5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 2008-11-10
Resmi Gazete Sayisi: 27050 (mükerrer )

  

   


KabulTarihi                     : 5/11/2008


YayımlandığıDüstur         : Tertip : 5  Cilt: 48 

                                                   

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam veTanımlar

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı;elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetintesisi, tüketici haklarının gözetilmesi, ülke genelinde hizmetlerinyaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleşme altyapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımlarınteşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

            Kapsam

            MADDE 2 – (1) Elektronik haberleşmehizmetlerinin yürütülmesi ve elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinintesisi ve işletilmesi ile her türlü elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerininimali, ithali, satışı, kurulması, işletilmesi, frekans dahil kıt kaynaklarınplanlaması ve tahsisi ile bu konulara ilişkin düzenleme, yetkilendirme,denetleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi bu Kanuna tabidir.

            (2) Millî güvenlik ve kamu düzeni ile olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik,savaş hallerinde ve doğal afet durumlarında elektronik haberleşme hizmetlerininsağlanmasına ilişkin özel kanunların ve 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılıUlaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne SuretleYürütüleceğine Dair Kanun, 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı UlaştırmaBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 16/6/2005 tarihli ve 5369sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun, 3/7/2005 tarihli ve 5397 sayılı Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet OrtamındaYapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen SuçlarlaMücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

            


10378

 

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri, JandarmaGenel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunlarındabelirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı,Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığıve Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleriile bedeli bu kurumlar tarafından ödenerek işletmeciler tarafından kurulan veyakurulacak elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri hakkında 36 ncı ve39 uncu maddeler hariç, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

            Tanımlar ve kısaltmalar

            MADDE 3 – (1) Bu Kanunda geçen;

            a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelikolarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

            b) Abonelik sözleşmesi: İşletmeci ile abone arasında akdedilen ve işletmecininbir bedel karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyiveya mal teminini üstlendiği ya da her ikisini birden kapsayan sözleşmeyi,

            c) Abone kimlik ve iletişim bilgileri: İşletmeci tarafından aboneye tahsisedilen özel bilgileri,

            ç) Adres taşınabilirliği: Abonenin numarasını değiştirmeden bulunduğu adresideğiştirmesini,

            d) Ana elektronik haberleşme şebekesi: Kamu kullanımına açık elektronikhaberleşme hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü, belirli noktalar arasındaelektronik haberleşme sağlayan transmisyon alt yapısı ve anahtarlamaekipmanları da dahil olmak üzere erişim ve iletim sistemleri şebekesini,

            e) Arabağlantı: Bir işletmecinin kullanıcılarının aynı veya diğer birişletmecinin kullanıcılarıyla irtibatının veya başka bir işletmeci tarafındansunulan hizmetlere erişiminin sağlanmasını teminen, aynı veya farklı birişletmeci tarafından kullanılan elektronik haberleşme şebekelerininbirbirlerine fiziksel ve mantıksal olarak bağlantısını,

            f) Arabağlantı yükümlüsü: Arabağlantı sağlama yükümlülüğü getirilenişletmeciyi,

            g) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

            ğ) Dağıtıcı: Cihazın satış ve/veya tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetlericihazın özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

            h) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlüişaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik,manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletimsistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

            ı) Elektronik haberleşme alt yapısı: Elektronik haberleşmenin, üzerinden veyaaracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar,terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, ilgilitesisleri ve bunların bütünleyici parçalarını,

            i) Elektronik haberleşme alt yapısı işletimi: İlgili alt yapıya ilişkin gereklielektronik haberleşme tesislerinin kurulması, kurdurulması, kiralanması veyaherhangi bir surette temin edilmesiyle bu tesisin diğer işletmecilerin veyatalep eden gerçek veya tüzel kişilerin kullanımına sunulmasını,

            j) Elektronik haberleşme hizmeti: Elektronik haberleşme tanımına girenfaaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasını,


10379

 

            k) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasındaelektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil edenanahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleriağını,

            l) Elektronik haberleşme sektörü: Elektronik haberleşme hizmeti verilmesi,elektronik haberleşme şebekesi sağlanması, elektronik haberleşme cihaz vesistemlerine yönelik üretim, ithal, satış ve bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesiile ilgili sektörü,

            m) Elektronik haberleşme şebekesi sağlanması: Elektronik haberleşme şebekesikurulması, işletilmesi, kullanıma sunulması ve kontrolünü,

            n) Elektronik kimlik bilgisi: Elektronik haberleşme cihazlarına tek vebenzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

            o) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygunolarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuranveya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

            ö) Erişim: Bu Kanunda belirtilen koşullarla, elektronik haberleşme şebekesi,alt yapısı ve/veya hizmetlerinin, diğer işletmecilere sunulmasını,

            p) Erişim yükümlüsü: Erişim sağlama yükümlülüğü getirilen işletmeciyi,

            r) Etkin piyasa gücü: İşletmecinin, ilgili elektronik haberleşme pazarında, tekbaşına ya da diğer işletmecilerle birlikte, rakiplerinden, kullanıcılarından vetüketicilerinden fark edilir bir şekilde bağımsız olarak hareket edebilmesineimkan sağlayan ekonomik gücü,

            s) Geçiş hakkı: İşletmecilere, elektronik haberleşme hizmeti sunmak içingerekli şebeke ve alt yapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibiamaçlar ile kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden, üzerindengeçmeleri için tanınan hakları,

            ş) Geçiş hakkı sağlayıcısı: Geçiş hakkına konu olan kamuya ait ya da kamununortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere, taşınmaz sahiplerive/veya taşınmaz üzerindeki hak sahiplerini,

            t) Hizmet taşınabilirliği: Abonenin numarasını değiştirmeden aldığı hizmettürünü değiştirmesini,

            u) İlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli birelektronik haberleşme hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğerelektronik haberleşme hizmetlerinden oluşan pazarı,

            ü) İlgili tesisler: İlgili şebeke ve/veya hizmet aracılığıyla hizmetlerinsunulmasını sağlayan ve/veya destekleyen bir elektronik haberleşme şebekesine ve/veyabir elektronik haberleşme hizmetine ilişkin tesisleri,

            v) İnternet alan adı: İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya internetsitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasınıtanımlayan adları,

            y) İnternet alan adı sistemi: Okunması ve akılda tutulması kolay olan vegenelde aranan adres sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerleyapılan adreslemede, karşılığı olan internet protokolü numarasını bulan vekullanıcıya veren sistemi,

            z) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunanve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işletenşirketi,


10380

 

            aa) İşletmeci numara taşınabilirliği: Abonenin numarasını değiştirmeden hizmetaldığı işletmeciyi değiştirmesini,

            bb) Koşullu erişim sistemi: Radyo ve televizyon yayın sistemlerine abonelikveya başka bir yöntemle önceden izin verilmesi yoluyla koşullu olarak erişimisağlayan her türlü teknik tedbir ve düzenlemeyi,

            cc) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşmehizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

            çç) Kullanım hakkı: Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynaklarınkullanılması için verilen hakkı,

            dd) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

            ee) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

            ff) MCKS (CEIR): Merkezî mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sistemini,

            gg) MCKT (EIR): Mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

            ğğ) Numara: Şebeke ve/veya şebeke sonlanma noktasını tanımlayan, söz konusunoktaya ses, veri ve görüntünün yönlendirilmesini sağlayan, kullanıldığı yeregöre abone, işletmeci, elektronik haberleşme şebekesi ve/veya hizmeti ileilişkilendirilebilen bilgiyi içeren harf, rakamlar dizini veya sembolleri,

            hh) Numara taşınabilirliği: Abonelerin numarasını değiştirmeden, hizmet aldığıişletmeciyi veya adresini veya aldığı hizmetin türünü değiştirebilmesini,

            ıı) Onaylanmış kuruluş: Uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere,Kurum tarafından belirlenerek, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlereİlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili teknikdüzenlemelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen kamu kurum vekuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri,

            ii) Radyo ve televizyon yayını: Karasal, kablo, uydu ve diğer ortamlarüzerinden, şifreli veya şifresiz olarak kitle haberleşmesi amacıyla yapılan vebireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan görüntü ve/veya ses iletimini,

            jj) Son kullanıcı: Elektronik haberleşme hizmeti ve/veya elektronik haberleşmeşebekesi sağlamayan gerçek veya tüzel kişileri,

            kk) Spektrum: Elektronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı 9 kHz-3000GHz arasında olan ve uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz`inüzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekansaralığını,

            ll) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluştarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzenkurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürününözellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol,ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerihususlarından biri veya birkaçını belirten ve bu kapsamda uyulması ihtiyariolan düzenlemeyi,

            mm) Şebeke sonlanma noktası: Elektronik haberleşme şebekesinde aboneye erişiminsağlandığı fiziksel noktayı, anahtarlama veya yönlendirme ihtiva edenşebekelerde ise abone numarası veya ismi ile ilişkilendirilebilen özel birşebeke adresiyle tanımlanan noktayı,

            nn) Tarife: İşletmecilerin, elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasıkarşılığında kullanıcılardan farklı adlar altında alabilecekleri ücretleriiçeren cetveli,


10381

 

            oo) Taşıyıcı: Bir çağrının başlatılması, sonlandırılması veya taşınmasıhizmetlerinin tümünü veya bir kısmını sunan işletmeciyi,

            öö) Taşıyıcı ön seçimi: Taşıyıcının, taşıyıcı seçim kodu çevrilmeksizinseçilmesine imkan sağlayacak şekilde önceden seçilmesi yöntemini,

            pp) Taşıyıcı seçimi: Taşıyıcının, taşıyıcı seçim kodu çevrilmesi suretiyleseçilmesi yöntemini,

            rr) Taşıyıcı seçim kodu: Taşıyıcılara, taşıyıcı seçimi amacıyla Kurumca tahsisedilen kodu,

            ss) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetikdalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veyayalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri,

            şş) Telsiz kurma ve kullanma izni: Bu Kanun kapsamında kurulacak vekullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen izni,

            tt) Telsiz ruhsatnamesi: Bu Kanun kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsizcihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen ruhsatnameyi,

            uu) Tüketici: Elektronik haberleşme hizmetini ticari veya mesleki olmayan amaçlarlakullanan veya talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

            üü) Ulusal dolaşım: Bir işletmeciye ait hizmetlerin, teknik uyumluluk şartlarısaklı kalmak üzere, diğer bir işletmecinin abonelerine ait ekipmanlar üzerindensunulmasına veya bir diğer sistemin arabağlantısına imkân sağlayansistemlerarası dolaşımı,

            vv) Ulusal numaralandırma planı: Numaraların yapısını tanımlayan, yönlendirme,adresleme, ücretlendirme veya hizmet türüne ilişkin bilgi vermek üzerebölümlere ayrılarak tanımlanabilen numaralandırma planını,

            yy) Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde ismiyayımlanan standardı,

            zz) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarınauygun olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılarak kabuledilen ve Kurum tarafından listeleri tebliğler ile yayımlanan Türkstandartlarını,

            aaa) Üretici: Elektronik haberleşme cihazı imal eden, ıslah eden veya cihazaadını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendiniüretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Ülke dışında olmasıhalinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,ayrıca, cihazın satış ve/veya tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetlericihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

            bbb) Yerel ağ: Sabit elektronik haberleşme şebekesinde abone tarafındaki şebekesonlanma noktasını, abonenin bağlı bulunduğu ana dağıtım çatısına veya eşdeğertesise bağlayan fiziksel devreyi,

            ccc) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veyaelektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdindekayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronikhaberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini,

            ifade eder.


10382

 

            İlkeler

            MADDE 4 – (1) Her türlü elektronikhaberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması ve işletilmesine müsaadeedilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynaktahsislerinin yapılması ile bunların düzenlenmesi Devletin yetki ve sorumluluğualtındadır. İlgili merciler tarafından elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasındave bu hususta yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

            a) Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması.

            b) Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi.

            c) Kalkınma planları ve Hükümet programlarındaki hedefler ile Bakanlıktarafından belirlenen strateji ve politikaların gözetilmesi.

            ç) Herkesin, makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke vehizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi.

            d) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça veya toplumdaki ihtiyaçsahibi kesimlere özel, kapsamı açık ve sınırları belirlenmiş kolaylıklarsağlanması halleri dışında, eşit şartlardaki aboneler, kullanıcılar veişletmeciler arasında ayrım gözetilmemesi ve hizmetlerin benzer konumdakikişiler tarafından eşit şartlarla ulaşılabilir olması.

            e) Bu Kanunda aksi belirtilmedikçe ya da objektif nedenler aksinigerektirmedikçe, niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik,verimlilik, açıklık, şeffaflık ve kaynakların verimli kullanılmasınıngözetilmesi.

            f) Elektronik haberleşme sistemlerinin uluslararası normlara uygun olması.

            g) Teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet veyatırımlarının teşvik edilmesi.

            ğ) Hizmet kalitesi artırımının teşvik edilmesi.

            h) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarınaöncelik verilmesi.

            ı) Bu Kanunda, ilgili mevzuatta ve yetkilendirmelerde açıkça belirlenendurumlar haricinde, işletmecilerin, arabağlantı da dahil olmak üzere erişimücretleri ile hat ve devre kiralarını da kapsayacak biçimde, elektronikhaberleşme hizmeti sunulması karşılığı alacakları ücretleri serbestçebelirlemesi.

            i) Elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması veişletilmesinde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicininkorunması açısından asgarî uluslararası normların dikkate alınması.

            j) Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasında ve bu hususlarda yapılacakdüzenlemelerde tarafsızlığın sağlanması.

            k) Teknolojik yeniliklerin kullanılması da dahil olmak üzere engelli, yaşlı vesosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkatealınması.(1)

            l) Bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi.

__________________

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiylebu bentte  yer alan “özürlü” ibaresi“engelli” olarak değiştirilmiştir.


10383

 

İKİNCİ BÖLÜM

ElektronikHaberleşme Sektöründe Yetkili

Merciler veGörevleri

             Bakanlığın görev ve yetkileri

             MADDE 5 – (1) Bakanlığın elektronik haberleşme sektörüneilişkin yetki ve görevleri şunlardır:

             a) Numaralandırma, internetalan adları, uydu pozisyonu, frekans tahsisi gibi kıt kaynaklara dayalıelektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin strateji ve politikaları belirlemek.

             b) Elektronikhaberleşme sektörünün; serbest rekabet ortamında gelişimini teşvik etmeye ve bilgitoplumuna dönüşümün desteklenmesini sağlamaya yönelik hedef, ilke vepolitikaları belirlemek ve bu amaçla teşvik edici tedbirleri almak.

             c) Elektronikhaberleşme alt yapı, şebeke ve hizmetlerinin; teknik, ekonomik ve sosyalihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulması,geliştirilmesi ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamayayönelik politikaları belirlemek.

