4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 1999-09-08
Resmi Gazete Sayisi: 23810

 

  

İŞSİZLİKSİGORTASI KANUNU

(SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIMİŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU,ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMUKANUNU, TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLEİŞ KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNLARA EK VE GEÇİCİMADDELER EKLENMESİ, İŞSİZLİK SİGORTASI KURULMASI, ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİKEDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİNİNYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

 

 

Kanun Numarası       : 4447

Kabul Tarihi               : 25/8/1999

YayımlandığıR.Gazete         : Tarih     : 8/9/1999     Sayı     :23810

YayımlandığıDüstur  : Tertip                : 5     Cilt     : 39   

 

Bu Kanun ileilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için,“Yönetmelikler

Külliyatı”nınkanunlara göre  düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

Madde1 – 17 (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun çeşitli maddelerindedeğişiklik yapmakta olup yerine işlenmiştir.)

Madde18 – 22 (17/10/1983 tarih ve 2925 sayılı Kanunun çeşitli maddelerindedeğişiklik yapmakta olup yerine işlenmiştir.)

Madde23 – 26 (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun çeşitli maddelerindedeğişiklik yapmakta olup yerine işlenmiştir.)

Madde27 – 39 (2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun çeşitli maddelerindedeğişiklik yapmakta olup yerine işlenmiştir.)

Madde40 – 44 ( 17/10/1983 tarih ve 2926 sayılı Kanunun çeşitlimaddelerinde değişiklik yapmakta olup yerine işlenmiştir.)

Madde45 – (25/8/1971 tarih ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ileilgili olup yerine işlenmiştir.)

VII.BÖLÜM

İŞSİZLİKSİGORTASI

İşsizliksigortasının amaç ve kapsamı ile yetkili, görevli ve sorumlu kuruluşlar (1)

Madde46 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/13 md.) İşsizliksigortasının amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulamaesaslarını düzenlemek ve bu Kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesinisağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

(1) Bu maddenin yürürlüğe gireceği tarihiçin 63 üncü maddenin (c) fıkrasına bakınız.

 


7646

 

(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/90md.) Bu Kanun, 5510sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan birhizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları, 4857 sayılı Kanuna görekısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 ncimaddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğebağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılarıve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanansandıklara tabi sigortalıları kapsar. (1)

(Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/90md.) 5510 sayılı Kanunun;4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, ikinci fıkrasıkapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar ve üçüncüfıkrası, 5 inci, 6 ncı ve geçici 13 üncü maddeleri kapsamında olanlar ile 506sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında olmaklabirlikte memur veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyetabi sözleşmeli statüde bulunanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu,233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun HükmündeKararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındakihükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar (18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 31 inci maddesi kapsamında yer alan sözleşmeli personel dâhil) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçicipersonel statüsünde çalıştırılanlar bu Kanun kapsamına dahil değildir. (2)

  İşsizlik sigortası primlerinintoplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerinyapılmasından İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili vesorumludur. Bu amaçla, İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde; İşsizlik SigortasıFonuna aktarılan işçi, işveren ve devlet katkılarının Yönetim Kurulu kararlarıçerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, primlerin kişibazında kaydını tutmak, işsizlik ödeneği ödenmesine ilişkin her türlü işlemleriyapmak, sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunayatırılmasını sağlamak, işsizlere yönelik mesleki eğitim tedbirleri ileilgili işlemleri yapmak ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak Kanunlaverilen diğer görevleri yerine getirmek üzere İşsizlik Sigortası DaireBaşkanlığı kurulmuştur. (3)(4)

  Bu Kanununun 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile Ek 1 inci, Ek 2 nci, Geçici 1 inci,Geçici 6 ncı ve Geçici 7 nci maddelerinde geçen "bu Kanun" ibareleriişsizlik sigortasına ilişkin hükümler için kullanılmıştır. (5)

——————————

(1) 13/2/2011  tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 68 incimaddesiyle, bu fıkrada yer alan “dayalı olarakçalışan sigortalıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 4857 sayılı Kanunagöre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 ncimaddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğebağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındakisigortalıları”  ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılıKanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hükümlerine göre sözleşmelipersonel statüsünde çalışanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “(18/5/1994tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi kapsamındayer alan sözleşmeli personel dâhil)” ibaresi eklenmiştir.

(3) 25/6/2003 tarih ve 4904 sayılıKanunun 26 ncı maddesi ile bu fıkrada yer alan "Fon Yönetim Kurulu",ibaresi "Yönetim Kurulu" olarak değiştirilmiş, fıkraya "hastalıkve analık sigortası primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna" ibaresindensonra gelmek üzere "veya ilgili sandıklara" ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(4) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılıKanunun 90 ıncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan “hastalıkve analık sigortası primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna veya ilgilisandıklara yatırılmasını sağlamak” ibaresi “sigorta primlerinin Sosyal GüvenlikKurumuna yatırılmasını sağlamak” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(5) 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılıKanunun 13 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Geçici 1 inci maddesinde”ibaresi “Ek 1 inci, Ek 2 nci, Geçici 1 inci, Geçici 6 ncı ve Geçici 7 ncimaddelerinde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


7646-1

 

  İşsizliksigortası ile ilgili tanımlar (1)

Madde 47 – 

  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığını,

  b) Kurum: İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünü,

  c) İşsizlik sigortası: Bir işyerindeçalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen,herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsizkalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan,sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı,

  d) Sigortalı: Bu Kanun kapsamına giren birişyerinde bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan ve çalıştığı süre içerisindeişsizlik sigortası primi ödeyen kimseyi,

  e) Sigortalı işsiz: Bu Kanun kapsamına girenbir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken buKanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kurumabaşvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimseyi,

  f) İşsizlik sigortası primi: İşsizliksigortasının gerektirdiği her türlü ödeme ile hizmet giderlerini karşılamakamacıyla bu Kanunda belirtilen esas ve usullere göre Devlet, işveren vesigortalı tarafından ödenen primi,

  g) Fon: İşsizlik sigortası primleri ile bu primlerindeğerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratların, Devlet tarafındanyapılacak katkı ve yardımların, ayrıca bu Kanun gereğince işçi ve işverenlerdenalınacak ceza, gecikme zammı ve faizler ile diğer her türlü gelir vekazançların toplandığı ve Devlet güvencesinde olan İşsizlik Sigortası Fonunu,

  h) İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere buKanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemeyi,

  i) İşveren: Bu Kanunun uygulanmasında 46 ncımaddede belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri,

  j) İşveren vekili: İşveren nam ve hesabınaişin yönetimi görevini yapan kimseleri,

  k) İşyeri: Bu Kanunun uygulanmasında 46 ncımaddede belirtilen sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri,

  İfade eder.

  Bu Kanunda geçen işveren deyimi işverenvekilini de kapsar. İşveren vekili, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerindendolayı aynen işveren gibi sorumludur.

  İşin niteliği ve yürütülmesi bakımındanişyerine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma,muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu veya büro gibi diğereklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––

(1) Bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih için 63 üncümaddenin (c) fıkrasına bakınız.


7646-2

 

  İşsizlik sigortasınailişkin genel hükümler (1)

  Madde48 – İşsizlik sigortası zorunludur. Bu Kanun kapsamına giren vehalen çalışmakta olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yeni girenlerise işe başladıkları tarihten itibaren sigortalı olurlar.

  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 ve 9uncu maddelerine göre Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmiş olan işyeri vesigortalılar Kuruma da bildirilmiş sayılır.

  Sigortalılığın başlamasıyla birlikte,sigortalılar ile bunların işverenlerinin sigorta hak ve yükümlülükleri deişlemeye başlar.

