Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ( Sıra No: 2 )

Maliye Bakanlığından:

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI)

(SIRA NO: 2)

       Amaç

       MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımından farklı olarak, Kanunun mali istatistiklere ilişkin hükümleri çerçevesinde mali istatistiklerin derlenmesine ve ulusal düzeyde genel yönetim mali istatistiklerine ilişkin kapsam farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü belirlemektir.

       Dayanak

       MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 52 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       MADDE 3 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

       a) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

       b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü),

       c) Genel yönetim sektörü: Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap Sistemi (ESA 95) kriterleri esas alınarak belirlenen ve ekli listedeki kamu idarelerinden oluşan sektörü,

       d) Merkezi yönetim alt sektörü: Bu Tebliğ eki listede yer alan genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başlıklarında sayılan kamu idarelerini,

       e) Mahalli idareler alt sektörü: Bu Tebliğ eki listede yer alan mahalli idareler alt sektörü başlığında sayılan kamu idarelerini,

       f) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Tebliğ eki listede yer alan sosyal güvenlik kurumları alt sektörü başlığında sayılan kamu idarelerini,

       g) Mahalli idare birlikleri: 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri,

       h) Kurumsal birim: Diğer kurumsal birimlerle ekonomik işlem yapabilen, yaptığı işlemler sonucunda kendi adına varlık edinebilen, yükümlülük altına girebilen ve bütün ekonomik ve mali işlemlerini kapsayan bir hesap sistemine sahip olan birimi,

       ifade eder.

       Genel yönetim sektörü kapsamı

       MADDE 4 – (1) Genel yönetim sektörü, bu Tebliğe ekli listede yer alan merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerinden oluşur. Genel yönetim kapsamındaki idareler, alt sektörler itibariyle Tebliğ eki listede gösterilmiştir.

       (2) Bu Tebliğ ile belirlenen genel yönetim kapsamına dâhil olan kamu idareleri, mali verilerini Bakanlıkça belirlenen usul, esas ve sürelerde Bakanlığa aktarmakla yükümlü olacaklardır.

       Genel yönetim sektörünün belirlenmesinin esasları

       MADDE 5 – (1) Genel yönetim sektörünün belirlenmesinde temel olarak,  Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sisteminde (ESA 95) yer alan kriterler çerçevesinde kamu idaresinin kurumsal birim olup olmadığı; faaliyetlerini ekonominin diğer sektörlerinden zorunlu ve karşılıksız olarak aldığı vergi ve benzeri kaynaklarla finanse edip etmediği, faaliyetlerinin gelirin yeniden dağılımına yönelik olup olmadığı, kamusal mal veya hizmet üretip üretmediği, yönetim ve fiyat politikalarının genel yönetime dâhil birimler tarafından belirlenip belirlenmediği, genel yönetime dâhil birimlerce kontrol ve finanse edilip edilmediği, piyasa için mal ve hizmet üreten birimlerin bunları ekonomik olarak önemli fiyattan satıp satmadığı, piyasa için mal ve hizmet üreten ve ekonomik olarak önemli fiyat uygulayan birimlerin gelirlerinin giderlerinin %50’si veya daha fazlasını karşılayıp karşılamadığı hususları esas alınmış olup, bu esaslara uyan birimler genel yönetim sektörü kapsamında değerlendirilmiştir.

       Genel yönetim sektörü kapsamının gözden geçirilmesi

       MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen genel yönetim sektörünün kapsamı her üç yılda bir Bakanlıkça incelenecek ve ilgili idarelerin de görüşünün alınması sonucunda gerekli olması halinde kapsam yeniden belirlenecektir.

       Yürürlük

       MADDE 7 – (1) Kanunun 52 nci maddesi gereği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun görüşü alınarak hazırlanan bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

       Ek 1:     

