Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı ( Başbakanlık )

 

Başbakanlıktan:

       Konu:    Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı.

GENELGE

20078/4

 

Kültür ve medeniyetlerin tarih içinde oluşturduğu zenginlikler ve gelecekte sunacağı fırsatlar, ancak bir barış ve huzur ortamında değer kazanır. Önyargılar, haksızlıklar, yoksulluklar, gerginlik ve çatışmalar ortak medeniyeti ve insanlığı ciddi manada tehdit etmektedir. Tehdidin ortadan kaldırılması ise her düzeyde ortak irade ve çabayı gerekli kılmaktadır.

Bu amaçla, şahsım ve İspanya Hükümet Başkanı Sayın José Luis Rodríguez Zapatero tarafından müştereken başlatılan Medeniyetler İttifakı girişimi, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan tarafından da benimsenmiş ve “Birleşmiş Milletler 2005 Zirvesinde” devlet ve hükümet başkanları tarafından desteklenmiştir.

Bu geçen süre zarfında önde gelen akademisyen ve uzmanlardan oluşan Medeniyetler İttifakı Üst Düzey Grubu oluşturulmuştur. Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın eş başkan olarak yönettiği Üst Düzey Grubu bir dizi toplantı neticesinde hazırladığı Raporunu 2006 yılının Kasım ayında İstanbul’da kamuoyuna sunmuştur. Raporun önerileri doğrultusunda Medeniyetler İttifakının ilk yıllık Forumu 2008 yılının Ocak ayında İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleştirilmiştir. Sekseni aşkın ülke ve uluslararası kuruluşun üye olarak katılımıyla Medeniyetler İttifakına destek her geçen gün daha da artmaktadır.

Hâlihazırda Medeniyetler İttifakına üye ülkeler, İttifakın ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda ulusal stratejilerini oluşturmaktadır. İlgili bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan Ulusal Planımız, 2008-2009 yılları içinde Medeniyetler İttifakı alanında gerçekleştirilecek proje ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bunlara ek olarak gerek kamu kuruluşlarının gerekse sivil toplum örgütlerinin gerçekleştireceği çok sayıda program olacaktır.

Medeniyetler İttifakı Ulusal Planının bir bütün halinde hayata geçirilebilmesi ve bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla aşağıdaki bakanlıkların temsilcilerinden oluşmak üzere Medeniyetler İttifakı Ulusal Eşgüdüm Komitesi oluşturulmuştur:

Devlet Bakanlığı (Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Devlet Bakanlığı (Sayın Murat Başesgioğlu)

Devlet Bakanlığı (Sayın Nimet Çubukçu)

Devlet Bakanlığı (Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı.

Medeniyetler İttifakı Ulusal Planının uygulanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                            

                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                         Başbakan

 

 

 

PROJELER

 

DEVLET BAKANLIĞI

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

01

Medeniyetler İttifakı Perspektifinde Türk Modernleşmesi

- Medeniyetler İttifakı Raporunda belirtilen, Müslüman toplumların küresel gelişmelere katılımlarını sağlamaya ve bu çerçevede diyalog oluşturmaya yönelik hedefler doğrultusunda bir örnek olarak Türk Modernleşmesi üzerine bir konferans düzenlenecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

2009

02

Atatürk’ün Kültür ve Medeniyet Vizyonu

Konferansı

- Medeniyetler İttifakının ilkeleri ve hedefleri bağlamında Atatürk’ün kültür ve medeniyet konusundaki düşüncelerinin ele alınacağı bir konferans düzenlenecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Atatürk Araştırma Merkezi

2008

03

Medeniyetler Arası Diyalog ve Kültürel Zenginlik: Medyanın Rolü Konferansı

- Uluslararası basın mensuplarının ve ilgili diğer uzmanların davet edileceği ve Medeniyetler İttifakında medyanın rolünün inceleneceği bir konferans düzenlenecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Basın Yayın ve Enformasyon

Genel Müdürlüğü (BYEGM)

 

2008

 

04

Bilimsel Gelişmeler Açısından Medeniyetler İttifakı Konferansı

- Medeniyetler İttifakının içeriği ve hedefleri bağlamında bilim ve medeniyet kavramlarının irdeleneceği ve bilimsel gelişmelerin doğurduğu risk ve avantajların ele alınacağı bir konferans gerçekleştirilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

2009

05

İslam Medeniyeti ve Osmanlı Barışı

Konferansı

- Medeniyetler İttifakı Projesi açısından İslam Medeniyetinin ve Osmanlı Devletinin barış ve birlikte yaşama kültürüne katkısı incelenecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Türk Tarih Kurumu

2009

06

Burslar

- Medeniyetler İttifakı, kültürlerarası diyalog, çatışma önleme ve çözme gibi alanlarda çalışma yapacak öğrencilere ve akademisyenlere çeşitli burslar tahsis edilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