             ç) Elektronikhaberleşme cihazları sanayisinin gelişmesine ilişkin politikaların oluşumuna veelektronik haberleşme cihazları bakımından yerli üretimi özendirici tedbirlerialmaya yönelik politikaları belirlemeye katkıda bulunmak.

             d) Ülkemizin üyesibulunduğu elektronik haberleşme sektörü ile ilgili uluslararası birlik vekuruluşlar nezdinde 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı MilletlerarasıMünasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklıkalmak üzere Devleti temsil etmek veya temsile yetkilendirmek, çalışmalarakatılım ve kararların uygulanması konusunda koordinasyonu sağlamak.

             e) Elektronikhaberleşme politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekliaraştırmaları yapmak ve yaptırmak.

             f) Elektronikhaberleşmenin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminengerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak. Haberleşmenin aksamasıriskine karşı önceden haberleşmenin kesintisiz bir biçimde sağlanmasına yönelikalternatif haberleşme alt yapısını kurmak, kurdurmak ve ihtiyaç durumunda sözkonusu sistemi devreye sokmak.

             g) Olağanüstü hal vesavaşta elektronik haberleşme hizmetlerini, 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılıKanun hükümleri dahilinde planlamak, gerekli işleri yapmak ve yaptırmak.

             ğ) Elektronikhaberleşme sistemlerinin yerli tasarım ve üretimini, bu amaçla sektöre ilişkinaraştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini teknik ve maddi destek de dahilolmak üzere teşvik etmek ve Kurumun gelirlerinin % 20’sini aşmamak kaydıyla sözkonusu faaliyetlere ilişkin olarak ayıracağı kaynağı belirlemek ve bu kaynağınkullanımına ilişkin gereken düzenlemeleri yaparak bu kaynağı kullandırmak.

             h) (Ek: 6/2/2014-6518/102 md.)  Ulusalsiber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleribelirlemek, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yöneliksiber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, eylemplanlarını hazırlamak, Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasını yapmak, ilgilifaaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, kritik altyapılar ile ait olduklarıkurumları ve konumları belirlemek, gerekli müdahale merkezlerini kurmak,kurdurmak ve denetlemek, her türlü siber müdahale aracının ve millî çözümlerinüretilmesi ve geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapmak, yaptırmak ve bunlarıteşvik etmek ve siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığıartırma çalışmaları yürütmek, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren gerçekve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları hazırlamak.

             ı) (Ek: 27/3/2015-6639/31md.) Ulusal kamu entegre veri merkezlerine yönelik politika, strateji vehedefleri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, eylem planlarını izlemek,e-Devlet hizmetlerinde kullanılan verilerin ve sistemlerin barındırıldığı verimerkezlerini kamu entegre veri merkezlerinde toplamak amacıyla verilerintransferi de dahil gerekli altyapıları kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmekve tüm bu faaliyetlere yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemek, kurulum,uygulama ve işletim süreçlerini planlamak, yürütmek ve koordine etmek.

            


10384

 

 

             Kurumun görev ve yetkileri (1)

             MADDE 6 – (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Elektronikhaberleşme sektöründe; rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici,bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeleriyapmak, bu amaçla ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere vegerekli hallerde diğer işletmecilere yükümlülükler getirmek ve mevzuatınöngördüğü tedbirleri almak.

             b) Bu Kanun ve buKanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere aykırı olarak, elektronik haberleşmesektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini denetlemek, yaptırım uygulamak,mevzuatın öngördüğü hallerde elektronik haberleşme sektöründe rekabetihlallerine ilişkin konularda Rekabet Kurumundan görüş almak.

             c) Abone, kullanıcı,tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi vegizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak.

             ç) İşletmeciler iletüketicileri ilgilendiren Kurul kararlarını gerekçe ve süreçleri ile kamuoyunaaçık tutmak.

             d) Bu Kanunçerçevesinde gerektiğinde işletmeciler arasında uzlaştırma prosedürünüişletmek, uzlaşma sağlanamadığı takdirde ilgili taraflar arasında aksikararlaştırılıncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tedbirleri almak.

             e) Elektronikhaberleşme sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşviketmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konulardailgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak.

             f) Bu Kanunun 5 incimaddesinin (a) bendini de göz önünde bulundurarak, elektronik haberleşmehizmetlerinin sunulması ve elektronik haberleşme şebeke ve altyapılarının tesisve işletilmesi için gerekli olan frekans, uydu pozisyonu ve numaralandırmaplanlamasını ve tahsisini yapmak.

             g) Elektronikhaberleşme ile ilgili olarak Bakanlığın strateji ve politikalarını dikkate alarak,yetkilendirme, tarifeler, erişim, geçiş hakkı, numaralandırma, spektrumyönetimi, telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi,spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil gereklidüzenlemeler ile denetlemeleri yapmak.

             ğ) Telsizsistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmasının veçalıştırılmasının kontrolünü yapmak, elektromanyetik girişimleri tespit etmekve giderilmesini sağlamak.

             h) İşletmecilerinticari sırları ile kamuoyuna açıklanabilecek bilgilerinin kapsamını belirlemek,işletmecilerin ticari sırları ile yatırım ve iş planlarının gizliliğini korumakve bunları adli makamların talepleri dışında muhafaza etmek.

             ı) Elektronikhaberleşmeyle ilgili olarak, işletmeciler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekve tüzel kişilerden ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi almak vegerekli kayıtları tutmak, Bakanlık tarafından elektronik haberleşme sektörüneyönelik strateji ve politikaların belirlenmesinde ihtiyaç duyulanları, talebiüzerine Bakanlığa iletmek.

             i) Bu Kanunun 5 incimaddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca Bakanlıkça yapılacakdüzenlemeler çerçevesinde, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin araştırma,geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak, mevcut Kurum gelirlerinigöz önünde bulundurarak gelirlerinin % 20’sini aşmamak kaydıyla ayıracağıkaynağı Bakanlığa aktarmak. Bu aktarım, katma değer vergisi ve damga vergisidahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır.

             j) Kullanıcılara veerişim kapsamında diğer işletmecilere uygulanacak tarifelere, sözleşmehükümlerine, teknik hususlara ve görev alanına giren diğer konulara ilişkingenel kriterler ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek, tarifelerionaylamak, tarifelerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak.

____________________

(1)6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 103 üncü maddesiyle bu maddenin birincifıkrasına (ü) bendinden sonra gelmek üzere (v) bendi eklenmiş ve diğer bentbuna göre teselsül ettirilmiştir.


10385

 

             k) İşletmecilertarafından hazırlanan referans erişim tekliflerini onaylamak.

             l) Yürütülecekelektronik haberleşme hizmetleri, şebeke ve/veya alt yapısı ile ilgili olarakyapılacak yetkilendirmelere ilişkin hüküm ve şartları belirlemek, uygulanmasınıve yetkilendirmeye uygunluğu denetlemek, bu hususta gereken iş ve işlemleriyürütmek ve mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak.

             m) Radyo ve televizyonyayıncılığına ilişkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklı kalmakkaydıyla, frekans planlama, tahsis ve tescil işlemlerini, güç ve yayınsürelerini de göz önünde tutarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmaksuretiyle yürütmek.

             n) Elektronikhaberleşme sektöründe kullanılacak her çeşit sistem ve cihazların,uyumlaştırılmış ulusal standartlarını yayımlatmak ve uygulanmasını sağlamak,teknik düzenlemelerini yapmak, piyasa denetimini yapmak ve/veya yaptırmak, buamaçla laboratuvarlar kurup işletebilmek ve bu laboratuvarlarda verebileceğieğitim ve danışmanlık hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri belirlemek.

             o) Elektronikhaberleşme sektöründe tesis, ölçüm ve bakım-onarım yapacak kuruluşlarınyetkilendirmesini bu konuda görevli kuruluşlarla koordine etmek.

             ö) Elektronikhaberleşme sektörüne yönelik pazar analizleri yapmak, ilgili pazarı ve ilgilipazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci veya işletmecileri belirlemek.

             p) Elektronikhaberleşme sektörü ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarınakatılmak, kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonusağlamak.

             r) Bu Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen ücretlerle ilgili olarak terkin de dahil olmak üzere hertürlü usul ve esasları belirlemek, Kurumun yıllık bütçesini, gelir-gider kesinhesabını, yıllık çalışma programını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasındaaktarma yapmak veya gelir fazlasını mevzuat çerçevesinde genel bütçeyedevretmek.

             s) Elektronikhaberleşme sektöründe faaliyet gösterenlerin mevzuata uymasını denetlemekve/veya denetlettirmek, konu ile ilgili usul ve esasları belirlemek, aykırılıkhalinde mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak ve yaptırımları uygulamak.

             ş) Elektronikhaberleşme sektörüne yönelik olarak, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamuhizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirlerialmak.

             t) Ara bağlantı veulusal dolaşım da dahil erişim ile ilgili uygulanacak usul ve esaslarıbelirlemek ve mevzuatın öngördüğü düzenlemeleri yapmak, elektronik haberleşmesağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların rekabeti kısıtlayan, mevzuatave/veya tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi amacıyla mevzuatınöngördüğü tedbirleri almak.

             u) İlgili kanunhükümleri dahilinde, evrensel hizmetlere ilişkin hizmet kalitesi vestandartları da dahil olmak üzere, gerektiğinde her türlü elektronik haberleşmehizmetine yönelik hizmet kalitesi ve standartlarını belirlemek, denetlemek,denetlettirmek ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek.

             ü) Elektronikhaberleşme sektöründe, bağımsız denetim faaliyetine ilişkin esasları, bağımsızdenetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların kuruluş şartlarını, çalışmaesaslarını ve çalıştıracağı personelin niteliklerini belirlemek.

             v) (Ek: 6/2/2014-6518/103 md.)  Siber güvenlik ve internet alan adlarıkonularında Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve/veya Siber Güvenlik Kurulu tarafındanverilen görevleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer birimlerimarifetiyle yerine getirmek.(1)

             y) Bu Kanunla verilengörevlere ilişkin yönetmelik, tebliğ ve diğer ikincil düzenlemeleri çıkarmak.(1)

_____________________

(1)6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 103 üncü maddesiyle bu Kanunun 6 ncımaddesinin birinci fıkrasına (ü) bendinden sonra gelmek üzere (v) bendieklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.


10386

 

             Rekabetin sağlanması

             MADDE 7 – (1) Kurum, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılıRekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektronikhaberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları re’sen veyaşikâyet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekligördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerinsağlanmasını talep etmeye yetkilidir.

             (2) Rekabet Kurulu,elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme vetetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahilolmak üzere elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak vereceği tümkararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyiciişlemleri dikkate alır.

             (3) Kurum, yapacağıpazar analizleri sonucu ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahipişletmecileri belirleyebilir. Kurum, etkin rekabet ortamının sağlanması vekorunması amacıyla etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yükümlülüklergetirebilir. Aynı ve/veya farklı pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olanişletmeciler arasında söz konusu yükümlülükler açısından farklılaştırmayapılabilir.

İKİNCİ KISIM

GenelDüzenlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme

             Elektronik haberleşme hizmetlerinin yetkilendirilmesi

             MADDE 8 – (1) Bakanlığın strateji ve politikaları da dikkatealınarak Kurumca yapılacak yetkilendirmeyi müteakip, elektronik haberleşmehizmeti verilebilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya alt yapısıkurulup işletilebilir.

             (2) İhtiyaç duyulanelektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısının öncelikleKurumca yetkilendirilmiş işletmecilerden karşılanması esastır. Ancak;

             a) Bir gerçek veyatüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dâhilinde ve her birtaşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasıran şahsi veya kurumsalihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronikhaberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmayan, sağlanmasında herhangi birticari amaç güdülmeyen ve kamu kullanımına açık olarak sunulmayan,

             b) Kamu kurum vekuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunlarıuyarınca kurdukları,

             elektronik haberleşmehizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısı yetkilendirmeye tabi değildir.

             (3) Kurum bu şebekeveya altyapıların bu maddedeki esaslara uygunluğunu ve kullanılan teçhizatınstandartlara uygunluğunu denetlemeye ve uygun olmayanların kaldırılmasınısağlamaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyeyetkilidir.

             (4) Radyo vetelevizyon yayıncılığı ile ilgili Kanun hükümleri saklıdır.


10387

 

            Yetkilendirme usulü

            MADDE 9 – (1) Yetkilendirme, bildirimveya kullanım hakkının verilmesi yoluyla yapılır.

            (2) Elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya alt yapısı kurupişletmek isteyen şirketler faaliyete başlamadan önce Kurum düzenlemeleriçerçevesinde Kuruma bildirimde bulunurlar.

            (3) Kuruma bildirimde bulunan şirketler, sunmak istedikleri elektronikhaberleşme hizmeti ve/veya işletmek istedikleri elektronik haberleşme şebekesiveya altyapısı için numara, frekans, uydu pozisyonu gibi kaynak tahsisineihtiyaç duymuyorlar ise Kurumun belirlediği usul ve esaslara uygun bildirimlebirlikte; kaynak tahsisine ihtiyaç duyuyorlar ise Kurumdan kullanım hakkıalınması kaydıyla yetkilendirilirler.

            (4) Kurum, kullanım hakkı verilmesinin gerektiği elektronik haberleşmehizmetlerini ve bu hizmetlere ilişkin kullanım hakkı sayısınınsınırlandırılmasının gerekip gerekmediğini tespit eder.

            (5) Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilenelektronik haberleşme hizmetleri için usulüne uygun başvuruyu müteakip 30 güniçerisinde Kurumca kullanım hakkı verilir.

            (6) Kullanım hakkı sayısı, ancak kaynakların sınırlı sayıda işletmeci tarafındanyürütülmesinin gerektiği durumlarda ve kaynakların etkin ve verimlikullanılmasını teminen sınırlandırılabilir. Kullanım hakkı sayısınınsınırlandırılması halinde;

            a) Uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtivaeden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronikhaberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirme politikası, hizmetin başlamazamanı, yetkilendirme süresi ve hizmeti sunacak işletmeci sayısı gibi kıstaslarBakanlık tarafından belirlenir ve yetkilendirme Kurum tarafından yapılır.Ancak, ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve sınırlısayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşmehizmetlerine ilişkin ihaleleri Bakanlık gerekli gördüğü hallerde doğrudankendisi de yapabilir.

            b) (a) bendinde belirtilen hususların dışında kalan ve sınırlı sayıda işletmecitarafından verilecek olan elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesineve/veya elektronik haberleşme şebeke ve alt yapısının tesisi ve işletilmesineilişkin olarak, gerekli işlemler Kurum tarafından yürütülür.

            (7) Kurum, kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla Bakanlığın görüşünebaşvurarak gerekli tedbirleri alır ve yapılacak ihaleye ilişkin usul veesasları belirler. Kurum ve yukarıdaki fıkranın (a) bendinde öngörülen hallerdeBakanlık, kullanım hakkı ile ilgili olan ihalelerde 8/9/1983 tarihli ve 2886sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

            (8) Kullanım haklarının süresi, yirmibeş yıldan fazla olmamak üzere belirlenir.Bu madde uyarınca belirlenen yetkilendirme süreleri, şebeke ve hizmetinniteliği ile başvuru sahibinin talebi de dikkate alınmak suretiyle tespitedilir.


10388

 

             (9) Kurum, kullanımhakkı verilmesi taleplerini, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı vebenzeri kamu yararı gerekleri, tahsis edilmesi gereken kaynakların yetersizliğive ihale aşamasında belirlenen yeterlik şartlarının sağlanmaması sebepleriylereddedebilir.