  İşveren, hizmet akdi 51 inci maddedebelirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılarhakkında; örneği Kurumca hazırlanacak üç nüsha işten ayrılma bildirgesidüzenleyip, 15 gün içinde bir nüshasını Kuruma göndermek, bir nüshasınısigortalı işsize vermek ve bir nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlüdür.(Ek cümle: 15/5/2008-5763/14 md.) Kurumcabu Kanuna göre yapılacak işlemlere ilişkin elektronik ortamda bilgi ve belgeistenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.

  Sigortalı işsizin, bu maddede belirtilen ödemeve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birliktehizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içindeKuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekir. Mücbir sebeplerdışında, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplamsüreden düşülür. (2)

  Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen esasve usuller çerçevesinde, Kurumca aşağıda belirtilen ödemeler yapılır vehizmetler sağlanır;

  a) İşsizlik ödeneği,

  b) (Değişik:17/4/2008-5754/90 md.) 5510 sayılı Kanun gereğiödenecek sigorta primleri,

  c) Yeni bir iş bulma,

  d) (Değişik:4/4/2015-6645/23 md.) Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar.

  (Değişikyedinci fıkra : 13/2/2011-6111/69 md.) AyrıcaFonun bir önceki yıl prim gelirlerinin % 30’u; işgücünün istihdamedilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlikriskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerinbaşka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucutedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri teminetmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve Fondanödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ilebunlardan ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurumda çalışmayadevam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerigerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir. Bu oranı % 50’ye  kadar çıkarmaya  Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, işsizlik ödeneğindenyararlanmakta olanlara yönelik hizmetler için bu sınırlama dikkate alınmaz. Bufıkraya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (3)(4)

İşverentarafından geçici görevle yabancı ülkeye gönderilen sigortalıların hak veyükümlülükleri bu görevi yaptıkları sürece devam eder. Ülkeye dönmeleri ve 51inci maddede belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde kendilerineişsizlik sigortasından hak ettikleri ödemeler yapılır ve hizmetlerdenyararlanmaları sağlanır.

––––––––

(1) Bumaddenin yürürlüğe gireceği tarih için 63 üncü maddenin (c) fıkrasına bakınız.

(2) 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılıKanunun 14 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan "doğrudan"ibaresinden sonra gelmek üzere "veya elektronik ortamda" ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 23üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “işgücü piyasası araştırma ve planlamaçalışmaları yapmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Fondan ödenmek üzerevize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardanilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurumda çalışmaya devam edenpersonelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek” ibaresieklenmiştir.

(4) Bufıkranın uygulanması ile olarak 4/10/2015 tarihli ve 29492 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 1/10/2015 tarihli ve 2015/8112 sayılı Bakanlar KuruluKararı Eki Karara bakınız.


7647

           

  İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerineilişkin hükümler (1)(2)

Madde 49 – (Değişik : 17/4/2008-5754/90md.)

İşsizliksigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamaküzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenlerve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi,sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/70 md.) İsteğe bağlı sigortalılardanişsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payıalınır. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/42 md.)Korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güçolan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Hazinetarafından karşılanır.

İşverenler,işsizlik sigortasına ilişkin prim yükümlülükleri nedeniyle sigortalılarınücretlerinden herhangi bir indirim veya kesinti yapamazlar.

Herhangibir nedenle işçinin sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o ana kadarişçiden ve işverenden kesilen işsizlik sigortası primleri ile Devlet payı iadeedilmez.

İşsizliksigortasına işverenlerce ödenen primler kazancın tespitinde gider olarak kabuledilir, sigortalılarca ödenen primler de gerçek ücretin hesaplanmasında gelirvergisi matrahından indirilir.

İşsizliksigortası primleri ile ilgili olarak; 5510 sayılı Kanunun 80, 82, 86, 88, 89,90, 91, 93 ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır.

İşsizliksigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtlarıntutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikmezammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılıktutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumugörevli, yetkili ve sorumludur.

SosyalGüvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası, gecikmezammı ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın onbeşinekadar Fona aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurumarasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir.

Kurum,Sosyal Güvenlik Kurumunun ay itibarıyla Fona intikal ettirdiği işçi ve işverenpaylarını dikkate alarak Devlet payını Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep eder. Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı talep edilen miktarıtalep tarihini izleyen onbeş gün içinde Fona aktarır. (3)

(Mülga son fıkra: 31/5/2012-6322/26 md.)

  İşsizliködeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri (4)

  Madde50 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/15 md.) Günlükişsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkatealınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekildehesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesinegöre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüttutarının yüzde seksenini geçemez.

––––––––

(1)  Bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih için 63üncü maddenin (c) fıkrasına bakınız.

(2) Bu madde başlığı "İşsizliksigortası primleri ile sağlık sigortası primlerine ilişkinhükümler" iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 90 ıncımaddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarlığından” ibaresi“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından”, “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) Bu maddebaşlığı "İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sağlıkprimleri ve geçici işgöremezlik durumu” iken, 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılıKanunun 15 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


7648

         

          Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün primödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

          a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortasıprimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

          b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortasıprimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

          c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortasıprimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

          Süre ile işsizlik ödeneği verilir.

          (Değişik birinci veikinci cümle: 28/11/2017-7061/55 md.) İşsizlik ödeneği başvuruları izleyenayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylıkolarak işsizin kendisine ödenir. (Ekcümle: 28/11/2017-7061/55 md.) Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı yetkilidir. İşsizliködeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlikedilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasalfaizi ile birlikte geri alınır.(Ek cümle: 15/5/2008-5763/15 md.) Ölensigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/25 md.)22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iadedavası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneğihak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılır. (1)

          Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresinidoldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak içinbu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, dahaönce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktanyararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmeksuretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğindendoğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

          (Mülga beşincifıkra: 31/5/2006-5510/106 md.; Yeniden düzenleme: 11/8/2009-5921/1 md.) İşsizliködeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alanişyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilenortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, 5510 sayılıKanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen primeesas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarınınyüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlıksigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır. Bu sürebaşlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Söz konusuprimlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerinçalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylıkprim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunavermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime esas kazanç arasındakifark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizliksigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması şarttır. Bu maddededüzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlardaolmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarınstatülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu maddeyle düzenlenen destekunsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler;aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Budurumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destekunsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Ayrıca, işçinin, iştenayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerindenyararlanılamaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılıBazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara aitişyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz. (2)

          İşsizlik sigortasının ödenme süresi içinde ödenmesi gerekengeçici işgöremezlik ödeneğinin miktarı işsizlik ödeneği miktarından fazlaolamaz. (Mülga ikinci cümle:31/5/2006-5510/106  md.)(…)

——————————

(1) Bufıkrada yer alan "İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise ödeneğe hak kazanılantarihi izleyen ayın sonunda yapılır." cümlesi 15/5/2008 tarihli ve 5763sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle "İlk işsizlik ödeneği ödemesi iseödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır." şeklindedeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 11/8/2009tarihli ve 5921 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen bu fıkra hükmü 1/10/2009tarihinde yürürlüğe girecektir.