TÜBİTAK  TÜBA

2008-2009

07

Medeniyetler İttifakı

Akademik Yayın Kurulu

- Konu hakkında deneyime sahip ve Medeniyetler İttifakına ilişkin hususlara ilgi duyan, tarih, felsefe, ilahiyat, antropoloji ve diğer bilim alanlarında çalışan akademisyenlerden oluşturulacak bir kurul, yayınla ilgili faaliyetlere danışmanlık yapacaktır.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Akademik Yayın Kurulu

2008-2009

08

Medeniyetler İttifakı ile İlgili Telif Eserler ve Çeviriler

- Medeniyetler İttifakı konusunda Türkçe ve İngilizce birer eser hazırlanacaktır; Tarih boyunca İslam ve Batı Medeniyetleri arasında ortak etkileşim üzerine bir eser yayınlanacaktır; Medeniyetler İttifakının hedefleri çerçevesinde, çeşitli dergilerde yayınlanan ve sıkça atıfta bulunulan Türkçe ve yabancı dillerdeki makalelerden oluşan bir seçki hazırlanacaktır; Medeniyetler İttifakı projesini ve hedeflerini halka ve genel okura tanıtacak eserler basılacaktır.

- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan “Demokratik Diyalog: Uygulayıcılar İçin Bir Elkitabı” ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmakta olan “Kültürlerarası Diyalog Üzerine Beyaz Kağıt” gibi özellikle kültürler ve medeniyetler arası diyalog konusunda uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar Türkçeye çevrilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Akademik Yayın Kurulu

2008-2009

09

Medya Okur Yazarlığı

Projesi

- Medyanın verdiği mesajlar karşısında gençlerin analiz, değerlendirme ve iletme kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan, medya okuryazarlığı üzerine bir pilot program ilköğretim okullarında başlatılmıştır. Bu programda işlenen konular arasına Medeniyetler İttifakında medyanın rolüne yönelik bir bölüm eklenecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

(RTÜK)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

2008-2009

10

Yayıncılık Etik İlkeleri

Protokolü

- RTÜK, çeşitli radyo ve televizyon yayın kuruluşlarıyla işbirliği içinde ve medya etiği alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle 2007 senesinde tüm taraflarca imzalanan bir Yayıncılık Etik İlkeleri protokolü oluşturmuştur. RTÜK, Yayıncılık Etik İlkelerinin basın kuruluşları tarafında uygulanmasını takip edecek ve ilgili bakanlığa yıllık rapor hazırlayacaktır.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

RTÜK

2008-2009

11

Medya için Eğitim Seminerleri

- RTÜK, ilgili diğer kuruluşlarla birlikte, yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyon kurumlarının çalışanlarına yönelik olarak; iletişim özgürlüğü, özgürlük ve sorumluluk dengesi, sorumlu yayıncılık, doğru ve tarafsız bilgi, demokratik çoğulculuk, ulusal ve küresel barış gibi konular üzerine eğitim programları gerçekleştirecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

RTÜK

2008-2009

12

Dünya Çocukları Şenliği

- Her yıl 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle değişik ülkelerden ilköğretim seviyesindeki çocuklar ülkemize gelmekte ve tertiplenen etkinliklere katılmaktadır. Kültürler arası tanışma ve dostluk açısından önemli bir fırsat doğuran bu etkinliklere Medeniyetler İttifakı perspektifinin yansıması sağlanacaktır.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

TRT

2008-2009

13

Görsel Sanatlar Alanında Projeler

- RTÜK, TRT, Anadolu Ajansı ile Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü medya kuruluşlarıyla eşgüdüm içinde kültürlerarası diyalog konularında genel izleyicilere yönelik video klip, kısa film, belgeseller ve reklamlar hazırlayacaktır.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

RTÜK  TRT

AA    BYEGM

2008-2009

14

Medeniyetler İttifakı Medya Ödülü

- Kültürler arası diyalog ve anlayışın geliştirilmesine ilişkin programların hazırlanmasında görev almış bir medya kuruluşu veya çalışanına resmi bir törenle ödül verilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

 

2008-2009

15

İnternet Sitesi ve Medeniyetlerin Buluşma Noktası Projesi

- Medeniyetler İttifakı resmi internet sayfası daha geniş ve zengin bir içerikle güncellenecek ve karşılıklı iletişim sağlayan bir portal haline getirilecektir. Sayfa, Medeniyetler İttifakının faaliyetleri, projeleri hakkında bilgi almak isteyen kişiler için Türkiye’de temel bir referans kaynağı olacaktır.