             (10) Kullanım hakkı,işletmecinin faaliyetlerinin mevzuata aykırı olması durumunda Kurum tarafındanbelirlenen usul ve esaslara göre iptal edilebilir. Kullanım hakkının iptaledildiği hallerde abonelerin menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleralınır.

             (11) Kurum, kamugüvenliği, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gereklerinden kaynaklanansebeplerin tespiti halinde, şirketlerin elektronik haberleşme alanındafaaliyete geçmelerini veya elektronik haberleşme sağlamalarını gerektiğindeBakanlığın görüşünü de alarak engelleyebilir.

             (12) Bu maddehükümlerine aykırı olarak elektronik haberleşme tesisi kuran, işleten veyaelektronik haberleşme hizmeti verenlerin tesisleri Kurumun talebi üzerineilgili mülki amirlerce kapatılarak faaliyetlerine son verilir.

             (13) Bildirim vekullanım hakkı ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacakyönetmeliklerle belirlenir.

             Deneme izni

             MADDE 10 – (1) Kurum, elektronik haberleşme hizmetininverilebilmesi, elektronik haberleşme şebekesi ve altyapısının işletilebilmesiiçin başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilere deneme veya gösterim amaçlıgeçici izin verebilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Kurum tarafındanbelirlenir.

             Yetkilendirme ücreti

             MADDE 11 – (1) Yetkilendirme ücreti, idarî ücretler vekullanım hakkı ücretlerinden oluşur.

             (2) Kurum; pazaranalizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerindenetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü,uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğerfaaliyetleri ile her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflara katkıamacıyla işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemeküzere, uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak işletmecilerden idarîücret alır. (Ek cümleler:28/11/2017-7061/97 md.) Ancak yıllık alınan idarî ücret, 10.000 Türk lirasıalt sınırından daha az olamaz. Söz konusu alt sınır her yıl bir önceki yılailişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerinegöre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bunailişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir. (1)

             (3) Tespit edilen usulve esaslar çerçevesinde belirlenen sürede idarî ücretlerin işletmecilertarafından ödenmemesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı AmmeAlacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usulegöre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. İşletmecilerdenalınacak idarî ücretlerden süresinde ödenmeyenler Kurumun bildirimi üzerine 6183sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilirve Kuruma gelir kaydedilir. Kurum, idarî maliyet ve toplanan idarî ücretigösteren yıllık rapor yayımlar.

             (4) Kaynaklarınkullanım hakkının verilmesine ve söz konusu kaynakların etkin bir şekildekullanılmasının teminine yönelik olarak kullanım hakkı ücreti alınır.

             (5) Kullanım hakkıücretlerinin asgari değerleri, Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi üzerineBakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

–––––––––––––––

(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 97 nci maddesiyle bufıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlelerin; yine 7061sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle 1/1/2018 tarihinden itibaren elde edileceknet satışlara uygulanmak üzere aynı tarihte yürürlüğe girmesi hüküm altınaalınmıştır.


10389

 

            (6) Kullanım hakkı ücretleri, 5369 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıylaHazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Zamanındaödenmeyen kullanım hakkı ücretleri, Kurumun bildirimi üzerine, 6183 sayılıKanun hükümleri uyarınca, ilgili vergi dairesince tahsil olunur.

            İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri

            MADDE 12 – (1) İşletmeci, Kurumdüzenlemeleri ve yetkilendirmesinde öngörülen şartlara uygun olarakyetkilendirildiği kapsamdaki elektronik haberleşme hizmetini sunma hakkınasahiptir.

            (2) Kurum, işletmecilere sektörün ihtiyaçları, uluslararası düzenlemeler,teknolojide meydana gelen gelişmeler gibi hususları gözeterek aşağıdaki hususlarbaşta olmak üzere, mevzuat doğrultusunda yükümlülükler getirebilir:

            a) İdari ücretler.

            b) Hizmetlerin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi ve şebekelerarası arabağlantınınsağlanması.

            c) Ulusal numaralandırma planındaki numaralardan son kullanıcılara erişiminsağlanması.

            ç) Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı.

            d) Kişisel veri ve gizliliğin korunması.

            e) Tüketicinin korunması.

            f) Kuruma bilgi ve belge verilmesi.

            g) Kanunlarla yetkili kılınan ulusal kurumlarca yasal dinleme ve müdahaleninyapılmasına teknik olanak sağlanması.

            ğ) Afet durumlarındaki haberleşmenin kesintisiz devam edebilmesi için gereklitedbirlerin alınması.

            h)Elektronik haberleşme şebekelerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlara kamusağlığını tehdit edecek şekilde maruz kalınmasının engellenmesi ile ilgiliönlemlerin bu Kanun çerçevesinde alınması.

            ı) Erişim yükümlülükleri.

            i) Elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi.

            j) İzinsiz erişime karşı şebeke güvenliğinin sağlanması.

            k) Hizmet kalitesi de dahil olmak üzere standartlar ve spesifikasyonlarauyumluluk.

            l) İlgili mevzuat uyarınca Kurum tarafından istenen hizmetleri yerine getirmek.

            (3) Kullanım hakkı verildiği durumlarda, yukarıdakilere ilaveten sektörünihtiyaçları, uluslararası düzenlemeler, teknolojide meydana gelen gelişmelergibi hususları gözeterek aşağıdaki hususlar başta olmak üzere, mevzuatdoğrultusunda yükümlülükler getirilebilir:

            a) Frekans kullanım hakkının verildiği hizmet, şebeke ya da teknoloji türü ilenumara kullanım hakkının verildiği hizmetin kapsamı.

            b) Frekans ve numaraların etkin ve verimli kullanımı.

            c) Elektromanyetik girişimin önlenmesi.

            ç) Numara taşınabilirliği.

            d) Rehber hizmeti.


10390

 

            e) Yetkilendirme süresi.

            f) Hak ve yükümlülüklerin devri.

            g) Kullanım hakkı ücretleri.

            ğ) İhale sürecinde üstlenilen taahhütler.

            h) Frekans ve numara kullanımları ile ilgili uluslararası anlaşmalarçerçevesindeki yükümlülüklere uyulması.

            (4) İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili usul ve esaslar Kurumcabelirlenir.

            (5) İşletmeciler, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikleve 5397 ve 5651 sayılı kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilendüzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik alt yapıyı,elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurmakla yükümlüdür.Halen elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler de; söz konusu teknikalt yapıyı, Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde aynı şartlarla ve tümharcamaları kendilerine ait olmak üzere kurmakla yükümlüdürler.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarifeler

            Tarifelerin düzenlenmesi

            MADDE 13 – (1) Tarife; abonman ücreti,sabit ücret, konuşma ücreti, hat kirası ve benzeri değişik ücret kalemlerindenbirisi veya birkaçı olarak tespit edilebilir.

            (2) Her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığındauygulanacak tarifeler aşağıdaki hükümlere tabidir:

            a) İşletmeciler, uygulayacakları tarifeleri, ilgili mevzuat ve Kurumdüzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirlerler.

            b) İşletmecinin ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olduğunun belirlenmesihalinde Kurum, tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkinyöntemleri ve tarifelerin alt ve üst sınırları ile bunların uygulama usul veesaslarını belirleyebilir.

            c) İşletmecinin ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olduğunun belirlenmesihalinde; Kurum, fiyat sıkıştırması, yıkıcı fiyatlandırma gibi rekabetiengelleyici tarifelerin önlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapar veuygulamaları denetler.

            (3) Bu maddenin uygulanması ile tarifelerin Kuruma sunulması, kamuoyunaduyurulması ve yayımlanması hususlarına ilişkin usul ve esaslar Kurumtarafından belirlenir.

            Tarifelerin düzenlenmesine ilişkin ilkeler

            MADDE 14 – (1) Kurum, her türlüelektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında uygulanacak tarifelereilişkin düzenlemeleri yaparken, aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur:

            a) Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşmehizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi.

            b) Tarifelerin, 5369 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)bendinde belirtilen ihtiyaç sahibi kesimlere mahsus, kapsamı açık ve sınırlarıbelirlenmiş kolaylıklar sağlanması halleri saklı olmak üzere, benzer konumdakikullanıcılar arasında haklı olmayan nedenlerle ayrım gözetilmeksizin adil veşeffaf olması.

            c) Tarifelerin, sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin maliyetlerimümkün olduğunca yansıtması.


10391

 

            ç) Bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmemesiveya karşılanmaması.

            d) Tarifelerin, rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanmasına nedenolacak şekilde belirlenmemesi.

            e) Uluslararası uygulamaların uygun olduğu ölçüde dikkate alınması.

            f) Tarifelerin, teknolojik gelişmeyi ve yeni teknolojilerin makul fiyatlarlakullanılmasına olanak veren yatırımları teşvik edecek nitelikte olması.

            g) Tüketici menfaatinin gözetilmesi.

            ğ) Tüketicilerin tarifelere ilişkin hususları bilmesinin sağlanması.

            h) Rakip işletmecilerin kendi kullanıcılarına sunacağı elektronik haberleşmehizmetleri için etkin piyasa gücüne sahip işletmeciden talep edeceği temelgirdi niteliğinde olan elektronik haberleşme hizmetlerinde oluşan fiyatları dadikkate alması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Erişim veArabağlantı

            Erişimin kapsamı

            MADDE 15 – (1) Elektronik haberleşmehizmetlerinde erişim kapsamında aşağıdaki hususlar yer alır:

            a) Yerel ağa ayrıştırılmış erişim ve veri akış erişimini de içerecek şekildeelektronik haberleşme şebekesi bileşenlerine ve ilgili tesislerine her türlüyöntemle erişim.

            b) Binalar, borular ve direkleri de içerecek şekilde mevcut erişimseçeneklerini de dikkate alarak fiziksel alt yapıya erişim.

            c) İşletim destek sistemlerini de içerecek şekilde ilgili yazılım sistemlerineerişim.

            ç) Numara dönüşümüne veya eşdeğer işlevselliğe sahip sistemlere erişim.

            d) Sanal şebeke hizmetlerine rekabet durumunu da dikkate alarak erişim.

            e) İki elektronik haberleşme şebekesi arasındaki arabağlantı.

            f) Ulusal dolaşım da dahil olmak üzere sabit ve mobil şebekelere erişim.

            g) Koşullu erişim sistemlerine erişim.

            ğ) Yeniden satış amacıyla hizmetlerin toptan seviyede sunulması.

            h) Kurum düzenlemeleri ile belirlenen diğer hallerdeki erişim.

            Erişim yükümlülüğü

            MADDE 16 – (1) Erişim yükümlüleri veyükümlülüğün kapsamı Kurum tarafından belirlenir. Kurum; bir işletmecinin diğerbir işletmecinin bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen hususlarda erişimineizin vermemesinin veya aynı sonucu doğuracak şekilde erişim için makul olmayansüre ve şartlar ileri sürmesinin, rekabet ortamının oluşumunu engelleyeceğineveya ortaya çıkacak durumun, son kullanıcıların aleyhine olacağına kararvermesi halinde, söz konusu işletmeciye diğer işletmecilerin erişim taleplerinikabul etme yükümlülüğü getirebilir.

            (2) Bu Kanun uyarınca, tüm işletmeciler, talep gelmesi halinde birbirleriylearabağlantı müzakerelerinde bulunmakla yükümlüdürler. Tarafların anlaşamamalarıhalinde Kurum, işletmecilere arabağlantı sağlama yükümlülüğü getirebilir.


10392

 

            (3) Kurum, erişim ve arabağlantı yükümlülüklerini, bu Kanunun 4 üncü maddesindebelirtilen ilkeleri göz önünde bulundurarak kamu menfaati açısından gerekligördüğü hallerde, yapacağı düzenlemelerle sınırlandırabilir.

            (4) Kurum, tüm erişim anlaşmalarının bu Kanunun amaç ve kapsamına, rekabetin vetüketici haklarının korunmasına ve şebekelerin bütünlüğü ve birlikteçalışılabilirliği ile hizmetlerin karşılıklı işletilebilirliğine uygun olaraktesis edilmesine ve uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapar.

            (5) Kurum, erişim yükümlüsü işletmecilere, diğer işletmecilerin makul erişimtaleplerini, bu Kanun hükümleri çerçevesinde karşılamalarına yönelik olarakeşitlik, ayrım gözetmeme, şeffaflık, açıklık, maliyet ve makul kâra dayalı olmayükümlülükleri ile erişim hizmetlerini kendi ortaklarına, iştiraklerine veyaortaklıklarına sağladıkları ile aynı koşul ve kalitede sunma yükümlülüğügetirebilir.

            (6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafındanbelirlenir.

            Tesis paylaşımı ve ortak yerleşim

            MADDE 17 – (1) Bir işletmecinintesislerini kamuya veya üçüncü şahıslara ait bir arazinin üzerine veya altınayerleştirebildiği veya bu tür arazileri kullanabildiği veya kamulaştırmamüessesesinden yararlanabildiği hallerde Kurum, çevrenin korunması, kamusağlığı ve güvenliği, şehir ve bölge planlaması ve kaynakların etkinkullanılması gereklerini gözeterek ilgili işletmeciye söz konusu tesislerive/veya araziyi makul bir bedel karşılığında diğer işletmecilerle paylaşmasınailişkin rekabet üzerindeki etkileri dikkate alarak yükümlülükler getirebilir.

            (2) Kurum, işletmecilere kendi tesislerinde, diğer işletmecilerin ekipmanlarıiçin maliyet esaslı bir bedel karşılığında, başta fiziksel ortak yerleşim olmaküzere her türlü ortak yerleşim sağlama yükümlülüğü getirebilir. Kurumcaöngörülmesine rağmen işletmecilerin ortak yerleşim tarifelerini maliyet esaslıbelirlememesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde, Kurum ortak yerleşimtarifelerini; maliyetleri, uluslararası uygulamaları ve/veya rayiç bedelleriuygun olduğu ölçüde dikkate alarak belirler.

            (3) Radyo ve televizyon yayınlarını da içeren her türlü yayının belirlenmişemisyon noktalarından yapılabilmesini teminen, ortak anten sistem ve tesislerikurulması da dahil tesis paylaşımı ve ortak yerleşim ile ilgili usul ve esaslarKurumca belirlenir. Gerekli hallerde uygulamayı teşvik amacıyla ortak antensistem ve tesisleriyle ilgili olarak bu Kanuna ekli ücret tarifesinde yer alanücretlerden muafiyet uygulaması da dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerKurumca yürütülür. Ortak anten sistem ve tesisleri hakkında da elektronikhaberleşmeyle ilgili alt yapı oluşumuna ilişkin hükümler uygulanır. Kurumdüzenlemeleri çerçevesinde, belediyeler, mülki amirler ve diğer kamu kurumlarıortak anten sistem ve tesisleriyle ilgili yer temini de dahil her türlükolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdürler.