7649

 

İşsizlik ödeneğinehak kazanmanın şartları (1)

Madde51 – BuKanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilenhallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsenbaşvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamışolmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. (2)

a) 25/8/1971tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi yada 13/6/1952 tarihli ve 5953sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki MünasebetlerinTanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilenbildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmişolmak,

b) Hizmet akdi,süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelinibeklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III)numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II)ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde ÇalışanlarlaÇalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesiile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmişolmak,

c) Hizmet akdi,süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce  veya bildirimönelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III)numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III)numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla ÇalıştıranlarArasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin birincifıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak,

d) Hizmet akdininbelirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilenhizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonundaişsiz kalmak,

e) İşyerinin eldeğiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veyaişyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılıDeniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsizkalmak,

f) 24/11/1994tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21inci maddesi kapsamında işsiz kalmak,

g) (Ek :24/8/2000 - KHK - 617/38 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih veE.:2000/63, K.:2000/36 sayılı Kararı ile.; Ek: 25/6/2003 – 2904/28 md.)Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardanhizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İşSözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleriveya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleridoğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olaraksona ermiş olmak.

(Değişik ikinci fıkra: 25/6/2003 –4904/28 md.) Ancak, işsizliködeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavtveya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir.

İşsizlik ödeneğiödenmesinde hak düşürücü nedenler (1)

Madde52 – İşsizliködeneği almakta iken;

a) Kurumca teklifedilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarınayakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işihaklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,

––––––––––––

(1) Bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih için 63 üncü maddenin (c) fıkrasınabakınız.

(2) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle, bu fıkrada yeralan “, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki sonüç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primiödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekliçalışmış” ibaresi “ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


7650

 

b) (Değişik: 25/6/2003 – 4904/29 md.) İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işteçalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığıtespit edilen,

c) Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirmeve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesinekarşın devam etmeyen,

d) Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafındanyapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleriöngörülen süre içinde vermeyen,

Sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir.

Ancak (c) ve (d) bendlerinde öngörülen ödeneklerinkesilme gerekçesinin ortadan kalkması halinde, işsizlik ödeneği ödenmesineyeniden başlanır. Şu kadarki bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçtabelirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sonunu geçemez.

Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silahaltına alınanlarla hastalık ve analık nedeniyle geçici işgöremezlik ödeneğialmaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu durumlarındevamı süresince durdurulur.

Kurumun müfettişleri ile sigorta müfettişleri, bu Kanununuygulanması ile ilgili olarak Kurumlarının görev alanlarına giren hususlardateftiş, kontrol ve denetleme yetkisini haizdirler. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/72 md.) Ancak,işsizlik sigortası ödeneğinden faydalanırken aynı zamanda gelir getirici birişte çalışan sigortalıların tespitinin yapılmasında, sosyal güvenlikdenetmenleri ve sosyal güvenlik kontrol memurları da görevlendirilebilir.

Fonun kuruluşu, yönetimi denetimi, gelirleri, giderleri ile mal vealacaklarının tabi olacağı hükümler  

Madde 53 –  (Değişik: 25/6/2003 – 4904/30 md.)

Bu Kanunun gerektirdiği görev ve hizmetler için malîkaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, Kanununöngördüğü ödemelerde bulunmak üzere "İşsizlik Sigortası Fonu" kurulmuştur.Fon, Kurum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir.

Fon kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul veesaslar; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankasıve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları veBakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Fon, Sayıştayın vize vetesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenir.

Fonun;

A) Gelirleri;

a) İşsizlik sigortası primlerinden,

b) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançve iratlardan,

c) Fonun açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak  katkılardan,

d) Bu Kanun gereğince sigortalı ve işverenlerdenalınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,

e) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan,

B) Giderleri;

a) Sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden,

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/90 md.) 5510 sayılı Kanun gereği ödeneceksigorta primlerinden,

c) (Değişik: 15/5/2008-5763/16 md.) 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan hizmetlereilişkin giderlerden,

d) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerinegetirilebilmesi  için Yönetim Kurulununonayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması,hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alımgiderlerinden,

e) (Ek: 15/5/2008-5763/16 md.) Geçici 6 ncı ve Geçici 7 nci maddeleri kapsamındakigiderlerden,

f) (Ek: 28/1/2010-5951/5 md.) Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespitiiçin Bakanlık tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılan ve usulve esasları Bakanlık ile Kurum tarafından müştereken belirlenen giderlerden,

g) (Ek: 29/1/2016-6663/19 md.) Ek 5 inci madde kapsamındaki doğumve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderlerinden,

h) (Ek: 29/1/2016-6663/19 md.) Kurum tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında Kurumakayıtlı işsizlere ve öğrencilere yönelik düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programıgiderlerinden,

Oluşur.


7651

 

  Bu fon bütçekapsamı dışında olup, gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiç bir şekildekesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez. Fonun gelir ve giderleriüçer aylık dönemler halinde 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsatalmış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli malî müşavirleredenetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları ilân edilir.(1)

  Fon; 26.5.1927 tarihli ve 1050sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir. Fon gelirleri ile bugelirlerle alınan mallar Kuruma aittir. Kurumun malları 9.6.1932 tarihli ve2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk CezaKanunu bakımından Devlet malı hükmünde olup, alacakları da Devlet alacağıderecesinde ayrıcalıklıdır. Fon, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim veharçtan muaftır. (Ek cümle:31/5/2012-6322/27 md.) Bu muafiyetin, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir VergisiKanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarıncayapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.

  İdari para cezaları ile idari işlemlerekarşı itirazlar (2)

Madde 54 – (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008– 5728/478 md.) Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;

a)İşsizlik sigortasına ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalılarınücretlerinden indirim veya kesinti yapan işverenlere her bir sigortalı içinbeşyüz Türk Lirası,

b)48 inci maddede öngörülen işten ayrılma bildirgesini Kuruma vermeyenişverenlere her bir fiil için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

idarîpara cezası verilir.

  (Mülga ikinci fıkra: 23/1/2008 –5728/578 md.)

  İşsizlik sigortasıuygulamasına ilişkin işlemlere karşı sigortalıların ve işverenlerin yapacaklarıitirazlardan Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen görevlerle ilgili olanlar adıgeçen Kuruluşa, diğerleri ise Kuruma yapılır. İtirazların, işlemin tebliğtarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması ve 30 gün içinde sonuçlandırılmasızorunludur. Yapılan itirazlar daha önce yapılmış bulunan işlemlerinuygulanmasını geciktirmez. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargıyoluna başvurma haklarını ortadan kaldırmaz.

  Yönetmelik (1)

  Madde 55 – Bu Kanundaçıkarılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren altı ay içinde çıkarılır.

VIII. BÖLÜM

DEĞİŞTİRİLEN İBARELER

  Madde 56 – A) 17/7/1964tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun;

  1- 60 ıncımaddenin (B) fıkrasının (b) alt bendindeki "25 yılı doldurmuş ve"ibaresi metinden çıkarılmış ve "5000" rakamı "8100",

  2- 63 üncümaddesinin (A) fıkrasının üçüncü bendindeki "maddesinin (A) fıkrasının (a)bendine "ibaresi "maddesine", (B) fıkrasının birinci bendindeki" %24" oranı " %30",

  3- 64 üncümaddesinin (a) bendindeki "kadın ise 50, erkek ise 55" ibaresi  "kadın ise 58, erkek ise 60",

  4- 106 ncımaddenin (a) fıkrasındaki "55" ibaresi "60",

           

——————————

(1)  31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 27nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “gelirlerinden” ibaresinden sonra gelmeküzere “vergi kesintileri hariç” ibaresi eklenmiştir.

(2)  Bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih için 63üncü maddenin (c) fıkrasına bakınız.


7652

 

5- 140 ıncımaddesinin (e) bendinde yer alan "ikinci" ibaresi "dördüncü",

6- Ek 24 üncümaddesinin (a) fıkrasının birinci bendinde yer alan "12.919" rakamı"4.690.000",

B) 17/10/1983tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun;

1- 5 incimaddesindeki "yılbaşından" ibaresi "aybaşından",

2- 24 üncü maddesindeki"50" ibaresi "58", "55" ibaresi "60",

3- 30 uncumaddesindeki " %20" oranı " %30 ",

C) (Mülga:31/5/2006-5510/106 md.)