- Medeniyetlerin Buluşma Noktası, sanal ortamda hazırlanacak bir veri bankası projesidir. Bu proje sayesinde Medeniyetler İttifakına yönelik her türlü bilgi ve belgeye İnternet ortamında kolaylıkla ulaşılması hedeflenmektedir. Sanal ortamda gerçekleştirilecek bu portalın birden fazla dilde hazırlanarak yaygın bir kullanım alanına kavuşturulması sağlanacaktır.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

 

Devlet Bakanlığı

(Sn. Murat Başesgioğlu)

2008-2009

16

Medeniyetler İttifakı ve Eğitim Seminerleri

- Bakanlık ve kurumların hizmet içi eğitim seminerlerine Medeniyetler İttifakının değerleri ve hedeflerine yönelik dersler, konferanslar ve çalıştaylar dâhil edecektir.

İlgili Devlet Bakanlıkları

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

2008-2009

 

 

DEVLET BAKANLIĞI

(Sayın Murat Başesgioğlu)

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

17

Dünya Gençlik ve Diyalog Konferansı

- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gençlik Haftası içinde dünya gençlerini Medeniyetler İttifakının değerleri etrafında buluşturmayı amaçlayan ve gençlerin İttifakın hedeflerine yönelik etkinliklere katılımını teşvik eden bir konferans düzenlenecektir. Ayrıca Proje kapsamında kültürel diyalog konularına duyarlı uluslararası müzisyenlerin vereceği bir konser ve uluslararası üne sahip sporcuların katılımıyla bir spor etkinliği gerçekleştirilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

 

2009

18

Üç Kültür

Üç Şehir

Üç Spor

- Sporun farklı kültürleri bir araya getirme ve dostluklar oluşturmadaki rolüne atıfla Medeniyetler İttifakının değerleri ve hedefleri doğrultusunda medeniyetlerin buluşma noktalarından olan Cordoba, İstanbul ve belirlenecek üçüncü bir şehirde, yetkililerle işbirliğine gidilerek üç spor dalında etkinlikler  ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

 

Kültür Bakanlığı

2008-2009

19

İnsanlık Koşusu

Bir Adım, 2 Kıta

 

The Human Race

One Step Two Continents

- Uluslararası sponsor kuruluşların desteğiyle 31 Ağustos 2008’de, Olimpiyat oyunlarının kapanışını takiben 32 ülkede 10 milyon insanın katılımını içeren bir İnsanlık Koşusu gerçekleştirilecektir. Projenin Türkiye’deki bölümü, Spordan sorumlu Devlet Bakanlığının öncülüğünde yürütülecek; kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’da Boğaz Köprüsü’nde gerçekleştirilecek koşu aracılığıyla dünyaya dostluk ve diyalog mesajları verilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

 

Sivil Toplum Kuruluşları

Sponsor Firmalar

31 Ağustos 2008

20

Medeniyetler Buluşması:

Antakya-Roma Uluslararası Bisiklet Turu

- 12-29 Nisan 2008 tarihleri arasında Antakya’dan başlayıp Roma’ya kadar devam edecek olan Medeniyetler Buluşması Uluslararası Bisiklet Turu gerçekleştirilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

2008

21

Spor ve Barış Kültürü

- Toplumun temel yapı taşları olan ailelerin tüm üyeleriyle birlikte spor faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek ve bu sayede özellikle gençlerin spor etkinliklerinde baş gösteren şiddetten uzak tutulmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

2008-2009

22

Geleceğe Koşanlar

Projesi

- Sponsor kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile “Geleceğe Koşanlar Projesi” gerçekleştirilecektir. Bu proje ile kırsal kesimden gençlerin spor aktiviteleri sayesinde bir araya gelerek tanışmaları ve dostluk kurmaları hedeflemektedir.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

 

Sivil Toplum Kuruluşları

Sponsor Firmalar

2008-2009

23

Gençlik Haftası

HEPiBİZ Şenliği

- Türkiye’de il ve ilçelerde bulunan 140 Gençlik Merkezinden toplam 2500 genç, dünyanın değişik ülkelerinden 1000 gençle Mayıs ayında kutlanan Gençlik Haftası vesilesiyle Türkiye’de bir araya gelecektir. Proje kapsamında, Hoşgörü Sempozyumu, kültür-sanat etkinlikleri, konserler, atölye çalışmaları, tanıtım fuarı ve kültür gezileri gerçekleştirilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

 

2008

24

Orta ve Güney Doğu Avrupa Türkleri -Türkiye Gençliği Değişim Programı

- Yapılacak protokolle Orta ve Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki gençlerle Türkiye’deki gençleri kapsayan bir Gençlik Değişimi Programı başlatılacaktır. Programın temel amacı, farklı kültürlerden gençleri bir araya getirmek ve dostluk kurmalarını sağlamaktır.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

 

2008-2009

25

İstihdam Odaklı

Gençlik Merkezleri

 

- Türkiye’nin farklı bölgelerindeki gençlerin, içinde yaşadıkları toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel hayatıyla bütünleşmelerini, bölgesel istihdamın geliştirilmesini ve eğitimli iş gücü yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, Ticaret ve Sanayi Odaları ve bölgelerdeki işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda, halen mevcut 140 Gençlik Merkezinin sayıları arttırılarak bu proje kapsamında faaliyete geçirilecektir. İŞKUR, Gençlik Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere kurs sonrası işe yerleştirilmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İŞKUR Genel Müdürlüğü

 

TOBB

2008-2009

26

Gençliğin Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamı Projesi

- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği içinde gençlerin turizm alanında yetiştirilmesi ve istihdam olanaklarına kavuşabilmesi amacıyla bir pilot proje çalışması başlatılacaktır.