10393

 

            Erişim anlaşmaları ve uzlaşmazlıkların çözümü

            MADDE 18 – (1) Erişim anlaşmalarıtaraflar arasında ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamakkaydıyla serbestçe müzakere edilerek imzalanır. Taraflar arasında erişimtalebinden itibaren azami iki ay içerisinde anlaşma tesis edilememesi veyamevcut erişim sözleşmesinde bu Kanun kapsamında herhangi bir anlaşmazlık vukubulması halinde Kurum, taraflardan herhangi birinin başvurusu üzerine,belirleyeceği esaslar çerçevesinde taraflar arasında uzlaştırma prosedürüişletmeye ve/veya geçici ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere, kamumenfaati açısından gerekli gördüğü diğer tedbirleri almaya veya uzlaştırmatalebini reddetmeye yetkilidir.

            (2) Kurum, uzlaştırma sürecinde tarafların anlaşamaması halinde, erişimanlaşmasının anlaşmazlık konusu olan hüküm, koşul ve ücretlerini, belirlenenistisnai haller hariç olmak üzere iki ay içerisinde belirlemeye yetkilidir.Belirlenen hüküm, koşul ve ücretlerin işletmeciler tarafından, mevzuat ve Kurumdüzenlemeleri çerçevesinde aksi kararlaştırılıncaya kadar uygulanmasına devamolunur.

            (3) Erişim anlaşmaları imzalanmasını müteakip Kuruma sunulur. Kurum ilgilimevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık hallerinde işletmecilerdenanlaşmalarda değişiklik yapılmasını ister. İşletmeciler Kurumun değişiklikisteğini yerine getirmekle yükümlüdür.

            (4) Erişim anlaşmaları, ticarî sırlar dışında alenîdir.

            (5) Bu maddenin uygulanma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

            Referans erişim teklifi

            MADDE 19 – (1) Kurum, erişim yükümlüsüişletmecilere referans erişim teklifi hazırlama yükümlülüğü getirebilir. Kurumtarafından referans erişim teklifi hazırlama yükümlülüğü getirilenişletmeciler, bu yükümlülüğün getirildiği tarihten itibaren üç ay içerisindesöz konusu teklifleri Kurumun onayına sunmakla yükümlüdürler.

            (2) Kurum, bu Kanunun 4 üncü maddesindeki ilkeleri göz önünde bulundurarak,referans erişim tekliflerinde gerekli değişikliklerin yapılmasınıişletmecilerden isteyebilir. İşletmeciler, Kurumun istediği değişiklikleribelirtilen biçimde ve verilen sürede yerine getirmekle yükümlüdürler. Verilensüre içerisinde Kurumun istediği değişikliklerin yapılmaması halinde, Kurum budeğişiklikleri re’sen yapabilir.

            (3) Kurum uygun gördüğü teklifleri onaylar. İşletmeciler, Kurum tarafındanonaylanan referans erişim tekliflerini yayımlamakla ve Kurum tarafındanonaylanan referans erişim tekliflerindeki şartlarla erişim sağlamaklayükümlüdürler.

            (4) Bu maddenin uygulama usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

            Erişim tarifeleri

            MADDE 20 – (1) Kurum, erişim yükümlüsüişletmecilere, erişim tarifelerini maliyet esaslı olarak belirleme yükümlülüğügetirebilir. Kurum tarafından talep edilmesi halinde yükümlü işletmecilererişim tarifelerinin maliyet esaslı belirlendiğini ispat etmek zorundadır.

            (2) Yükümlü işletmecilerin tarifelerini maliyet esaslı belirlemediğini tespitetmesi halinde, Kurum erişim tarifelerini maliyet esasına göre belirler. Kurum,tarifeleri maliyet esasına göre belirleyinceye kadar diğer ülke uygulamalarınıuygun olduğu ölçüde dikkate alarak, tarifeleri belirler ve/veya tarifelere üstsınır koyabilir. Kurumun belirlediği tarifelere uyulması zorunludur.


10394

 

            Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi

            MADDE 21 – (1) Kurum ilgili pazardaetkin piyasa gücüne sahip işletmecilere hesap ayrımı yükümlülüğü getirebilir.Hesap ayrımı yükümlülüğü getirilen işletmeciler, Kurum tarafından belirlenecekhesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin usul ve esaslar kapsamındafaaliyet alanları ve iş birimleri için ayrı ayrı hesap tutma ile yükümlüdür.

            (2) Kurum işletmecilerin hesaplarını denetleyebilir veya denetim yetkisi vermeksuretiyle denetletebilir veya işletmecilere hesaplarını bağımsız denetimkuruluşlarına denetletme yükümlülüğü getirebilir. Denetim yetkisi verilenler vebağımsız denetim kuruluşları, bu Kanun ve hesap ayrımı ve maliyet muhasebesineilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleme ve denetimden sorumludurlar.Denetim yetkisi verilenler ve bağımsız denetim kuruluşları, denetimlere ilişkinolarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatlernedeniyle doğabilecek zararlardan ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardansorumludurlar. Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi kapsamında yapılan denetimeilişkin giderler ilgili işletmeciler tarafından karşılanır.

            (3) Kurum, işletmecilere; hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülüklerikapsamında hazırladıkları bilgi ve belgeleri yayımlama yükümlülüğü getirebilir.Kurum, gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri kendisi deyayımlayabilir. Yayımlanacak bilgi ve belgelerin kapsamı Kurum tarafındanbelirlenir.

            (4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçiş Hakkı

            Geçiş hakkının kapsamı

            MADDE 22 – (1) Geçiş hakkı; elektronikhaberleşme hizmeti vermek amacıyla, her türlü elektronik haberleşme altyapısını ve bunların destekleyici ekipmanlarını, kamu ve/veya özel mülkiyetekonu taşınmazların altından, üstünden, üzerinden geçirme ve bu alt yapıyıkurmak, değiştirmek, sökmek, kontrol, bakım ve onarımlarını sağlamak ve benzeriamaçlarla söz konusu mülkiyet alanlarını bu Kanun hükümleri çerçevesindekullanma hakkını kapsar.

            Geçiş hakkı talebinin kabulü

            MADDE 23 – (1) Taşınmaza kalıcı zararverilmemesi, bu taşınmaz üzerindeki hakların kullanımının sürekli biçimdeaksatılmaması koşuluyla, teknik olarak imkan dahilinde, seçeneksiz ve ekonomikaçıdan orantısız maliyetler ihtiva etmeyen geçiş hakkı talepleri, makul vehaklı sebepler saklı kalmak üzere, kabul edilir.

            (2) Kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine yapılan geçiş hakkı talebini içerenbaşvuruları öncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden, değerlendirir vealtmış gün içinde sonuçlandırırlar. Benzer konumdaki işletmeciler arasındaayrım gözetmeksizin şeffaf davranılır.

            Tesis paylaşımı ve ortak yerleşimin önceliği

            MADDE 24 – (1) Geçiş hakkı kapsamındakullanılacak bir taşınmaz üzerinde halihazırda bu Kanun ve Kurum düzenlemeleriçerçevesinde, Kurum tarafından ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlülüğünekarar verilmiş bir elektronik haberleşme şebekesi bulunması halinde ortakyerleşim ve tesis paylaşımına öncelik verilir.


10395

 

            Anlaşma serbestisi

            MADDE 25 – (1) İşletmeci ile geçişhakkı sağlayıcısı, ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamakkoşulu ile geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunuhükümleri saklı kalmak üzere serbestçe yapabilirler. İşletmeciler, Kurumtarafından istenmesi halinde yapılan anlaşma ile ekleri ve değişikliklerini,her türlü bilgi, belge ile yazışmaları Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

            Çevrenin korunması

            MADDE 26 – (1) Geçiş hakkı kapsamındatanınan hakların kullanımı sırasında geçiş yollarında ve etrafında bulunanağaçların ve çevresel değerlerin korunması esastır. Geçiş hakkı uygulamasındatarihi eserler ile kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin mevzuathükümleri saklıdır. Bu konuda alınması gereken izinlere ilişkin başvurularilgili kuruluşlarca altmış gün içinde sonuçlandırılır.

            Diğer alt yapılarla ilişkili durumlar

            MADDE 27 – (1) İşletmeciye aitelektronik haberleşme şebekesi ve bunların destekleyici ekipmanları, geçişhakkının kullanılacağı taşınmaz üzerinde halihazırda bulunan, kanalizasyon, su,gaz kanalları, demiryolları, elektrik tesisleri, diğer elektronik haberleşmeşebekesi ve benzeri kamu hizmeti alt yapısına zarar vermeyecek şekilde vemesafede tesis edilir. Yeni alt yapı ve şebeke tesis edecek işletmeci, ilgilikamu kurumu ve kuruluşu ile gerekli koordinasyonu sağlayarak hareket eder.Zaruri hallerde söz konusu kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması içinalınacak önlemlerden doğan masrafları geçiş hakkını kullanan taraf tazmin eder.Geçiş hakkına ilişkin çalışmalardan kaynaklanan tüm masraflar işletmecitarafından karşılanır.

            Geçiş hakkına ilişkin yükümlülükler

            MADDE 28 – (1) Geçiş hakkısağlayıcısı, işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetlerin,kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla,masrafları işletmeci tarafından karşılanmak üzere, gerekli tüm önlemlerinalınmasına ve çalışmaların yapılmasına izin verir.

            (2) Geçiş hakkı sağlayıcısı bu haklarını kullanırken, işletmecinin geçiş hakkıkapsamında yürüteceği faaliyetler ile işletmeciye ait elektronik haberleşmeşebekesini tehlikeye düşürücü veya zarar verici işlemlerden kaçınmaklayükümlüdür.

            (3) Geçiş hakkı kullanan işletmeciler, geçiş hakkı sağlayıcısının geçişhakkının kullanımı dışında ayrıca uğradıkları zararları en geç bir ayiçerisinde karşılamak zorundadırlar.

            Yetkilendirmenin devri halinde geçiş hakkı anlaşması

            MADDE 29 – (1) Yetkilendirmenin devrihalinde kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için, geçiş hakkı sağlayıcısıtarafından aksi ileri sürülmediği müddetçe; geçiş hakkı anlaşmasının, geçişhakkı sağlayıcısı ile yeni işletmeci arasında aynı şartlarda geçerli olacağıkabul olunur.


10396

 

            Kamulaştırma

            MADDE 30 – (1) Bu Kanunda öngörülenfaaliyetlerin gerektirmesi halinde, kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlarhakkında 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilenesaslar dahilinde kamulaştırma yapılır. Bu konuda Bakanlıkça verilecek lüzumkararı, kamu yararı kararı yerine geçer ve başka bir onaya gerek kalmaksızınmüteakip işlemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Bakanlıkça yürütülür.Kamulaştırılan taşınmazların mülkiyeti Hazineye ait olur ve bu taşınmazlarüzerinde Maliye Bakanlığı tarafından işletmeci lehine yetkilendirme süresi ilesınırlı olmak üzere bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilir.Yetkilendirmenin sona ermesi veya iptali halinde, bu taşınmazların üzerindeişletmeci lehine tescil edilmiş olan irtifak hakkı ilgili defterdarlık veyamalmüdürlüğünün talebi üzerine tapu idaresince re’sen terkin edilir ve butaşınmazlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye devredilir. İşletmecitarafından daha önce ödenen kamulaştırma bedelleri iade edilmez.

            (2) Bu Kanunda öngörülen faaliyetler ile ilgili olarak işletmeci tarafındanHazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındakitaşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi veyakiralama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde Kurumdan talepte bulunulur. Butalebin Kurulca uygun görülmesi halinde, ilgili mevzuatı uyarınca MaliyeBakanlığı ile ilgili işletmeci arasında yetkilendirme süresi ile sınırlı olmaküzere bedeli karşılığında irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralamasözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde, sözleşmenin geçerliliğininyetkilendirme süresi ile sınırlı olacağı yönünde hüküm yer alır. Bu şekildetesis edilen irtifak hakkı, kullanma izni veya kiralama bedelini ödemeyükümlülüğü işletmeciye aittir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Numaralandırmave İnternet Alan Adları

            Ulusal numaralandırma planı

            MADDE 31 – (1) Kurum, Bakanlıkpolitikası doğrultusunda ulusal numaralandırma planını hazırlar ve plana uygunolarak numara tahsis işlemlerini yapar. Numara kaynaklarının tahsisi, etkin veverimli kullanımının sağlanması, geri alımı ve benzeri konular Kurumcaçıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kurum, elektronik haberleşme hizmetive/veya şebekesi veya altyapısı için yeterli numara kaynağının bulunmasınısağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapar ve numara kaynaklarının adil,şeffaf ve ayrımcı olmayan ilkeler çerçevesinde yönetimini sağlar.

            (2) Kurum, numara kaynağının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarakyapacağı düzenlemeler veya ilgili uluslararası kuruluşların düzenlemeleridoğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, işletmecilerin degörüşünü alarak ulusal numaralandırma planında değişiklik yapabilir.Değişikliklerin uygulanması amacıyla işletmecilere uluslararası normlara uygunolacak şekilde süre verilir. İşletmeciler bu değişiklikleri uygular ve gerekliönlemleri alır.

            (3) Kurum, numara tahsis ve kullanımını koşullara bağlayabilir, kamu düzeni vemillî güvenliğin gerektirdiği durumlar, numara kapasitesi ihtiyacı, üye olunanuluslararası kuruluşların düzenlemeleri veya taraf olunan uluslararasıanlaşmalar doğrultusunda veya Kurum düzenlemelerine uygun olarak kullanılmadığıdurumlarda tahsisli numaralarda değişiklik yapılabilir ve tahsisli numaralargeri alınabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler sonucunda Kurum herhangi biryükümlülük altına girmez.


10397

 

            (4) Ankesörlü telefon hizmeti kullanıcıları da dahil olmak üzere, kamukullanımına açık telefon hizmetinden faydalanan kullanıcılar, herhangi birücret ödemeden 112 ve Kurumca belirlenen diğer acil çağrı numaralarını çevirerekacil çağrıya cevap vermekle yetkili kuruluşa erişme hakkına sahiptir. Kurumcabelirlenen esaslar çerçevesinde işletmeciler ücretsiz olarak, kullanıcıların112 acil çağrı numarasına ve Kurumca belirlenebilecek diğer acil çağrınumaralarına sunmakta oldukları hizmetin kapsam ve kalitesine uygun olarakerişimlerini sağlamak ve acil yardım talebinde bulunan kullanıcıların yerlerinitespit ederek ilgili kuruluşa bildirmekle yükümlüdür.

            Numara taşınabilirliği

            MADDE 32 – (1) İşletmeciler, Kurumdüzenlemeleri çerçevesinde işletmeci numara taşınabilirliğini sağlamaklayükümlüdür. Kurum bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıişletmecilerin de görüşünü alarak belirler. İşletmeciler, Kurum düzenlemelerineuygun olarak şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular.İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında şebekelerindeyapacakları düzenlemelerden kaynaklanabilecek gider kalemleri için Kurumdan haktalebinde bulunamaz.