13 GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ

1311 MERKEZİ YÖNETİM ALT SEKTÖRÜ

       1311.1. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

       1311.1.001-    Türkiye Büyük Millet Meclisi

       1311.1.002-    Cumhurbaşkanlığı

       1311.1.003-    Başbakanlık

       1311.1.004-    Anayasa Mahkemesi

       1311.1.005-    Yargıtay

       1311.1.006-    Danıştay

       1311.1.007-    Sayıştay

       1311.1.008-    Adalet Bakanlığı

       1311.1.009-    Millî Savunma Bakanlığı

       1311.1.010-    İçişleri Bakanlığı

       1311.1.011-    Dışişleri Bakanlığı

       1311.1.012-    Maliye Bakanlığı

       1311.1.013-    Millî Eğitim Bakanlığı

       1311.1.014-    Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

       1311.1.015-    Sağlık Bakanlığı

       1311.1.016-    Ulaştırma Bakanlığı

       1311.1.017-    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

       1311.1.018-    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

       1311.1.019-    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

       1311.1.020-    Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

       1311.1.021-    Kültür ve Turizm Bakanlığı

       1311.1.022-    Çevre ve Orman Bakanlığı

       1311.1.023-    Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

       1311.1.024-    Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

       1311.1.025-    Jandarma Genel Komutanlığı

       1311.1.026-    Sahil Güvenlik Komutanlığı

       1311.1.027-    Emniyet Genel Müdürlüğü

       1311.1.028-    Diyanet İşleri Başkanlığı

       1311.1.029-    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

       1311.1.030-    Hazine Müsteşarlığı

       1311.1.031-    Dış Ticaret Müsteşarlığı

       1311.1.032-    Gümrük Müsteşarlığı

       1311.1.033-    Denizcilik Müsteşarlığı

       1311.1.034-    Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

       1311.1.035-    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

       1311.1.036-    Devlet Personel Başkanlığı

       1311.1.037-    Özürlüler İdaresi Başkanlığı

       1311.1.038-    Türkiye İstatistik Kurumu

       1311.1.039-    Gelir İdaresi Başkanlığı

       1311.1.040-    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

       1311.1.041-    Karayolları Genel Müdürlüğü

       1311.1.042-    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

       1311.1.043-    Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

       1311.1.044-    Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

       1311.1.045-    Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

       1311.1.046-    Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

       1311.1.047-    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

       1311.1.048-    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

       1311.1.049-    Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

       1311.1.050-    Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

       1311.2. Özel Bütçeli İdareler

       1311.2.001-    Yükseköğretim Kurulu

       1311.2.002-    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

       1311.2.003-    İstanbul Üniversitesi

       1311.2.004-    İstanbul Teknik Üniversitesi

       1311.2.005-    Ankara Üniversitesi

       1311.2.006-    Karadeniz Teknik Üniversitesi

       1311.2.007-    Ege Üniversitesi

       1311.2.008-    Atatürk Üniversitesi

       1311.2.009-    Orta Doğu Teknik Üniversitesi

       1311.2.010-    Hacettepe Üniversitesi

       1311.2.011-    Boğaziçi Üniversitesi

       1311.2.012-    Dicle Üniversitesi

       1311.2.013-    Çukurova Üniversitesi

       1311.2.014-    Anadolu Üniversitesi

       1311.2.015-    Cumhuriyet Üniversitesi

       1311.2.016-    İnönü Üniversitesi

       1311.2.017-    Fırat Üniversitesi

       1311.2.018-    Ondokuz Mayıs Üniversitesi

       1311.2.019-    Selçuk Üniversitesi

       1311.2.020-    Uludağ Üniversitesi

       1311.2.021-    Erciyes Üniversitesi

       1311.2.022-    Akdeniz Üniversitesi

       1311.2.023-    Dokuz Eylül Üniversitesi

       1311.2.024-    Gazi Üniversitesi

       1311.2.025-    Marmara Üniversitesi

       1311.2.026-    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

       1311.2.027-    Trakya Üniversitesi

       1311.2.028-    Yıldız Teknik Üniversitesi

       1311.2.029-    Yüzüncü Yıl Üniversitesi

       1311.2.030-    Gaziantep Üniversitesi

       1311.2.031-    Abant İzzet Baysal Üniversitesi

       1311.2.032-    Adnan Menderes Üniversitesi

       1311.2.033-    Afyon Kocatepe Üniversitesi

       1311.2.034-    Balıkesir Üniversitesi

       1311.2.035-    Celal Bayar Üniversitesi

       1311.2.036-    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

       1311.2.037-    Dumlupınar Üniversitesi

       1311.2.038-    Gaziosmanpaşa Üniversitesi

       1311.2.039-    Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

       1311.2.040-    Harran Üniversitesi

       1311.2.041-    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

       1311.2.042-    Kafkas Üniversitesi

       1311.2.043-    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

       1311.2.044-    Kırıkkale Üniversitesi

       1311.2.045-    Kocaeli Üniversitesi

       1311.2.046-    Mersin Üniversitesi

       1311.2.047-    Muğla Üniversitesi

       1311.2.048-    Mustafa Kemal Üniversitesi

       1311.2.049-    Niğde Üniversitesi

       1311.2.050-    Pamukkale Üniversitesi

       1311.2.051-    Sakarya Üniversitesi

       1311.2.052-    Süleyman Demirel Üniversitesi

       1311.2.053-    Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

       1311.2.054-    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

       1311.2.055-    Galatasaray Üniversitesi

       1311.2.056-    Ahi Evran Üniversitesi

       1311.2.057-    Kastamonu Üniversitesi