 

 

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

BBKP

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İŞKUR Genel Müdürlüğü

2008-2010

27

Gençlik Sosyal Gelişim Programı - Gençlik Kültür Köprüsü

- Gençlik Sosyal Gelişim Programı çerçevesinde, 2008 yılının Mart ayından itibaren Gençlik Merkezlerine, Avrupa Birliği’ndeki muadil kuruluşlara üye kimseler arasından seçilecek bir grup, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda bulunmak üzere, 6 ay ila 1 yıl süreyle Türkiye’ye davet edilecektir. Projenin başarılı olması halinde, Türkiye’deki Gençlik Merkezlerinden bir grup genç Avrupa Birliğine üye ülkelere gönderilecektir. Böylece Avrupa Birliği ve Türkiye’deki gençler arasında kültürel diyalog başlatılacak ve kamu kurumlarının sürdürülebilir desteğiyle projenin kapsamı genişletilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Murat Başesgioğlu)

 

2008-2009

 

 

DEVLET BAKANLIĞI

(Sayın Nimet Çubukçu)

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

28

Yurt Dışında Yaşayan Türk Kadınlarına Yönelik Çalışmalar

- Yurt dışındaki vatandaşlarımızın özellikle Avrupa’da yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde kadınlara yönelik bir dizi çalışma yapılacak ve Medeniyetler İttifakının konuları ve hedefleri bu çalışmalara yansıtılacaktır.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Nimet Çubukçu)

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

 

Milli Eğitim Bakanlığı

2008-2009

29

İnsan Ticareti ile Mücadeleye Yönelik Çalışmalar

- Sadece ulusal mücadele ile çözümlenmesi mümkün olmayan, sınır aşan niteliğe sahip insan ticareti sorununun çözümü hususunda, Medeniyetler İttifakının ilkeleri ve hedefleri çerçevesinde sağlanabilecek katkıların tartışılacağı uluslar arası bir toplantı düzenlenecektir.

Devlet Bakanlığı

(Sayın Nimet ÇUBUKÇU)

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

 

 

2008

 

 

 

 

DEVLET BAKANLIĞI

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

30

Medeniyetler İttifakı ve Dini-Kültürel Etkinlikler

-Diyanet İşleri Başkanlığı, kültürler ve dinler arası diyalogda önemli roller oynamakta, ayrıca kız çocuklarının eğitimi, insan hakları ve evrensel etik değerlerin yaygınlaştırılması, töre cinayetlerinin engellenmesi ve aşırılıkların önlenmesi gibi projelerde de aktif olarak yer almaktadır. Başkanlık dini ve kültürel diyaloga verdiği desteği önünüzdeki dönemde de sürdürecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

Diyanet İşleri Başkanlığı

2008-209

31

İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Deneyimi Etkinlikleri

- 14-20 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘Kutlu Doğum Haftası’ münasebetiyle Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde ve Türk vatandaşlarının yaşadığı Batılı ülkelerde halka açık konferanslar, paneller ile öğrenciler arasında kompozisyon, şiir ve makale yarışmaları düzenlenerek halkın ve özellikle gençlerin birlikte yaşama bilinci ve kültürünün geliştirilmesi hedeflenecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

Diyanet İşleri Başkanlığı

14-20 Nisan 2008

32

Din Görevlileri Yurtdışı Hazırlayıcı Eğitim Programı

- Yurtdışında yaşayan Türklerin hoşgörü kültürlerini geliştirmek amacıyla Batı ülkelerinde istihdam edilecek din görevlilerine yönelik düzenlenen ‘Yurtdışı Hazırlayıcı Eğitim Programı’nda ‘dünya dinleri’, ‘dinler arası ilişkiler’ ve ‘Müslümanların birlikte yaşama tecrübesi’ gibi Medeniyetler İttifakı ile ilgili konulara ağırlık verilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

Diyanet İşler Başkanlığı

2008-2009

33

Öğrenci Değişimi

- Özellikle dini ve kültürel alanlarda çalışmalar yapan üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik değişim programları teşvik edilecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

 