            (2) İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya taşınmışnumaralara çağrı göndermek üzere kuracakları sistemler ile mevcut sistemlerindeyapacakları değişiklikler dolayısıyla oluşan maliyeti kendileri karşılar. Ortakkurulacak referans veri tabanı ve benzeri sistemler, Kurumca veya talep edenişletmeciler tarafından Kurum düzenlemeleri çerçevesinde kurulur ve/veyaişletilir. Söz konusu sistemler Kurumun belirleyeceği usul ve esaslarçerçevesinde işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermekle yükümlü işletmecilerceveya üçüncü bir tarafça da kurulabilir ve/veya işletilebilir. Bu sistemlereilişkin maliyet paylaşım esasları Kurum tarafından düzenlenebilir.

            (3) Kurum, işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında tüketicilerin korunmasıve anılan hizmetten en iyi koşullarda faydalanabilmelerini sağlamak amacıylagerekli her türlü tedbiri alır.

            (4) İşletmecilerin, işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında birbirlerineuygulayacağı ücretler konusunda bu Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

            (5) Numara taşınabilirliği dolayısıyla aboneye doğrudan yansıyabilecekücretler, abonelerin bu hizmeti almalarını engelleyici nitelikte olmamalıdır.

            (6) Kurum işletmecilere, adres taşınabilirliği veya hizmet taşınabilirliğisunma yükümlülüğü getirebilir. Bu yükümlülüğe ilişkin usul ve esaslarişletmecilerin de görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

            Taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi

            MADDE 33 – (1) Kurum, işletmecileretaşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi uygulama yükümlülüğü getirebilir. İlgilipazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeciler, şebekelerinde Kurumdüzenlemeleri doğrultusunda taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi uygulamaklayükümlü kılınabilir. Kurum bu yükümlülüğün uygulama usul ve esaslarınıbelirler. İşletmeciler, taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi kapsamında Kurumdüzenlemelerine uygun olarak şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapar veuygular. İşletmeciler, taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi kapsamındaşebekelerinde yapacakları düzenlemelerden kaynaklanabilecek gider kalemleriiçin Kurumdan hak talebinde bulunamaz.


10398

 

            (2) İşletmecilerin taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi kapsamındabirbirlerine uygulayacağı ücretler konusunda bu Kanunun 20 nci maddesi hükümleriuygulanır.

            (3) Taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi dolayısıyla aboneye doğrudanyansıyabilecek ücretler, abonelerin bu hizmeti almalarını engelleyici nitelikteolamaz.

            (4) Abonelere ait faturalama bilgisi bulunan sabit ya da mobil telefon hizmetisunan işletmeciler ile bu şebekeler üzerindeki abonelere hizmet veren diğerişletmeciler arasında, abonenin birden fazla fatura almasını önlemek amacıyla,tüketiciye ek yük getirmeyecek şekilde, faturalama anlaşması yapılabilir. Bukonuya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.

            Haczedilmezlik ve haberleşme hizmetlerinin sürekliliği

            MADDE 34 – (1) Elektronik haberleşmehizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans,numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanımhakları ile işletmecilerin yetkilendirmeleri hiçbir şekilde haczedilemez.

            (2) Genel güvenlik ve asayişe yönelik haberleşmelerden kapsamı Kurum tarafındanbelirlenmiş olanlar her ne sebeple olursa olsun kesintiye uğratılamaz.

            (3) Elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuatıuyarınca Kurum, Bakanlık veya diğer yetkili merciler tarafından alınmış birkarar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimdemüdahalelerde bulunulamaz.

            İnternet alan adları

            MADDE 35 – (1) İnternet alan adlarınıntahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkinusul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

SpektrumYönetimi

            Frekans planlama, tahsis ve tescili

            MADDE 36 – (1) Radyo ve televizyonyayınlarına ilişkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla:

            a) Telsiz yayınlarının birbirleri üzerinde elektromanyetik girişimoluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasınısağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması ve uluslararası kuruluşlarınaldığı kararlar da dikkate alınarak milli frekans planlaması, tahsisi,uluslararası koordinasyon ile tescil işlemleri Kurum tarafından yapılır veuygulanır.

            b) Telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler Kuruma frekanstahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Ancak, bu Kanunun 37 ncimaddesinde belirtilen, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsizruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılan telsiz cihaz ve sistemlerindekullanılacak frekanslar için tahsis ve tescil işlemi yapılmaz.

            (2) Frekans tahsislerinde Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ileSahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları da dahil Türk Silahlı Kuvvetlerine,Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne önceliktanınır.

            (3) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milli frekansplanı çerçevesinde kendilerine tahsis edilen frekans bantlarında frekansplanlamasını yapar ve uygular.


10399

 

            (4) Teknolojik gelişmeler ve Ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşlarınkararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, Kurum,tahsis edilen frekans ve bantlar için Bakanlık ve ilgili kurumlar ile gereklikoordinasyonu sağlar. Kurum, Devlet güvenlik ve istihbaratında zafiyet yaratmayacakşekilde iptal dahil her türlü değişiklik yapabilir. Bu konuda yapılacakdüzenlemeler sonucunda Kurum, herhangi bir yükümlülük altına girmez.

            Telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi ve kullanıma ilişkin esaslar

            MADDE 37 – (1) Radyo ve televizyonyayınlarına ilişkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla,Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaçgösteren telsiz cihaz veya sistemi kullanıcıları, telsiz kurma ile kullanmaizni ve telsiz ruhsatnamesi almak zorundadır. Bu kapsamdaki kullanıcılar telsizcihaz veya sistemlerini Kurum düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesindebelirtilen esaslara uygun olarak kurmak ve kullanmak mecburiyetindedirler.

            (2) Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin vetelsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgiliusul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerininkurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmetdışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı hususlar Kurum tarafındançıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yetkilendirmeye tabi bulunmayan telsizkurma ve kullanma izinleri en fazla beş yıl için verilir. Süresi içerisindeyenilenmeyen telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamelerindebelirtilen cihaz ve sistemler için tahsis edilen frekanslar iptal edilir. Kurumtarafından yetkilendirilmiş olmak suretiyle telsiz hizmeti sunan işletmecilerinsistemlerine dahil telsiz cihazı kullanıcıları, telsiz kullanma izni ve telsizruhsatnamesinden bu Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesindemuaftırlar.

            (3) Kurum düzenlemelerinde belirlenen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaçduyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bantlarında ve çıkışgücünde çalışan Kurumca onaylı telsiz cihaz ve sistemleri, herhangi bir telsizkurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizinkullanılabilir.

            (4) Ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkatealmak suretiyle telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacakelektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, kontrol vedenetimleri münhasıran Kurum tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu işlemlerile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığınıngörüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikile belirlenir. Yönetmelik ile belirlenen limit değerlere ve güvenlikmesafesine uygun bulunan ilgili tesisler başkaca bir işleme gerek kalmaksızınKurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmesini müteakip kurulur vefaaliyete geçirilir.

            Uydu pozisyonu tahsisi

            MADDE 38 – (1) Uluslararası planlamave kriterler çerçevesinde uydu pozisyonlarına ilişkin planlama, tahsis,uluslararası koordinasyon ile tescil işlemlerini Kurum, Bakanlıkla koordineliolarak yürütür.


10400

 

            Kodlu ve kriptolu haberleşme

            MADDE 39 – (1) Telsiz haberleşmesistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapmaya Türk Silahlı Kuvvetleri,Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbaratTeşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Ayrıcayukarıda belirtilen kurumlara ait olanlar dışında kamu kurum ve kuruluşları ilegerçek ve tüzel kişilerin elektronik haberleşme hizmeti içinde kodlu veyakriptolu haberleşme yapma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

            Spektrum izleme ve denetimi

            MADDE 40 – (1) Telsiz cihaz veyasistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmasının veçalıştırılmasının denetimi, elektromanyetik girişimlerin tespiti vegiderilmesi, Devlet ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyetlerikonularında mevzuat dahilinde güvenlik birimleriyle işbirliği yapılması, ulusalve uluslararası spektrum izleme, denetleme ve denetlettirme faaliyetleri Kurumtarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

            (2) Kurum, spektrum planlaması, frekans tahsis ve tescili, ücretlendirilmesidahil spektrum yönetimi ile frekansların etkin ve verimli kullanımı içingerektiğinde tahsis edilen frekansın geri alınması ve yeniden satışı dahilspektrum ticareti ile spektrumun izlenmesi ve denetiminin gerektirdiğidüzenlemeleri yönetmelikle yapmaya yetkilidir.

            (3) Kurum, spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerinde kullandığı her türlüaraç, cihaz ve sistemler ile tesisler için emniyet ve muhafaza tedbirleriamacıyla gerek görmesi halinde her türlü riske karşı sigorta yaptırabilir.

            (4) Kurum ulusal ve uluslararası spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerinigerçekleştirmek üzere her türlü araç, cihaz ve sistemlerini uygun göreceğiyerlerde ve mevzuatı dahilinde kurup işletebileceği gibi kurdurup işletilmesinide sağlayabilir.

            (5) Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz yetki alanlarında bu Kanun kapsamındakiher türlü denetim ile spektrum izleme görevini yürütür.

            Yabancılara uygulanacak işlemler

            MADDE 41 – (1) Yabancı devletlerleyapılan anlaşmalara dayanılarak kurulmuş veya kurulacak telsiz cihaz veyasistemleri, varsa bu anlaşmalardaki özel hükümlere tabidir.

            (2) Yabancı devletlerin Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerine, karşılıklılıkesasına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden telsizcihaz veya sistemi kurma ruhsatı ve kullanma izni verilebilir.

            Sahil telsiz istasyonları, deniz ve hava bandı telsiz sistemleri

            MADDE 42 – (1) Deniz taşıtlarınınkarayla haberleşmesini sağlayan sahil telsiz istasyonlarının ve bu istasyonlarüzerinden yapılan seyir güvenliği haberleşmesi dahil telsiz haberleşmesistemlerinin kurulması ve işletilmesi hizmetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğübünyesindeki Telsiz İşletme Müdürlüğünce herhangi bir yetkilendirmeye tabiolmaksızın yürütülür.


10401

 

             (2) Her çeşit deniz vehava bandı telsiz haberleşme sistemlerini ve sahil telsiz istasyonlarıüzerinden yapılan seyir güvenliği haberleşmesi dahil telsiz haberleşmesistemlerini kurma, kurdurma, kullanma izinlerini verme, ruhsatlandırma, denizbandı telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazlarına çağrı kodu ve benzeri tahsisve tescil işlemleri Telsiz İşletme Müdürlüğünce yürütülür. Telsiz İşletmeMüdürlüğünün, yürütmekle görevli kılındığı hizmetlere ilişkin tarifesi, ilgilimevzuatı gereğince ilgili yönetim kurulunun onayıyla belirlenir.

             Amatör telsizcilik

             MADDE 43 – (1) Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkargözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim tekniklerialanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilikfaaliyetinde bulunmak isteyenlere, Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafındanbelirlenen esaslara ve ücretlere göre Amatör Telsizcilik Belgesi verilir.

             Hava ve deniz telsiz haberleşmesinin uluslararasıkoordinasyonu

             MADDE 44 – (1) Bu Kanunun 42 nci maddesi kapsamında, Telsizİşletme Müdürlüğüne ait görevlere ilişkin uluslararası koordinasyon ve takipişlemleri Kurumca yürütülür.

             Yasak bölgelerde yabancı uyrukluların kullanacaklarıtelsiz cihazları

             MADDE 45 – (1) Yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilenyabancı uyruklulara verici, verici-alıcı ve radyo ve televizyon yayınlarınıalmaya yarayan cihazlar dışındaki alıcı telsiz cihazları için telsiz kurma vekullanma izni ile telsiz ruhsatnamesi verilmesi Genelkurmay Başkanlığınınmüsaadesine bağlıdır.

             Telsiz ücretleri

             MADDE 46 – (1) Bu Kanun uyarınca telsiz cihaz ve sistemleriiçin alınacak telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri, teknik muayene vebenzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler bu Kanuna ekli ücrettarifesinde gösterilmiş olup, söz konusu ücretler Kuruma gelir kaydedilir.Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi üzerine, bu Kanuna ekli ücret tarifesinehizmet kalemleri ilave etmeye veya çıkarmaya ve eklenen hizmet kalemlerineilişkin ücretleri belirlemeye, Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ücret tarifesindebelirtilen ücretleri gerektiğinde her bir ücret kalemini yüzde ellisine kadarazaltmaya veya her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığıncabelirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla artırmaya, Kurumyetkilidir.

             (2) Ancak, 10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve(III) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özelbütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, köy tüzelkişilikleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kızılay, belediyeler ve SosyalGüvenlik Kurumu tarafından kullanılan ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenenyabancı devletlerin temsilciliklerine ait yetkilendirme kapsamı dışında olanher türlü telsiz cihaz ve sistemleri telsiz ruhsatnamesi ve yıllık kullanımücretinden muaftır. (Ek cümle:28/11/2017-7061/98 md.) Ayrıca; iş vehizmetlerin merkezî bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesineyönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesiiçin zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı interneterişimi için kullanılmayan telsiz cihazları ve abonelikleri de telsizruhsatname ve kullanma ücretlerinden muaf olup Kurum, muafiyet uygulanmasınailişkin usul ve esas belirlemeye yetkilidir. (1)

             (3) Kurumdan yetkialmak suretiyle elektronik haberleşme hizmeti yürüten işletmeciler, kendisistemlerine dahil her türlü abonenin bu Kanun uyarınca Kuruma ödemek zorundaolduğu telsiz ruhsatname ve yıllık kullanma ücretlerini, abonelerinden Kurumadına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurumhesaplarına devretmekle yükümlüdürler.

–––––––––––––––

(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 98 inci maddesiyle bufıkraya eklenen cümlenin; yine 7061 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle 1/1/2018tarihinden itibaren elde edilecek net satışlara uygulanmak üzere aynı tarihteyürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.


10402

 

             (4) (Değişik: 28/11/2017-7061/98 md.) Telsizücretleri Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde Kurumun ilgili bankahesabına doğrudan ödenir. Telsiz ücretlerinin zamanında ödenmemesi halinde,anılan ücretler Kurumun bildirimi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarıncailgili vergi dairesi tarafından tahsil edilerek Kurum hesabına aktarılır. Buücretlerin takip ve tahsilinde alacağın kesinleşmesi şartı aranmaz.

             (5) Mobil elektronikhaberleşme hizmeti sunan işletmecilerin faturalı abonelerinden (ön ödemeliaboneleri hariç olmak üzere) alınan ruhsatname ve kullanma ücretleri,işletmecinin sistemine abone olunan ay itibariyle geriye kalan aylar için yılsonuna kadar eşit taksite bölünerek alınır.

             (6) Yetkilendirmekapsamı dışında bulunan telsiz cihaz ve sistemlerine ait telsiz ruhsatname vekullanım ücretleri, ruhsatlandırma süresine göre peşin alınır. Kurum tarafındanbelirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen süre sonunda telsizruhsatname ve kullanım ücretlerinin ödenmemesi halinde söz konusu cihaz vesistemlere ilişkin telsiz kurma ve kullanma izinleri ve telsiz ruhsatnameleriiptal edilir.