D) 2/9/1971tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar SosyalSigortalar Kurumu Kanununun;

1- 1479 sayılıKanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"kadın ise 50, erkekise 55" ibaresi "kadın ise 58, erkek ise 60",

2 - 39 uncumaddesinin birinci fıkrasında yer alan "kadın ise 50, erkek ise 55"ibaresi "kadın ise 60, erkek ise 62",

3 - 42 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "(c) fıkrasına"ibaresi "son fıkrasına". (e) bendinde yer alan "kadın ise 50,erkek ise 55`ten" ibaresi "kadın ise 60, erkek ise 62 den".

4 - 45 incimaddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "% 60`ından" ibaresi%45`inden".

E) 17/10/1983tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar SosyalSigortalar Kanununun;

1 - 18 incimaddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "kadın ise 50, erkekise 55" ibaresi "kadın ise 58, erkek ise 60",

2 - 21 incimaddesinin birinci fıkrasında yer alan "kadın ise 50, erkek ise 55" ibaresi "kadın ise 60, erkek ise 62",

3 - 41 incimaddesinin birinci fıkrasında yer alan "kadın ise 50, erkek ise 55"ibaresi "kadın ise 58, erkek ise 60",

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7653

 

IX.BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

  Madde57 – Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek,190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III)sayılı cetvelin İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümüneeklenmiştir.

  Madde58 – Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin SosyalSigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

  Madde 59 – Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsisedilmiş bulunan serbest kadrolar; Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü,Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak normkadro sayılarının tespit edildiği yönetmeliğe uygun olarak merkez ve taşrabirimleri itibariyle dağıtılır. Bu yönetmelikte, dağıtım cetvellerinin vizesineilişkin usul ve esaslar ayrıca belirtilir. Norm kadro sayısının değişmesidışında kadroların dağılımı değiştirilemez.

  (Mülgaikinci fıkra:29/7/2003-4958/57 md.)

  Kadrolara ilişkin olarak bu maddedebelirtilmeyen hususlar hakkında 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro veUsulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin son fıkrası hariçolmak üzere diğer hükümleri uygulanır.

  (Değişik: 31/5/2000- 4571/5 md.) Kurumun, SağlıkHizmetleri ile Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarına açıktanilk defa atanacaklar; öncelikle Kalkınmada Öncelikli yörelerdeki boş kadrolaraatanırlar. Hizmet sürelerinin işe başlamalarını takiben en az ilk iki yılında,atandıkları yörelerde görev ifa etmeleri zorunludur. İki yıllık süreninhesabında her türlü kanuni izin süreleri (yıllık izin ve yataklı tedavikurumlarında geçen tedavi süreleri hariç) dikkate alınmaz.

  Madde60 – Bu Kanunun 3,4,15,25 ve 36 ncı maddelerinde öngörülenprotez, ortez, araç ve gereçlerden hangilerinin katılım payından muaftutulacağına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca müştereken tespit edilerek 1/1/2000tarihine kadar Resmi Gezetede yayımlanır.

  (Değişik:21/1/2000 – KHK - 592/1 md.) Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden17/8/1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda yaralanan veya engelli hâlegelenlere verilecek protez, ortez, araçve gereç bedelleri için katılım payı alınmaz. (1)

  Madde61 – 17/6/1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun86 ncı maddesi çerçevesinde topluluk sigortası kapsamında olanlardan, kendiistekleri ile iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarınatabi tutulmamış olanların tedavi giderleri Devlet memuru ile diğer personelkanunlarına tabi kamu personeli olan eşlerinin kurumlarınca karşılanmaz.(2)

X.BÖLÜM

KALDIRILAN HÜKÜMLER

  Kaldırılanhükümler

  Madde62 – 1- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal SigortalarKanununun; 97 nci, Ek 20, Ek 21, Ek 22, Ek 23, Ek 34 ve Ek 35 inci,

  2 - 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarımİşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun; 9, 11, 12, 18, 19, 27, 28, 29 ve 37 nci,

  3 - 9/3/1988 tarihli ve 3417 sayılı ÇalışanlarınTasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun2 ve 3 üncü (3)

  Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

——————————

(1) 25/4/2013tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sakatkalanlara” ibaresi “engelli hâle gelenlere” şeklindedeğiştirilmiştir.

(2) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 incimaddesiyle bu maddede yer alan "kapsamında hastalık sigortasına tâbiolanların" ibaresi "çerçevesinde topluluk sigortası kapsamındaolanlardan, kendi istekleri ile iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık veanalık sigortalarına tâbi tutulmamış olanların" şeklinde değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.

(3)  Bu maddeninyürürlüğe gireceği tarih için 63 üncü maddenin (c) fıkrasına bakınız.


7654

 

İşverenin ödeme aczine düşmesi

  EkMadde 1 – (Ek: 15/5/2008-5763/17md.)

Bu Kanunagöre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işvereninkonkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veyaiflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerdegeçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyenücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrıbir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerdeişçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynıişyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödemeyapılır. Bu ödemeler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi  uyarınca belirlenen kazanç üst sınırınıaşamaz.

  Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizliksigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir.Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslaryönetmelikle belirlenir.

  Kısa çalışmave kısa çalışma ödeneği

  EkMadde 2 – (Ek: 15/5/2008-5763/18md.; Değişik: 13/2/2011-6111/73 md.)

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ilezorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarakönemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçiciolarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışmayapılabilir.

Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişilerihizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhalgerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafısendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun belirlenmesine ilişkinusul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kısa çalışma halinde İşsizlik SigortasıFonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hakkazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarınıyerine getirmesi gerekir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının sononiki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalamabrüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı,4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre 16yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara ait sigortaprimlerinin aktarılması ve sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işlemler5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Kısa çalışmaödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneğisüresinden düşülür.

Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılmasıhalinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin(III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen birhaftalık süreden sonra başlar.

Bu maddede yer alan kısa çalışma ödeneğininsüresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğinibelirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

İşvereninhatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ilebirlikte işverenden tahsil edilir.

         


7654-1

 

Ek Madde 3 –(Ek: 4/4/2015-6645/24 md.) (1)

Tehlikelive çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilenmesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunukapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarınıngerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadarbelge masrafı ile sınav ücreti (…) (1) Fondan karşılanır. Fondankarşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzeremeslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıylabelirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. (1)

Ek Madde 4 –(Ek: 4/4/2015-6645/25 md.)

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunukapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üçyıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydanagelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvikolarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydanagelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir.İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve taleplerihâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazlatescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplamçalışan sayısı esas alınır.

Bu maddeye göre teşvikten yararlanan işverenlerden birinci fıkradabelirtilen iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihtenitibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri öderler ve buteşvikten beş yıl süre ile yasaklanırlar. Haklarında yasaklama kararı verilentüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamıhakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasınasahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir.Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumunagöre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkındada, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısındanfazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekildeyasaklama kararı verilir.

Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

 

 

 

––––––––––––––––

(1)28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle, bu maddeninbirinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” şeklindedeğiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı” ibaresi maddemetninden çıkarılmıştır.

 

 


7654-2

 

Doğum ve evlat edinmesonrası yarım çalışma ödeneği

Ek Madde 5- (Ek: 29/1/2016-6663/20 md.)