2008-2009

34

Uluslararası İlahiyat Programı

- 2006-2007 yılında başlatılan bu proje sayesinde Batılı ülkelerde yaşayan Türk kökenli lise mezunu gençler, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinde eğitim almaktadır. Bu proje ile ilahiyat tahsili yapan söz konusu öğrencilerin Avrupa’da içinde yaşadıkları toplumların şartlarına ve hassasiyetlerine uygun bir din hizmeti verebilecek şekilde yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

Diyanet İşler Başkanlığı

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim Kurulu

2008-2009

35

Tarihsel, Doktrinel ve İşlevsel Boyutları ile Dinlerarası İlişkiler

Projesi

- Proje ile Türkiye’de ve diğer ülkelerde çeşitli dinlere mensup kimselerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde bir arada yaşama kültürlerini geliştirecek bir çerçevenin oluşturulması hedeflenmektedir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

Diyanet İşleri Başkanlığı

2008-2009

36

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Medeniyetler İttifakı konusunda Bilinçlendirme Çalışmaları

- Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve özellikle de Türk gençlerinin Medeniyetler İttifakının temel hedefleri doğrultusunda bilgilendirilmeleri ve bu çerçevede gerçekleştirilecek faaliyetlere katılabilmeleri amacıyla çeşitli programlar düzenlenecektir.

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

 

Dışişleri Bakanlığı

2008-2009

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

37

Medeniyetler İttifakının temel hedefleriyle uyumlu projeler

- İçişleri Bakanlığının Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yürüttüğü projelerin bir kısmı Medeniyetler İttifakının temel hedefleri kapsamında değerlendirilebilir. Bu projeler arasında; Türkiye’de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi, İnsan Ticareti İle Mücadelede Türkiye’nin Çabalarına Destek ve İnsan Ticaretine Konu Kişilerin Adalete Erişimini Teşvik Projeleri sayılabilir. Bakanlık bu projelerin gerçekleştirilmesinde Medeniyetler İttifakının ilke ve hedeflerini göz önünde bulundurmak suretiyle kültürler arası uyum ve diyalog çalışmalarına desteğini sürdürecektir.

İçişleri Bakanlığı

2008-2009

 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

38

Bölgesel Toplantılar

Orta Asya

Orta Doğu

Balkanlar

 

- Medeniyetler İttifakının hedefleri doğrultusunda bölgesel toplantılar düzenlenecektir. Toplantılarda kültürler arası diyaloga ilişkin bilinç seviyesinin yükseltilmesi, Medeniyetler İttifakı önerilerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanmasına ilişkin imkânların araştırılması ve bu öneriler doğrultusunda ortak uluslararası projelerin desteklenmesi veya gerçekleştirilmesi gibi hususlar üzerinde durulacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

2008-2009

39

Afrika Zirvesi

 

- Afrika Zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek toplantının bir bölümünün ‘Afrika Perspektifinden Medeniyetler İttifakı’ konusuna ayrılmasını temin etmek üzere çalışmalar yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

Ağustos 2008

40

Dinî, Etnik, Kültürel Ayrımcılık ve İslamofobi ile Mücadele Alanında Faaliyetler

-  Medeniyetler İttifakı’nın temel hedefleri ışığında, yurtdışında yaşayan Türklerin temel haklardan, din ve vicdan özgürlüğünden daha çok yararlanmaları, dinî veya etnik ayrımcılığa ve ‘İslamofobi’ye maruz kalmamaları için bilinçlendirme çalışmaları sürdürülecek ve çalışmalar arasında eşgüdüm sağlanarak geliştirilecektir.

Dışişleri Bakanlığı

 

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

Diyanet İşleri Başkanlığı

2008-2009

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

41

Medeniyetler İttifakı ve Eğitim Müfredatı

- Milli Eğitim Bakanlığı kültürlerarası eğitimi genel eğitimin temel bir parçası olarak görmekte, toplumlar ve kültürler arasında dostane ilişkileri teşvik eden hususlara özel önem atfetmektedir. İnsan Hakları Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi, Karşılıklı Saygı ve Anlayış Eğitimi programları, Türk eğitim sistemi müfredatına başarıyla dâhil edilmiştir. Ayrıca, ilk ve orta öğretim okullarında izlenen müfredat, Batı kültürlerine geniş yer vermektedir; öğrenciler Avrupa tarihi, edebiyatı ve sanatını kapsamlı bir şekilde öğrenmektedir. Bakanlık, Medeniyetler İttifakı kapsamında değerlendirilebilecek projelerle kültürler arası diyaloga verdiği desteği sürdürecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