(7) (Ek: 28/11/2017-7061/98 md.) Kurumtarafından sayısı sınırlandırılarak ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronikhaberleşme hizmeti sunmak üzere imtiyaz sözleşmeleri ve/veya yetkilendirmebelgelerine istinaden yetkilendirilen işletmeciler; bu Kanuna ekli ücrettarifesinin “1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ” başlığı altında bulunan “b.Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi” başlıklı bölümünün (1)numaralı ve “2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)” başlığı altındabulunan “b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri” başlıklıbölümünün (1) numaralı sıraları kapsamında ödenmesi gereken ücretler yerine,aylık net satışlarının yüzde beşini aylık dönemler itibarıyla hesaplamaksuretiyle, ilgili olduğu ayı izleyen ayın son işgünü mesai bitimine kadartelsiz ücreti olarak Kuruma öderler. (1)

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tüketici veSon Kullanıcı Hakları

             Eşit hizmet alabilme hakkı

             MADDE 47 – (1) İşletmeciler, sağladıkları elektronikhaberleşme hizmetlerini benzer konumdaki tüketici ve son kullanıcılara eşitkoşullarda ve ayrım gözetmeden sunmakla yükümlüdür. Kurum bu madde ile ilgiliusul ve esasları belirler.

             Tüketicinin ve son kullanıcının korunması

             MADDE 48 – (1) Kurum, elektronik haberleşme hizmetlerindenyararlanan tüketici ve son kullanıcıların, hizmetlere eşit koşullardaerişebilmelerine ve hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik usul ve esaslarıbelirler.

             Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirme

             MADDE 49 – (1) Kurum, son kullanıcı ve tüketicilerin azamifaydayı elde edebilmeleri ve hizmetlerin şeffaflık ilkesine uygun olaraksunulabilmesi için hizmet seçenekleri, hizmet kalitesi, tarifeler ile tarifepaketlerinin yayımlanmasına ve benzer hususlarda abonelerin bilgilendirilmesineyönelik olarak işletmecilere yükümlülükler getirebilir.

             (2) İşletmeciler,özellikle hizmetler arasında seçim yapılırken ve abonelik sözleşmesiimzalanırken tüketicilerin karar vermelerinde etkili olabilecek hususlar iledürüstlük kuralı gereğince bilgilendirilmelerinin gerekli olduğu her durumdatalep olmaksızın tüketicileri bilgilendirir.

             (3) Kurum bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

–––––––––––––––

(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 98 inci maddesiyle eklenenbu fıkranın; yine 7061 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle 1/1/2018 tarihindenitibaren elde edilecek net satışlara uygulanmak üzere aynı tarihte yürürlüğegirmesi hüküm altına alınmıştır.


10402-1

 

             Abonelik sözleşmeleri (1)

             MADDE 50 – (1) Tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine aboneolurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahiptir.Abonelik sözleşmelerinde asgari olarak elektronik haberleşme hizmeti sağlayanişletmecinin adı ve adresi, sunulacak hizmetler, teklif edilen hizmet kalitesiseviyeleri ve ilk bağlantının gerçekleştirilebilme süresi, sunulacak bakım veonarım hizmetlerinin çeşitleri, uygulanacak tarifelerin içeriği vetarifelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgilerin hangi yollardanöğrenilebileceği, sözleşmenin süresi, sona ermesi ve yenilenmesine ilişkinkoşullar, işletmecinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilenhizmet kalite seviyesinin sağlanamaması halinde tazminat ya da geri ödemeyeilişkin işlem, abone ile işletmeci arasında uzlaşmazlık çıkması halindeuygulanacak çözüm yöntemleri gibi bilgilere yer verilir.

             (2)Kurum, re’sen veya şikayet üzerine abonelik sözleşmelerini işletmecilerdenisteyebilir, inceler ve değiştirilmesi uygun görülen hususları işletmeciyebildirir. İşletmeciler Kurum düzenlemelerine uygun olarak gereklideğişiklikleri belirtilen sürede yapmakla yükümlüdür.

             (3)Abonelik sözleşmelerinde yer alan ve tarafların sözleşmeden doğan hak veyükümlülüklerinde, dürüstlük ilkesine aykırı düşecek biçimde abone aleyhinedengesizliğe neden olan hükümler geçersizdir.

             (4)İşletmeci tarafından abonelik sözleşme koşullarında değişiklik yapıldığınınaboneye bildirilmesinden sonra, abone herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyifeshedebilme hakkına sahiptir. İşletmeciler, sözleşmede yapılacak değişiklikleryürürlüğe girmeden en az bir ay önce abonelerini bilgilendirmekle ve söz konusudeğişikliklerin abone tarafından kabul edilmemesi halinde abonelerin herhangi birtazminat ödemeden sözleşmeyi fesh edebilme haklarının bulunduğunu bildirmekleyükümlüdürler. Aboneler yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerini herzaman sona erdirebilir.

             (5) (Değişik: 23/10/2014-6563/14 md.) İşletmeciler tarafından,sunduklarıhizmetlere ilişkin olarakabone ve kullanıcılarla, öncedenizinleri alınmaksızın otomatikarama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiylepazarlama veya cinsel içerikiletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz. İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarakabone ve kullanıcılarıyla siyasipropaganda içeriklihaberleşmeyapamazlar.

(6) (Ek:23/10/2014-6563/14 md.) İşletmeciler tarafından,abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dairbilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde,abone ve kullanıcılarla öncedenizin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik vebakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.

(7) (Ek:23/10/2014-6563/14 md.) Abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve verdikleri izni geri alma hakkı kolay ve ücretsizbir şekilde sağlanır.

             (8)Kurum bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler. (1)

––––––––––––––––––

(1)  23/10/2014tarihli ve 6563 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu maddeye (6) ve (7)numaralı fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

 


10403

 

 

             Kişisel verilerin işlenmesi vegizliliğin korunması

             MADDE 51 – (1) (İptal: AnayasaMahkemesi’nin 9/4/2014 tarihli ve E.: 2013/22 K.: 2014/74 sayılı Kararı ile.;Yeniden düzenleme: 27/3/2015-6639/31 md.)

   (1) Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlükkurallarına uygun olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık vemeşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüolması ile işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerineuyulur.

(2) Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esasolup, ilgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde,haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenindinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasaktır.

(3) Elektronik haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması dışındaabonelerin/kullanıcıların terminal cihazlarında bilgi saklamak veya saklananbilgilere erişim sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından ancak ilgiliabonelerin/kullanıcıların verilerin işlenmesi hakkında açık ve kapsamlı olarakbilgilendirilmeleri ve açık rızalarının alınması kaydıyla kullanılabilir.

(4) İşletmeciler şebekelerinin, abonelerine/kullanıcılarına ait kişiselverilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknikve idari tedbirleri alır.

(5) Bu Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında veya kamu yararının sağlanmasıamacıyla Kurum tarafından işletmecilere getirilen yükümlülüklerin yerinegetirilebilmesi için kişisel veriler işlenebilir.

(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgili mevzuathükümleri saklı kalmak kaydıyla, trafik ve konum verileri ancak ilgilikişilerin açık rızaları alınmak koşuluyla yurt dışına aktarılabilir.

(7) Trafik verileri; trafiğin yönetimi, arabağlantı, faturalama,usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek veyatüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmaküzere, uzlaşmazlıkların çözümü amacıyla sadece işletmeci tarafındanyetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla işlenir ve buuzlaşmazlıkların çözüm süreci tamamlanıncaya kadar gizliliği ve bütünlüğüsağlanarak saklanır. Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerininsunulması ya da elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması amacıylaihtiyaç duyulan trafik verileri ile konum verileri anonim hâle getirilerek veyailgili abonelerin/kullanıcıların açık rızalarının alınması ve sadece işletmecitarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla, belirtilenfaaliyetlerin gerektirdiği ölçü ve sürede işlenebilir.

(8) İşletmeciler konum verilerinin işlenmesinde abonelere/kullanıcılarabu verilerin işlenmesini reddetme imkânı sağlar. İlgili mevzuatın ve yargıkararlarının öngördüğü durumlar haricinde ancak acil yardım çağrıları ile29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda tanımlanan afet ve acil durum hâllerindeabonelerin/kullanıcıların açık rızası aranmaksızın konum verileri ve ilgilikişilerin kimlik bilgileri işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerlesınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.

(9) Abone/kullanıcı şikâyetlerinin incelenmesi ve denetim faaliyetlerikapsamında trafik ve konum verileri ile kişisel veriler, belirtilenfaaliyetlerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.

(10) Bu Kanun kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olarak;

a) Soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan kişiselveriler ilgili süreç tamamlanıncaya kadar,

b) Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlereilişkin işlem kayıtları iki yıl,

c) Kişisel verilerin işlenmesine yönelik abonelerin/kullanıcılarınrızalarını gösteren kayıtlar asgari olarak abonelik süresince,

saklanır. Veri kategorileri ile haberleşmenin yapıldığı tarihtenitibaren bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere verilerin saklanmasüreleri yönetmelikle belirlenir.

(11) İşletmeciler, tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetlikullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerineyönelik fatura tutarı ve ödeme bilgilerini diğer işletmecilerle paylaşabilirveya işleyebilir.

(12) Bu Kanun kapsamında kişisel verilerin gizliliğinin, güvenliğinin veamacı doğrultusunda kullanılmasının temininden işletmeciler sorumludur.

(13) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafındanbelirlenir.


 

            

 

10404

 

             Hizmet kalitesi

             MADDE 52 – (1) Kurum hizmet kalite seviyesine ilişkin olaraktüketici ve son kullanıcıların kapsamlı, yeterli ve anlaşılabilir bilgiyeulaşmasını sağlamak amacıyla, hizmet kalitesinin seviyesine ilişkin ölçütleri,işletmeciler tarafından yayınlanacak bilgilerin içeriğini, şeklini ve hizmetkalite seviyesine ilişkin diğer hususları belirleyebilir.

             (2)İşletmeciler, Kurum tarafından elektronik haberleşme hizmetlerinin hizmetkalitesi ölçütlerine ilişkin her türlü bilgiyi ve hizmet kalite standartlarınauyumu istenen şekilde ve belirlenen sürede sağlamakla yükümlüdür. Kurumbelirleyeceği usul ve esaslarla işletmeciler tarafından gönderilen hizmetkalitesine ilişkin bilgileri yayımlayabileceği gibi, işletmecilere yayımlamayükümlülüğü de getirebilir. Kurum bilgilerin doğruluğunu ve hizmet kalitesiölçüt ve standartlarına uyumu denetleyebilir veya denetletebilir.

             (3)Kurum işletmecilere, elektronik haberleşme hizmetlerine ve elektronikhaberleşme alt yapı veya şebeke unsurlarına yönelik hizmet seviyesi taahhütlerihazırlama ve bu taahhütleri belirlenen biçimde ve sürede yayımlama yükümlülüğügetirebilir. Kurum, işletmecilerden, hizmet seviyesi taahhütlerinde değişiklik,iyileştirme ve düzeltme yapılmasını isteyebilir. İşletmeciler, söz konusudeğişiklik, iyileştirme ve düzeltmeleri Kurum tarafından belirtilen süredeyerine getirmekle yükümlüdür.

             (4)İşletmeciler, her hal ve şartta doğru faturalama yapma ve fatura içeriği ileilgili ihtilaf durumunda ispat yükümlülüğündedirler.

             (5)Kurum faturaların gönderimi, faturalarda bulunması gereken hususlar, ayrıntılıfaturaların düzenlenmesi ile abone tarafından faturaların ödenmemesi halindehizmetin kesilmesinde uygulanacak işlemleri ve bu maddeye ilişkin usul veesasları belirler.

BEŞİNCİ KISIM

Onaylanmış Kuruluşlar ve Piyasa Gözetimi

             Onaylanmış kuruluşlar, piyasagözetimi ve denetimi

             MADDE 53 – (1) Bu Kanun kapsamındaki cihazların Kurum tarafındanyayımlanacak teknik düzenlemelere ve ilgili güvenlik koşullarına uygunluğu, bukonularda üretici ve dağıtıcıların yükümlülüğü, bu cihazların piyasa gözetimive denetiminde Kurumun yetki ve sorumluluğu ile Kurum tarafından belirlenecekonaylanmış kuruluşların sorumlulukları hususunda 4703 sayılı Kanunun ilgilihükümleri uygulanır.

             (2)Kurum, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli gördüğü durumlardagözetim ve denetime konu cihaza ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yeralmayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarındanyararlanabilir; kendi laboratuvar imkanlarını da ücreti mukabili talepedenlerin istifadesine belirleyeceği usul ve esaslarla sunabilir. Ancak, piyasagözetimi ve denetiminde nihai karar Kuruma aittir. Cihazın güvenli olmadığınıntespit edilmesi halinde, test ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafındanödenir.

             (3)Elektronik haberleşme cihazları, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğudurumlarda, masraflar üretici tarafından karşılanmak üzere, taşıdıklarırisklere göre kısmen ya da tamamen Kurum tarafından bertaraf edilir veyaettirilir.

             (4)Onaylanmış kuruluşlar ve piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar4703 sayılı Kanun ve ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde Kurum tarafındanbelirlenir.

             Yetki belgesi

             MADDE 54 – (1) Kurum tarafından düzenlenmiş yetki belgesini haizolmayan gerçek veya tüzel kişiler, ölçüm ve denetim hizmeti veremez.

             (2)Bu maddenin uygulanmasına ve yetki belgesi verilmesine ilişkin usuller iledenetim yetki belgesi ücretleri Kurum tarafından düzenlenir.

             Elektronik kimlik bilgisini haizcihazlar

             MADDE 55 – (1) Kurum tarafından izin verilmedikçe, abone kimlik veiletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronikkimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarakçoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz.

             (2)Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle,değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerinithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılıkedilemez.

(3) Elektronik kimlik bilgisideğiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacıylakullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere 4/12/2004 tarihli ve 5271sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci maddesi hükümlerine göre el konulur.


10405

 

             Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği(1)

             MADDE 56 – (1) Abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyanözel bilgiler ile cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlüyazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz,muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamakmaksadıyla kullanılamaz.

             (2) İşletmeci veya adınaiş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusundagerçek dışı belge ve bilgi verilemez.

             (3) Abonelik tesisiiçin gerekli kimlik belgeleri örneği alınmadan işletmeci veya adına iş yapantemsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz.

(4) (Ek: 6/2/2014-6518/104 md.) Kişininbilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafındanabonelik tesisi veya işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarınkayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrakdüzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz.

(5) (Ek: 6/2/2014-6518/104 md.) Gerçeğeaykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızasıdışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz.

             (6) Abonelik tesisineilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. (1)

             Teknik uyumluluk

             MADDE 57 – (1) İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntıcihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremezler. Ancak, Kurumun MCKS’ındakayıtlı iken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar sadeceeşleştirme yapılan abone numaraları ile kullanılmak üzere kullanıma açılır.

             (2) İşletmeciler,yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebekelerinebağlanılmalarını önlemek üzere MCKT sistemlerini Kurumdaki MCKS ile birlikteuyumlu olarak çalışır hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı vesisteminin güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak ve aksamaksızın işletmekleyükümlüdürler.