       1311.2.058-    Düzce Üniversitesi

       1311.2.059-    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

       1311.2.060-    Uşak Üniversitesi

       1311.2.061-    Rize Üniversitesi

       1311.2.062-    Namık Kemal Üniversitesi

       1311.2.063-    Erzincan Üniversitesi

       1311.2.064-    Aksaray Üniversitesi

       1311.2.065-    Giresun Üniversitesi

       1311.2.066-    Hitit Üniversitesi

       1311.2.067-    Bozok Üniversitesi

       1311.2.068-    Adıyaman Üniversitesi

       1311.2.069-    Ordu Üniversitesi

       1311.2.070-    Amasya Üniversitesi

       1311.2.071-    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

       1311.2.072-    Ağrı Dağı Üniversitesi

       1311.2.073-    Sinop Üniversitesi

       1311.2.074-    Siirt Üniversitesi

       1311.2.075-    Nevşehir Üniversitesi

       1311.2.076-    Karabük Üniversitesi

       1311.2.077-    Kilis 7 Aralık Üniversitesi

       1311.2.078-    Çankırı Karatekin Üniversitesi

       1311.2.079-    Artvin Çoruh Üniversitesi

       1311.2.080-    Bilecik Üniversitesi

       1311.2.081-    Bitlis Eren Üniversitesi

       1311.2.082-    Kırklareli Üniversitesi

       1311.2.083-    Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

       1311.2.084-    Bingöl Üniversitesi

       1311.2.085-    Muş Alparslan Üniversitesi

       1311.2.086-    Mardin Artuklu Üniversitesi

       1311.2.087-    Batman Üniversitesi

       1311.2.088-    Ardahan Üniversitesi

       1311.2.089-    Bartın Üniversitesi

       1311.2.090-    Bayburt Üniversitesi

       1311.2.091-    Gümüşhane Üniversitesi

       1311.2.092-    Hakkâri Üniversitesi

       1311.2.093-    Iğdır Üniversitesi

       1311.2.094-    Şırnak Üniversitesi

       1311.2.095-    Tunceli Üniversitesi

       1311.2.096-    Yalova Üniversitesi  

       1311.2.097-    Savunma Sanayi Müsteşarlığı

       1311.2.098-    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

       1311.2.099-    Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

       1311.2.100-    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

       1311.2.101-    Türkiye Bilimler Akademisi

       1311.2.102-    Türkiye Adalet Akademisi

       1311.2.103-    Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

       1311.2.104-    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

       1311.2.105-    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

       1311.2.106-    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

       1311.2.107-    Orman Genel Müdürlüğü

       1311.2.108-    Vakıflar Genel Müdürlüğü

       1311.2.109-    Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

       1311.2.110-    Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü

       1311.2.111-    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

       1311.2.112-    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

       1311.2.113-    Türk Akreditasyon Kurumu

       1311.2.114-    Türk Standartları Enstitüsü

       1311.2.115-    Millî Prodüktivite Merkezi

       1311.2.116-    Türk Patent Enstitüsü

       1311.2.117-    Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

       1311.2.118-    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

       1311.2.119-    Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi     Başkanlığı

       1311.2.120-    İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

       1311.2.121-    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

       1311.2.122-    Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

       1311.2.123-    GAP Bölge Kalkınma İdaresi

       1311.2.124-    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

       1311.2.125-    Kamu Denetçiliği Kurumu

       1311.2.126-    Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

       1311.2.127-    Meslekî Yeterlilik Kurumu

       1311.2.128-    Savunma Sanayi Destekleme Fonu

       1311.2.129-    Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Fonu

       1311.2.130-    Özelleştirme Fonu

       1311.2.131-    Başbakanlık Tanıtma Fonu

       1311.2.132-    Döner Sermayeler

       1311.2.133-    Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

       1311.2.134-    Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

       1311.2.135-    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

       1311.2.136-    Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı

       1311.2.137-    Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

       1311.2.138-    Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

       1311.2.139-    Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü

       1311.2.140-    Kefalet Sandıkları

       1311.2.141-    Sosyal Tesisler

       1311.2.142-    Özerk Olmayan Spor Federasyonları

       1311.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

       1311.3.001-    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

       1311.3.002-    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

       1311.3.003-    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

       1311.3.004-    Kamu İhale Kurumu

       1311.3.005-    Rekabet Kurumu

       1311.3.006-    Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

       1311.3.007-    Şeker Kurumu

1313 MAHALLİ İDARELER ALT SEKTÖRÜ

       1313.1-       İl Özel İdareleri (Bozcaada ve Gökçeada İlçe Özel İdareleri Dâhil)

       1313.2-       Belediyeler

       1313.3-       Mahalli İdare Birlikleri

       1313.4-       Kalkınma Ajansları

       1313.5-       Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri

1314 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI ALT SEKTÖRÜ

       1314.1-       Sosyal Güvenlik Kurumu 

       1314.2-       Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

         1314.3-  İşsizlik Sigortası Fonu

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.