2008-2009

42

Ders Kitapları

- Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta dereceli okullarda mevcut ders kitaplarını kültürel konular açısından gözden geçirip değerlendirecek bir komisyon kuracaktır. Bu komisyon, ders kitaplarını özellikle Medeniyetler İttifakı perspektifinden inceleyecek ve elde edeceği sonuçları Bakanlığa rapor edecektir. Bu rapor doğrultusunda Medeniyetler İttifakını destekleyici konuların ders kitaplarında yer alması sağlanacaktır. Bakanlık ayrıca, ikili kültür ve eğitim anlaşmaları, mutabakat zabıtları gibi metinleri esas alarak başta Avrupa ve Balkan ülkeleri olmak üzere karşılıklı olarak ders kitaplarının incelenmesi amacıyla ortak uzmanlardan oluşturulacak komiteler sayesinde karşılıklı olarak ders kitaplarının değişimi ve incelenmesini gerçekleştirecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

 

Dışişleri Bakanlığı

2008-2009

43

İlköğretime evrensel erişimin/katılımın sağlanması

- Bu proje ile başta kız çocukları olmak üzere çeşitli sebeplerle okula devam edemeyen ilköğretim çağındaki çocukların tamamının okullaştırılması ve kaliteli eğitim fırsatlarından yararlandırılmaları hedeflenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

2008-2009

44

Uluslararası kuruluşların ilgili projelerine katılım sağlanması

- Uluslararası kuruluşların kültürler arası diyalog, hoşgörü, sosyal uyum, tarih ve dil öğretimi ve demokratik vatandaşlık eğitiminin geliştirilmesini amaçlayan projelerine dâhil olunarak proje sonuçlarının eğitim sistemimize yansıtılması sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

2008-2009

45

Demokrasi Eğitimi ve Okul Kurulları

- İlk ve orta dereceli okullarda ve genel olarak toplumda hoşgörü, diyalog ve çoğulculuk gibi evrensel değerlerin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla okul kurullarında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

2008-2009

46

Bilgiye Erişim Portalı

-E-okul projeleri, internet erişimi ve eğitim teknolojilerine öncelik  verilmesini ve eğitimde kalitenin arttırılmasını hedefleyen, herkes için fırsat eşitliği sağlayan uluslararası eğitim portallarıyla işbirliği hedeflenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

2008-2009

47

Öğrencilere Tarihi Zenginliklerimizin Tanıtılması ve Kültürel Değerlerimizin Kazandırılması

-“Tarihle diyalog” amacıyla her yıl 18 Mart – 24 Nisan tarihleri arasında Çanakkale Savaşlarının Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliklere Türk ve yabancı öğrencilerin katılımına önem verilmektedir. 2004 yılından itibaren Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesine dönüştürülen bu etkinliklerin sürekli olarak düzenlenmesine; ayrıca öğrencilerimizin ülkemizdeki zenginlikleri görmeleri ve tanımaları amacıyla başarılı öğrenciler arasından seçilen gruplar için (doğu illerinden batıya, batı illerinden doğuya) ülke içi geziler tertip edilmesine devam edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

2008-2009

48

Akademik Faaliyetler

- Kültürlerarası diyalog bilincinin arttırılması amacıyla üniversite yönetimleri ve öğrenci dernekleriyle birlikte yerleşkeler içinde ve dışında konferanslar, paneller, seminerler ve çalıştaylar düzenlenecektir. Bu faaliyetlere etnik, dini ve kültürlerarası gerilimlere ilişkin sorunlar, siyasi çatışmalar ve bunların çözümleri hakkında konuşmalar yapmak üzere tanınmış akademisyenler davet edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

2008-2009

49

Çatışmayı Önleme ve Çözme Çalışmaları Merkezleri

- Çeşitli üniversitelerde Çatışmayı Önleme ve Çözme Çalışmaları Merkezleri açılacaktır. Bu merkezlerin başlıca hedefleri; çatışmaların çözümü ile diyalog alanlarında veri toplamak, araştırma yapmak, kurslar düzenlemek, öğrencileri eğitmek ve faaliyetler gerçekleştirmek olacaktır. Merkezler, önde gelen uluslararası üniversite ve enstitülerin çatışma etütleri alanında uzmanlaşmış bölümleriyle işbirliği olanaklarını araştıracaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

YÖK

2008-2009

50

Diyalog Çalışmaları

- Üniversiteler ders programlarına Medeniyetler ve Kültürler Arası Diyalog konularında bir seçmeli ders eklemeye teşvik edileceklerdir. Söz konusu dersin içeriği, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında çalışan bilim insanlarınca hazırlanacak ve sunulacaktır. Üniversiteler “Medeniyet Çalışmaları Kürsüleri” kurmaya ve kültürlerarası diyalog eğitimi veren programlar oluşturmaya teşvik edileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı

YÖK

2008-2009

51

Öğrenci Değişimi

-Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kuruluşların sunduğu imkânlardan da yararlanarak kültürlerin tanınması amacıyla ilk ve orta öğretim düzeyinde öğrenci ziyaretleri ve değişimi teşvik edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