             Bilgi ve ihbar merkezi

             MADDE 58 – (1) Kurum, bu Kanunla verilen görevlerin ifasındaihtiyaç duyacağı işler için bilgi ve ihbar merkezi kurabilir. Bu merkezinişletilmesini kendisi yapabileceği gibi üçüncü kişilere de yaptırabilir. Kurumsistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan,yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elindençıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi içinöncelikle bilgi ve ihbar merkezine başvururlar.

ALTINCI KISIM

Denetim,Kurumun Yetkisi, İdari Yaptırımlar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Denetim

             Denetim

             MADDE 59 – (1) Kurum re’sen veya kendisine intikal eden ihbarveya şikayet üzerine, bu Kanunda belirlenen görevleri ile ilgili olarakelektronik haberleşme sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişileridenetleyebilir, denetlettirebilir. Kurum, bu Kanunun kendisine verdiğigörevleri yerine getirirken gerekli gördüğü hallerde, mahallinde de inceleme vedenetim yapabilir ve/veya yaptırabilir. Mülki amirler, kolluk kuvvetleri vediğer kamu kurumlarının amir ve memurları inceleme veya denetimlegörevlendirilenlere her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmaklayükümlüdürler. İnceleme veya denetimle görevlendirilenler, inceleme veyadenetime giderken yanlarında denetimin konusunu, amacını ve yanlış bilgiverilmesi halinde idarî para cezası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesibulundururlar.

__________________

(1)6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 104 üncü maddesiyle bu maddeye üçüncüfıkrasından sonra gelmek üzere dördüncü ve beşinci  fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasıaltıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.


10406

 

             (2) Denetimlegörevlendirilenler, denetime tabi olanlar veya tesisleri nezdinde, defterler dedahil olmak üzere her türlü evrak ve emtianın, elektronik ortamdaki bilgilerin,elektronik haberleşme alt yapısının, cihaz, sistem, yazılım ve donanımlarınınincelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlüaçıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin veişletiminin incelenmesi konularında yetkilidir. Denetime tabi tutulanlar,denetimle görevli kişilere her türlü kolaylığı göstermek, yukarıda sayılanhususlarla ilgili taleplerini belirlenen süre içinde yerine getirmek, cihaz,sistem, yazılım ve donanımları denetlemeye açık tutmak, denetim için gereklialt yapıyı temin etmek ve çalışır vaziyette tutmak için gerekli önlemleri almakzorundadır. Aykırı davranışta bulunanlara bu Kanun ve ilgili mevzuathükümlerine göre cezai işlem uygulanır.

             (3) Kurum, bu Kanununkendisine verdiği görevleri yerine getirirken, bu görevleri ile ilgili gerekligördüğü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerden isteyebilir. Kurum gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarındandenetim konusunda uzman personel talep edebilir.

             (4) Kurum,belirlenecek esaslar dahilinde işletmecileri denetlettirebilir. Denetim yetkisiverilenler ve bağımsız denetim kuruluşları Kuruma sunacakları bilgi, belge,rapor ve mali tabloların bu Kanun ve mevzuat hükümlerine uygunluğu vehesapların doğruluğundan ve genel kabul görmüş denetim ilke ve esaslarına göreinceleme ve denetiminden sorumludur. Bunlar, hazırladıkları raporlardaki yanlışve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan ve bu Kanunuyarınca yaptıkları faaliyetler dolayısıyla üçüncü kişilere vereceklerizararlardan sorumludurlar.

             (5) Kurumun denetimfaaliyetlerinde görevlendirilen personeli ile bu faaliyetlerin yönetim vekoordinasyonunu sağlayan görevlilerine görevleri sona erdiğinde, Kurumca,elektronik haberleşme sektöründe bağımsız denetçilik yapabileceğine ilişkin birbelge düzenlenir. Bunlar, Kurumdaki görevlerinden ayrılmalarını müteakip,14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin(A) bendinin (1), (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarile ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamakkoşullarını korudukları sürece, elektronik haberleşme sektöründe bağımsızdenetçi olarak görev alabilirler.

             (6) Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.


10406-1

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Yetkisi ve İdari Yaptırımlar

             Kurumun yetkisi ve idarîyaptırımlar

             MADDE 60 – (1) Kurum; mevzuata, kullanım hakkı ve diğeryetkilendirme şartlarına uyulmasını izleme ve denetlemeye, aykırılık halindeişletmecilere bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne kadaridarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetiningereği gibi yürütülmesi ve kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanmasıamaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminatkarşılığında devralmaya, belirlediği süre içerisinde yetkilendirme ücretininödenmemesi ya da ağır kusur halinde verdiği yetkilendirmeyi iptal etmeyeyetkilidir. Ancak, Kurum, ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımınıihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gerekenelektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirmelerin iptalinigerektiren hallerde Bakanlığın görüşünü alır.

             (2) Kurum, işletmecinin faaliyete yeni başlamış olmasıhalinde, ihlalin niteliği, ihlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç eldeedilip edilmemesi, iyi niyet ve gönüllü bildirim gibi ölçütleri de dikkatealarak önceden belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bin liradan birmilyon liraya kadar idarî para cezası ile bu Kanunda belirtilen diğer idarîyaptırımları uygulamaya yetkilidir.

             (3) Kurum, kamu hizmetinin gerekleri ve kamu düzenininkorunması amacıyla yönetmelikle önceden belirleyeceği hallerde, işletmecininfaaliyetinin geçici olarak durdurulmasına ya da ihlalin önlenmesi içinişletmeciye somut tedbirler uygulama zorunluluğu getirmeye de yetkilidir.

             (4) Elektronik haberleşme hizmeti sunan bir işletmeciile abonelik sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerinin gereğiolarak aldıkları hizmeti üçüncü kişilere ücretli veya ücretsiz verebilir.Aboneler yararlandıkları hizmeti ticaret amacıyla üçüncü kişilere sunamazlar.Aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilir.

(5)Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde elektronik haberleşmetesisleri ile ilgili bildirimlerin yapılmaması veya güvenlik sertifikasıalınmadan kurulması veya Kurum veya Kurum tarafından yetki verilen kuruluşlarcayapılacak ölçümler sonucu Kurum tarafından belirlenen elektromanyetik alanşiddeti limit değere uygun bulunmaması hallerinde, bunların sahibine bu Kanunaekli ücret tarifesinde belirlenen ruhsatname ücretinin elli katı idarî paracezası her bir cihaz için ayrı ayrı uygulanır. Bu Kanunun 46 ncı maddesininikinci fıkrasında telsiz ruhsatnamesi ve yıllık kullanım ücretinden muaftutulanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bu fıkradaki idarî paracezaları Kurumun taşra teşkilatı tarafından da verilebilir.

(6)Bu Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılık hallerinde, 4703sayılı Kanunun 12 nci maddesinde dağıtıcı, üretici ve onaylanmış kuruluşlarbakımından öngörülmüş bulunan idarî para cezaları bir katından dört katınakadar artırılarak uygulanır.

(7)Bu Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, cihazbaşına onbin liradan yirmibin liraya kadar; ikinci fıkrasına aykırı hareketedenlere onmilyon liraya kadar idarî para cezası verilir.

 

 

 


10407

 

             (8) Bu maddedeki idarîpara cezaları Kurum tarafından verilir.

(9) (Ek: 28/11/2017-7061/99 md.) İşletmecinintüketicilerden haksız olarak ücret tahsil ettiğinin tespiti hâlinde, idariyaptırım uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, işletmeci bu tutarlarıtüketicilere iade etmekle yükümlüdür. İadeye ilişkin kararın Kurum tarafındanişletmeciye tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde işletmecinintüketiciye ulaşamaması veya Kurum tarafından haklı görülen herhangi bir nedenleişletmeci tarafından iadelerin gerçekleştirilememesi halinde, bu iade bedellerievrensel hizmet gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzereBakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Bu fıkranın uygulanmasınailişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir. (2)

(10) (Ek:15/8/2016-KHK-671/25 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/22 md.) Anayasanın 22nci maddesinde sayılan sebeplerden biri veya birkaçına bağlı olarak,gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Başbakanlık, alınması gereken tedbirleribelirler ve uygulanmak üzere Kuruma bildirir. Kurum Başkanı, Başbakanlığıngerekli gördüğü tedbirlere ilişkin kararını derhal işletmecilere, erişimsağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılarabildirir. Bu kararın gereği, derhal ve kararın bildirilmesi anından itibaren engeç iki saat içinde yerine getirilir. Bu karar, yirmidört saat içinde sulh cezahâkiminin onayına sunulur. Hâkim kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksihalde karar kendiliğinden kalkar. (1)(2)

(11) (Ek:15/8/2016-KHK-671/25 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/22 md.) Kurum, kamukurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşıkorunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak için her türlü tedbirialır veya aldırır. (1)(2)

(12) (Ek:15/8/2016-KHK-671/25 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/22 md.)  Kurum, görevi kapsamında ilgili yerlerdenbilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir ve değerlendirmesini yapabilir;arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısındanyararlanabilir, bunlarla irtibat kurabilir ve bu kapsamda diğer gerekliönlemleri alabilir veya aldırabilir. Kurum, bu fıkrada belirtilen görevlerinifasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışır. Bukapsamda Kurum tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebi; ilgilibakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir. Bufıkraya göre bilgi ve belge talebinde bulunulması ve bu taleplerin yerinegetirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Başbakanlıkçabelirlenir. (1)(2)

 (13) (Ek: 15/8/2016-KHK-671/25 md.; Aynen kabul:9/11/2016-6757/22 md.) Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri,Kurumun bu maddedeki görevleri ile ilgili taleplerini, tabi oldukları mevzuathükümlerini gerekçe göstermek suretiyle yerine getirmekten kaçınamazlar.İşletmeciler dışında Kurumun görevleri ile ilgili yükümlülüklerini yerinegetirmeyenlere bu maddenin ikinci fıkrasındaki yaptırım uygulanır.(1)(2)

(14) (Ek: 28/11/2017-7061/99 md.) Eksiködenen Kurum alacaklarının hesaplanmasında, işletmecilerce fazla ödendiğitespit edilen tutarlar, ödendikleri tarih esas alınarak mahsup edildikten sonrakalan tutar dikkate alınır. Bu takdirde mahsup suretiyle tahsil edilen Kurumalacağı, vadesinden sonra tahsil edilmişse tahsil tarihine kadar gecikme zammıuygulanır. (2)

             (15) Bu maddeninuygulanmasına ve bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerin işletmeciler tarafındanyerine getirilmemesi halinde uygulanacak idarî para cezalarına ilişkin hususlarKurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (1)(2)

________________

(1) 15/8/2016 tarihli ve 671 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle sekizincifıkradan sonra gelmek üzere ‘’9,10,11,12’’ numaralı  fıkralar eklenmiş ve sonraki mevcutfıkra  13 olarak teselsül ettirilmişolup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6757 sayılı Kanunun 22 ncimaddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

(2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 99 uncu maddesiyle, mevcutsekizinci fıkrası ile onikinci fıkradan sonra gelmek üzere (9) ve (13) numaralıfıkralar eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.


10408

 

İdarî paracezalarının uygulanması ve tahsili

             MADDE 61 – (1) Kurum tarafından verilen idarî para cezaları,6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup, tebliğ tarihinden itibaren otuz güniçerisinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen idarî para cezaları,Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanun hükümlerinegöre tahsil olunur. (Mülga üçüncü cümle:2/7/2012-6352/105 md.) (…)

             (2) Tahsil olan idarîpara cezalarının tamamı Kurum hesaplarına aktarılır.

             Dava hakkı

             MADDE 62 -(1) (Değişik:2/7/2012-6352/70 md.)  İdarî yaptırımkararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurum kararlarınakarşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır. Kurulun kararları,Kurumun idarî denetimi sırasında yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

             (2) Kurum tarafındanaçılacak davalarda teminat aranmaz.

YEDİNCİ KISIM

Cezai Hükümler

             Cezai hükümler

             MADDE 63 – (1) Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olarakKuruma bildirimde bulunmaksızın elektronik haberleşme hizmeti verenler ve/veyatesisleri kuranlar ve/veya işletenler hakkında bin günden on bin güne kadaradli para cezasına hükmolunur.

             (2) Bu Kanunun 9 uncumaddesine aykırı olarak kullanım hakkı olmadan elektronik haberleşme hizmetiverenler, tesisi kuranlar ve/veya işletenler hakkında altı aya kadar hapis vebeş bin günden on beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

             (3) Elektronikhaberleşme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bulunan işletmecilerinpersonelinin, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinciKitabının İkinci Kısmının Dokuzuncu Bölümünde düzenlenen, özel hayata vehayatın gizli alanına karşı suçları işlemesi halinde haklarında bu bölümdeöngörülen cezalara hükmolunur. Ancak 137 nci maddeye göre yapılacak artırım birkat olarak uygulanır.

             (4) Kurma ve kullanmaizni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cihazı veya sistemlerini bu Kanunun37 nci maddesine aykırı olarak, Kurumdan izin almaksızın satan, kuran, işletenve kullananlar hakkında ikibin güne kadar adlî para cezası uygulanır. Bucihazları, gerekli izinler alınmış olsa bile millî güvenliği ihlal amacıylakullananlar eylemleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığıtakdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıile cezalandırılırlar.

             (5) Kurum tarafındanyetkilendirilen, izin verilen ve tahsis yapılan kişiler tarafından;

             a) Telsizsistemlerinin Kurumun düzenlemelerine ve verilen telsiz ruhsatnamesine uygunolmayan bir şekilde kurulması, işletilmesi, fiziki yerinin, frekansının vediğer teknik özelliklerinin değiştirilerek amacı dışında kullanılması halindeaykırılığın giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından belirleneceksürede alınmaması,

             b) Telsizsistemlerinin Kurum düzenlemeleri ile belirlenen tekniklere ve usullere uygunolarak çalıştırılmaması sonucu her ne suretle olursa olsun diğer elektronikhaberleşme sistemleri üzerinde elektromanyetik girişim veya diğer her türlübozucu etkiye sebebiyet verildiğinin tespiti üzerine söz konusu elektromanyetikgirişim veya bozucu etkilerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurumtarafından belirlenecek sürede alınmaması,

             hallerinde, yüz gündenaz olmamak üzere adlî para cezası uygulanır.

             (6) Bu Kanunun 39 uncumaddesine aykırı olarak kodlu ve kriptolu haberleşme yapan ve yaptıranlar beşyüz günden bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.


10409

 

             (7) Bu Kanunun 53 üncümaddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak Kurum tarafından bertaraf ettirilmeküzere üretici, dağıtıcı veya kullanıcısına teslim edilen cihazların piyasayaarz edildiği veya kullanıldığının tespiti halinde sorumluları hakkında bingünden beş bin güne kadar adli para cezası verilir.

             (8) Bu Kanunun 54 üncümaddesine aykırı hareket edenler hakkında beş bin güne kadar adli para cezasıuygulanır.

             (9) Bu Kanunun 55 incimaddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında bingünden on beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

             (10) Bu Kanunun 56 ncımaddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler bin günden beş bingüne kadar;  ikinci, üçüncü, dördüncü vebeşinci fıkralarına aykırı hareket ederek bu işi bizzat yapanlar elli gündenyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.(1)

             (11) Bu maddedetanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,verilecek cezalar yarısı oranında artırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişiise, hakkında 5237 sayılı Kanundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine dehükmolunur.

