Belediye Borçlarından Yapılacak Kesintiler Konulu Karar

Resmi Gazete Tarihi: 2008-04-30
Resmi Gazete Sayisi: 26862

Karar Sayısı : 2008/13535

       Ekli “Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının 3/4/2008 tarihli ve 14953 sayılı müşterek teklifi üzerine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                               GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI

KURULUŞLARINA AYRILACAK PAYLARDAN BORÇLARINA KARŞILIK

YAPILACAK KESİNTİLERİN ORANI VE KESİNTİLERİN ALACAKLI

KURUMLAR ARASINDA DAĞILIMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1 - 13/2/2007 tarihli ve 2007/11723 sayılı Kararnamenin eki "Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usuller"e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Mart 2008-Mart 2009 döneminde tahsil edilen/edilecek genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan yapılacak kesintiler, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesi ile birlikte yapılan nüfus sayımı sonucunda büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin nüfus değişikliklerine göre aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

a) Nüfusu azalan büyükşehir belediyeleri ve belediyeler için;

1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında uzlaşma sağlanmış bulunan borçlar için % 6,

2) 31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçlar, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlar için % 10,

olmak üzere toplam % 16,

b) Nüfusu artan ya da değişmeyen büyükşehir belediyeleri ve belediyeler için;

1)  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında uzlaşma sağlanmış bulunan borçlar için % 8,

2)  31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçlar, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlar için % 12,

olmak üzere toplam % 20.

(2) 1/5/2009 tarihinden itibaren, 2007/11723 sayılı Kararnamenin eki Esas ve Usullerde belirtilen oranlara göre kesinti yapılmaya devam edilir."

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.