2008-2009

52

Büyük Öğrenci Projesi

- 90’lı yıllardan itibaren süregelen Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde Türkî Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Balkanlardan öğrenciler eğitim amacıyla Türkiye’ye gelmektedir. Bu öğrencilerin ülkemiz ile kendi ülkeleri arasında birer kültürel köprü vazifesi görebilmeleri ve kültürler arası diyaloga katkıda bulunabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

YÖK

 

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

2008-2009

53

Burslar

- Yabancı ülkelerle ikili kültürel ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklılık ve iyi niyet ilkelerine dayalı olarak yabancı öğrencilere lisans, lisansüstü, araştırma ve kısa süreli Türk dili bursları imkânlar ölçüsünde artırılarak, verilmeye devam edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

YÖK

 

2008-2009

54

Kültür ve Eğitim Ziyaretleri

- Yabancı üniversitelerin “Türkoloji” bölümlerinde çalışan akademisyenler ve öğrenciler başta olmak üzere farklı ülkelerden öğrenci ve yönetici grupların tanıtım ve eğitim amacıyla ülkemizde önceden hazırlanan kültür ve eğitim programlarına katılmaları sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

 

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

TİKA

 

Dışişleri Bakanlığı

2008-2009

 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

55

Göç ve Göçmenlerle İlgili Faaliyetler

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin çalışma yaşamına uyumları, hukuki statüleri ve sorumlulukları hakkında bir dizi proje yürütmektedir. Bu projeler bilgilendirme toplantılarından, girişimcilik programlarına ve sosyal hizmetlere kadar geniş bir alana yayılmaktadır. Bakanlık bu projelerin gerçekleştirilmesinde Medeniyetler İttifakının ilke ve hedeflerini göz önünde bulundurarak özellikle göç alanında uyum ve diyalog çalışmalarına desteğini sürdürecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yurtdışı Teşkilatı

2008-2009

56

Gençlerin İstihdamına İlişkin Durum Tespiti ve Ulusal Eylem Planı

- Gençlerin istihdamı ile ilgili olarak hazırlanan ulusal eylem planı, ILO ile işbirliği halinde yürütülecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2008-2009

57

Mesleki Eğitim ve İstihdama Giriş Projesi

- Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin istihdam kurumları ve yerel yönetimleri ile işbirliğinde, yükseköğretime devam edebilecek konumda bulunmayan gençlerin iş güvenceli mesleki eğitim programlarına katılması ve programları tamamlamalarına yönelik çalışmaları sürdürecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yurtdışı Teşkilatı

2008-2009

58

İstihdamda Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması ve Kadın İstihdamının Arttırılması Projesi

- Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını temin etmek, kadın-erkek eşitliğine dayalı iş hayatı ortamını oluşturabilmek amacıyla ILO ile işbirliği halinde çalışmalar sürdürülecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2008-2009

59

Kültürlerarası Staj Projesi

- Almanya’da yaşayan Türk toplumuna yönelik, yerel makamlarla işbirliği halinde 2003-2005 yılları arasında yaklaşık 240 Türk ve Alman gencin Türkiye’de 40 gün süreyle eğitim aldığı “Kültürlerarası Staj Projesi”nin, önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı diğer bazı Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İŞKUR Genel Müdürlüğü

 

 

 

2008-2009

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

60

Medeniyetler arası Etkileşim

Sergisi

- Anadolu’da tarih içinde kültür ve medeniyetlerin oluşturduğu zenginlik, çeşitlilik ve karşılıklı etkileşimi yansıtacak bir sergi hazırlanacaktır; Anadolu Medeniyetleri Müzesi, bu projenin hayata geçirilmesi konusunda Türkiye’deki diğer önde gelen müzelerle işbirliği yapacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008-2009

61

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Birlikte Yaşama Kültürü Sergisi

Türklerin tarihte ve günümüzde farklı din ve kültürlerle bir arada yaşama tecrübesini ve hoşgörü anlayışını yansıtan bir sergi düzenlenecek ve bir katalog hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008

62

Elyazmaları ve Nadir Eserler Sergisi

- İslam medeniyetinde “birlik içinde çokluk” konusunu işleyen, yurt içi ve yurt dışındaki el yazmaları ve nadir basma eserlerinin dia/fotoğraf/dijital kopyalarından oluşan bir sergi hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2009

63

Kültürel Köprü Programı

 

- “AB Kültür Programı” çerçevesinde, Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin kültür aktörleri arasında kültürel kaynaşmayı ve karşılıklı anlayışı geliştirme, kalıcı diyalog ve sürdürülebilir ortaklıklar oluşturmaya yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri desteklenecek ve işbirlikleri gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008-2013

