5750 sayılı EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulunun Tüzel Kişilik Kazanması, gelir ve Harcamaları ile Denetimi ve Tasfiyesi Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 2008-03-22
Resmi Gazete Sayisi: 26824/Mükerrer

 

Kabul Tarihi: 19/3/2008

       Expo 2015 Yönlendirme Kurulu

       MADDE 1 – (1) 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu tüzel kişiliğe sahip olup, iş ve işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir.

       (2) Yönlendirme Kurulu, Yürütme Komitesi ile Sekretarya bu Kanun ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye devam eder.

       Gelirler, harcamalar ve denetim

       MADDE 2 – (1) Yönlendirme Kurulunun gelirleri, Yönlendirme Kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından aktarılacak tutarlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ile diğer özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yapılan ayni ve nakdi yardımlar, sponsorluk gelirleri, faiz gelirleri ve diğer gelirlerden oluşur. Gelirler, ulusal bir banka nezdinde açılacak hesapta toplanır. Hesapta toplanan tutarlar Yönlendirme Kurulunca nemalandırılır.

       (2) İzmir’in adaylık sürecinde yapılacak her türlü toplantı, sempozyum, tanıtım ve personel giderleri ile temsil, ağırlama, ilân, reklâm, taşınır, hizmet alımı ve benzeri harcamalar birinci fıkrada belirtilen hesaptan karşılanır.

       (3) Bu Kanun kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile satım, kira ve her türlü işlemlerde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

       (4) Alım, satım ve kiralama işlemleri ile yapılacak harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar Yönlendirme Kurulunca belirlenir.

       (5) Bu Kanun kapsamında yapılacak iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlerle ilgili harcamalar hakkında 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

       Tasfiye işlemleri

       MADDE 3 – (1) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabulü halinde 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi ile Sekretarya, Expo 2015 İzmir ile ilgili işlemleri yürütecek yeni kurumun faaliyete geçtiği tarihe kadar görevlerini sürdürür.

       (2) Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu toplantısında İzmir’in adaylığının kabul edilmemesi durumunda ise Yönlendirme Kurulunun hesaplarında bulunan tutarlar ile taşınırlar, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere İzmir İl Özel İdaresi ve İzmir Büyükşehir Belediyesine üç ay içerisinde eşit olarak devredilir.

       Yürürlük

       MADDE 4 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE 5 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

          22/3/2008

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.