İşçiye, 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarıncahaftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğumve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, 4857sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısıkadardır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmetbelgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olaraködenir. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı,günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Bu madde hükümlerindenyararlanılabilmesi için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden öncekison üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadarfiilen çalışılması ve doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiğitarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarımçalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında,başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğialmaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. Bu ödemeler damgavergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Geçiciişgöremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresincedoğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmez. İşverenin hatalıbilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziylebirlikte işverenden tahsil edilir. Bu madde hükümleri 506 sayılı Kanunun geçici20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için deuygulanır.

Birinci fıkra kapsamındaki sigortalılar için, 5510 sayılı Kanunun82 nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden aynıKanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri uyarıncatoplam %32,5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları doğum ve evlatedinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan SosyalGüvenlik Kurumuna ödenir. 5510 sayılı Kanun kapsamında, Kurum prim ödemeyükümlüsü olmakla birlikte işyeri ve işveren sayılmaz ve bu kişiler için işegiriş ve çıkış bildirimi yapılmaz.

Bumaddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, SosyalGüvenlik Kurumu, Kurum ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

Esnaf AhilikSandığı(1)

Ek Madde 6- (Ek:23/2/2017-6824/9 md.)

Esnaf Ahilik Sandığının gerektirdiği görev vehizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynaklarıdeğerlendirmek, bu Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere Esnaf AhilikSandığı kurulmuştur. Esnaf Ahilik Sandığı, Kurum Yönetim Kurulunun kararlarıçerçevesinde işletilir ve yönetilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Fon kaynakları ileaynı usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Sayıştaytarafından denetlenir.

 

——————————

(1) 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılıKanunun 25 inci maddesi ile, 4447 sayılı Kanuna eklenen bu maddenin 1/1/2018tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.


7654-3

 

Esnaf AhilikSandığının;

A) Gelirleri;

a) Esnaf AhilikSandığı primlerinden,

b) Bu primlerindeğerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,

c) Esnaf AhilikSandığının açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan,

d) Bu maddegereğince sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,

e) Diğer gelir vekazançlar ile bağışlardan,

B) Giderleri;

a) Esnaf AhilikSandığı ödeneklerinden,

b) 5510 sayılı Kanungereği ödenecek sigorta primlerinden,

c) 48 inci maddeninyedinci fıkrasında sayılan hizmetlere ilişkin giderlerden,

d) Esnaf AhilikSandığı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayıüzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmetsatın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderlerinden,

oluşur.

Esnaf AhilikSandığı, bütçe kapsamı dışında olup gelirlerinden vergi kesintileri hariçhiçbir şekilde kesinti yapılamaz ve gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemez.Esnaf Ahilik Sandığının gelir ve giderleri üçer aylık dönemler hâlinde 3568sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminlimalî müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları ilân edilir.Esnaf Ahilik Sandığının gelirleri ile bu gelirlerle alınan her türlü taşınır vetaşınmazlar Kuruma aittir. Esnaf Ahilik Sandığı, damga vergisi hariç her türlüvergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyetin, 193 sayılı Kanun ile 5520sayılı Kanun uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.

5510 sayılı Kanunun50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar, 10/7/1953 tarihli ve6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy vemahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; 5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmetakdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar EsnafAhilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılır.

Esnaf Ahilik Sandığısigortası zorunludur. Bu madde kapsamına giren ve hâlen faaliyette olanlar bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar isebaşladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar.

Esnaf Ahilik Sandığısigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamaküzere, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları ve Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primiöder. Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve%1 Devlet payı olarak alınır. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esasgünlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazlaolamaz. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o anakadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iadeedilmez. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitindegider olarak kabul edilir.

Esnaf Ahilik Sandığıprimlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu, bu madde kapsamındaki diğerher türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından Kurum görevli, yetkili vesorumludur.


7654-4

 

Esnaf Ahilik Sandığıprimleri ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 80 inci, 82 nci, 86 ncı, 88inci, 89 uncu, 90 ıncı, 91 inci, 93 üncü ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır.Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından, sigortalı bazında kayıtlarıntutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikmezammının Esnaf Ahilik Sandığına aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin primborcuna karşılık tutulmasından ve yersiz olarak alınan primlerin iadesindenSosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Sosyal Güvenlik Kurumubir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası ve gecikme zammını ayrıayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın onbeşine kadar EsnafAhilik Sandığına aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar Sosyal Güvenlik Kurumu veKurum arasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir. Kurum, Sosyal GüvenlikKurumunun ay itibarıyla Esnaf Ahilik Sandığına intikal ettirdiği sigortalıpaylarını dikkate alarak Devlet payını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındantalep eder. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talep edilen miktarı taleptarihini izleyen onbeş gün içinde Esnaf Ahilik Sandığına aktarır.

Esnaf Ahilik Sandığısigortalılarına bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurumcaaşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve hizmetler sağlanır:

a) Esnaf AhilikSandığı ödeneği

b) 5510 sayılı Kanungereği ödenecek sigorta primleri

c) Yeni bir iş bulma

d) Aktif işgücühizmetleri kapsamında kurs ve programlar

Esnaf Ahilik Sandığıbir önceki yıl prim gelirlerinin %15’i; 48 inci maddenin yedinci fıkrasındabelirlenen amaçlarla hizmet sunmak için Kurum bütçesine aktarılmak suretiylekullanılabilir. Ancak, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanmakta olanlarayönelik hizmetler için bu sınırlama dikkate alınmaz.

Günlük Esnaf AhilikSandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkatealınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40’ıdır. Bu şekilde hesaplananEsnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinegöre belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

Esnaf Ahilik Sandığısigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekliçalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 600 günfaaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,

b) 900 günfaaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,

c) 1080 günfaaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile EsnafAhilik Sandığı ödeneği verilir. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği başvurularıizleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, her ayınbeşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeyeÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğidamga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Esnaf AhilikSandığı ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlikedilemez. Sigortalı, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanma süresinidoldurmadan tekrar faaliyetine başlar ve Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğindenyararlanmak için bu maddenin öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden faaliyetineson verirse, daha önce hakettiği Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği süresinidolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu maddenin öngördüğüşartları yerine getirmek suretiyle yeniden faaliyetin son bulması hâlinde isesadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğiödenir.


7654-5

 

Esnaf Ahilik Sandığısigortalılarından iflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veyaiflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sonaerenler, sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren otuz güniçinde Kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almayahazır olduklarını kaydettirmeleri, bu maddede yer alan prim ödeme koşullarınısağlamış olmaları ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ve bu prime ilişkin herhangibir borcunun olmaması kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hakkazanırlar. Ancak sigortalılığının sona ermesinden önceki en fazla 90 günlüksüreye ilişkin Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olan sigortalılar, bu maddedesayılan diğer şartları sağlamaları ve bu döneme ilişkin Esnaf Ahilik Sandığıprim borçlarının alacakları ödenekten tahsil edilmesi kaydıyla Esnaf AhilikSandığı ödeneğinden faydalandırılır. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı AmmeAlacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil vetaksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçları yenidenyapılandırılmış Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olanlar, tecil vetaksitlendirmeleri veya yapılandırmaları bozulmamış olması şartıyla EsnafAhilik Sandığı ödeneğinden faydalandırılır. Mücbir sebepler dışında, başvurudagecikilen süre Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak kazanılan toplam süredendüşülür.

52 nci maddehükümleri, Esnaf Ahilik Sandığı sigortası ve sigortalıları bakımından dakıyasen uygulanır. Ayrıca Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarından hileli iflaseden veya işyerini usul ve füruuna ya da muvazaalı olarak üçüncü şahıslaradevredenlere yapılan ödemeler ile sigortalının kusurundan kaynaklandığıbelirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile geri alınır. Ölen sigortalılarayapılmış fazla ve yersiz ödemeler geri tahsil edilmez.