SEKİZİNCİ KISIM

Son Hükümler

             Tebligat

             MADDE 64 – (1) Bu Kanun uyarınca Bakanlık ve Kurum tarafındanilgililere yapılacak tebliğler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunuhükümlerine göre yapılır.

             Atıflar ve uygulama

             MADDE 65 – (1) Diğer mevzuatta, hizmet alanları itibariyle,4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 5/4/1983 tarihli ve2813 sayılı Telsiz Kanununa yapılan atıflar ile bu kanunların kendi içindeyapılan atıflar, konuları itibariyle bu Kanuna yapılmış sayılır.

             (2) Diğer kanunlarınbu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

             (3) Diğer mevzuatta geçen“Telekomünikasyon Kurumu” ibaresinden “Kurum”; “Telekomünikasyon Kurulu”ibaresinden de “Kurul” anlaşılır.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             MADDE 66 – (1) 406 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birincifıkrası, yedinci fıkrası ve dokuzuncu fıkrasının ilk cümlesi; ek 17 nci, ek 19uncu, ek 21 inci, ek 22 nci, ek 23 üncü, ek 24 üncü, ek 28 inci, ek 29 uncu, ek30 uncu maddeleri; ek 32 nci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları; ek 33üncü maddesi; ek 35 inci maddesinin ikinci fıkrası; ek 36 ncı, ek 37 nci,geçici 3 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddeleri dışındaki madde ve hükümleri ek vedeğişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

             (2) 2813 sayılıKanunun 5 inci ve 8 inci maddeleri; ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncüve beşinci fıkraları; 35 inci ve 36 ncı maddeleri dışındaki diğer hükümleri ekve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

___________________

(1)6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 105 inci maddesi ile bu fıkrada yeralan “ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler yirmi günden yüz günekadar; üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler yüz günden beş yüzgüne kadar” ibaresi “ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına aykırıhareket ederek bu işi bizzat yapanlar elli günden yüz güne kadar” şeklindedeğiştirilmiştir.


10410

 

             (3) 27/1/2000 tarihlive 4502 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresininBiriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü HakkındaKanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun26 ncı, geçici 1 inci, geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 7 nci, geçici 8 incimaddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             (4) 12/5/2001 tarihlive 4673 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresininBiriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1inci, geçici 2 nci, geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Değiştirilen hükümler

             MADDE 67 – (1) (4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Kanun ileilgili olup yerine işlenmiştir.)       

             (2) (5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanun ile ilgiliolup yerine işlenmiştir.)

             (3) (9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

             (4) (9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

             (5) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgiliolup yerine işlenmiştir.)             

             (6) (16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanun ile ilgiliolup yerine işlenmiştir.)

             (7) (4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanun ile ilgiliolup yerine işlenmiştir.) 

Siber Güvenlik Kurulu

EK MADDE 1 – (Ek:6/2/2014-6518/106 md.)

(1) Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan,program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasınıve koordinasyonunu sağlamak amacıyla; Bakanın başkanlığında Siber GüvenlikKurulu kurulmuştur. Siber Güvenlik Kurulunda yer alacak bakanlık ve kamu kurumve kuruluşları ile üyelerinin temsil düzeyi Bakanlar Kurulu tarafındanbelirlenir.

(2) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarınıonaylamak ve ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli kararlarıalmak.

b) Kritik altyapıların belirlenmesine ilişkin teklifleri kararabağlamak.

c) Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmındanistisna tutulacak kurum ve kuruluşları belirlemek.

ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Siber Güvenlik Kurulunun çalışma usul ve esasları Başbakanlıkçaçıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

             Uygulama

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda öngörülen düzenlemelerin yürürlüğegireceği tarihe kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayanhükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Kurum, bu Kanunun İkinci Kısım BirinciBölümünde yer alan yetkilendirme ile ilgili hükümler yürürlüğe girinceye kadarmevcut mevzuat uyarınca yetkilendirme yapabilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihe kadar, işletmecilerin ilgili mevzuatına uygun olarak sahip olduklarıgeçiş hakları devam eder.

             (2) Bu Kanununyürürlüğe girmesinden önce Kurum tarafından verilmiş ancak henüz tahsili gerçekleşmemişolan idarî para cezaları hakkında da 61 inci madde hükmü uygulanır.


10411

 

             Yetkilendirmede geçiş süreci

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten öncetelekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile yetkilendirilmiş olan işletmeciler,bu Kanun uyarınca Kuruma bildirimde bulunmuş veya gerekli olduğu durumlardayetkilendirmelerindeki süre ile sınırlı olarak kullanım hakkı almış sayılırlar.

             (2) Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumla imzalanmış olan görev ve imtiyaz sözleşmeleri;süre bitimi, fesih, iptal veya başkaca herhangi bir nedenle sona ermelerinekadar mevcut hükümleri uyarınca geçerliliklerini devam ettirirler. 406 sayılıKanunun 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan tanımlar ilgili olduğusözleşmenin konusu itibariyle bu fıkra uygulamasında geçerliliklerinisürdürürler.

             (3) Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirmeye tabi olmayan elektronikhaberleşme hizmetleri için Kurum tarafından sistem kurma ve kullanma izniverilmiş olan kullanıcıların kaynak kullanım hakları devam eder.

             Telsiz ruhsatlarının yenilenmesi

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Özel kanunlarının verdiği yetkiye göre telsizcihaz ve sistemleri kullanan kamu kurum ve kuruluşları hariç, bu Kanununyürürlüğe girmesinden önce, telsiz cihaz ve sistemleri kullanan diğer kamukurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu Kanunun 37 nci maddesindebelirtilen yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gereklibelgelerle birlikte Kuruma başvurarak durumlarını bu Kanun hükümlerine uygunhale getirirler.

             (2) Kurum, söz konusukamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin durumlarını inceleyerekuygun olanların telsiz ruhsatnamelerini yeniler. Uygun olmayanların ve süresiiçinde başvuru yapmayanların telsiz ruhsatnamelerini iptal eder.

             (3) 2813 sayılı Kanunçerçevesinde telsiz kullanım ve ruhsatname ücretlerinin tahsili ile ilgiliolarak yetkilendirmeleri ve özel protokolleri uyarınca işletmecilere getirilmişolan tahsil ve Kuruma ödeme yükümlülüğü çerçevesinde tahakkuk ettirilmişolanlar dışında, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2813 sayılı Kanununuygulamasından doğan ve her ne sebeple olursa olsun tahsil edilmemiş veyatahsili mümkün olmayan, miktarı ne olursa olsun genel bütçeye dahil daireler,katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleritarafından kullanılan her türlü telsiz tesis ve sistemlerindeki cihazlar içintahakkuk ettirilmiş alacaklar ile yargı kararı ile kesinleşenler hariç gerçekve tüzel kişiler tarafından kullanılan her türlü telsiz tesis vesistemlerindeki cihazlar için tahakkuk ettirilmiş yüzelli lira ve altında kalanKurum alacakları ve bunların fer’ilerinin tahsilinden herhangi bir işleme gerekkalmaksızın vazgeçilmiş sayılır. Bunlara ilişkin açılmış olan davalar ve yapılmışolan takipler iptal edilir.

             Görev sözleşmeleri ve devir

             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Kurum ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüarasında imzalanmış bulunan görev sözleşmesi herhangi bir işleme gerekkalmaksızın iptal edilmiş sayılır ve bu görev sözleşmesindeki hizmetler ile buKanunla Telsiz İşletme Müdürlüğüne verilen görevler herhangi biryetkilendirmeye tabi olmaksızın yürütülmeye devam eder. Kıyı Emniyeti GenelMüdürlüğü, 5369 sayılı Kanun kapsamında evrensel hizmet yükümlüsü bir işletmeciolarak sayılmaya devam eder.

             (2) Bu Kanunun 42 ncive 43 üncü maddeleriyle Telsiz İşletme Müdürlüğüne devredilen görev ve işlereilişkin Kurumun tüm hak, alacak ve borçları, sözleşme, taahhüt veyükümlülükleri, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan dava ve icra takipleri,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde KıyıEmniyeti Genel Müdürlüğü ile Kurum arasında yapılacak protokoller ile Telsizİşletme Müdürlüğüne devredilir. Bu devre ilişkin bütün devir, temlik ve intikalişlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme,protokol ve kağıtlar, katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlüvergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır.


10412

 

             Abonelik kayıtlarının güncellenmesi

             GEÇİCİ MADDE 5 – (1) GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmecilernezdinde tutulan abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerdenoluşmasını teminen, tüm abonelik kayıtları bu Kanunun yayımından itibaren biryıl içinde güncellenir. Bu kapsamda ilgili işletmeciler nezdindeki bilgi vebelgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan tüm aboneler, bu süre içerisindekimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte ilgili işletmeciye başvururlar.Başvuru esnasında abonelerden kimliklerini ispata yarar belgelerin birer örneğiile birlikte bireysel abonelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları,kurumsal abonelerden ise vergi numaraları alınır. Bu madde kapsamında bilgilerigüncellenemeyen hatların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilir.

             (2) Bu Kanunda tanımlananson kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatları, bir kereye mahsus olmak üzereverilen süre içerisinde, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğetabi olmaksızın kendi üzerlerine kaydettirmek için ilgili işletmeciyle aboneliksözleşmesi akdedebilir. Söz konusu hatların eski abonelerinin yapılan işlemebir yıllık zamanaşımı süresi içinde itiraz hakları saklıdır.

             (3) Bu maddeninuygulanmasına ilişkin düzenlemeler Kurum tarafından yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 68 – (1) Bu Kanunun İkinci Kısım Birinci Bölümünde yeralan yetkilendirme ile ilgili hükümler Kanunun yayımından altı ay sonra, diğerhükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 69 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


10413

 

T E L S İ Z  Ü C R E T L E R İ (1)

 

 1.  TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ

 

 a.  Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

 

 1)  Mobil telsiz (Araç/portatif/el)

20.00 TL

 2)  Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz

100.00 TL

 3) Sabit telsiz

50.00 TL

 b.  Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi

 

 1)  Her baz istasyonu için

100.00 TL

 2)  (Değişik: 27/1/2014-2014/5884 K.) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması duırumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

10.72 TL

 c.   Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri

 

 1)  Her baz istasyonu için

100.00 TL

 2)  Sistemdeki her abone başına

10.00 TL

d.   Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

 

 1)  Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

50.00 TL

 2)  Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)

 

 a)  Sabit telsiz cihazı

25.00 TL

 b)  Mobil telsizi (Araç/portatif/el)

10.00 TL

 e.  Radyolink sistemleri

 

 1)  Sistemde bulunan her cihaz başına

100.00 TL

 f.   Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

 

 1)  (…) (1)

 

 2)  Sabit uydu ana yer istasyonu

1,000.00 TL

 3)  (…) (1)

 

 4)  (…) (1)

 

 5)  (…) (1)

 

 6)  (…) (1)

 

 7)  Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

15.00 TL

 

___________________

(1)  3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 4/7/2016 tarihli ve 2016/9023 sayılı Bakanlar KuruluKararının eki kararının 1 inci maddesi ile bu cetvelde yer alan ‘’ 1.  TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ’’başlığı altında bulunan ‘’  f.   Uydu yayın ve haberleşmesistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlarhariç)’’ başlıklı bölümünün (1),(3),(4),(5) ve (6) numaralı sıralarında yeralan hizmet kalemleri yürürlükten kaldırılmıştır.


10414

 

2.   TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ ( HER YIL İÇİN)

 

 a.  Kara telsiz sistemleri

 

 1)  LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan kanal adedi başına)

100.00 TL

 2)  Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri

 

a)   Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5 kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap edilir.)

 

 1)  Her simpleks kanal için

10.00 TL

 2)  Her simpleks role kanalı için

20.00 TL

 3)  Her dupleks kanal için

30.00 TL

 4)  Her dupleks role kanalı için

40.00 TL

 b)  Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına

20.00 TL

 b.  Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri

 

 1)  Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunan TRx) başına

 

 a)  200 kHz`e kadar (dahil)

40.00 TL

 b)  201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)

125.00 TL

 c)  1.25-5 MHz arası (dahil)

500.00 TL

 d)  5 MHz`den yukarısı

1,200.00 TL

 2)  (Değişik: 27/1/2014-2014/5884 K.) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması duırumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

10.72 TL

 c.   Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre

 

 1)  Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere)

 

 a)  2 MHz dahil olmak üzere

40.00 TL

 b)  2 MHz-7 MHz (dahil)

80.00 TL

 c)  7 MHz-28 MHz (dahil)

160.00 TL

 d)  28 MHz-56 MHz (dahil)

320.00 TL

 e)  56 MHz-140 MHz (dahil)

640.00 TL

 f)   140 MHz-250 MHz (dahil)

1,280.00 TL

 g)  250 MHz ve üzeri

2,560.00 TL

 2)  Sistemdeki her abone başına

     10.00 TL

 


10415

 

 d.  Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri

 

 1)  Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

40.00 TL

 2)  Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)

 

 a)  Her simpleks röle kanalı başına

20.00 TL

 b)  Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)

10.00 TL

 e.  Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre cihaz adedi başına

 

 1)  2 MHz dahil olmak üzere

8.00 TL

 2)  2 MHz-7 MHz (dahil)

24.00 TL

 3)  7 MHz-28 MHz (dahil)

48.00 TL

 4)  28 MHz-56 MHz (dahil)

96.00 TL

 5)  56 MHz-140 MHz (dahil)

192.00 TL

 6)  140 MHz-250 MHz (dahil)

640.00 TL

 7)  250 MHz ve üzeri

1,280.00 TL

 f.   Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç) (1)

 

 1) (…) (1)

 

 2)  Sabit uydu ana yer istasyonu

1,000.00 TL

 3)  (…) (1)

 

 4)  (…) (1)

 

 5)  (…) (1)

 

 6)  (…) (1)

 

 7)  Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

15.00 TL

 3.  GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ

 

 a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)

 

 a)  Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti

500.00 TL

 b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici İzin Ücreti

 

      1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses Link, SNG, vb gibi.)

500.00 TL

      2) Diğer Telsiz Sistemleri

250.00 TL

 b.  İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.

 

 

______________

(1)  3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 4/7/2016 tarihli ve 2016/9023 sayılı Bakanlar KuruluKararının eki kararının 1 inci maddesi ile bu cetvelde yer alan ‘f.   Uydu yayın ve haberleşmesistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)’’başlıklı bölümünün (1),(3),(4),(5) ve (6) numaralı sıralarında yer alan hizmetkalemleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 


10416

 

4.   STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TEST ÜCRETLERİ

 

a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye`de imal edilen prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

    1) Telsiz verici-alıcı cihazları

100.00 TL

    2) Telsiz verici cihazları

50.00 TL

    3) Telsiz alıcı cihazları

50.00 TL

b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

    1) Telsiz verici-alıcı cihazları

40.00 TL

     2) Telsiz verici cihazları

20.00 TL

     3) Telsiz alıcı cihazları

20.00 TL

5. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ

 

a. Güvenlik Sertifikası

25.00 TL

b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına)

500.00 TL

c.  Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)

1,500.00 TL

 


 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.