64

Medeniyetler İttifakı Sanatsal Etkinlikleri

- Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen uluslararası organizasyonlar kapsamında, kültürümüzün tanıtılması ve kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesine yönelik oyun, gösteri, konser vb. sanat etkinlikleri düzenlenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008

65

Mevlana Belgeseli

- Uluslararası film yapımcılarıyla işbirliği içinde, büyük mutasavvıf ve şair Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin hayatı ve düşünceleri üzerine bir belgesel hazırlanacaktır. Bu belgeselde Mevlana’nın farklı kültürlerin ve dinlerin bir arada barış içinde yaşamalarına yönelik evrensel mesajı vurgulanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008-2009

66

Anadolu Kültür ve Medeniyetleri Belgeseli

- Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen ve diğer dinlerce kutsal sayılan (Ani Harabeleri, Akdamar’daki Ermeni Kilisesi vb.) mimari yapıların ve mekânların tanıtımının yapılacağı bir belgesel hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

TRT

2008-2009

67

2008 Frankfurt Kitap Fuarı Konuk Ülkesi Türkiye

- Proje kapsamında geleneksel ve modern yönleriyle Türk kültürü Avrupa’da tanıtılacak; bilim, sanat ve edebiyat alanlarında Türk ve Batı kültürleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşim vurgulanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008

68

Avrupa Kültür Başkenti İstanbul

- 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünün, gerçekleştirilecek olan çeşitli faaliyetlerde ve festivallerde tanıtımı yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2008-2010

69

Akdeniz Ülkeleri Milli Kütüphane Başkanları

Toplantısı

- Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin milli kütüphane başkanlarının katılımıyla Ankara’da gerçekleşecek olan toplantıda, Akdeniz Ülkeleri Milli Kütüphaneleri arasında kültürel işbirliği imkânları araştırılacak; insanlığın kültürel mirasının zengin hazineleri olan kütüphanelerin medeniyetler arası diyalogun tesisinde oynayacağı roller üzerinde durulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008

70

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

- İstanbul’da açılan “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi” yeni kazanımlarla geliştirilecek ve bilimsel keşiflerin kültürler arasındaki yolculuğunu yansıtan sergilerle zenginleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. Mehmet Aydın)

TÜBA  TÜBİTAK

2008-2009

71

Turist Rehberliği Eğitimi

- Turist rehberlerinin eğitim programlarında, Medeniyetler İttifakının ilke, değer ve hedefleri doğrultusunda seminerler verilecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008-2009

72

Gençlik Turizmi

- Kültür Bakanlığınca yürütülen Gençlik Turizmi Faaliyetleri kapsamında gençlerin eğitimine, kişiliklerinin gelişimine, bilgi ve görgülerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek ve bu sayede farklı kültürlere mensup gençler arasında dostluk ve kardeşlik ortamının yaratılması sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008-2009

73

İnanç Turizmi Haritası ve Dinî-Kültürel Etkinlikler

- Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklerde kullanılmak üzere Türkçe ve yabancı dillerde ‘İnanç Turizmi Haritası’ ve ‘İnançların Anayurdu’ konulu broşürler hazırlanarak kullanıma sunulacaktır. 2008’in Aziz Pavlus Yılı ilan edilmesi sebebiyle, ülkemizde, Aziz Pavlus’un yaşadığı, ziyaret ettiği ve Hıristiyanlar tarafından kutsal sayılan antik mekânları dünya kamuoyuna tanıtım amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008-2009

 

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

 

No

Proje

Açıklama

Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar

Tarih

74

Su ile İlgili Bölgesel İşbirliği Toplantıları

- Medeniyetlerin gelişmesi, beşeri kalkınmanın sağlanması,  ülkeler arasında barışın ve dostane ilişkilerin sürdürülebilmesinde su ve su kaynaklarının oynadığı rol günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Su sıkıntısı çeken ülkeler, Türkî cumhuriyetler ve Balkan devletlerinin katılımı gerçekleştirilecek bölgesel seminer ve toplantılarda, Medeniyetler İttifakın su ile ilgili boyutunun dikkate alınması konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığı

DSİ Genel Müdürlüğü

 

5. Dünya Su Forumu Genel Sekreterliği

2008

75

Çevre ve Ormancılıkla İlgili Bölgesel İşbirliği Toplantıları

- Kültürler ve medeniyetler arasında diyalog çevre ile ilgili konulardan bağımsız olarak düşünülemez. Bazı durumlarda çevreye verilen zarar ülkelerin sınırlarını aşmakta ve uluslar arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Öncelikle yakın komşu ülkeler, Türkî Cumhuriyetler ve Balkan devletleri ile çevre bilincinin arttırılması konusunda ortak çalışmalar yapılacak, kardeş şehir uygulaması çerçevesinde çevre ve ormancılıkla ilgili projeler gerçekleştirilecektir.

Çevre ve Orman Bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü

Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü

2008-2009

 

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.