Bu madde kapsamındaEsnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için düzenlenecek kurs ve programlarailişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınır.

Bu maddedebelirtilen prim oranlarını, prim ödeme gün sayısı ve ödenek sürelerini, 48 incimaddenin yedinci fıkrasında belirlenen amaçlarla hizmet sunmak için Kurumbütçesine aktarılacak prim gelirlerinin oranını bir katına kadar artırmaya veyayarı oranına kadar eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SosyalGüvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Kurum tarafından belirlenir.  

Geçici Madde 1 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleştirmeUygulamalarının Düzenlenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesinde öngörülen iş kaybıtazminatı ile işsizlik ödeneğini birlikte almaya hak kazananlara öncelikle işkaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı için yapılan başvurular aynı zamandaişsizlik ödeneği talep başvurusu yerine de geçer. (1)

          İş kaybı tazminatını almasüresi içerisinde Kurumca bir işe yerleştirilemeyen veya kendisi bir işbulumayanlara bu Kanunda belirtilen esas ve usuller dahilinde işsizlik ödeneğiverilir. Ancak iş kaybı tazminatı ödenen süreler işsizlik ödeneği ödenecektoplam süreden mahsup edilir.

——————————

(1)  Bu fıkranın yürürlüğe gireceği tarih için, 63üncü maddenin (c) fıkrasına bakınız.


7654-6

 

          Geçici Madde 2 – Kadroların belirlenecek norm kadrosayılarına göre dağıtılmasından sonra mevcut personel bu kadrolar ileilişkilendirilir. İhtiyaç fazlası personelin memuriyet mahalli içerisindeki yada istekleri halinde memuriyet mahalli dışındaki boş kadrolara atamalarıyapılır.

          Bu şekilde atamalarıyapılamayan pesonel, bulundukları birimde şahsa bağlı olarak eski görevleriniyapmaya devam ederler ve boş kadro temin edilmedikçe başka birimlere atanamazlar.Bu durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde,yerlerine başka personel atanamaz. Şahsa bağlı olarak görev yapan personele enson kadrosu esas alınarak aylık ve özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

          Memuriyet mahalli içindekibirimlerde şahsa bağlı olarak görev yapan personelin durumuna uygun olan birkadro boşaldığında bu kadroya öncelikle atanırlar.

          Geçici Madde 3 – Sosyal Sigortalar Kurumunda halensözleşmeli olarak çalışan personelden 1999 yılı sonuna kadar memurluğa geçmekiçin yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleritavanı aşmamak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 1, 2ve 3 üncü maddesi hükümleri, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlarda geçen hizmet süreleri dedikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle boş memurkadrolarına intibak ettirilirler.

          Geçici Madde 4 – Bu Kanunun 24 üncü maddesinin yürürlüğegireceği tarihe kadar, bu Kanunun 16 ncı maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenenEk 38 inci maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir ve aylık almaktaolanlara yapılan ödemeler ile 29 uncu maddesi ile değiştirilen 1479 sayılıKanunun 36 ncı maddesinin son fıkrasına göre Bağ-Kur tarafından ödenenaylıklarda dönem sonuna kadar yapılan artış oranının, aynı dönemin başındamemur aylıklarında yapılan ortalama artış oranının altında kalması halinde, sözkonusu ödemeleri aradaki fark kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

          Geçici Madde 5 – (Değişik:21/1/2000-KHK-592/2 md.)

          17/8/1999 tarihinde ve dahasonraki tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalı veyaiştirakçiler ile ölen sigortalı veya iştirakçilerin hak sahiplerine en az 360gün prim veya 12 aylık prim veya kesenek ödenmiş ve her ne ad altında olursaolsun sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir almamak şartıyla; 506,2925, 5434, 1479 ve 2926 sayılı kanunlarda öngörülen prim veya kesenek ödemesüresi aranmaksızın ilgili kurumca kendi mevzuatlarına göre aylık bağlanır. Buşekilde bağlanan aylıklarla ilgili söz konusu kanunlarda öngörülen prim veyakeseneklerin eksik olan kısmı Hazinece kurumlara ödenir. Bu konudaki usul veesaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınınbağlı olduğu Devlet Bakanlığınca müştereken tespit edilir.

          Geçici Madde 6 – (Ek:15/5/2008-5763/19 md.)

a) 2008 yılına münhasır olmak üzere, Fonun mevcut nema gelirlerinden1.300.000.000 YTL`lik kısım Fon tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimihesaplarına aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelirkaydedilir. Kaydedilen bu tutarları, Yüksek Planlama Kurulu kararına istinadenGüneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıylamünhasıran ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlardakullanılmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir. Bu ödenekler, 2008 yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir. (Ek cümleler: 11/8/2009-5921/2 md.) 2009yılına münhasır olmak üzere, Fonun nema gelirlerinden dörtte üçü, Fontarafından Hazine  İç Ödemeler MuhasebeBirimi hesaplarına aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelirkaydedilir. Kaydedilen bu tutarları, Yüksek Planlama Kurulu kararına istinadenGüneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzereekonomik kalkınma ve  sosyal gelişmeyeyönelik altyapı yatırımlarında kullanmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenekkaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenekler, 2009 yılı yatırım programı ileilişkilendirilir.


7654-7

 

  b) (Değişik: 11/8/2009-5921/2 md.) Fontarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü, 2011-2012yıllarında dörtte biri ilgili yıl genel bütçelerinin (B) işaretli cetvelindebütçe gelir tahmini olarak yer alır. İlgili yıl bütçeleri hazırlanırkenGüneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelikli olmak üzereekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarının finansmanıiçin ilgili idare bütçelerine bu gelir tahmini karşılığı kadar ödeneköngörülür.  Bu gelirler,  Fon tarafından tahsil edilen ayı izleyen  ayın 15’ine kadar  Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimihesaplarına aktarılır ve yılı genel bütçesinin (B) işaretli cetveline gelirkaydedilir.

  c)Bu madde kapsamında aktarılacak kaynakla gerçekleştirilecek yatırımlardan eldeedilecek getiriler ile varlık satışlarından elde edilecek gelirlerin YüksekPlanlama Kurulunca belirlenecek oranı, kullanılan kaynak tutarını aşmamakkaydıyla Fona aktarılır.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafındanmüştereken belirlenir.

GeçiciMadde 7 – (Ek: 15/5/2008-5763/20 md.) (1)

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçükolanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddeninyürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocakaylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerindekayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden öncekibir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalamasigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde işe alınan ve fiilençalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerindesayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırıüzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

  a)Birinci yıl için yüzde yüzü,

  b)İkinci yıl için yüzde sekseni,

  c)Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

  d)Dördüncü yıl için yüzde kırkı,

  e)Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

  İşsizlikSigortası Fonundan karşılanır. (2)

  İşverenhissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi içinişverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanunuyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde SosyalGüvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerininsigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundankarşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. (Mülga ikinci cümle: 13/2/2011-6111/74 md.)(Ek cümle: 31/7/2008-5797/9 md.) Bumaddenin üçüncü fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla bu maddededüzenlenen teşvik, 506 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlardaolmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarınstatülerine tabi personeli için de uygulanır.

