Miili Eğitim Bakanlığınca İl Özel İdaresine Gönderilen Ödeneklerinin Kullanımı ( Milli Eğitim Bakanlığı)

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı    : B.08.0.SGB.0.03.04/1992                                         15/04/ 2008

Konu   : İl Özel İdare Bütçesine Aktarılan

         Ödeneklerin Kullanımı

 

GENELGE(2008/20)

5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “Yatırım Harcamaları” başlıklı 8’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının; “2008 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Bu kapsamda yürütülecek projelerin etüt, keşif ve kontrol hizmetleri ilgili bakanlık ve genel müdürlüğün il teşkilatlarınca yapılır. Bu projelerin ihale edilmek suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi ise valinin onayı ile il özel idarelerince gerçekleştirilir. Bu projelerden mahalli hizmet niteliği taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir.” hükmü uyarınca yapılacak harcamalarda, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve ihale yetkilisinin kimler olacağı ile ihaleden yasaklama kararlarını verecek idare, ilan giderlerinin hangi kurum bütçesinden karşılanacağı, hakediş raporlarını onaylayacak makamın ne şekilde belirleneceği ve söz konusu alımların ön mali kontrol işlemlerinin hangi birim tarafından yapılacağına ilişkin tereddütlerin oluştuğu Bakanlığımıza iletilmiş olup, konu ile ilgili Maliye Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

       1- Harcama Yetkilisi

       Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddelerinde harcama yapılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Buna göre, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olup, bütçelerden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

       Anılan Kanunun 22’nci maddesi ile de kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkililerinin merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderecekleri, ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisinin de harcama yetkilisi olacağı açıklanmıştır.

       Bu çerçevede; Bakanlığımız merkez teşkilatı harcama yetkililerince ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle merkez dışı birimlere gönderilen ödeneklerden, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76’ncı maddesinin (b) bendi ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 8’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası uyarınca, il özel idaresi bütçelerine ödenmek suretiyle aktarılan ödeneklerin il özel idare hesabına aktarımı işlemlerinde il milli eğitim müdürü, aktarımı sağlandıktan sonra kullanımında ise il özel idare bütçelerinde bu ödeneklerin tahsis edildiği birimlerin en üst yöneticilerinin harcama yetkilisi olması gerekmektedir.

 

       2- Gerçekleştirme Görevlisi

       5018 sayılı Kanunu’nun 33’üncü maddesinde gerçekleştirme görevlilerinin, harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütecekleri belirtilmiştir.

       İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 12’inci maddesinin son fıkrasında, harcama yetkililerinin, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirecekleri belirtilmiştir.

       Buna göre; harcama talimatını veren harcama yetkilisi ile bu talimat üzerine ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi arasında hiyerarşik yönetim ilişkisi bulunması ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76’ncı maddesinin (b) bendi ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 8’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası uyarınca il özel idare bütçelerinde söz konusu ödeneklerin tahsis edildiği harcama birimlerinin en üst yöneticileri olan harcama yetkilileri ile ödeme emri belgesi düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlilerinin aynı idarede görev yapan kişiler olması gerekmektedir.

       Bu nedenle, Bakanlığımız merkez teşkilatı harcama yetkililerince ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle merkez dışı birimlere gönderilen ödeneklerden, yukarıda sayılan kanunlar uyarınca, il özel idaresi bütçelerine ödenmek suretiyle aktarılan ödeneklerin il özel idare hesabına aktarımı işlemlerinde il milli eğitim müdürü tarafından ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen kişi, aktarımı yapıldıktan sonra kullanımında ise il özel idare bütçelerinde bu ödeneklerin tahsis edildiği birimlerin harcama yetkililerinin yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın üst kademe yöneticilerinin ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi olması gerekmektedir.

       3- İhale Yetkilisi

       Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde ihale yetkilisi, “İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri” olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanun’un 31’inci maddesinde harcama yetkilisi, “Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi” olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, Bakanlığımız merkez teşkilatı harcama yetkililerince ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle merkez dışı birimlere gönderilen ödeneklerden, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76’ncı maddesinin (b) bendi ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 8’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası uyarınca, il özel idare hesabına aktarımı suretiyle yapılacak alımlarda 5018 sayılı Kanun’un 31’inci maddesine uygun olarak yukarıda birinci maddede belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır.

       Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, validen onay almak suretiyle özel idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebileceklerdir. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihlale yetkisi, il özel idaresinin destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin il özel idaresinin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır.

       4- Hakediş Raporunu Onaylayacak Makam

       Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin hakediş raporuna ilişkin 7’nci maddesinin (a) bendinde, ihale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işlerinde sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde Yönetmelik eki 3 örnek numaralı Yapım İşleri Hakediş Raporunun düzenleneceği ve bu raporun, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluştuğu, yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgelerin düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanarak yetkili makamca onaylanacağı belirtilmektedir.

       26.02.2006 tarihli ve 26092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40 ve 41’inci maddelerinde geçici ve kesin hakediş raporlarının nasıl düzenleneceğine ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, yapı denetim elemanlarınca düzenlenen hakediş raporlarının yüklenici tarafından imzalanacağı belirtilmiştir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme ile Teklif Birim Fiyatlı Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 12.2’nci maddelerinde de hakediş raporlarının yapım işleri genel şartnamesindeki esaslar çerçevesinde düzenlenip idarece onaylanacağı belirtilmiştir.

       Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; 222 sayılı Kanun ve yılları bütçe kanunlarındaki hüküm gereği Bakanlığımız bütçesinden il özel idareleri tarafından valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülen eğitim binalarının yapımına ilişkin hakediş raporlarının onaylanması işleminin, vali tarafından kontrolünün yapılması amacıyla görevlendirilen kurumca gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir.

5- İhalelerden Yasaklama Kararını Verecek İdare

       Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XV- İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar” başlığının “ A- İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilirken Uyulacak Hususlar” başlıklı maddesinin “ Yasaklama Kararı Vermeye Yetkili Makamlar ve İdarelerce Yapılması Zorunlu Hususlar” başlıklı (1) numaralı fıkrasında;

       4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bu maddelerde sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmış, yasaklama kararlarının, herhangi bir bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği belirtilmiştir.

       Bu itibarla, gerek 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76’ncı maddesinin (b) bendi, gerekse 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 8’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına göre 2008 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden ilgili Bakanın onayı ile valinin yetki ve sorumluluğunda il özel idarelerince gerçekleştirilen ihalelerde, ihaleden yasaklanmayı gerektiren yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilen istekliler hakkında ihalelerden yasaklama kararının İçişleri Bakanlığı tarafından verilmesi ve bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından kaynaklanan ilan giderlerinin de İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanması gerekmektedir.

       6- Ön Mali kontrolü Gerçekleştirecek Birim

       İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde, mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemlere yer verilmiştir. Anılan Yönetmeliğin “Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları” başlıklı 17’inci maddesinde de kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının harcama yetkilisi tarafından kontrol edilmek üzere mali hizmetler birimine gönderileceği belirtilmiştir.

       Buna göre, 2008 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde kullanılmak üzere Bakan onayı ile il özel idareleri bütçelerine aktarılan ödeneklerden yapılan ihalelerde, ön mali kontrolün ilgili il özel idaresinin mali hizmetler birimi tarafından yapılması gerekmektedir.

       Bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim.

                                                      Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                                                      Millî Eğitim Bakanı

 

 

DAĞITIM          :

Gereği        :                                 Bilgi         :

İçişleri Bakanlığı                        Maliye Bakanlığı

A,B Planı

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.