varidatiyle birlikte birinci madde veçhile belediye ve köy ihtiyar meclislerine müdevver ve mevdudur. Ancak Devletçe ve mahalli idarelerle belediyelerce mukaveleye merbut suların idaresi kemakan mukavelatı mahsusları ahkamına tabi olacağı gibi su ile birlikte diğer hususatı hayriyeye ait olan vakıflar kemakan evkaf idaresi veya mütevellileri tarafından idare ve varidattan sulara ait olan hisseler her sene evkaf idareleri veya mütevellileri tarafından belediye ve köy ihtiyar meclislerine teslim olunurlar.

       Madde 3 – (Mülga: 31/8/1956 - 6830/35 md. ile.)

       Madde 4 – Suların tesis, isale, idame masarifi belediye ve köylerce temin ve tesviye edilir. (2)

       Madde 5 – İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren azami beş sene zarfında belediye teşkilatı bulunan mahaller belediyeleri tarafından hali hazırda mevcut su tesisatının miktar, evsaf ve sair havas itibariyle o mahallin nüfusuna ve şeraiti hususiyesine göre hıfzıssıhha kavaidine muvafık bir surette ıslah, tadil veya yeniden inşası için bir proje tertip ve tetkik ve tasdik zımnında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine irsal olunur. Bu projelerin nihayet iki ay zarfında vekaletçe tasdikı meşruttur. Projelerin tasdikından itibaren mürur edecek iki sene zarfında inşaat ve tesisata başlanılması mecburidir. Köylere getirilen  ve getirilecek veya mahallerinde tedarik olunmuş veya olunacak olan suların ve tesisatın dahi şeraiti lazimei sıhhiye ve fenniyeyi haiz olmaları muktazi olup bu bapta mahalli memurini sıhhiyesinin rey ve mütalaasiyle hareket olunur.

 

——————————

(1)   Bu kanun ile ek ve değişikliklerindeki hükümler gereğince Belediyelere devredilmiş olan ve bir kısmının işletilmesi 27/5/1933 tarih ve 2226 sayılı Kanunla İstanbul Belediyesine bağlı Sular İdaresine verilmiş olan Vakıf Sularla bunların hertürlü hak, yükümlülük ve tesislerinin 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanunla kurulan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İSKİ) devredilmesi mezkür kanunun geçici 1. maddesinin (a) bendi ile sağlanmıştır

(2)   Bu hükmün uygulanmasında ek 1., 2., 6. ve 9 ncu maddelere bakınız.

 

 

       Madde 6  – (Mülga: 31/8/1956 - 6830/35 md. ile)

       Madde 7 – Müessesatı vakfiyeye veya efrada ait olup idarei belediyeye devrolunan suların muhassasunlehleri, bu sularda hissei iştirak tediyesine mecbur tutulmaksızın kemakan istifade ederler.

       Ek Madde 1 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

       Bir belde veya belde halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları belediye sınırı dışında bulunsa bile su yollarının ve kaynaklarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması belediyelere aittir.

       Ek Madde 2 –  (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) 

       Bir köy veya köy halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları kendi sınırı dışında ise yukarki maddede yazılı yumuşları köy ihtiyar meclisi yapar.

       Ek Madde 3 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

       Şehir ve kasabalarla köylerin ortak sularındaki intifa payları mevcut belgelere ve teammüllere göre tesbit olunur. Paylardan başlı başına istifade edilebilirse hisseler ayrılır. Edilemezse tesbit olunup katıleşen teamüllerine göre ortaklama idare olunur. 

       Ek Madde 4 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

       Ortaklama idare olunacak suları, alakalı olan şehir ve kasabalarla köyler Belediye Kanunu hükümlerine göre tesis edecekleri bir birlik marifetiyle de idare edebilirler.

       Anlaşamamazlık yüzünden teamüllere göre veya birlik yapılarak idaresi yoluna konulmıyan ortak sular, en büyük idare amirinin kararı ve ekseriyetin reyi ile kurulacak bir birlik tarafından idare olunur.

       Birliğin ekseriyetle verdiği kararlara uymak bütün alakalılar için mecburidir.

       Ek Madde 5 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

       Bu kanunda gösterilen tesbit ve ayırma işleri belediye encümenleri, ihtiyar meclisleri ve muayyen hisseli hakiki ve hükmi şahıslar tarafından seçilecek birer aza ve belediye reisinin reisliği altında toplanacak bir komisyon tarafından yapılır. Komisyona aza seçmekten kaçınanlar namına mahallin en büyük idare amiri tarafından birisi gönderilir. Komisyonların ekseriyetle verecekleri karar  muteber olup belediyeye ve köy odalarına asılmak suretiyle ilan ve alakalılara tebliğ olunur. Tebliğden on beş gün içinde alakalılar bu kararlara karşı idare heyetince yazılı itirazda bulunabilirler.  İdare  Heyetleri bu itirazları her işten önce tetkik ve hallederler. Bu  kararlarla,  gününde  itiraz  olunmıyan  ve  idare  amiri  tarafından  da  tasdik olunmuş bulunan kararlar katidir. Bu suretle tesbit olunan intifa payına razı  olmıyanlar mahkemeye müracaat edebilirler. Şu kadar ki mahkemeden aksine kati bir karar alınıncaya kadar komisyonun kararları tatbik olunur.

         Ek Madde 6 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

       Teamül tesbit olunarak katileştirildikten sonra su başından belediye sınırına kadar olan müşterek su yollarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması için gerekli olan masraflar belediye ile hisselilere payları nispetinde tevzi ve tahsil olunarak sarfedilir.

       Fevkalade hallerde belediye önce gerekli olan  tedbirleri alır ve masrafları yapar ve alakalılardan hisselerini ister.

       Bedenen çalışmak istiyen alakalıların mesaileri iştirak hisselerine sayılır. 

       Alakalılar belediyenin, varsa birliğin tesbit edeceği masraf miktarına tebliğinden yedi gün içinde o yerin idare heyetine yazılı itirazda bulunabilir. İdare heyetinin vereceği kararlar katidir.

       Ek Madde 7 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 7 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

       İçme suları kaynaklarında zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açmak ve hayvan bırakmak ve sulamak belediye veya ihtiyar meclisleri tarafından yasak edilebilir.

       Ek Madde 8 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 8 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

       Kaynağı belediye sınırı dışında bulunan suların kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için belediyelerin alacakları tedbir ve kararlara ve yedinci madde hükümlerine göre yasaklarına aykırı hareket edenler hakkında belediye ceza  vermek salahiyeti, belediye sınırına bağlı olmaksızın kaynağa kadar gider. Birlik kurulmuş ise bu selahiyeti birlik kullanır. (1)

       Ek Madde 9 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 9 uncu maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

       Masrafa iştirak paylarını vermiyenler hakkında  Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunur.

       Madde 8 – İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

       Madde 9 – İşbu kanun ahkamının icrasına Başvekil, Dahiliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur.

 ——————————

(1)   Bu maddede sözü edilen yedinci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Ek Madde 7" olarak değiştirilmiştir.

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.