 

 

–––––––––––

(1) 15/5/2008tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle; bu maddenin 1/7/2008 tarihindeyürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

(2) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılıKanunun 32 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde”ibaresi “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralıkve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen” şeklindeve “bir yıl” ibaresi “iki yıl” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


7654-8

 

          Bu madde hükümleri; 

          a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında deviralınan işyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinindevredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi hallerde yeniişe başlama olarak değerlendirilmez.

          b) Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veyaunvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışansigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri hakkında uygulanmaz.

          c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudanveya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamınkaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ekbir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmakamacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmaz.

          d) 506 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlersonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilenişyerleri hakkında bir yıl süreyle uygulanmaz.

          e) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşmahükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım konulu işyerlerine yönelikişyerleri hakkında uygulanmaz.

          f) Kamu idareleri işyerleri hakkında uygulanmaz.

          g) 506 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek priminetabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

          İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarları gelirve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkatealınmaz.

          (Mülga beşincifıkra: 13/2/2011-6111/74 md.)

          Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.

          Geçici Madde8 – (Ek: 18/2/2009-5838/1 md.)(1)(2)

          2008,2009 ve 2010 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır olmaküzere, ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kısa çalışma için öngörülen azami üçaylık süre, altı ay olarak uygulanır; üçüncü fıkrasında öngörülen kısa çalışmaödeneği miktarı % 50 oranında artırılarak ödenir ve kısa çalışma ödeneği olarakyapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.Bu maddenin yayımı tarihinden önce uygunluk tespiti yapılan kısa çalışmabaşvurularında süre, işverenin talebi halinde aynı şartlarla ve bu maddedeöngörülen süreyi aşmamak kaydıyla uzatılır.

Bu maddede öngörülen ödenek miktarıaynı kalmak kaydıyla, kısa çalışma süresini altı ay daha uzatmaya BakanlarKurulu yetkilidir. Ancak, bu dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılanödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.

–––––––––––––––

(1) 28/1/2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu maddeninbirinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “2008 ve 2009” ibaresi “2008, 2009 ve 2010” şeklindedeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu maddede yer alan kısa çalışma süresinin altı ay uzatılması ileilgili olarak, 1/3/2010 tarihli ve 2010/180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EkiKarara bakınız.


7654-9

 

            Geçici Madde 9 – (Ek:11/8/2009-5921/2 md.) (1)

2009yılının Ekim ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalısayısına ilave olarak, 31/12/2010 tarihine kadar, işe alınma tarihinden öncekiüç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmetbelgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla işealınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesindesayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırıüzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, altıay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Bu madde kapsamında işealmaya ilişkin 31/12/2010 tarihini 30/6/2011 tarihine kadar, primlerin Fondankarşılanma süresini ise altı aya kadar daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

İşverenhissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi içinişverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunuyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde SosyalGüvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerininsigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayanişveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. (Mülga ikinci cümle: 13/2/2011-6111/74 md.) Bu maddenin üçüncüfıkrasının (e) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla bu maddede düzenlenen teşvik,5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere, 506sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabipersoneli için de uygulanır.

Bu maddehükümleri;

a)1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işyerleri hariçolmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi,birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlamaolarak değerlendirilmez.

b) Mevcutbir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarakaynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesihalinde, bu işyerleri hakkında uygulanmaz.

c) Yönetimve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisibulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışınaneden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemlerhakkında uygulanmaz.

ç) 5510sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişilerisigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında tespit yapıldığıaydan başlanmak suretiyle uygulanmaz.

d) 4/1/2002tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlarile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapımişlerini yürüten işyerleri hakkında uygulanmaz.

 

 

 

––––––––––––––

(1)       28/1/2010tarihli ve 5951 sayılı Kanunun 7 nci  maddesiyle,bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde  yer alan “Nisan ayına” ibaresi “Ekim ayına”,“31/12/2009 tarihine kadar” ibaresi “31/12/2010 tarihine kadar”, ikincicümlesinde yer alan “31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar” ibaresi “31/12/2010tarihini 30/6/2011 tarihine kadar” şeklinde 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.


7655

 

e)21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girenkurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkındauygulanmaz.

f) 5510sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

İşsizlikSigortası Fonundan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarındagider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

(Mülga beşinci fıkra: 13/2/2011-6111/74 md.)

Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından belirlenir.

Geçici Madde 10 – (Ek: 13/2/2011-6111/74md.) (1)

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her birsigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibarenözel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işealındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilenprim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı dönemeilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindekisigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğerkoşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılanve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerindenhesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıklarıtarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Bu maddede belirtilen destek unsuru;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçükerkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri içinkırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veyayüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirmekurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanbelge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle, 

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin(1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlariçin yirmidört ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerinTürkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilaveolarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknikeğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b)ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasındanişe alınmaları halinde altı ay süreyle,

uygulanır.

Bu maddede sayılan belge ve niteliklernedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip olduklarımesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarıveya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkinbelgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyorolmaları gerekir.

–––––––––––––––

(1) Bu maddenin uygulanmasüresi, 28/12/2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan21/12/2015 tarihli ve 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1inci maddesiyle 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


7656

 

Bu maddeyle sağlanan destekunsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir.  Sigortalı,destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yenidenyararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bentkapsamında yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerdesayılan belge ve nitelikleri bu dönemde   temin   etmeleri    halinde    destekten  yeniden  yararlanabilirler. Bu  durumda ilk yararlanmasüresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılandestek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.

İşveren hissesine aitprimlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıklarısigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmetbelgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi,sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet edentutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığıişyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlarailişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Sosyal Güvenlik Kurumunaolan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve  gecikme zammı  borçlarının  6183  sayılı Kanunun 48  inci maddesine göre  tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlaruyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması,bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği süreceişverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

Bu madde hükümleri;21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasıkapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886sayılı Devlet İhale Kanununa,  4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhaleKanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapımişleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkinişyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışındaçalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

5510 sayılı Kanun gereğinceyapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarakbildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanandestek unsurlarından yararlanamaz.

Bu maddeyle sağlanan destekunsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendiuygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranıüzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddede düzenlenenteşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerinetabi personeli için de uygulanır.

Fondan karşılanan primtutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuruolarak dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, bu maddeninuygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasınailişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.


7656-1

 

Geçici Madde 11– (Ek: 3/4/2013-6456/33 md.)

Bu maddeninyayımı tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumundan İşsizlik Sigortası Fonuna buKanun hükümleri kapsamında aktarılan tutarlar ile Hazine Müsteşarlığındanİşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan devlet payı tutarlarına ilişkin fazlave/veya eksik ödeme yapıldığının tespit edilmesi hâlinde taraflaryükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirir.

Geçici Madde 12– (Ek: 18/6/2014-6545/102 md.)

Manisa’dataş kömürü madenciliği ve linyit madenciliği alanında faaliyet gösteren;

a)Eynez maden ocağı işletmesinde 13/5/2014 tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihlive 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlara veyabunların 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine aynımaddede belirtilen oranlarda, son aylık net ücretleri esas alınarak Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanınca belirlenen sürede Fondan aylık ödeme yapılır. Buödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

b)Eynez, Atabacası ve Işıklar maden ocağı işletmelerinde l3/5/2014 tarihiitibarıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendikapsamında sigortalı olanlara; işyerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmaküzere, 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen ve işverentarafından ödenmeyen ücretleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca belirlenensüre ile aylık olarak Fondan ödenir ve yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmaksuretiyle işverenden tahsil edilir.

Geçici Madde 13 – (Ek:4/4/2015-6645/26 md.)

Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi Cenne mevkiinde 28/10/2014tarihinde maden kazasının meydana geldiği işyerinde aynı tarih itibarıyla 5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındasigortalı olanlar ile bunlardan hayatını kaybedenlerin 5510 sayılı Kanunun 34üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine aynı maddede belirtilen oranlara göre,bu maddenin yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren altı ay süre ile brütasgari ücretin iki katı tutarında Fondan aylık ödeme yapılır. Bu ödemelerdenherhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Ayrıca, aynı mevkide faaliyette bulunan ve bu maddenin yayımıtarihinden önce 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereği kapalı olan diğerişyerlerinde çalışan ve 28/10/2014 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara; işvereninbaşka bir iş verip vermediğine bakılmaksızın kanuni ve özel kesintileri hariçödenmeyen net ücretleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak, bu maddeninyayımı tarihini takip eden aydan başlamak ve üç ayı geçmemek üzere Fondan aylıkolarak ödenir ve yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverendentahsil edilerek Fona gelir kaydedilir.

Geçici Madde 14 – (Ek:4/4/2015-6645/27 md.)

Bu Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primidesteğinden maddenin yayımlandığı ay ve öncesine ilişkin olmak üzere ortalamasigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle yersiz yararlandığı tespitedilen işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin 5510 sayılıKanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce sigorta primi teşvikinden yersiz yararlandığıtespit edilip tahsil edilen primlere ait gecikme cezası ve gecikme zamları iadeve mahsup edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafındanbelirlenir.


7656-2

 

Geçici Madde 15 – (Ek:4/4/2015-6645/28 md.) (1)

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumutarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarınıtamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programıtamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılıKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınmasıve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerindenbildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasınailave olması

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyetgöstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılıKanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonrakalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerindenhesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşıeğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlıuygulanır.

Birinci fıkra kapsamında destekten yararlanacak imalat sanayisektöründe faaliyet gösteren işyerleri, işkollarına göre Avrupa TopluluğuEkonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlıktarafından belirlenir.

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi içinişverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanunuyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal GüvenlikKurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalıhissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve Fon tarafından karşılanmayan işverenhissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalınınişe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezasıve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlarailişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 incimaddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarıncaprim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil,taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bufıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarakbildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanandestek unsurlarından yararlanamaz.

Bu madde hükümleri; kamu idaresine ait işyerleri, 21/4/2005 tarihli ve5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum vekuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhaleKanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararasıanlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılıKanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlikdestek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkındauygulanmaz.

Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisiuygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihi birer yıl süreyle veen çok 31/12/2018’e kadar ertelemeye yetkilidir.

Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

_________________

(1) 20/12/2016 tarihli ve 2016/9643 sayılı BakanlarKurulu Kararı eki Karar ile bu maddenin uygulanma süresi 31/12/2017 tarihinekadar uzatılmıştır.

 


7656-3

 

Geçici Madde 16- (Ek:31/10/2016-KHK-678/26 md.)

31/12/2023tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devletteşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlıortaklıkları ve iştirakleri, mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı BankalarKanununa tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri,belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlarabağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, SosyalGüvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takipedilen işsizlik sigortası prim borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere aitve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlardan Kurum tarafındanuygun görülenler Sosyal Güvenlik Kurumunun görevlendireceği üç temsilci iletaşınmazın bulunduğu yerdeki defterdarlık tarafından görevlendirilecek ikitemsilciden oluşan komisyon tarafından ve gerektiğinde bilirkişi mütalaasıalınmak suretiyle takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygungörüşü alınarak Kurum bütçesinin gelir ve gider hesaplarıylailişkilendirilmeksizin Kurumca satın alınabilir.

Buidarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve birincifıkrada belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Kuruma ait olanve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanunkapsamında takip edilen işsizlik sigortası prim borcu, satın alma işlemisonuçlandığında Sosyal Güvenlik Kurumunca terkin edilir.

Bumadde hükümleri, birinci fıkrada sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunuödemede çok zor duruma düştüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı denetimelemanlarının inceleme raporu ile tespit edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumunabağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen işsizliksigortası prim borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanlarınortaklarına ait olanlar dahil) taşınmazları için de uygulanabilir.

Bumadde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazlardan, MaliyeBakanlığınca kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde genel hükümleregöre değerlendirilmek üzere talep edilenler, Kurum Yönetim Kurulunun uygungörüşü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı onayıyla bedeli karşılığındaHazineye devredilir.

Devirbedeli; bu madde uyarınca satın alınan taşınmazlar için satın alma bedeli,satın alma tarihinden altı ay geçtikten sonra devir halinde satın alınan bedelegeçen sürede yeniden değerleme oranı kadar artış yapılmak suretiyle belirlenir.Devir bedeli Fona aktarılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar SosyalGüvenlik Kurumu ve Kurum tarafından müştereken belirlenir.

Geçici Madde 17 –(Ek: 2/1/2017-KHK-687/3md.)

31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerliolmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kurumakayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üçaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeveya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaolmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindekisigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme günsayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerinSosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerdenmahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarıFondan karşılanır.


7656-4

 

İşverenlerinaylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleriniyasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresindeödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalıolarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığıdurumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezasıve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerindebirinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim,idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgilidiğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırmadevam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Bu maddehükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncumaddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleriile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerineistinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olanalım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabiçalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddeyledüzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı içinaynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Geçici Madde 18 –(Ek: 2/1/2017-KHK-687/3 md.)

31/12/2017tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizlerarasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkinSosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlısigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık primve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işealındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere,ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının primödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisininasgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasarbeyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu maddekapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlardayer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu maddekapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damgavergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmıbeyan edilmez ve ödenmez.

Bu maddehükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncumaddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleriile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerineistinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olanalım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabiçalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddeninuygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeyeMaliye Bakanlığı yetkilidir.


7656-5

 

  Yürürlük

  Madde 63 – Bu Kanunun;

  a) 8 inci, 32 nci,37 nci, 41 inci, maddeleri ve 56 ncı maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralıbendi ile (B) fıkrasının (3) numaralı bendi, Kanunun yayımını takip eden aybaşında,

  b) 3 üncü, 4 üncü,5 inci, 7 nci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci,12 inci,13 üncü, 15 inci, 16 ncımaddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen Ek 38 inci, 17 nci maddesi ile 506 sayılıKanuna eklenen Geçici 82 nci, 19 uncu, 20 nci,21 inci,25 inci, 27 nci, 29 uncu,30 uncu, 31 inci, 33 üncü, 36 ncı, 39 uncu maddesi ile 1479 sayılı Kanunaeklenen Geçici 11 inci, 42 nci, 56 ncı maddesinin (A) fıkrasının (1) ve (5)numaralı bentleri ile (C) fıkrasının (7) numaralı bendi, 62 nci maddesinin (1)inci ve (2) nci fıkraları, Kanunun yayımını takip eden yılbaşında,

  c) 46 ncı, 47 nci,48 inci, 49 uncu, 50 nci, 51 inci, 52 nci, 53 üncü,

54 üncü, 55 inci ve 57 nci maddeleri ile 62 ncimaddesinin (3) üncü fıkrası ve Geçici 1 inci maddesi 1/6/2000 tarihinde,

  d) 24 üncümaddesi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçileri ile ilgili personelkanunlarında gerekli değişikliklerin yapılmasını takip eden yılbaşında,

  e) Diğer hükümleriKanunun yayımı tarihinde,

  Yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 64 – Bu Kanunhükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

4447 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

  1 – 28/1/2010 tarihli ve 5951 sayılıKanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde 1 – Türkiye İş Kurumu tarafından, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılıİşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı işsizlere 1/10/2008 ila 1/9/2009tarihleri arasında yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri üzerinden damga vergisihesaplanmaz; vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı aranmaz; tahsiledilmiş tutarlar iade edilmez.

 


MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.